නක්කාවත්තෙ අසරණසරණ බුද්ධපරායන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/14චිත්තක්ෂණ 17 තුල | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:32:23
22020/07/24Hanwalle Wadamuluwa01:02:36
32020/07/09උතුම් නිහඩ බව තුලම සිටිමු.01:25:36
42020/07/03සෝතාපත්ති සංයුක්තය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:52:07
52020/06/26සෝතාපත්ති සංයුක්තය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:08:16
62020/06/23ආත්මවාදයෙන් මිදි භවය යනු කුමක්ද යන්න විග්‍රහ කිරිම00:38:56
72020/06/17භව පච්චයා ජාති (භවයක උපත යනු...?)00:57:40
82020/06/17භවයක උපත යනු.....?00:57:40
92020/05/07ඔබ සැමට ශ්‍රී සුභ වෙසක් මංගල්‍යක් වේවා | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:39
102020/04/24#STAYHOME | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:38
112020/04/21අප්‍රමාදීව වීර්‍ය වැඩීම සදහා.00:00:31
122020/04/13පිරිසිඳ දතයුතු ආර්‍ය්‍යසත්‍යය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:50
132020/04/05මහා භූත වාදය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:17:12
142020/03/29නිවැරදි ගමන් මර්ගයෙහි ගමන්ගන්නා අටවන භවයක උපදීද? | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:58:00
152020/03/25චිත්තක්ශනය තුල සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය00:31:37
162020/03/23රූපාරාම සූත්‍රය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:20:32
172020/03/20සතර මග සතර ඵල පිළිබද නිවැරදි කරුණු දැක්වීම. 0200:51:04
182020/03/17සතර මග සතර ඵල පිළිබද නිවැරදි කරුණු දැක්වීම. (සෝතාපත්ති සංයුක්තය)01:21:19
192020/03/13විභඞ්ග පාලිය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:53:15
202020/03/06ඵණිජඞඝ සූත්‍රය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:15
212020/03/06බෝධි පාෂ්ශික ධර්ම 37ම එකතැනම වැඩෙන අයුරු01:04:43
222020/02/26පානදුර මහානාම මහතාගේ නිවසේ පැවති වැඩමුළුවේ පස්වන දේශනය. "සර සූත්‍රය" ඇසුරෙන්.01:16:14
232020/02/25පානදුර මහානාම මහතාගේ නිවසේ පැවති වඩමුළුවේ හතරවන දේශනය. "රතන සූත්‍රය ඇසුරෙන්"00:56:58
242020/02/24පානදුර මහානාම මහතාගේ නිවසේ පැවති වැඩමුළුවේ තෙවන දේශනය. "රූපාරාම සූත්‍රය ඇසුරෙන්"01:19:32
252020/02/23පානදුර මහානාම මහතාගේ නිවසේ පැවති වැඩමුළුවේ දෙවන දේශනය. "විභංග පාලියෙන් භවය සහ ආත්මය පිළිබද "00:52:22
262020/02/222019/12/27 පානදුර මහානාම මහතාගේ නිවසේ පැවති වැඩමුළුවේ පළමු දේශනය " ඒනිජංග සූත්‍රය01:01:25
272020/02/16නිර්වාණ මාර්ගය උදෙසා ඇසිය යුතුම දේශනාවක්01:35:58
282020/02/16පත්ත සූත්‍රය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:54:51
292020/02/07නිර්වාණය උදෙසා යෝනිසෝ මනසිකාරය00:09:43
302020/01/31Copy of ක්ශනික මරණය නුවණින් දැකගන්න01:01:45
312020/01/22දුක්ඛ සමුධය සූත්‍රය01:10:26
322020/01/19අදන්තචිත්ත සූත්‍රය | Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:14
332020/01/19මාර සංයුක්තයේ ආයතන සූත්‍රය. ආයතන මුලාවෙන් මිදීම පිණිස01:27:10
342020/01/10ක්‍ෂණයක වේගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:42
352020/01/05අදන්ත වග්ගයේ දෙවන සූත්‍රය01:01:40
362020/01/03සුඤ්ඤත සමාධි සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:04:16
372020/01/01මනසින් නිදහස් වීම නිවන් සුවයයි00:57:07
382019/12/30මාර සංයුක්තය සගාත වග්ගය00:54:31
392019/12/29මනසේ අවසානය නුවනින් දැකීම01:02:14
402019/12/27භික්ඛ්ක සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:07:22
412019/12/21කම්ම සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:27:12
422019/12/20ලොවුතුරු දහම් සෙවන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:04:51
432019/12/19මනසේ ඇති වේගවත් බව01:02:38
442019/12/08සුඤ්ඤත සූත්‍රය01:03:13
452019/12/07අන්ධභූතසුත්තං - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:49
462019/12/01භික්ඛක සූත්‍රය01:06:22
472019/11/29මහරගම ප්‍රශ්න උත්තර දේශනය 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:48:28
482019/11/22මහරගම ප්‍රශ්න උත්තර දේශනය 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:37:40
492019/11/212019 10 26 Nakkawatte Deshanawa01:31:05
502019/11/15මහරගම ප්‍රශ්න උත්තර දේශනය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:04:19
512019/11/10මහරගම වැඩමුළුව 3- නක්කාවත්තේ ස්වාමීන්වහන්සේ නිර්වානාවබෝධය උදෙසා අනුගමනය කල සුවිශේෂී උපක්‍රම00:47:19
522019/11/08ධම්ම කථික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:45
532019/11/01සච්චවිභඞ්ගසුත්තං - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:15:50
542019/10/24part 2 fb00:36:33
552019/10/04ධම්ම පදය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:34
562019/10/04හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව "ධම්ම කථික සූත්‍රය"00:59:17
572019/09/30හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව "සච්ච විභංග සූත්‍රය"01:14:44
582019/09/302019/09/15 (1) මහරගම පැවති ධර්ම ගැටලු විචාරාත්මක වැඩමුළුව01:03:22
592019/09/27අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:15:45
602019/09/20අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:25
612019/09/16රාජ රථයක් වැනි මනෝමය ලෝකයෙන් නිදහස් වීම පිණිස00:59:37
622019/09/14අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:00
632019/09/10පඨම අරහංත සූත්‍රය01:14:52
