අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 18 [සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහානයට සංස්කාරය තේරුම් ගමු.] (2019.07.15)01:27:31
22019/07/15ෂඩායතනයේ කායගතාසතිය - ඡප්පාණක සූත්‍රය (2019.07.13)02:29:26
32019/07/14සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.07.1402:27:15
42019/07/10මහා සීහනාද සූත්‍රය (2019.07.09)01:43:26
52019/07/06ආනන්ද ථෙර ගාථා | 2019.07.0101:13:46
62019/07/04චූල සීහනාද සූත්‍රය -1 (2019.07.02)01:59:51
72019/07/04ධර්ම සාකච්ඡාව 2 | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 2 - 2019.06.22)00:51:50
82019/07/04භුක්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය | පර්ත් භාවනා වැඩසටහන (දිනය 2 - 2019.06.22)00:19:40
92019/07/03පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 17 (2019.07.01)01:24:36
102019/07/02භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නාසේක, මම නො දනිමි - බීජ සූත්‍රය | 2019.06.2902:05:14
112019/06/30සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 9 - ධර්ම සාකච්ඡාව - 201:35:51
122019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #ධර්ම සාකච්ඡාව - 2019.06.3000:53:42
132019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ #2 - 2019.06.3001:17:58
142019/06/30අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.3001:39:21
152019/06/27ප්‍රායෝගික බුදු දහමින් රූපය පිරිසිඳ දැකීම02:13:34
162019/06/25Perth Day 101:32:32
172019/06/25Final Session -Tuesday 25th June00:17:46
182019/06/25Sermon2-Tuesday 25th June02:49:16
192019/06/25Q&A Tuesday 25th June00:25:51
202019/06/25Sermon1- Tuesday 25th June01:37:31
212019/06/24Sermon2 - Monday 24th june01:19:06
222019/06/24Q&A - Monday 24th June01:19:46
232019/06/24Sermon1 - Monday 24th June01:41:41
242019/06/23Ven Alawwe Anomadassi Thero 23JUN Afternoon Q&A01:21:36
252019/06/23Ven Alawwe Anomadassi Thero In Perth Evening Dhamma Deshana01:15:46
262019/06/23Ven Alawwe Anomadassi In Perth 23JUN Morning Dhamma Deshana01:40:26
272019/06/22Ven Alawwe Anomadassi In Perth 22JUN19 Afternoon Session02:47:51
282019/06/22Ven Alawwe Anomadassi Thero In Perth01:35:21
292019/06/21Damma Sermon 201:07:46
302019/06/21Discussion Day101:14:36
312019/06/18පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 16 (2019.06.17)01:28:16
322019/06/13සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 8 - ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:43:41
332019/06/09සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.0902:05:00
342019/06/09අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.06.0901:43:37
352019/06/08පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 15 (2019.06.03)01:03:26
362019/06/08සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 7 - සච්ච පබ්බය01:44:46
372019/06/06මජ්ඣෙ සූත්‍රය පිළිබද පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමි00:50:34
382019/06/03මග වැඩෙන ලෙස දහම උගනිමු (දුතිය ආනන්ද සූත්‍රය)02:38:18
392019/06/02ධර්ම සාකච්ඡාව - 701:54:26
402019/05/30සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 6 - බොජ්ඣඞ්ග පබ්බය01:36:06
412019/05/29ධර්ම සාකච්ඡාව - 0601:49:36
422019/05/26පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 14 (2019.05.20)01:29:21
432019/05/25සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 5 - ආයතන පබ්බය01:39:41
442019/05/20සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 4 - නීවරණ සහ ඛන්ධ පබ්බය01:50:36
452019/05/19ආර්ය ශුන්‍යතාවය - චූළ සුඤ්ඤත සහ වාසිජටොපම සූත්‍ර ඇසුරින්01:35:41
462019/05/12සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.12 #201:07:23
472019/05/12සං‍යුත්ත නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.12 #101:13:58
482019/05/11අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.11 #201:29:55
492019/05/11අංගුත්තර නිකාය සූත්‍ර විවරණ - 2019.05.11 #101:06:52
502019/05/112019-05-11 Ven Alawwe Anomadassi Thero00:08:08
512019/05/09සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 3 | වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව (2019.05.07)01:45:31
522019/05/01සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 2 | ඉරියාපථයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය දුරුකිරීම (2019.04.30)01:49:06
532019/04/30දැන-දැක සක්කාය දිට්ඨිය දුරුකරන ප්‍රතිපදාව - පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය02:02:31
