උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/03701:18:01
22020/07/03101:56:06
32020/07/03201:04:17
42020/07/03601:08:47
52020/07/03301:03:23
62020/07/03401:55:33
72020/07/023602:13:25
82020/07/023802:00:23
92020/07/024001:27:25
102020/07/023901:52:43
112020/07/023701:04:02
122020/07/01රෝබිය සුවපත් වනු පිණිස සදහම් ඔසුව - LA බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:30
132020/07/01501:54:42
142020/07/01මෙත්තාචේතෝවිමුත්ති සූත්‍රය - LA බෞද්ධ විහාරය, කොවීනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:59:43
152020/07/01රෝගී කයට නීරෝගී මනසක් - මිල්පීටර්ස් ධර්මපාල බෞද්ධායතනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:51:43
162020/07/01භද්දේකසීල සූත්‍රය - LA බෞද්ධ විහාරය, කොවීනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:02:32
172020/06/302902:45:34
182020/06/303002:02:36
192020/06/302601:48:34
202020/06/302801:16:01
212020/06/302701:05:07
222020/06/30කොවීනා ධර්ම සම්භාෂණය (LA බෞද්ධ විහාරය) 06 වන දේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:27:02
232020/06/30කොවීනා ධර්ම සම්භාෂණය (LA බෞද්ධ විහාරය) 05 වන දේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:24:38
242020/06/30කොවීනා ධර්ම සම්භාෂණය (LA බෞද්ධ විහාරය) 04 වන දේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:56:36
252020/06/29Asavakkhaya Sutta - The Four Noble Truths – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:13:16
262020/06/292400:59:09
272020/06/292201:09:20
282020/06/292301:13:10
292020/06/291601:08:29
302020/06/291701:00:09
312020/06/291901:06:34
322020/06/2561402:28:31
332020/06/2561502:12:12
342020/06/2561102:07:58
352020/06/2561201:09:02
362020/06/2561301:08:01
372020/06/2460802:10:18
382020/06/2461001:11:12
392020/06/2460901:03:49
402020/06/2460701:07:03
412020/06/2460601:08:01
422020/06/2360202:49:39
432020/06/2360302:37:04
442020/06/2360102:00:08
452020/06/2360501:10:58
462020/06/2360401:08:03
472020/06/2260001:17:41
482020/06/2259801:21:19
492020/06/2259901:04:02
502020/06/2259601:05:07
512020/06/2259701:07:07
522020/06/2059201:21:19
532020/06/2059401:02:43
542020/06/2059501:11:57
552020/06/2059101:07:12
562020/06/2059301:03:03
572020/06/1959002:41:09
582020/06/1958702:09:45
592020/06/1958900:57:11
602020/06/1958801:04:21
612020/06/1958601:11:58
622020/06/1858402:08:37
632020/06/1858101:38:25
642020/06/1858501:06:29
652020/06/1858301:01:45
662020/06/1858200:53:53
672020/06/1458001:00:04
682020/06/1357900:59:02
692020/06/1257802:28:47
702020/06/1257601:05:26
712020/06/1257700:36:45
722020/06/1157101:00:41
732020/06/1157201:06:07
742020/06/1157501:04:43
752020/06/1157300:56:36
762020/06/1157400:44:25
772020/06/1056901:26:19
782020/06/1057001:03:19
792020/06/1056701:07:17
802020/06/1056801:05:48
812020/06/1056600:56:22
822020/06/0956502:38:08
832020/06/0956301:14:02
842020/06/0956201:11:31
852020/06/0956401:07:05
862020/06/0956101:03:05
872020/06/08558a02:42:23
882020/06/08558b02:40:41
892020/06/0856002:15:00
902020/06/0855601:17:17
912020/06/0855901:18:17
922020/06/08558c00:42:17
932020/06/0855700:55:03
942020/06/0755401:21:00
952020/06/0755201:06:57
962020/06/0755301:06:12
972020/06/0755500:59:37
982020/06/0755100:54:59
992020/06/06549b02:30:04
1002020/06/06548a02:13:25
1012020/06/06549a02:20:21
1022020/06/06548b02:09:01
1032020/06/0654701:01:18
1042020/06/0654600:56:56
1052020/06/0655000:55:06
1062020/06/0554200:50:53
1072020/06/0554401:18:20
1082020/06/0554300:38:55
1092020/06/0554501:15:30
1102020/06/0554101:07:31
1112020/06/0454001:41:24
1122020/06/0453801:19:15
1132020/06/0453900:52:55
1142020/06/0453702:48:59
1152020/06/0453601:04:57
1162020/06/0353401:27:57
1172020/06/0353201:01:16
1182020/06/0353501:04:24
1192020/06/0353301:00:15
1202020/06/0353100:54:48
1212020/06/0252801:06:48
1222020/06/0252701:07:33
1232020/06/0253001:16:52
1242020/06/0252600:54:30
1252020/06/0252900:49:17
1262020/06/0152102:04:46
1272020/06/0152501:14:10
1282020/06/0152401:17:11
1292020/06/0152201:07:45
1302020/06/0152300:52:46
1312020/05/3151901:27:46
1322020/05/3152001:20:34
1332020/05/3151701:00:51
1342020/05/3151800:49:28
1352020/05/3151600:43:10
1362020/05/3051502:41:22
1372020/05/3051102:28:14
1382020/05/3051301:06:19
1392020/05/3051400:52:52
1402020/05/3051200:44:06
1412020/05/2951002:17:39
1422020/05/2950702:03:20
1432020/05/2950901:18:25
1442020/05/2950800:44:56
1452020/05/2950600:51:39
1462020/05/2850401:25:29
1472020/05/2850501:22:59
1482020/05/2850101:09:47
1492020/05/2850300:54:37
1502020/05/2850200:42:50
1512020/05/2749602:05:29
1522020/05/2750001:31:04
1532020/05/2749801:33:06
1542020/05/2749901:30:40
1552020/05/2749700:49:15
1562020/05/2649402:13:05
1572020/05/2649101:33:00
1582020/05/2649301:32:01
1592020/05/2649501:23:07
1602020/05/2649202:00:08
1612020/05/2549002:02:21
1622020/05/2548702:01:18
1632020/05/2548901:12:57
1642020/05/2548801:12:01
1652020/05/2548601:09:39
1662020/05/2448202:22:13
1672020/05/2448501:35:28
1682020/05/2448401:11:05
1692020/05/2448302:02:04
1702020/05/2448100:22:41
1712020/05/2347602:20:10
1722020/05/2347702:11:34
1732020/05/2347801:33:01
1742020/05/2348001:25:51
1752020/05/2347901:32:46
1762020/05/2247402:21:35
1772020/05/2247501:44:44
1782020/05/2247301:22:24
1792020/05/2247201:19:47
1802020/05/2247100:51:55
1812020/05/22වජිරා සූත්‍රය හා ජීවිත යථාර්ථය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:36
1822020/05/22දුක නිවෙන බොදු මග - සතර සතිපට්ඨානය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:53:36
1832020/05/22බුදුගුණ මෛත්‍රියෙන් ප්‍රඥාව කරා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:36:19
1842020/05/22සමථ - විදර්ශනා භාවනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:33:53
1852020/05/22ජීවිතාවබෝධයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට… – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:40:42
1862020/05/2146201:20:50
1872020/05/2147001:15:05
1882020/05/2146601:08:58
1892020/05/2146700:45:01
1902020/05/2146500:42:20
1912020/05/2046002:32:03
1922020/05/2045501:51:55
1932020/05/2045601:25:39
1942020/05/2045701:18:45
1952020/05/2045900:45:23
1962020/05/2045800:52:19
1972020/05/19Four Actions (Karmas) in Buddhism – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:30:02
1982020/05/19Vyagghapajja Sutta, The Way to Succeed in this Life and Hereafter – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:36
1992020/05/19මව්පිය දූදරු සබඳතාව හා යුතුකම් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:09
2002020/05/19Wisdom Through Contemplation on the Buddha's qualities – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:54:13
2012020/04/13දුතිය ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:17
2022020/04/12Nanda Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:56
