මහරගම කුමාරකාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් - 0203:26:00
22019/07/16සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් - 0102:40:20
32019/07/07ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:26:31
42019/07/07ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:02:26
52019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:06:41
62019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:35:00
72019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:19:41
82019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:50:19
92019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:47:46
102019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 16] - 2019 - Brisbane, Australia.01:16:27
112019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:01:03
122019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:08:12
132019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:25:24
142019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:59:58
152019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:59:23
162019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:21:36
172019/07/02ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:44:24
182019/07/02ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 8] - 2019 - Brisbane, Australia.01:41:33
192019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:50:53
202019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 6] - 2019 - Brisbane, Australia.01:56:19
212019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 5] - 2019 - Brisbane, Australia.01:42:36
222019/06/30ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:41:45
232019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:53:55
242019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:52:44
252019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:26:59
262019/06/23භාවනා කර්මස්ථාන 3202:03:09
272019/06/22භාවනා කර්මස්ථාන 3101:46:01
282019/06/10කර්මය අස්ථාන ගත කල හැකි "කර්මස්ථාන" භාවනා00:16:13
292019/06/08Q & A 1201:47:56
302019/06/08භාවනා කර්මස්ථාන 3001:55:20
312019/06/04භාවනා කර්මස්ථාන 2901:18:16
322019/06/02භාවනා කර්මස්ථාන 2801:54:35
332019/05/29කඩිමුඩියෙ දුවන අපි00:08:36
342019/05/29සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාතී00:12:42
352019/05/29පඨවි අස්සාදයෝ00:16:06
362019/05/29පෙරදිග වසන සත්වයෝද00:22:11
372019/05/29පෙණ පිඬුව අසාරයි00:20:44
382019/05/29චක්ඛුං උදපාදී00:08:41
392019/05/29භාවනා කර්මස්ථාන 2701:30:25
402019/05/28භාවනා කර්මස්ථාන 2601:48:06
412019/05/24Dhamma Discussion at NSF on 2019-05-16 by Venerable Maharagama Kumara Kashyapa Himi02:00:27
422019/05/21භාවනා කර්මස්ථාන 2501:34:56
432019/05/20භාවනා කර්මස්ථාන 2401:19:13
442019/05/15Q & A 1101:24:43
452019/05/14Q & A 1001:26:10
462019/05/14භාවනා කර්මස්ථාන 2301:32:30
472019/04/08කර්මස්ථාන සාරාංශ එකතුවක්01:05:03
482019/03/31ගිය හකුරට නාඩන්නෙ, තියෙන හකුර රැක ගන්නෙ00:10:41
492019/03/17භාවනා කර්මස්ථාන 2201:39:52
502019/03/17භාවනා කර්මස්ථාන 2101:24:36
512019/03/16භාවනා කර්මස්ථාන 2001:51:04
522019/03/14Q & A 901:52:32
532019/02/28Q & A 801:50:24
542019/02/28භාවනා කර්මස්ථාන 1901:44:16
552019/02/26භාවනා කර්මස්ථාන 1801:39:27
562019/02/25භාවනා කර්මස්ථාන 1701:33:32
572019/02/24භාවනා කර්මස්ථාන 1601:43:48
582019/02/21භාවනා කර්මස්ථාන 1501:50:21
592019/02/20Q & A 701:53:46
602019/02/10භාවනා කර්මස්ථාන 1401:41:08
612019/02/09කර්මස්ථානයක අර්ථය - පෙණ පිඩුව අසාරයි රූපය අසාරයි …00:20:41
622019/02/09භාවනා කර්මස්ථාන 1301:23:13
632019/01/17මලක ආදීනවය00:09:48
642019/01/13භාවනා කර්මස්ථාන 1202:08:45
652019/01/05Q & A 600:59:08
662019/01/01කර්මස්ථානයක අර්ථය - පෙරදිග වසන සත්වයෝද, පෙර අනුදිග වසන සත්වයෝද ...00:22:08
672019/01/01භාවනා කර්මස්ථාන 1101:29:19
682018/12/31Q & A 501:45:16
692018/12/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa Thero02:04:41
702018/12/30භාවනා කර්මස්ථාන 1001:44:44
712018/12/29භාවනා කර්මස්ථාන 901:53:56
722018/12/21භාවනා කර්මස්ථාන 801:46:27
732018/12/20Q & A 402:00:55
742018/12/18භාවනා කර්මස්ථාන 701:44:46
752018/12/18භාවනා කර්මස්ථාන 602:01:08
762018/12/15භාවනා කර්මස්ථාන 501:11:17
772018/12/14දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය02:44:07
782018/12/13භාවනා කර්මස්ථාන 401:34:57
792018/12/13Children's Program01:09:58
802018/12/11Q & A 301:04:19
812018/12/06Q & A 202:13:03
822018/12/05Q & A 101:49:45
832018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:01:29
842018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:36:40
852018/12/03Perth Dharma Group Live Stream00:08:49
862018/12/03දුක හා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය01:50:36
872018/12/03රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං, ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං, මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං02:02:38
882018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 101:09:55
892018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 201:37:05
902018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 301:39:00
912018/11/25සබ්බාසව සූත්‍රය01:23:17
922018/11/24එක් දින දේශනාව - 101:50:50
932018/11/24එක් දින දේශනාව - 201:44:54
942018/11/24එක් දින දේශනාව - 302:09:23
952018/11/24චතු අරිය සච්ච - 102:34:36
962018/11/24චතු අරිය සච්ච - 201:44:54
972018/11/24චතු අරිය සච්ච - 302:43:15
982018/11/24පහන් පූජා කරන්නේ ඇයි ?00:03:16
992018/11/24බුදුන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නේ කුමන අර්ථයකින්ද ?00:06:24
1002018/11/24හඳුන් කූරු පූජා කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද ?00:03:29
1012018/11/24බුදු රජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැන් පූජා කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද ?00:06:40
1022018/11/24මේ අත්භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද ?00:06:58
1032018/11/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:04:18
1042018/11/24අධිවාසනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:08
1052018/11/24පරිවජ්ජයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:59
1062018/11/24විනෝදනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:06:09
