මහරගම කුමාරකාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/15Perth 2019 Meditation Day 9 (01/03)01:03:23
22019/09/14Perth 2019 Meditation Day 8 (02/03)01:47:36
32019/09/14Perth 2019 Meditation Day 8 (01/03)01:11:05
42019/09/13Perth 2019 Meditation Day 7 (03/03)01:49:48
52019/09/13Perth 2019 Meditation Day 7 (02/03)01:47:45
62019/09/13Perth 2019 Meditation Day 7 (01/03)01:16:59
72019/09/12Perth 2019 Meditation Day 6 (02/03)01:23:30
82019/09/12Perth 2019 Meditation Day 6 (01/03)01:45:08
92019/09/11Perth 2019 Meditation Day 5 (03/03)01:54:21
102019/09/11Perth 2019 Meditation Day 5 (02/03)01:42:17
112019/09/11Perth 2019 Meditation Day 5 (01/03)01:05:52
122019/09/10Perth 2019 Meditation Day 4 (02/03)01:43:16
132019/09/10Perth 2019 Meditation Day 4 (01/03)01:21:51
142019/09/09Perth 2019 Meditation Day 3 (03/03)01:09:26
152019/09/09Perth 2019 Meditation Day 3 (02/03)01:49:51
162019/09/09Perth 2019 Meditation Day 1 (01/02)01:38:04
172019/09/09Perth 2019 Meditation Day 3 (01/03)01:18:09
182019/09/08Perth 2019 Dhamma Discussions and Bhawana00:59:11
192019/09/08Perth 2019 Dhamma Discussions and Bhawana01:19:16
202019/09/08Perth 2019 Dhamma Discussions and Bhawana01:25:28
212019/09/07Perth 2019 Dhamma Discussions and Bhawana00:56:11
222019/09/06කායේ කායානුපස්සනාව - සම්පජඤඤපබ්බං02:19:01
232019/09/06කායේ කායානුපස්සනාව - ඉරියාපථපබ්බං02:17:39
242019/09/06කායේ කායානුපස්සනාව - ආනාපානපබ්බං02:20:20
252019/09/06මූලික විග්‍රහය - අනිච්ච (02/02)02:29:28
262019/09/06මූලික විග්‍රහය - අනිච්ච (01/02)02:26:36
272019/09/02Perth 2019 Dhamma Discussion _ 202:48:20
282019/09/02Perth 2019 Bhawana Session _ 101:12:57
292019/09/02Perth 2019 Dhamma Discussion _ 102:38:33
302019/08/25[08] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 24 AUG 2019 [Melbourne] - Session 300:48:13
312019/08/25[06] Q &A ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 25 AUG 2019 [Melbourne] - Session 202:15:20
322019/08/25[05] Q &A ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 25 AUG 2019 [Melbourne] - Session 200:34:54
332019/08/25[04] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 25 AUG 2019 [Melbourne] - Session 101:37:31
342019/08/24[03] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 24 AUG 2019 [Melbourne] - Session 301:50:28
352019/08/24[03] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 24 AUG 2019 [Melbourne] - Session 201:25:23
362019/08/24[01] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 24 AUG 2019 [Melbourne] - Session 100:32:06
372019/08/19[Melbourne] Caroline Springs හි සිදුකළ ධර්ම සාකච්චාව ~ 16 AUG 201903:04:46
382019/08/19[Melbourne] Strathmore හි සිදුකළ ධර්ම සාකච්චාව ~ 15 AUG 201902:55:38
392019/08/18[11] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 18 AUG 2019 [Melbourne] - Session 200:52:59
402019/08/18[10] Q & A ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 18 AUG 2019 [Melbourne] - Session 201:45:01
412019/08/18[9] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 18 AUG 2019 [Melbourne] - Session 101:44:12
422019/08/17LIVE ► [8] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 17 AUG 2019 [Melbourne] - Session 200:56:57
432019/08/17[7] Q & A~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 17 AUG 2019 [Melbourne] - Session 201:49:27
442019/08/15සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් - 0400:58:44
452019/08/13සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් 302:40:54
462019/08/11LIVE ► පැන විසඳුම් - Q & A Session ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 11 AUG 2019 [Melbourne] - Session 300:46:04
472019/08/11LIVE ► පැන විසඳුම් - Q & A Session ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 11 AUG 2019 [Melbourne] - Session 201:48:21
482019/08/11LIVE ► [4] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 11 AUG 2019 [Melbourne] - Session 101:44:59
492019/08/10Wollongong Sri Saddhamma Discussion02:42:15
502019/08/10[3] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 10 AUG 2019 [Melbourne] - Session 301:58:22
512019/08/10LIVE ► පැන විසඳුම් - Q & A Session ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 10 AUG 2019 [Melbourne] - Session 200:58:44
522019/08/10[1] කර්මස්ථාන භාවනා ~ ජයෝ මුනින්දස්ස - 10 AUG 2019 [Melbourne] - Session 101:58:20
532019/08/06සෝවාන් වූ බව දැනගන්නේ කෙසේද?02:52:26
542019/07/28LIVE01:10:34
552019/07/28LIVE01:34:02
562019/07/28LIVE01:50:03
572019/07/27LIVE01:38:07
582019/07/27LIVE00:54:15
592019/07/27LIVE01:39:11
602019/07/27LIVE01:41:22
