වලානේ අමතගවේසි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/0728) Unique Buddhist Philosophy | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:44:47
22020/05/0727) The Noble Eight Fold Path | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:44:37
32020/05/0726) Formations | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:41:49
42020/05/0725) Importance of Mindfulness | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:43:24
52020/05/0724) Sankhara, Desire & Its End | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:39:13
62020/05/0723) Samadhi | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:54:56
72020/05/0722) The World | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikkhu Amatha Gavesi00:45:29
82020/05/0721) Giving Up Sankhara - 2 | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:40:56
92020/05/0720) Giving Up Sankhara - 1 | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:36:24
102020/05/0719) Five Factors | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi Download a00:54:47
112020/05/0718) Five Hindrances | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:54:30
122020/05/0717) Ten Fetters and Stream Entry | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gaves00:54:58
132020/05/0716) Once Returner and Non Returner | Buddhism | English Dhamma | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:48:36
142020/05/0715) The Four Noble Truths | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:46:24
152020/05/0714) Nirodha and Desire | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:33:41
162020/05/0712) Desire and Four Foundations of Mindfulness | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikk00:54:51
172020/05/0711) Five Grasping Groups | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:53:00
182020/05/0710) Karma | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:39:00
192020/05/0709) Dukkha | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:41:16
202020/05/0708) Impermanence | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:39:05
212020/05/0707) Consciousness and Suffering | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:37:57
222020/05/0706) Personality Belief | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:50:12
232020/05/0705) Cause and Effect | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:37:52
242020/05/0704) Ego | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:47:10
252020/05/0703) Dependent Origination | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:50:26
262020/05/0602) How to Keep the Mind Silent | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikku Amatha Gavesi00:49:26
272020/05/0601) Doubts About the Dhamma | Buddhism | English Dhamma Sermons | Venerable Bhikkhu Amatha Gavesi00:58:46
282019/03/21Dependent Origination by late Ven Amatha Gavesi Maha Thero00:51:44
292017/11/13NIBBANA By Ven Amatha Gavesi01:04:58
302017/10/15SAMADHI by Ven Amatha Gavesi Maha Thero00:54:41
312017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2800:44:28
322017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2700:44:21
332017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2600:41:33
342017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2500:43:04
352017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2400:38:59
362017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2300:54:30
372017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2200:45:10
382017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2100:40:44
392017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2000:36:11
402017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1900:54:30
412017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1800:54:09
422017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1700:54:37
432017/05/22Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1600:48:19
442017/05/22Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1500:46:06
452015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1400:33:32
462015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1300:42:10
472015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1200:54:32
482015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1100:52:40
492015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1000:38:47
502015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0900:41:00
512015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0800:38:47
522015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0700:37:44
532015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0600:49:52
542015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0500:37:37
552015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0400:46:57
562015/10/26budu bana dharma deshana sakkaya00:54:12
572015/10/26budu bana dharma deshana sinhala00:43:28
582015/10/26budu bana dharma deshana sathipattana suthraya sinhala00:42:26
592015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0300:50:20
602015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0200:49:24
612015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0100:58:23
622015/05/04To Know and See00:59:12
632015/05/04Feelings00:39:42
642015/04/06Nibbana01:04:58
652009/12/0903 Feeling -Discourse by Ven. Amathagavesi Thero00:07:37
662009/12/0902 Feeling -Discourse by Ven. Amathagavesi Thero00:10:00
672009/12/0901 Feeling -Discourse by Amathagavesi thero00:10:00
682009/12/016 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:10:02
692009/12/015 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:53
702009/12/014 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:33
712009/12/013 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:49
722009/12/012 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:40
732009/12/011 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:10:18
742009/11/297 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:07:28
752009/11/296 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:10:09
762009/11/295 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:23
772009/11/294 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:59
782009/11/292 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:58
792009/11/293 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:14
802009/11/291 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:08:51
812009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0400:05:43
822009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0300:10:48
832009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0200:10:21
842009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0100:10:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.