බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/01/30‘Demons’ attack those who are on the Path: Conceptualization & Phenomenology00:20:36
22018/01/16Even a serial killer can extinguish bad kamma, experience non self - සිංහල00:14:47
32018/01/15Mindfulness: a stress buster & being a "cool driver"00:01:59
42018/01/11Ven Bambalapitiye Gnanaloka - Sinhala Dhamma Sermon - Santa Clara, CA USA Dec 14, 201701:05:48
52018/01/08Ven Bambalapitiye Gnanaloka - Sinhala Dhamma Sermon - Milpitas CA USA Dec 15, 201702:31:54
62018/01/05Buddhist Sermon Bambalapitiye Gnanaloka Thero London Buddhist Vihara 10NOV201703:22:59
72018/01/03Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero Children program at Spicewood TX 25 12 201701:45:39
82018/01/03Pindhapathe at Spicewood TX on 25-12-201700:11:57
92018/01/02Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero in Austin at Sitagu Buddhist Vihara 24-12-201702:48:15
102018/01/02Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero Austin Dhamma sermon 23 12 201703:07:00
112017/12/29Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - GBV Pindapatha round00:15:32
122017/12/28Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Bergen Community College - Paramus NJ - Nov-29-201701:20:11
132017/12/28Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - Nebraska, USA - Dec-05-201700:05:41
142017/12/28Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero, Atlanta, GA03:30:03
152017/12/27Ven Bambalapitiye Gnanaloka - English Dhamma Sermon - Milpitas CA USA Dec 16, 201703:04:57
162017/12/26Ven Bambalapitiye Gnanaloka - Sinhala Dhamma Sermon - Milpitas CA USA Dec 16, 201704:39:44
172017/12/23Pindapatha Of Venerable Bambalapitiye Gnanaloka00:05:01
182017/12/22Ven Bambalapitiye Gnanaloka - Sinhala Dhamma Sermon - Sacramento CA USA Dec 201703:24:35
192017/12/14Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Linh Quang Buddhist Center - Nebraska - Dec-05-201702:17:27
202017/12/13Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - St. Peter's Episcopal Church - New Jersey - Dec-02-201702:42:37
212017/12/06Bambalapitiye Gnanaloka thero02:54:07
222017/12/05Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - Park Lake , Rockaway NJ - Dec-03-201700:08:27
232017/12/05Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - North Brunswick NJ - Nov-30-201700:11:13
242017/12/05The most Ven. BAMBALAPITIYE GNALOKA THERO02:34:24
252017/12/02"Mastering the way to peace and happiness in modern times" by Ven. Bambalapitiye Gnanaloka02:52:34
262017/12/02Bambalapitiye Gnanaloka Thero00:21:00
272017/12/01Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - White meadow lake , Rockaway NJ - Nov/28/201700:05:51
282017/11/30Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Princeton - New Jersey - Nov-22-201702:27:59
292017/11/30Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero-Mountain Lakes, New Jersey-Nov. 25, 201703:03:01
302017/11/29Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Carmel NY - Nov-26-201702:42:14
312017/11/29Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - West Windsor - New Jersey00:07:51
322017/11/29Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Washington DC-Nov. 21, 201701:03:38
332017/11/28Pindapatha Rounds - Venerable Bambalapitiye Gnanaloka Thero (Lodi, NJ - November 24, 2017)00:08:27
342017/11/28Dhamma Sermon in Sinhala on November 27, 201702:56:06
352017/11/27Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero-Dhamma Sermon-Nov. 24, 201703:08:43
362017/11/27Dhamma Sermon (Staten Island ,New York ) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:35:05
372017/11/25Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - Washington D.C. NOV/21/201700:08:04
382017/11/25Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - Washington D.C. Nov/20/201700:08:38
392017/11/20Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Pindapatha - Silver Spring - MD - 11/19/201700:11:16
402017/11/18November 18, 201700:06:04
412017/11/17Dhamma Deshana in Nottingham, UK on 04th November 2017 - Part 0201:13:06
422017/11/16November 16, 201700:04:45
432017/11/16Dhamma Deshana in Nottingham, UK on 04th November 2017 - Part 0101:24:16
442017/11/15Pindapatha - Stroud, UK00:03:24
452017/11/13Dhamma Sermon Birmingham United Kingdom by Most Venerable Bambalapitiye Ganaloka Thero02:41:36
462017/11/10Dhamma Discussion Part 1 (Stroud Gloucestershire) - Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:29:46
472017/11/10Dhamma Discussion Part 2 (Stroud Gloucestershire) - Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:00:18
482017/11/10Dhamma Discussion Part 3 (Stroud Gloucestershire) - Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:17:01
492017/11/08Dhamma Sermon (Geelong) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:58:29
502017/11/05Welcome to an Audience with Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero Held in Aylesbury, England,UK02:59:54
512017/11/05Dhamma discussion at Das Buddhistische Haus, Berlin, Germany on 22.10.2017 (Audio)02:53:30
