හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
10012018/09/23සිංහල බුදු බණ 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද part 1 of 301:08:02
10022018/09/2335 - Budu Bana Sinhala Sermon ගහෙන් බහින්න03:26:37
10032018/09/23මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි 12 part 1 of 201:24:00
10042018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
10052018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
10062018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 3 of 301:06:04
10072018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 2 of 300:46:26
10082018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai -නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
10092018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai - බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
10102018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 3100:41:53
10112018/09/23බුදුබණ සිංහල10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම part 1 of 300:41:53
10122018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 3 of 4 නිරයද නිවනද01:09:53
10132018/09/2334 - Budu Bana SInhala Sermon සීහ හෙළයා03:41:51
10142018/09/23බුදු බණ සිංහල in London 13; 2 of 4 චතුරාරක්ඛය සහ චුතිය00:45:04
10152018/09/23Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
10162018/09/23බුදු බණ සිංහල 13; 1 of 4 මහත්ඵල මහානිශංස දානය00:40:57
10172018/09/23Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai “යුද්ධයේ ඇරඹුම”03:09:20
10182018/09/23Budu Bana Sinhala 96 Dharmayai Obai රොටි කන හැටි03:44:39
10192018/09/2333 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන03:33:32
10202018/09/23DOD 63 සෝතාපන්න වී විවාහ වන්න02:55:06
10212018/09/23Budu Bana English 05 I found happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0501:43:22
10222018/09/23Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සජ්ජායනාව00:34:16
10232018/09/23Budu Bana Sinhala 64 Dharmayai Obai; තුවාලය01:58:44
10242018/09/23Budu Bana Sinhala 61 Dharmayai Obai; ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
10252018/09/23Budu Bana Sinhala 59 Dharmayai Obai; සංකත, අභි සංස්කරණ සහ සංඛාර02:08:38
10262018/09/2332 - Budu Bana Sinhala Sermon අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:15
10272018/09/23Budu Bana Sinhala 60 Dharmayai Obai; අරකාවිල සීල වැඩසටහන00:22:20
10282018/09/23DOD 62 විසකිරණ සහ විශ්වය සුවපත්කිරීම02:59:38
10292018/09/23Budu Bana Sinhala 57 Dharmayai Obai; බුදු දහම ප්‍රායෝගිකවීම03:37:17
10302018/09/23DOD 61 ත්‍රිපිටක මහා පූජා00:21:12
10312018/09/2331 - Budu Bana Sinhala Sermon හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:11:54
10322018/09/23Budu Bana Sinhala 58 Dharmayai Obai; නමෝ බුද්ධාය01:25:18
10332018/09/23Budu Bana Sinhala 56 Dharmayai Obai; වන්දනාව සුරංග මහතාගේ ගෙදර බණ02:50:36
10342018/09/23Budu Bana Sinhala 55 Dharmayai Obai; අතේ දුරෙන් තබා බලන්න03:03:53
10352018/09/23Budu bana sinhala 53 09 04 16 දින දේශනාවේ 1 වැනි කොටස පදනම බිඳින්න දෘෂ්ටිය සිඳින්න01:51:05
10362018/09/23Budu bana sinhala 52 ක්ලේශයන්ගේ යතු ගෑම03:24:20
10372018/09/23Budu bana sinhala 51 2016 04 15 දින හොරණ ඇතුලත්මුදලි මිස් ගේ ගෙදර බණ පළමුවැනි කොටස02:35:13
10382018/09/23Budu Bana Sinhala 50 Dharmayai Obai දන් දීම01:15:02
10392018/09/23Budu Bana Sinhala 48 Dharmayai Obai; මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව රූපරත්න මහතාගේ ගෙදර බණ02:40:49
10402018/09/23Budu Bana Sinhala 47 Dharmayai Obai බෞද්ධ පවුල හඳපාන්ගොඩදී කල දෙසුමක්03:04:07
