උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/30දහම් ඇසින් කෙලෙස් නිවමු - මිසසාගා බෞද්ධ විහාරය, ටොරොන්ටෝ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:17:36
22019/10/21Dhamma talk by Ven. Usgoda Dhammagaru Bhante at Sākya Metta Buddhist Vihāra, San Bernardino, CA00:20:41
32019/10/04මිත්‍රත්වය - මිසසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:17:51
42019/10/03ආසවක්‍ඛය සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
52019/10/03අකුසල මූල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:51:04
62019/10/02ජරා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
72019/10/02ධර්මාවබෝධයෙන් ජීවිතාවබෝධය කරා... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:09:48
82019/10/01උපයන්ති සූත්‍රය - පැසදිනා විහාරයේ බිනර පෝදා බණ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
92019/09/30ජීවිතාවබෝධයෙන් දුක්ඛ නිරෝධය කරා... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
102019/09/30පංච භයවේර සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:24:12
112019/09/302017 ඇසල පොහෝ දා මංගල ධර්ම විස්තරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:47:50
122019/09/19Vitthatabala Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:36
132019/09/19Buddha Vandana, Metta Bhavana & Vipassana Bhavana – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:55:11
142019/08/28සන්වැලි මෛත්‍රී විහාරය වෙසක් දෙසුම, විත්‍ථතසත්තබල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
152019/08/01ලා පොන්තේ ලංකාරාමය, කර්මය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:22:42
162019/08/01බර්ක්ලී විහාරය වෙසක් දෙසුම 2 - මෝක්ෂ මාර්ගය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:07:45
172019/08/01බර්ක්ලී විහාරය වෙසක් දෙසුම 1 - ස්වර්ග මාර්ගය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:11
182019/08/01The Noble Eightfold Path to Liberation – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:06
192019/08/01නිවෙන සැනහෙන දහම් මග - සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ වෙසක් දෙසුම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:05:48
202019/08/01සදහම් මග - පැසදිනා වෙසක් ධර්මදේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
212019/08/01Vibhanga Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:27
222019/07/31වම්මික සූත්‍රයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:59
232019/07/30අවිද්‍යාවෙන් දුරුව ප්‍රඥාව කරා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
242019/07/29Buddha Vandana & Metta Bhavana – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:30:15
252019/07/29Main Buddhist Doctrines – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
262019/05/30The Four Sublime States in Buddhism – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:16
272019/05/30ශ්‍රද්ධාව හා චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:04:06
282019/05/30පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.v – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:20
292019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.iv – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:04:21
302019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.iii – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:21:54
312019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.ii – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:50:28
322019/05/28පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.i – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:53:10
332019/05/28Bhara Sutta (Burden) – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:15
342019/05/11මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 4 - සමාප්තිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:16:22
352019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 3 - ආනාපානසති සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:16:33
362019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 2 - සමථ විපස්සනා භාවනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:03:42
372019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 1 - භාවනාව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:03:08
382019/05/09සිංහල අලුත් අවුරුද්ද - බර්ක්ලි විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:38:08
392019/05/09සරු-නිසරු දෑ තේරුම් ගනිමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:54
402019/05/09සත්තජටිල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:58:29
412019/05/09පංචුපාදානස්කන්ධය හා දුක්ඛ නිරෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:15:38
422019/05/09අංගුලිමාල සූත්‍රය හා කර්මනිරෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:51:42
432019/05/08Importance of Knowledge - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
442019/05/08Breathing Meditation & Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:38
452019/03/30Amba Sutta, Four Noble Truths & The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:12
462019/03/29Saddha and the Cessation of Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:26:35
472019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.iv - සතර සතිපට්ඨානයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ02:14:57
482019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.iii - සක්මන් භාවනාව හා භාවනා විස්තරය – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:32:00
492019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.ii - සමථ භාවනාවෙන් විපස්සනාවට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:56:51
502019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.i - සීලය, දර්ශනය හා සීලානුස්සතිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ00:47:04
512019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.iv - දර්ශනය හා භාවිතය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
522019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.iii - සතර කමටහන් 2 – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:10:53
532019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.ii - සතර කමටහන් 1– පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:36:56
542019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 1.i - සිල්වත්බව සුගතියට හා නිවනට උපකාරවත් වන අයුරු – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ00:53:32
552019/03/25ත්‍රිවිධ ශික්ෂා 2 - බර්ක්ලි විහාරය (2017 මැදින් පෝය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
