නක්කාවත්තෙ අසරණසරණ බුද්ධපරායන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20චුල විව්හ සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:25
22019/09/16රාජ රථයක් වැනි මනෝමය ලෝකයෙන් නිදහස් වීම පිණිස00:59:37
32019/09/14අරිය ධම්සභා මණ්ඩපය 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:00
42019/09/10පඨම අරහංත සූත්‍රය01:14:52
52019/09/05හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 02 "චූල විව්හ සූත්‍රය"01:10:20
62019/09/02හොරණ ගොරොක්ගොඩ වැඩමුළුව 0101:17:35
72019/08/24මහා සුඤ්ඤත සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:09
82019/08/23උපාදානීය සූත්‍රය01:34:27
92019/08/17Samadhi bhawana Suttraya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:41
102019/08/14"ලොවුතුරු දහම් සෙවන" තථාගත දර්ශන විද්‍යාපීඨයදී පැවැත්වූ මංගල ධර්ම දේශනය01:31:30
112019/08/04යමක මහා ප්‍රාතිහාර්‍ය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
122019/07/29සමාධි භාවනා සූත්‍රය01:06:01
132019/07/28පංචත්තය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
142019/07/20අපරිජාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:38
152019/07/20මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය01:05:10
162019/07/12නගර සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:41
172019/07/09පංචත්තය සූත්‍රය ( නිවන අවබෝධ කල ආකාරය)01:01:45
182019/07/05කාරකෝ න කිරියා ච විඡ්ජති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:14
192019/07/03අපරිජාන සූත්‍රය. (ආයතන හයේ යථාර්තය )01:01:31
202019/06/28සුතවන්ත සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
212019/06/26නගර සූත්‍රය ඇසුරෙන්01:01:37
222019/06/21නිධාන පටිච්ච සමුප්පාද සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:44
232019/06/15UPDATE සම්මස්සන සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:58
242019/06/14UPDATE - ත්‍රිපිටක ශුන්‍යතා කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:54
252019/06/14මහා සකුළුදායී සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:07:34
262019/06/14උප්පාද සූත්‍රය01:01:54
272019/06/10සත්වයාගේ ක්ශනික උපත සහ ක්ශනික මරණය01:01:45
282019/06/06සම්මසන සූත්‍රය00:58:59
292019/06/04නිධාන පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය01:02:42
302019/06/03සුතවන්ත සූත්‍රය01:33:06
312019/06/01ශුන්‍යත කතා01:02:49
322019/06/01කරන්නෙක් කරවන්නෙක් නැති ක්‍රියාවක් සිදුවීම00:19:01
332019/06/01නිර්වාණ මාර්ගය තුළ පිහිටිය යුතු ආකාරය00:20:08
342019/06/01යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අයෝනිසෝ මනසිකාරය00:09:42
352019/05/31පඨිසල්ලාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:47
362019/05/22පඨිසල්ලාන සූත්‍රය00:56:48
372019/05/21මහා සකුළුදායී සූත්‍රය01:06:26
382019/05/20මනසින් නිදහස් වීම 0301:11:58
392019/05/12මනසින් නිදහස් වීම 0201:13:06
402019/05/11මනසින් නිදහස් වීම 0101:32:38
412019/04/12සත්කාය දිට්ඨිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:15:00
422019/04/07සමස්ත ලෝකයම ශුන්‍යවන ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:21:12
432019/04/06මනා සිහිය පවත්වා ගැනීමට අනුගත විය යුතු ආකාරය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:24:05
442019/03/29සංයොජන පහාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:12:50
452019/03/23සංයෝජන පහාන සූත්‍රය.01:13:06
462019/03/19"සම්මා දිඨ්ඨිය" යන්න අවබෝධයට පත්වෙන්න.00:14:34
472019/03/18අකාලික ධර්මය යනු කුමක්ද...?00:12:02
482019/03/17ක්ශනික උපත.. සහ ක්ශනික මරණය..00:10:38
492019/03/15මාරපාස සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:13
502019/03/15භව ගමනක්ද...ආත්ම ගමනක්ද...ගමනක් තිබේද....යන්නෙක් ඉදීද...00:13:57
512019/03/11ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටා නිවන සාක්ශාත් කරන්න.01:08:04
522019/03/08සබ්‌බුපාදානපරිඤ්‌ඤා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:42
532019/03/01උපාදාන සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:18:48
542019/02/27"සමුධය නිරෝධය" බුදුපියාණන් දේශනා කලේ ආත්ම ගමනක් පිළිබදවද...? භව ගමනක් පිළිබදවද...?00:13:57
552019/02/21යෝනිසෝ මනසිකාරය නොහොත් මනා සිහිය00:22:59
562019/02/20මමත්වය යන "සක්කාය දිඨ්ඨිය" පිළිසිද දකින්න00:13:57
572019/02/18සමස්ථ ලෝකයම සදාකල්හීම ශූන්‍ය බව බුදුන් මෝඝරාජට පැවසූවේ ඇයි.00:20:22
582019/02/16'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "දෙවන ධර්ම දේශනය"01:04:38
592019/02/15ජාලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:10
602019/02/09'හොරණ' සාන්ත මහත්මයාගේ නිවසේ සිදුකල තෙදින වැඩමුළුවේ "පළමු ධර්ම දේශනය"01:17:46
612019/02/082019 ජනවාරි 02 පස්වරු වැඩසටහන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:08:07
622019/02/04"මධුපින්ඩික සූත්‍රය" තථාගත සම්බුද්ධ සාසනයේ මී බිදුව...( තිස් එක් තලයේ භවයේ සත්වයාගේ ඉපදීම)01:07:06
632019/02/02භවය පිළිබඳව කල අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:45
642019/01/25සොතාපත්ති ඵලය - නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධපරායන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:07
652019/01/25ඇහිපිය ගහන මොහොතක්වත් භවය වර්ණනා නොකිරීමට හේතුව.01:40:40
662019/01/18දුතිය අභිනන්‌ද සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:51
672019/01/11පහාණ සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:12
