වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/13සමාධි ප්‍රඥ්ඥාවෙන් මනසේ ව්‍යායාමයම ශරීරයට ව්‍යායාමයකි Veherakele Saddhalankara thero (2019 - 7 - 12)00:54:19
22019/07/04මෙරට තුල පියාට තිබූ ගෞරවය බටහිරකරණය වීමේ විපාක Ven. Veherakele Saddhalankara thero (2019 - 07 - 03)00:49:39
32019/07/02මොකද්ද මේ මෛත්‍රිය Ven. Veherakele Saddhalankara thero (2019 - 07 - 01)00:44:55
42019/06/30Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2019-06- 3000:39:36
52019/06/02සියළු සත්ව කොටස් වල වැඩි ගහනයක් සිටින්නේ කාන්තාවෝය (2019 - 06 - 01) වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි00:48:14
62019/06/01Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2019- 06- 0100:44:55
72019/05/25අප්‍රියයන්ට වඩා තමා ප්‍රිය පුද්ගලයින් සමග ගැටීමට පෙළඹේ (2019 - 05 - 24) වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි00:48:57
82019/05/24කුසල්, අකුසල් හා පින්, පව් (2019 - 05 - 23) වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි00:45:15
92019/05/13Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය00:52:48
102019/05/11Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සුචරිතයෙහි හැසිරෙන්න ධර්මානුකූලව දුෂ්චරිතයෙන් වළකින්න00:49:51
112019/05/06Ven Weherakale Saddhalankara Thero - ඉවසීම නම් වූ ක්ෂාන්තිය උතුම් තපසයි00:51:28
122019/04/30Ven Weherakale Saddhalankara Thero - තමා උපමා කොට අනුන්ට කරදර නොකළ මැනැව00:52:32
132019/04/05Ven Weherakele Saddhalankara Thero 2019 02 03 17 20 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:48:18
142019/04/03Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2019-04-0200:39:35
152019/04/022019 - 04 - 02 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:48:33
162019/04/022019 - 04 - 01 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:49:40
172019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:53:48
182019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero01:50:44
192019/03/04Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2019-03-0400:43:51
202019/02/26Ven.Weherakele Saddhalankara Thero - 2019.02.14 - 11.45 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:46:26
212019/02/19Ven Weherakale Saddhalankara Thero - කල්‍යාණ මිත්‍ර සේවනය00:49:14
222019/02/09Ven.Weherakele Saddhalankara Thero - 2019.02.03 - 17.20 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:53:01
232019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:47:54
242019/01/28Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2018-01-2800:46:20
252019/01/16Ven. Veherakele Saddalankara Thero 2019-01-1600:42:11
262019/01/13Ven.Weherakele Saddhalankara Thero - 2019.01.10 - 17.00  වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:50:10
272019/01/08Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සියලු බුදුවරයාන් වහන්සේලාගේ අනුසාසනය00:52:50
282019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:47:16
292018/12/25Ven. Weherakele Saddalankara Thero 2018-12-2500:51:32
302018/12/062018 - 12 - 05 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි (ii) - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:46:31
312018/12/062018 - 12 - 05 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:50:56
322018/11/22Ven.Weherakele Saddhalankara Thero  - 2018.11.06 - 00.05 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:20
332018/11/162018 - 11 - 15 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:48:23
342018/11/15Ven.Weherakele Saddhalankara Thero  - 2018.10.29 - 11.35 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:29
352018/11/152018 - 11 - 14 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි - Ven Veherakele Saddhalankara thero00:48:33
362018/11/08Ven Weherakale Saddhalankara Thero - පංච සීලය00:53:51
372018/11/01Ven.Weherakele Saddhalankara Thero - 2018.10.23 - 13.30 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:53:54
382018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි Ven Veherakele Saddhalankara thero00:52:47
