අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14උපාදාපරිතස්සනා සූත්‍රය (2019.11.04)01:23:06
22019/11/14මහාහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය (2019.11.05)01:48:21
32019/11/14සමාජගත ත්‍රිලක්ෂණයට ඔබත් රැවටිලාද? (2019.11.12-කඳුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී)01:18:48
42019/11/10සදහම් මණ්ඩපය - ධර්ම සාකච්ඡාව - 2019.11.1001:43:06
52019/11/10සං‍යුත්ත නිකාය - 2019.11.10 #201:19:43
62019/11/10සං‍යුත්ත නිකාය - 2019.11.1001:50:59
72019/11/05Alawwe Anomadassi Thero -Dharmasanaya - 2019-11-0400:47:54
82019/11/04චුළහත්ථිපදොපම සූත්‍රය (2019.10.29)01:33:11
92019/11/014.1 - ධර්ම දේශනය-4 (19.10.26)02:15:21
102019/11/013.2 බුද්ධානුස්සතිය (19.10.25)00:45:26
112019/11/013.1 - ධර්ම දේශනය-3 (19.10.25)01:09:56
122019/11/012.3 - ධර්ම සාකච්ඡාව-4 (19.10.24)00:44:21
132019/11/012.2 - ධර්ම සාකච්ඡාව-3 (19.10.24)01:42:51
142019/11/011.2 - ධර්ම සාකච්ඡාව-1 (19.10.23)01:27:36
152019/11/011.1 - ධර්ම දේශනය-1 (19.10.23)01:27:16
162019/11/013.4 - ධර්ම සාකච්ඡාව-6 (19.10.25)01:11:01
172019/11/013.3 - ධර්ම සාකච්ඡාව-5 (19.10.25)02:10:56
182019/11/012.1 - ධර්ම දේශනය-2 (19.10.24)01:24:26
192019/11/011.3 - ධර්ම සාකච්ඡාව-2 (19.10.23)01:28:56
202019/10/28ක්ෂණ සම්පත්තිය උදාකරගන්න | (2019.10.27)00:59:49
212019/10/27අංගුත්තර නිකාය - 2019.10.27 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව00:53:16
222019/10/27අංගුත්තර නිකාය - 2019.10.27 #200:44:40
232019/10/27අංගුත්තර නිකාය - 2019.10.27 #101:36:26
242019/10/25ධර්ම සාකච්ඡාව -1302:03:46
252019/10/25අරියපරියේසන සූත්‍රය (2019.10.22)01:32:46
262019/10/25විකෘති දහමට යොමුවන්නේ ඇයි? | මාතලේ කඨින දේශනාව (2019.10.20)01:18:11
272019/10/21සමාධි භාවනා සූත්‍රය, පටිසල්ලාන සූත්‍රය ( 2019.10.21)01:21:21
282019/10/21නිවාප සූත්‍රය (2019.10.15)01:27:21
292019/10/20ධර්ම සාකච්ඡාව - 12 | "සේඛයාගේ දැක්ම - 2 කොටස"01:20:06
302019/10/14රථවිනීත සූත්‍රය (2019.10.08)01:02:26
312019/10/14වම්මික සූත්‍රය (2019.10.08)00:52:16
322019/10/13සං‍යුත්ත නිකාය 2 - ආහාර වග්ගය | සාකච්ඡාව00:52:25
332019/10/13සං‍යුත්ත නිකාය 2 - ආහාර වග්ගය #201:32:39
342019/10/13සං‍යුත්ත නිකාය 2 - ආහාර වග්ගය02:02:16
352019/10/10හාලිද්දිකානි සූත්‍රය (2019.10.07)01:30:16
362019/10/04අලගද්දූපම සූත්‍රය (2019.10.01)01:37:26
372019/10/02දේවදහ සූත්‍රය (2019.09.23)01:25:01
382019/10/01කකචූපම සූත්‍රය | 2019.09.1701:09:06
392019/09/29සං‍යුත්ත නිකාය - 200:59:43
402019/09/29ධම්ම පාරමී ආරණය සේනාසනය සඟ සතු කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය 4 - භුක්තානුමෝදනාව00:49:07
412019/09/29Dhamma Parami00:15:51
422019/09/29Dhamma Parami01:03:06
432019/09/29ධම්ම පාරමී ආරණය සේනාසනය සඟ සතු කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝත්සවය - 100:04:02
442019/09/28Dhamma Sermon by Ven Alawwe Anomadassi Thero Audio recording01:00:59
452019/09/26සං‍යෝජන හඳුනාගමු | දිට්ඨිගත සූත්‍රය01:09:57
462019/09/22අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ | ධර්ම සාකච්ඡාව - 2019.09.2200:18:16
472019/09/22අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #2 - 2019.09.2201:03:14
482019/09/22අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #1 - 2019.09.2201:30:59
492019/09/21නකුලපිතු සූත්‍රය (2019.09.09)01:31:36
502019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 7 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:19:36
512019/09/17සංඝානුස්සතිය | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:26:56
522019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 6 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:43:11
532019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 5 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)01:09:31
542019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 4 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)01:11:06
552019/09/17ධම්මානුස්සතිය | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:41:36
562019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 3 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:35:01
572019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 2 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:39:06
582019/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - 1 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)01:34:31
592019/09/17භාවනාවට ප්‍රවේශයක් - 2 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)01:03:11
602019/09/17බුද්ධානුස්සතිය | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)00:53:16
612019/09/17භාවනාවට ප්‍රවේශයක් - 1 | සූරියකන්ද භාවනා වැඩසටහන (2019 සැප්.)01:03:21
622019/09/17විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රය (2019.09.10)00:31:36
632019/09/10ද්වෙධා විතක්ක සූත්‍රය (2019.09.03)01:27:51
642019/09/08සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.09.0801:08:54
