හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ven hadapangoda niwathapa thero පුන්චි රුපියල් දහයක් නිසා පෙරතයෙක් වෙන මිනිස්සු00:03:46
22019/07/142019 07 13 part 03 (ශාසනික ණය ගෙවමු)02:04:24
32019/07/142019 07 13 part 02 (සීනි දාපු තේ එක)03:20:13
42019/07/142019 07 13 part 01 (හේතු වූ ඵලයේ දුක)02:03:20
52019/07/1413/07/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:20:14
62019/07/1413/07/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:59:24
72019/07/1413/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:56:14
82019/07/142019-07-13 (Full) Dharmayai Obai Sermons (සම්පූර්ණ දේශනාව)07:28:02
92019/07/122019 07 10 part 02 (පටිච්චසමුප්පදාය විග්‍රහය)02:44:04
102019/07/122019 07 10 part 01 (අපි ලැස්තියි)02:05:00
112019/07/112019-07-10 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)07:03:04
122019/07/1010/07/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:10:34
132019/07/1010/07/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:47:31
142019/07/1010/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:05:01
152019/07/10තථාගතයාණන් වහන්සේ ඇයි මනුෂ්‍ය ලෝකයම තෝරාගන්නේ උන්වහන්සේගේ ඉපදීමට ?00:01:29
162019/07/10ඔබ මෙයින් මිදී ඇතිබව ඔබට විශ්වාසද?00:11:38
172019/07/10ඔබට වෙන්න යන දේ ...,තීරණය ඔබ සතුයි.00:11:38
182019/07/092019 07 06 part 03 (කරුමක්කාරකම)01:51:55
192019/07/092019 07 06 part 02 (මව් සතා මරණ්න )03:09:01
202019/07/0706/07/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:50:13
212019/07/0606/07/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:09:01
222019/07/062019 07 03 part 03 (රජ ගොනා)01:58:24
232019/07/062019 07 03 part 01 (ඔබ ලොක්කෙක්ද?)02:04:53
242019/07/062019 07 03 part 02 (නාම රූප සෙල්ලම)02:53:26
252019/07/05අනිච්ඡ...!00:12:28
262019/07/042019 06 29 part 03 (කිඹුල් මස්කෑම)01:41:39
272019/07/042019 06 29 part 02 (වශී බන්ධන)02:27:58
282019/07/042019 06 29 part 01 (ලොකුම මෝඩකම)02:03:55
292019/07/04සංසරය දුම්රියට උපමාකරගත් ව්ට්නා ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනයක්00:16:23
302019/07/0403/07/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:53:37
312019/07/0403/07/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:58:50
322019/07/0403/07/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:04:57
332019/07/02ඇයි ඔබට ඔබ ගැන කැක්කුමක් නැත්තේ ? වහ වහාම මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න ..00:07:34
342019/07/0129/06/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:28:11
352019/07/0129/06/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:41:38
362019/06/2929/06/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:04:10
372019/06/29ප්‍රේතයෙක් වෙලා ඉපදෙන්න හේතුව ....00:12:41
382019/06/28BBS (----) පදනමක් තිබේ ද? - 2019/06/08 L02:35:58
392019/06/28BBS (----) සාස්තරය - 2019/06/08 E01:37:24
402019/06/272019 06 26 part 03 (ගමේ කොල්ලා)01:20:53
412019/06/272019 06 26 part 02 (රන් රිදී මුතු මැණික්)01:31:21
422019/06/272019 06 26 part 01 (එක මගයි තියෙන්නේ)02:07:08
432019/06/2726/06/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:20:55
442019/06/2726/06/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:31:27
452019/06/2726/06/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:07:08
462019/06/242019 06 22 part 03 (කෝ ඔබේ රූපය)02:02:43
472019/06/242019 06 22 part 02 (මැරෙණ බව දන් නෑ නේද)03:03:56
482019/06/2422/06/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:02:44
492019/06/2422/06/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:03:55
502019/06/242019-06-23 part 01( වැට උඩ දුවන ගෙවලයා )02:08:21
512019/06/2322/06/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:08:21
522019/06/22Dhaham Nyaya00:58:24
532019/06/212019-06-19 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)05:18:32
542019/06/212019-06-19 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)02:08:33
552019/06/2019/06/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:47:22
562019/06/2019/06/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:08:33
572019/06/202019-06-19 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:22:15
582019/06/202019-06-19 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව)01:47:22
592019/06/202019-06-19 (Part 2 & 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)03:10:00
602019/06/18BBS (----) තුච්ච වූ කම්සැපය - 2019/06/0801:41:24
612019/06/182019-06-15 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)07:25:17
622019/06/1615/06/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:31:11
632019/06/1515/06/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:54:06
642019/06/142019-06-12 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)05:44:57
652019/06/1312/06/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:44:57
662019/06/1308/06/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව06:51:22
672019/06/1301/06/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:31:00
682019/06/1329/05/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:25:07
692019/06/1325/05/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:57:17
702019/06/1325/05/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:40:38
712019/06/1325/05/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:17:10
722019/06/092019-06-08 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව)02:54:27
732019/06/092019-06-08 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)06:51:22
742019/06/082019-06-08 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:57:18
752019/06/082019-06-08 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)01:59:39
762019/06/06BBS (----) ඔබ ලෑස්තිද ? - 2019/05/25 දෙවන කොටස02:16:06
772019/06/06BBS (----) අකුරු තුනේ උත්තරයයි ඔබේ කතාව - 2019/05/25 තෙවන කොටස01:32:45
782019/06/05BBS (---) පලිබෝදය - 2019/05/25 පළමු කොටස01:52:16
792019/06/022019-06-01 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)05:31:00
802019/06/012019-06-01 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)02:08:07
812019/05/302019-05-29 (Full) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනා)05:25:07
822019/05/302019-05-29 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:00:00
832019/05/302019-05-29 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව)02:15:01
842019/05/302019-05-29 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)02:10:08
852019/05/26සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කියල කියන්නේ කව්ද ?00:23:09
862019/05/26රාග,ද්වේශ සහ මෝහ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න ....00:13:24
872019/05/26අවසානයේ ඔබෙන් අහන්නේ "ඔබ සෝතාපන්න ද? නැද්ද ? " වෙන කිසිම දේකින් වැඩක් නෑ ...00:12:05
882019/05/262019-05-25 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:56:44
892019/05/262019-05-25 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව)02:40:40
902019/05/262019-05-25 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)02:17:12
912019/05/262019-05-25 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සම්පූර්ණ දේශනාව)06:54:42
922019/05/252019-05-25 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)03:12:02
932019/05/22BBS (----) යුද්ධය පරාදයි - 2019/05/1101:58:35
942019/05/22BBS (----) ගෙදර අපාය - 2019/05/1101:46:17
952019/05/1918/05/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:42:48
962019/05/1918/05/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:43:28
972019/05/1918/05/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:11:45
982019/05/192019-05-18 (Part 1) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)02:11:45
992019/05/182019-05-18 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:42:19
1002019/05/182019-05-18 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව)02:43:30
1012019/05/1411/05/19 Part 3 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:58:11
1022019/05/1411/05/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:56:49
1032019/05/122019-05-11 (Part 3) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)01:57:39
1042019/05/122019-05-11 (Part 2) Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - දහවල් දේශනාව01:56:18
1052019/05/1211/05/19 Part 1 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:46:03
1062019/05/112019-05-11 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)01:45:13
1072019/05/08BBS (----) කුණු ගොඩේ ආශ්වාදය - 2019/04/0604:28:33
1082019/05/08Hadapangoda niwathapa Thero01:23:46
1092019/05/072019 05 04 දින දේශනාව06:06:43
1102019/05/0604/05/19 Part 2 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:13:09
1112019/05/052019-05-04 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - සවස දේශනාව)04:11:13
1122019/05/052019-05-04 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව)01:53:23
1132019/05/0504/05/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව01:53:35
1142019/04/212019-04-21 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)10:06:35
1152019/04/2120/04/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:02:22
1162019/04/202019-04-20 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)05:09:54
1172019/04/202019-04-20 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...00:16:25
1182019/04/202019-04-20 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:48
1192019/04/192019-04-19 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)10:07:51