392018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි Ven Veherakele Saddhalankara thero00:48:54
402018/10/09Ven.Weherakele Saddhalankara Thero, 2018.10.06 - 17.00  වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:39
412018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි Ven Veherakele Saddhalankara thero00:50:35
422018/09/28Ven Weherakale Saddhalankara Thero - ආරඤ්‌ඤක සූත්‍රය00:54:07
432018/09/27පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි 2018 09 18 Ven Veherakele Saddhalankara thero00:57:10
442018/09/24Ven.Weherakele Saddhalankara Thero, - 2018.09.24 - 16.00 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:41
452018/09/12පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි 2018 07 06 Ven Veherakele Saddhalankara thero00:51:57
462018/09/12පූජ්‍ය වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි 2018 07 16 Ven Veherakele Saddhalankara thero00:48:37
472018/08/31Ven.Weherakele Saddhalankara Thero 2018.08.30 - 12.30 වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි THE BUDDHIST00:56:07
482018/07/09Ven Weherakale Saddhalankara Thero - කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය00:46:24
492018/06/08Ven Weherakale Saddhalankara Thero - පංච ශීලයට අනුගතවීමෙන් මේ ලද මනුශ්‍ය බවය අර්තවත් කිරීම00:56:07
502018/06/05Ven Weherakale Saddhalankara Thero - කර්මය හමුවේ කිනම් රැකවරනයක්ද00:56:05
512018/04/10Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සැබෑ ප්‍රේමය00:49:00
522018/02/21Ven Weherakale Saddhalankara Thero - ලෝක දාතුවේ ඇති බරම දේ ( භාර සූත්‍රය )00:54:55
532018/02/14Ven Weherakale Saddhalankara Thero - තෙරුවන් සරණාගමනය00:59:42
542018/01/27Ven Weherakale Saddhalankara Thero - එකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විශුද්ධියා00:54:13
552018/01/23Ven Weherakale Saddhalankara Thero - ඝෝර සසරින් සදහටම එතෙර වීමට වීර්ය වඩමු00:39:26
562017/12/29Ven Weherakale Saddhalankara Thero - වෛරය00:50:20
572017/10/29Ven Weherakale Saddhalankara Thero - අති උතුම් ධර්ම රත්නය00:44:38
582017/10/16Ven Weherakale Saddhalankara Thero - දරුවන්ගේ ජීවිතවලට සහනයක් වන්න ( ලෝක ළමාදිනය )00:55:15
592017/09/30Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සංකිත්තේන පංච උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා00:53:02
602017/08/23වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි01:17:46
612017/08/04Ven Weherakale Saddhalankara Thero - සිත00:46:50
622017/08/01Ven Weherakale Saddhalankara Thero - ඒකායනෝ අයං භික්‍ඛවේ සත්ථානං විශුද්ධියා සතර සතිපට්ඨානය00:55:19
632017/07/15Ven Weherakale Saddhalankara Theroඅසේව නාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාව පූජනීයා නං ඒතං මංගල මුත්තමං00:59:29
642017/07/12Ven Weherakale Saddhalankara Thero - හිතේ ස්වභාවය (දූරං ගමං ඒක චරං,අසරීරං ගුහාසයං,යේ විත්තං..00:52:51
652017/07/08weherakele Saddalankara thero - වෙහෙරකැලේ සද්ධාලංකාර හිමි01:16:08
662017/06/10Ven Weherakale Saddhalankara Thero - පිරිහීමේ දොරටු ( පරාභව මුඛ) - මව්පියන් පෝෂණය නොකිරීම00:50:14
672017/06/06Ven Weherakale Saddhalankara Thero - නිවනකරා යන නිවනට වීර්ය කරන පුද්ගලයා00:46:16
682017/02/14Ven Weherakale Saddhalankara Thero - බුදු පියානන් වහන්සේට කරන ලොකුම උපහාරය00:40:58
692017/02/12නවම් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven Weherakele Saddalankara Thero 12-02-201700:42:25
702016/11/29Ven Weherakale Saddhalankara Thero - අප්පමාදේන සම්පාදේථ ( අප්‍රමාදී වන්න )00:48:54
712016/10/14Ven Weherakale Saddhalankara Thero ඉදං ඛෝ පන භික්ඛවෙ දුක්ඛං අරිය සච්චං, ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා..00:48:46
722015/09/28~Ven Weherakale Saddhalankara Thero~ (2015 09 27)01:56:17
732013/09/25Weherakale Saddhalankara Thero01:10:26
742013/08/07Weherakale Saddhalankara Thero - Katana - Part 0101:25:42
752013/08/07Weherakale Saddhalankara Thero - Katana - Part 0200:42:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.