නක්කාවත්තෙ අසරණසරණ බුද්ධපරායන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/12නගර සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:41
22019/07/09පංචත්තය සූත්‍රය ( නිවන අවබෝධ කල ආකාරය)01:01:45
32019/07/05කාරකෝ න කිරියා ච විඡ්ජති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:14
42019/07/03අපරිජාන සූත්‍රය. (ආයතන හයේ යථාර්තය )01:01:31
52019/06/28සුතවන්ත සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
62019/06/26නගර සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:01:37
72019/06/21නිධාන පටිච්ච සමුප්පාද සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:44
82019/06/15UPDATE සම්මස්සන සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:58
92019/06/14UPDATE - ත්‍රිපිටක ශුන්‍යතා කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:54
102019/06/14මහා සකුළුදායී සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:07:34
112019/06/14උප්පාද සූත්‍රය01:01:54
122019/06/10සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:45
132019/06/06සම්මසන සූත්‍රය00:58:59
142019/06/04නිධාන පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය01:02:42
152019/06/03සුතවන්ත සූත්‍රය01:33:06
162019/06/01ශුන්‍යත කතා01:02:49
172019/06/01කරන්නෙක් කරවන්නෙක් නැති ක්‍රියාවක් සිදුවීම00:19:01
182019/06/01නිර්වාණ මාර්ගය තුළ පිහිටිය යුතු ආකාරය00:20:08
192019/06/01යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය00:09:42
202019/05/31පඨිසල්ලාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:47
212019/05/22පඨිසල්ලාන සූත්‍රය00:56:48
222019/05/21මහා සකුළුදායී සූත්‍රය01:06:26
232019/05/20මනසින් නිදහස් වීම 0301:11:58
242019/05/12මනසින් නිදහස් වීම 0201:13:06
252019/05/11මනසින් නිදහස් වීම 0101:32:38
262019/04/12සත්කාය දිට්ඨිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:15:00
272019/04/07සමස්ත ලෝකයම ශුන්‍යවන ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
282019/04/06මනා සිහිය පවත්වා ගැනීමට අනුගත විය යුතු ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:24:05
292019/03/29සංයොජන පහාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:12:50
302019/03/23සංයෝජන පහාන සූත්‍රය.01:13:06
312019/03/19"සම්මා දිඨ්ඨිය" යන්න අවබෝධයට පත්වෙන්න.00:14:34
322019/03/18අකාලික ධර්මය යනු කුමක්ද...?00:12:02
332019/03/17ක්ශනික උපත.. සහ ක්ශනික මරණය..00:10:38
342019/03/15මාරපාස සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:13
352019/03/15භව ගමනක්ද...ආත්ම ගමනක්ද...ගමනක් තිබේද....යන්නෙක් ඉදීද...00:13:57
362019/03/11ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටා නිවන සාක්ශාත් කරන්න.01:08:04
372019/03/08සබ්‌බුපාදානපරිඤ්‌ඤා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:42
382019/03/01උපාදාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:48
392019/02/27"සමුධය නිරෝධය" බුදුපියාණන් දේශනා කලේ ආත්ම ගමනක් පිළිබදවද...? භව ගමනක් පිළිබදවද...?00:13:57
402019/02/21යෝනිසෝ මනසිකාරය නොහොත් මනා සිහිය00:22:59
412019/02/20මමත්වය යන "සක්කාය දිඨ්ඨිය" පිළිසිද දකින්න00:13:57
422019/02/18සමස්ථ ලෝකයම සදාකල්හීම ශූන්‍ය බව බුදුන් මෝඝරාජට පැවසූවේ ඇයි.00:20:22
432019/02/16'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "දෙවන ධර්ම දේශනය"01:04:38
442019/02/15ජාලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:10
452019/02/09'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "පළමු ධර්ම දේශනය"01:17:46
462019/02/082019 ජනවාරි 02 පස්වරු වැඩසටහන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:08:07
472019/02/04"මධුපින්ඩික සූත්‍රය" තථාගත සම්බුද්ධ සාසනයේ මී බිදුව...( තිස් එක් තලයේ භවයේ සත්වයාගේ ඉපදීම)01:07:06
482019/02/02භවය පිළිබඳව කල අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:45
492019/01/25සොතාපත්ති ඵලය - නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධපරායන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:07
502019/01/25ඇහිපිය ගහන මොහොතක්වත් භවය වර්ණනා නොකිරීමට හේතුව.01:40:40
512019/01/18දුතිය අභිනන්‌ද සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:51
522019/01/11පහාණ සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:12
532019/01/11Uncertainty principle - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:04:37
542019/01/08"දුථිය අභිනන්ධ සූත්‍රය" ආයතන හයෙන් මිදීම පිණිස01:37:48
552019/01/07'පහාන සූත්‍රය' සියල්ල ප්‍රහාණය කිරීමට ශ්‍රවනය කළ යුතුම ධර්මය01:32:16
562019/01/04මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:46
572019/01/04බුද්ධඝෝෂ හිමි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:03:46
582018/12/28සුඤ්ඤත කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:27:44
592018/12/23අකාලික භව පටිච්චසමුප්පාද විවරණ ග්‍රන්ථයෙහි උපුටා ගැනීම් කිහිපයක්.00:03:33
602018/12/21Doctors/Radiologists - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:04:07
612018/12/21Engineers/Physicist - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:12:31
622018/12/18රතන සුත්‍රයෙහි කරුණු අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:37
632018/12/09සෝතාපන්න සූත්‍රය.02:10:10
642018/12/08යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතුව බලන්න - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:15:02
652018/12/03ඇත්තේම නැති... ඇතැයි යන ලක්ෂණ කිසිවක් නැති... මහා ශූන්‍යතාවය ...!01:26:35
662018/11/28A lecture on English... පරමත්ත ධර්ම01:15:42
672018/11/27පච්චය සූත්‍රය.01:54:09
682018/11/23රුවැන්වැලි සෑ රදුන් අහියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව02:21:31
692018/11/23මාතර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව.02:06:07
702018/11/23මහරගම කළ ධර්ම දේශනාව 0102:23:41
712018/11/17සමාධි සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:32
722018/11/16පොතලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:49:38
732018/11/10රූපාරාම සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:55
742018/11/09සාරුප්ප පටිපදා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:30
752018/11/03ජටා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:02
762018/11/02පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 7 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:58:52