612019/07/26[12] Q & A _ Sydney_July 2601:35:05
622019/07/26[11] කර්මස්ථාන භාවනා Sydney_July 2601:55:27
632019/07/26[10] කර්මස්ථාන භාවනා Sydney_July 2601:40:32
642019/07/24ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2001:45:58
652019/07/21ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2001:10:06
662019/07/21ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2001:35:48
672019/07/21ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2001:37:12
682019/07/20ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2002:12:43
692019/07/20මේ කය මැරිල යම් දවසක කුණු වෙනවා00:04:26
702019/07/20ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 2001:49:12
712019/07/20ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 20 සිඩ්නි නගරයේ දී01:44:28
722019/07/20ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය 2019 ජුලි 19 සිඩ්නි නගරයේ දී01:40:27
732019/07/19ජයෝ මුනින්දස්ස LIVE01:36:19
742019/07/19ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:34:59
752019/07/16සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් - 0203:26:00
762019/07/16සතර සතිපට්ඨානයේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් - 0102:40:20
772019/07/07ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:26:31
782019/07/07ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:02:26
792019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:06:41
802019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:35:00
812019/07/06ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:19:41
822019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:50:19
832019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:47:46
842019/07/05ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 16] - 2019 - Brisbane, Australia.01:16:27
852019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:01:03
862019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය02:08:12
872019/07/04ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:25:24
882019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:59:58
892019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:59:23
902019/07/03ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:21:36
912019/07/02ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:44:24
922019/07/02ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 8] - 2019 - Brisbane, Australia.01:41:33
932019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:50:53
942019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 6] - 2019 - Brisbane, Australia.01:56:19
952019/07/01ජයෝ මුනින්දස්ස - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [ 5] - 2019 - Brisbane, Australia.01:42:36
962019/06/30ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:41:45
972019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:53:55
982019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:52:44
992019/06/29ජයෝ මුනින්දස්ස සජීවී විකාශය01:26:59
1002019/06/23භාවනා කර්මස්ථාන 3202:03:09
1012019/06/22භාවනා කර්මස්ථාන 3101:46:01
1022019/06/10කර්මය අස්ථාන ගත කල හැකි "කර්මස්ථාන" භාවනා00:16:13
1032019/06/08Q & A 1201:47:56
1042019/06/08භාවනා කර්මස්ථාන 3001:55:20
1052019/06/04භාවනා කර්මස්ථාන 2901:18:16
1062019/06/02භාවනා කර්මස්ථාන 2801:54:35
1072019/05/29කඩිමුඩියෙ දුවන අපි00:08:36
1082019/05/29සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාතී00:12:42
1092019/05/29පඨවි අස්සාදයෝ00:16:06
1102019/05/29පෙරදිග වසන සත්වයෝද00:22:11
1112019/05/29පෙණ පිඬුව අසාරයි00:20:44
1122019/05/29චක්ඛුං උදපාදී00:08:41
1132019/05/29භාවනා කර්මස්ථාන 2701:30:25
1142019/05/28භාවනා කර්මස්ථාන 2601:48:06
1152019/05/24Dhamma Discussion at NSF on 2019-05-16 by Venerable Maharagama Kumara Kashyapa Himi02:00:27
1162019/05/21භාවනා කර්මස්ථාන 2501:34:56
1172019/05/20භාවනා කර්මස්ථාන 2401:19:13
1182019/05/15Q & A 1101:24:43
1192019/05/14Q & A 1001:26:10
1202019/05/14භාවනා කර්මස්ථාන 2301:32:30
1212019/04/08කර්මස්ථාන සාරාංශ එකතුවක්01:05:03
1222019/03/31ගිය හකුරට නාඩන්නෙ, තියෙන හකුර රැක ගන්නෙ00:10:41
1232019/03/17භාවනා කර්මස්ථාන 2201:39:52
1242019/03/17භාවනා කර්මස්ථාන 2101:24:36
1252019/03/16භාවනා කර්මස්ථාන 2001:51:04
1262019/03/14Q & A 901:52:32
1272019/02/28Q & A 801:50:24
1282019/02/28භාවනා කර්මස්ථාන 1901:44:16
1292019/02/26භාවනා කර්මස්ථාන 1801:39:27
1302019/02/25භාවනා කර්මස්ථාන 1701:33:32
1312019/02/24භාවනා කර්මස්ථාන 1601:43:48
1322019/02/21භාවනා කර්මස්ථාන 1501:50:21
1332019/02/20Q & A 701:53:46
1342019/02/10භාවනා කර්මස්ථාන 1401:41:08
1352019/02/09කර්මස්ථානයක අර්ථය - පෙණ පිඩුව අසාරයි රූපය අසාරයි …00:20:41
1362019/02/09භාවනා කර්මස්ථාන 1301:23:13
1372019/01/17මලක ආදීනවය00:09:48