1202019/04/1919/04/19 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:17:27
1212019/04/192019-04-19 ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ දේශනාව02:21:48
1222019/04/18BBS (----) කෝම්පිට්ටුව - 2019/03/3003:43:57
1232019/04/18විසිදෙවන වසල ගතිය .00:16:22
1242019/04/18විසිවන සහ විසිඑක්වන වසල ගති00:35:45
1252019/04/17Budu Bana Sinhala 303:33:36
1262019/04/16Budu bana sinhala 203:39:49
1272019/04/15දහනවවෙනි වසල ගතිය.00:19:51
1282019/04/15සුචරිතවත් වෙන්න ,වැදගත් වෙන්න00:10:58
1292019/04/15සසරේ භියකරුබව තේරුම් ගනිමු00:08:17
1302019/04/142019-04-13 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:17:02
1312019/04/1413/04/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:33:05
1322019/04/132019-04-13 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...03:48:09
1332019/04/132019-04-13 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)03:54:32
1342019/04/112019-04-11 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:50:26
1352019/04/112019-04-11 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)05:10:22
1362019/04/092019-04-09 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)10:15:55
1372019/04/092019-04-09 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)04:16:13
1382019/04/072019-04-07 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:07:45
1392019/04/0706/04/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:55:27
1402019/04/062019-04-06 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)05:06:57
1412019/04/062019-04-06 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:51:59
1422019/04/05BBS (---) සීනි බෝල ටොෆි චොකලට් - 2019/03/2002:24:09
1432019/04/05BBS (---) උල් තුනේ උගුල - 2019/03/1603:57:04
1442019/04/05BBS (---) චන්ඩි බන්ඩි - 2019/03/0903:40:13
1452019/03/312019-03-31 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:49:41
1462019/03/3130/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:27:51
1472019/03/302019-03-30 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:34:07
1482019/03/302019-03-30 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...04:33:49
1492019/03/302019-03-30 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:37
1502019/03/29සත් ධර්මයෙන් බිදක්00:05:35
1512019/03/282019-03-28 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:50:49
1522019/03/272019-03-27 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:30:27
1532019/03/27මූලික අවශ්‍යතාවය - දැනගැනීම, හඳුනගැනීම00:07:23
1542019/03/27අට්ඨීයති, හරායති, ඡිගුච්ඡති00:04:05
1552019/03/27කැමැත්ත ඉෂ්ට වීම සැපක්ද?00:11:32
1562019/03/272019-03-27 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:02
1572019/03/272019-03-27 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)00:00:01
1582019/03/262019-03-26 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:51:21
1592019/03/26අනිච්ච ,දුක්ඛ සහ අනත්ථ ස්වභාවය තේරැම් ගනිමු01:31:55
1602019/03/25කාලයට ගැලපෙන දහම අහන්න00:05:31
1612019/03/24ඔරුව විකෘතියක්ලු...00:02:02
1622019/03/24බල්ලට දාපු මස් කටු වගේ00:06:46
1632019/03/24අවි ගත්තෝ අවියෙන්ම නැසෙති...00:02:44
1642019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)08:59:10
1652019/03/24තන්හාව.....00:15:54
1662019/03/242019-03-24 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:27:58
1672019/03/2423/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:28:54
1682019/03/242019-03-23 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:33:28
1692019/03/23ඔබ තීරනය කරන්න...00:06:38
1702019/03/232019-03-23 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...02:24:52
1712019/03/232019-03-23 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:55:01
1722019/03/21ඔබට ඇත්තටම නිවන් දකින්න උවමනාවක් තියෙනවද?00:56:54
1732019/03/212019-03-21 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)01:29:27
1742019/03/2020/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:47:56
1752019/03/202019-03-20 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:53:47
1762019/03/202019-03-20 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව00:00:00
1772019/03/202019-03-20 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:19:54
1782019/03/19දහඅටවන වසල ගතිය00:19:07
1792019/03/19උන්වහන්සේ දහම සර්පයෙකුට උපමා කළා...00:02:36
1802019/03/18දැන් මේ ගතකරන මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගැන ඔබ සෑහීමකට පත්වෙනවද?00:41:43
1812019/03/18අර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:22:30
1822019/03/17අපිත් රූකඩ තමයි...00:17:28
1832019/03/17මන සහ ඒජන්තවරු පස් දෙනා...00:07:32
1842019/03/172019-03-17 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)07:17:59
1852019/03/17අලුත් අවුරුදු කාලෙ කරන්නට යමක්...00:06:30
1862019/03/172019 03 16 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:35:34
1872019/03/1716/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:31:02
1882019/03/162019-03-16 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:54:27
1892019/03/1409/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:13:53
1902019/03/14දාහත්වන වසල ගතිය.00:14:05
1912019/03/12අපි පෘතුජ්ජන වෙලා ජීවත් වුනා ඇති... _Niwan Dakimu00:34:58
1922019/03/122019-03-12 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:50:50
1932019/03/122019-03-12 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)00:00:40
1942019/03/12BBS (----) අපි ඔක්කොම දාසයෝ - 2019/02/1603:46:46
1952019/03/12වීතරාගී මුණිවරු අතරට එකතු වන්න...00:15:09
1962019/03/122019-03-12 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)08:44:13
1972019/03/11උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇසෙන වෙලාවට දෙවියන්ට ආරාධනා කරන හේතුව00:34:11
1982019/03/11උපාදාන වීම00:07:30
1992019/03/11කබලින්කාර ආහාර00:09:20
2002019/03/11කවුද මනුෂ්‍ය කියන්නේ00:02:13
2012019/03/11කවුද මේ බෞද්ධයා කියල කියන්නේ00:17:51
2022019/03/11කාන්තාවන්ට නිවන් දකින්න බැරිද00:15:36
2032019/03/11කුකුළ්ළු වෙලා උපදින්නේ කවුද00:03:43
2042019/03/11ගැරඬියාගේ සහ ගෙම්බගේ සසර ගණුදෙනුව00:02:41
2052019/03/11ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා00:29:22
2062019/03/11අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ හේතුඵලවාදය00:28:17
2072019/03/11ආර්‍ය උපවාද00:06:22
2082019/03/11අපේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ පාරමිතා බලය අප්‍රමාණය00:05:49
2092019/03/11අපි පිංකරන්නේ ඇයි සහ පිනක් කරන හරි ක්‍රමය00:04:11
2102019/03/11සම්මා සමාධ් ධ්‍යානය වැඩීම00:02:07
2112019/03/11පුලුවන්නම් තුන්වේලෙන් විතරක් යැපෙන්න00:30:17
2122019/03/11පිනක් පෑදිලා නැත්තම් මේ උතුම් සද්ධර්මය ලැබෙන්නේ නෑ00:01:07
2132019/03/11පළමු සිල්පදයේ සෑබෑ අරුත00:02:21
2142019/03/11පස්වන සිල්පදයේ සැබෑ අරුත00:06:13
2152019/03/11නිවන් දැකීම සදහා00:24:58
2162019/03/11නිවනම අරමුණු කරගෙන ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුත්තක් කරන ආකාරය00:08:43
2172019/03/11නානත්ථ කායා නානත්ථ සංඣා00:09:23
2182019/03/11දුක්ඛ දුක්ඛ සංඛාර දුක්ඛ විපරිණාම දුක්ඛ ආස්වාදය සහ ආදීනව00:35:41
2192019/03/11තමන්ගේ අම්මා තමන්ගේ ම අතින් මැරෙන්නෙ නෑ කියල කොහොමදෝබ විශ්වාස කරන්නේ00:13:29
2202019/03/11තථාගතයාණන් වහන්සේ නමක් ඇයි මේ ලෝකෙට පහල වෙන්නේ00:21:53
2212019/03/11ණයකාරයෙක් ව මියගිය තාත්තා00:03:33
2222019/03/11ගුරැස්වාමීන් වහන්සේට කැළලක් නොවෙන්න කටයුතු කරන්න00:05:51
2232019/03/11ගිහියන් උපාසකයන් සහ පැවිදි උතුමන්00:11:34
2242019/03/11මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන්නේ කාටද00:06:17
2252019/03/11මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් අපේ කැමැත්ත පරිදි සිදුවෙන්නේ නෑ00:19:19
2262019/03/11මේ මහා දරුණු යුද්දෙදි අපි කොහොමද මිත්‍ර හමුදාවක් හදාගන්නේ00:37:51
2272019/03/11මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය තවත් කෙනෙකුට දෙන්න00:07:41
2282019/03/11භාවනා කරාම පිස්සු හැදෙනවද00:12:16
2292019/03/11බෞද්ධ ඔබ ඔබෙන් වියයුතු යුතුකම ඉටුකරනවද00:10:40
2302019/03/11බල්ලෙක් හරකෙක් වෙලා ඉපදෙන්නේ ඇයි00:07:50
2312019/03/11සතර අපාය ගැන දැනගන්න00:24:59
2322019/03/11විපාක ලැබීමට චේතනාව සහ ගුණමහත්වය බලපාන ආකාරය00:19:04
2332019/03/11ලියුම් මහත්තයා අරන් එන්නේ ඔබට අයිති ලියුම්00:24:21
2342019/03/11මේ සංසාරේ හැටි බලන්න00:04:06
2352019/03/11වවුලෝ වෙලා උපදින්නේ කවුද00:02:57
2362019/03/10විවාහක අයට සහ අවිවාහක අයට කර්මස්ථාන දෙකක්00:10:44
2372019/03/102019-03-09 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:32:50
2382019/03/102019-03-10 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)08:30:38
2392019/03/102019-03-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:18:27
2402019/03/10එළියෙ තියෙන ඒව ප්‍රශ්න නෙවෙයි...00:15:12
2412019/03/09ඔබ ආ ලෝකය මතකද?00:12:49
2422019/03/092019-03-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)02:40:49
2432019/03/092019-03-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)00:57:56
2442019/03/092019-03-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)00:04:02
2452019/03/09දෙවියන්ගේ උදව් ලබාගන්න00:04:16
2462019/03/09සම්මා සම්බුද්ධ00:07:55
2472019/03/09අරහං බුදු ගුණ අපේ ජීවිතයටත්00:04:33
2482019/03/09භගවා බුදු ගුණය00:08:38
2492019/03/09ශාස්තෘන් වහන්සේට නමස්කාරය සහ වන්දනා කළයුතු ආකාරය00:14:04
2502019/03/09සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන ඔබ සිටින්නේ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින්ද00:27:09
2512019/03/09සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන කෙනාගේ අතහැර්‍ර්ම00:17:36
2522019/03/09සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන කෙනෙක් තමාගේ ගිහි ජීවිතය හැඩගස්වා ගතයුතු ආකාරය00:22:21
2532019/03/09සෝතාපන්න වෙන්න00:11:53
2542019/03/09ස්වභාවධර්මයේ වධකයා නොවන්න00:07:31
