කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-07-16 | 9.30PM02:02:36
22019/07/15පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 10 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:03:08
32019/07/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:10
42019/07/11පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 03 සදහමි ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:58:34
52019/07/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-1001:02:31
62019/07/10Wibhajjawada | 2019-07-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:03:08
72019/07/10කැමැත්තටයි විපාකය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:05:42
82019/07/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:56
92019/07/07යම් වැඩක් කොට නම කියා ගන්නා සහ නොවන අය...00:01:21
102019/07/07"අනිත්‍ය නිසා දුකයි"විග්‍රහය වැරදිය.X , "අනිත්‍ය නම් එය දුකයි"නිවැරදි විග්‍රහය.✔00:18:41
112019/07/07කුමක්ද මේ නිකාන්ති තණ්හාව ?00:12:47
122019/07/07කිංසුකෝපම සූත්‍රය .....00:15:00
132019/07/07පැයක් තිස්සේ විඳවන ඔලුවේ කැක්කුම සහ රහතන් වහන්සේගේ වේදනාව.........00:06:00
142019/07/07විපාක චේතනාව සහ නව සංස්කාර අතර වෙනස00:16:01
152019/07/07ලෝකන්තගමන සුත්‍රය00:10:00
162019/07/04Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-0400:55:55
172019/07/03Wibhajjawada | 2019-07-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:50
182019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:51:54
192019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:57:56
202019/06/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:24
212019/06/27Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2600:54:44
222019/06/27පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:58
232019/06/26පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි2019 06 16සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:53:10
242019/06/26Wibhajjawada | 2019-06-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:27
252019/06/20Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2000:53:51
262019/06/19Wibhajjawada | 2019-06-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:40
272019/06/19Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:53:26
282019/06/17Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-06-16 | 09.00PM01:53:26
292019/06/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-1601:55:28
302019/06/17සදිසා දොරටු හයේ දොරටුපාලයින් නැති නගරයකි Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 06 - 16)01:37:59
312019/06/17පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 24 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ මැතිවර විකාශනයකි00:51:41
322019/06/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:27
332019/06/15නැව කැඩී මුහුදට වැටුනොත් පාවෙන අසූචි තැවරූ ලෑල්ලක් පිළිකුල් වේද (2019-6-14) කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:54:22
342019/06/14පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:58:54
352019/06/13Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2019 06 1300:57:59
362019/06/13Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-04-24 | 10.00AM00:51:54
372019/06/12Wibhajjawada | 2019-06-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
382019/06/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:03
392019/06/08පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 05සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:57:06
402019/06/07කැමැත්තටයි විපාකය00:05:42
412019/06/05Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-0500:56:37
422019/06/05Wibhajjawada | 2019-06-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:16
432019/06/052019-06-03 (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සේවයේ පැවති දේශනය )Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:45:11
442019/06/03Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.06.03 -  08.03 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:58
452019/06/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:14
462019/05/30Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-05- 3000:52:36
472019/05/29Wibhajjawada | 2019-05-29 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:00
482019/05/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:28
492019/05/24පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 22සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:59:38
502019/05/23Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05- 2200:59:26
512019/05/23Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ලොකෝත්තර කුසල සිත00:52:31
522019/05/22Wibhajjawada | 2019-05-22 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:38
532019/05/20යථාර්තය_දැකීමෙන්_දුක_දුරු_කිරීම01:59:38
542019/05/16May 16, 201900:56:08
552019/05/16විභජ්ජවාද ධර්ම දේශනාව (2019-05-15) - Kothmale Kumarakassapa suwaminwahanse00:56:27
562019/05/16කලහා_විවාද,_ශෝක_පරිදේව,මාන_අතිමාන_ඇතිවීමට_හේතුව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:49:25
572019/05/15සැබෑ_දුක_දැක_සත්‍යාවබෝධය_පිණිස..._Ven._Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:37:27
582019/05/15කුසල_ධර්මයන්හී_අප්‍රමාදීබව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:29
592019/05/15Wibhajjawada | 2019-05-15 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:08
602019/05/14අර්ථවත්ව වෙසක් සමරමු - හැමෝම අහන්න00:04:43
612019/05/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:06:21
622019/05/11දුක_නැතිකරගන්න_ඇති_ප්‍රතිපදාව (Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero)00:51:34
632019/05/11රාගය,_ද්වේශය_කුමක්_නිධානකරගෙන_හටගනීද_(_සූචිලොම_සූත්‍රය_)Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:22