1382019/01/13භාවනා කර්මස්ථාන 1202:08:45
1392019/01/05Q & A 600:59:08
1402019/01/01කර්මස්ථානයක අර්ථය - පෙරදිග වසන සත්වයෝද, පෙර අනුදිග වසන සත්වයෝද ...00:22:08
1412019/01/01භාවනා කර්මස්ථාන 1101:29:19
1422018/12/31Q & A 501:45:16
1432018/12/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa Thero02:04:41
1442018/12/30භාවනා කර්මස්ථාන 1001:44:44
1452018/12/29භාවනා කර්මස්ථාන 901:53:56
1462018/12/21භාවනා කර්මස්ථාන 801:46:27
1472018/12/20Q & A 402:00:55
1482018/12/18භාවනා කර්මස්ථාන 701:44:46
1492018/12/18භාවනා කර්මස්ථාන 602:01:08
1502018/12/15භාවනා කර්මස්ථාන 501:11:17
1512018/12/14දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය02:44:07
1522018/12/13භාවනා කර්මස්ථාන 401:34:57
1532018/12/13Children's Program01:09:58
1542018/12/11Q & A 301:04:19
1552018/12/06Q & A 202:13:03
1562018/12/05Q & A 101:49:45
1572018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:01:29
1582018/12/03Perth Dharma Group Live Stream01:36:40
1592018/12/03Perth Dharma Group Live Stream00:08:49
1602018/12/03දුක හා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය01:50:36
1612018/12/03රාගක්ඛයෝ නිබ්බානං, ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං, මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං02:02:38
1622018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 101:09:55
1632018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 201:37:05
1642018/12/02භාවනා කර්මස්ථාන 301:39:00
1652018/11/25සබ්බාසව සූත්‍රය01:23:17
1662018/11/24එක් දින දේශනාව - 101:50:50
1672018/11/24එක් දින දේශනාව - 201:44:54
1682018/11/24එක් දින දේශනාව - 302:09:23
1692018/11/24චතු අරිය සච්ච - 102:34:36
1702018/11/24චතු අරිය සච්ච - 201:44:54
1712018/11/24චතු අරිය සච්ච - 302:43:15
1722018/11/24පහන් පූජා කරන්නේ ඇයි ?00:03:16
1732018/11/24බුදුන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නේ කුමන අර්ථයකින්ද ?00:06:24
1742018/11/24හඳුන් කූරු පූජා කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද ?00:03:29
1752018/11/24බුදු රජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැන් පූජා කිරීමේ අර්ථය කුමක්ද ?00:06:40
1762018/11/24මේ අත්භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද ?00:06:58
1772018/11/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:04:18
1782018/11/24අධිවාසනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:08
1792018/11/24පරිවජ්ජයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:59
1802018/11/24විනෝදනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:06:09
1812018/11/24ගිහි වතක සිට නිවන් දැකිය හැකිද ?01:53:27
1822018/11/24දස සංයෝජන ධර්ම විග්‍රහය සහිත කර්මස්ථාන02:27:37
1832018/11/24ඇම01:14:42
1842018/11/16බුද්ධ පූජාව නිවසේ සිට........00:37:23
1852018/11/142 End00:00:22
1862018/11/141 Start00:00:52
1872018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:50:33
1882018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:41:08
1892018/11/07ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 1 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 20 - Brisbane, Australia ]01:23:13
1902018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:31:09
1912018/11/06ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:54:59
1922018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 7 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 04 - Brisbane, Australia ]01:52:49
1932018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:36:46
1942018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:57:56
1952018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 6 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 November 03 - Brisbane, Australia ]01:39:36
1962018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:52:31
1972018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:27:59
1982018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 5 Session 1 [ Jayo munindassa - 2018 October 28 - Brisbane, Australia ]01:50:39
1992018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 3 Q & A [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:51:30
2002018/11/05ජයෝ මුනින්දස්ස - Day 4 Session 2 [ Jayo munindassa - 2018 October 29 - Brisbane, Australia ]01:24:36
2012018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 4 Session 301:51:04
2022018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 301:52:10
2032018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 201:48:17
2042018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 3 Session 102:02:22
2052018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 302:02:06