652019/08/31සදහම් වැඩසටහන - කරාපිටිය02:11:44
662019/08/29පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 20 (2019.08.26)01:29:11
672019/08/29මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය (2019.08.27)01:58:46
682019/08/29වනපත්ථ සූත්‍රය (2019.08.20)01:00:21
692019/08/28ධර්ම සාකච්ඡාව - 1101:40:01
702019/08/26ධර්ම සාකච්ඡාව - 10 | "සේඛයාගේ දැක්ම"01:32:31
712019/08/26"ආර්ය සම්මා සමාධියට මග" - මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (2019.08.24)02:54:39
722019/08/25"නොමේරූ සිත මේරීමට" - මේඝිය සූත්‍රය01:15:43
732019/08/25අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණය #3 - 2019.08.2500:37:22
742019/08/25අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණය #2 - 2019.08.2500:45:14
752019/08/25අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණය - 2019.08.2501:36:39
762019/08/24Alawwe Anomadassi Thero - Damsak Nada 2019-08-0400:45:44
772019/08/18චෙතොඛිල සූත්‍රය (2019.08.06)01:05:51
782019/08/18අනුමාන සූත්‍රය (2019.08.06)00:38:31
792019/08/16අර්ථය ගන්න, අනර්ථය අතහරින්න - සුස්සූසති සහ ථේර සූත්‍ර00:52:23
802019/08/14සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණය - 2019.08.1401:55:11
812019/08/04ධර්ම සාකච්ඡාව - 902:06:06
822019/08/03ධර්ම සාකච්ඡාව - 8 | සංස්කාර02:13:56
832019/08/01චූළ දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය (2019.07.30)01:46:36
842019/07/31පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 19 (2019.07.29)01:30:16
852019/07/30අපට තේරෙන, සරල පටිච්ච සමුප්පාදය00:51:52
862019/07/28සදහම් වැඩසටහන - බවුන්සෙත් - 2019.07.2801:26:24
872019/07/28අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #3 - 2019.07.2800:46:31
882019/07/28අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #2 - 2019.07.2801:10:49
892019/07/28අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.07.2801:29:56
902019/07/25මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය (2019.07.23)01:44:31
912019/07/21පටිච්චසමුප්පාදය බුද්ධ වචනයෙන් වැටහුනේ නම් සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකි Alawwe Anomadassi thero (19-7-20)00:58:27
922019/07/20සීහනාද සූත්‍ර - සාකච්ඡාව (2019.07.16)01:40:41
932019/07/16පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 18 [සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහානයට සංස්කාරය තේරුම් ගමු.] (2019.07.15)01:27:31
942019/07/15ෂඩායතනයේ කායගතාසතිය - ඡප්පාණක සූත්‍රය (2019.07.13)02:29:26
952019/07/14සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.07.1402:27:15
962019/07/10මහා සීහනාද සූත්‍රය (2019.07.09)01:43:26
972019/07/06ආනන්ද ථෙර ගාථා | 2019.07.0101:13:46
982019/07/04චූල සීහනාද සූත්‍රය -1 (2019.07.02)01:59:51
992019/07/04ධර්ම සාකච්ඡාව 2 | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 2 - 2019.06.22)00:51:50
1002019/07/04භුක්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 2 - 2019.06.22)00:19:40
1012019/07/03පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 17 (2019.07.01)01:24:36
1022019/07/02භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නාසේක, මම නො දනිමි - බීජ සූත්‍රය | 2019.06.2902:05:14
1032019/06/30සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 9 - ධර්ම සාකච්ඡාව - 201:35:51
1042019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #ධර්ම සාකච්ඡාව - 2019.06.3000:53:42
1052019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #2 - 2019.06.3001:17:58
1062019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.3001:39:21
1072019/06/27ප්‍රායෝගික බුදු දහමින් රූපය පිරිසිඳ දැකීම02:13:34
1082019/06/25බුද්ධ වචනයට ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද? | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 1 - 2019.06.21)01:32:32
1092019/06/25පුණ්‍යානුමෝදනාව | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 5 - 2019.06.25)00:17:19
1102019/06/25Sermon2-Tuesday 25th June02:49:16
1112019/06/25ධර්ම සාකච්ඡාව 5 | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 5 - 2019.06.25)00:25:29
1122019/06/25නිවන් දකින ආනාපානසතිය -3 ( ආනාපානසති සූත්‍රය ) | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 5 - 2019.06.25)01:25:12
1132019/06/24Sermon2 - Monday 24th june01:19:06
1142019/06/24Q&A - Monday 24th June01:19:46
1152019/06/24නිවන් දකින ආනාපානසතිය -1 (මහාරාහුලෝවාද සූත්‍රය ) | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 4 - 2019.06.24)01:22:34
1162019/06/23Ven Alawwe Anomadassi Thero 23JUN Afternoon Q&A01:21:36
1172019/06/23Ven Alawwe Anomadassi Thero In Perth Evening Dhamma Deshana01:15:46
1182019/06/23සතිපට්ඨානය නිවන් මග ලෙස වැඩීම -2 | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 3 - 2019.06.23)01:25:57
1192019/06/22Ven Alawwe Anomadassi In Perth 22JUN19 Afternoon Session02:47:51
