නක්කාවත්තෙ අසරණසරණ බුද්ධපරායන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/15මහරගම ප්‍රශ්න උත්තර දේශනය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:04:19
22019/11/10මහරගම වැඩමුළුව 3- නක්කාවත්තේ ස්වාමීන්වහන්සේ නිර්වානාවබෝධය උදෙසා අනුගමනය කල සුවිශේෂී උපක්‍රම00:47:19
32019/11/08ධම්ම කථික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:45
42019/11/01සච්චවිභඞ්ගසුත්තං - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:15:50
52019/10/25දස බිම්බර මාර සෙනග පරදවාලීමට උපදෙස් - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:37:40
62019/10/24part 2 fb00:36:33
72019/10/18මහරගම ප්‍රශ්න උත්තර දේශනය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:04:19
82019/10/04ධම්ම පදය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:34
92019/10/04හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව "ධම්ම කථික සූත්‍රය"00:59:17
102019/09/30හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව "සච්ච විභංග සූත්‍රය"01:14:44
112019/09/302019/09/15 (1) මහරගම පැවති ධර්ම ගැටලු විචාරාත්මක වැඩමුළුව01:03:22
122019/09/27අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:15:45
132019/09/20චුල විව්හ සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:25
142019/09/16රාජ රථයක් වැනි මනෝමය ලෝකයෙන් නිදහස් වීම පිණිස00:59:37
152019/09/14අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:00
162019/09/10පඨම අරහංත සූත්‍රය01:14:52
172019/09/05හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 02 "චූල විව්හ සූත්‍රය"01:10:20
182019/09/02හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 0101:17:35
192019/08/24මහා සුඤ්ඤත සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:09
202019/08/23උපාදානීය සූත්‍රය01:34:27
212019/08/17Samadhi bhawana Suttraya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:41
222019/08/14"ලොවුතුරු දහම් සෙවන" තථාගත දර්ශන විද්‍යාපීඨයදී පැවැත්වූ මංගල ධර්ම දේශනය01:31:30
232019/08/04යමක මහා ප්‍රාතිහාර්‍ය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
242019/07/29සමාධි භාවනා සූත්‍රය01:06:01
252019/07/28පංචත්තය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
262019/07/20අපරිජාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:38
272019/07/20මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය01:05:10
282019/07/12නගර සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:41
292019/07/09පංචත්තය සූත්‍රය ( නිවන අවබෝධ කල ආකාරය)01:01:45
302019/07/05කාරකෝ න කිරියා ච විඡ්ජති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:14
312019/07/03අපරිජාන සූත්‍රය. (ආයතන හයේ යථාර්තය )01:01:31
322019/06/28සුතවන්ත සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
332019/06/26නගර සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:01:37
342019/06/21නිධාන පටිච්ච සමුප්පාද සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:44
352019/06/15UPDATE සම්මස්සන සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:58
362019/06/14UPDATE - ත්‍රිපිටක ශුන්‍යතා කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:54
372019/06/14මහා සකුළුදායී සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:07:34
382019/06/14උප්පාද සූත්‍රය01:01:54
392019/06/10සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:45
402019/06/07සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:33
412019/06/06සම්මසන සූත්‍රය00:58:59
422019/06/04නිධාන පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය01:02:42
432019/06/03සුතවන්ත සූත්‍රය01:33:06
442019/06/01ශුන්‍යත කතා01:02:49
452019/06/01කරන්නෙක් කරවන්නෙක් නැති ක්‍රියාවක් සිදුවීම00:19:01
462019/06/01නිර්වාණ මාර්ගය තුළ පිහිටිය යුතු ආකාරය00:20:08
472019/06/01යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය00:09:42
482019/05/31පඨිසල්ලාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:47
492019/05/22පඨිසල්ලාන සූත්‍රය00:56:48
502019/05/21මහා සකුළුදායී සූත්‍රය01:06:26
512019/05/20මනසින් නිදහස් වීම 0301:11:58
522019/05/12මනසින් නිදහස් වීම 0201:13:06
532019/05/11මනසින් නිදහස් වීම 0101:32:38
542019/04/12සත්කාය දිට්ඨිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:15:00
552019/04/07සමස්ත ලෝකයම ශුන්‍යවන ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
562019/04/06මනා සිහිය පවත්වා ගැනීමට අනුගත විය යුතු ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:24:05
572019/03/29සංයොජන පහාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:12:50
582019/03/23සංයෝජන පහාන සූත්‍රය.01:13:06
592019/03/19"සම්මා දිඨ්ඨිය" යන්න අවබෝධයට පත්වෙන්න.00:14:34
602019/03/18අකාලික ධර්මය යනු කුමක්ද...?00:12:02
612019/03/17ක්ශනික උපත.. සහ ක්ශනික මරණය..00:10:38
622019/03/15මාරපාස සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:13
632019/03/15භව ගමනක්ද...ආත්ම ගමනක්ද...ගමනක් තිබේද....යන්නෙක් ඉදීද...00:13:57
642019/03/11ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටා නිවන සාක්ශාත් කරන්න.01:08:04
652019/03/08සබ්‌බුපාදානපරිඤ්‌ඤා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:42
662019/03/01උපාදාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:48
672019/02/27"සමුධය නිරෝධය" බුදුපියාණන් දේශනා කලේ ආත්ම ගමනක් පිළිබදවද...? භව ගමනක් පිළිබදවද...?00:13:57
682019/02/21යෝනිසෝ මනසිකාරය නොහොත් මනා සිහිය00:22:59
692019/02/20මමත්වය යන "සක්කාය දිඨ්ඨිය" පිළිසිද දකින්න00:13:57