772018/10/21ප්‍රපංච සංඥා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:56
782018/10/20න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:11
792018/10/19අනෙජ සප්පාය සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:18
802018/10/14සත් සතිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:29:04
812018/10/13පාරමී ධර්ම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:50:02
822018/10/12ලෝක සමුදය සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:17:37
832018/09/28අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑරදුන් අභියසදී පැවති දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:20:38
842018/09/21Who - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:39
852018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1401:33:34
862018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1501:06:03
872018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1601:00:00
882018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1702:13:14
892018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1301:48:42
902018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1201:22:02
912018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1101:07:56
922018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1001:30:43
932018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 902:07:11
942018/08/11විඤඤà·à¶« මà·à¶ºà· Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero101:39:10
952018/07/27පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 6 - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:04
962018/07/09යථාභූත ඥාණ දර්ශනය Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
972018/07/01මහා ශුන් යතාව Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
982018/06/29පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 5 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:04
992018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0401:02:28
1002018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0200:57:51
1012018/06/15පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 4 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:52:02
1022018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0502:19:10
1032018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0301:09:52
1042018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0101:40:11
1052018/06/01පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 3 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:14:23
1062018/05/25පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:19
1072018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0101:52:38
1082018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0800:58:58
1092018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0702:13:34
1102018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0602:05:44
1112018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0501:08:37
1122018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0401:01:54
1132018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0301:00:04
1142018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0201:47:40
1152018/05/04පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:19:39
1162018/05/03Sequence 01 202:07:27
1172018/04/20පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:06
1182018/04/06ලෝකන්ත ගමන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:32
1192018/03/23අමා මිණි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:13:18
1202018/03/10ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:52
1212018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 02 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1222018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 01 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1232018/03/09ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:52
1242018/02/23සක්කාය දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:36
1252018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0101:48:45
1262018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0201:27:51
1272018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0601:01:57
1282018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0400:58:55
1292018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0501:00:37
1302018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0701:08:39
1312018/02/09අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:47
1322018/01/26ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:51
1332018/01/12ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:53:52
1342017/12/29කෙලෙස්දොර වසන්නෝ නිවන්දොර හැර ගනිති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:46
1352017/12/15තථාගත - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:57
1362017/12/06පරමත්ථ දේශනා - ධම්ම පදය, භික්ඛු වග්ගය 369 ගාථාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:25:46
1372017/12/01යමාමහ පෙළහර - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:10
1382017/11/17අරිය තුන්හී භාවෝ - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:18:03
1392017/11/03බුදු නද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:01:20
1402017/10/20බුදුන් වදාළ සුඤ්ඤ විමුක්ඛය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:21:19
1412017/09/23ගැලනිගම වැඩමුළුවෙහි අවසන් දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:06
1422017/09/22ගැලනිගම වැඩමුළුව 4 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:25
1432017/09/21ගැලනිගම වැඩමුළුව 3 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:03:58
1442017/09/16ගැලනිගම වැඩමුළුව 2 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:17
1452017/09/15ගැලනිගම වැඩමුළුව 1 වන කොටස - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:31