1202019/06/22Ven Alawwe Anomadassi Thero In Perth01:35:21
1212019/06/21Damma Sermon 201:07:46
1222019/06/21Discussion Day101:14:36
1232019/06/18පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 16 (2019.06.17)01:28:16
1242019/06/13සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 8 - ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:43:41
1252019/06/09සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.0902:05:00
1262019/06/09අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.0901:43:37
1272019/06/08පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 15 (2019.06.03)01:03:26
1282019/06/08සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 7 - සච්ච පබ්බය01:44:46
1292019/06/06මජ්ඣෙ සූත්‍රය පිළිබද පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමි00:50:34
1302019/06/03මග වැඩෙන ලෙස දහම උගනිමු (දුතිය ආනන්ද සූත්‍රය)02:38:18
1312019/06/02ධර්ම සාකච්ඡාව - 701:54:26
1322019/05/30සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 6 - බොජ්ඣඞ්ග පබ්බය01:36:06
1332019/05/29ධර්ම සාකච්ඡාව - 0601:49:36
1342019/05/26පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 14 (2019.05.20)01:29:21
1352019/05/25සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 5 - ආයතන පබ්බය01:39:41
1362019/05/20සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 4 - නීවරණ සහ ඛන්ධ පබ්බය01:50:36
1372019/05/19ආර්ය ශුන්‍යතාවය - චූළ සුඤ්ඤත සහ වාසිජටොපම සූත්‍ර ඇසුරින්01:35:41
1382019/05/12සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.12 #201:07:23
1392019/05/12සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.12 #101:13:58
1402019/05/11අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.11 #201:29:55
1412019/05/11අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.11 #101:06:52
1422019/05/112019-05-11 Ven Alawwe Anomadassi Thero00:08:08
1432019/05/09සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 3 | වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව (2019.05.07)01:45:31
1442019/05/01සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 2 | ඉරියාපථයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරුකිරීම (2019.04.30)01:49:06
1452019/04/30දැන-දැක සක්කාය දිට්ඨිය දුරුකරන ප්‍රතිපදාව - පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය02:02:31
1462019/04/29ධර්ම සාකච්ඡාව - පටිච්චසමුප්පාදය01:54:51
1472019/04/24සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 1 කොටස (2019.04.23)01:34:16
1482019/04/23පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 13 (2019.04.22)01:31:26
1492019/04/18සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-701:40:51
1502019/04/17නිබ්බෙධික සූත්‍රය [කර්මය, දුක] - සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #101:03:23
1512019/04/13සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරුවීමේදී සීලබ්බතය, විචිකිච්ඡාව දුරුවන්නේ කෙසේද?00:10:52
1522019/04/13ඉලක්කය සෝවාන්වීමද? එසේනම් මෙය ඇසිය යුතුමය00:25:43
1532019/04/12විදර්ශනා ගැටළු (2 කොටස) - ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:41
1542019/04/11පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 12 (2019.04.08)01:27:16
1552019/04/11සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවන ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාව - සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-601:05:26
1562019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:46
1572019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #201:24:17
1582019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #101:49:19
1592019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-501:45:16
1602019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-401:43:26
1612019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-301:48:01
1622019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-201:41:46
1632019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-101:40:06
1642019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-300:33:11
1652019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-201:22:11
1662019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-100:57:26
1672019/04/06වත්ථූපම සූත්‍රය01:42:41
1682019/04/06ආකඩ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය01:18:56
1692019/04/06අනංගණ සූත්‍රය01:29:26
1702019/04/06භයභෙරව සූත්‍රය - 201:15:11
1712019/04/06භයභෙරව සූත්‍රය - 101:38:41
1722019/04/06ධම්ම දායාද සූත්‍රය01:50:36
1732019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-300:49:06
1742019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-201:44:11
1752019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-102:28:31
1762019/04/06මූල පරියාය සූත්‍රය-201:45:51
1772019/04/06මූල පරියාය සූත්‍රය-101:05:46