2062018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 201:48:06
2072018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 2 Session 101:50:45
2082018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 301:52:25
2092018/10/31ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 201:43:22
2102018/10/30ජයෝ මුනින්දස්ස - [Brisbane, Australia] - 2018 October - Day 1 Session 101:22:52
2112018/10/29ජයෝ මුනින්දස්ස - Jayo munindassa00:04:51
2122018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (16.10.2018)02:11:17
2132018/10/16පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් සහ භාවනා [මෙල්බර්න්] (15.10.2018)02:22:16
2142018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 301:47:25
2152018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](14.10.2018) - Part 201:44:43
2162018/10/14පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (14.10.2018) - Part 101:53:20
2172018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්](13.10.2018) - Part 401:45:55
2182018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන පැන විසඳුම් [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) - Part 302:00:55
2192018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 201:41:52
2202018/10/13පූජ්‍ය මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි මෙහෙයවන ආර්ය කර්මස්ථාන භාවනා [මෙල්බර්න්] (13.10.2018) Part 102:02:34
2212018/10/06Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - දුක්ක ආර්ය සත්‍ය02:44:07
2222018/09/30Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Meditation01:35:35
2232018/09/29Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q & A - 301:04:49
2242018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - Q and A02:13:27
2252018/09/28Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 401:42:05
2262018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 202:02:39
2272018/09/24Ven Maharagama Kumara Kashyapa thero -Perth, Australia - 101:50:44
2282018/06/30බුද්ධානුස්සතියට පියවරක්.......00:35:56
2292018/06/30භාවනාවට තාක්ෂණික දෙවන පියවර01:28:15
2302018/06/21සිතට HD00:04:40
2312018/01/08[2/2] - Whole World Is Indifferent - Children's Program [English] - [Melbourne - Australia]01:48:58
2322017/12/20Kashyapa himi bana 302:43:16
2332017/12/11Kashyapa himi bana 201:44:54
2342017/12/10Kashyapa himi bana 102:34:36
2352017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 301:36:43
2362017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 201:50:15
2372017/10/04සිත එක දිගට පවතින්නක්ද 102:14:11
2382017/10/04භාවනාවට තාක්ෂණික පළමු පියවර02:08:49
2392017/07/29ඇම01:33:17
2402017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය (3/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:21:27
2412017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය (2/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:40:21
2422017/07/23පටිච්ඡ සමුප්පාදය(1/3 කොටස) - (2017-07-23)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:58:22
2432017/07/10ගිහි වතක සිට නිවන් දැකිය හැකිද ?01:53:28
2442017/07/10විනෝදනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:06:09
2452017/07/10පරිවජ්ජයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:59
2462017/07/10අධිවාසනයෙන් පහකළයුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:05:08
2472017/07/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් පහකළ යුතු ආශ්‍රවයන් මොනවාද ?00:04:18
2482017/07/10පහන් පූජා කරන්නේ ඇයි ?00:03:16
2492017/07/10මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් දැකිය හැකිද ?00:06:58
2502017/07/10බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැන් පූජා කිරීමේ අර්ථ්ය කුමක්ද ?00:06:40
2512017/07/10හඳුන් කූරු පූජාව කල යුත්තේ කෙසේද ?00:03:29
2522017/07/10බුදුන් වහන්සේට මල් පූජා කරන්නේ කුමන අර්ථයකින්ද ?00:06:24
2532017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) - (2017-06-11)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:07:06
2542017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) (2/2 කොටස) - (2017-06-11)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:42:09
2552017/07/04පටිච්චසමුප්පාදය-2 (ආකාර) (1/2 කොටස) - (2017-06-11)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:31:09
2562017/06/05සබ්බාසව සූත්‍රය - (2017-05-08)(Part 03) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:23:16
2572017/06/05පටිච්ඡසමුප්පාදය -1 (මූලික අවබෝධයට) (1/2 කොටස) - (2017-05-08)(Part 01) - ජයෝ මුනින්දස්ස02:31:01
2582017/06/05පටිච්ඡසමුප්පාදය -1 (මූලික අවබෝධයට) (2/2 කොටස) - (2017-05-08)(Part 02) - ජයෝ මුනින්දස්ස01:53:10

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.