542019/04/29ධර්ම සාකච්ඡාව - පටිච්චසමුප්පාදය01:54:51
552019/04/24සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 1 කොටස (2019.04.23)01:34:16
562019/04/23පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - 13 (2019.04.22)01:31:26
572019/04/18සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-701:40:51
582019/04/17නිබ්බෙධික සූත්‍රය [කර්මය, දුක] - සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #101:03:23
592019/04/13සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරුවීමේදී සීලබ්බතය, විචිකිච්ඡාව දුරුවන්නේ කෙසේද?00:10:52
602019/04/13ඉලක්කය සෝවාන්වීමද? එසේනම් මෙය ඇසිය යුතුමය00:25:43
612019/04/12විදර්ශනා ගැටළු (2 කොටස) - ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:41
622019/04/11පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 12 (2019.04.08)01:27:16
632019/04/11සක්කාය දිට්ඨිය දුරුවන ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාව - සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-601:05:26
642019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:46
652019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #201:24:17
662019/04/07සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.04.07 #101:49:19
672019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-501:45:16
682019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-401:43:26
692019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-301:48:01
702019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-201:41:46
712019/04/06සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය-101:40:06
722019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-300:33:11
732019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-201:22:11
742019/04/06සල්ලේඛ සූත්‍රය-100:57:26
752019/04/06වත්ථූපම සූත්‍රය01:42:41
762019/04/06ආකඩ්ඛෙය්‍ය සූත්‍රය01:18:56
772019/04/06අනංගණ සූත්‍රය01:29:26
782019/04/06භයභෙරව සූත්‍රය - 201:15:11
792019/04/06භයභෙරව සූත්‍රය - 101:38:41
802019/04/06ධම්ම දායාද සූත්‍රය01:50:36
812019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-300:49:06
822019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-201:44:11
832019/04/06සබ්බාසව සූත්‍රය-102:28:31
842019/04/06මූල පරියාය සූත්‍රය-201:45:51
852019/04/06මූල පරියාය සූත්‍රය-101:05:46
862019/04/06පණ්ඩිතයින් විසින් ප්‍රශ්න කළ යුතු මිථ්‍යාදෘෂ්ටි තුන | තිත්ථායතන සූත්‍රය01:57:28
872019/04/06යථාර්තවාදී ත්‍රිපිටකාභිවන්දනාව01:32:21
882019/04/03සත්වයා යනු... සත්ත සූත්‍රය ඇසුරින්01:43:22
892019/04/02ලෝකයේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම - ලෝක සූත්‍රය01:33:56
902019/04/01විදර්ශනා ගැටළු (1 කොටස) - ධර්ම සාකච්ඡාව02:22:51
912019/03/31ස්පර්ශයේ මායාව - සක්කායදිට්ඨිපහාන සූත්‍රය03:03:15
922019/03/27“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Alawwe Anomadassi Thero01:55:16
932019/03/27පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 11 (2019.03.25)01:24:46
942019/03/26ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1801:10:25
952019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.24 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:05:12
962019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.2400:28:54
972019/03/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.03.2401:02:25
982019/03/21ධර්ම සාකච්ඡාව - සතර ආහාර (2 කොටස)01:34:06
992019/03/21ධර්ම සාකච්ඡාව - සතර ආහාර (1 කොටස)02:12:21
1002019/03/21Sathye Wimasuma 2019 03 16 Episode 2701:11:12
1012019/03/19"අස්මි මානය" ඛෙමක සූත්‍රය ඇසුරින්01:43:46
1022019/03/16මඟ ඵල ලාභීන් නිවැරදිව හඳුනාගන්න00:18:34
1032019/03/14අනිච්ච අනිච්ඡ පැටලිලාද?00:08:08
1042019/03/14ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1701:09:47
1052019/03/14ඔඝතරණ සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:01:01
1062019/03/13ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1601:13:20
1072019/03/11පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 10 (2019.03.11)01:27:51
1082019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #3 ධර්ම සකච්ඡාව00:52:54
1092019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #201:31:50
1102019/03/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.03.10 #101:57:44
1112019/03/10Sathye Wimasuma 2019 03 09 Episode 2601:10:26
1122019/03/04පංච උපාදානස්කන්ධයට රැවටෙන තරම...නදී සූත්‍රය01:26:26
1132019/03/03ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1501:06:20