1782019/04/06පණ්ඩිතයින් විසින් ප්‍රශ්න කළ යුතු මිථ්‍යාදෘෂ්ටි තුන | තිත්ථායතන සූත්‍රය01:57:28
1792019/04/06යථාර්තවාදී ත්‍රිපිටකාභිවන්දනාව01:32:21
1802019/04/03සත්වයා යනු... සත්ත සූත්‍රය ඇසුරින්01:43:22
1812019/04/02ලෝකයේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම - ලෝක සූත්‍රය01:33:56
1822019/04/01විදර්ශනා ගැටළු (1 කොටස) - ධර්ම සාකච්ඡාව02:22:51
1832019/03/31ස්පර්ශයේ මායාව - සක්කායදිට්ඨිපහාන සූත්‍රය03:03:15
1842019/03/27“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Alawwe Anomadassi Thero01:55:16
1852019/03/27පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 11 (2019.03.25)01:24:46
1862019/03/26ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1801:10:25
1872019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.24 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:05:12
1882019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.2400:28:54
1892019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.2401:02:25
1902019/03/21ධර්ම සාකච්ඡාව - සතර ආහාර (2 කොටස)01:34:06
1912019/03/21ධර්ම සාකච්ඡාව - සතර ආහාර (1 කොටස)02:12:21
1922019/03/21Sathye Wimasuma 2019 03 16 Episode 2701:11:12
1932019/03/19"අස්මි මානය" ඛෙමක සූත්‍රය ඇසුරින්01:43:46
1942019/03/16මඟ ඵල ලාභීන් නිවැරදිව හඳුනාගන්න00:18:34
1952019/03/14අනිච්ච අනිච්ඡ පැටලිලාද?00:08:08
1962019/03/14ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1701:09:47
1972019/03/14ඔඝතරණ සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:01:01
1982019/03/13ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1601:13:20
1992019/03/11පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 10 (2019.03.11)01:27:51
2002019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #3 ධර්ම සකච්ඡාව00:52:54
2012019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #201:31:50
2022019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #101:57:44
2032019/03/10Sathye Wimasuma 2019 03 09 Episode 2601:10:26
2042019/03/04පංච උපාදානස්කන්ධයට රැවටෙන තරම...නදී සූත්‍රය01:26:26
2052019/03/03ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1501:06:20
2062019/03/02ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1401:08:38
2072019/03/01Sathye Wimasuma 2019 02 23 Episode 2401:07:01
2082019/03/01Sathye Wimasuma 2019 02 16 Episode 2301:09:18
2092019/02/28පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 09 (2019.02.25)01:23:11
2102019/02/28පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 08 (2019.02.11)01:25:56
2112019/02/27බුද්ධ වචනයට අනුව පටිච්චසමුප්පාදය විමසන්නේ කෙසේද?02:02:05
2122019/02/27ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1300:50:11
2132019/02/27ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1201:04:54
2142019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:10:49
2152019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #200:40:47
2162019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #101:27:09
2172019/02/20සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:51:21
2182019/02/12ප්‍රඥා චක්ෂුසයෙන් දැකිය යුතු අනිත්‍යය00:03:27
2192019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:01:43
2202019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #201:23:49
2212019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #101:43:18
2222019/02/05බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණික ද? මහා ප්‍රාඥ ද?00:03:39
2232019/02/05ඔබත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අභූතයෙන් චෝදනා කරන්නෙක්ද?00:16:00
2242019/02/04සකස්වීම නම් වූ සංස්කාර දුක නිරවුල්ව දකිමු - 2019.01.26 කහතුඩුව02:02:17
2252019/02/03ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1101:17:59
2262019/02/01Sathye Wimasuma 2019 01 26 Episode 2001:18:46
2272019/01/30පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 07 (2019.01.28)01:27:11
2282019/01/30ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1001:04:51
2292019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:01:26
2302019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #200:35:33
2312019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #101:12:52
2322019/01/23Sathye Wimasuma 2019 01 19 Episode 1901:05:36
2332019/01/20පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 06 (2019.01.14)01:23:06
2342019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #901:14:24
2352019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #801:08:40
2362019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #701:12:26
2372019/01/13පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 5 (2018.12.17)01:30:18
2382019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #300:42:26
2392019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #200:41:09