10412018/09/23Budu Bana Sinhala 46 Dharmayai Obai ලක්මාල් මහතාගේ ගෙදර බන ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
10422018/09/23Budu Bana Sinhala 45 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 3 යානාව03:42:39
10432018/09/23Budu Bana Sinhala 44 Dharmayai Obai ඉපදීම සහ බිංදුව චමින්ද මහතාගේ ගෙදර බණ03:21:27
10442018/09/23Budu Bana Sinhala 43 Dharmayai Obai; අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය; ප්‍රසාද් මහතාගේ ගෙදර බණ02:24:52
10452018/09/23Budu Bana Sinhala 42 Dharmayai Obai ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:28
10462018/09/23Budu Bana Sinhala 41 Dharmayai Obai මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ උපන්දින ගෙදර බණ02:53:04
10472018/09/23Budu Bana Sinhala 40 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 2 ආචාර්‍යවාද සහ අත්තනෝ මත03:30:27
10482018/09/23Budu Bana Sinhala 39 Dharmayai Obai ලලිත් මහතාගේ ගෙදර බණ 103:42:41
10492018/09/23Budu Bana Sinhala 38 Dharmayai Obai නඩුකාර තුමාගේ ගෙදර බන02:57:48
10502018/09/23Budu Bana Sinhala 37 Dharmayai Obai විමුක්ති සහ මදු ගේ ගෙදර බන03:36:56
10512018/09/23Budu Bana Sinhala 36 Dharmayai Obai දැකීම සහ බැලීම03:18:03
10522018/09/23Budu Bana Sinhala 35 Dharmayai Obai ගහෙන් බහින්න03:26:36
10532018/09/23Budu Bana Sinhala 34 Dharmayai Obai සීහ හෙළයා03:42:03
10542018/09/23Budu Bana Sinhala 33 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 4 දින03:33:36
10552018/09/23Budu Bana Sinhala 32 Dharmayai Obai අසෝක මහතාගේ ගෙදර බන03:22:26
10562018/09/23Budu Bana Sinhala 30 Dharmayai Obai තමර ගේ ගෙදර බන 102:33:47
10572018/09/23Budu Bana Sinhala 29 Dharmayai Obai බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
10582018/09/23Budu Bana Sinhala 28 Dharmayai Obai චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
10592018/09/23Budu Bana Sinhala 27 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
10602018/09/23Budu Bana Sinhala 26 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
10612018/09/23Budu Bana Sinhala 25 Dharmayai Obai නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:15
10622018/09/23Budu Bana Sinhala 24 Dharmayai Obai ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
10632018/09/23Budu Bana Sinhala 23 Dharmayai Obai අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
10642018/09/23Budu Bana Sinhala 22 Dharmayai Obai විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
10652018/09/23Budu Bana sinhala 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:19:01
10662018/09/23Budu Bana sinhala 20 දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
10672018/09/23DOD 50 දන් දීම01:15:02
10682018/09/232018 09 22 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai03:24:42
10692018/09/23Budu Bana Sinhala 109 Dharmayai Obai “දරුබර කොයි මගටද ”03:43:11
10702018/09/23DOD 49 ආදරය සහ සෝතාපන්න වීම03:03:15
10712018/09/23DOD 47 බෞද්ධ පවුල03:04:07
10722018/09/22DOD 48 මහරහතුන්ගේ අසීමිත කරුණාව02:40:49
10732018/09/2222/09/18 - Budu Bana Sinhala Sermon - ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
10742018/09/222018 09 22 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:24:40
10752018/09/22Prasada Sitha - Niwanata Upadesak00:08:47
10762018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 3 of 300:50:52
10772018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 2 of 300:49:42
10782018/09/22Budu Bana sinhala 9 දේව ආශීර්වාද part 1 of 300:55:58