1142019/03/02ත්‍රිලක්ෂණය - සූත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1401:08:38
1152019/03/01Sathye Wimasuma 2019 02 23 Episode 2401:07:01
1162019/03/01Sathye Wimasuma 2019 02 16 Episode 2301:09:18
1172019/02/28පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 09 (2019.02.25)01:23:11
1182019/02/28පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 08 (2019.02.11)01:25:56
1192019/02/27බුද්ධ වචනයට අනුව පටිච්චසමුප්පාදය විමසන්නේ කෙසේද?02:02:05
1202019/02/27ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1300:50:11
1212019/02/27ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1201:04:54
1222019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:10:49
1232019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #200:40:47
1242019/02/24අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.02.24 #101:27:09
1252019/02/20සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:51:21
1262019/02/12ප්‍රඥා චක්ෂුසයෙන් දැකිය යුතු අනිත්‍යය00:03:27
1272019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:01:43
1282019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #201:23:49
1292019/02/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය 2019.02.10 #101:43:18
1302019/02/05බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණික ද? මහා ප්‍රාඥ ද?00:03:39
1312019/02/05ඔබත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අභූතයෙන් චෝදනා කරන්නෙක්ද?00:16:00
1322019/02/04සකස්වීම නම් වූ සංස්කාර දුක නිරවුල්ව දකිමු - 2019.01.26 කහතුඩුව02:02:17
1332019/02/03ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1101:17:59
1342019/02/01Sathye Wimasuma 2019 01 26 Episode 2001:18:46
1352019/01/30පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 07 (2019.01.28)01:27:11
1362019/01/30ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #1001:04:51
1372019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #3 ධර්ම සාකච්ඡාව01:01:26
1382019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #200:35:33
1392019/01/27අංගුත්තර නිකාය විවරණය 2019.01.27 #101:12:52
1402019/01/23Sathye Wimasuma 2019 01 19 Episode 1901:05:36
1412019/01/20පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 06 (2019.01.14)01:23:06
1422019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #901:14:24
1432019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #801:08:40
1442019/01/18ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #701:12:26
1452019/01/13පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 5 (2018.12.17)01:30:18
1462019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #300:42:26
1472019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #200:41:09
1482019/01/05අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.12.30 - #100:55:29
1492019/01/05ජාතිය නැතිවීමෙන්ද ජරා-මරණ උපදින්නේ? ***ඉතා වැදගත්***00:54:36
1502019/01/05අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ කෙටි දහම් සාකච්චාවක්00:16:16
1512019/01/01ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #601:10:57
1522018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:59:53
1532018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:07:32
1542018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #3 - විමුක්තිය01:06:38
1552018/12/25සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.25 #2 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:37
1562018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව01:24:34
1572018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #3 - සැබෑ නිබ්බිධාවට යොමුවීම01:09:09
1582018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #2 - ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:08
1592018/12/24සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.24 #1 - සැබෑ නිබ්බිධාවට යොමුවීම01:16:53
1602018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #4 - ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:01
1612018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #301:08:14
1622018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #200:30:57
1632018/12/23සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.23 #101:34:49
1642018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #401:38:39
1652018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #301:08:33