562019/03/25ත්‍රිවිධ ශික්ෂා 1 - බර්ක්ලි විහාරය (2017 මැදින් පෝය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:31:29
572019/03/21කුසලතා වර්ධනයට බුදුසමයේ මගපෙන්වීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:09
582019/03/21The Four Noble Truths for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:43
592019/02/28Successful Life in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:11:40
602019/02/28Metta & Insight Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:43:59
612019/02/28Karma & Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:24:10
622019/02/26Three Refuges and Loving Kindness Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:39:19
632019/02/26Mindfulness towards Liberation in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:11
642019/02/21Qualities those can be used to Improve Personality - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
652019/02/21Ignorance and Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:01:27
662019/02/16Buddhist Meditation Way - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:48
672019/02/16Buddhanussati Bhavana - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
682019/02/16Actions & their Consequences - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:03
692019/02/15Saddha -Confidence in the Triple Gem - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:56
702019/02/15The Way to Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:39
712019/02/15The Real Wealth -Five Spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:53
722019/02/14Gradual path in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:01
732019/02/14සිව්බඹ විහරණ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:58:44
742019/02/14ධර්මය තුළින් ජීවිතය දකිමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:00:20
752019/02/13මංගල සූත්‍රය හා නිවන්මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:22:17
762019/02/11සම්මාදිට්ඨියෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
772019/02/11පුණ්‍යානුමෝදනා හා අනුශාසනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:21:26
782019/02/11ජීවිතයට කර්මයේ බලපෑම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:39:35
792019/02/07සිල්වත් බව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:29:57
802019/02/07මව්පියන්ට කළගුණ සලකමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
812019/02/07සැබෑ සතුට සැනසුම වෙත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:03:36
822019/02/06සක්කායදිට්ඨිය දුරු කරන දහම් මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:45
832019/02/02විජ්ජා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:22
842019/01/31ආනාපානසති භාවනාව ඔස්සේ බොජ්ඣංග වැඩීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ03:03:15
852019/01/31භික්‍ෂු ජීවිතයේ වටිනාකම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:40:39
862019/01/29බුදුදහමේ මූලිකාංග (සාරිපුත්ත අධ්‍යාපන පීඨයේ දී) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ03:12:25
872019/01/28බුදුදහමේ මූලිකාංග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:26:19
882019/01/26නිවාප සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:34:29
892019/01/26ප්‍රඥාව වැඩීමේ මාවත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:10:44
902018/05/24අක්ඛණ සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:18
912018/05/24බුදුදහමේ භාවනාව හා එහි භාවිතය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:55:43
922018/05/24ආනාපානසතියෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට (2016 උඳුවප්) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:36:50
932018/05/24සද්ධර්මයේ වැදගත්කම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:41:45
942018/05/24Vyagghapajja Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
952018/05/24The Five Aggregates - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:24:53
962018/05/17Suffering and Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:56:02
972018/05/17Seven qualities for Glory - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:47:07
982018/05/17Truth The Buddha Taught - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
992018/05/17Buddhism in Short - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:45:44
1002018/05/17Kamma & Vipaka in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:18
1012018/05/16මෙත් සිලිලාරෙන් සිත් සනසාලමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:27:36
1022018/05/16මාර සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
1032018/05/16Skillfuness in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:25
1042018/05/14Invaluable Life in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
1052018/05/14Buddhadhamma - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:53:42
1062018/05/14Tamotamaparayana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:05
1072018/05/14Wisdom overcomes Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:55
1082018/05/14Suffering and its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:11
1092018/05/14Stress Management - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:03
1102018/05/11සුවසේ ජීවත්වීමේ මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:56:14
1112018/05/11පඤ්ච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:32:02
1122018/05/10ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය (2016‍ ඉල් පොහොය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:10:40
1132018/05/07සුප්පවාසා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:28:21
1142018/05/03අරුණවතී සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:05
1152018/05/03Three Major Defilements - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:07
1162018/05/02Seven Enlightenment Factors - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:44
1172017/12/12Sankhittadana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:21:10
1182017/12/12Anuggahita Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:17
1192017/12/12Akusala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:57
1202017/12/12The Most Valuable Life that We can Spend - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:06
1212017/12/12Vitakkasanthana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:54:38