642019/05/09(01කොටස) විභජ්ජවාද Ven kotmalae kumara kassapa Thero00:56:04
652019/05/08Wibhajjawada | 2019-05-08 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:56
662019/05/0804:_ධ්‍යාන_ලාභින්_සහ_මගඵල_ලාභීන්_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi.mp400:08:19
672019/05/0803:_පටිච්චසමුප්පාදයේ_අර්ථ_විකෘතිය_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:07:00
682019/05/0802:_අනාත්ම_සහ_දුක_දකිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:05:26
692019/05/0801:_අනිත්‍ය_නිවැරදිව_තේරුම්_ගනිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:06:56
702019/05/07ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:01:50
712019/05/06භාවනා උපදෙස් පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
722019/05/06Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:53
732019/05/052019 -05 -05 Ven Kothmale Kumara kassapa Thero00:59:13
742019/05/03භාවනා_උපදෙස්_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්සේ00:12:49
752019/05/02Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05-0200:55:44
762019/05/01Wibhajjawada | 2019-05-01 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:22
772019/05/01රාවණ සංකල්පයේ සැබෑ අරමුණ00:09:36
782019/05/01පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි 2019 04 24 සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකා00:51:32
792019/04/30Wibhajjawada | 2019-04-24 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
802019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:42
812019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:54
822019/04/28පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි2019 04 24සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:32
832019/04/18Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1800:58:26
842019/04/17Wibhajjawada | 2019-04-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
852019/04/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1100:56:56
862019/04/1154) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019032700:57:23
872019/04/1155) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019040300:58:39
882019/04/10Wibhajjawada | 2019-04-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:49
892019/04/07Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-0700:47:29
902019/04/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-06 පිංවත් ඔබ සැමට ආරාධනා00:00:41
912019/04/052018 04 29 Vesak Poya Kumara Kassapa Thero01:48:38
922019/04/04Wibhajjawada | 2019-04-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:39
932019/04/04Ven Kothmake Kumarakassapa Thero 2019-04-0300:56:42
942019/03/27Wibhajjawada | 2019-03-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
952019/03/26Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.03.25 - 10.00 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:28
962019/03/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:13:25
972019/03/22Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-2200:46:00
982019/03/2253) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019031300:58:21
992019/03/21ලෝකන්තගමන සූත්‍රය ,සම්පත්තග්‍රාහී සහ අසම්පත්තග්‍රාහී,මමත්වය රැස්වෙන හැටි00:10:00
1002019/03/21කුමක්ද මේ නිකාන්ති තණ්හාව?00:12:47
1012019/03/212019-03-19 පන්නිපිටිය ධර්ම දේශනාව - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:05:16
1022019/03/2152) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019030601:00:29
1032019/03/13Wibhajjawada | 2019-03-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:21
1042019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
1052019/03/08Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2017 11 1401:52:47
1062019/03/07සත්‍ය ඤාණය නොහොත් අහලා දැනගන්න ඊටපසෙයි කෘත්‍යක් තියෙන්නේ02:12:13
1072019/03/07Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-0600:59:52
1082019/03/06Wibhajjawada | 2019-03-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:30
1092019/03/0651) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019022700:55:33
1102019/03/0550) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019022000:59:39
1112019/03/0549) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019021301:00:41
1122019/03/05දැකිය යුතු අනිත්‍ය - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:09:57
1132019/03/0348) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019020601:01:40
1142019/03/0347) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019013001:00:32
1152019/03/0246) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019012300:57:08
1162019/03/0245) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019011600:57:27
1172019/03/0244) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019010900:59:18
1182019/03/011)රූපය පිරිසිද දකිමු00:56:03
1192019/03/0143) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019010201:02:14
1202019/03/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 25 01 2019 Mr Gunawardana's House Matara01:32:05
1212019/03/0142) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018122600:59:23
1222019/03/0141) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018121900:58:38
1232019/02/2840) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018121200:59:08
1242019/02/2839) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018120500:57:06
1252019/02/28Vibajjawada 2019 02 2700:55:15
1262019/02/2838) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018112800:57:12
1272019/02/2737) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018112101:01:01
1282019/02/27Wibhajjawada | 2019-02-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:34