682019/01/11Uncertainty principle - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:04:37
692019/01/08"දුථිය අභිනන්ධ සූත්‍රය" ආයතන හයෙන් මිදීම පිණිස01:37:48
702019/01/07'පහාන සූත්‍රය' සියල්ල ප්‍රහාණය කිරීමට ශ්‍රවනය කළ යුතුම ධර්මය01:32:16
712019/01/04මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:46
722019/01/04බුද්ධඝෝෂ හිමි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:03:46
732018/12/28සුඤ්ඤත කතා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:27:44
742018/12/23අකාලික භව පටිච්චසමුප්පාද විවරණ ග්‍රන්ථයෙහි උපුටා ගැනීම් කිහිපයක්.00:03:33
752018/12/21Doctors/Radiologists - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:04:07
762018/12/21Engineers/Physicist - කරුණාකර මෙම දේශනාව තේරුම් ගත යුතු ඔබගේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.00:12:31
772018/12/18රතන සුත්‍රයෙහි කරුණු අනාවරණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:06:37
782018/12/09සෝතාපන්න සූත්‍රය.02:10:10
792018/12/08යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුතුව බලන්න - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:15:02
802018/12/03ඇත්තේම නැති... ඇතැයි යන ලක්ෂණ කිසිවක් නැති... මහා ශූන්‍යතාවය ...!01:26:35
812018/11/28A lecture on English... පරමත්ත ධර්ම01:15:42
822018/11/27පච්චය සූත්‍රය.01:54:09
832018/11/23රුවැන්වැලි සෑ රදුන් අහියස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව02:21:31
842018/11/23මාතර පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව.02:06:07
852018/11/23මහරගම කළ ධර්ම දේශනාව 0102:23:41
862018/11/17සමාධි සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:32
872018/11/16පොතලිය සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:49:38
882018/11/10රූපාරාම සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:09:55
892018/11/09සාරුප්ප පටිපදා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:30
902018/11/03ජටා සූත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:03:02
912018/11/02පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 7 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:58:52
922018/10/21ප්‍රපංච සංඥා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:56
932018/10/20න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:11
942018/10/19අනෙජ සප්පාය සූත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:18
952018/10/14සත් සතිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:29:04
962018/10/13පාරමී ධර්ම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:50:02
972018/10/12ලෝක සමුදය සුත්‍රය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:17:37
982018/09/28අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑරදුන් අභියසදී පැවති දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:20:38
992018/09/21Who - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:39
1002018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1401:33:34
1012018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1501:06:03
1022018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1601:00:00
1032018/09/06Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1702:13:14
1042018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1301:48:42
1052018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1201:22:02
1062018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1101:07:56
1072018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 1001:30:43
1082018/09/05Nakkawaththe Asaranasarana Puddaparayana himi 902:07:11
1092018/08/11විඤඤà·à¶« මà·à¶ºà· Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero101:39:10
1102018/07/27පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 6 - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:04
1112018/07/09යථාභූත ඥාණ දර්ශනය Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1122018/07/01මහා ශුන් යතාව Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1132018/06/29පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 5 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:04
1142018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0401:02:28
1152018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0200:57:51
1162018/06/15පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 4 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:52:02
1172018/06/15Nakkawaththe Himi Bana 0502:19:10
1182018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0301:09:52
1192018/06/14Nakkawaththe Himi Bana 0101:40:11
1202018/06/01පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 3 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:14:23
1212018/05/25පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:19
1222018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0101:52:38
1232018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0800:58:58
1242018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0702:13:34
1252018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0602:05:44
1262018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0501:08:37
