පදවියේ රතනාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/05/11Ven. Padaviye Rathanalankara Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1001:10:06

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.