642019/09/05හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 02 "චූල විව්හ සූත්‍රය"01:10:20
652019/09/02හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 01 "භික්ඛු සූත්‍රය" දස බල වග්ගය01:17:35
662019/08/24මහා සුඤ්ඤත සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:09
672019/08/23උපාදානීය සූත්‍රය01:34:27
682019/08/17Samadhi bhawana Suttraya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:41
692019/08/14"ලොවුතුරු දහම් සෙවන" තථාගත දර්ශන විද්‍යාපීඨයදී පැවැත්වූ මංගල ධර්ම දේශනය01:31:30
702019/08/04යමක මහා ප්‍රාතිහාර්‍ය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
712019/07/29සමාධි භාවනා සූත්‍රය01:06:01
722019/07/28පංචත්තය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
732019/07/20අපරිජාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:38
742019/07/20මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය01:05:10
752019/07/12නගර සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:41
762019/07/09පංචත්තය සූත්‍රය ( නිවන අවබෝධ කල ආකාරය)01:01:45
772019/07/05කාරකෝ න කිරියා ච විඡ්ජති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:14
782019/07/03අපරිජාන සූත්‍රය. (ආයතන හයේ යථාර්තය )01:01:31
792019/06/28සුතවන්ත සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
802019/06/26නගර සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:01:37
812019/06/21නිධාන පටිච්ච සමුප්පාද සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:44
822019/06/15සම්මස්සන සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:57
832019/06/14ත්‍රිපිටක ශුන්‍යතා කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:54
842019/06/14මහා සකුළුදායී සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:07:34
852019/06/14උප්පාද සූත්‍රය01:01:54
862019/06/10සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:45
872019/06/07සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:33
882019/06/06සම්මසන සූත්‍රය00:58:59
892019/06/04නිධාන පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය01:02:42
902019/06/03සුතවන්ත සූත්‍රය01:33:06
912019/06/01ශුන්‍යත කතා01:02:49
922019/06/01කරන්නෙක් කරවන්නෙක් නැති ක්‍රියාවක් සිදුවීම00:19:01
932019/06/01නිර්වාණ මාර්ගය තුළ පිහිටිය යුතු ආකාරය00:20:08
942019/06/01යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය00:09:42
952019/05/31පඨිසල්ලාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:47
962019/05/22පඨිසල්ලාන සූත්‍රය00:56:48
972019/05/21මහා සකුළුදායී සූත්‍රය01:06:26
982019/05/20මනසින් නිදහස් වීම 0301:11:58
992019/05/12මනසින් නිදහස් වීම 0201:13:06
1002019/05/11මනසින් නිදහස් වීම 0101:32:38
1012019/04/12සත්කාය දිට්ඨිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:15:00
1022019/04/07සමස්ත ලෝකයම ශුන්‍යවන ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
1032019/04/06මනා සිහිය පවත්වා ගැනීමට අනුගත විය යුතු ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:24:05
1042019/03/29සංයොජන පහාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:12:50
1052019/03/23සංයෝජන පහාන සූත්‍රය.01:13:06
1062019/03/19"සම්මා දිඨ්ඨිය" යන්න අවබෝධයට පත්වෙන්න.00:14:34
1072019/03/18අකාලික ධර්මය යනු කුමක්ද...?00:12:02
1082019/03/17ක්ශනික උපත.. සහ ක්ශනික මරණය..00:10:38
1092019/03/15මාරපාස සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:13
1102019/03/15භව ගමනක්ද...ආත්ම ගමනක්ද...ගමනක් තිබේද....යන්නෙක් ඉදීද...00:13:57
1112019/03/11ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටා නිවන සාක්ශාත් කරන්න.01:08:04
1122019/03/08සබ්‌බුපාදානපරිඤ්‌ඤා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:42
1132019/03/01උපාදාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:48
1142019/02/27"සමුධය නිරෝධය" බුදුපියාණන් දේශනා කලේ ආත්ම ගමනක් පිළිබදවද...? භව ගමනක් පිළිබදවද...?00:13:57
1152019/02/21යෝනිසෝ මනසිකාරය නොහොත් මනා සිහිය00:22:59
1162019/02/20මමත්වය යන "සක්කාය දිඨ්ඨිය" පිළිසිද දකින්න00:13:57
1172019/02/18සමස්ථ ලෝකයම සදාකල්හීම ශූන්‍ය බව බුදුන් මෝඝරාජට පැවසූවේ ඇයි.00:20:22
1182019/02/16'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "දෙවන ධර්ම දේශනය"01:04:38
1192019/02/15ජාලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:10
1202019/02/09'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "පළමු ධර්ම දේශනය"01:17:46
1212019/02/082019 ජනවාරි 02 පස්වරු වැඩසටහන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:08:07
1222019/02/04"මධුපින්ඩික සූත්‍රය" තථාගත සම්බුද්ධ සාසනයේ මී බිදුව...( තිස් එක් තලයේ භවයේ සත්වයාගේ ඉපදීම)01:07:06
1232019/02/022019 ජනවාරි 02 පෙරවරු වැඩසටහන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:45
1242019/01/25සොතාපත්ති ඵලය - නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධපරායන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:07
1252019/01/25ඇහිපිය ගහන මොහොතක්වත් භවය වර්ණනා නොකිරීමට හේතුව.01:40:40
1262019/01/18දුතිය අභිනන්‌ද සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:51
1272019/01/11පහාණ සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:12
1282019/01/11Uncertainty principle - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:04:37
