දවුල්දෙන ඤාණිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/12/31Ven. Davuldena Gnanissara Maha Nayaka Thero celebrating 101st birthday | 31-12-201500:03:21
22010/02/05Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 H.mpg00:08:39
32010/02/05Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 G.mpg00:09:28
42010/02/04Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 F.mpg00:09:02
52010/02/04Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 E.mpg00:09:12
62010/02/04Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 D.mpg00:09:06
72010/01/30Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 C.mpg00:09:44
82010/01/30Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 B.mpg00:09:56
92010/01/30Davuldena Gnanissara vs Hue-VN_01/2010 A.mpg00:08:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.