වත්තේගම ධම්මාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/12/14DHARMA DESHANA 53 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:21:29
22020/12/14DHARMA DESHANA 54 ven Wattegama Dhammawasa Thero00:50:52
32020/12/14DHARMA DESHANA 55 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:06:01
42020/12/14DHARMA DESHANA 56 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:16:18
52020/12/14DHARMA DESHANA 57 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:05:01
62020/12/14DHARMA DESHANA 58 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:06:15
72020/12/14DHARMA DESHANA 59 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:17:45
82020/12/14DHARMA DESHANA 60 ven Wattegama Dhammawasa Thero01:02:56
92020/10/24Vassana Dhamma Deshana - Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Thero (Pancha Neewarana)01:34:56
102018/04/19Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -05:03:17
112018/01/24Ven Wattegama Dhammawasa Thero - සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය01:16:17
122017/12/16Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 08 - කොටස )01:07:37
132017/12/15Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 07 - කොටස )01:02:26
142017/12/14Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 06 - කොටස )00:50:38
152017/12/13Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 05 - කොටස )01:27:51
162017/12/11Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 04 - කොටස )00:59:09
172017/12/06Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 03 - කොටස )01:10:50
182017/12/04Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 02 - කොටස )01:06:07
192017/12/03Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 01 - කොටස )00:53:25
202017/05/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Buddhanussati- Part 6 Vagrasana Buddha Statue00:26:22
212017/05/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Buddhanussathi Part 5 Wesak 201700:26:23
222017/05/21Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 4 Buddhanussathi, Opening of the Vajrasana 201700:26:24
232017/05/18Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 3 Opening Ceremoney00:02:57
242017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero- Part 1 - Opening of the Vajrasana Statue00:01:35
252017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 2 - Opening of the Vagrasana Statue, Wesak 201700:07:12
262017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 7 - Buddhanussati Meditation00:13:59
272017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 8 - Opening Ceremoney and Buddhanussathi Meditation00:01:31
282017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0801:07:50
292017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0701:02:39
302017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0600:51:44
312017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0501:27:50
322017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0400:59:38
332017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0301:11:32
342017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0201:07:02
352017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0100:57:29
362016/07/31Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Dhamma Samadana Sutta03:26:11
372016/07/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Loma Pala Sutta01:15:27
382016/07/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Vattupama Sutta Desana06:42:19
392016/07/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Asumasrawaka Srawika Samarime Pinkama 201601:07:03
402016/07/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - 60th Birthday Ashirwadatmaka Pinkama 10/07/201602:31:28
412016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 1. Sati Sambogdangaya00:54:29
422016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero -2. Dhammavichaya Sambodgangaya00:42:18
432016/05/12Most Ven. Wattehama Dhammawasa Thero - 3. Viriya Sambogdangaya00:21:25
442016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - 4. Piti Sambodgangaya01:03:29
452016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Bodganga Dharma - 5. Passadhi Sambodganga01:10:39
462016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 6.Samadhi Sambogdganga00:55:59
472016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 7. Upekha Sambogdgangaya00:53:10
482016/05/11Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sathara Upadana01:01:26
492016/05/11Vassakara Sutta - Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Vassakara Sutta00:58:52
502016/05/10Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Bhavana Purwaka Upades01:07:10
512016/05/09Most Ven. Wattehama Dhammawasa Maha Thero - Payasi Rajanna Sutta01:09:32
522016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa MahaThero - Sankara Uthpaththi Sutta01:16:20
532016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Udumbarika Sihanada Sutta01:11:54
542016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa MahaThero - Dhammanu Passana - Ayathana Pabbaya00:52:19
552016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -Dukka Sathya 200:57:02
562016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Mathaka Desana01:53:53
572016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero Kokalika Sutta01:04:15
582016/05/03Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Deva Dutha Sutta00:55:24
592016/05/03Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -Bodhipakshika Dharma00:52:19
602016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Uduwap Sila Bhavana 201602:14:02
612016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sangamitta Day -Uduwap Poya, 201600:54:21
622016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sath Purushaya01:02:45
632016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Desana Prathiharya01:02:20
642016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Nupan Kusal Upadawima00:58:37
652016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Nupan Akusal Nupadawima01:12:14
662016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Catuarakka & Anapanasati Bhawana00:18:36
672016/04/29Most Ven. Wattagama Dhammawasa Thero - Maha Dukkakkanda Sutta00:58:22
682016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Citta Bhavana Sutta, 201601:07:14
692016/04/29Most Ven. Wattehama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Udaya Sutta00:58:46
702016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Dantha Bhumi Sutta01:04:19
712016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Thero - Arya Paryeshanaya, 201600:55:21
722016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Vimuktayatana Sutta, 201601:11:14
732016/04/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sakka Panna Sutta, 201601:11:14
742016/04/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero -Lomahansa Baddekaratta Sutta, 201600:59:27
752012/05/11DHARMA DESHANA-60 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:02:56
762012/05/11DHARMA DESHANA-59 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:17:45
772012/05/11DHARMA DESHANA-58 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:06:15
782012/05/09DHARMA DESHANA-57 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:05:01
792012/05/09DHARMA DESHANA-56 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:16:18
802012/05/09DHARMA DESHANA-55 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:06:01
812012/05/09DHARMA DESHANA-54 ven.Wattegama Dhammawasa Thero00:50:52
822012/05/08DHARMA DESHANA-53 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:21:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.