2552019/03/08හොදම දේ බත්කන්න විතරක් කට අරින එකයි00:09:49
2562019/03/08ඔබගේ දුකට හා පෙලීමට හේතුව තණ්හාව00:23:09
2572019/03/08අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ00:40:34
2582019/03/08මානය තියෙනකම් අතහරින්න තියෙන ඒවත් අල්ලගන්නවා00:24:16
2592019/03/08දසවස්තුක මිත්‍යාදෘශ්ඨිය00:08:26
2602019/03/08තෙරුවන් උදෙසා ඔබ සතු අග්‍ර,ශ්‍රේෂ්ඨම කොටස පූජා කරන්න00:15:42
2612019/03/08හොරකම් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම00:17:01
2622019/03/08සම්මා දිට්ඨි00:06:47
2632019/03/08සීහ සෙය්‍යාව00:03:34
2642019/03/082019-03-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)03:10:14
2652019/03/072019-03-07 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)00:20:58
2662019/03/072019-03-06 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)00:52:42
2672019/03/072019-03-06 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:54:50
2682019/03/062019-03-06 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)03:38:52
2692019/03/062019-03-06 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)05:37:45
2702019/03/05"ඇල්ලීම වහා පෙළීම් ඇතිකරන සුලුයි, ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කරන්න"00:21:28
2712019/03/05සෝතාපන්න වෙන්න අමාරුයි ,ඒත් ඒ සදහා වූ දහම අමාරු නෑ00:44:33
2722019/03/05ඔබේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය විය යුත්තේ කුමක් ද ?00:22:16
2732019/03/05යෝනිසෝ මනසිකාරය.00:37:43
2742019/03/05ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න ඔබ සූදානම් ද?00:41:13
2752019/03/05පුලුවන් විදියට මේ උතුම් සද්ධර්මය බෙදා හරින්න .00:24:42
2762019/03/04දහසයවන වසල ගතිය.00:27:41
2772019/03/04පහලොස්වන වසල ගතිය.00:45:48
2782019/03/04දාහතරවන වසල ගතිය.00:13:14
2792019/03/04දහතුන්වෙනි වසල ගතිය.00:09:36
2802019/03/04දොළොස්වන වසල ගතිය.00:18:23
2812019/03/04"කප්රුක් පූජාව"00:24:59
2822019/03/04එකොළොස්වන වසල ගතිය..00:28:35
2832019/03/04දසවන වසල ගතිය.00:29:42
2842019/03/04අටවන සහ නවවැනි වසල ගති.00:17:12
2852019/03/04හයවන සහ හත්වැනි වසල ගති.00:33:19
2862019/03/04පස්වන වසල ගතිය.00:17:37
2872019/03/04සිව්වන වසල ගතිය.00:38:54
2882019/03/04තෙවන වසල ගතිය .00:36:44
2892019/03/04පළමු වන සහ දෙවන වසල ගති.00:33:14
2902019/03/03කාමාශාව සහ මත්ද්‍රව්‍ය තවත් දරැවෙක් අවීති මහා නරකාදියට රැගෙනගිය අයුරැ,00:06:17
2912019/03/032019- 03-02 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:59:31
2922019/03/032019-03-03 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:20:49
2932019/03/0302/03/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:54:49
2942019/03/02ඔරලෝසුව ඔබට කියන කතාව අහන්න....00:04:59
2952019/03/02ප්‍රශ්නයට එකම හේතුව... "කැමැත්ත"00:12:52
2962019/03/02BBS (----) ජොබ් වලට ඇප්ලිකේෂන් - 2019/02/2304:07:49
2972019/03/02BBS (---) සතුට සොයා යාම - 2019/02/1902:09:24
2982019/03/022019-03-02 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)05:08:40
2992019/03/022019-03-02 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:55:01
3002019/03/012019-03-01 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:03
3012019/02/282019-02-28 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)06:48:08
3022019/02/26නිවන් දකින්න නම් සෝතාපන්න වෙන්නම ඕනි .00:46:55
3032019/02/26දෙවියන්ට සහ මියගිය ඣාතීන්ට සද්ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවනයට ආරාධනා කිරීම සහ "පන්සල" යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය00:05:57
3042019/02/26"නිහතමානී වීම"00:08:17
3052019/02/25ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:09:51
3062019/02/25සතුරා ගැන තරහක් නොසිතා කරන එකම යුද්ධය...00:12:29
3072019/02/242019-02-23 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:46:23
3082019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:48:34
3092019/02/24ධර්මයයි ඔබයි සෙනසුරාදා දේශනය 2019 02 2304:46:25
3102019/02/2423/03/02 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:45:45
3112019/02/242019-02-24 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:00:07
3122019/02/232019-02-23 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...04:46:04
3132019/02/232019-02-23 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:55:26
3142019/02/232019-02-23 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:53:36
3152019/02/192019-02-19 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)08:47:32
3162019/02/1919/09/19 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:19:39
3172019/02/192019-02-19 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:19:45
3182019/02/192019-02-19 ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ දේශනාව02:22:57
3192019/02/192019-02-18 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)10:52:21
3202019/02/18මරණය දිසාවට ගමන් කරන ඔබේ ජීවිතයේ යථාර්ථය... _Niwan Dakimu00:32:48
3212019/02/182019-02-18 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:13:14
3222019/02/182019-02-17 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:25:39
3232019/02/172019-02-17 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)00:00:27
3242019/02/1716/02/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:20
3252019/02/162019-02-16 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:10:45
3262019/02/162019-02-16 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:50:38
3272019/02/152019-02-15 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)07:21:50
3282019/02/142019-02-15 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)03:03:35
3292019/02/142019-02-14 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:04
3302019/02/12"මම" පැවැත්වීම උදෙසා භාහිර වස්තූන්ට තණ්හා කිරීම00:06:15
3312019/02/11හිතයි පෙළෙන්නෙ...තණ්හාවයි පෙළන්නෙ..00:08:32
3322019/02/112019-02-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:39:17
3332019/02/112019-02-10 Dharmayai Obai Sermons English03:20:52
3342019/02/10CHECKMATE - තණ්හාව නිසා පෙළෙන හැටි00:01:34
3352019/02/1009/02/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:35:55
3362019/02/092019 01 20 දින ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ02:16:03
3372019/02/09BBS (----) ජීවන වෘත්තීය - 2019/02/0302:53:57
3382019/02/092019-02-09 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:40:50
3392019/02/092019-02-09 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:34:20
3402019/02/092019-02-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)07:55:47
3412019/02/082019-02-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:01
3422019/02/072019-02-07 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:01
3432019/02/07(---)ගොරබිරං සසර - 2019/01/0602:04:44
3442019/02/072019-02-07 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)05:08:38
3452019/02/062019-02-06 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:44:26
3462019/02/052019-02-05 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:55:02
3472019/02/042019-02-04 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:01:01
3482019/02/042019-02-04 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)11:01:48
3492019/02/042019-02-04 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)04:05:03
3502019/02/04ධර්මයයි ඔබයි ගුරු හාමුදුරුවන්ගේ දේශනය 2019:02:0303:13:39
3512019/02/0303/02/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව (මහණ පුණ්‍යඅභිෂේකය)03:13:04
3522019/02/03Are you ready (ඔබ ලෑස්තිද_)_144p00:20:47
3532019/02/032019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)03:11:50
3542019/02/032019-02-02 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:24:32
3552019/02/032019-02-03 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)03:12:43
3562019/02/0302/02/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:19:25
3572019/02/02daham nyaya00:58:23
3582019/02/022019-02-02 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:15:20
3592019/02/02Are you ready ඔබ ලෑස්තිද ?00:20:47
3602019/02/01Are you ready (ඔබ ලෑස්තිද?)00:20:47
3612019/01/312019-01-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)07:16:43
3622019/01/312019-01-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)05:38:28
3632019/01/312019-01-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)02:37:28
3642019/01/312019-01-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)00:25:27
3652019/01/302019-01-30 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)06:25:21
3662019/01/302019-01-30 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනා නැවත විකාශනය)09:38:02
3672019/01/30වහරක දී හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:59
3682019/01/28ආශ්වාදයි, සැපයි, සාරයි ද?00:21:53
3692019/01/272019-01-27 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශය )10:27:01
3702019/01/2726/01/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:35:21
3712019/01/262019-01-26 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:59:47
3722019/01/262019-01-26 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශය )11:11:42
3732019/01/24කොහොම කළත් එන්නෙ විපාකම නම්....00:06:57
3742019/01/21පෙළෙන සුළුයි...00:04:18
3752019/01/21BBS (----) තරු පෙන්වනු ලැබේ - 2019/01/0504:49:07
3762019/01/212019-01-20 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:15:51
3772019/01/202019-01-20 Dharmayai Obai Sermons (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ දේශනාව)02:20:07
3782019/01/2020/01/19 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:11:33
3792019/01/202019-01-20 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)10:05:08