10792018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 4 of 400:44:10
10802018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 3 of 400:43:33
10812018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 2 of 400:55:57
10822018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 2 of 201:29:12
10832018/09/22Budu Bana sinhala 18 ඔබ යා යුතු තැන… part 1 of 202:19:16
10842018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 2 of 201:54:02
10852018/09/22Budu Bana sinhala 17 දැනගැනීමේ ආශාව part 1 of 201:41:45
10862018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 3 of 3 අපි අනාථ වෙලා වගේ – සිතට දැනෙනවා02:14:13
10872018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 2 of 3 සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු Edited00:58:22
10882018/09/22Budu Bana sinhala 16 part 1 of 3 ධර්මය ඇසිය යුත්තේ කෙසේද01:06:56
10892018/09/22budu bana sinhala 15 සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක 1 Sasara Ganudenuwa00:46:55
10902018/09/22Budu bana sinhala 14 part 2 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:43:35
10912018/09/22Budu Bana Sinhala 14 part 1 ලෝ වැඩ සඟරාව00:15:29
10922018/09/22Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 1 of 400:50:15
10932018/09/22Budu Bana sinhala 7 kayanupassana part 4 of 400:47:35
10942018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 3 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:47
10952018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 2 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:28:11
10962018/09/22Budu Bana sinhala 6 part 1 of 3 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය00:42:27
10972018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 4 of 500:44:03
10982018/09/22Budu Bana sinhala 5 part 3 of 501:29:07
10992018/09/22Budu Bana sinhala 5 concluding part 5 of 500:58:15
11002018/09/22Budu Bana English 04 Foundation is pina01:56:07
11012018/09/22DOD 46 ප්‍රත්ය සහ පුන්යානුමෝදනා02:42:18
11022018/09/22DOD 45 යානාව03:42:39
11032018/09/2230 - Budu Bana Sinhala Sermon තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
11042018/09/2229 - Budu Bana Sinhala Sermon බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:45
11052018/09/2228 - Budu Bana Sinhala Sermon චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:10
11062018/09/22DOD 44 ඉපදීම සහ බිංදුව03:21:27
11072018/09/2227 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:15:41
11082018/09/22Budu Bana Sinhala 108 Dharmayai Obai “හරක් ගොඩේ සිංහයෙක්”03:22:16
11092018/09/22Budu Bana English 03 Finding true happiness Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0301:07:55
11102018/09/22Budu Bana English 02 Can you become an Arahant Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0203:06:29
11112018/09/22Niwanata Owadan 100:08:11
11122018/09/22DOD 43 අහංකාර මමින්කාර මාන අනුසය02:24:52
11132018/09/2226 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:34
11142018/09/22Budu Bana English 01 Who is the expert of your life Dharmayai Obai Shrawaka Deshana 0102:00:45
11152018/09/22Budu Bana Sinhala 106 Dharmayai Obai “හම්පඩ ගෝනිකොට් එක”02:41:11
11162018/09/2219/11/17 - Budu Bana English Sermon - Are you standing on a bed of nails?02:50:10
11172018/09/2212/11/17 - Budu Bana English Sermon - Annica vatha Sankara01:51:51
11182018/09/2225 - Budu Bana Sinhala Sermon නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 කොටස03:24:11