2032020/04/10දුක හා දුකින් නිදහස්වීම - දුරුතු පෝදා බණ, LA බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2042020/04/09බුදුදහමේ අනුපූර්ව ස්වභාවය - දුරුතු පෝදා බණ, මෛත්‍රී විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2052020/04/09ආනාපානසතියෙන් සිත නිවමු - පෝදා භාවනාව, සම්බුද්ධලෝක විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:01:03
2062020/04/07බෞද්ධ භාවනා - දුරුතු පෝදා බණ, සම්බුද්ධලෝක විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2072020/04/02සම්බුදු සසුනෙහි සනාතන රැකවරණය උදෙසා... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2082020/03/29මිනිස් ලොවින් සමුගැනීමට පෙර... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2092020/03/27Tithāna Sutta - Saddhā – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:05
2102020/03/26Buddhānussati Bhāvanā - Contemplating on the Bussha's Qualities – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:25
2112020/03/23සම්බුදු අනුසාසනය - පඤ්ඤාසීහ භාවනා මධ්‍යස්ථානය, පාම්ඩේල් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:30:31
2122020/03/19නඛසිඛෝපම සූත්‍රය - ධර්ම චාරිකා දේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2132020/03/18Mangala Sutta, the Supreme Blessing – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
2142020/03/17Mettā & Insight Meditation – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:53:14
2152020/03/11The Accomplishment of Confidence in the Triple Gem – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:39
2162020/03/10දුතිය අපුත්තක සූත්‍රය - ධර්මවිජය විහාරය, ලොස් ඇන්ජලිස් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:16:18
2172020/03/08භද්දකසීල සූත්‍රය - ධර්මචාරිකා දේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:07:53
2182020/03/08What the Buddha Taught - Skillfulness – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:04:43
2192020/03/07පිරිසිදු සිතින් කටයුතු කරමු - සාන්ත නිකේතන බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:15:43
2202020/03/06මෙත් සිතින් සිත් නිවමු - උදුවප් පෝදා, සම්බුද්ධාලෝක විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2212020/03/06වේලාම සූත්‍රය - උදුවප් පෝදා බණ, ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:59:40
2222020/03/05වප් පුන් පෝදා බණ - වෑදූව ආරණ්‍ය සේනාසනය, කොග්ගල – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:04:51
2232020/03/04වප් පුන් පෝදා බණ - නෙළුම් පෙදෙස දහම් සෙනසුන, රාජගිරිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:29:07
2242020/03/03Anicca - Impermanance – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
2252020/03/03අභිඤ්ඤා සූත්‍රය - මිල්පීටර්ස් ධර්මපාල ආයතනය, සැන් හුසේ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:41:45
2262020/03/02සංඛිත්තසත්තබල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2272020/03/02Heavenly Path & The Path of Deliverance – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:25
2282020/03/02Discipline & Loving Kindness – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:47:01
2292020/03/02Appamāda Sutta & Mindfulness – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:11:19
2302020/03/01පොසොන් පෝදා බණ - ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරය, පැසදිනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:53:56
2312020/02/23වෙසක් දෙසුම - මොරිනෝ වැලිහි සම්බුද්ධාලෝක විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2322020/02/23වෙසක් දින භාවනා පුහුණුව, මොරිනෝ වැලිහි සම්බුද්ධාලෝක විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:43:19
2332020/02/22Mental Development for Inner Peace – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:23
2342020/02/22The Buddha's Message - Vesak Sermon - Nevada Buddhist Vihara – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:07
2352020/02/22වෙසක් දින භාවනා පුහුණුව - නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය, ලාස් වේගාස් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:41:54
2362020/02/22වෙසක් දෙසුම - නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය, ලාස් වේගාස් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:12:35
2372020/02/22Pathamajaneti Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:47
2382020/02/21Kitāgiri Sutta - Saddhā – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:13:22
2392020/02/21ඤාතිමිත්‍රාදීන්ට ධර්මයෙන් උපකාර කිරීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:25:42
2402020/02/20වෙසක් බණ - පැසදිනා බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:15:01
2412020/02/20Vesak Dhamma Sermon 2018 - Meditation – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
2422020/02/20Kulaputta Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:02:29
2432020/02/20සබ්බාසව සූත්‍රය - ධර්මචාරිකා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:31:45
2442020/02/19කුලපුත්ත සූත්‍රය - වෙසක් බණ - සන්වැලි මෛත්‍රි විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2452020/02/19Vandanā and Practicing Breathing Meditation – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:39:30
2462020/02/19Āghātapativinaya Sutta - Anger Management – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:20:17
2472020/02/19දුතියා සූත්‍රය - ගාල්ල, යක්කලමුල්ල, පින්කෙත සදහම් මැදුර – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:46:55
2482020/02/18සිත රැක ගැනීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:01
2492020/02/18බුද්ධානසාසනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:45
2502020/02/18ආඝාතපටිවිනය සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:21:20
2512020/02/17විජ්ජා සූත්‍රය - මහරගම සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:50:20
2522020/02/17සුරියූපම සූත්‍රය -රාජගිරිය නෙළුම් පෙදෙස, දහම් මැදුර සෙනසුන – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:04:07
2532020/02/17සම්මාදිට්ඨියෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට - වේවැල්දූව, නාගරුක්ඛාරාමය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:43:18
2542020/02/16තථාගත දේශිත ශ්‍රී සද්ධර්මය - පින්නදූව, සද්ධර්මෝදයාරාමය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2552020/02/16බුදුදහමේ මූලිකාංග - දහම් ගුරු හමුව, රස්සන්දෙණිය පුෂ්පාරාමය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:42
2562020/02/16ක්ෂණ සම්පත්තිය - ගාල්ල, පින්නදූව, සද්ධර්මෝදයාරාමය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2572020/02/16The Nature What the Buddha Taught – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:05
2582020/02/15පටිච්ච සමුප්පාද අවබෝධයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:40:50
2592020/02/15The Highest Bliss – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:06
2602020/02/15ජරාමරණ අබියස දුකින් නිදහස් වන්නට... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:30:21
2612020/02/14Abhinha Paccavekkhana -Frequant Reflections – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
2622020/02/14දහම් අරණ සදහම් හමුව 01 – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:13:20
2632020/02/12The Law of Cause and Effect – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:21
