අසංඛත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/17අව්ද්‍යව දුරු කිරිම පිණිස - Ven Asankatha Thero ( සුවපත් සිත )00:13:33
22020/05/15නිවන් දැකීමට නොහැකිවීමෙ හේතුව - Ven Asankatha Thero ( සුවපත් සිත )00:15:05
32016/11/25නිදහස් චින්තනය - 1වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:14:44
42016/11/25නිදහස් චින්තනය - 2වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:17:18
52016/11/25අවිද්‍යාව දුරු කරගැනීම සඳහා_2වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:16:01
62016/11/25අවිද්‍යාව දුරු කරගැනීම සඳහා_1වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:13:11
72016/10/30නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවීමට හේතු - 1වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:14:46
82016/10/30නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවීමට හේතු - 2වන කොටස අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:15:38
92016/10/18ධ්‍යාන සහ ත්‍රීලක්ෂණ - 1වන කොටස_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:14:57
102016/10/18ධ්‍යාන සහ ත්‍රීලක්ෂණ - 2වන කොටස_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:16:37
112016/10/18චින්තන සූත්‍රය_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:15:01
122016/10/11මූල්‍ය පරියාය සූත්‍රය - 3වන කොටස_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:16:56
132016/10/11මූල්‍ය පරියාය සූත්‍රය - 2වන කොටස_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:14:04
142016/10/11මූල්‍ය පරියාය සූත්‍රය - 1වන කොටස_අසංඛත ස්වාමින්වහන්ස විසින්00:14:38
152016/10/01Asankatha thero.00:14:36
162016/10/01Asankatha thero00:14:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.