522017/11/05Dhamma Deshana (Bristol UK) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:46:14
532017/11/04Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Dhamma Talk in Engish - Thames Buddhist Vihara, London03:02:58
542017/11/04Dhamma discussion at Das Buddhistische Haus, Berlin, Germany on 22.10.2017 - Part 0800:16:06
552017/11/03Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero - Dhamma Deshana (Thames Buddhist Vihara, London)02:12:14
562017/11/02Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0700:20:01
572017/11/01Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0600:20:01
582017/11/01Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0500:20:01
592017/10/30Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0400:20:01
602017/10/30Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0300:20:01
612017/10/29Dhamma discussion Das Buddhistische Haus, Berlin 22.10.2017 – Part 0200:20:01
622017/10/28Dhamma discussion at Das Buddhistische Haus, Berlin, Germany on 22.10.2017 - Part 0100:20:01
632017/10/18Rev. Bambalapitiye Gnanaloka Thero00:02:11
642017/07/16Ven Gnanaloka Thero - 02 ශීලය ගෞරවයෙන් ආරක්ෂා කරන්න00:06:40
652017/07/08Ven Gnanaloka Thero - 01 අන්තර්ජාලය සහ අමනුෂ්‍යය බලපෑම්00:15:20
662017/06/15ආහාර ප්‍රත්යවේක්ෂය හා සක්මන - Ven Gnanaloka Thero02:10:23
672017/06/10පින්ඩපාතය - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero00:15:37
682017/06/10Dhamma Sermon (Canberra) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero03:12:06
692017/06/09Dhamma Sermon (Adelaide - Day2) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:45:49
702017/06/09Dhamma Sermon (Adelaide - Day1) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:53:01
712017/06/04Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero in Brisbane(04.05.17)03:03:09
722017/05/29Most Ven Gnanaloka Thero 05 03 2017 mp400:05:21
732017/05/29Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero in Brisbane/Pindapatha(04.05.17)00:08:13
742017/05/25Dhamma Sermon (Brisbane) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:59:33
752017/05/22Dhamma Sermon (Sydney) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero03:12:14
762017/05/18Dhamma Sermon (Vietnamese temple cabramatta) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:42:38
772017/05/16Dhamma Sermon (Hornsby Brushwood Place) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero04:55:26
782017/05/15Dhamma Sermon (Glenwood) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero07:30:15
792017/05/14Dhamma Sermon (Asquith Royston St) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero03:16:48
802017/05/11Dhamma Sermon (Monash Clayton Campus) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:57:13
812017/05/04Venerable Bambalapitiye Gnanaloka teaching walking meditation in Sydney full Video00:20:50
822017/05/03Dhamma Sermon (Wheelers Hill) - Most Ven. Bambalapitiye Gnanaloka Thero01:10:39
832017/04/28අසිරිමත් බුදු බණ - අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - IV00:24:57
842017/04/28අසිරිමත් බුදු බණ - අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - III00:27:39
852017/04/28අසිරිමත් බුදු බණ - අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - II00:27:38
862017/04/28අසිරිමත් බුදු බණ - අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - I00:27:37
872017/04/28අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - V00:03:41
882017/04/28අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - IV00:17:14
892017/04/28අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - III00:17:14
902017/04/28අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - I00:17:14
912017/04/28අති පූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව - II00:17:14
922017/04/26පින්ඩපාතය - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero00:10:36
932017/04/22Dhamma Sermon (Day 6) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-22)03:30:44
942017/04/21Dhamma Sermon (Day 5) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-21)03:15:21
952017/04/18Dhamma Sermon (Melbourne) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:30:42
962017/04/17Dhamma Sermon in English (Day 4 ) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-17)01:39:34
972017/04/16Dhamma Sermon (Day 3 - Part 2) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-16)03:27:28
982017/04/16Dhamma Sermon (Day 3 - Part 1) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-16)03:16:10
992017/04/16Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero 05 03 201701:35:48
1002017/04/15Dhamma Sermon (Day 2) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero (2017-04-15)07:21:00
1012017/04/14Dhamma Sermon (Day 1) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:29:21
1022017/04/14Dhamma Sermon 01 (Melbourne) - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero02:09:43
1032017/03/22Most Ven Gnanaloka Thero 05.03.201701:47:48
1042017/03/10Dhamma Deshana - Most Ven Bambalapitiye Gnanaloka Thero - 08.03.201602:27:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.