1662018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #200:41:24
1672018/12/22සිව් දින භාවනා වැඩසටහන - 2018.12.22 #101:01:35
1682018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #501:13:21
1692018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #401:00:17
1702018/12/17ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #301:18:50
1712018/12/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #101:23:23
1722018/12/09සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #300:39:16
1732018/12/09සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.12.09 #201:23:21
1742018/12/06සති සම්පජඤ්ඤය සහ විපස්සනාව එකක්ද? (විනාඩි 9යි)00:08:51
1752018/12/04මහාකොට්ඨිත සුත්‍රය | 2018.12.01 මාතලේදී01:21:11
1762018/12/03පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 4 (2018.12.03)01:24:06
1772018/11/29ශ්‍රද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී පුද්ගලයින් සෝතාපන්න නොවී කලුරිය නොකරයිද?00:11:11
1782018/11/29මෝහය සහ අවිද්‍යාව එකක්ද?00:06:01
1792018/11/28අනාථපිණ්ඩිකොවාද සුත්‍රය01:57:36
1802018/11/28නිවැරදි දහමට පහදිමු00:46:46
1812018/11/28පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදය වය00:53:26
1822018/11/28ලොකවොලොකන සුත්‍රය01:26:31
1832018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #300:46:14
1842018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #201:00:19
1852018/11/25අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.11.25 - #101:11:24
1862018/11/20පටිච්චසමුප්පාද විවරණ -3 (2018.11.19)01:23:51
1872018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #300:51:12
1882018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #201:25:13
1892018/11/11සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.11.11 - #101:27:04
1902018/11/09ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම #201:27:44
1912018/11/07පටිච්චසමුප්පාද විවරණ -2 (2018.11.05)01:32:46
1922018/11/07පටිච්චසමුප්පාද විවරණ - 1 (2018.10.22)01:20:01
1932018/11/07ත්‍රිලක්ෂණය - සුත්‍ර පිටකය ඇසුරින් විමසුම01:13:09
1942018/11/05රාමුව ඉක්මවා දත යුතු අනිත්‍ය | රෑණකෙටුවගල ආරණ්‍ය කඨින දේශනාව | 2018.11.0401:07:36
1952018/10/30සල්ල සුත්‍රය00:56:49
1962018/10/28කෝසම්බිය සුත්‍රය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:29:19
1972018/10/28අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.10.28 - #201:18:14
1982018/10/28අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.10.28 - #101:20:05
1992018/10/23කාලකාරාම සුත්‍රය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි01:28:22
2002018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.300:55:17
2012018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.201:22:12
2022018/10/14සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.10.14 - #4.101:54:01
2032018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.07.15 - #100:59:55
2042018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.201:26:36
2052018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.300:47:40
2062018/10/10සංයුත්ත නිකාය විවරණය | 2018.09.16 - #3.101:43:55
2072018/10/05ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය | 2018.09.30 | නිට්ටඹුව01:11:10
2082018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 301:03:38
2092018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 200:54:12
2102018/09/30අංගුත්තර නිකාය විවරණය | 2018.09.30 - 101:41:16
2112018/09/29ධර්ම දේශනාව - සීලවතී සෙවන, තලවතුගොඩ සිට සජීවී විකාශය01:23:56
2122018/09/16Dharma deshana01:00:48
2132018/09/16Dharma deshana01:29:28
2142018/09/16Dharma deshana01:27:00
2152018/09/16සංයුත්ත නිකාය විවරණය 100:28:32
2162018/09/16ස්කන්ධ සහ උපාදානස්කන්ධ ගැන අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ සාකච්චාව00:38:32
2172018/09/12සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2300:25:41
2182018/09/12සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2301:06:03
2192018/09/11සෝතාපන්න වීමට මූලික කරුණු | Ven Alawwe Anomadassi thero01:31:01
2202018/09/11සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2300:41:54
2212018/09/11සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | සිව්වන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2300:58:41
2222018/09/09සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2201:08:35
2232018/09/09සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2201:12:25