1462017/09/01නිවන් දොර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:32:03
1472017/08/18ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:21
1482017/07/14සත්‍යවලෝකනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:38
1492017/06/09නික්මයාම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:36
1502017/06/05Paramartha darma desana 20170603 part ii ven. nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:39:37
1512017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iv nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:04:34
1522017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iii nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:41:22
1532017/06/04Paramartha Darma Desana 20170603 Part i Ven. Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero00:40:36
1542017/05/19සලායතනයන්ගේ යථාර්තය දකිමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:48
1552017/04/29මහා ශුන්‍යතාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1562017/04/15ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:40
1572017/04/01විජ්ජා උදපාදී - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:26
1582017/03/24යථාභූත ඥාණ දර්ශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1592017/02/06Viggaana maya01:38:23
1602017/02/06prgnaawanthayo nivanehi nivethi01:50:38
1612017/02/06pragnaawen dakimu01:21:16
1622017/02/06Nimala nivanehi nivenu mena01:21:16
1632017/02/06Nikma yaama01:36:46
1642017/02/06Miriguwaki lokaya01:40:25
1652017/02/06Maya lokaya01:27:41
1662017/02/06Budu asiriya01:32:33
1672017/02/06Amaa sayura01:12:42
1682017/02/04ලොව්තුරු දහම් සෙවණ - අනන්තය01:33:55
1692017/01/22ලොව්තුරු දහම් සෙවන - සත්‍යාවලෝකනය02:11:20
1702016/11/05විරාගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:51
1712016/10/07"ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:24:39
1722016/10/07Ven. Nakkawaththe Buddhaparayana Thero - Dhamma deshana02:04:31
1732016/10/02Paramartha Damma Desana 20161001 Part 2 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:38:33
1742016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 3 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:05:23
1752016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 1 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:51
1762016/09/10අමා සයුර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:28
1772016/07/22මිරිගුවකි ජීවිතය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:11
1782016/07/01ප්‍රඥ්ඥාවන්තයෝ නිවනෙහි නිවෙති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:23
1792016/06/10අභිසම්බෝධි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:18
1802016/05/27මායා ලෝකය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:28:29
1812016/05/13බුදු අසිරිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
1822016/04/29අකාලික නිවන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:34
1832016/04/17නිමල නිවනෙහි නිවෙනු මැන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:05
1842016/03/16NAKKA WATHTHE THERO BANA(Buddhist teaching)00:58:10
1852016/03/11සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 6 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:09
1862016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 5 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:16
1872016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 4 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:30
1882016/03/05සබ්බ පාපස්ස අකරණං තෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:14
1892016/02/26සබ්බ පාපස්ස අකරණං - දෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:53
1902016/02/19සබ්බ පාපස්ස අකරණං - ප්‍රථම දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
1912016/02/12විඤඤාණ මායා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:39:10
1922016/01/29අනන්තය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:42
1932016/01/26Nakkawaththe Himi .damsak tv /siyatha tv.duruthu poya 2016 01 2300:57:37
1942016/01/15මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 5 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:54
1952015/12/31මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 4 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:08
1962015/12/18මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 3 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:20
1972015/12/04මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 2 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:32:50
1982015/11/20මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 1 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:06:21
1992015/08/25"සබ්බේ පෘථක්ජනා උන්මත්තකා" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:54:39
2002015/08/02Saptha Bojjanga - සප්ත බෝජ්ජඣංග - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
2012015/07/31Arya Ashtangika Margaya - ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:04
2022015/07/27Pancha Bala - පංච බල - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:56:49
2032015/07/26Sathara Iddi Pada - සතර ඉද්ධි පාද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:23
2042015/07/25Sathara Samyak pradana viryaya - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:25
2052015/07/25Sathara Sathipattanaya - සතර සතිපට්ඨානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:50
2062015/07/13Paravi 09 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2072015/07/13Paravi 08 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2082015/07/13Paravi 07 -Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2092015/06/20පෙබරවාරි වැඩසටහන - 6 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:11
2102015/06/17පෙබරවාරි වැඩසටහන - 5 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:16:01
