මහරගම කුමාරකාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/17මෝර පිරිත00:23:06
22019/06/10කර්මය අස්ථාන ගත කල හැකි "කර්මස්ථාන" භාවනා00:16:13
32019/05/29පෙරදිග වසන සත්වයෝද00:22:11
42019/05/24Dhamma Discussion at NSF on 2019-05-16 by Venerable Maharagama Kumara Kashyapa Himi02:00:27
52019/04/08කර්මස්ථාන සාරාංශ එකතුවක්01:05:03
62019/03/31ගිය හකුරට නාඩන්නෙ, තියෙන හකුර රැක ගන්නෙ00:10:41
72018/12/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa Thero02:04:41
82018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:01:29
92018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:36:40
102018/12/03Perth Dharma Group Live Stream00:08:49
112018/11/16බුද්ධ පූජාව නිවසේ සිට........00:37:23
122018/11/142 End00:00:22
132018/11/141 Start00:00:52
142018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 3 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:50:33
152018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:41:08
162018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:23:13
172018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:31:09
182018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:54:59
192018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:52:49
202018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:36:46
212018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:57:56
222018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:39:36
232018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:52:31
242018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:27:59
252018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:50:39
262018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:51:30
272018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:24:36
282018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:51:04
292018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 3 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 22 - Brisbane, Australia ]01:50:37
302018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 201:48:17
312018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 102:02:22
322018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 2 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 21 - Brisbane, Australia ]01:53:46
332018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 201:48:06
342018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 2 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 21 - Brisbane, Australia ]01:43:56
352018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 3 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:52:25
362018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:41:19
372018/10/30ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:22:52
382018/10/29ජයෝ මුනින්දස්ස - Jayo munindassa00:04:51
392018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (16.10.2018)02:11:17
402018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් සහ භාවනා [මෙල්බර්න්] (15.10.2018)02:22:16
412018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 301:47:25
422018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](14.10.2018) - Part 201:44:43
432018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 101:53:20
442018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](13.10.2018) - Part 401:45:55
452018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) - Part 302:00:55
462018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 201:41:52
472018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 102:02:34
482018/10/06Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - දුක්ක ආර්ය සත්‍ය02:44:07
492018/09/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Meditation01:35:35
502018/09/29Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - children's Program in English01:09:57
512018/09/29Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q & A - 301:04:49
522018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q and A02:13:27
532018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia -Q & A -101:50:15
542018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 401:42:05
552018/09/26Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australiation - 101:13:53
562018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 202:02:39
572018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 101:50:44
582018/06/30බුද්ධානුස්සතියට පියවරක්.......00:35:56
592018/01/08[2/2] - Whole World Is Indifferent - Children's Program [English] - [Melbourne - Australia]01:48:58
602017/12/20Kashyapa himi bana 302:43:16
612017/12/11Kashyapa himi bana 201:44:54
622017/12/10Kashyapa himi bana 102:34:36
632017/07/10ගිහි වතක සිට නිවන් දැකිය හැකිද ?01:53:28
642017/07/10විනෝදනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:06:09
652017/07/10පරිවජ්ජයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:59
662017/07/10අධිවාසනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:08
672017/07/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:04:18
682017/07/10පහන් පූජා කරන්නේ ඇයි ?00:03:16
692017/07/10මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද ?00:06:58
702017/07/10බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැන් පූජා කිරීමේ අර්ථ්ය කුමක්ද ?00:06:40
712017/07/10හඳුන් කූරු පූජාව කල යුත්තේ කෙසේද ?00:03:29
722017/07/10බුදුන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නේ කුමන අර්ථයකින්ද ?00:06:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.