1272018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0401:01:54
1282018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi Bana 0301:00:04
1292018/05/05nakkawaththe Asarana sarana buddaparayana himi bana 0201:47:40
1302018/05/04පටිච්ච සමුප්පාද පාලිය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:19:39
1312018/05/03Sequence 01 202:07:27
1322018/04/20පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:06
1332018/04/06ලෝකන්ත ගමන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:24:32
1342018/03/23අමා මිණි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:13:18
1352018/03/10ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:52
1362018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 02 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1372018/03/10නිර්වාණ ධාතුව 01 - Ven. Nakkawatte Asarana Sarana Buddha Parayana himi00:33:14
1382018/03/09ගොරොක්ගොඩ ශාන්ත මහතාගේ නිවසේ දේශනය 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:10:52
1392018/02/23සක්කාය දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:36
1402018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0101:48:45
1412018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0201:27:51
1422018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0601:01:57
1432018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0400:58:55
1442018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0501:00:37
1452018/02/17නක්කාවත්තේ අසරණ සරන බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ දේශණ 0701:08:39
1462018/02/09අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:47
1472018/01/26ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 2 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:51
1482018/01/12ප්‍රඥා ධර්ම නාලිකා 1 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:53:52
1492017/12/29කෙලෙස්දොර වසන්නෝ නිවන්දොර හැර ගනිති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:46
1502017/12/15තථාගත - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:57
1512017/12/06පරමත්ථ දේශනා - ධම්ම පදය, භික්ඛු වග්ගය 369 ගාථාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:25:46
1522017/12/01යමාමහ පෙළහර - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:10
1532017/11/17අරිය තුන්හී භාවෝ - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:18:03
1542017/11/03බුදු නද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:01:20
1552017/10/20බුදුන් වදාළ සුඤ්ඤ විමුක්ඛය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:21:19
1562017/09/23ගැලනිගම වැඩමුළුවෙහි අවසන් දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:36:06
1572017/09/22ගැලනිගම වැඩමුළුව 4 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:25
1582017/09/21ගැලනිගම වැඩමුළුව 3 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:03:58
1592017/09/16ගැලනිගම වැඩමුළුව 2 වන කොටස - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:17
1602017/09/15ගැලනිගම වැඩමුළුව 1 වන කොටස - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:14:31
1612017/09/01නිවන් දොර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:32:03
1622017/08/18ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:21
1632017/07/14සත්‍යවලෝකනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:12:38
1642017/06/09නික්මයාම - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:36
1652017/06/05Paramartha darma desana 20170603 part ii ven. nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:39:37
1662017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iv nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:04:34
1672017/06/04Paramartha darma desana 20170603 part iii nakkawatthe hamuduruwo SRI LANKA00:41:22
1682017/06/04Paramartha Darma Desana 20170603 Part i Ven. Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero00:40:36
1692017/05/19සලායතනයන්ගේ යථාර්තය දකිමු - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:36:48
1702017/04/29මහා ශුන්‍යතාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:39
1712017/04/15ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:40
1722017/04/01විජ්ජා උදපාදී - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:26
1732017/03/24යථාභූත ඥාණ දර්ශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:11
1742017/02/06Viggaana maya01:38:23
1752017/02/06prgnaawanthayo nivanehi nivethi01:50:38
1762017/02/06pragnaawen dakimu01:21:16
1772017/02/06Nimala nivanehi nivenu mena01:21:16
1782017/02/06Nikma yaama01:36:46
1792017/02/06Miriguwaki lokaya01:40:25
1802017/02/06Maya lokaya01:27:41
1812017/02/06Budu asiriya01:32:33
1822017/02/06Amaa sayura01:12:42
1832017/02/04ලොව්තුරු දහම් සෙවණ - අනන්තය01:33:55
1842017/01/22ලොව්තුරු දහම් සෙවන - සත්‍යාවලෝකනය02:11:20
1852016/11/05විරාගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:51
1862016/10/07"ප්‍රඥාවෙන් දකිමු. නිවන මෙතැනය" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:24:39
1872016/10/07Ven. Nakkawaththe Buddhaparayana Thero - Dhamma deshana02:04:31
