ජීවානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/02/19වේදනාවෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ? - වේදනා උපාදානස්ඛන්දය - සුදම් සභාව - 18/02/201600:50:27
22016/02/13සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය - වේදනා උපාදානස්කන්දය - 11/02/2016 - සුදම් සභාව00:47:59
32016/02/05වේදනා උපදනස්ඛන්දය - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 04/02/201600:48:25
42016/02/05රූප උපාදානස්කන්දය 3 - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 04/02/201600:49:56
52016/01/30රූප උපාදානස්කන්දය 2 - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 28/01/201600:51:42
62016/01/28පංචඋපදනස්ඛන්දයම දුකකි - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 28/01/201600:51:26
72016/01/21රූප උපාදානස්ඛන්දය - පංච උපාදනස්ඛන්දය - සුදම් සභාව - 21/01/201600:49:56
82016/01/17හටගත් ශෝකය දුරුකර ගන්නේ කෙසේද? - කොසල සූත්‍රය - 17/01/2016 - මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන - පොල්ගහවෙල01:52:52
92016/01/15දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 14/01/201600:51:50
102015/01/30The Wise Shall Realize - How beings are reborn in hell01:00:39
112015/01/08The Wise Shall Realize - 08-01-201501:00:41
122015/01/06The Wise Shall Realize - Dalidda Sutta00:53:18
132014/02/12Sansappani Pariyaya Sutta01:03:57
142014/01/09Kusithawattu Sutta01:02:48
152013/04/28Vittata Attanguposata Sutta00:50:35
162013/03/16Sakka Sutta - Patience is the best weapon01:03:46
172013/02/20Khajjaniya Sutta - in English | ShraddhaTV01:07:17
182012/12/18Do not Fear - 02 | Shraddha TV00:16:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.