1292019/02/2736) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018111400:57:27
1302019/02/2735) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018110700:58:09
1312019/02/2634) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018103100:58:34
1322019/02/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ස්කන්ද ධර්මතාවයන්ගේ පැනවීම01:55:09
1332019/02/2633) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018101700:58:44
1342019/02/2632) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018101000:57:07
1352019/02/262019-02-19 නවම් පෝය 2 ලබුනෝරුව - Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:51
1362019/02/2531) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018100300:55:31
1372019/02/2530) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018092600:58:02
1382019/02/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:49
1392019/02/2529) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018091901:00:47
1402019/02/2428) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018091200:56:04
1412019/02/2427) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018090501:00:51
1422019/02/2426) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018082900:56:23
1432019/02/2325) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018082201:03:10
1442019/02/232019-02-19 නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:51
1452019/02/2324) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018081500:53:52
1462019/02/2323) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018080800:57:11
1472019/02/2222) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018080100:59:14
1482019/02/2221) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018072500:56:16
1492019/02/22''අනිත්‍ය නිසා දුකයි ",විග්‍රහය වැරදිය |"අනිත්‍ය නම් එය දුකයි "නිවැරදි විග්‍රහය00:18:41
1502019/02/2220) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018071800:58:56
1512019/02/2119) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018071100:56:32
1522019/02/2118) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018070400:53:59
1532019/02/2117) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018062000:52:47
1542019/02/21Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-2000:59:03
1552019/02/2016) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018061300:55:41
1562019/02/20Wibhajjawada | 2019-02-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:39
1572019/02/2015) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018060600:56:30
1582019/02/2014) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018053000:51:50
1592019/02/1913) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018052300:52:55
1602019/02/1912) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018 0516900:56:57
1612019/02/1911) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018050900:54:13
1622019/02/1810) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018050200:55:54
1632019/02/18පැයක් තිස්සේ විදවන ඔලුවේ කැක්කුම සහ රහතන් වහන්සේගේ වේදනාව00:06:00
1642019/02/189) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018042500:53:38
1652019/02/188) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018041800:54:05
1662019/02/18Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:02
1672019/02/177) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018041100:58:27
1682019/02/176) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018040400:58:52
1692019/02/17"ඇත" අන්තයේ ආශ්වාදය සහ අනිත්‍ය තුල නිස්සරණය00:13:10
1702019/02/175) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) -Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018032800:56:14
1712019/02/174) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) -Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018032100:59:58
1722019/02/163) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero 2018031400:54:14
1732019/02/162) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero00:56:54
1742019/02/161) විභජ්ජවාද (Wibhajjawada) - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero - 2018022100:56:03
1752019/02/15යුගයේ මහා ධර්ම දානයට ඔබ සූදානම්ද?00:08:22
1762019/02/13Wibhajjawada | 2019-02-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:42
1772019/02/09Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero | 25.01.2019 | Mr. Gunawardana's House Matara01:32:05
1782019/02/07Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero Dehiowita Sermon 2019.01.2601:59:10
1792019/02/06Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-0601:00:51
1802019/02/06Wibhajjawada | 2019-02-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:40
1812019/02/04Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-02 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:11
1822019/02/02Ven kothmale kumara kassapa thero 2019 01 30 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:24
1832019/02/01සිරස FM පන්සිල් මළුව 2019 01 13 YouTube 360p01:17:03
1842019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:57:10
1852019/01/31Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-0- 3000:59:55
1862019/01/30Wibhajjawada | 2019-01-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:32
1872019/01/30Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-3000:56:19
1882019/01/29දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක අගට නම කියාගන්නා සහ නොවන අය00:01:21
1892019/01/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-25 සංඛත ධර්මයන්ගේ සංඛත ලක්‍ෂණ01:31:06
1902019/01/252019-01-25 මාතර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:31:04
1912019/01/24Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-2400:54:41
