කොලොන්නාවේ සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/28ධර්ම දේශනාව පූජ්‍යපාද කොලොන්නාවේ සුමංගල හිමි00:51:31
22020/07/09Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero l සුමධුර සදහම් දෙසුම කොළොන්නාවේ සිරි සුමංගල මහා නායක හිමිපාණෝ00:51:31
32020/04/03 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:01:22
42020/01/29 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 701:04:35
52020/01/29 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:12:34
62020/01/23 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:12:57
72020/01/21 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 502:01:18
82019/12/31 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:53:42
92019/12/31 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:45:34
102019/12/31 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:02:08
112019/12/31 Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:02:14
122019/10/20සුමධුර සදහම් දෙසුම කොළොන්නාවේ සිරි සුමංගල මහා නායක හිමිපාණෝ Ven Kolonnawe Siri Sumangala Thero01:04:35
132018/09/27පූජ්‍ය කොළොන්නාවේ සුමංගල හිමි 2018 09 12 Ven Kolonnawe Sumangala thero01:08:20
142018/06/15Kolonnawe Sumangala Thero01:12:34
152013/03/10109. Duthiya Ovaada Sutta - Ven Kolonnawe Siri Sumangala Anunayaka Thero01:02:08
162012/11/20Asewanacha Balanan - Ven Kolonnawe Sumangala Thero01:02:14
172012/07/13Ven Kolonnawe Siri Sumangala Anunayaka Thero - Duthiya Ovaada Sutta01:02:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.