3802019/01/2019/01/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:39:56
3812019/01/192019-01-19 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ සජීවී දේශනාව)04:42:32
3822019/01/192019-01-19 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)11:55:01
3832019/01/19දානය සහ මහත්ඵල මහානිසන්ස දානය01:13:00
3842019/01/16පිරිය සිඳ බලන්න....00:16:07
3852019/01/152019-01-15 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු හිමියන්ගේ අනුශාසනාවක්)00:30:25
3862019/01/132019-01-13 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:57:37
3872019/01/13ධර්මයයි ඔබයි 2019.01.12 සෙනසුරාදා දින දේශනය04:55:23
3882019/01/1312/01/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:51:32
3892019/01/132019-01-12 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)04:54:37
3902019/01/122019-01-12 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)05:14:34
3912019/01/122018-01-12 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...02:52:21
3922019/01/122018-01-12 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...02:15:07
3932019/01/09Budu Bana Sinhala 174 දියෙන් කිරි වෙන් කරගන්න Dharmayai Obai YouTube02:44:35
3942019/01/09Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai අතේ දුරෙන් තබා බලන්න YouTube03:03:53
3952019/01/08Asahanaya_144p00:10:18
3962019/01/08Tharunyaya (තාරුණ්‍ය)00:17:03
3972019/01/082019-01-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ සජීවී දේශනාව)01:49:05
3982019/01/08Asahanaya00:10:18
3992019/01/07ඔබේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය විය යුත්තේ කුමක් ද කියල දන්නවද?00:22:16
4002019/01/07කවුද මේ "වසල" කියන්නේ ?00:07:14
4012019/01/07ඔබ වසලයෙක් කියල තථාගතයාණන් වහන්සේ කිව්වේත් ඔබට එය ඉවසා දරාගන්න පුලුවන්ද?00:02:48
4022019/01/072019-01-05 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ)05:09:37
4032019/01/062019-01-06 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)09:15:07
4042019/01/0605/01/19 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව05:05:40
4052019/01/052019-01-05 Dharmayai Obai Sermons (ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව)05:09:37
4062019/01/052019-01-05 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)02:44:10
4072019/01/052019-01-05 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)02:46:15
4082019/01/042018-01-31 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:21:49
4092019/01/03දොළොස් පිරිකර පූජාවේ සැඟවුණු අරුත00:43:50
4102019/01/022019-01-02 Dharmayai Obai Sermons (සජීවී දේශනාව)01:52:54
4112019/01/022019-01-02 Dharmayai Obai Sermons (සජීවී දේශනාව)01:38:29
4122019/01/022019-01-02 Dharmayai Obai Sermons (සජීවී දේශනාව)01:43:03
4132019/01/012018-12-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ සජීවී පිරිත් දේශනාව)02:41:27
4142019/01/01තණ්හාව නමැති බිම් බෝම්බය00:09:37
4152018/12/312018-12-31 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ සජීවී පිරිත් දේශනාව)04:07:06
4162018/12/312018- 12-31 (Repeat) පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ02:04:19
4172018/12/302018-12-30 Dharmayai Obai Sermons (නැවත විකාශනය)07:40:08
4182018/12/3029/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:18:12
4192018/12/302018-12-29 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දේශනාව)04:23:09
4202018/12/26ගුණ දකින හැටි..නිවාතාප හිමිගෙන් ආදර්ශයක්..00:08:01
4212018/12/26වටිනා මිනිස් ජීවිතය නිකරුණේ දියවී යන්න දෙන්න එපා..00:03:52
4222018/12/25නිදහස් වෙන්න මේ කුණු සසරෙන්....00:11:41
4232018/12/24සී.ඩී එකකින් හෝ අන්තර්ජාලයෙන් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරල නිවන් දකින්න පුලුවන්ද? "අනුශ්‍රවණය"00:04:14
4242018/12/2322/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:01:27
4252018/12/232018 05 13 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (ගාලු කොටුව පැවති දේශනාව_144p03:51:34
4262018/12/222018-12-22 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:59:25
4272018/12/21මී හබක ඔබත් අහුවෙලා ද_144p00:09:52
4282018/12/202017-12-03 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:58:06
4292018/12/19නින්දා-අපහාස00:07:25
4302018/12/182018-11-22 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)00:00:00
4312018/12/182018-12-15 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති සම්පූර්ණ දේශනාව)03:42:42
4322018/12/1715/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon02:57:05
4332018/12/172018 12 15 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව - Part 1)02:57:11
4342018/12/15BBS(----) වීරයෙක් වගේ මැරෙන්න- 2018/12/08 (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:33:17
4352018/12/15BBS (----) මට සමාවෙන්න - 2018/12/01 ආරාමයේ දේශනාව04:49:54
4362018/12/15දැනුම නොසොයා ගුණයම සොයන්න....00:05:14
4372018/12/13“දොළොස් පිරිකර පූජාව”00:49:30
4382018/12/112018-12-10 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දහවල් දේශනය - අමාදස්සන හිමි)03:55:18
4392018/12/1009/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දහවල් දේශනය03:01:35
4402018/12/092018-12-09 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ දහවල් පැවති දේශනාව)03:02:35
4412018/12/0908/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:41:42
4422018/12/092018-12-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:46:42
4432018/12/082018-12-08 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සේනසුනේ සිට සජිවීව04:19:08
4442018/12/082018-12-08 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:45:20
4452018/12/07ආයතන හයකින් පෙලි පෙලී අවු: 60 ක් ඉන්නද නැත්තම් එක ආයතනයකින් පෙලි පෙලී මහා කල්ප අසූහාරදාහක් ඉන්නද ?00:07:18
4462018/12/05රෑප බලන්න තියෙන ආශාවට ,මේ මහා කුණුගොඩකට කරගහන්න වුනා නේද? ඒ තමයි ආශ්වාදයේ ආදීනවය00:42:31
4472018/12/04පිනක් -දහමක් කරන්න ඕනි කිව්වට ගොඩක් අය පින් විතරයි කරගන්නේ දහම් කරන්නේ නෑ දහමට තියෙන කාලය හරි අඩුයි00:10:54
4482018/12/04මිනිස්සුන්මයි අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් මවාගෙන ඉන්නේ00:07:26
4492018/12/04කාමය වරදවා හැසිරීමේ විපාකය00:02:14
4502018/12/04දෙමව්පියන්ගෙ ගුණ නොදකියි නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දකීද?00:02:37
4512018/12/02ඇයි ඒකට විතරක් සූදානම් නොවෙන්නෙ?00:03:34
4522018/12/02තමන්ට තමන්වත් නැතිවෙන මොහොත වෙනකම් ඉන්න එපා...00:02:12
4532018/12/02ඔබේ දරුවාව බේර ගන්න. අනිවාර්යයෙන් අහන්න...00:03:29
4542018/12/0201/12/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:49:36
4552018/12/022018-12-01 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:52:25
4562018/12/01BBS (----) -- 2018/11/24 - ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:47:27
4572018/12/01උඩඟු විය හැකිද මේ කය ගැන?00:01:03
4582018/12/01සදහම් ශ්‍රවණය හා සෝතාපන්න ඵලය00:02:36
4592018/11/3063 - Budu Bana Sinhala Sermon සෝතාපන්න වී විවාහ වන්න02:55:00
4602018/11/3062 - Budu Bana Sinhala Sermon විසකිරණ සහ විශ්වය සුවපත්කිරීම02:59:37
4612018/11/3061 - Budu Bana SInhala Sermon ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:20:59
4622018/11/3060 - Budu Bana Sinhala Sermon අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:13
4632018/11/3059 - Budu Bana Sinhala Sermon සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
4642018/11/3058 - Budu Bana Sinhala Sermon නමෝ බුද්ධාය01:24:37
4652018/11/3057 - Budu Bana Sinhala Sermon බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:10
4662018/11/3056 - Budu Bana Sinhala Sermon “වන්දනාව“ සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:37
4672018/11/302018 10 24 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:00:54
4682018/11/302018 09 24 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:46:22
4692018/11/3052 - Budu Bana Sinhala Sermon ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:17
4702018/11/302018 09 08 Repeat පුජ්‍ය හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමිපාණන් වහන්සේ03:09:36
4712018/11/292018 08 25 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)03:29:44
4722018/11/28ආවෙ කොහෙන්ද? යන්නෙ කොහෙටද?00:02:58
4732018/11/272018 08 24 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (අතුරුගිරියේ පැවති දේශනාව)00:00:00
4742018/11/262018 08 18 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:32:26
4752018/11/262018 07 27 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:24:59
4762018/11/2624/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon දහවල් දේශනය02:16:23
4772018/11/262018 11 24 Dharmayai Obai Sermons ( දහවල් ආරාමයේ පැවති දේශනාව)02:16:17
4782018/11/2624/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව03:43:46
4792018/11/262018 11 24 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)03:49:05
4802018/11/25ඔබත් කුණුගොඩවල් වලට පයින් ගහනවද?00:03:07
4812018/11/25ඔබ මෙය නොඇසු වේ නම් ඔබ මඟහරින්නේ ජීවිතයේ ලද වටිනා ම මොහොතකි.....00:16:23
4822018/11/25පත්තරයක් නොවී බණ පොතක් වෙන්න...00:01:37
4832018/11/25බණ අහල විතරක් ඇතිද?00:02:37
4842018/11/242018 03 16 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (රුවන්වැලිසෑය පැවති දේශනාව)02:27:58
4852018/11/24මරන්න එපා යවන්න [රජතුමාට මෙම පණිවිඩයේ යෙදිය යුතු "කොමාව" යේදීමට අමතක වෙලා]00:11:48
4862018/11/23කවුද ඔබව බේරගන්නෙ?00:02:47
4872018/11/2322/11/18 BETTER QUALITY - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:48:48
4882018/11/232018 11 22 Dharmayai Obai Sermons (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව)02:58:53
4892018/11/2222/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:14:59
4902018/11/22BBS (----) තාත්තගේ ගුණ සහ පොල් කෙන්ද 2018/11/17 ( ආරාමයේ දේශනාව}03:38:28