1222017/11/30Three Merits - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:20:43
1232017/11/29The Wholesome and Unwholesome - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:24
1242017/11/29Seeing the Dhamma through Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:07
1252017/11/29Middle Path that doesn't Fall to Extremes - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:44
1262017/11/19Five Spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:40
1272017/11/18Causality in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:50
1282017/11/18The Buddhist Meditation Way - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:31:54
1292017/11/18ගැටලු දුරලීමේ බොදු පිළිවෙත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:43:56
1302017/11/18අකුසල විතර්ක මඩින දහම් මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:26:02
1312017/11/18මෙලොව පරලොව දියුණුව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:44:05
1322017/11/18මංගල ධර්ම විස්තරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:56:19
1332017/11/17නුවණ ලබමු දුක දුරලමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:03:34
1342017/11/17දෙලොව ම සතුට ලබන මාවත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:34
1352017/11/16දම්සක් පැවැතුම් දෙසුම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:43
1362017/11/16ගිරිමානන්ද සුත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:01:39
1372017/11/16කලණමිතුරු ඇසුර – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:57:57
1382017/11/15ව්‍යග්ඝපජ්‍ජ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:03
1392017/11/15නිවාප සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:08:24
1402017/11/15ආලෝක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:31:30
1412017/11/08සිගාලෝවාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:23
1422017/11/08බවුන් වඩමු කෙලෙස් සිඳිමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:54:36
1432017/11/08පොසොන් පෝදා දහමින් සැනසෙමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:27
1442017/11/07නිවනේ පියවර පිළිබිඹු කෙරෙන අවිද්‍යා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:10
1452017/11/07ධර්මය සොයා යා යුත්තේ ඇයි? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:00:28
1462017/11/07The Gradual Path - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:27:58
1472017/09/07The Sublime Truth - What The Buddha Taught - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:39:57
1482017/09/07The Buddha & His Teachings - Childrens' Sil Program - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:25
1492017/09/07Devotion & The Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:16
1502017/09/07Right Understanding for getting rid of Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:04
1512017/09/06Four Sublime States - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:45
1522017/09/06The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:31:35
1532017/09/06සීහ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:18
1542017/08/16බුද්ධිමත් මනුෂ්‍යයකුගේ ජීවිත කාර්යභාරය - වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:55
1552017/08/16බුදු උපත ලොවට සැපයකි - වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:17:26
1562017/08/16දහම දකිමින් ජීවත්වීමේ වැදගත්කම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:12:09
1572017/08/16අවිද්‍යාව දුරුවන ලෙස දිවි පැවැත්ම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:00:24
1582017/08/16අප්‍රමාදීව පිළිවෙත් පුරමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:13:51
1592017/08/16මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:00:25
1602017/08/15ජටා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:47:55
1612017/08/15දහම දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:30:54
1622017/08/15ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2015 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
1632017/08/15මෙත්ත සූත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2015 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:37
1642017/08/15ප්‍රඥා ඇස ලබමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:35
1652017/08/08Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:20:45
1662017/08/08Three Disciplines - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:37
1672017/08/08Karmic Law - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:38
1682017/08/08Sattamakamma Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:01:48
1692017/08/08Mental Culture for Inner Peace - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:52:20
1702017/08/08Heavenly Path & The Path of Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:49
1712017/07/28Vitta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:36
1722017/07/28Right Understanding for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:16
1732017/07/28දුක හා දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:48:54
1742017/07/28Contemplation on The Buddha's Qualities - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:52
1752017/07/28Mental Development - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:46:04
1762017/07/28Three Disciplines for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:46:42
1772017/07/28Purification - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:49:37
1782017/07/28Three Unwholesome Roots - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:03
1792017/07/26Samma Ditthi - Buddhi Vihara, San Jose - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:06:31
1802017/07/25Ratthapala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:26
1812017/07/25මේඝිය සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:56:30
1822017/07/25වත්‍ථූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:25:47
1832017/07/25ලෝක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:45
1842017/07/25මංගල සූත්‍රය, සයිප්‍රසය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:34:39
1852017/07/25ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:09:52
1862017/07/25පටිච්චසමුප්පාදය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:12:49
1872017/07/22ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:13:46
1882017/07/21Metta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