2242018/09/07සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2200:38:43
2252018/09/06සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | තෙවන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2201:02:08
2262018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2101:30:50
2272018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2101:16:07
2282018/09/04සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2100:55:21
2292018/09/03සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | දෙවන දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2100:45:26
2302018/09/03සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින සාකච්ඡාව - 2 | 2018.08.2001:01:20
2312018/09/02සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින සාකච්ඡාව - 1 | 2018.08.2000:43:37
2322018/09/01සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින දේශනාව - 2 | 2018.08.2001:02:26
2332018/09/01සිව් දින භාවනා වැඩසටහන | පළමු දින දේශනාව - 1 | 2018.08.2001:03:19
2342018/08/30ධර්මයෙන් බුදුන් දැකගමු | 2018.08.30 |මාතලේ දී01:04:41
2352018/08/26අංගුත්තර නිකාය විවරණය 201:37:24
2362018/08/26අංගුත්තර නිකාය විවරණය 101:06:53
2372018/08/24Dharma deshana00:59:12
2382018/08/23අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි සමඟ සාකච්චාව ඕවිලිකන්ද01:29:39
2392018/08/12SN300:52:05
2402018/08/12SN201:46:45
2412018/08/12SN101:39:29
2422018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (29-04-2018 Part 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:28:23
2432018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (29-04-2018 Part 2) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ00:52:07
2442018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (28-04-2018 Part 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:08:56
2452018/07/16Alawwe Anomadassi Thero (28-04-2018 Part 2) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:27:11
2462018/07/15Session 301:00:29
2472018/07/15Session 201:07:25
2482018/07/15Session 100:10:22
2492018/07/11ආසිවිසොපම සූත්‍රය | 2018.06.23 මහනුවරදී01:19:01
2502018/07/09Alawwe Anomadassi Thero (Deshana 1) : අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමිපාණෝ01:10:19
2512018/06/30Vipassana400:42:32
2522018/06/30Vipassana301:57:32
2532018/06/30Vipassana200:38:47
2542018/06/30Vipassana01:00:18
2552018/06/27Vipassana, Colombo 701:18:17
2562018/06/24AU12. Sydney 4-Day Program (Day-4) MahaNidana Suthraya 2018.04.0204:48:21
2572018/06/24AU09. Sydney 4-Day Program (Day-3) Dukkhatha Suthraya 2018.04.0101:30:01
2582018/06/24AU07. Sydney 4-Day Program (Day-2) Saththattana Suthraya 2018.03.3101:46:51
2592018/06/24AU05. Sydney 4-Day Program (Day-2) Kajjaniya Suthraya 2018.03.3101:40:26
2602018/06/24AU03. Sydney 4-Day Program (Day-1) ThayoDhamma Suthraya 2018.03.3001:24:21
2612018/06/24AU10. Sydney 4-Day Program (Day-3) Discussion-1 2018.04.0101:31:01
2622018/06/24AU08. Sydney 4-Day Program (Day-2) Discussion-2 2018.03.3100:23:16
2632018/06/24AU06. Sydney 4-Day Program (Day-2) Discussion-1 2018.03.3101:16:16
2642018/06/24AU04. Sydney 4-Day Program (Day-1) Discussion-2 2018.03.3000:52:21
2652018/06/24AU02. Sydney 4-Day Program (Day-1) Discussion-1 2018.03.3001:05:26
2662018/06/24AU01. Sydney 4-Day Program (Day-1) Introduction Sermon 2018.03.3001:36:31
2672018/06/24AU11. Sydney 4-Day Program (Day-3) Saddhammappathirupaka Suthraya 2018.04.0100:54:56
2682018/05/31මාර්ග සත්‍යය පිළිබඳ විග්‍රහය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:22:00
2692018/05/14මධුපිණ්ඩික සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ01:29:01
2702018/04/25Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:11:51
2712018/04/24Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream00:57:26
2722018/04/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:04:54
2732018/04/22Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:17:38
2742018/04/22Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:27:39
2752018/04/21Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:21:46
2762018/04/20Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:22:23
2772018/04/19Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:13:27
2782018/04/18Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:11:26