11192018/09/2224 - Budu Bana Sinhala Sermon ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:19
11202018/09/2223 - Budu Bana Sinhala Sermon අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:25:35
11212018/09/2222 - Budu Bana Sinhala Sermon විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:13
11222018/09/2221 - Budu Bana Sinhala Sermon බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:18:56
11232018/09/22DO BBS 403:35:21
11242018/09/2218 - Budu Bana SInhala Sermon ඔබ යා යුතු තැන…03:48:28
11252018/09/22DO BBS 5 part 2 of 500:56:04
11262018/09/2220 - Budu Bana Sinhala Sermon දොළොස් ආකාර පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
11272018/09/2219 - Budu Bana Sinhala Sermon ගිහි පුද්ගලයෙකුට සමාදන් විය හැකි සිල් වත් සහ ධූතාංග00:15:02
11282018/09/22DO BBS 303:33:37
11292018/09/22DO BBS 5 part 1 of 500:46:21
11302018/09/22DO BBS 203:39:50
11312018/09/22DO BBS 102:43:05
11322018/09/2217 - Budu Bana Sinhala Sermon දැනගැනීමේ ආශාව03:35:47
11332018/09/2216 - Budu Bana Sinhala Sermon සැපයි සුවයි කය සත් දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු04:19:29
11342018/09/22DOD 42 ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:30
11352018/09/22DOD 41 මිත්‍යා දෘෂ්ටි විග්‍රහ02:53:04
11362018/09/2215 - Budu Bana Sinhala Sermon සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක00:46:55
11372018/09/2214 - Budu Bana Sinhala Sermon ඵල සමාපත්ති මාර්ගය00:59:03
11382018/09/22DOD 30 තමර ගේ ගෙදර බන02:33:47
11392018/09/22DOD 29 බුද්ධික ගේ ගෙදර බන03:08:44
11402018/09/21DOD 28 චමිල ගේ ගෙදර බන03:19:09
11412018/09/21BBE Dharmayai Obai Dont be a rat!01:28:59
11422018/09/21DOD 27 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 3 දින03:16:43
11432018/09/2113 - Budu Bana Sinhala Sermon මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
11442018/09/21BBE Dharmayai Obai Is it really worth it01:50:58
11452018/09/21Dharmayai Obai 27 - බුදු බණ සිංහල 2703:16:43
11462018/09/21DOD 26 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 2 දින03:45:33
11472018/09/2105/11/17 - Budu Bana English Sermon - Expectation is the biggest culprit01:58:43
11482018/09/2105/09/17 - Budu Bana English Sermon - How we bring suffering to ourselves01:38:17
11492018/09/2116/09/17- Budu Bana English Sermon - Previously unheard voice of Dhamma in English00:01:39
11502018/09/21BBE Dharmayai Obai -The Five Aggregates01:48:15
11512018/09/21Dharmayai Obai 25 - බුදු බණ සිංහල 2503:11:01
11522018/09/21DOD 25 නාලිනී මිස් ගේ ගෙදර බන 1 දින03:24:15
11532018/09/21DOD 24 ලියනගේ මහතා සමඟ සාකච්ඡාව00:48:17
11542018/09/2112 - Budu Bana Sinhala Sermon මනුස්ස සම්ප් රාප්තිය සහ මස් මාංස අනුභවය ධර්මයයි ඔබයි02:21:26
11552018/09/2111 - Budu Bana Sinhala Sermon ග් රහ අපල මොනවාද03:33:35
11562018/09/21DO Budu Bana English - LIVE sermon 2018-06-24 (Part 3 of 3)00:20:51
11572018/09/21Dharmayai Obai 24 - බුදු බණ සිංහල 2400:06:50
11582018/09/21Dharmayai Obai 23 - බුදු බණ සිංහල 2300:11:41
11592018/09/21Dharmayai Obai 104 - බුදු බණ සිංහල 10403:00:36
11602018/09/21Dharmayai Obai 21 - බුදු බණ සිංහල 2101:19:40
11612018/09/2103/09/17 - Budu Bana English Sermon - I found happiness01:43:20
11622018/09/2120/08/17 - Budu Bana English Sermon - Can you become an Arahant?03:06:27
11632018/09/2113/08/17 - Budu Bana English Sermon - Foundation is pina01:56:05
11642018/09/21Dharmayai Obai 22 - බුදු බණ සිංහල 22 විශ්ව යතාර්ථය සමාජ චාරිත් ර සහ බුදු දහම00:48:15
11652018/09/2106/08/17 - Budu Bana English Sermon - Finding true happiness01:07:53