2402019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #100:55:29
2412019/01/05ජාතිය නැතිවීමෙන්ද ජරා-මරණ උපදින්නේ? ***ඉතා වැදගත්***00:54:36
2422019/01/05අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ කෙටි දහම් සාකච්චාවක්00:16:16
2432019/01/01ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #601:10:57
2442018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:59:53
2452018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:07:32
2462018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #3 - විමුක්තිය01:06:38
2472018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #2 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:37
2482018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව01:24:34
2492018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #3 - සැබෑ නිබ්බිධාවට යොමුවීම01:09:09
2502018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #2 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:08
2512018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #1 - සැබෑ නිබ්බිධාවට යොමුවීම01:16:53
2522018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:01
2532018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #301:08:14
2542018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #200:30:57
2552018/12/23ඤාණවත්ථු සූත්‍රය - සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #101:04:50
2562018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #401:38:39
2572018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #301:08:33
2582018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #200:41:24
2592018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #101:01:35
2602018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #501:13:21
2612018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #401:00:17
2622018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #301:18:50
2632018/12/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #101:23:23
2642018/12/09සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #300:39:16
2652018/12/09සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #201:23:21
2662018/12/06සති සම්පජඤ්ඤය සහ විපස්සනාව එකක්ද? (විනාඩි 9යි)00:08:51
2672018/12/04මහාකොට්ඨිත සුත්‍රය | 2018.12.01 මාතලේදී01:21:11
2682018/12/03පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 4 (2018.12.03)01:24:06
2692018/11/29ශ්‍රද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී පුද්ගලයින් සෝතාපන්න නොවී කලුරිය නොකරයිද?00:11:11
2702018/11/29මෝහය සහ අවිද්‍යාව එකක්ද?00:06:01
2712018/11/28අනාථපිණ්ඩිකොවාද සුත්‍රය01:57:36
2722018/11/28නිවැරදි දහමට පහදිමු00:46:46
2732018/11/28පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදය වය00:53:26
2742018/11/28ලොකවොලොකන සුත්‍රය01:26:31
2752018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #300:46:14
2762018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #201:00:19
2772018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #101:11:24
2782018/11/20පටිච්චසමුප්පාද විවරණ -3 (2018.11.19)01:23:51
2792018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #300:51:12
2802018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #201:25:13
2812018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #101:27:04
2822018/11/09ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #201:27:44
2832018/11/07පටිච්චසමුප්පාද විවරණ -2 (2018.11.05)01:32:46
2842018/11/07පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 1 (2018.10.22)01:20:01
2852018/11/07ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම01:13:09
2862018/11/05රාමුව ඉක්මවා දත යුතු අනිත්‍ය | රෑණකෙටුවගල ආරණ්‍ය කඨින දේශනාව | 2018.11.0401:07:36
2872018/10/30සල්ල සුත්‍රය00:56:49
2882018/10/28කෝසම්බිය සුත්‍රය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:29:19
2892018/10/28අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.10.28 - #201:18:14
2902018/10/28අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.10.28 - #101:20:05
2912018/10/23කාලකාරාම සුත්‍රය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:28:22
2922018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.300:55:17
2932018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.201:22:12
2942018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.101:54:01
2952018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.07.15 - #100:59:55
2962018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.201:26:36
2972018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.300:47:40
2982018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.101:43:55
2992018/10/05ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය | 2018.09.30 | නිට්ටඹුව01:11:10