2792018/04/16නිවන් මග Q&A Part 3 | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:31:01
2802018/04/11නිවන් මග Q&A Part 2 | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:17:01
2812018/04/10නිවන් මග Q&A Part 1| Ven Alawwe Anomadassi Thero01:06:01
2822018/04/10නිවන්මගට නිවැරදි ආරම්භයක් | Ven Alawwe Anomadassi Thero01:37:01
2832018/03/17"බුදු දහමේ භාවනාව" වාසිජටොපම සූත්‍රය | 2018.03.0101:13:46
2842018/03/17වේදනානුපස්සනා භාවනාව | 2018.03.1201:30:56
2852018/03/17ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඇසුරින් | සවනට සිසිලස සාකච්ඡාව 2018.03.0601:20:21
2862018/03/17ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය | Dhammacakkappavattana Suthraya | 2018.03.10 Dehiwala02:30:31
2872018/03/13Nedimala Discussion00:43:33
2882018/03/13ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඇසුරින් දේශනාව- පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ01:58:57
2892018/02/28අසුභ භාවනාව - Asubha Bhawanawa | 2018.02.2601:12:16
2902018/02/28ත්‍රිලක්ෂණය | Thrilakshanaya | 2018.02.2000:59:36
2912018/02/21නිවැරදිව ආනාපාන සතිය වඩමු | Ven Alawwe Anomadassi Thero00:24:33
2922018/02/16"ධාතු මනසිකාර භාවනාව" | 2018.02.1201:28:56
2932018/02/16මහා සුඤ්ඤත සූත්‍රය | 2018.02.0601:45:56
2942018/02/16සංඛාරුපෙක්ඛා ඤාණය | 2018.01.2301:29:46
2952018/02/06පටි+ඉච්ඡ+සම+උප්පාදය ද? පටිච්චසමුප්පාදය ද? | නිවැරදි පටිච්චසමුප්පාදය | මහා නිදාන සූත්‍ර‍ය02:34:51
2962018/01/31"ඉරියාපථ සහ සම්පජඤ්ඤ භාවනාව" | Iriyapatha & sampajanna bhawana | 2018.01.2901:14:16
2972018/01/31අනිච්ච ද? අනිච්ඡ ද?, "නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය" සුසීම සුත්‍රය ඇසුරින් | Karapitiya 2018.01.2701:52:21
2982018/01/26නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය තුලින් අනාපාන සති භාවනාව | Thrilakshanaya & Anapanasathi | 2018.01.2201:27:36
2992018/01/26නිවැරදි ත්‍රිලක්ෂණය තුලින් සමථ විපස්සනා | Thrilakshanaya & Samata Vipassana | 2018.01.21 Kanduboda02:41:41
3002018/01/26චූල වෙදල්ල සූත්‍රය | Chula Wedalla Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.20 Nugegoda02:03:31
3012018/01/14"මුළා නොවී සෝවාන් වීම" | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි | 2017.12.28 බෞද්ධයා රූපවාහිනිය00:48:33
3022018/01/10පච්චය පච්චයුප්පන්න සූත්‍රය | Pachchaya Pachchuppanna | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.1001:08:01
3032018/01/09ධම්මට්ඨිති ඤාණය | DhammaThithi Knanaya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.0901:22:46
3042018/01/08ධම්මඤ්ඤූ සුත්‍රය | Dhammaknknu Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2018.01.0801:12:56
3052018/01/05සුසීම සුත්‍රය | Susima Suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2017.12.3101:08:51
3062018/01/05Ven. Alawwe Anomadassi Thero | සද්ධම්මප්පතිරූපක සුත්‍රය | Saddammapathirupaka Suthraya | 2017.12.2601:26:01
3072017/12/26ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය සහ ත්‍රිලක්ෂණ නුවණ | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | Buddhist TV 2017.12.1700:44:53
3082017/12/21Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මහාසළායතන සූත්‍රය | 2017.12.17 මාතර දී02:12:14
3092017/12/20KAAA001 ආර්ය සම්මා සමාධිය සහ සමාධිය ආශ්‍රවක්ෂය සඳහා භාවිතය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේ02:24:24
3102017/12/11Sakachchawa Savanata Sisilasa 2017.12.05 Girimananda Suthraya01:34:46
3112017/12/11Sakachchawa 2017.12.04 Arya Sathya - Sathipattana Suthraya -201:24:56
3122017/12/02Ven. Alawwe Anomadassi Thero | නන්දකොවාද සුත්‍රය | Nandakowada Suthraya | 2017.11.2801:35:36
3132017/11/23Ven. Alawwe Anomadassi Thero | පරිවීමංසන සුත්‍රය | Pariwimansana Suthraya | 2017.11.2101:05:01
3142017/11/20Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ආර්ය සත්‍යය විවරණය | 2017.11.2001:27:56
3152017/11/16Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ආර්ය සත්‍යය විවරණය | 2017.11.0601:14:36
3162017/11/14Ven. Alawwe Anomadassi Thero | දුතිය ආනන්ද සුත්‍රය | Duthiya Ananda Suthraya | 2017.11.1400:36:51
3172017/11/08Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මිගසාලා සූත්‍රය | Migasala Suthraya | 2017.11.0701:48:01
3182017/10/25Ven. Alawwe Anomadassi Thero | කිංසුකොපම සූත්‍රය | Kinsukopama Suthraya | 2017.10.2401:40:31
3192017/10/17Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මජ්ඣෙ සූත්‍රය | Majje Suthraya | 2017.10.1701:30:31