1882016/10/02Paramartha Damma Desana 20161001 Part 2 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:38:33
1892016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 3 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:05:23
1902016/10/01Paramartha Damma Desana 20161001 Part 1 Ven. Nakkawatthe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:51
1912016/09/10අමා සයුර - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:28
1922016/07/22මිරිගුවකි ජීවිතය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:41:11
1932016/07/01ප්‍රඥ්ඥාවන්තයෝ නිවනෙහි නිවෙති - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:51:23
1942016/06/10අභිසම්බෝධි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:21:18
1952016/05/27මායා ලෝකය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:28:29
1962016/05/13බුදු අසිරිය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:21
1972016/04/29අකාලික නිවන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:34
1982016/04/17නිමල නිවනෙහි නිවෙනු මැන - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:22:05
1992016/03/16NAKKA WATHTHE THERO BANA(Buddhist teaching)00:58:10
2002016/03/11සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 6 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:04:09
2012016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 5 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:26:16
2022016/03/10සබ්බ පාපස්ස අකරණං - 4 දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:35:30
2032016/03/05සබ්බ පාපස්ස අකරණං තෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:14
2042016/02/26සබ්බ පාපස්ස අකරණං - දෙවන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:53
2052016/02/19සබ්බ පාපස්ස අකරණං - ප්‍රථම දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2062016/02/12විඤඤාණ මායා - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:39:10
2072016/01/29අනන්තය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:34:42
2082016/01/26Nakkawaththe Himi .damsak tv /siyatha tv.duruthu poya 2016 01 2300:57:37
2092016/01/15මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 5 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:08:54
2102015/12/31මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 4 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:10:08
2112015/12/18මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 3 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:55:20
2122015/12/04මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 2 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:32:50
2132015/11/20මහානාම මහතා නිවසේ දේශනය - 1 දින - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:06:21
2142015/08/25"සබ්බේ පෘථක්ජනා උන්මත්තකා" - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:54:39
2152015/08/02Saptha Bojjanga - සප්ත බෝජ්ජඣංග - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:48
2162015/07/31Arya Ashtangika Margaya - ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:04
2172015/07/27Pancha Bala - පංච බල - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:56:49
2182015/07/26Sathara Iddi Pada - සතර ඉද්ධි පාද - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:02:23
2192015/07/25Sathara Samyak pradana viryaya - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:25
2202015/07/25Sathara Sathipattanaya - සතර සතිපට්ඨානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:50
2212015/07/13Paravi 09 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2222015/07/13Paravi 08 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2232015/07/13Paravi 07 -Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2242015/06/20පෙබරවාරි වැඩසටහන - 6 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:11
2252015/06/17පෙබරවාරි වැඩසටහන - 5 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:16:01
2262015/06/12Paravi 06 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2272015/06/12Paravi 05 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2282015/06/12පෙබරවාරි වැඩසටහන - 4 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:42:31
2292015/06/07පෙබරවාරි වැඩසටහන - 3 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:21
2302015/05/29පෙබරවාරි වැඩසටහන - 2 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:11:26
2312015/05/26Paravi 04 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2322015/05/26Paravi 03 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2332015/05/21පෙබරවාරි වැඩසටහන - 1 වන දේශනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:55:06
2342015/05/20Paravi 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2352015/05/18Paravi 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2362015/05/17Aarambhaka Deshanaya 02 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:06
2372015/05/17Arambhaka Deshanaya 01 - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:59:31
2382015/05/02විඤ්ඤාණ මායාව - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:52:51