1292019/01/08"දුථිය අභිනන්ධ සූත්‍රය" ආයතන හයෙන් මිදීම පිණිස01:37:48
1302019/01/07'පහාන සූත්‍රය' සියල්ල ප්‍රහාණය කිරීමට ශ්‍රවනය කළ යුතුම ධර්මය01:32:16
1312019/01/04මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:46
1322019/01/04සත්ධර්මයට ප්‍රතිරූපක - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:03:03
1332019/01/04බුද්ධඝෝෂ හිමි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:03:46
1342018/12/28සුඤ්ඤත කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:27:44
1352018/12/23අකාලික භව පටිච්චසමුප්පාද විවරණ ග්‍රන්ථයෙහි උපුටා ගැනීම් කිහිපයක්.00:03:33
1362018/12/21Doctors/Radiologists - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:04:07
1372018/12/21Engineers/Physicist - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:12:31
1382018/12/18රතන සුත්‍රයෙහි කරුණු අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:37
1392018/12/09සෝතාපන්න සූත්‍රය.02:10:10
1402018/12/08යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතුව බලන්න - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:15:02
1412018/12/03ඇත්තේම නැති... ඇතැයි යන ලක්ෂණ කිසිවක් නැති... මහා ශූන්‍යතාවය ...!01:26:35
1422018/11/28A lecture on English... පරමත්ත ධර්ම01:15:42
1432018/11/27පච්චය සූත්‍රය.01:54:09
1442018/11/23රුවැන්වැලි සෑ රදුන් අහියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව02:21:31
1452018/11/23සරාගී ගමනෙන් මිදී...විරාගී නිවනට මග.02:06:07
1462018/11/23මහරගම කළ ධර්ම දේශනාව 0102:23:41
1472018/11/17සමාධි සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:32
1482018/11/16පොතලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:49:38
1492018/11/10රූපාරාම සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:55
1502018/11/09සාරුප්ප පටිපදා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:30
1512018/11/03ජටා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:02
1522018/11/02පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 7 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:58:52
1532018/10/21ප්‍රපංච සංඥා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:56
1542018/10/20න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:11
1552018/10/19අනෙජ සප්පාය සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:18
1562018/10/14සත් සතිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:29:04
1572018/10/13පාරමී ධර්ම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:50:02
1582018/10/12ලෝක සමුදය සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:17:37
1592018/09/28අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑරදුන් අභියසදී පැවති දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:20:38
1602018/09/21Who - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:39
1612018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1401:33:34
1622018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1501:06:03
1632018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1601:00:00
1642018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1702:13:14
1652018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1301:48:42
1662018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1201:22:02
1672018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1101:07:56
1682018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1001:30:43
1692018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 902:07:11
1702018/08/11විඤඤà·à¶« මà·à¶ºà· Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero101:39:10
1712018/07/27පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 6 - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:04
1722018/07/09යථාභූත ඥාණ දර්ශනය Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1732018/07/01මහා ශුන් යතාව Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1742018/06/29පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 5 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:04
1752018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0401:02:28
1762018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0200:57:51
1772018/06/15පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 4 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:52:02
1782018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0502:19:10
1792018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0301:09:52
1802018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0101:40:11
1812018/06/01පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 3 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:14:23
1822018/05/25පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:19
1832018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0101:52:38
1842018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0800:58:58
1852018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0702:13:34
1862018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0602:05:44