702019/02/18සමස්ථ ලෝකයම සදාකල්හීම ශූන්‍ය බව බුදුන් මෝඝරාජට පැවසූවේ ඇයි.00:20:22
712019/02/16'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "දෙවන ධර්ම දේශනය"01:04:38
722019/02/15ජාලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:10
732019/02/09'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "පළමු ධර්ම දේශනය"01:17:46
742019/02/082019 ජනවාරි 02 පස්වරු වැඩසටහන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:08:07
752019/02/04"මධුපින්ඩික සූත්‍රය" තථාගත සම්බුද්ධ සාසනයේ මී බිදුව...( තිස් එක් තලයේ භවයේ සත්වයාගේ ඉපදීම)01:07:06
762019/02/02භවය පිළිබඳව කල අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:45
772019/01/25සොතාපත්ති ඵලය - නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධපරායන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:07
782019/01/25ඇහිපිය ගහන මොහොතක්වත් භවය වර්ණනා නොකිරීමට හේතුව.01:40:40
792019/01/18දුතිය අභිනන්‌ද සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:51
802019/01/11පහාණ සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:12
812019/01/11Uncertainty principle - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:04:37
822019/01/08"දුථිය අභිනන්ධ සූත්‍රය" ආයතන හයෙන් මිදීම පිණිස01:37:48
832019/01/07'පහාන සූත්‍රය' සියල්ල ප්‍රහාණය කිරීමට ශ්‍රවනය කළ යුතුම ධර්මය01:32:16
842019/01/04මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:46
852019/01/04බුද්ධඝෝෂ හිමි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:03:46
862018/12/28සුඤ්ඤත කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:27:44
872018/12/23අකාලික භව පටිච්චසමුප්පාද විවරණ ග්‍රන්ථයෙහි උපුටා ගැනීම් කිහිපයක්.00:03:33
882018/12/21Doctors/Radiologists - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:04:07
892018/12/21Engineers/Physicist - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:12:31
902018/12/18රතන සුත්‍රයෙහි කරුණු අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:37
912018/12/09සෝතාපන්න සූත්‍රය.02:10:10
922018/12/08යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතුව බලන්න - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:15:02
932018/12/03ඇත්තේම නැති... ඇතැයි යන ලක්ෂණ කිසිවක් නැති... මහා ශූන්‍යතාවය ...!01:26:35
942018/11/28A lecture on English... පරමත්ත ධර්ම01:15:42
952018/11/27පච්චය සූත්‍රය.01:54:09
962018/11/23රුවැන්වැලි සෑ රදුන් අහියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව02:21:31
972018/11/23මාතර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව.02:06:07
982018/11/23මහරගම කළ ධර්ම දේශනාව 0102:23:41
992018/11/17සමාධි සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:32
1002018/11/16පොතලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:49:38
1012018/11/10රූපාරාම සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:55
1022018/11/09සාරුප්ප පටිපදා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:30
1032018/11/03ජටා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:02
1042018/11/02පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 7 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:58:52
1052018/10/21ප්‍රපංච සංඥා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:56
1062018/10/20න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:11
1072018/10/19අනෙජ සප්පාය සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:18
1082018/10/14සත් සතිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:29:04
1092018/10/13පාරමී ධර්ම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:50:02
1102018/10/12ලෝක සමුදය සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:17:37
1112018/09/28අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑරදුන් අභියසදී පැවති දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:20:38
1122018/09/21Who - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:39
1132018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1401:33:34
1142018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1501:06:03
1152018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1601:00:00
1162018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1702:13:14
1172018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1301:48:42
1182018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1201:22:02
1192018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1101:07:56
1202018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1001:30:43
1212018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 902:07:11
1222018/08/11විඤඤà·à¶« මà·à¶ºà· Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero101:39:10
1232018/07/27පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 6 - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:04
1242018/07/09යථාභූත ඥාණ දර්ශනය Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1252018/07/01මහා ශුන් යතාව Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1262018/06/29පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 5 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:04
1272018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0401:02:28
1282018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0200:57:51