1892017/07/21The Rarity of Human Life - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:14
1902017/07/21The Buddha's Message - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:49
1912017/07/21The Discourse of Ignorance (Avijja Sutta) - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:27:40
1922017/07/21Taste of The Truth - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:39
1932017/07/21Loving kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:45:17
1942017/07/21Loving Kindness Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:23:47
1952017/07/21Five Considerable things - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:41
1962017/07/21The Fourfold Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:00
1972017/07/21The Four Sublime States of Mind - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:16
1982017/07/21Anapanasati Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:27
1992017/07/21සැපත ගෙනදෙන කරුණු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:15:22
2002017/07/20වම්මික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:21:24
2012017/07/20සිත දියුණු කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:47:20
2022017/07/20දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
2032017/07/20කකචූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:11
2042017/07/20දම්සක් පැවතුම් දේශනාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:10:56
2052017/07/20සතුට යනු කුමක් ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:49:53
2062017/07/20දේවා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:21
2072017/07/20ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:42:26
2082017/07/20දහම් මග – බර්ක්ලි බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:35:00
2092017/07/19භාවනාව – බර්ක්ලි බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:18:16
2102017/07/19සාරය වෙත පියවර නගමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:11:32
2112017/07/19සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:07:06
2122017/07/19ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
2132017/07/19මහාපරිනිර්වාණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:04:01
2142017/07/19කුමාරක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:23:01
2152017/07/19කර්මය හා විපාකය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:33
2162017/07/19ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:56
2172017/07/19අනිත්‍යය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:01:49
2182017/07/18දුක හා දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:11:10
2192017/07/18දහම් ගුණ – නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:46:31
2202017/07/18භාවනාව – නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:49:56
2212017/05/05ආලෝකය දල්වමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:14
2222017/05/05යොනිසො මනසිකාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:09:49
2232017/05/05පංච ධන - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:39:36
2242017/05/05මහාසතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:09
2252017/05/05මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:59:01
2262017/05/04අත්තදීප සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:53:15
2272017/05/04අරඤ්ඤක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:50
2282017/05/04අරණවිභංග සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:38
2292017/05/03සැබෑ දක්ෂතාවය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:38
2302017/05/03අන්‍ධකාර සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:51:59
2312017/05/03ප්‍රඥාව වැඩීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:26:02
2322017/05/02ධර්මය දැකීම –වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:40:28
2332017/04/08ධර්ම සාකච්ඡාව – කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:58:26
2342017/04/08කර්ම දායාදය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:44:19
2352017/04/08ධර්ම සාකච්ඡාව –සුප්‍පාවාසා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:38
2362017/04/05ධර්ම සාකච්ඡාව – කාලයේ වටිනාකම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:31:16
2372017/04/05ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:50:55
2382017/04/05ධර්ම සාකච්ඡාව –දෛනික ජීවිතයේ ගැටලු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:57:10
2392017/04/04ධර්ම සාකච්ඡාව –නකුලපිතු සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:53:09
2402017/04/04ධර්ම සාකච්ඡාව –මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:44
2412017/04/04බුදුරදුන් කුමන වාදී ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:55:31
2422017/04/04ධර්මයෙහි ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:16
2432017/04/04දුක නැති කරන්නේ කෙසේ ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:34
2442017/04/04භාවනා උපදෙස් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:16
2452017/04/04අංගුලිමාල සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:38:26
2462017/04/03ප්‍රථම ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:35
2472017/04/03විතක්‍කසණ්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:07:36
2482017/04/03අවිජ්‍ජා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:02:55
2492017/04/03සත්‍තවතපද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:59:43
2502017/04/03සම්මාදිට්ඨිය –කම්මපථ වාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:42:03
2512017/04/03සම්මාදිට්ඨිය –ආහාර වාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:40:30
2522017/04/03සියලු පව් නොකිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:17
2532017/04/03පින - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:25:23
2542017/04/03පින් කිරීමට බිය නොවන්න - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:00:04
2552017/04/03ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:08
2562017/04/02සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:49:20
2572017/04/02සම්මාදිට්ඨිය – ජාති - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:28:54
2582017/04/02සම්මාදිට්ඨිය –ජරා මරණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:30
2592017/04/02මංගල සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:39
2602017/04/02සම්මාදිට්ඨිය –දුක - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:09
2612017/04/02පබ්බතාරාම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:58