2642020/02/10බුදුබණින් දුක නිවමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:01:35
2652020/02/09පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 5.iii ධර්මයේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ03:08:00
2662020/02/09පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 5.ii බුදුසමයේ භාවනාව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:15:54
2672020/02/09පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 5.i ක්‍ෂණ සම්පත්තිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:37:09
2682020/02/08Two Pillars all Buddhist Teachings Stand on – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:14
2692020/02/08සත්‍යාවබෝධයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:36:12
2702020/02/07The Real Skillfulness – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:46
2712020/02/07මොරිනෝ වැලි සම්බුද්ධාලෝක බෞද්ධ විහාරස්ථ භාවනා සම්භාෂණය 1.ii –පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:19:54
2722020/02/06මොරිනෝ වැලි සම්බුද්ධාලෝක බෞද්ධ විහාරස්ථ භාවනා සම්භාෂණය 1.i – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2732020/02/06Andhakara Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:47
2742020/02/06Towards Contentment – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:00:39
2752020/02/05පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 4.iii අනිත්‍යාවබෝධයෙන් දසසඤ්ඤා වෙත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2762020/02/05පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 4.ii නිවෙන සැනැහෙන සදහම් මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:59:28
2772020/02/05පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 4.i සීලයෙන් සමාධිය හා ප්‍රඥාව වෙත… – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:44:10
2782020/02/04මිත්‍රත්වය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:39:57
2792020/02/04Making an Unshakable Mind – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:39
2802020/02/03Sukham - Four Good Things in Life – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:44
2812020/02/02වුට්ඨි සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:18:47
2822020/01/31සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම -ඉල්පෝදා බණ, පැසදිනා බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:24:22
2832019/12/13Vutthi Sutta - Rain – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:31:07
2842019/12/13Confidence in the Triple Gem - Saddhā – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:07:53
2852019/12/13The Supreme Wealth - Happiness – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:12
2862019/11/18නුවණ ලබමු, දුක දුරලමු, හිල්ඩා ජයවර්ධනාරාමය, ඔටාවා, කැනඩාව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:40:47
2872019/10/30දහම් ඇසින් කෙලෙස් නිවමු - මිසසාගා බෞද්ධ විහාරය, ටොරොන්ටෝ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:17:36
2882019/10/21Dhamma talk by Ven. Usgoda Dhammagaru Bhante at Sākya Metta Buddhist Vihāra, San Bernardino, CA00:20:41
2892019/10/04මිත්‍රත්වය - මිසසාගා වෙස්ට් එන්ඩ් බෞද්ධ විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:17:51
2902019/10/03ආසවක්‍ඛය සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2912019/10/03අකුසල මූල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:51:04
2922019/10/02ජරා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2932019/10/02ධර්මාවබෝධයෙන් ජීවිතාවබෝධය කරා... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:09:48
2942019/10/01උපයන්ති සූත්‍රය - පැසදිනා විහාරයේ බිනර පෝදා බණ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2952019/09/30ජීවිතාවබෝධයෙන් දුක්ඛ නිරෝධය කරා... – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
2962019/09/30පංච භයවේර සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:24:12
2972019/09/302017 ඇසල පොහෝ දා මංගල ධර්ම විස්තරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:47:50
2982019/09/19Vitthatabala Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:36
2992019/09/19Buddha Vandana, Metta Bhavana & Vipassana Bhavana – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:55:11
3002019/08/28සන්වැලි මෛත්‍රී විහාරය වෙසක් දෙසුම, විත්‍ථතසත්තබල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3012019/08/01ලා පොන්තේ ලංකාරාමය, කර්මය පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:22:42
3022019/08/01බර්ක්ලී විහාරය වෙසක් දෙසුම 2 - මෝක්ෂ මාර්ගය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:07:45
3032019/08/01බර්ක්ලී විහාරය වෙසක් දෙසුම 1 - ස්වර්ග මාර්ගය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:11
3042019/08/01The Noble Eightfold Path to Liberation – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:06
3052019/08/01නිවෙන සැනහෙන දහම් මග - සම්බුද්ධාලෝක විහාරයේ වෙසක් දෙසුම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:05:48
3062019/08/01සදහම් මග - පැසදිනා වෙසක් ධර්මදේශනය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3072019/08/01Vibhanga Sutta – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:27
3082019/07/31වම්මික සූත්‍රයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:59
3092019/07/30අවිද්‍යාවෙන් දුරුව ප්‍රඥාව කරා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3102019/07/29Buddha Vandana & Metta Bhavana – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:30:15
3112019/07/29Main Buddhist Doctrines – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3122019/05/30The Four Sublime States in Buddhism – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:16
3132019/05/30ශ්‍රද්ධාව හා චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:04:06
3142019/05/30පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.v – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:20
3152019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.iv – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:04:21
3162019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.iii – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:21:54
3172019/05/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.ii – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:50:28
3182019/05/28පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (අප්‍රේල්) 3.i – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:53:10
3192019/05/28Bhara Sutta (Burden) – Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:15
3202019/05/11මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 4 - සමාප්තිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:16:22
3212019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 3 - ආනාපානසති සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:16:33
3222019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 2 - සමථ විපස්සනා භාවනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:03:42
3232019/05/10මිල්පීටස් බක්පෝය වැඩසටහන 1 - භාවනාව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:03:08