1292018/06/15පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 4 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:52:02
1302018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0502:19:10
1312018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0301:09:52
1322018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0101:40:11
1332018/06/01පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 3 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:14:23
1342018/05/25පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:19
1352018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0101:52:38
1362018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0800:58:58
1372018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0702:13:34
1382018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0602:05:44
1392018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0501:08:37
1402018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0401:01:54
1412018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0301:00:04
1422018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0201:47:40
1432018/05/04පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:19:39
1442018/05/03Sequence 01 202:07:27
1452018/04/20පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:06
1462018/04/06ලෝකන්ත ගමන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:32
1472018/03/23අමා මිණි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:13:18
1482018/03/10ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:52
1492018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 02 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1502018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 01 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1512018/03/09ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:52
1522018/02/23සක්කාය දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:36
1532018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0101:48:45
1542018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0201:27:51
1552018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0601:01:57
1562018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0400:58:55
1572018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0501:00:37
1582018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0701:08:39
1592018/02/09අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:47
1602018/01/26ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:51
1612018/01/12ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:53:52
1622017/12/29කෙලෙස්දොර වසන්නෝ නිවන්දොර හැර ගනිති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:46
1632017/12/15තථාගත - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:57
1642017/12/06පරමත්ථ දේශනා - ධම්ම පදය, භික්ඛු වග්ගය 369 ගාථාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:25:46
1652017/12/01යමාමහ පෙළහර - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:10
1662017/11/17අරිය තුන්හී භාවෝ - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:18:03
1672017/11/03බුදු නද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:01:20
1682017/10/20බුදුන් වදාළ සුඤ්ඤ විමුක්ඛය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:21:19
1692017/09/23ගැලනිගම වැඩමුළුවෙහි අවසන් දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:06
1702017/09/22ගැලනිගම වැඩමුළුව 4 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:25
1712017/09/21ගැලනිගම වැඩමුළුව 3 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:03:58
1722017/09/16ගැලනිගම වැඩමුළුව 2 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:17
1732017/09/15ගැලනිගම වැඩමුළුව 1 වන කොටස - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:31
1742017/09/01නිවන් දොර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:32:03
1752017/08/18ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:21
1762017/07/14සත්‍යවලෝකනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:38
1772017/06/09නික්මයාම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:36
1782017/06/05Paramartha darma desana 20170603 part ii ven. nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:39:37
1792017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iv nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:04:34
1802017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iii nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:41:22
1812017/06/04Paramartha Darma Desana 20170603 Part i Ven. Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero00:40:36
1822017/05/19සලායතනයන්ගේ යථාර්තය දකිමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:48
1832017/04/29මහා ශුන්‍යතාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1842017/04/15ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:40
1852017/04/01විජ්ජා උදපාදී - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:26
1862017/03/24යථාභූත ඥාණ දර්ශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1872017/02/06Viggaana maya01:38:23
1882017/02/06prgnaawanthayo nivanehi nivethi01:50:38
1892017/02/06pragnaawen dakimu01:21:16
1902017/02/06Nimala nivanehi nivenu mena01:21:16
1912017/02/06Nikma yaama01:36:46