2622017/04/02වස්සාන බණ –ලොස් ඇන්ජලීස් බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:22:19
2632017/03/26අනාථපිණ්‍ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:49
2642017/03/26ආශ්‍රවක්‍ෂය කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:16:53
2652017/03/26ධර්ම සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:32:47
2662017/03/26මරණය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:12:24
2672017/03/26ජීවිතයේ කෙටි බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:54
2682017/03/25බර බිම තැබීම (භාර නික්ඛෙප) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:34
2692017/03/25සප්ත ආර්ය ධනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:19
2702017/03/25අකම්ප්‍ය බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:29
2712017/03/25ආශාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:22:04
2722017/03/25ධර්ම සාකච්ඡාව -වජිරාරාමයේ දී 4 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:01
2732017/03/25The Significance of Loving Kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:41
2742017/03/25Suffering & its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:47
2752017/03/25Saddha - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:43
2762017/03/25Pancathana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:12
2772017/03/25Living in the Present Moment - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:35
2782017/03/24Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:35:01
2792017/03/24Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:07
2802017/03/24Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:17
2812017/03/24The Three Meritorious Deeds - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:39
2822017/03/24The Three Characteristics - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:43
2832017/03/24The Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:38:48
2842017/03/24The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:20
2852017/03/24The Buddha & His Teachings - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:36
2862017/03/24Right View - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:12
2872017/03/24Abhinna Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:28:09
2882017/03/24Buddhist Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:28
2892017/03/24Kamma - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:18
2902017/03/24All Buddhas' Message - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:30:16
2912017/03/23The Threefold Refuge - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:38
2922017/03/23The Five spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:36
2932017/03/23The Three Disciplines - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:32
2942017/03/23Dhamma Reflexion - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:47:52
2952017/03/23LABV Tuesday Dhamma Sermon –Fourfold Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:45:19
2962017/03/23LABV Tuesday Dhamma Sermon –Faith in The Triple Gem - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero02:01:24
2972017/03/23Heaven and Nirvana - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:21
2982017/03/23Wisdom - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:31
2992017/03/23Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:21
3002017/03/23Loving-Kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:49:31
3012017/03/23Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:57
3022017/03/23Fundamentals - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:58
3032017/03/23Ratthapala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:21:53
3042017/03/23Karaniyametta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:54:28
3052017/03/22LABV Tuesday Dhamma Sermon -Buddhist Teachings - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:50:32
3062017/03/22LABV Tuesday Dhamma Sermon -Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:47:02
3072017/03/22Buddhism in a Nutshell - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:04:39
3082017/03/22Buddhist Signs - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:54:43
3092017/03/22The need to find a spiritual teacher - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:48:53
3102017/03/22Proficiency - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:02:46
3112017/02/28පබ්බතූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:56:33
3122017/02/24ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 18 (ව්‍යග්‍ඝපජ්‍ඣ සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:22:17
3132017/02/24ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 17 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:14:58
3142017/02/23ජරාවට යාම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:58:31
3152017/02/23බැඳීම් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:51:14
3162017/02/23ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 6 (සක්‍කවතපද සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:11
3172017/02/23ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:31
3182017/02/22කායසමාචාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:47:59
3192017/02/22දහම් ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:50
3202017/02/22නිවන හා කුසලය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:49:36
3212017/02/22සම්මාදිට්ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:34
3222017/02/22දුක හා සැප - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:06
3232017/02/22සාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:01:37
3242017/02/22මෛත්‍රිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:17
3252017/02/22දුර්ලභ කරුණු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:31
3262017/02/22කර්මය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:56
3272017/02/21ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:58
3282017/02/21මරණය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:53
3292017/02/21ආශාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:50
3302017/02/21සම්මාදිට්ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:59:57
3312017/02/21පින්වත් පුද්ගලයා - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:42
3322017/02/21ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:07