3202017/10/16Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ඣානනිස්සයන සූත්‍රය | DyanaNissaya Suthraya | 2017.10.0301:27:36
3212017/10/12Ven. Alawwe Anomadassi Thero | කාලකාරාම සූත්‍රය01:29:01
3222017/10/09Ven. Alawwe Anomadassi Thero | මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය | Maha Malukya Suthraya | 2017.10.0301:47:01
3232017/09/29"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Alawwe Anomadhassi Thero01:31:57
3242017/09/28සම්මා දිට්ඨියට මග, නොමග | Samma Dittiyata Maga | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | 2017.09.2601:29:11
3252017/09/27Ven. Alawwe Anomadassi Thero | Khemaka Suthraya | ඛෙමක සුත්‍රය | 2017.09.2601:25:21
3262017/09/27Ven. Alawwe Anomadassi Thero | ParinibbanaHethu Suthraya | පරිනිබ්බානහේතු සුත්‍රය | 2017.09.1901:15:16
3272017/09/17Upanisa Suthraya | උපනිස සූත්‍රය දේශනාව සහ සාකච්ඡාව | Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:06:11
3282017/09/15Parileyaka Suthraya | පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:47:11
3292017/08/27පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රාරම්භක ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව අගෝස්තු 25, 201700:54:56
3302017/08/10Ven Alawwe Anomadassi උපනිස සූත්‍රය01:55:15
3312017/08/02Pindapathaparisuddha Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero01:47:57
3322017/07/27ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ටිය - Ven Alawwe Anomadassi Thero01:42:42
3332017/07/22Aritta Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero (අරිට්ට සුත්‍රය)01:53:23
3342017/07/18Kappina Sutta by Ven Alawwe Anomadassi Thero02:11:49
3352017/07/18විදර්ශනා භාවනාව - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:14:57
3362017/07/17අනිච්ච සංඥා සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ - Anichcha Sangna00:41:37
3372017/07/17විදර්ශනා භාවනාවට උපදෙස් | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:14
3382017/07/16සැබෑ දහම් මඟ පුරුදු කරමු | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:15
3392017/07/08උදායි සූත්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:44:24
3402017/07/04ධාතු විභංග සූත‍්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:16:41
3412017/06/28Moliya Phagguna Suthraya | 2017.06.25 @ Damrivi - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:58:22
3422017/06/28Salayathana Vibhanga Suthraya | 2017.06.24 @ Subadraramaya - Ven. Alawwe Anomadassi Thero00:56:47
3432017/06/28Aritta Suthraya & Anapanasathi Suthraya | 2017.06.25 @ Damrivi - Ven. Alawwe Anomadassi Thero01:10:36
3442017/06/20මහා හත්ති පදොපම සූත‍්‍රය - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි හිමි01:14:03
3452017/06/12යවකලාප සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Yawakalapa Suthraya01:07:09
3462017/06/10යමක සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Yamaka Suthraya00:43:57
3472017/06/08මාගන්දිය සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Magandiya Suthraya01:13:31
3482017/06/07Yamaka Sutta Ven Alawwe Anomadassi Thero01:46:00
3492017/05/20අස්සාස සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ | Assasa Suthraya00:27:45
3502017/05/15samadhi bhawana suthraya | Ven. Alawwe Anomadassi Thero | සමාධිභාවනා සූත්‍රය00:42:34
3512017/04/09තණ්හා සුත්‍රය | පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:37:07
3522017/04/08මිගසාලා සුත්‍රය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:43
3532017/03/19සතර ආහාර | අත්ථිරාග සුත්‍රය | පුජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ01:23:55
3542017/03/10අනුරාධ සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකරන විග්‍රහය | පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ00:32:54
3552017/02/19කච්චානගොත්ත සුත්‍රය | ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව01:39:19
3562017/02/16පටිච්චසමුප්පාද විවරණය 1 - පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි00:40:34
3572017/02/09නිවනට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව හටගන්නේ කෙසේද? ආළවක සුත්‍රය ඇසුරින් පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:53:58
3582017/02/03මුහුත්තමපි චේ විඤ්ඤූ පණ්ඩිතං පයිරුපාසති00:45:08
3592016/08/30"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Alawwe Anomadhasssi Thero01:51:07

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.