බණ්ඩාරවෙල මුදිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/10/26Dhamma Sermon | සිත සනසන අමා දහම් | කුලුපග සූත්‍රය, පච්‌ඡාසමණ සූත්‍රය සහ සම්‌මාසමාධි සූත්‍රය00:50:49
22015/10/14සිත සනසන අමා දහම් | සමණසුඛුමාල, ඵාසුවිහාර, ආනන්‌ද, සීලසම්පන්න, අසෙඛ, චාතුද්‌දිස සහ අරඤ්‌ඤ සූත්‍රය00:52:32
32015/09/25Dhamma Sermon | "අනතිමානී" ගුණය පිළිබඳව ධර්ම දේශනය | ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ නිහතමානී බව​ | (7)00:58:27
42015/08/28සිත සනසන අමා දහම් | සෝතාපත්ති ඵලයට පත් වු කෙනාගේ ජීවිතයේ ස්වභාවය ගැන සූත්‍ර දේශනා කිහිපයක්00:51:14
52015/07/25සිත සනසන අමා දහම් | නගරූපම සූත්‍රය | නගරය උපමා කොට ගෙන වදාළ දෙසුම00:49:22
62015/07/09Shraddha TV Dhamma Sermon | සිත සනසන අමා දහම් | මජ්‌ඣෙ සූත්‍රය සහ පුරිසින්‌ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය00:51:24
72015/07/06සිත සනසන අමා දහම් | අව්‍යාකතවත්ථු සූත්‍රය සහ පුරිසගති සූත්‍රය | අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය00:49:35
82015/05/14සිත සනසන අමා දහම් | අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය | සත්තක නිපාතය | දේවතා වර්ගයේ උතුම් සූත්‍ර දේශනා00:53:22
92015/05/06Dhamma Sermon | අසිරිමත් දම්සක | චරන්ත සූත්‍රය | ඉරියව් 4 කෙරෙහි සිහිය පිහිටුවා ගැනීම01:04:25
102015/04/30සිත සනසන අමා දහම් - වජ්‌ජිසත්‌තක වර්ගයේ උතුම් සූත්‍ර දේශනා00:50:51
112015/03/26සිත සනසන අමා දහම් - සීති වර්ගයේ, ආනිසංස වර්ගයේ, තික වර්ගයේ සහ සාමඤ්‌ඤ වර්ගයේ උතුම් සූත්‍ර දේශනා00:55:41
122015/03/19සිත සනසන අමා දහම් - අරහත්‌ත වර්ගයේ සහ සීති වර්ගයේ සූත්‍ර දේශනා00:48:31
132015/03/01Shraddha TV Dhamma Sermon - සිත සනසන අමා දහම් - නිබ්‌බෙධික සූත්‍රය00:49:11
142015/03/01සිත සනසන අමා දහම් - සීහනාද සූත්‍රය, අනාගාමිඵල සූත්‍රය, ...., දේවතා සූත්‍රය00:51:23
152015/01/30Dhamma Sermon - සිත සනසන අමා දහම් - දාරුකම්‌මික සූත්‍රය00:48:05
162015/01/21Shraddha TV Dhamma Sermon - සිත සනසන අමා දහම් - ආසව සූත්‍රය00:53:13
172013/03/2210. Ven Bandarawela Muditha Thero 16p Jan1100:41:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.