3242019/05/09සිංහල අලුත් අවුරුද්ද - බර්ක්ලි විහාරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:38:08
3252019/05/09සරු-නිසරු දෑ තේරුම් ගනිමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:54
3262019/05/09සත්තජටිල සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:58:29
3272019/05/09පංචුපාදානස්කන්ධය හා දුක්ඛ නිරෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:15:38
3282019/05/09අංගුලිමාල සූත්‍රය හා කර්මනිරෝධය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:51:42
3292019/05/08Importance of Knowledge - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3302019/05/08Breathing Meditation & Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:38
3312019/03/30Amba Sutta, Four Noble Truths & The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:12
3322019/03/29Saddha and the Cessation of Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:26:35
3332019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.iv - සතර සතිපට්ඨානයෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ02:14:57
3342019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.iii - සක්මන් භාවනාව හා භාවනා විස්තරය – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:32:00
3352019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.ii - සමථ භාවනාවෙන් විපස්සනාවට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:56:51
3362019/03/29පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (මාර්තු) 2.i - සීලය, දර්ශනය හා සීලානුස්සතිය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ00:47:04
3372019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.iv - දර්ශනය හා භාවිතය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3382019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.iii - සතර කමටහන් 2 – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:10:53
3392019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය (පෙබරවාරි) 1.ii - සතර කමටහන් 1– පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ01:36:56
3402019/03/26පැසදිනා භාවනා සම්භාෂණය 1.i - සිල්වත්බව සුගතියට හා නිවනට උපකාරවත් වන අයුරු – උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණෝ00:53:32
3412019/03/25ත්‍රිවිධ ශික්ෂා 2 - බර්ක්ලි විහාරය (2017 මැදින් පෝය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3422019/03/25ත්‍රිවිධ ශික්ෂා 1 - බර්ක්ලි විහාරය (2017 මැදින් පෝය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:31:29
3432019/03/21කුසලතා වර්ධනයට බුදුසමයේ මගපෙන්වීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:09
3442019/03/21The Four Noble Truths for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:43
3452019/02/28Successful Life in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:11:40
3462019/02/28Metta & Insight Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:43:59
3472019/02/28Karma & Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:24:10
3482019/02/26Three Refuges and Loving Kindness Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:39:19
3492019/02/26Mindfulness towards Liberation in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:11
3502019/02/21Qualities those can be used to Improve Personality - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3512019/02/21Ignorance and Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:01:27
3522019/02/16Buddhist Meditation Way - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:48
3532019/02/16Buddhanussati Bhavana - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3542019/02/16Actions & their Consequences - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:03
3552019/02/15Saddha -Confidence in the Triple Gem - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:56
3562019/02/15The Way to Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:39
3572019/02/15The Real Wealth -Five Spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:53
3582019/02/14Gradual path in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:01
3592019/02/14සිව්බඹ විහරණ – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:58:44
3602019/02/14ධර්මය තුළින් ජීවිතය දකිමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:00:20
3612019/02/13මංගල සූත්‍රය හා නිවන්මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:22:17
3622019/02/11සම්මාදිට්ඨියෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
3632019/02/11පුණ්‍යානුමෝදනා හා අනුශාසනා – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:21:26
3642019/02/11ජීවිතයට කර්මයේ බලපෑම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:39:35
3652019/02/07සිල්වත් බව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:29:57
3662019/02/07මව්පියන්ට කළගුණ සලකමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
3672019/02/07සැබෑ සතුට සැනසුම වෙත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:03:36
3682019/02/06සක්කායදිට්ඨිය දුරු කරන දහම් මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:45
3692019/02/02විජ්ජා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:22
3702019/01/31ආනාපානසති භාවනාව ඔස්සේ බොජ්ඣංග වැඩීම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ03:03:15
3712019/01/31භික්‍ෂු ජීවිතයේ වටිනාකම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:40:39
3722019/01/29බුදුදහමේ මූලිකාංග (සාරිපුත්ත අධ්‍යාපන පීඨයේ දී) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ03:12:25
3732019/01/28බුදුදහමේ මූලිකාංග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:26:19
3742019/01/26නිවාප සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:34:29
3752019/01/26ප්‍රඥාව වැඩීමේ මාවත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:10:44
3762018/05/24අක්ඛණ සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:18
3772018/05/24බුදුදහමේ භාවනාව හා එහි භාවිතය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:55:43
3782018/05/24ආනාපානසතියෙන් දුක්ඛ නිරෝධයට (2016 උඳුවප්) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:36:50
3792018/05/24සද්ධර්මයේ වැදගත්කම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:41:45
3802018/05/24Vyagghapajja Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3812018/05/24The Five Aggregates - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:24:53
3822018/05/17Suffering and Its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:56:02
3832018/05/17Seven qualities for Glory - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:47:07
3842018/05/17Truth The Buddha Taught - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3852018/05/17Buddhism in Short - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:45:44
3862018/05/17Kamma & Vipaka in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:18
3872018/05/16මෙත් සිලිලාරෙන් සිත් සනසාලමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:27:36
3882018/05/16මාර සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