11662018/09/2130/06/17 - Budu Bana English Sermon - Who is the expert of your life?02:00:43
11672018/09/21DOD 23 අද්‍යාත්මික දියුණුව, කුතුහලය සහ විද්‍යාව01:26:18
11682018/09/21DOD 22 විශ්ව යතාර්ථය, සමාජ චාරිත්‍ර සහ බුදු දහම01:19:12
11692018/09/21නියම අරුත් දැනගෙන සිල් සමදන් වෙමු00:11:26
11702018/09/21Dharmayai Obai - ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව සහ ලෞකික මෛත්‍රී භාවනව අතර ඇති වෙනස00:08:06
11712018/09/21Dharmayai Obai 20 - බුදු බණ සිංහල 20 - 12 පිරිකර පූජාවේ සැඟවුනු අරුත00:12:33
11722018/09/21Dharmayai Obai 19 - බුදු බණ සිංහල 1900:15:00
11732018/09/21DOD 21 බෞද්ධයන්ට අචල සද්ධාවක් අවශ්‍ය ඇයි02:19:01
11742018/09/21DOD 10 සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
11752018/09/21DOD 16 සැපයි සුවයි (කය-සත්) දෘෂ්ටියෙන් ඉවත්වෙමු02:05:17
11762018/09/21Budu Bana Sinhala 103 Dharmayai Obai “ගෑණු ගතිය ”03:00:16
11772018/09/21Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07(Part3)00:29:43
11782018/09/21DOD 9 දේව ආශීර්වාද02:36:30
11792018/09/2110 - Budu Bana Sinhala Sermon සංසාරයේ ගනුදෙනු පියවීම02:34:21
11802018/09/21DOD 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව03:13:52
11812018/09/219 - Budu Bana Sinhala Sermon දේව ආශීර්වාද02:36:30
11822018/09/218 - Budu Bana Sinhala Sermon ආර් ය මෛත් රී භාවනාව03:13:52
11832018/09/21DOD 7 කායානුපස්සනාව03:10:13
11842018/09/217 - Budu Bana Sinhala Sermon kayanupassana03:10:13
11852018/09/206 - Budu Bana Sinhala Sermon ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:22
11862018/09/20DOD 6 ධර්මානුකූල විවාහ ජීවිතය01:53:23
11872018/09/20DOD 504:53:46
11882018/09/20Budu bana Sinhala 102:43:39
11892018/09/20Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07 (Part1)00:48:16
11902018/09/20Dharmayai Obai 07 - බුදු බණ සිංහල 07(Part2)00:29:05
11912018/09/20Dharmayai Obai 102 - බුදු බණ සිංහල 102 අනිච්ඡා වත සංකාරා02:48:04
11922018/09/205 - Budu Bana Sinhala Sermon04:53:46
11932018/09/20DOD 102:43:05
11942018/09/20DOD 14 ඵල සමාපත්ති මාර්ගය01:54:36
11952018/09/20DOD 17 දැනගැනීමේ ආශාව03:10:23
11962018/09/204 - Budu Bana SInhala Sermon03:35:21
11972018/09/203 - Budu Bana Sinhala Sermon03:33:22
11982018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part2)00:55:57
11992018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part4)00:44:10
12002018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part3)00:43:33
12012018/09/202 - Budu Bana Sinhala Sermon03:39:39
12022018/09/20Dharmayai Obai 08 - බුදු බණ සිංහල 08 (Part1)00:50:15
12032018/09/20DOD 15 සසර ගනුදෙනුව00:46:55
12042018/09/201 - Budu Bana Sinhala Sermon02:42:54
12052018/09/20DOD 18 ඔබ යා යුතු තැන03:25:35
12062018/09/20Dharmayai Obai 03 - බුදු බණ සිංහල 0303:28:20
12072018/09/20DOD 403:35:21
12082018/09/20DOD 303:33:37
12092018/09/20DOD 13 මහත්ඵල මහානිශංස දානය03:46:53
12102018/09/20DOD 12 මනුස්ස සම්ප්‍රාප්තිය සහ මස්-මාංස අනුභවය02:21:26
12112018/09/20Dharmayai Obai 17 - බුදු බණ සිංහල 17 (Part2) දැනගැනීමේ ආශාව01:54:02
12122018/09/20සෙත්සිරි දෙනමහ ගුණ මුහු දානන්00:02:06
12132018/09/20DOD 203:39:49
12142018/09/20Dharmayai Obai 17 - බුදු බණ සිංහල 17 (Part1) දැනගැනීමේ ආශාව01:41:45
12152018/09/192018 04 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:04:53
12162018/09/19DOD 11 ග්‍රහ අපල මොනවාද03:06:55
12172018/09/19Dharmayai Obai 04 - බුදු බණ සිංහල 0403:35:21
12182018/09/19Dharmayai Obai 02 - බුදු බණ සිංහල 0203:39:50
12192018/09/19Dharmayai Obai 01 - බුදු බණ සිංහල 0103:12:31
