කොළඹගම පොඩි හාමුදුරුවෝ හෙවත් ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/13Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.12 - 08.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:00
22019/09/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.09.10 - 16.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:34
32019/09/11අෂ්ඨ ලෝක ධර්මය ඉවසීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 10)01:01:58
42019/09/05මහා යතිවරයාණන් වහන්සේ අස්වාභාවිකව අපවත් කරවන යක්ෂ බලවේග Gallehepitiye Pemarathana thero (2019-09-04)00:56:41
52019/09/03කල්පයක් එකම කුඹුරක් සීසාන ගොවියා Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 09 - 01)00:57:53
62019/08/27ඔබට වයස කීයද? Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 26)00:54:12
72019/08/19ආර්ය නිහඬතාවයෙන් වචන හීළෑ කිරීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 18)00:59:47
82019/08/16පුණ්ණා දාසිය වහල් භාවයෙන් නිදහස් වීම Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 15)00:55:15
92019/08/10කොසොල් රජු ඊර්ෂ්‍යා කල තම රාජ්‍යයේ ගැමියෙක්ගේ සැපය Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 08 - 08)00:55:56
102019/08/05මැටි වළඳක් සෑදූ මොහොතේ සිට නිරතුරු ස්භාවය බිඳීමයි. මේ කය මෙන් Gallehepitiye Pemarathana thero 19-8-400:57:36
112019/07/24ලොව්තුරා බුදුවරයෙක්ට කල්‍යාණ මිත්‍රයෙක් වූ ඝටීකාර උපාසක තුමා Gallehepitiye Pemarathana thero 19-7-2300:51:01
122019/07/22අතින් අත ඇරීමට පෙර සිතින් අතඇර සිටින්න Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 21)00:55:29
132019/07/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.07.11 - 13.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:37
142019/07/05සහල් ප්‍රේතයා වූ භික්ෂුව Ven. Gallehepitiye Pemarathana thero (2019 - 07 - 04)00:57:16
152019/06/28ඥාතියෙකුට අනුමෝදන් වීමට පිනක් නැති මිලෙන් අධික පිංකම් Gallehepitiye Pemarathana thero (2019- 06-27)00:52:18
162019/06/18Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.06.17 - 17.15 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:59
172019/06/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  2019.06.17 - 20.02 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:35
182019/06/15පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි 2019 06 10තරම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ දෑත් ඉවර විකාශනයකි00:54:52
192019/06/11භාවනා ටියුෂන් යන අම්මාට තරහ යනව වැඩිද? (2019 - 06 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:20
202019/05/11චුල්ලසෙට්ඨි, ඇටසැකිලි ප්‍රේතයා (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:54:37
212019/05/10මිල කල නොහැකි නිධානයක් උඩ හිඳ සිටින වඳුරු රංචුව (2019 - 05 - 09) පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි00:55:22
222019/05/05Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - පුත්තා මත්ති ධනං මත්ති, ඉති බාලො විභඤ්ඤති00:49:11
232019/04/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.04.20 - 08.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:20
242019/04/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.31 - 14.30 The Buddhist TV00:54:38
252019/03/302019 - 03 - 29 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:58:56
262019/03/28Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.28 - 16.00 The Buddhist TV ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්00:59:38
272019/03/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.22 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:31
282019/03/19Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.18 - 14.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:40
292019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:15
302019/03/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.28 - 04.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:10
312019/03/04Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.03.03 - 17.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:50
322019/02/21Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.15 - 14.40  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:20
332019/02/142019 - 02 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:52:02
342019/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.02.09 - 10.20  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:08
352019/02/072019 - 02 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:59:18
362019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:56:47
372019/02/04Ven Gallehepitiye Pemarathana Thero - සියළු ශරීර මැටි බදුන් මෙන් බිදී යයි කලකිරීමටම සුදුසු වෙයි00:52:53
382019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:47
392019/01/26Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.22 - 16.00  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:49:34
402019/01/24Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.17 - 17.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:56
412019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:54:28
422019/01/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.06 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:14
432019/01/102019 - 01 - 10 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:24
442019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.04 - 12.30  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:51
452019/01/10Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 06.30 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ T00:52:59
462019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:53:08
472019/01/01Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2019.01.01 - 16.03  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:57:20
482018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
492018/12/25Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.20 - 09.05  ගල්හෑපිටියේ පේමරතන  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:11
502018/12/142018 - 12 - 13 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:55:58
512018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:51:31
522018/12/11Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.12.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:56:06
532018/12/082018 - 12 - 07 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero01:01:09
542018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 16.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:23
552018/12/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.11 - 10.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:43
562018/11/29Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.11.08 - 11.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:52:44
572018/11/27Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero  - 2018.11.06 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHI00:58:50
582018/11/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.26 - 10.10 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:51:40
592018/11/012018 - 11 - 01 පූජ්‍ය ගල්ලැහැපිටියේ පේමරතන හිමි - Ven Gallehepitiye Pemarathana thero00:50:55
602018/10/31Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.23 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST01:00:32
612018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.20 - 09.05 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:50:20
622018/10/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.10.19 - 10.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:51:01
632018/10/20Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.10.18 - 19.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:14
642018/10/12Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.10.12 - 08.04 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:34
652018/09/22Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.16 - 18.45 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:34
662018/09/17Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.13 - 12.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:46
672018/09/08Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.06 - 18.40 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:32
682018/09/05Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero 2018.09.03 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:06
692018/08/30Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero, 2018.08.29 - 12.35 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:56:20
702018/08/24Ven.Galhepitiye Premarathna Thero, - 2018.08.24 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:57
712018/07/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.07.09 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:55
722018/04/03Ven. Galhepitiye Pemarathana Thero - 2018.04.03 - 20.00 ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:23
732018/02/09Ven.Galhepitiye Pemarathana Thero-2018.02.09-20.00 - ගල්හෑපිටියේ පේමරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:23
742018/01/12කුණුහරුප බණ දෙසීම හරිද ? | කොළඹගම පොඩි හාමුදුරැවෝ00:31:26
752016/11/24Ehipassiko 2016.11.24 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:27:10
762016/10/21Ehipassiko 2016.10.21 | Gallehepitiye Pemarathana Thero.00:27:38
772016/09/13Ehipassiko 2016.09.13 | Gallehepitiye Premarathana Thero.00:28:54
782016/08/25Ehipassiko 2016.08.25 | Gallehepitiye pemarathana Thero00:28:25
792013/03/23Real Budhist Monk සත්‍ය බුදු දහම00:31:37
802012/07/29පිළිගැනීමේ කතාව, සම්බුද්ධ රාජමාලිගාව00:13:06

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.