1922019/01/24kumara kashyapa thero01:38:25
1932019/01/23Wibhajjawada | 2019-01-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:08
1942019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:00:00
1952019/01/22Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-01-2200:57:32
1962019/01/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:54
1972019/01/19ත්‍රිපිටකය_ජාතික_උරුමයක්_කිරීම_පිළිබඳව_-_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්ස00:07:24
1982019/01/17Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-1600:55:56
1992019/01/16Wibhajjawada | 2019-01-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
2002019/01/16භාවනා උපදෙස් - 2015/05/31 (day 1/3 part 4/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:26:25
2012019/01/142019-01-13 මාවීදළුපොත සිරි සුගත සෙනසුන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය. කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි01:42:32
2022019/01/14Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-14 ආර්ය මාර්ග විවරණය01:42:32
2032019/01/14Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:31
2042019/01/13Mankadawala Samahitha & Kothmale Kumara Kassapa Thero - Pansil Maluwa 2019-01-1301:29:21
2052019/01/13සිරස FM පන්සිල් මළුව - 2019.01.1301:17:03
2062019/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (01 කොටස)01:54:18
2072019/01/09Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-0900:58:41
2082019/01/09Wibhajjawada | 2019-01-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:18
2092019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
2102019/01/05ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම පිළිබඳව - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:07:24
2112019/01/0310. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seelepathittaya Naro Sapanno 1 - 7am06 Feb201800:52:42
2122019/01/034. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am15 Jan201800:55:28
2132019/01/033. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am14 Jan201800:54:39
2142019/01/0311. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seele Pathittaya Naro Sapanno 2 - 7am07 Feb201800:55:03
2152019/01/02Wibhajjawada | 2019-01-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:02:14
2162018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
2172018/12/27Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2700:58:46
2182018/12/26Wibhajjawada | 2018-12-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:23
2192018/12/20විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2000:57:59
2202018/12/19Wibhajjawada | 2018-12-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:38
2212018/12/18කිංසුකෝපම සූත්‍රය00:15:00
2222018/12/18විපාක චේතනාව සහ නව සංස්කාර අතර වෙනස00:16:01
2232018/12/17Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:55
2242018/12/13විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-1300:58:36
2252018/12/12Wibhajjawada | 2018-12-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:08
2262018/12/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:46
2272018/12/05විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-0500:56:11
2282018/12/05Wibhajjawada | 2018-12-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:06
2292018/12/05භාවනා උපදෙස් - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
2302018/12/04විභජ්ජවාද00:05:22
2312018/12/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:46
2322018/11/28Wibhajjawada | 2018-11-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:12
2332018/11/2712. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:30
2342018/11/2611. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:58:54
2352018/11/2610. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:54
2362018/11/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:00
2372018/11/2609. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:36
2382018/11/2608. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:26
2392018/11/2607. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:48
2402018/11/2606. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:44
2412018/11/2605. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:02
2422018/11/2604. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:10
2432018/11/2603. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:30
2442018/11/2602. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:08
2452018/11/2601. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:03
2462018/11/22සමුදය සමුදය සත්‍ය,නිරෝධය නිරෝධ සත්‍ය..........00:05:28
2472018/11/22part 200:09:58
2482018/11/21Wibhajjawada | 2018-11-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:01
2492018/11/19ආත්මය සෝවාන් කළ නොහැක00:04:26
2502018/11/14විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-11-1400:57:09
2512018/11/14Wibhajjawada | 2018-11-14 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
2522018/11/12වලස්මුල්ලේ හිමිගේ සරකානි ගැන පැටලුනු අවස්ථා00:13:35
2532018/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:03
2542018/11/11ven.kothmale kumarakassapa himi_00:05:26
2552018/11/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-03 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (06 කොටස)00:49:33
2562018/11/07Wibhajjawada | 2018-11-07 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:09
2572018/11/05මහා මායා දේවිය කලුරිය කලාද ? අධර්මවාදීන්ට පිළිතුරක්...00:05:21
2582018/11/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:49:39
2592018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0401:05:37