4912018/11/21තෘශ්ණාව මුල්නොවුන පෙළීමක් මේ ලෝකේ නැත .00:10:30
4922018/11/2117-11-2018 සෙනසුරාදා ආරාම පැවති දේශනාවේදී පෙන්වූ වීඩියෝ එක00:04:22
4932018/11/20මොකද්ද මේ ලෝකෙ තියෙන දරුණුම දඬුවම? තමාගේ නිවන වසා ගැනීම.00:03:30
4942018/11/2055 - Budu Bana Sinhala Sermon අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:52
4952018/11/2054 - Budu Bana Sinhala Sermon පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් දැකීම සහ පෙනීම01:14:10
4962018/11/2053 - Budu Bana Sinhala Sermon පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:06
4972018/11/2051 - Budu Bana Sinhala Sermon දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස04:39:08
4982018/11/192018 07 21 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:13:56
4992018/11/192018 06 17 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)03:31:17
5002018/11/182018 11 18 Dharmayai Obai Sermons (English)03:24:51
5012018/11/182018 11 17 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)03:50:56
5022018/11/1717/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව03:43:23
5032018/11/13BBS (----) ඒ සුන්දර මිනිසා බිහිකරන්න 2018/11/10 - ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:27:16
5042018/11/132018 05 29 හපුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)02:42:01
5052018/11/122018 05 13 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (ගාලු කොටුව පැවති දේශනාව)03:51:34
5062018/11/1010/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව03:33:15
5072018/11/102018 11 10 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)03:37:16
5082018/11/08BBS (----) ආයෙත් කිසිදා නො හඬමි මා... 2018/11/03 (ආරාමයේ පැවති දේශනාව )04:20:04
5092018/11/08Budu Bana Sinhala 107 Dharmayai Obai “මටත් පිස්සුද ”03:36:06
5102018/11/062018 04 29 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)01:36:32
5112018/11/06Budu Bana Sinhala 113 Dharmayai Obai “තුන්වෙනි ආර්ය සත්යයෙන් කුරුසයේ ඇණගැසිම ”03:06:54
5122018/11/06Budu Bana Sinhala 114 Dharmayai Obai “වඩේ කෑම ” විඥානික බලාපොරොත්තුව”03:29:53
5132018/11/05Budu Bana Sinhala 118 Dharmayai Obai “කඩුගන්නාවේ නතර නොවන්න” හැත්තෑ හතක් ඥාණ දර්ශන03:31:49
5142018/11/0403/11/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:35:10
5152018/11/032018 11 03 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:39:21
5162018/11/03BBS (----) ගැඹුරු දහම සහ සරල නිවන -2018/10/27ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:46:32
5172018/11/032018 03 27 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (විගනකාධිපති කාර්යාලයේ පැවති දේශනාව)02:40:34
5182018/11/022018 03 02 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී)01:38:59
5192018/11/02Budu Bana Sinhala 119 Dharmayai Obai “භූමිතෙල් දාන්න”03:30:24
5202018/11/02ධර්මයයි ඔබයි - සසර දුම්රිය00:16:23
5212018/11/012018 02 25 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (රත්මලාන දේශනාව)04:01:12
5222018/10/31Budu Bana Sinhala 120 Dharmayai Obai “ලේනා ඇට කති ”03:30:45
5232018/10/302018 01 31 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව)02:08:38
5242018/10/292017 11 03 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය)01:23:46
5252018/10/282018 10 27 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:18:26
5262018/10/2827/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව03:56:17
5272018/10/27Budu Bana Sinhala 121 Dharmayai Obai නිවන් කල්කය සහ ගති සංයුක්තිය03:53:09
5282018/10/242018 10 24 Dharmayai Obai Sermons (වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනා)02:00:59
5292018/10/24BBS (----) ගිණි පුපුර - 2018/10/20 ආරාමයේ දේශනාව04:00:12
5302018/10/22Budu Bana Sinhala 112 Dharmayai Obai කෝ මගේ කැමැත්ත03:10:33
5312018/10/21Budu Bana Sinhala 117 Dharmayai Obai දිව්‍ය ලෝකවල ප්‍රශ්ණයක් හේතුඵල නොපෙනීම03:25:16
5322018/10/2020/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:24:44
5332018/10/202018 10 20 Dharmayai Obai Sermons (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:16:30
5342018/10/202018-10-20 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai03:10:02
5352018/10/19Budu Bana Sinhala 115 Dharmayai Obai“ආලය කාලය සහ මල්ලේ නයි ”03:50:59
5362018/10/17Budu Bana Sinhala 94 Dharmayai Obai නිවන් මගේ ඔබ කොතැනද02:28:12
5372018/10/17Budu Bana Sinhala 88 Dharmayai Obai නිවන් මුඛය කාගත් කාමුකයා03:18:33
5382018/10/17Budu Bana Sinhala 8502:01:01
5392018/10/17Budu Bana Sinhala 83 Dharmayai Obai නිවනට යොමුවුණු (කරණීය) මෙත්ත සුත්‍රය02:18:10
5402018/10/17Budu Bana Sinhala 91 Dharmayai Obai ඇත්තෙත් නැ නැත්තෙත් නැ02:41:24
5412018/10/17Budu Bana Sinhala 90 Dharmayai Obai දුකට හේතුව03:03:52
5422018/10/17Budu Bana Sinhala 89 Dharmayai Obai පිළිකාව02:51:18
5432018/10/17Budu Bana Sinhala 87 Dharmayai Obai තුන් වේල03:10:28
5442018/10/17Budu Bana Sinhala 86 Dharmayai Obai සස්වාමිකද අස්වාමිකද03:08:50
5452018/10/17Budu Bana Sinhala 80 Dharmayai Obaiඇඳුම සහ ආභරණ03:36:01
5462018/10/17Budu Bana Sinhala 100 Dharmayai Obai කාලකන්නිකම02:45:44
5472018/10/1797 පියාගේ භුමියේ ඉන්න02:55:28
5482018/10/1795 අවබෝධය03:23:09
5492018/10/179302:54:48
5502018/10/179203:21:25
5512018/10/178103:46:09
5522018/10/178200:50:49
5532018/10/16උඩු යටිකුරු වුණු ජීවිතය00:09:09
5542018/10/15BBS (----) පියුම් මහත්මයා - 2018/10/13 (ආරාමයේ පැවති ධර්ම දේශණාව)03:39:14
5552018/10/15Budu Bana Sinhala 79 Dharmayai Obai පන්සලයි පල්ලියයි.02:58:51
5562018/10/15Budu Bana Sinhala 76 Dharmayai Obai වැලිපතයාය ත්‍රිපිටක පුජාව00:16:28
5572018/10/15Budu Bana Sinhala 78 Dharmayai Obai නමෝ තස්ස02:57:08
5582018/10/15Budu Bana Sinhala 77 Dharmayai Obai ගුරුවරයා සතු යුතුකම03:13:53
5592018/10/15Budu Bana Sinhala 75 Dharmayai Obai මම කවුද කුමක් ද03:07:03
5602018/10/15Budu Bana Sinhala 74 Dharmayai Obai මහා මංගල සුත්‍ර විග්‍රහය01:45:39
5612018/10/15Budu Bana Sinhala 72 Dharmayai Obai අමය කාදමන කාමය03:18:35
5622018/10/15Budu Bana Sinhala 71 Dharmayai Obai සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන (2)02:18:57
5632018/10/157301:50:28
5642018/10/1414/10/18 - Budu Bana English Sermon03:18:42
5652018/10/142018 10 14 Dharmayai Obai English03:20:02
5662018/10/1418/10/13 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ දේශනය04:04:54
5672018/10/1413 -10- 2018 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai04:04:52
5682018/10/1313/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනාව04:02:50
5692018/10/132018 10 13 Dharmayai Obai (ආරාමයේ පැවති දේශනාව)04:04:52
5702018/10/13BBS (----) මෙත් වඩමු - 2018/10/06 (ආරාමයේ පැවති ධර්ම දේශණාව)03:10:07
5712018/10/13ඔබේ ජිවිතයේ ඔබට මොනවාද වටින්නේ00:13:58
5722018/10/13BBE Dharmayai Obai And then there were papadums!01:26:54
5732018/10/12BBE 06 How we bring the suffering to us01:38:17
5742018/10/12Budu Bana Sinhala 62 Dharmayai Obai විසකිරණ සහ විශ්වය සුවපත්කිරීම02:59:38
5752018/10/12Budu Bana Sinhala 67 Dharmayai Obai පෙරහැරේ යං03:02:45
5762018/10/12Budu Bana Sinhala 70 Dharmayai Obai අඟුරු ගොඩේ තැටිය03:39:03
5772018/10/12Budu Bana Sinhala 69 Dharmayai Obai සමම සමධ භවන වඩසටහන 102:09:15
5782018/10/12Budu Bana Sinhala 66 Dharmayai Obai දැන් භාවනා කරමු!(2)02:02:07
5792018/10/11Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව සජ්ජායනාව00:34:16
5802018/10/10Dharmayai Obai BBE Ferrari in a Pentagon01:35:46
5812018/10/10Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
5822018/10/10සසර දුම්රිය - ඔබ ශ්‍රවනය කල යුතුම දේශනයක්00:16:23
5832018/10/09DOD 80 ඇඳුම සහ ආභරණ03:36:01
5842018/10/09DOD 76 වැලිපතයාය ත්‍රිපිටක පුජාව00:14:15
5852018/10/09DOD 60 අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
5862018/10/09DOD 58 නමෝ බුද්ධාය.01:24:40
5872018/10/09DOD 57 බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
5882018/10/08DOD 5503:03:53
5892018/10/082018 10 07 Budu Bana English03:05:57
5902018/10/08Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
5912018/10/08Budu Bana Sinhala 56 Dharmayai Obaiවන්දනාව සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:37
5922018/10/08Budu Bana Sinhala 65 Dharmayai Obai දැන් භාවනා කරමු!101:41:15
5932018/10/082018 10 06 deshanaya new03:08:53
5942018/10/08Budu Bana Sinhala 63 Dharmayai Obaiසෝතාපන්න වී විවාහ වන්න02:55:08
5952018/10/072018-10-07 Budu Bana English -Dharmayai Obai03:05:59
5962018/10/0707/10/18 - Budu Bana English Sermon02:12:18
5972018/10/07Budu Bana Sinhala 44 Dharmayai Obai ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
5982018/10/07Budu Bana Sinhala 49 Dharmayai Obai; 'ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම' කරුනේ මාමලාගේ ගෙදර බණ03:03:17
5992018/10/07Dharmayai Obai BBE Make yourself an obituary!02:18:13
6002018/10/07Budu Bana Sinhala 164 පංචශික්ෂාව Dharmayai Obai02:23:24
6012018/10/07DOD 77 ගුරුවරයා සතු යුතුකම03:13:50
6022018/10/07බයානක මේ සසරට මෙත්තා මුදිතා ප්‍රයෝගිකව යොදනවාද00:18:57
6032018/10/07DOD 79 පන්සලයි - පල්ලියයි.02:58:54
6042018/10/07DOD 75 මම-කවුද؟ කුමක් ද؟03:07:05
6052018/10/0606/10/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:08:43
6062018/10/06DOD 100 කාලකන්නිකම02:45:24
6072018/10/06DOD 99 පිරිමියා03:07:44
6082018/10/06DOD 98 යුද්ධයේ ඇරඹුම03:09:21
6092018/10/062018 10 06 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:12:19
6102018/10/062018-10-06 ආරාමයේ පැවති දේශනාව - Dharmayai Obai03:12:22
6112018/10/06Budu Bana Sinhala 31 Dharmayai Obai - හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:14:01
6122018/10/06DOD 97 පියාගේ භුමියේ ඉන්න02:55:28