3892018/05/16Skillfuness in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:25
3902018/05/14Invaluable Life in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
3912018/05/14Buddhadhamma - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:53:42
3922018/05/14Tamotamaparayana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:05
3932018/05/14Wisdom overcomes Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:55
3942018/05/14Suffering and its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:11
3952018/05/14Stress Management - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:03
3962018/05/11සුවසේ ජීවත්වීමේ මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:56:14
3972018/05/11පඤ්ච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:32:02
3982018/05/10ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය (2016‍ ඉල් පොහොය) – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:10:40
3992018/05/07සුප්පවාසා සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:28:21
4002018/05/03අරුණවතී සූත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:05
4012018/05/03Three Major Defilements - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:07
4022018/05/02Seven Enlightenment Factors - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:44
4032017/12/12Sankhittadana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:21:10
4042017/12/12Anuggahita Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:17
4052017/12/12Akusala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:57
4062017/12/12The Most Valuable Life that We can Spend - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:06
4072017/12/12Vitakkasanthana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:54:38
4082017/11/30Three Merits - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:20:43
4092017/11/29The Wholesome and Unwholesome - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:24
4102017/11/29Seeing the Dhamma through Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:07
4112017/11/29Middle Path that doesn't Fall to Extremes - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:44
4122017/11/19Five Spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:40
4132017/11/18Causality in Buddhism - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:50
4142017/11/18The Buddhist Meditation Way - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:31:54
4152017/11/18ගැටලු දුරලීමේ බොදු පිළිවෙත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:43:56
4162017/11/18අකුසල විතර්ක මඩින දහම් මග – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:26:02
4172017/11/18මෙලොව පරලොව දියුණුව – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:44:05
4182017/11/18මංගල ධර්ම විස්තරය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:56:19
4192017/11/17නුවණ ලබමු දුක දුරලමු – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:03:34
4202017/11/17දෙලොව ම සතුට ලබන මාවත – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:34
4212017/11/16දම්සක් පැවැතුම් දෙසුම – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:43
4222017/11/16ගිරිමානන්ද සුත්‍රය – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:01:39
4232017/11/16කලණමිතුරු ඇසුර – පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:57:57
4242017/11/15ව්‍යග්ඝපජ්‍ජ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:03
4252017/11/15නිවාප සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:08:24
4262017/11/15ආලෝක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:31:30
4272017/11/08සිගාලෝවාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:23
4282017/11/08බවුන් වඩමු කෙලෙස් සිඳිමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:54:36
4292017/11/08පොසොන් පෝදා දහමින් සැනසෙමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:27
4302017/11/07නිවනේ පියවර පිළිබිඹු කෙරෙන අවිද්‍යා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:10
4312017/11/07ධර්මය සොයා යා යුත්තේ ඇයි? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:00:28
4322017/11/07The Gradual Path - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:27:58
4332017/09/07The Sublime Truth - What The Buddha Taught - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:39:57
4342017/09/07The Buddha & His Teachings - Childrens' Sil Program - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:25
4352017/09/07Devotion & The Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:16
4362017/09/07Right Understanding for getting rid of Suffering - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:04
4372017/09/06Four Sublime States - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:45
4382017/09/06The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:31:35
4392017/09/06සීහ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:18
4402017/08/16බුද්ධිමත් මනුෂ්‍යයකුගේ ජීවිත කාර්යභාරය - වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:55
4412017/08/16බුදු උපත ලොවට සැපයකි - වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:17:26
4422017/08/16දහම දකිමින් ජීවත්වීමේ වැදගත්කම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:12:09
4432017/08/16අවිද්‍යාව දුරුවන ලෙස දිවි පැවැත්ම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:00:24
4442017/08/16අප්‍රමාදීව පිළිවෙත් පුරමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:13:51
4452017/08/16මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)03:00:25
4462017/08/15ජටා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:47:55
4472017/08/15දහම දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:30:54
4482017/08/15ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2015 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:00:00
4492017/08/15මෙත්ත සූත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2015 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:37
4502017/08/15ප්‍රඥා ඇස ලබමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:35
4512017/08/08Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:20:45
4522017/08/08Three Disciplines - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:18:37
4532017/08/08Karmic Law - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:38
4542017/08/08Sattamakamma Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:01:48
4552017/08/08Mental Culture for Inner Peace - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:52:20
4562017/08/08Heavenly Path & The Path of Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:49
4572017/07/28Vitta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:36
4582017/07/28Right Understanding for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:09:16
4592017/07/28දුක හා දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:48:54
4602017/07/28Contemplation on The Buddha's Qualities - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:52