1922017/02/06Miriguwaki lokaya01:40:25
1932017/02/06Maya lokaya01:27:41
1942017/02/06Budu asiriya01:32:33
1952017/02/06Amaa sayura01:12:42
1962017/02/04ලොව්තුරු දහම් සෙවණ - අනන්තය01:33:55
1972017/01/22ලොව්තුරු දහම් සෙවන - සත්‍යාවලෝකනය02:11:20
1982016/11/05විරාගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:51
1992016/10/07"ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:24:39
2002016/10/07Ven. Nakkawaththe Buddhaparayana Thero - Dhamma deshana02:04:31
2012016/10/02Paramartha Damma Desana 20161001 Part 2 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:38:33
2022016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 3 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:05:23
2032016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 1 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:51
2042016/09/10අමා සයුර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:28
2052016/07/22මිරිගුවකි ජීවිතය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:11
2062016/07/01ප්‍රඥ්ඥාවන්තයෝ නිවනෙහි නිවෙති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:23
2072016/06/10අභිසම්බෝධි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:18
2082016/05/27මායා ලෝකය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:28:29
2092016/05/13බුදු අසිරිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
2102016/04/29අකාලික නිවන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:34
2112016/04/17නිමල නිවනෙහි නිවෙනු මැන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:05
2122016/03/16NAKKA WATHTHE THERO BANA(Buddhist teaching)00:58:10
2132016/03/11සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 6 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:09
2142016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 5 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:16
2152016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 4 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:30
2162016/03/05සබ්බ පාපස්ස අකරණං තෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:14
2172016/02/26සබ්බ පාපස්ස අකරණං - දෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:53
2182016/02/19සබ්බ පාපස්ස අකරණං - ප්‍රථම දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2192016/02/12විඤඤාණ මායා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:39:10
2202016/01/29අනන්තය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:42
2212016/01/26Nakkawaththe Himi .damsak tv /siyatha tv.duruthu poya 2016 01 2300:57:37
2222016/01/15මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 5 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:54
2232015/12/31මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 4 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:08
2242015/12/18මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 3 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:20
2252015/12/04මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 2 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:32:50
2262015/11/20මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 1 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:06:21
2272015/08/25"සබ්බේ පෘථක්ජනා උන්මත්තකා" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:54:39
2282015/08/02Saptha Bojjanga - සප්ත බෝජ්ජඣංග - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
2292015/07/31Arya Ashtangika Margaya - ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:04
2302015/07/27Pancha Bala - පංච බල - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:56:49
2312015/07/26Sathara Iddi Pada - සතර ඉද්ධි පාද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:23
2322015/07/25Sathara Samyak pradana viryaya - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:25
2332015/07/25Sathara Sathipattanaya - සතර සතිපට්ඨානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:50
2342015/07/13Paravi 09 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2352015/07/13Paravi 08 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2362015/07/13Paravi 07 -Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2372015/06/20පෙබරවාරි වැඩසටහන - 6 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:11
2382015/06/17පෙබරවාරි වැඩසටහන - 5 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:16:01
2392015/06/12Paravi 06 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2402015/06/12Paravi 05 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2412015/06/12පෙබරවාරි වැඩසටහන - 4 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:31
2422015/06/07පෙබරවාරි වැඩසටහන - 3 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:21
2432015/05/29පෙබරවාරි වැඩසටහන - 2 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:26
2442015/05/26Paravi 04 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2452015/05/26Paravi 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2462015/05/21පෙබරවාරි වැඩසටහන - 1 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:55:06
2472015/05/20Paravi 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2482015/05/18Paravi 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2492015/05/17Aarambhaka Deshanaya 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:06
