වලානේ අමතගවේසි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/21Dependent Origination by late Ven Amatha Gavesi Maha Thero00:51:44
22017/11/13NIBBANA By Ven Amatha Gavesi01:04:58
32017/10/15SAMADHI by Ven Amatha Gavesi Maha Thero00:54:41
42017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2800:44:28
52017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2700:44:21
62017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2600:41:33
72017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2500:43:04
82017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2400:38:59
92017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2300:54:30
102017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2200:45:10
112017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2100:40:44
122017/05/24Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 2000:36:11
132017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1900:54:30
142017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1800:54:09
152017/05/23Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1700:54:37
162017/05/22Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1600:48:19
172017/05/22Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1500:46:06
182015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1400:33:32
192015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1300:42:10
202015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1200:54:32
212015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1100:52:40
222015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 1000:38:47
232015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0900:41:00
242015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0800:38:47
252015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0700:37:44
262015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0600:49:52
272015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0500:37:37
282015/12/03Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0400:46:57
292015/10/26budu bana dharma deshana sakkaya00:54:12
302015/10/26budu bana dharma deshana sinhala00:43:28
312015/10/26budu bana dharma deshana sathipattana suthraya sinhala00:42:26
322015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0300:50:20
332015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0200:49:24
342015/07/19Buddhist Meditation Retreat Dharma Talks ENGLISH 0100:58:23
352015/05/04To Know and See00:59:12
362015/05/04Feelings00:39:42
372015/04/06Nibbana01:04:58
382014/07/04How to keep the Mind silence and further progress00:49:21
392014/07/03FIVE FACTORS (ENGLISH VERSION)00:54:31
402014/06/29SAMADHI (by late Ven. Amatha Gavesi)00:54:41
412009/12/0903 Feeling -Discourse by Ven. Amathagavesi Thero00:07:37
422009/12/0902 Feeling -Discourse by Ven. Amathagavesi Thero00:10:00
432009/12/0901 Feeling -Discourse by Amathagavesi thero00:10:00
442009/12/016 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:10:02
452009/12/015 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:53
462009/12/014 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:33
472009/12/013 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:49
482009/12/012 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:09:40
492009/12/011 Know & See-Discourse by Amathagavesi thero00:10:18
502009/11/297 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:07:28
512009/11/296 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:10:09
522009/11/295 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:23
532009/11/294 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:59
542009/11/292 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:58
552009/11/293 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:09:14
562009/11/291 Nibbana-The Eternal Bliss by Ven. Amathagavesi thero00:08:51
572009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0400:05:43
582009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0300:10:48
592009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0200:10:21
602009/09/05Grasping Group of Consciousness is Suffering_Part0100:10:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.