3332017/02/21දහම් ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:00
3342017/02/21ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:15:30
3352017/02/20කච්‍ඡානගොත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:58:38
3362017/02/20සරණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:27:53
3372017/02/20ආයුෂ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:52:54
3382017/02/20ජාණුස්සෝණි සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:47:34
3392017/02/20සක්කවතපද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:11
3402017/02/20ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 5 (ධම්‍මාදාස සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:30:45
3412017/02/20ගින්න, ව්‍යසනය, දුක හා සැපය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:54:38
3422017/02/20ලෝකය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:03
3432017/02/19බාලයා හා පණ්ඩිතයා - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:23:24
3442017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 3 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:35:31
3452017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 2 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:09
3462017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 1 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:16
3472017/02/19නිවන - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:04
3482017/02/19ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:19
3492017/02/19ජනප්‍රිය බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:21
3502017/02/19ධර්මයෙහි හැසිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:08:13
3512017/02/19පුනර්භවය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:27
3522017/02/18කුසල් අකුසල් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:13
3532017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 16 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:57
3542017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 15 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:20:56
3552017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 14 (අනමතග්ග) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:41
3562017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 13 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:12
3572017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 12 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:28:55
3582017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේදී 11 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:47
3592017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 10 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:57
3602017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 9 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:20:52
3612017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 8 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:18
3622017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 7 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:37
3632017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 6 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:18:31
3642017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 5 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:15:13
3652017/02/15යුද්ධය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:16
3662017/02/15හත්‍ථිගාම උග්ග සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:56
3672017/02/15සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුසාසනාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:16:12
3682017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 4 (ආදිත්‍ත සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:32:50
3692017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 5 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:03
3702017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 4 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:21:20
3712017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 3 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:04:41
3722017/02/14ජීවිත කාලය කෙටිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:01:50
3732017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 3 (කාලය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:36:42
3742017/02/14අධ්‍යාපනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:11
3752017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 2 (වම්‍මික සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:41
3762017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 1 (අවිජ්‍ජා සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:50:24
3772017/02/14සම්බුද්‍ධත්‍ව ජයන්තිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:37:03
3782017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 2 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:09
3792017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 1 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:17:27
3802017/02/14සම්‍මාදිට්‍ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:55
3812017/02/13පොසොන් පොහොය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:03
3822017/02/13පොසොන් පොහොය (පාසල් බණ) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:41:38
3832017/02/13බුද්‍ධ ධර්මය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:55
3842017/02/13මෙත්‍ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:19:10
3852017/02/13පින්කිරීම සැමට උපකාරී වේ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:12
3862016/12/25කාලයේ වටිනාකම Ven Usgoda Dhammagaru Thero02:26:41
3872016/12/20Ven Usgoda Dhammagaru Thero Maha Mangala Sutta මංගල සූත්‍රය02:32:31
3882016/12/20Karaniya Metta Suta -Ven Usgoda Dhammagaru Thero01:55:01
3892016/11/26සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 1– කම්මපථ වාරය =Ven Usgoda Dhammagaru Thero -01:44:51
3902016/11/26මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය =Ven Usgoda Dhammagaru Thero -02:50:01
3912013/03/1220. Dhammavijaya Sambojjangaya - 2012-05-13 - Ven Usgoda Dhammagaru Thero01:04:08
3922012/06/292012-05-13 Ven Usgoda Dhammagaru Thero - Dhammavijaya Sambojjangaya01:04:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.