12202018/09/19ධර්මයයි ඔබයි 15 - සසර ගනුදෙනුව00:46:55
12212018/09/18Dharmayai Obai 101 “කුකුල් මස් කමුද ”03:34:17
12222018/09/172018 09 15 උදෑසන පැවති දේශනාව02:48:02
12232018/09/152018 09 15 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:22:51
12242018/09/11Meditation of ARYA MAITHREE _ DHARMAYAI OBAI01:14:51
12252018/09/102018 08 24 අතුරුගිරියේ පැවති දේශනාව03:17:18
12262018/09/092018 09 08 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:55:53
12272018/09/022018 09 01 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:03:50
12282018/08/252018 08 25 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව03:26:43
12292018/08/25WORLD REALITY | EPISODE 0100:03:55
12302018/08/19පුජ්‍ය හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමිපාණන් වහන්සේ01:13:56
12312018/08/19ධර්මයයි ඔබයි පලා යයි...00:24:41
12322018/08/192018 08 18 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:38:01
12332018/08/182018 08 18 අවිස්සාවෙල්ලේ පැවති දේශනාව02:48:05
12342018/08/112018 08 11 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:00:25
12352018/08/072018 08 04 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව good quality audio03:38:17
12362018/08/062018 08 05 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති විශේෂ දේශනාව03:20:04
12372018/07/29dharmayayi obayi00:16:23
12382018/07/292018 07 28 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:53:37
12392018/07/272018 07 26 කහවත්තේ පැවති පලමු දේශනාව01:28:20
12402018/07/272018 07 27 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව01:21:14
12412018/07/272018 07 26 කහවත්ත බ්‍රන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ පැවති දෙවනි දේශනාව03:14:15
12422018/07/232018 07 22 කුලියාපිටිය නගර ශාලාවෙි පැවති දේශනාව03:34:13
12432018/07/212018 07 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:42:02
12442018/07/21පුජ්‍ය හදපාන්ගොඩ නිවාතාප හිමිපාණන් වහන්සේ01:13:56
12452018/07/212018 07 20 දෙමටගොඩ විද්‍යාරතන පිරිවනේ පැවති දේශනාව03:05:00
12462018/07/19ඔබ සැබෑ බෞද්දයෙක්ද00:16:11
12472018/07/19සසර දුම්රිය - ඔබ ශ්‍රවනය කල යුතුම දේශනයක්00:16:23
12482018/07/152018 07 14 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:22:10
12492018/07/13Dharmayai Obai Sermon ධර්මයයි ඔබයි දේශනා00:00:41
12502018/07/092018 07 07 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:52:46
12512018/07/092018 07 06 ශ්‍රී ලංකා නීති සංගම් ශ්‍රවනාගාරයේ දි පැවති දේශනාව01:48:36
12522018/07/092018 06 23 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:48:09
12532018/07/062018 06 30 ඉබ්බාගමුව පැවති දේශනාව02:14:24
12542018/07/062018 06 30 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:55:12
12552018/07/062018 06 17 සිරි ඇලන් මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේ පැවති දේශනාව03:34:05
12562018/07/052018 06 15 පොතුහැර දෙගලස්සේ පන්සලේ පැවති දේශනාව00:43:15
12572018/07/052018 06 07 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පැවති දේශනාව01:46:38
12582018/07/052018 03 31 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:55:33
12592018/07/052018 03 30 ආහලියගොඩ තොරනකඩ පුෂ්පාරාමය03:44:30
12602018/07/052018 03 27 විගනකාධිපති කාර්යාලයේ පැවති දේශනාව02:40:02
12612018/07/052018 03 25 BMICH පැවති දේශනාව03:40:23
12622018/07/052018 03 24 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:55:27
12632018/07/052018 03 18 පින්නදූව අම්බලන්ගොඩ පැවති දේශනාව03:24:15
12642018/07/042018 03 16 රුවන්වැලිසෑය පැවති දේශනාව02:15:00
12652018/07/042018 03 17 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:02:15
