කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/01දියමන්ති පරදන දියසෙන් බලය00:04:27
22017/04/18අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 400:29:43
32017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 500:01:56
42017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 300:30:09
52017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 200:26:18
62017/04/17අතිපූජ්‍ය කපුදූවේ සිරි ගුණාලංකාර හිමිපාණන් වහන්සේ - Most Ven. Kapuduwe Siri Gunalankara Thero - 100:17:30
72016/12/24පූජ්‍ය සිරිමත් සිරි ගුණාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ven siri Gunalankara maha thero තුසිතවාසිඋතුම් දීපේන්00:00:57
82016/07/20Funeral of Ven KAPUDUWE SIRIGUNALANKARA Thero part 0201:04:11
92016/07/20Funeral of Ven KAPUDUWE SIRIGUNALANKARA Thero part 0101:04:11

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.