3002018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 301:03:38
3012018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 200:54:12
3022018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 101:41:16
3032018/09/29ධර්ම දේශනාව - සීලවතී සෙවන, තලවතුගොඩ සිට සජීවී විකාශය01:23:56
3042018/09/16Dharma deshana01:00:48
3052018/09/16Dharma deshana01:29:28
3062018/09/16Dharma deshana01:27:00
3072018/09/16සංයුත්ත නිකාය විවරණය 100:28:32
3082018/09/16ස්කන්ධ සහ උපාදානස්කන්ධ ගැන අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ සාකච්චාව00:38:32
3092018/09/12සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2300:25:41
3102018/09/12සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2301:06:03
3112018/09/11සෝතාපන්න වීමට මූලික කරුණු | Ven Alawwe Anomadassi thero01:31:01
3122018/09/11සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2300:41:54
3132018/09/11සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2300:58:41
3142018/09/09සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2201:08:35
3152018/09/09සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2201:12:25
3162018/09/07සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2200:38:43
3172018/09/06සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2201:02:08
3182018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2101:30:50
3192018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2101:16:07
3202018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2100:55:21
3212018/09/03සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2100:45:26
3222018/09/03සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2001:01:20
3232018/09/02සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2000:43:37
3242018/09/01සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2001:02:26
3252018/09/01සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2001:03:19
3262018/08/30ධර්මයෙන් බුදුන් දැකගමු | 2018.08.30 |මාතලේ දී01:04:41
3272018/08/26අංගුත්තර නිකාය විවරණය 201:37:24
3282018/08/26අංගුත්තර නිකාය විවරණය 101:06:53
3292018/08/24Dharma deshana00:59:12
3302018/08/23අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ සාකච්චාව ඕවිලිකන්ද01:29:39
3312018/08/12SN300:52:05
3322018/08/12SN201:46:45
3332018/08/12SN101:39:29
3342018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (29-04-2018 Part 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:28:23
3352018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (29-04-2018 Part 2) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ00:52:07
3362018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (28-04-2018 Part 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:08:56
3372018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (28-04-2018 Part 2) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:27:11
3382018/07/15Session 301:00:29
3392018/07/15අතිපුජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි01:07:25
3402018/07/15Session 100:10:22
3412018/07/11ආසිවිසොපම සූත්‍රය | 2018.06.23 මහනුවරදී01:19:01
3422018/07/09Alawwe Anomadassi Thero (Deshana 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:10:19
3432018/06/30Vipassana400:42:32
3442018/06/30Vipassana301:57:32
3452018/06/30Vipassana200:38:47
3462018/06/30Vipassana01:00:18
3472018/06/27Vipassana, Colombo 701:18:17
3482018/06/24AU12. Sydney 4-Day Program (Day-4) MahaNidana Suthraya 2018.04.0204:48:21
3492018/06/24AU09. Sydney 4-Day Program (Day-3) Dukkhatha Suthraya 2018.04.0101:30:01
3502018/06/24AU07. Sydney 4-Day Program (Day-2) Saththattana Suthraya 2018.03.3101:46:51
3512018/06/24AU05. Sydney 4-Day Program (Day-2) Kajjaniya Suthraya 2018.03.3101:40:26
3522018/06/24AU03. Sydney 4-Day Program (Day-1) ThayoDhamma Suthraya 2018.03.3001:24:21
3532018/06/24AU10. Sydney 4-Day Program (Day-3) Discussion-1 2018.04.0101:31:01
3542018/06/24AU08. Sydney 4-Day Program (Day-2) Discussion-2 2018.03.3100:23:16
3552018/06/24AU06. Sydney 4-Day Program (Day-2) Discussion-1 2018.03.3101:16:16
3562018/06/24AU04. Sydney 4-Day Program (Day-1) Discussion-2 2018.03.3000:52:21
3572018/06/24AU02. Sydney 4-Day Program (Day-1) Discussion-1 2018.03.3001:05:26
3582018/06/24AU01. Sydney 4-Day Program (Day-1) Introduction Sermon 2018.03.3001:36:31
3592018/06/24AU11. Sydney 4-Day Program (Day-3) Saddhammappathirupaka Suthraya 2018.04.0100:54:56
3602018/05/31මාර්ග සත්‍යය පිළිබඳ විග්‍රහය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:22:00
3612018/05/14මධුපිණ්ඩික සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ01:29:01
3622018/04/25Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:11:51
3632018/04/24Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream00:57:26