2602018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0301:16:26
2612018/11/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ven kothmale kumara kassapa himi YouTube00:07:08
2622018/11/04Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-04 රූපයෙන් තොර නාම ධර්ම අවබෝධය කරා (වස්සාන දේශණ - 08)01:05:05
2632018/11/03Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-03 නාම ධර්ම සහ ස්පර්ශ (වස්සාන දේශණ - 07)01:16:04
2642018/10/31Wibhajjawada | 2018-10-31 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:34
2652018/10/29ven kotmale kumara kassapa tero @ ratnapura sri bodiraja viharaya01:43:41
2662018/10/28Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-28 ප්‍රහාණය කලයුතු ඒකායන ධර්මතාවය කුමක්ද? (වස්සාන දේශණ-6)01:01:47
2672018/10/25දුර්මත විදාරණය 6 - කර්ම ශක්තිය කිලෝ ජූල් වලින් මැනිය හැකිද? Ven. kothamale kumarakassapa thero00:04:37
2682018/10/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-2401:57:56
2692018/10/24අනත්ත යන පදයේ නිවැරදි අර්ථය - Ven. Kotthmale Kumarakassapa Thero00:23:17
2702018/10/21Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-21 පිරිසිද දැකියයුතු වූ ඒකායන ධර්මතාවය (වස්සාන දේශණා -5)01:10:31
2712018/10/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-20 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (05 කොටස)01:01:25
2722018/10/17අටුවාව පිළිබඳව ලබුනෝරුවකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනයේ අදහස00:31:36
2732018/10/14වස්සාන දේශනා - 2018 10 14 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ01:14:19
2742018/10/14Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-14 උපාධාන පිරිසිද දැක, භවය දුරලමු (වස්සාන දේශණා - 04)01:15:08
2752018/10/14දුර්මත විදාරණය 5 - ධර්ම විකුර්තිකයන් විසින් කරනු ලබන ආර්ය උපවාද - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:05:19
2762018/10/11ත්‍රිපිටකය හැදෑරීම කෙසේ ආරම්භ කළ යුතුද?| most ven kothmale kumara kassapa thero01:15:20
2772018/10/09Kothmale kumara kassapa himi01:15:20
2782018/10/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-06 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (03 කොටස)00:58:27
2792018/10/07වස්සාන දේශනා - 2018 10 07 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:00
2802018/10/07Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-07 කෙලෙස් සහගත මනසෙහි ස්වභාවය (වස්සාන දේශණා - 03)00:50:02
2812018/10/07දුර්මත විදාරණය - 4 - බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද?- Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
2822018/10/03Wibhajjawada | 2018-10-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:31
2832018/10/02දුර්මත විදාරණය - 3 - පටිච්චසමුප්පාද යන වචනයේ සැබෑම අර්ථය - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
2842018/10/02Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-29 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (02 කොටස)01:01:31
2852018/10/012018-09-30 FB Live දේශනා - Kassapa Thero01:02:02
2862018/10/01වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 3001:02:02
2872018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-30 රූපය පිරිසිද දැක දුක නිරෝධ කරමු (වස්සාන දේශණා - 2)01:01:46
2882018/09/30වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 30 FB Live broadcast01:02:02
2892018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-29 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ දාර්ශනික.. විදර්ශනාව02:11:43
2902018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa theroii01:16:28
2912018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:52:22
2922018/09/29දුර්මත විදාරනය 2 - දුක සහ අනාත්මය පිලිබදව නිවැරදිව දැනගනිමු00:05:34
2932018/09/28ගොතටුව චන්දන විහාරයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ02:12:13
2942018/09/26Wibhajjawada | 2018-09-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:02
2952018/09/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-23 සද්ධම්මං අති දුල්ලභං (වස්සාන ධර්ම දේශණා - 01 කොටස)01:11:55
2962018/09/23වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය01:13:31
2972018/09/232018-09-21 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - රත්නපුර ධර්ම දේශනාව01:57:33
2982018/09/13යථාර්තය දැකීමෙන් දුක දුරු කිරීම02:12:13
2992018/09/12පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි 2018 07 03 Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:53:59
3002018/09/12NGO මුදල් පිළිබඳව විභජ්ජවාද පිළිතුර00:22:56
3012018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:57:37
3022018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:57:37
3032018/08/26Ven. Kothmale kumarakassapa Thero -රූප ඛාණ්ඩය - අත්ථි රූපා උපාදා01:04:03
3042018/08/262018-08-15 Wibhajjawada 24 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:52
3052018/08/262018-08-22 Wibhajjawada 25 - Kothmale Kumara Kassapa Himi01:03:10
3062018/08/262018-08-08 Wibhajjawada 23 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:57:11
3072018/08/18Girimananda sutta 2 (ගිරිමානන්ද සුත්‍රය 2)01:11:13
3082018/08/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - අධර්මය ධර්ම සඤ්ඤාවෙන් ගන්නා අයට රැස්වෙන අකුසලය කෙබඳුද00:06:00
3092018/08/15මුලපරියාය සුත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:44:16
3102018/08/10kothmale kumaraKassapa Thero - අභිධර්ම දේශනා 101:15:20
3112018/08/09Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0900:39:17
3122018/08/06අනිච්ච (Anichcha)00:28:31
3132018/08/05ගිරිමානන්ද සූතය00:41:37
3142018/08/04මහා මායා දේවිය කලුරිය කලාද? ven.kothmale kumara kassapa himi00:05:16
3152018/08/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?_ ven.kothmale kumara kassapa himi00:07:08
3162018/08/03විභජ්ජවාද පිළිබඳව සාකච්චාව 0200:17:58