6132018/10/06Budu Bana Sinhala 40 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 2 ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:27
6142018/10/06Budu Bana Sinhala 39 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 103:42:41
6152018/10/06Budu Bana Sinhala 34 Dharmayai Obai සීහ හෙළයා03:42:03
6162018/10/06Budu Bana Sinhala 30 Dharmayai Obai තමර ගේ ගෙදර බණ 102:33:47
6172018/10/06DOD 96 රොටි කන හැටි03:44:39
6182018/10/06DOD 95 අවබෝධය00:00:00
6192018/10/06DOD 94 නිවන් මගේ ඔබ කොතැනද02:28:10
6202018/10/06DOD 93 පාත්තරය සහ කපුටා02:54:48
6212018/10/06Dharmayai Obai BBE Baby Natasha02:31:45
6222018/10/06Budu Bana Sinhala 170 ආදරය සමානයි බර කරත්තය Dharmayai Obai03:00:33
6232018/10/06DOD 92 අධිපති පිස්සුව03:21:25
6242018/10/05DOD 91 ඇත්තෙත් නැ නැත්තෙත් නැ00:00:00
6252018/10/05DOD 74 මහා මංගල සුත්‍ර විග්‍රහය00:27:23
6262018/10/05DOD 73 කූඩැල්ලයි මෙට්ටෙයි00:26:41
6272018/10/05DOD 71 සම්මා සමාධි“ භාවනා වැඩසටහන (2)02:18:57
6282018/10/05DOD 120 “ලේනා ඇට කති” !03:25:47
6292018/10/05DOD 119 “භූමිතෙල් දාන්න”03:30:24
6302018/10/05DOD 118 “කඩුගන්නාවේ නතර නොවන්න” හැත්තෑ හතක් ඥාණ දර්ශන00:00:00
6312018/10/05DOD 78 නමෝ තස්ස02:57:11
6322018/10/05DOD 56 “වන්දනාව“ සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:37
6332018/10/05DOD 117 “දිව්‍ය ලෝකවල ප්‍රශ්ණයක් හේතුඵල නොපෙනීම “03:25:14
6342018/10/05DOD 72 අමය කාදමන “කාමය“03:18:35
6352018/10/05DOD 51 ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ 2 “ගිහියන් කාදමන ශාසනය“02:35:13
6362018/10/05DOD 54 (09.04.16 දින දේශනාවේ 2 වැනි කොටස) පටිච්ච සමුප්පාදය ඇසුරින් දැකීම සහ පෙනීම01:14:12
6372018/10/05DOD 59 සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර01:25:20
6382018/10/052018- 09- 02 Budu Bana English03:20:19
6392018/10/05Budu Bana Sinhala 172 ඔට්ටුයි..! ඔබ මීට කලින් අසා නෑ.02:34:05
6402018/10/05DOD 116 මෝහයට අඩ තියන“මෝඩයා03:14:06
6412018/10/05DOD 115 ආලය කාලය සහ මල්ලේ නයි ”03:50:59
6422018/10/04DOD 114 වඩේ කෑම ” විඥානික බලාපොරොත්තුව”03:29:53
6432018/10/04DOD 113 තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයෙන් කුරුසයේ ඇණගැසිම03:06:54
6442018/10/04DOD 112 කෝ මගේ කැමැත්ත03:10:33
6452018/10/04DOD 111 වහල් සේවය03:36:00
6462018/10/04DOD 14002:58:18
6472018/10/04DOD 139 බක්කි වන්තයෝ00:00:00
6482018/10/04DOD 138 මට කේන්ති යනවා03:13:58
6492018/10/0446 - Budu Bana Sinhala Sermon ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
6502018/10/0449 - Budu Bana Sinhala Sermon “ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම“ කරුනේ මාමලාගේ ගෙදර බණ03:03:14
6512018/10/0450 - Budu Bana Sinhala Sermon දන් දීම01:15:01
6522018/10/0448 - Budu Bana Sinhala Sermon මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:43
6532018/10/0447 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:05
6542018/10/04Budu Bana Sinhala 174 දියෙන් කිරි වෙන් කරගන්න Dharmayai Obai02:44:34
6552018/10/04DOD 137 ඩෙංගු වලට පිලියමක්03:15:30
6562018/10/04DOD 136 ඔබත් පෙළෙනවාද ඒ ඇයි02:56:58
6572018/10/04DOD 135 බුදු බණ සිංහ03:33:29
6582018/10/04DOD 134 තමන් යන්න ඉන්න තැන03:06:29
6592018/10/04DOD 133 පත්තර නොමිලේ බෙදාහැරීම04:04:54
6602018/10/04DOD 132 වෛර පහක් බය පහක් දුරු කල කෙනා03:21:00
6612018/10/03BBS (----) ධර්මාධිකරණයේ තීන්දුව - 2018-09-29 (ආරාමයේ පැවති ධර්ම දේශණාව)03:21:19
6622018/10/03DOD 131 බුදුන් දැක නිවන් දකින්න02:41:57
6632018/10/03DOD 175 ඔබත් කලදේට ආලය කරන්නෙක්ද02:09:03
6642018/10/03DOD 174 දියෙන් කිරි වෙන් කරගන්න02:44:34
6652018/10/03Budu Bana Sinhala 175 ඔබත් කලදේට ආලය කරන්නෙක්ද02:09:03
6662018/10/03DOD 173 සික්ෂා පද පිළිබඳව විවරණය02:15:46
6672018/10/03DOD 172 ඔට්ටුයි ! ඔබ මීට කලින් අසා නෑ ශ්‍රාවක දේශනා02:34:05
6682018/10/03DOD 171 දමනය හා සමනය03:15:05
6692018/10/03DOD 170 ආදරය සමානයි බර කරත්තය03:00:32
6702018/10/03අභිනික්මණ - කුල පුත්ත්‍රයන්ගේ ප්‍රවෘජා මංගල්‍යය (2018-10)00:15:20
6712018/10/03DOD 169 තමන් හිසට තම අතමය සෙවණැල්ල02:58:53
6722018/10/03DOD 168 බල්ලාගේ සිංහ නාදය00:00:00
6732018/10/02DOD 167 මාරයාගේ ක්‍රීඩාව ශ්‍රාවක දේශනා 0701:36:00
6742018/10/02DOD 166 අපේ මහගෙදර ශ්‍රාවක දේශනා 0601:31:34
6752018/10/02DOD 165 ශික්ෂාපද පැහැදිලි කිරීම02:16:15
6762018/10/02ABHINIIKAMANA - ධර්මයයි ඔබයි 23.09.2019 පැවිදි පින්කම00:15:20
6772018/10/02DOD 164 පංචශික්ෂාව00:00:00
6782018/10/02DOD 163 දරුවාගේ කරේ කරත්ත බදින්න එපා01:19:45
6792018/10/02අපමණ සසරේ00:04:41
6802018/10/02DOD 162 රුපියල් 50 ට හැතැක්මක් ගල් ඇදීම02:29:58
6812018/10/02DOD 161 තමන්ට සුදුසු කර්මස්ථානයක්02:07:05
6822018/10/02DOD 160 නරි හූ කිව්වට මොකද02:25:33
6832018/10/02DOD 159 තමාව බේරගන්න02:25:50
6842018/10/02DOD 158 ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබීම02:00:27
6852018/10/02DOD 157 කවුද කැමති හංකඩ උපාදාන කරන්න00:57:00
6862018/10/02DOD 156 කවුද ශ්‍රේෂ්ඨයා00:00:00
6872018/10/01තිස් එක් ලෝක තල02:40:19
6882018/10/01DOD 155 දකින්නෝ දිනන්නෝ01:02:36
6892018/10/01DOD 154 දුක සැප03:04:58
6902018/10/01කඹුර හැදුවේ ඇයි ආපහු සැරයක් කුඹුර හදනවාද?00:10:15
6912018/10/01DO Budu Bana English 30-09-2018(Part 1)02:21:48
6922018/10/0130/09/18 - Budu Bana English Sermon02:37:15
6932018/09/30DOD 153 තර්ක කිරීම00:00:00
6942018/09/30DO Budu Bana English 30-09-2018(Part 2)00:15:34
6952018/09/30DOD 152 ලෝකය සාර වුවෝ02:04:12
6962018/09/30DOD 151 ඔබ සතර අපායෙන් නිදහස් ද03:16:07
6972018/09/30DO Budu Bana English - LIVE sermon - Part 200:15:34
6982018/09/30DO Budu Bana English - LIVE sermon - Part 102:21:48
6992018/09/30DOD 150 කවුද උගතා , බුද්ධිමතා, ප්‍රඥාවන්තයා00:00:00
7002018/09/30DOD 149 ඔබ උතුම් රහත් ඵල ලබන්නේ කෙදිනද02:49:20
7012018/09/30Budu Bana sinhala 16 part 3 of 3 අපි අනාථ වෙලා වගේ – සිතට දැනෙනවා02:14:13
7022018/09/30Budu Bana sinhala 16 part 2 of 3 සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු00:58:22
7032018/09/30Budu Bana sinhala 16 part 1 of 3 ධර්මය ඇසිය යුත්තේ කෙසේද01:06:56
7042018/09/30Budu Bana Sinhala 14 part 1 ලෝ වැඩ සඟරාව00:15:29
7052018/09/30Budu bana sinhala 14 part 2 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:43:35
7062018/09/30බුදු බණ සිංහල in London 13; 2 of 4 චතුරාරක්ඛය සහ චුතිය00:45:04
7072018/09/2929/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:58
7082018/09/29DOD 148 ආත්ම අර්ථ වි පර අර්ථ වන්න00:00:00
7092018/09/292018 09 29 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:06:57
7102018/09/292018 09 29 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai04:06:57
7112018/09/29ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:20:59
7122018/09/29DOD 147 සත්‍යයෙන් සත්‍ය දකිමු03:01:44
7132018/09/2945 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ යානාව03:42:39
7142018/09/29DOD 146 මුලාවේ වැටීම03:18:01
7152018/09/29DOD 145 ව්‍යාපාර වලින් නිදහස් වන්න00:00:00
7162018/09/29DOD 144 ඔබ පෙලෙන්නේ ඇයි02:39:49
7172018/09/29DOD 143 විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔබට02:51:58
7182018/09/28DOD 142 ලෝකය සැපද00:00:00
7192018/09/28DOD 141 කරවිල ටිකක් කෑවොත්03:31:42
7202018/09/28DOD 130 බුදු දහමේ යතාර්ථය03:24:26
7212018/09/28DOD 129 බල්ලෙක් බිහිවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිවසක දේශනාවක්00:00:00
7222018/09/28DOD 128 කන බොන පිරිමි සහ බන අහන පිරිමි” ඉන්ද්‍රිය භාවනාව03:34:54
7232018/09/28DOD 51 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ (Part 1 & 2)04:00:32
7242018/09/28DOD 127 ඉතාලි රටේ මිලානෝ නගරයේ පැවති දේශනාව02:50:24
7252018/09/2744 - Budu Bana SInhala Sermon ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
7262018/09/2743 - Budu Bana Sinhala Sermon අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:51
7272018/09/2742 - Budu Bana Sinhala Sermon ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:23
7282018/09/27DOD 53 (09.04.16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස) “පදනම බිඳින්න - දෘෂ්ටිය සිඳින්න02:28:12
7292018/09/27DOD 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු-ගෑම03:24:20
7302018/09/27DOD 126 ඉතාලි රටේ රොම් නගරයේ පැවති දේශනාව02:18:26
7312018/09/27BBS (-------) ගුණ දකින්න පුරුදු වෙන්න - 2018/09/24 (වහරක දේශනාව)02:28:03
7322018/09/2741 - Budu Bana Sinhala Sermon මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
7332018/09/27Dharmayai Obai - ඔබත් මී හබකට අසුවෙලාද ඉන්නේ ......00:11:31
7342018/09/27DOD 125 බෙල්ජියම් රටේ පැවති දේශනාව00:00:00
7352018/09/27DOD 124 නොර්වේ රාජ්‍යයේ ඔස්ලෝ නුවර පවතී දේශනාව02:43:49
7362018/09/27DOD 123 වරද කාගේද හා මීයා මැරෙන හැටි03:29:18
7372018/09/27DOD 4003:30:27
7382018/09/27DOD 122 උපාදානය යලි උපදින්නට රෙද්ද අස්සේ දාගත්ත නයි04:02:11
7392018/09/27DOD 3802:57:48
7402018/09/27DOD 121 නිවන් කල්කය සහ ගති සංයුක්තිය03:53:09
7412018/09/27DOD 110 සම්බුද්ධ ශාසනය අනාථාගාරයක් නොවේ03:16:57
7422018/09/26DO BBS 5 part 2 of 500:56:04
7432018/09/26Budu Bana Sinhala 50 Dharmayai Obai දන් දීම01:15:02
7442018/09/26DO BBS 5 part 1 of 500:46:21
7452018/09/26DOD 109 දරුබර කොයි මගටද03:43:11
7462018/09/26DOD 108 හරක් ගොඩේ සිංහයෙක්03:22:16
7472018/09/26Budu Bana Sinhala 57 Dharmayai Obai බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
7482018/09/26Budu bana sinhala 53 09 04 16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:05
7492018/09/26Budu bana sinhala 51 2016 04 15 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස02:35:13
7502018/09/26Budu Bana Sinhala 37 Dharmayai Obai විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:56
7512018/09/26Budu Bana Sinhala 33 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 4 දින03:33:36
7522018/09/26Budu Bana Sinhala 64 Dharmayai Obai තුවාලය01:58:44