3642018/04/23Alawwe Anomadassi Thero (04) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමිපාණෝ01:04:55
3652018/04/22Alawwe Anomadassi Thero (03) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමිපාණෝ01:17:39
3662018/04/22Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:27:39
3672018/04/21Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:21:46
3682018/04/20Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:22:23
3692018/04/19Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:13:27
3702018/04/18Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:11:26
3712018/04/16නිවන් මග Q&A Part 3 | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:31:01
3722018/04/11නිවන් මග Q&A Part 2 | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:17:01
3732018/04/10නිවන් මග Q&A Part 1| Ven Alawwe Anomadassi Thero01:06:01
3742018/04/10නිවන්මගට නිවැරදි ආරම්භයක් | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:37:01
3752018/03/17"බුදු දහමේ භාවනාව" වාසිජටොපම සූත්‍රය | 2018.03.0101:13:46
3762018/03/17වේදනානුපස්සනා භාවනාව | 2018.03.1201:30:56
3772018/03/17ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඇසුරින් | සවනට සිසිලස සාකච්ඡාව 2018.03.0601:20:21
3782018/03/17ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය | Dhammacakkappavattana Suthraya | 2018.03.10 Dehiwala02:30:31
3792018/03/13Nedimala Discussion00:43:33
3802018/03/13ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඇසුරින් දේශනාව- පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ01:58:57
3812018/02/28අසුභ භාවනාව - Asubha Bhawanawa | 2018.02.2601:12:16
3822018/02/28ත්‍රිලක්ෂණය | Thrilakshanaya | 2018.02.2000:59:36
3832018/02/21නිවැරදිව ආනාපාන සතිය වඩමු | Ven Alawwe Anomadassi Thero00:24:33
3842018/02/16"ධාතු මනසිකාර භාවනාව" | 2018.02.1201:28:56
3852018/02/16මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය | 2018.02.0601:45:56
3862018/02/16සංඛාරුපෙක්ඛා ඤාණය | 2018.01.2301:29:46
3872018/02/06පටි+ඉච්ඡ+සම+උප්පාදය ද? පටිච්චසමුප්පාදය ද? | නිවැරදි පටිච්චසමුප්පාදය | මහා නිදාන සූත්‍ර‍ය02:34:51
3882018/01/31"ඉරියාපථ සහ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව" | Iriyapatha & sampajanna bhawana | 2018.01.2901:14:16
3892018/01/31අනිච්ච ද? අනිච්ඡ ද?, "නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය" සුසීම සුත්‍රය ඇසුරින් | Karapitiya 2018.01.2701:52:21
3902018/01/26නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය තුලින් අනාපාන සති භාවනාව | Thrilakshanaya & Anapanasathi | 2018.01.2201:27:36
3912018/01/26නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය තුලින් සමථ විපස්සනා | Thrilakshanaya & Samata Vipassana | 2018.01.21 Kanduboda02:41:41
3922018/01/26චූල වෙදල්ල සූත්‍රය | Chula Wedalla Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.20 Nugegoda02:03:31
3932018/01/14"මුළා නොවී සෝවාන් වීම" | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි | 2017.12.28 බෞද්ධයා රූපවාහිනිය00:48:33
3942018/01/10පච්චය පච්චයුප්පන්න සූත්‍රය | Pachchaya Pachchuppanna | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.1001:08:01
3952018/01/09ධම්මට්ඨිති ඤාණය | DhammaThithi Knanaya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.0901:22:46
3962018/01/08ධම්මඤ්ඤූ සුත්‍රය | Dhammaknknu Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.0801:12:56
3972018/01/05සුසීම සුත්‍රය | Susima Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2017.12.3101:08:51
3982018/01/05Ven. Alawwe Anomadassi Thero | සද්ධම්මප්පතිරූපක සුත්‍රය | Saddammapathirupaka Suthraya | 2017.12.2601:26:01
3992017/12/26ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සහ ත්‍රිලක්ෂණ නුවණ | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | Buddhist TV 2017.12.1700:44:53
4002017/12/21Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මහාසළායතන සූත්‍රය | 2017.12.17 මාතර දී02:12:14
4012017/12/20KAAA001 ආර්ය සම්මා සමාධිය සහ සමාධිය ආශ්‍රවක්ෂය සඳහා භාවිතය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ02:24:24
4022017/12/11Sakachchawa Savanata Sisilasa 2017.12.05 Girimananda Suthraya01:34:46
4032017/12/11Sakachchawa 2017.12.04 Arya Sathya - Sathipattana Suthraya -201:24:56
4042017/12/02Ven. Alawwe Anomadassi Thero | නන්දකොවාද සුත්‍රය | Nandakowada Suthraya | 2017.11.2801:35:36
4052017/11/23Ven. Alawwe Anomadassi Thero | පරිවීමංසන සුත්‍රය | Pariwimansana Suthraya | 2017.11.2101:05:01
4062017/11/20Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ආර්ය සත්‍යය විවරණය | 2017.11.2001:27:56
4072017/11/16Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ආර්ය සත්‍යය විවරණය | 2017.11.0601:14:36
4082017/11/14Ven. Alawwe Anomadassi Thero | දුතිය ආනන්ද සුත්‍රය | Duthiya Ananda Suthraya | 2017.11.1400:36:51