1872018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0501:08:37
1882018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0401:01:54
1892018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0301:00:04
1902018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0201:47:40
1912018/05/04පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:19:39
1922018/05/03Sequence 01 202:07:27
1932018/04/20පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:06
1942018/04/06ලෝකන්ත ගමන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:32
1952018/03/23අමා මිණි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:13:18
1962018/03/10ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:52
1972018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 02 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1982018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 01 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1992018/03/09ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:52
2002018/02/23සක්කාය දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:36
2012018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0101:48:45
2022018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0201:27:51
2032018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0601:01:57
2042018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0400:58:55
2052018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0501:00:37
2062018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0701:08:39
2072018/02/09අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:47
2082018/01/26ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:51
2092018/01/12ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:53:52
2102017/12/29කෙලෙස්දොර වසන්නෝ නිවන්දොර හැර ගනිති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:46
2112017/12/15තථාගත - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:57
2122017/12/06පරමත්ථ දේශනා - ධම්ම පදය, භික්ඛු වග්ගය 369 ගාථාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:25:46
2132017/12/01යමාමහ පෙළහර - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero - ප්‍රපංචය/prapanchaya01:36:10
2142017/11/17අරිය තුන්හී භාවෝ - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:18:03
2152017/11/03බුදු නද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:01:20
2162017/10/20බුදුන් වදාළ සුඤ්ඤ විමුක්ඛය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:21:19
2172017/09/23ගැලනිගම වැඩමුළුවෙහි අවසන් දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:06
2182017/09/22ගැලනිගම වැඩමුළුව 4 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:25
2192017/09/21ගැලනිගම වැඩමුළුව 3 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:03:58
2202017/09/16ගැලනිගම වැඩමුළුව 2 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:17
2212017/09/15ගැලනිගම වැඩමුළුව 1 වන කොටස - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:31
2222017/09/01නිවන් දොර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:32:03
2232017/08/18ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:21
2242017/07/14සත්‍යවලෝකනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:38
2252017/06/09නික්මයාම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:36
2262017/06/05Paramartha darma desana 20170603 part ii ven. nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:39:37
2272017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iv nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:04:34
2282017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iii nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:41:22
2292017/06/04Paramartha Darma Desana 20170603 Part i Ven. Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero00:40:36
2302017/05/19සලායතනයන්ගේ යථාර්තය දකිමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:48
2312017/04/29මහා ශුන්‍යතාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
2322017/04/15ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:40
2332017/04/01විජ්ජා උදපාදී - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:26
2342017/03/24යථාභූත ඥාණ දර්ශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
2352017/02/06Viggaana maya01:38:23
2362017/02/06prgnaawanthayo nivanehi nivethi01:50:38
2372017/02/06pragnaawen dakimu01:21:16
2382017/02/06Nimala nivanehi nivenu mena01:21:16
2392017/02/06Nikma yaama01:36:46
2402017/02/06Miriguwaki lokaya01:40:25
2412017/02/06Maya lokaya01:27:41
2422017/02/06Budu asiriya01:32:33
2432017/02/06Amaa sayura01:12:42
2442017/02/04ලොව්තුරු දහම් සෙවණ - අනන්තය01:33:55
2452017/01/22ලොව්තුරු දහම් සෙවන - සත්‍යාවලෝකනය02:11:20
2462016/11/05විරාගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:51
2472016/10/07"ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:24:39
2482016/10/07Ven. Nakkawaththe Buddhaparayana Thero - Dhamma deshana02:04:31
2492016/10/02Paramartha Damma Desana 20161001 Part 2 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:38:33