3172018/08/022018-07-18 Wibhajjawada 20 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:56
3182018/08/022018-07-11 Wibhajjawada 19 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:32
3192018/08/022018-08-01 Wibhajjawada 22 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:14
3202018/08/022018-07-25 Wibhajjawada 21 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:16
3212018/07/27:::: මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස ::::00:12:57
3222018/07/27මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස00:12:57
3232018/07/24සැබෑ දුක දැක සත්‍යාවබෝධය පිණිස... Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero00:37:27
3242018/07/22“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:48:35
3252018/07/21Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2000:37:27
3262018/07/20අපි අපේ දරුවට කොපමණ ආදරේද ඒ ප්‍රමාණයටම දරුවා නිසා දුකට පත් වෙනවා 20-07-201800:37:27
3272018/07/112018-07-04 Wibhajjawada 18 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:59
3282018/07/06Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0600:39:53
3292018/07/0304: ධ්‍යාන ලාභින් සහ මගඵල ලාභීන් - Kothmale Kumarakassapa Himi00:08:19
3302018/07/0303: පටිච්චසමුප්පාදයේ අර්ථ විකෘතිය - Kothmale Kumarakassapa Himi00:07:01
3312018/07/0302: අනාත්ම සහ දුක දකිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:05:26
3322018/07/0301: අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:06:56
3332018/07/03ven.kothmale kumarakassapa himi_අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු00:06:56
3342018/07/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කුසල ධර්මයන්හී අප්‍රමාදීබව00:53:29
3352018/06/282018-06-20 Wibhajjawada 17 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:47
3362018/06/27kothmale kumara kashyapa thero ධර්මය විකෘති කිරීම ගැන00:16:11
3372018/06/27“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:57:33
3382018/06/182018-06-13 Wibhajjawada 16 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:41
3392018/06/102018-06-06 Wibhajjawada 15 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:30
3402018/06/092018-06-09 @ Matara - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:36
3412018/05/312018-05-30 Wibhajjawada 14 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:51:50
3422018/05/272018-05-23 Wibhajjawada 13 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:55
3432018/05/272018-05-16 Wibhajjawada 12 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:57
3442018/05/23Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-1200:56:34
3452018/05/212018-04-29 Vesak Poya - Kumara Kassapa Thero01:48:38
3462018/05/17අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - 2018 අප්‍රේල් 29 - වෙසක් පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව01:48:38
3472018/05/16Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - රාගය, ද්වේශය කුමක් නිධානකරගෙන හටගනීද ( සූචිලොම සූත්‍රය )00:53:22
3482018/05/152018-05-09 Wibhajjawada 11 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:13
3492018/05/152018-05-02 Wibhajjawada 10 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:54
3502018/05/12Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM Sanaramara Sewana00:56:02
3512018/05/10ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 11 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0900:54:10
3522018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 10 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0200:55:46
3532018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 09 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 2500:53:36
3542018/04/292018-04-25 Wibhajjawada 9 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:38
3552018/04/29Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM00:48:37
3562018/04/26Vibajjawada 2018-04-Ven Kothmale-Kumarakassapa Thero 2500:51:39
3572018/04/21ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1800:53:58
3582018/04/192018-04-18 Wibhajjawada 8 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:05
3592018/04/19විභජ්ජවාද Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1800:53:27
3602018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 02 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:18
3612018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 01 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:03
3622018/04/16ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1100:58:45
3632018/04/15Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1500:52:58
3642018/04/152018-04-11 Wibhajjawada 7 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:51
3652018/04/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - දුක නැතිකරගන්න ඇති ප්‍රතිපදාව00:51:34
3662018/04/06ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 0400:58:16
3672018/04/06Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහ විවාද,මාන අතිමාන යන ධර්මතාවයන් හටගන්නෙ ඇයි(කලහවිවාද සූත්‍රය)00:46:37
3682018/04/052018-04-04 Wibhajjawada 6 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:27
3692018/03/302018-03-28 Wibhajjawada 5 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:14
3702018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 05 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2800:56:07
3712018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 04 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2100:59:50
3722018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 03 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 1400:54:09
3732018/03/222018-03-21 Wibhajjawada 4 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:58
