බෝදිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/02/19සත්පුරුෂ දාන සූත්‍රය - අසිරිමත් දම්සක - 19/02/2016 - පින්වත් බෝදිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:43
22016/02/19වේදනාවෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසේද ? - වේදනා උපාදානස්ඛන්දය - සුදම් සභාව - 18/02/201600:50:27
32016/02/13සත්‌තට්‌ඨාන සූත්‍රය - වේදනා උපාදානස්කන්දය - 11/02/2016 - සුදම් සභාව00:47:59
42016/02/05වේදනා උපදනස්ඛන්දය - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 04/02/201600:48:25
52016/02/05රූප උපාදානස්කන්දය 3 - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 04/02/201600:49:56
62016/01/30රූප උපාදානස්කන්දය 2 - පංචඋපදනස්ඛන්දය - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 28/01/201600:51:42
72016/01/28පංචඋපදනස්ඛන්දයම දුකකි - දුක්ඛ ආර්යය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 28/01/201600:51:26
82016/01/21රූප උපාදානස්ඛන්දය - පංච උපාදනස්ඛන්දය - සුදම් සභාව - 21/01/201600:49:56
92016/01/17උදය සූත්‍රය - 17/01/2016 - මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන - පොල්ගහවෙල - පින්වත් බෝදිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:31
102016/01/15දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය - සුදම් සභාව - 14/01/201600:51:50
112015/12/19මාපුඤ්ඤභායී සූත්‍රය - මාසික සීල වැඩසටහන - ඉතාලිය - 13/12/2015 - පින්වත් බෝදිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:22
122015/12/19ධර්ම සාකච්චා - මාසික සීල වැඩසටහන - ඉතාලිය - 13/12/2015 - පින්වත් බෝදිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:35
132015/12/13පචලායන සූත්‍රය - මාසික සීල වැඩසටහන - මිලානෝ - ඉතාලිය - 13/12/2015 - පින්වත් බෝදිධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ01:29:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.