2502016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 3 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:05:23
2512016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 1 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:51
2522016/09/10අමා සයුර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:28
2532016/07/22මිරිගුවකි ජීවිතය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:11
2542016/07/01ප්‍රඥ්ඥාවන්තයෝ නිවනෙහි නිවෙති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:23
2552016/06/10අභිසම්බෝධි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:18
2562016/05/27මායා ලෝකය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:28:29
2572016/05/13බුදු අසිරිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
2582016/04/29අකාලික නිවන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:34
2592016/04/17නිමල නිවනෙහි නිවෙනු මැන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:05
2602016/03/16NAKKA WATHTHE THERO BANA(Buddhist teaching)00:58:10
2612016/03/11සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 6 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:09
2622016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 5 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:16
2632016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 4 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:30
2642016/03/05සබ්බ පාපස්ස අකරණං තෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:14
2652016/02/26සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 2 දෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:53
2662016/02/19සබ්බ පාපස්ස අකරණං - ප්‍රථම දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2672016/02/12විඤඤාණ මායා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:39:10
2682016/01/29අනන්තය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:42
2692016/01/26Nakkawaththe Himi .damsak tv /siyatha tv.duruthu poya 2016 01 2300:57:37
2702016/01/15මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 5 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:54
2712015/12/31මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 4 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:08
2722015/12/18මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 3 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:20
2732015/12/04මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 2 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:32:50
2742015/11/20මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 1 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:06:21
2752015/08/25"සබ්බේ පෘථක්ජනා උන්මත්තකා" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:54:39
2762015/08/02Saptha Bojjanga - සප්ත බෝජ්ජඣංග - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
2772015/07/31Arya Ashtangika Margaya - ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:04
2782015/07/27Pancha Bala - පංච බල - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:56:49
2792015/07/26Sathara Iddi Pada - සතර ඉද්ධි පාද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:23
2802015/07/25Sathara Samyak pradana viryaya - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:25
2812015/07/25Sathara Sathipattanaya - සතර සතිපට්ඨානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:50
2822015/07/13Paravi 09 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2832015/07/13Paravi 08 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2842015/07/13Paravi 07 -Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2852015/06/20පෙබරවාරි වැඩසටහන - 6 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:11
2862015/06/17පෙබරවාරි වැඩසටහන - 5 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:16:01
2872015/06/12Paravi 06 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2882015/06/12Paravi 05 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2892015/06/12පෙබරවාරි වැඩසටහන - 4 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:31
2902015/06/07පෙබරවාරි වැඩසටහන - 3 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:21
2912015/05/29පෙබරවාරි වැඩසටහන - 2 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:26
2922015/05/26Paravi 04 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2932015/05/26Paravi 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2942015/05/21පෙබරවාරි වැඩසටහන - 1 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:55:06
2952015/05/20Paravi 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2962015/05/18Paravi 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2972015/05/17Aarambhaka Deshanaya 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:06
2982015/05/17Arambhaka Deshanaya 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:31
2992015/05/02විඤ්ඤාණ මායාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:52:51