7532018/09/26Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
7542018/09/26Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai ගහෙන් බහින්න03:26:36
7552018/09/26Budu Bana Sinhala 47 Dharmayai Obai බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:07
7562018/09/26Budu Bana Sinhala 41 Dharmayai Obai මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
7572018/09/26Budu Bana Sinhala 58 Dharmayai Obai නමෝ බුද්ධාය01:25:18
7582018/09/26Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
7592018/09/26Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai යුද්ධයේ ඇරඹුම03:09:20
7602018/09/26DOD 3903:42:31
7612018/09/26DOD 107 මටත් පිස්සුද03:36:06
7622018/09/26DOD 3703:36:50
7632018/09/26DOD 106 හම්පඩ ගෝනිකොට් එක02:41:11
7642018/09/26DOD 105 පැවිදි දිවියෙන් සසරින් එතෙරට00:59:54
7652018/09/26DOD 3603:18:03
7662018/09/26DOD 104 වීරයා කවුද03:00:36
7672018/09/26DOD 103 ගෑණු ගතිය03:00:16
7682018/09/26DOD 102 අනිච්ඡා වත සංකාරා02:48:05
7692018/09/26DOD 101 කුකුල් මස් කමුද03:34:17
7702018/09/26DOD 90 දුකට හේතුව03:03:49
7712018/09/2540 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:26
7722018/09/25BBS (----) රොන් සොයා - 23/09/2018- ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:19:16
7732018/09/25DOD 3503:26:36
7742018/09/2539 - Budu Bana Sinhala Sermon ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ03:42:31
7752018/09/2538 - Budu Bana Sinhala Sermon නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:46
7762018/09/25DOD 3403:42:03
7772018/09/2537 - Budu Bana Sinhala Sermon විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:50
7782018/09/25DOD 3303:33:36
7792018/09/2536 - Budu Bana Sinhala Sermon දැකීම සහ බැලීම03:18:02
7802018/09/25DOD 3203:22:26
7812018/09/25DOD 89 පිළිකාව02:51:16
7822018/09/25DOD 88 නිවන් මුඛය කාගත් කාමුකයා03:17:12
7832018/09/25DOD 87 තුන් වේල03:10:28
7842018/09/25DOD 86 සස්වාමිකද, අස්වාමිකද03:08:50
7852018/09/25DOD 85 ගැරඬි හැව02:00:59
7862018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 3 of 301:39:48
7872018/09/24dod 3103:14:01
7882018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද00:45:47
7892018/09/24සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 1 of 301:08:02
7902018/09/24මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි12 part 2of 200:57:27
7912018/09/24මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 1 of 201:24:00
7922018/09/24බුදුබණ සිංහල in London 13 3 of 4 නිරයද නිවනද01:09:53
7932018/09/24බුදුබණ සිංහල 13 1 of 4 මහත්ඵල මහානිශංස දානය00:40:57
7942018/09/24Budu Bana Sinhala 28 Dharmayai Obai චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
7952018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 2 of 3100:46:26
7962018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 3100:41:53
7972018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 1 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
7982018/09/24Budu Bana sinhala 5 part 3 of 501:29:07
7992018/09/24Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
8002018/09/24බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 3 of 301:06:04
8012018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 2 of 300:49:42
8022018/09/24Budu Bana sinhala 5 part 4 of 500:44:03
8032018/09/24Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai දැකීම සහ බැලීම03:18:03
8042018/09/24BBS - වාරකන් කාලය - 22/09/2018 (ආරාමයේ පැවති ධර්ම දේශණාව)03:09:51
8052018/09/2424-09-2018 වහරක පන්සලේ දේශනාව02:34:05
8062018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 3 of 300:50:52
8072018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 3 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
8082018/09/24Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 1 of 300:55:58
8092018/09/24Budu Bana sinhala 6 part 2 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
8102018/09/24Budu Bana sinhala 5 concluding part 5 of 500:58:15
8112018/09/24DOD 84 තිස් එක් ලෝක තල02:40:20
8122018/09/2424/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:43:39
8132018/09/242018 09 24 වහරක අරිය චින්තාශ් රම පැවති දේශනාව02:45:30
8142018/09/24ලෝකය නිච්චයි ලෙස ගැනීමෙන් අල්ලන අහකයන නයි - ධර්මයයි ඔබයි00:29:06
8152018/09/24DOD 83 නිවනට යොමුවුණු කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය02:18:10
8162018/09/24DOD 82 කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය පුර්වාරම්භය00:50:49
8172018/09/24DOD 19 ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් 15ක් සහ ධූතාංග 2ක්00:15:03
8182018/09/24DOD 20 දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:35
8192018/09/24DOD 81 දරුවා සහ බුදු දහම03:46:10
8202018/09/24DOD 70 අඟුරු ගොඩේ තැටිය03:39:03
8212018/09/24DOD 69 සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන02:09:15
8222018/09/24DOD 68 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව00:34:17
8232018/09/24DOD 67 පෙරහැරේ යං03:02:45
8242018/09/23DOD 66 දැන් භාවනා කරමු 202:02:04
8252018/09/2323/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:30:53
8262018/09/232018-09-23 ආරාමයේ පැවති දේශනාව02:31:00
8272018/09/23DOD 65 දැන් භාවනා කරමු 101:41:12
8282018/09/23මාගේ බුදුපියාණන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කල කැපකිරීම00:05:54
8292018/09/23DOD 64 තුවාලය01:58:44
8302018/09/23Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
8312018/09/23Budu Bana Sinhala 96 Dharmayai Obai රොටි කන හැටි03:44:39
8322018/09/23Budu Bana Sinhala 60 Dharmayai Obai; අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
8332018/09/23Budu bana sinhala 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:20
8342018/09/232018 09 23 ආරාමයේ පැවති දේශනාව (පැවිදි පිංකම දින)02:31:00
8352018/09/23ස්කන්ධ විග්‍රහය සහ භව නිරෝධය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 2of 200:57:27
8362018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 3 of 301:39:48
8372018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 2 of 300:45:47
8382018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 1 of 301:08:02
8392018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
8402018/09/23මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 1 of 201:24:00
8412018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
8422018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
8432018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 3 of 301:06:04
8442018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 2 of 300:46:26
8452018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai -නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
8462018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai - බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
8472018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 3100:41:53
8482018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 300:41:53
8492018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 3 of 4 නිරයද නිවනද01:09:53
8502018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
8512018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 2 of 4 චතුරාරක්ඛය සහ චුතිය00:45:04
8522018/09/23Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
8532018/09/23බුදු බණ සිංහල 13; 1 of 4 මහත්ඵල මහානිශංස දානය00:40:57
8542018/09/23Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai “යුද්ධයේ ඇරඹුම”03:09:20
8552018/09/23Budu Bana Sinhala 96 Dharmayai Obai රොටි කන හැටි03:44:39
8562018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
8572018/09/23DOD 63 සෝතාපන්න වී විවාහ වන්න02:55:06
8582018/09/23Budu Bana English 05 I found happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0501:43:22
8592018/09/23Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව00:34:16
8602018/09/23Budu Bana Sinhala 64 Dharmayai Obai; තුවාලය01:58:44
8612018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
8622018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
8632018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
8642018/09/23Budu Bana Sinhala 60 Dharmayai Obai; අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
8652018/09/23DOD 62 විසකිරණ සහ විශ්වය සුවපත්කිරීම02:59:38
8662018/09/23Budu Bana Sinhala 57 Dharmayai Obai; බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
8672018/09/23DOD 61 ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
8682018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
8692018/09/23Budu Bana Sinhala 58 Dharmayai Obai; නමෝ බුද්ධාය01:25:18
8702018/09/23Budu Bana Sinhala 56 Dharmayai Obai; වන්දනාව සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:36
8712018/09/23Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai; අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
8722018/09/23Budu bana sinhala 53 09 04 16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:05
8732018/09/23Budu bana sinhala 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:20
8742018/09/23Budu bana sinhala 51 2016 04 15 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස02:35:13
8752018/09/23Budu Bana Sinhala 50 Dharmayai Obai දන් දීම01:15:02
8762018/09/23Budu Bana Sinhala 48 Dharmayai Obai; මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:49
8772018/09/23Budu Bana Sinhala 47 Dharmayai Obai බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:07
8782018/09/23Budu Bana Sinhala 46 Dharmayai Obai ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