4612017/07/28Mental Development - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:46:04
4622017/07/28Three Disciplines for Liberation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:46:42
4632017/07/28Purification - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:49:37
4642017/07/28Three Unwholesome Roots - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:03
4652017/07/26Samma Ditthi - Buddhi Vihara, San Jose - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:06:31
4662017/07/25Ratthapala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:38:26
4672017/07/25මේඝිය සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:56:30
4682017/07/25වත්‍ථූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:25:47
4692017/07/25ලෝක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:45
4702017/07/25මංගල සූත්‍රය, සයිප්‍රසය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:34:39
4712017/07/25ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:09:52
4722017/07/25පටිච්චසමුප්පාදය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:12:49
4732017/07/22ශ්‍රද්ධාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:13:46
4742017/07/21Metta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:00:00
4752017/07/21The Rarity of Human Life - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:10:14
4762017/07/21The Buddha's Message - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:49
4772017/07/21The Discourse of Ignorance (Avijja Sutta) - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:27:40
4782017/07/21Taste of The Truth - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:39
4792017/07/21Loving kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:45:17
4802017/07/21Loving Kindness Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:23:47
4812017/07/21Five Considerable things - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:41
4822017/07/21The Fourfold Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:00
4832017/07/21The Four Sublime States of Mind - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:03:16
4842017/07/21Anapanasati Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:19:27
4852017/07/21සැපත ගෙනදෙන කරුණු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:15:22
4862017/07/20වම්මික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:21:24
4872017/07/20සිත දියුණු කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:47:20
4882017/07/20දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
4892017/07/20කකචූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:11
4902017/07/20දම්සක් පැවතුම් දේශනාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:10:56
4912017/07/20සතුට යනු කුමක් ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:49:53
4922017/07/20දේවා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:21
4932017/07/20ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:42:26
4942017/07/20දහම් මග – බර්ක්ලි බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:35:00
4952017/07/19භාවනාව – බර්ක්ලි බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:18:16
4962017/07/19සාරය වෙත පියවර නගමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:11:32
4972017/07/19සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:07:06
4982017/07/19ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:00:00
4992017/07/19මහාපරිනිර්වාණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:04:01
5002017/07/19කුමාරක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:23:01
5012017/07/19කර්මය හා විපාකය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:33
5022017/07/19ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:56
5032017/07/19අනිත්‍යය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:01:49
5042017/07/18දුක හා දුක නැති කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:11:10
5052017/07/18දහම් ගුණ – නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:46:31
5062017/07/18භාවනාව – නෙවාඩා බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:49:56
5072017/05/05ආලෝකය දල්වමු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:14
5082017/05/05යොනිසො මනසිකාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:09:49
5092017/05/05පංච ධන - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:39:36
5102017/05/05මහාසතිපට්‍ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:06:09
5112017/05/05මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:59:01
5122017/05/04අත්තදීප සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:53:15
5132017/05/04අරඤ්ඤක සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:50
5142017/05/04අරණවිභංග සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:38
5152017/05/03සැබෑ දක්ෂතාවය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:38
5162017/05/03අන්‍ධකාර සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:51:59
5172017/05/03ප්‍රඥාව වැඩීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:26:02
5182017/05/02ධර්මය දැකීම –වෙසක් බණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:40:28
5192017/04/08ධර්ම සාකච්ඡාව – කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:58:26
5202017/04/08කර්ම දායාදය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:44:19
5212017/04/08ධර්ම සාකච්ඡාව –සුප්‍පාවාසා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:38
5222017/04/05ධර්ම සාකච්ඡාව – කාලයේ වටිනාකම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:31:16
5232017/04/05ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:50:55
5242017/04/05ධර්ම සාකච්ඡාව –දෛනික ජීවිතයේ ගැටලු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:57:10
5252017/04/04ධර්ම සාකච්ඡාව –නකුලපිතු සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:53:09
5262017/04/04ධර්ම සාකච්ඡාව –මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:47:44
5272017/04/04බුදුරදුන් කුමන වාදී ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:55:31
5282017/04/04ධර්මයෙහි ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:16
5292017/04/04දුක නැති කරන්නේ කෙසේ ද? - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:34
5302017/04/04භාවනා උපදෙස් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:16
5312017/04/04අංගුලිමාල සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:38:26
5322017/04/03ප්‍රථම ධර්ම දේශනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:35
5332017/04/03විතක්‍කසණ්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:07:36
5342017/04/03අවිජ්‍ජා සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:02:55
5352017/04/03සත්‍තවතපද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:59:43
5362017/04/03සම්මාදිට්ඨිය –කම්මපථ වාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:42:03
5372017/04/03සම්මාදිට්ඨිය –ආහාර වාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:40:30
5382017/04/03සියලු පව් නොකිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:17