4092017/11/08Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මිගසාලා සූත්‍රය | Migasala Suthraya | 2017.11.0701:48:01
4102017/10/25Ven. Alawwe Anomadassi Thero | කිංසුකොපම සූත්‍රය | Kinsukopama Suthraya | 2017.10.2401:40:31
4112017/10/17Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මජ්ඣෙ සූත්‍රය | Majje Suthraya | 2017.10.1701:30:31
4122017/10/16Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ඣානනිස්සයන සූත්‍රය | DyanaNissaya Suthraya | 2017.10.1001:27:36
4132017/10/12Ven. Alawwe Anomadassi Thero | කාලකාරාම සූත්‍රය | ඇත නැත අන්තයෙන් මිදීම.01:29:01
4142017/10/09Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය | Maha Malukya Suthraya | 2017.10.0301:47:01
4152017/09/29"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Alawwe Anomadhassi Thero01:31:57
4162017/09/28සම්මා දිට්ඨියට මග, නොමග | Samma Dittiyata Maga | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2017.09.2601:29:11
4172017/09/27Ven. Alawwe Anomadassi Thero | Khemaka Suthraya | ඛෙමක සුත්‍රය | 2017.09.2601:25:21
4182017/09/27Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ParinibbanaHethu Suthraya | පරිනිබ්බානහේතු සුත්‍රය | 2017.09.1901:15:16
4192017/09/17Upanisa Suthraya | උපනිස සූත්‍රය දේශනාව සහ සාකච්ඡාව | Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:06:11
4202017/09/15Parileyaka Suthraya | පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:47:11
4212017/08/27පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රාරම්භක ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව අගෝස්තු 25, 201700:54:56
4222017/08/10Ven Alawwe Anomadassi උපනිස සූත්‍රය01:55:15
4232017/08/02Pindapathaparisuddha Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero01:47:57
4242017/07/27ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ටිය - Ven Alawwe Anomadassi Thero01:42:42
4252017/07/22Aritta Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero (අරිට්ට සුත්‍රය)01:53:23
4262017/07/18Kappina Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero02:11:49
4272017/07/18විදර්ශනා භාවනාව - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:14:57
4282017/07/17අනිච්ච සංඥා සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ - Anichcha Sangna00:41:37
4292017/07/17විදර්ශනා භාවනාවට උපදෙස් | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:14
4302017/07/16සැබෑ දහම් මඟ පුරුදු කරමු | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:15
4312017/07/08උදායි සූත්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:44:24
4322017/07/04ධාතු විභංග සූත‍්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:16:41
4332017/06/28Moliya Phagguna Suthraya | 2017.06.25 @ Damrivi - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:58:22
4342017/06/28Salayathana Vibhanga Suthraya | 2017.06.24 @ Subadraramaya - Ven. Alawwe Anomadassi Thero00:56:47
4352017/06/28Aritta Suthraya & Anapanasathi Suthraya | 2017.06.25 @ Damrivi - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:10:36
4362017/06/20මහා හත්ති පදොපම සූත‍්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:14:03
4372017/06/12යවකලාප සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Yawakalapa Suthraya01:07:09
4382017/06/10යමක සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Yamaka Suthraya00:43:57
4392017/06/08මාගන්දිය සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Magandiya Suthraya01:13:31
4402017/06/07Yamaka Sutta Ven Alawwe Anomadassi Thero01:46:00
4412017/05/20අස්සාස සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Assasa Suthraya00:27:45
4422017/05/15samadhi bhawana suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | සමාධිභාවනා සූත්‍රය00:42:34
4432017/04/09තණ්හා සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:37:07
4442017/04/08මිගසාලා සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:43
4452017/03/19සතර ආහාර | අත්ථිරාග සුත්‍රය | පුජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ01:23:55
4462017/03/10අනුරාධ සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකරන විග්‍රහය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ00:32:54
4472017/02/19කච්චානගොත්ත සුත්‍රය | ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව01:39:19
4482017/02/16පටිච්චසමුප්පාද විවරණය 1 - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි00:40:34
4492017/02/09නිවනට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව හටගන්නේ කෙසේද? ආළවක සුත්‍රය ඇසුරින් පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:53:58
4502017/02/03මුහුත්තමපි චේ විඤ්ඤූ පණ්ඩිතං පයිරුපාසති00:45:08
4512016/08/30"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Alawwe Anomadhasssi Thero01:51:07

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.