12662018/07/042018 03 11 නෙළුව මැඩගම පැවති දේශනාව03:28:35
12672018/07/042018 03 10 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:06:13
12682018/07/032018 03 03 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:28:35
12692018/07/032018 03 02 සිරි ඇලන් මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේ පැවති දේශනාව03:20:13
12702018/07/032018 03 01 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:31:20
12712018/07/032018 04 30 පෝරුවගම පැවති දේශනාව03:22:53
12722018/07/022018 04 29 සම්පත් බැංකුව පැවති දේශනාව02:56:59
12732018/07/022018 04 29 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව02:00:51
12742018/07/012018 04 28 රිදීබැදිඇල්ල ගජනැග්ගම පන්සලේ පැවති දේශනාව03:25:57
12752018/07/012018 04 27 මුදල් අමාතයංශයේ පැවති දේශනාව02:40:34
12762018/07/012018 04 26 ඩයලොග් පැවති දේශනාව03:06:01
12772018/07/012018 04 22 ගල්ගමුව පැවති දේශනාව03:47:26
12782018/07/012018 04 21 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:22:34
12792018/07/012018 04 14 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:33:34
12802018/07/012018 04 08 අබිලිපිටිය දෙව්රම් බෝධිය පැවති දේශනාව03:23:11
12812018/07/012018 04 07 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:02:05
12822018/07/012018 04 01 මැණික්හින්න බෝධිරාරාමය පැවති දේශනාව02:52:49
12832018/06/302018 05 19 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:34:34
12842018/06/292018 05 13 ගාලු කොටුව පැවති දේශනාව03:58:49
12852018/06/292018 05 12 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:40:18
12862018/06/292018 05 11 මහරගම තරුණ සේවා සභාවේ පැවති දේශනාව04:20:08
12872018/06/292018 05 05 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:16:13
12882018/06/292018 05 01 පනාගොඩ යුධ හමුදා බෝධිරාජාරාමය පැවති දේශනාව03:30:05
12892018/06/292018 06 02 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:39:20
12902018/06/292018 06 09 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව04:05:56
12912018/06/292018 06 16 ධර්මයයි ඔබයි ආරාමයේ පැවති දේශනාව03:34:54
12922018/06/282018 06 27 වහරක අරිය චින්තාශ්‍රම පැවති දේශනාව02:41:05
12932018/06/272018 06 21 අරලියගහ මැදුරේ දේශනාව02:49:25
12942018/06/272018 06 26 විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව දේශනාව03:03:10
12952018/06/272018 06 26 මගනැගුම දේශනාව02:26:41
12962018/06/21යාවත්කාලීන අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී -2 කොටස.2018/6/1702:01:16
12972018/06/21යාවත්කාලීන අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී -1 කොටස 2018/6/1701:30:01
12982018/06/212018 06 17 part 0101:30:01
12992018/06/18ධර්මයයි ඔබයි ආරාමවාසී ස්වාමීන් වහන්සේලා උපසම්පදා වූ වගයි.00:07:43
13002018/06/11බුදු දහම පිළිබඳ වාද විවාද අවශ්‍යමද?00:01:44
13012018/05/15Dharmayai Obai Galle03:51:34
13022018/05/05ඔබත් සමාජයේ මුදුනා වෙන්න උත්සාහ කරනවාද ?00:14:03
13032018/04/24සෙත්සිරි දෙනමහ ගුණ මුහු දානන් සත්හට වන බව දුකට වෙදානන් තිත් ගානඳුර දුරුලන දින00:02:06
13042018/04/03තවත් කුල දරුවන් පිරිසක් සසුන්ගත කිරීම. තොරණකඩ ශ්‍රී පුෂ්පාරාමය ධර්මයයි ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග00:00:54
13052018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 19 කොටස00:00:50
13062018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 18කොටස00:05:42
13072018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 17 කොටස00:05:41
13082018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 16කොටස00:05:42
13092018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 15කොටස00:05:42