5392017/04/03පින - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:25:23
5402017/04/03පින් කිරීමට බිය නොවන්න - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:00:04
5412017/04/03ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:08
5422017/04/02සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:49:20
5432017/04/02සම්මාදිට්ඨිය – ජාති - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:28:54
5442017/04/02සම්මාදිට්ඨිය –ජරා මරණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:52:30
5452017/04/02මංගල සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:39
5462017/04/02සම්මාදිට්ඨිය –දුක - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:09
5472017/04/02පබ්බතාරාම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:58
5482017/04/02වස්සාන බණ –ලොස් ඇන්ජලීස් බෞද්ධ විහාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:22:19
5492017/03/26අනාථපිණ්‍ඩික සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:49
5502017/03/26ආශ්‍රවක්‍ෂය කිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:16:53
5512017/03/26ධර්ම සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:32:47
5522017/03/26මරණය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:12:24
5532017/03/26ජීවිතයේ කෙටි බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:54
5542017/03/25බර බිම තැබීම (භාර නික්ඛෙප) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:34
5552017/03/25සප්ත ආර්ය ධනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:19
5562017/03/25අකම්ප්‍ය බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:17:29
5572017/03/25ආශාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:22:04
5582017/03/25ධර්ම සාකච්ඡාව -වජිරාරාමයේ දී 4 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:01
5592017/03/25The Significance of Loving Kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:41
5602017/03/25Suffering & its Cessation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:23:47
5612017/03/25Saddha - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:43
5622017/03/25Pancathana Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:05:12
5632017/03/25Living in the Present Moment - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:12:35
5642017/03/24Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:35:01
5652017/03/24Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:07
5662017/03/24Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:48:17
5672017/03/24The Three Meritorious Deeds - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:14:39
5682017/03/24The Three Characteristics - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:08:43
5692017/03/24The Four Noble Truths - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:38:48
5702017/03/24The Dependent Origination - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:20
5712017/03/24The Buddha & His Teachings - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:15:36
5722017/03/24Right View - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:17:12
5732017/03/24Abhinna Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:28:09
5742017/03/24Buddhist Meditation - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:22:28
5752017/03/24Kamma - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:18
5762017/03/24All Buddhas' Message - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:30:16
5772017/03/23The Threefold Refuge - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:25:38
5782017/03/23The Five spiritual Faculties - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:36
5792017/03/23The Three Disciplines - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:32
5802017/03/23Dhamma Reflexion - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:47:52
5812017/03/23LABV Tuesday Dhamma Sermon –Fourfold Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:45:19
5822017/03/23LABV Tuesday Dhamma Sermon –Faith in The Triple Gem - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero02:01:24
5832017/03/23Heaven and Nirvana - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:21
5842017/03/23Wisdom - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:40:31
5852017/03/23Mindfulness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:29:21
5862017/03/23Loving-Kindness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero00:49:31
5872017/03/23Happiness - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:34:57
5882017/03/23Fundamentals - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:16:58
5892017/03/23Ratthapala Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:21:53
5902017/03/23Karaniyametta Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:54:28
5912017/03/22LABV Tuesday Dhamma Sermon -Buddhist Teachings - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:50:32
5922017/03/22LABV Tuesday Dhamma Sermon -Jata Sutta - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:47:02
5932017/03/22Buddhism in a Nutshell - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:04:39
5942017/03/22Buddhist Signs - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:54:43
5952017/03/22The need to find a spiritual teacher - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:48:53
5962017/03/22Proficiency - Rev. Usgoda Dhammagaru Thero01:02:46
5972017/02/28පබ්බතූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:56:33
5982017/02/24ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 18 (ව්‍යග්‍ඝපජ්‍ඣ සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:22:17
5992017/02/24ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 17 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:14:58
6002017/02/23ජරාවට යාම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:58:31
6012017/02/23බැඳීම් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:51:14
6022017/02/23ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 6 (සක්‍කවතපද සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:11
6032017/02/23ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:31
6042017/02/22කායසමාචාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:47:59
6052017/02/22දහම් ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:38:50
6062017/02/22නිවන හා කුසලය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:49:36
6072017/02/22සම්මාදිට්ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:34
6082017/02/22දුක හා සැප - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:06
6092017/02/22සාරය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:01:37
6102017/02/22මෛත්‍රිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:17
6112017/02/22දුර්ලභ කරුණු - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:08:31
6122017/02/22කර්මය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:56