2112015/06/12Paravi 06 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2122015/06/12Paravi 05 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2132015/06/12පෙබරවාරි වැඩසටහන - 4 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:31
2142015/06/07පෙබරවාරි වැඩසටහන - 3 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:21
2152015/05/29පෙබරවාරි වැඩසටහන - 2 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:26
2162015/05/26Paravi 04 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2172015/05/26Paravi 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2182015/05/21පෙබරවාරි වැඩසටහන - 1 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:55:06
2192015/05/20Paravi 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2202015/05/18Paravi 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2212015/05/17Aarambhaka Deshanaya 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:06
2222015/05/17Arambhaka Deshanaya 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:31
2232015/05/02විඤ්ඤාණ මායාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:52:51
2242015/04/15විරාගී නිවන - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:24:56
2252015/04/06උඩුගම්බලා - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero02:02:46
2262015/03/28අවිද්‍යාව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana thero01:34:01
2272015/03/24Lokawaggaya - ලෝකවග්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:01
2282015/02/24Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero - සප්ත බෝජ්ජංග ධර්මය01:01:51
2292015/02/12රෝහිතස්ස සුත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Duddhaparayana Thero01:33:01
2302015/02/06උතුම් නිහඬබව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:04:36
2312015/02/05තරුණ කාලයේදී ඇසිය යුතු ධර්මය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:23:26
2322015/01/22Asankhathaya - අසංඛතය (ලෝකෝත්තර ධර්මය) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:53:51
2332014/12/31මොහොතක් පාසා සිදුවන ලෝක නිරෝධය -Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2342014/12/20Sasara Nimi - සසර නිමි - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:00:41
2352014/11/29Nimala Niwanin Niwenu Mana (නිමල නිවනින් නිවෙනු මැන) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero02:09:53
2362014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part two - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:06
2372014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part one - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:59:31
2382014/11/06Paravi Kanda Program - Day 09 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2392014/11/06Paravi Kanda Program - Day 08 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2402014/11/06Paravi Kanda Program - Day 07 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2412014/11/05Paravi Kanda Program - Day 06 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2422014/11/05Paravi Kanda Program - Day 05 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2432014/11/04Paravi Kanda Program - Day 04 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2442014/11/04Paravi Kanda Program - Day 03 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2452014/11/03Paravi Kanda Program - Day 02 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2462014/11/03Paravi Kanda Program - Day 01 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2472014/10/29Sathara Samyak Pradhana Virya (සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය ) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:00:31
2482014/10/24Ashawakshaya Gnaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:57:04
2492014/10/13Paramaththa Parami - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:49:03
2502014/09/27අනුසෝතඝාමි ඔබ පටිසෝතඝාමි වන සංධිස්ථානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2512014/09/23Nibbana Paryeshanaya - නිබ්බාන පර්යේෂණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:07
2522014/09/17සතර ඉර්ධිපාද෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:22
2532014/09/12Dhamma Vinaya - ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:58:52
2542014/09/09Samma Ditti - සම්මා දිට්ඨි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:31
2552014/08/29සතර සතිපට්ඨානය ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2562014/08/16විඥානය ක්රියාත්මක වන ක්ෂණය ගැන දැනගන්න ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2572014/08/10Sathya Gawesi - පරාසය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:11
2582014/08/05පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගනිමු. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:56
2592014/07/21Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:51
2602014/07/12Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:12:26
2612014/07/06Arya Ashtangika Margaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:03:01
2622014/07/06Abhidharmaya - පරමත්ථ දේශන - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:47:47
2632014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0901:38:25
2642014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0801:00:42
2652014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0700:55:26
2662014/07/05Sathya Gawesi - Patisothagami - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0601:15:46
2672014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:11:18
2682014/07/05Sathya Gawesi - Arya Paryeshanaya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 Jan) 0401:12:56
2692014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0301:33:35
2702014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0201:21:16
2712014/06/29Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0102:02:44
2722013/02/19Rev;Nakkawatte Asaranasarana buddhaparayana Tero03:45:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.