13102018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 14කොටස00:01:12
13112018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 13 කොටස00:05:53
13122018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 12කොටස00:05:53
13132018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 11කොටස00:05:53
13142018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 10කොටස00:05:53
13152018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 9කොටස00:01:09
13162018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 8 කොටස00:06:43
13172018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 7 කොටස00:06:43
13182018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 6 කොටස00:06:43
13192018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 5 කොටස.00:01:16
13202018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 4 කොටස.00:07:03
13212018/03/24අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 3 කොටස.00:07:03
13222018/03/23අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 2 කොටස.00:07:03
13232018/03/21චුති සිත පිරිසිදු කිරීම- නිවන් දකින්න ලේසි ක්‍රමයක්?00:10:36
13242018/03/19අකාලික දහම් හඩ - ධර්මයයි ඔබයි සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරයේදී - 1 කොටස.00:07:03
13252018/03/12මේ අත්භවයේ නිවන් දැකිය නොහැක්කේ කාටද?00:07:16
13262018/03/01ධර්මයයි ඔබයි රත්මලාන දේශනාව 2018-02-2504:01:12
13272018/03/01Darmayai Obai Rathmalana00:51:35
13282018/02/25ඔබේ දරුවා බේරා ගන්න..00:16:29
13292018/01/17Dharmayai obai 2018 01 0603:55:38
13302018/01/15ධර්මයයි ඔබයි ධර්ම දේශනා00:07:07
13312018/01/13"බහිරවයෙක් බිහිකලානේද?"හුණුපිටිය ප්‍රදේශයේ දේශනාව 2018-01-1301:27:45
13322018/01/13ධර්මයයි ඔබයි ධර්ම දේශනා00:01:27
13332017/10/21Budu Bana Sinhala 69 Dharmayai Obai; සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන 102:09:15
13342017/09/29අපේ පිනට උපන් පුතු00:17:26
13352017/09/18ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව00:22:30
13362017/08/09dharmayai obai - bhawana - මෛත්‍රී භාවනාව00:32:54
13372017/02/19Budu Bana Sinhala 99 Dharmayai Obai “පිරිමියා”03:08:21
13382017/02/17Budu Bana Sinhala 98 Dharmayai Obai “යුද්ධයේ ඇරඹුම”03:09:20
13392016/11/27Budu Bana Sinhala 90 Dharmayai Obai "දුකට හේතුව"03:03:49
13402016/10/12Budu Bana Sinhala 83 Dharmayai Obai; නිවනට යොමුවුණු (කරණීය) මෙත්ත සුත්‍රය02:18:09
13412016/10/11Budu Bana Sinhala 82 Dharmayai Obai; (කරණීය) මෙත්ත සුත්‍රය පුර්වාරම්භය00:50:49
13422016/09/06Budu Bana Sinhala 75 Dharmayai Obai; "මම-කවුද? කුමක් ද?"03:07:02
13432016/07/17Budu Bana Sinhala 68 Dharmayai Obai; "ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව" සජ්ජායනාව00:34:16
13442016/03/30Budu Bana Sinhala 42 Dharmayai Obai ශාන්ත මහතාගේ ගෙදර බණ - ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව02:55:28
13452015/11/15සසඳ සසඳා අපි සංසාරෙ යනවා | ධර්මයයි ඔබයි නෙළුම් පොකුණයි | Dharmayai Obai Nelum pokunai Sasada Balamu00:10:41
13462015/03/25budu bana sinhala 15 - සසර ගනුදෙනුව දෙශනා අංක 1 Sasara Ganudenuwa00:46:55
13472014/06/18Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 4 of 400:44:10
13482014/06/18Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 3 of 400:43:33
13492014/06/17Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 2 of 400:55:57
13502014/06/16Budu Bana sinhala 8 ආර්‍ය මෛත්‍රී භාවනාව part 1 of 400:50:15
13512013/12/21Budu Bana Sinhala 102:43:05
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1001 - 1351 (සම්පූර්ණ: 1351)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.