6132017/02/21ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:58
6142017/02/21මරණය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:53
6152017/02/21ආශාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:50
6162017/02/21සම්මාදිට්ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:59:57
6172017/02/21පින්වත් පුද්ගලයා - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:42
6182017/02/21ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:09:07
6192017/02/21දහම් ගුණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:14:00
6202017/02/21ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:15:30
6212017/02/20කච්‍ඡානගොත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:58:38
6222017/02/20සරණ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:27:53
6232017/02/20ආයුෂ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:52:54
6242017/02/20ජාණුස්සෝණි සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:47:34
6252017/02/20සක්කවතපද සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:06:11
6262017/02/20ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 5 (ධම්‍මාදාස සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:30:45
6272017/02/20ගින්න, ව්‍යසනය, දුක හා සැපය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ00:54:38
6282017/02/20ලෝකය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:03
6292017/02/19බාලයා හා පණ්ඩිතයා - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:23:24
6302017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 3 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:35:31
6312017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 2 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:27:09
6322017/02/19ධර්ම සාකච්ඡාව - වජිරාරාමයෙහි දී 1 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:48:16
6332017/02/19නිවන - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:04
6342017/02/19ධර්මය දැකීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:19
6352017/02/19ජනප්‍රිය බව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:21
6362017/02/19ධර්මයෙහි හැසිරීම - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)02:08:13
6372017/02/19පුනර්භවය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:27
6382017/02/18කුසල් අකුසල් - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)00:48:13
6392017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 16 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:08:57
6402017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 15 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:20:56
6412017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 14 (අනමතග්ග) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:41
6422017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 13 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:06:12
6432017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 12 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:28:55
6442017/02/18ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේදී 11 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:47
6452017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 10 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:11:57
6462017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 9 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:20:52
6472017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 8 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:18
6482017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 7 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:23:37
6492017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 6 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:18:31
6502017/02/16ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 5 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:15:13
6512017/02/15යුද්ධය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:03:16
6522017/02/15හත්‍ථිගාම උග්ග සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:04:56
6532017/02/15සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුසාසනාව - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:16:12
6542017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 4 (ආදිත්‍ත සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:32:50
6552017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 5 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:03
6562017/02/15ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 4 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:21:20
6572017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 3 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:04:41
6582017/02/14ජීවිත කාලය කෙටිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:01:50
6592017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 3 (කාලය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:36:42
6602017/02/14අධ්‍යාපනය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:05:11
6612017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 2 (වම්‍මික සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ02:05:41
6622017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - නාගරුක්ඛාරාමයේ දී 1 (අවිජ්‍ජා සූත්‍රය) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:50:24
6632017/02/14සම්බුද්‍ධත්‍ව ජයන්තිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:37:03
6642017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 2 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:26:09
6652017/02/14ධර්ම සාකච්ඡාව - මෙත්තාරාමයේ දී 1 - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ01:17:27
6662017/02/14සම්‍මාදිට්‍ඨිය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:20:55
6672017/02/13පොසොන් පොහොය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:24:03
6682017/02/13පොසොන් පොහොය (පාසල් බණ) - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:41:38
6692017/02/13බුද්‍ධ ධර්මය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:18:55
6702017/02/13මෙත්‍ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:19:10
6712017/02/13පින්කිරීම සැමට උපකාරී වේ - පූජ්‍ය උස්ගොඩ ධම්‍මගරු හිමිපාණන් වහන්සේ (Rev. Usgoda Dhammagaru Thero)01:10:12
6722016/12/25කාලයේ වටිනාකම Ven Usgoda Dhammagaru Thero02:26:41
6732016/12/20Ven Usgoda Dhammagaru Thero Maha Mangala Sutta මංගල සූත්‍රය02:32:31
6742016/12/20Karaniya Metta Suta -Ven Usgoda Dhammagaru Thero01:55:01
6752016/11/26සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය 1– කම්මපථ වාරය =Ven Usgoda Dhammagaru Thero -01:44:51
6762016/11/26මහාසතිපට්ඨාන සූත්‍රය =Ven Usgoda Dhammagaru Thero -02:50:01
6772013/03/1220. Dhammavijaya Sambojjangaya - 2012-05-13 - Ven Usgoda Dhammagaru Thero01:04:08
6782012/06/292012-05-13 Ven Usgoda Dhammagaru Thero - Dhammavijaya Sambojjangaya01:04:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.