ඉඹුල්පිටියේ කෝලිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/05/14Ven. Imbulpitiye Kolitha Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1302:04:55
22014/08/192013 03 21 Ven Imbulpitiye Kolitha Thero00:53:04
32014/04/04Ven Imbulpitiye Kolitha Thero ලක්හඩ සිත නිවෙන බුදු බණ 500:43:53
42014/04/04Ven Imbulpitiye Kolitha Thero ලක්හඩ සිත නිවෙන බුදු බණ 400:47:47
52014/03/28Ven Imbulpitiye Kolitha Thero ලක්හඩ සිත නිවෙන බුදු බණ 100:47:54
62014/03/26Ven Imbulpitiye Kolitha Thero Lak FM Desana 100:13:57
72014/03/26Ven Imbulpitiye Kolitha Thero Lak FM Desana 400:15:34
82014/03/26Ven Imbulpitiye Kolitha Thero Lak FM Desana 300:18:42
92014/03/15Ven Imbulpitiye Kolitha Thero Jayasiri ma bo00:06:44
102014/02/27Ven Imbulpitiye Kolitha Thero Special Dhamma Discussion00:35:27
112014/02/27Ven. Imbulpitiye Kolitha Thero -Ranmali sa Pinkama00:05:32
122013/10/23"සැනසුමට මග" විශේෂ ධර්ම දේශනාව01:21:10
132013/06/06Ven.Imbulpitiye Kolitha Thero 100:33:34
142013/06/05Ven Imbulpitiye Kolitha Thero00:11:47
152013/05/18Ven.Imbulpitiye Kolitha Thero00:52:11
162013/05/18Ven.Imbulpitiye Kolitha Thero00:20:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.