ජීවානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/01/30The Wise Shall Realize - How beings are reborn in hell01:00:39
22015/01/08The Wise Shall Realize - 08-01-201501:00:41
32015/01/06The Wise Shall Realize - Dalidda Sutta00:53:18
42014/02/12Sansappani Pariyaya Sutta01:03:57
52014/01/09Kusithawattu Sutta01:02:48
62013/04/28Vittata Attanguposata Sutta | Shraddha TV00:50:35
72013/03/16Sakka Sutta - Patience is the best weapon | Shraddha TV01:03:46
82013/02/20Khajjaniya Sutta - in English | ShraddhaTV01:07:17
92012/12/18Do not Fear - 02 | Shraddha TV00:16:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.