වත්තේගම ධම්මාවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/04/19Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -05:03:17
22018/01/24Ven Wattegama Dhammawasa Thero - සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය01:16:17
32017/12/16Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 08 - කොටස )01:07:37
42017/12/15Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 07 - කොටස )01:02:26
52017/12/14Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 06 - කොටස )00:50:38
62017/12/13Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 05 - කොටස )01:27:51
72017/12/11Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 04 - කොටස )00:59:09
82017/12/06Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 03 - කොටස )01:10:50
92017/12/04Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 02 - කොටස )01:06:07
102017/12/03Ven Wattegama Dhammawasa Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය ( 01 - කොටස )00:53:25
112017/05/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Buddhanussati- Part 6 Vagrasana Buddha Statue00:26:22
122017/05/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Buddhanussathi Part 5 Wesak 201700:26:23
132017/05/21Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 4 Buddhanussathi, Opening of the Vajrasana 201700:26:24
142017/05/18Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 3 Opening Ceremoney00:02:57
152017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero- Part 1 - Opening of the Vajrasana Statue00:01:35
162017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 2 - Opening of the Vagrasana Statue, Wesak 201700:07:12
172017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 7 - Buddhanussati Meditation00:13:59
182017/05/17Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero Part 8 - Opening Ceremoney and Buddhanussathi Meditation00:01:31
192017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0801:07:50
202017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0701:02:39
212017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0600:51:44
222017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0501:27:50
232017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0400:59:38
242017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0301:11:32
252017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0201:07:02
262017/01/04Most Ven Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - මිලින්ද ප්‍රශ්නය 0100:57:29
272016/07/31Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Dhamma Samadana Sutta03:26:11
282016/07/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Loma Pala Sutta01:15:27
292016/07/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Vattupama Sutta Desana06:42:19
302016/07/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Asumasrawaka Srawika Samarime Pinkama 201601:07:03
312016/07/22Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - 60th Birthday Ashirwadatmaka Pinkama 10/07/201602:31:28
322016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 1. Sati Sambogdangaya00:54:29
332016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero -2. Dhammavichaya Sambodgangaya00:42:18
342016/05/12Most Ven. Wattehama Dhammawasa Thero - 3. Viriya Sambogdangaya00:21:25
352016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - 4. Piti Sambodgangaya01:03:29
362016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Bodganga Dharma - 5. Passadhi Sambodganga01:10:39
372016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 6.Samadhi Sambogdganga00:55:59
382016/05/12Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - 7. Upekha Sambogdgangaya00:53:10
392016/05/11Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sathara Upadana01:01:26
402016/05/11Vassakara Sutta - Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Vassakara Sutta00:58:52
412016/05/10Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Bhavana Purwaka Upades01:07:10
422016/05/09Most Ven. Wattehama Dhammawasa Maha Thero - Payasi Rajanna Sutta01:09:32
432016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa MahaThero - Sankara Uthpaththi Sutta01:16:20
442016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Udumbarika Sihanada Sutta01:11:54
452016/05/09Most Ven. Wattegama Dhammawasa MahaThero - Dhammanu Passana - Ayathana Pabbaya00:52:19
462016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -Dukka Sathya 200:57:02
472016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Mathaka Desana01:53:53
482016/05/08Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero Kokalika Sutta01:04:15
492016/05/03Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Deva Dutha Sutta00:55:24
502016/05/03Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero -Bodhipakshika Dharma00:52:19
512016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Uduwap Sila Bhavana 201602:14:02
522016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sangamitta Day -Uduwap Poya, 201600:54:21
532016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sath Purushaya01:02:45
542016/05/01Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Desana Prathiharya01:02:20
552016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Nupan Kusal Upadawima00:58:37
562016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Nupan Akusal Nupadawima01:12:14
572016/04/30Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Catuarakka & Anapanasati Bhawana00:18:36
582016/04/29Most Ven. Wattagama Dhammawasa Thero - Maha Dukkakkanda Sutta00:58:22
592016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Thero - Citta Bhavana Sutta, 201601:07:14
602016/04/29Most Ven. Wattehama Dhammawasa Nayaka Maha Thero - Udaya Sutta00:58:46
612016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Dantha Bhumi Sutta01:04:19
622016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Thero - Arya Paryeshanaya, 201600:55:21
632016/04/29Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Vimuktayatana Sutta, 201601:11:14
642016/04/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Maha Thero - Sakka Panna Sutta, 201601:11:14
652016/04/28Most Ven. Wattegama Dhammawasa Nayaka Maha Thero -Lomahansa Baddekaratta Sutta, 201600:59:27
662012/05/11DHARMA DESHANA-60 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:02:56
672012/05/11DHARMA DESHANA-59 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:17:45
682012/05/11DHARMA DESHANA-58 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:06:15
692012/05/09DHARMA DESHANA-57 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:05:01
702012/05/09DHARMA DESHANA-56 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:16:18
712012/05/09DHARMA DESHANA-55 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:06:01
722012/05/09DHARMA DESHANA-54 ven.Wattegama Dhammawasa Thero00:50:52
732012/05/08DHARMA DESHANA-53 ven.Wattegama Dhammawasa Thero01:21:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.