2502015/05/17Arambhaka Deshanaya 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:31
2512015/05/02විඤ්ඤාණ මායාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:52:51
2522015/04/15විරාගී නිවන - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:24:56
2532015/04/06උඩුගම්බලා - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero02:02:46
2542015/03/28අවිද්‍යාව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana thero01:34:01
2552015/03/24Lokawaggaya - ලෝකවග්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:01
2562015/02/24Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero - සප්ත බෝජ්ජංග ධර්මය01:01:51
2572015/02/12රෝහිතස්ස සුත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Duddhaparayana Thero01:33:01
2582015/02/06උතුම් නිහඬබව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:04:36
2592015/02/05තරුණ කාලයේදී ඇසිය යුතු ධර්මය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:23:26
2602015/01/22Asankhathaya - අසංඛතය (ලෝකෝත්තර ධර්මය) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:53:51
2612014/12/31මොහොතක් පාසා සිදුවන ලෝක නිරෝධය -Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2622014/12/20Sasara Nimi - සසර නිමි - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:00:41
2632014/11/29Nimala Niwanin Niwenu Mana (නිමල නිවනින් නිවෙනු මැන) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero02:09:53
2642014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part two - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:06
2652014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part one - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:59:31
2662014/11/06Paravi Kanda Program - Day 09 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2672014/11/06Paravi Kanda Program - Day 08 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2682014/11/06Paravi Kanda Program - Day 07 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2692014/11/05Paravi Kanda Program - Day 06 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2702014/11/05Paravi Kanda Program - Day 05 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2712014/11/04Paravi Kanda Program - Day 04 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2722014/11/04Paravi Kanda Program - Day 03 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2732014/11/03Paravi Kanda Program - Day 02 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2742014/11/03Paravi Kanda Program - Day 01 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2752014/10/29Sathara Samyak Pradhana Virya (සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය ) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:00:31
2762014/10/24Ashawakshaya Gnaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:57:04
2772014/10/13Paramaththa Parami - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:49:03
2782014/09/27අනුසෝතඝාමි ඔබ පටිසෝතඝාමි වන සංධිස්ථානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2792014/09/23Nibbana Paryeshanaya - නිබ්බාන පර්යේෂණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:07
2802014/09/17සතර ඉර්ධිපාද෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:22
2812014/09/12Dhamma Vinaya - ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:58:52
2822014/09/09Samma Ditti - සම්මා දිට්ඨි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:31
2832014/08/29සතර සතිපට්ඨානය ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2842014/08/16විඥානය ක්රියාත්මක වන ක්ෂණය ගැන දැනගන්න ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2852014/08/10Sathya Gawesi - පරාසය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:11
2862014/08/05පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගනිමු. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:56
2872014/07/21Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:51
2882014/07/12Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:12:26
2892014/07/06Arya Ashtangika Margaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:03:01
2902014/07/06Abhidharmaya - පරමත්ථ දේශන - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:47:47
2912014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0901:38:25
2922014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0801:00:42
2932014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0700:55:26
2942014/07/05Sathya Gawesi - Patisothagami - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0601:15:46
2952014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:11:18
2962014/07/05Sathya Gawesi - Arya Paryeshanaya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 Jan) 0401:12:56
2972014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0301:33:35
2982014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0201:21:16
2992014/06/29Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0102:02:44
3002013/02/19Rev;Nakkawatte Asaranasarana buddhaparayana Tero03:45:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.