2392015/04/15විරාගී නිවන - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:24:56
2402015/04/06උඩුගම්බලා - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero02:02:46
2412015/03/28අවිද්‍යාව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana thero01:34:01
2422015/03/24Lokawaggaya - ලෝකවග්ගය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:31:01
2432015/02/24Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero - සප්ත බෝජ්ජංග ධර්මය01:01:51
2442015/02/12රෝහිතස්ස සුත්‍රය - Nakkawatte Asaranasarana Duddhaparayana Thero01:33:01
2452015/02/06උතුම් නිහඬබව - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:04:36
2462015/02/05තරුණ කාලයේදී ඇසිය යුතු ධර්මය - Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:23:26
2472015/01/22Asankhathaya - අසංඛතය (ලෝකෝත්තර ධර්මය) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:53:51
2482014/12/31මොහොතක් පාසා සිදුවන ලෝක නිරෝධය -Nakkawatte Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2492014/12/20Sasara Nimi - සසර නිමි - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddha Parayana Thero01:00:41
2502014/11/29Nimala Niwanin Niwenu Mana (නිමල නිවනින් නිවෙනු මැන) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero02:09:53
2512014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part two - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:01:06
2522014/11/21ආරම්භක දේශනය - Part one - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:59:31
2532014/11/06Paravi Kanda Program - Day 09 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:38:26
2542014/11/06Paravi Kanda Program - Day 08 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:00:46
2552014/11/06Paravi Kanda Program - Day 07 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:55:11
2562014/11/05Paravi Kanda Program - Day 06 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:13:51
2572014/11/05Paravi Kanda Program - Day 05 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:11:21
2582014/11/04Paravi Kanda Program - Day 04 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero00:53:51
2592014/11/04Paravi Kanda Program - Day 03 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2602014/11/03Paravi Kanda Program - Day 02 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero01:19:51
2612014/11/03Paravi Kanda Program - Day 01 - Nakkawaththe Asarana Sarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2622014/10/29Sathara Samyak Pradhana Virya (සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය ) - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:00:31
2632014/10/24Ashawakshaya Gnaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:57:04
2642014/10/13Paramaththa Parami - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero00:49:03
2652014/09/27අනුසෝතඝාමි ඔබ පටිසෝතඝාමි වන සංධිස්ථානය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:33:36
2662014/09/23Nibbana Paryeshanaya - නිබ්බාන පර්යේෂණය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:57:07
2672014/09/17සතර ඉර්ධිපාද෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:01:22
2682014/09/12Dhamma Vinaya - ධම්ම විනය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:58:52
2692014/09/09Samma Ditti - සම්මා දිට්ඨි - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:05:31
2702014/08/29සතර සතිපට්ඨානය ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:00:51
2712014/08/16විඥානය ක්රියාත්මක වන ක්ෂණය ගැන දැනගන්න ෴. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero02:02:46
2722014/08/10Sathya Gawesi - පරාසය - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:11
2732014/08/05පටිච්ච සමුප්පාදය තේරුම් ගනිමු. - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero01:47:56
2742014/07/21Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero00:20:51
2752014/07/12Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:12:26
2762014/07/06Arya Ashtangika Margaya - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:03:01
2772014/07/06Abhidharmaya - පරමත්ථ දේශන - Nakkawaththe Buddhaparayana Thero01:47:47
2782014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0901:38:25
2792014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0801:00:42
2802014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0700:55:26
2812014/07/05Sathya Gawesi - Patisothagami - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0601:15:46
2822014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0501:11:18
2832014/07/05Sathya Gawesi - Arya Paryeshanaya - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 Jan) 0401:12:56
2842014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0301:33:35
2852014/07/05Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0201:21:16
2862014/06/29Sathya Gawesi - Nakkawaththe Asaranasarana Buddhaparayana Thero (2013 January) 0102:02:44
2872013/02/19Rev;Nakkawatte Asaranasarana buddhaparayana Tero03:45:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.