1072018/11/24ගිහි වතක සිට නිවන් දැකිය හැකිද ?01:53:27
1082018/11/24දස සංයෝජන ධර්ම විග්‍රහය සහිත කර්මස්ථාන02:27:37
1092018/11/24ඇම01:14:42
1102018/11/16බුද්ධ පූජාව නිවසේ සිට........00:37:23
1112018/11/142 End00:00:22
1122018/11/141 Start00:00:52
1132018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:50:33
1142018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:41:08
1152018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:23:13
1162018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:31:09
1172018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:54:59
1182018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:52:49
1192018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:36:46
1202018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:57:56
1212018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:39:36
1222018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:52:31
1232018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:27:59
1242018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:50:39
1252018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:51:30
1262018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:24:36
1272018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 4 Session 301:51:04
1282018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 301:52:10
1292018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 201:48:17
1302018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 102:02:22
1312018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 302:02:06
1322018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 201:48:06
1332018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 101:50:45
1342018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 301:52:25
1352018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 201:43:22
1362018/10/30ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 101:22:52
1372018/10/29ජයෝ මුනින්දස්ස - Jayo munindassa00:04:51
1382018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (16.10.2018)02:11:17
1392018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් සහ භාවනා [මෙල්බර්න්] (15.10.2018)02:22:16
1402018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 301:47:25
1412018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](14.10.2018) - Part 201:44:43
1422018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 101:53:20
1432018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](13.10.2018) - Part 401:45:55
1442018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) - Part 302:00:55
1452018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 201:41:52
1462018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 102:02:34
1472018/10/06Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - දුක්ක ආර්ය සත්‍ය02:44:07
1482018/09/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Meditation01:35:35
1492018/09/29Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q & A - 301:04:49
1502018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q and A02:13:27
1512018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 401:42:05
1522018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 202:02:39
1532018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 101:50:44
1542018/06/30බුද්ධානුස්සතියට පියවරක්.......00:35:56
1552018/06/30භාවනාවට තාක්ෂණික දෙවන පියවර01:28:15
1562018/06/21සිතට HD00:04:40
1572018/01/08[2/2] - Whole World Is Indifferent - Children's Program [English] - [Melbourne - Australia]01:48:58
1582017/12/20Kashyapa himi bana 302:43:16
1592017/12/11Kashyapa himi bana 201:44:54
1602017/12/10Kashyapa himi bana 102:34:36
1612017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 301:36:43
1622017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 201:50:15
1632017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 102:14:11
1642017/10/04භාවනාවට තාක්ෂණික පළමු පියවර02:08:49
1652017/07/29ඇම01:33:17
1662017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය (3/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:21:27
1672017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය (2/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:40:21
1682017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය(1/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:58:22
1692017/07/10ගිහි වතක සිට නිවන් දැකිය හැකිද ?01:53:28
1702017/07/10විනෝදනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:06:09
1712017/07/10පරිවජ්ජයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:59
1722017/07/10අධිවාසනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:08
1732017/07/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:04:18
1742017/07/10පහන් පූජා කරන්නේ ඇයි ?00:03:16
1752017/07/10මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද ?00:06:58
1762017/07/10බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැන් පූජා කිරීමේ අර්ථ්ය කුමක්ද ?00:06:40
1772017/07/10හඳුන් කූරු පූජාව කල යුත්තේ කෙසේද ?00:03:29
1782017/07/10බුදුන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නේ කුමන අර්ථයකින්ද ?00:06:24
1792017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) - (2017-06-11)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:07:06
1802017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) (2/2 කොටස) - (2017-06-11)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:42:09
1812017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) (1/2 කොටස) - (2017-06-11)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:31:09
1822017/06/05සබ්බාසව සූත්‍රය - (2017-05-08)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:23:16
1832017/06/05පටිච්ඡසමුප්පාදය -1 (මූලික අවබෝධයට) (1/2 කොටස) - (2017-05-08)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:31:01
1842017/06/05පටිච්ඡසමුප්පාදය -1 (මූලික අවබෝධයට) (2/2 කොටස) - (2017-05-08)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:53:10

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.