8792018/09/23Budu Bana Sinhala 45 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 3 යානාව03:42:39
8802018/09/23Budu Bana Sinhala 44 Dharmayai Obai ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
8812018/09/23Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
8822018/09/23Budu Bana Sinhala 42 Dharmayai Obai ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:28
8832018/09/23Budu Bana Sinhala 41 Dharmayai Obai මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
8842018/09/23Budu Bana Sinhala 40 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 2 ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:27
8852018/09/23Budu Bana Sinhala 39 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 103:42:41
8862018/09/23Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
8872018/09/23Budu Bana Sinhala 37 Dharmayai Obai විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:56
8882018/09/23Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai දැකීම සහ බැලීම03:18:03
8892018/09/23Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai ගහෙන් බහින්න03:26:36
8902018/09/23Budu Bana Sinhala 34 Dharmayai Obai සීහ හෙළයා03:42:03
8912018/09/23Budu Bana Sinhala 33 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 4 දින03:33:36
8922018/09/23Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
8932018/09/23Budu Bana Sinhala 30 Dharmayai Obai තමර ගේ ගෙදර බන 102:33:47
8942018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
8952018/09/23Budu Bana Sinhala 28 Dharmayai Obai චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
8962018/09/23Budu Bana Sinhala 27 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
8972018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
8982018/09/23Budu Bana Sinhala 25 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:15
8992018/09/23Budu Bana Sinhala 24 Dharmayai Obai ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
9002018/09/23Budu Bana Sinhala 23 Dharmayai Obai අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
9012018/09/23Budu Bana Sinhala 22 Dharmayai Obai විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
9022018/09/23Budu Bana sinhala 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:19:01
9032018/09/23Budu Bana sinhala 20 දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
9042018/09/23DOD 50 දන් දීම01:15:02
9052018/09/232018 09 22 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai03:24:42
9062018/09/23Budu Bana Sinhala 109 Dharmayai Obai “දරුබර කොයි මගටද ”03:43:11
9072018/09/23DOD 49 ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම03:03:15
9082018/09/23DOD 47 බෞද්ධ පවුල03:04:07
9092018/09/22DOD 48 මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව02:40:49
9102018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
9112018/09/222018 09 22 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
9122018/09/22Prasada Sitha - Niwanata Upadesak00:08:47
9132018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 3 of 300:50:52
9142018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 2 of 300:49:42
9152018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 1 of 300:55:58
9162018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 4 of 400:44:10
9172018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 3 of 400:43:33
9182018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 2 of 400:55:57
9192018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 2 of 201:29:12
9202018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 1 of 202:19:16
9212018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 2 of 201:54:02
9222018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 1 of 201:41:45
9232018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 3 of 3 අපි අනාථ වෙලා වගේ – සිතට දැනෙනවා02:14:13
9242018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 2 of 3 සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු Edited00:58:22
9252018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 1 of 3 ධර්මය ඇසිය යුත්තේ කෙසේද01:06:56
9262018/09/22budu bana sinhala 15 සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක 1 Sasara Ganudenuwa00:46:55
9272018/09/22Budu bana sinhala 14 part 2 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:43:35
9282018/09/22Budu Bana Sinhala 14 part 1 ලෝ වැඩ සඟරාව00:15:29
9292018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 1 of 400:50:15
9302018/09/22Budu Bana sinhala 7 kayanupassana part 4 of 400:47:35
9312018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 3 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
9322018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 2 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
9332018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 1 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
9342018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 4 of 500:44:03
9352018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 3 of 501:29:07
9362018/09/22Budu Bana sinhala 5 concluding part 5 of 500:58:15
9372018/09/22Budu Bana English 04 Foundation is pina01:56:07
9382018/09/22DOD 46 ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
9392018/09/22DOD 45 යානාව03:42:39
9402018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
9412018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
9422018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
9432018/09/22DOD 44 ඉපදීම සහ බිංදුව03:21:27
9442018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
9452018/09/22Budu Bana Sinhala 108 Dharmayai Obai “හරක් ගොඩේ සිංහයෙක්”03:22:16
9462018/09/22Budu Bana English 03 Finding true happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0301:07:55
9472018/09/22Budu Bana English 02 Can you become an Arahant Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0203:06:29
9482018/09/22Niwanata Owadan 100:08:11
9492018/09/22DOD 43 අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය02:24:52
9502018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
9512018/09/22Budu Bana English 01 Who is the expert of your life Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0102:00:45
9522018/09/22Budu Bana Sinhala 106 Dharmayai Obai “හම්පඩ ගෝනිකොට් එක”02:41:11
9532018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
9542018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
9552018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
9562018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
9572018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
9582018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
9592018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
9602018/09/22DO BBS 403:35:21
9612018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
9622018/09/22DO BBS 5 part 2 of 500:56:04
9632018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
9642018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
9652018/09/22DO BBS 303:33:37
9662018/09/22DO BBS 5 part 1 of 500:46:21
9672018/09/22DO BBS 203:39:50
9682018/09/22DO BBS 102:43:05
9692018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
9702018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
9712018/09/22DOD 42 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:30
9722018/09/22DOD 41 මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ02:53:04
9732018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
9742018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
9752018/09/22DOD 30 තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
9762018/09/22DOD 29 බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
9772018/09/21DOD 28 චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
9782018/09/21BBE Dharmayai Obai Dont be a rat!01:28:59
9792018/09/21DOD 27 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
9802018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
9812018/09/21BBE Dharmayai Obai Is it really worth it01:50:58
9822018/09/21Dharmayai Obai 27 - බුදු බණ සිංහල 2703:16:43
9832018/09/21DOD 26 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:33
9842018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
9852018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
9862018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
9872018/09/21BBE Dharmayai Obai -The Five Aggregates01:48:15
9882018/09/21Dharmayai Obai 25 - බුදු බණ සිංහල 2503:11:01
9892018/09/21DOD 25 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 දින03:24:15
9902018/09/21DOD 24 ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
9912018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
9922018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
9932018/09/21DO Budu Bana English - LIVE sermon 2018-06-24 (Part 3 of 3)00:20:51
9942018/09/21Dharmayai Obai 24 - බුදු බණ සිංහල 2400:06:50
9952018/09/21Dharmayai Obai 23 - බුදු බණ සිංහල 2300:11:41
9962018/09/21Dharmayai Obai 104 - බුදු බණ සිංහල 10403:00:36
9972018/09/21Dharmayai Obai 21 - බුදු බණ සිංහල 2101:19:40
9982018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
9992018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
10002018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1185)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.