3002015/04/15විරාගී නිවන - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:24:56
3012015/04/06උඩුගම්බලා - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero02:02:46
3022015/03/28අවිද්‍යාව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana thero01:34:01
3032015/03/24Lokawaggaya - ලෝකවග්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:01
3042015/02/24Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero - සප්ත බෝජ්ජංග ධර්මය01:01:51
3052015/02/12රෝහිතස්ස සුත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Duddhaparayana Thero01:33:01
3062015/02/06උතුම් නිහඬබව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:04:36
3072015/02/05තරුණ කාලයේදී ඇසිය යුතු ධර්මය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:23:26
3082015/01/22Asankhathaya - අසංඛතය (ලෝකෝත්තර ධර්මය) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:53:51
3092014/12/31මොහොතක් පාසා සිදුවන ලෝක නිරෝධය -Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
3102014/12/20Sasara Nimi - සසර නිමි - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:00:41
3112014/11/29Nimala Niwanin Niwenu Mana (නිමල නිවනින් නිවෙනු මැන) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero02:09:53
3122014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part two - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:06
3132014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part one - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:59:31
3142014/11/06Paravi Kanda Program - Day 09 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:38:26
3152014/11/06Paravi Kanda Program - Day 08 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:00:46
3162014/11/06Paravi Kanda Program - Day 07 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:55:11
3172014/11/05Paravi Kanda Program - Day 06 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:13:51
3182014/11/05Paravi Kanda Program - Day 05 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:11:21
3192014/11/04Paravi Kanda Program - Day 04 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:53:51
3202014/11/04Paravi Kanda Program - Day 03 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:33:36
3212014/11/03Paravi Kanda Program - Day 02 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:19:51
3222014/11/03Paravi Kanda Program - Day 01 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:02:46
3232014/10/29Sathara Samyak Pradhana Virya (සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය ) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:00:31
3242014/10/24Ashawakshaya Gnaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:57:04
3252014/10/13Paramaththa Parami - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:49:03
3262014/09/27අනුසෝතඝාමි ඔබ පටිසෝතඝාමි වන සංධිස්ථානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
3272014/09/23Nibbana Paryeshanaya - නිබ්බාන පර්යේෂණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:07
3282014/09/17සතර ඉර්ධිපාද෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:22
3292014/09/12Dhamma Vinaya - ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:58:52
3302014/09/09Samma Ditti - සම්මා දිට්ඨි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:31
3312014/08/29සතර සතිපට්ඨානය ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
3322014/08/16විඥානය ක්රියාත්මක වන ක්ෂණය ගැන දැනගන්න ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
3332014/08/10Sathya Gawesi - පරාසය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:11
3342014/08/05පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගනිමු. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:56
3352014/07/21Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:51
3362014/07/12Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:12:26
3372014/07/06Arya Ashtangika Margaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:03:01
3382014/07/06Abhidharmaya - පරමත්ථ දේශන - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:47:47
3392014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0901:38:25
3402014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0801:00:42
3412014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0700:55:26
3422014/07/05Sathya Gawesi - Patisothagami - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0601:15:46
3432014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:11:18
3442014/07/05Sathya Gawesi - Arya Paryeshanaya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 Jan) 0401:12:56
3452014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0301:33:35
3462014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0201:21:16
3472014/06/29Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0102:02:44
3482013/02/19Rev;Nakkawatte Asaranasarana buddhaparayana Tero03:45:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.