3742018/03/222018-03-14 Wibhajjawada 3 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:14
3752018/03/222018-02-28 Wibhajjawada 2 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:54
3762018/03/222018-02-21 Wibhajjawada 1 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:03
3772018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:12:16
3782018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:16
3792018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:36
3802018/03/04SABBASAWA SUTHRA 15- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
3812018/03/04SABBASAWA SUTHRA 14 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:37:56
3822018/03/04SABBASAWA SUTHRA 13 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:26:21
3832018/03/04SABBASAWA SUTHRA 12 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:51
3842018/03/04SABBASAWA SUTHRA 11 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:28:31
3852018/03/04SABBASAWA SUTHRA 10 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:36:36
3862018/03/04SABBASAWA SUTHRA 09 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
3872018/03/04SABBASAWA SUTHRA 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:34:26
3882018/03/04SABBASAWA SUTHRA 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:26
3892018/03/04SABBASAWA SUTHRA 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:36
3902018/03/04SABBASAWA SUTHRA 05 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:43:26
3912018/03/04SABBASAWA SUTHRA 04- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:51:41
3922018/03/03SABBASAWA SUTHRA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero - Melbourne 201701:48:01
3932018/03/03SABBASAWA SUTHRA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:25:16
3942018/03/03SABBASAWA SUTHRA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:29:51
3952018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 01- Ven. Kothmale kumara kassapa thero00:56:03
3962018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 02 2800:56:00
3972018/03/02පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 - 03 -0100:58:02
3982018/03/01විභජ්ජවාද Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2800:55:53
3992018/02/22විභජ්ජවාද - 1 Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2100:54:58
4002018/02/18Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහා විවාද, ශෝක පරිදේව,මාන අතිමාන ඇතිවීමට හේතුව..00:49:25
4012018/02/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1400:47:33
4022018/02/13Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - Laggala02:44:10
4032018/02/12Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1200:59:12
4042018/02/07අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට - 2 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0700:50:39
4052018/02/06අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0600:53:01
4062018/01/15හුදෙකලා වෙන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් 2 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1500:55:33
4072018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 1st Dec 2017 -The Basics Part 300:00:51
4082018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 01 12 2017 The Basics Part 201:01:00
4092018/01/14Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1400:54:46
4102018/01/0354. Ven Kothmaie Kumarakassapa Thero - Penapindoopama Sutta - 20 Oct 201700:58:23
4112018/01/0347. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Aniccasanna Sutta - 6.30 am 08 Oct 201700:47:08
4122017/12/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero -Perth 1st Dec 2017 Dhamma deshana part 101:01:00
4132017/12/26නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? Ven Mankadawala Sudassana & Ven Kothmale Kumarakassapa00:43:57
4142017/12/06Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:02:53
4152017/12/05ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-12-05)01:46:15
4162017/12/04Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:05:57
4172017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 300:25:42
4182017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 201:00:59
4192017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 101:00:57
4202017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 22 11 201701:50:30
4212017/12/0319. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 දෙසැම්බර් 3 )02:03:13
4222017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 21 11 201701:58:54
4232017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 20 11 201701:46:54
4242017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 201:37:36
4252017/12/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 101:48:26
4262017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 201:40:48
4272017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 100:10:44
4282017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 200:58:02
4292017/11/29Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 19)01:39:30
4302017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 101:24:10
4312017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 300:18:30
4322017/11/28Dharma deshanawa ven kotmale kumara Cassapa thero 2017 11 2801:38:25
4332017/11/28යමක සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-28)01:38:25
4342017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 200:28:08
4352017/11/27Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 101:55:03
4362017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 1 (12-11-2017)01:51:56
4372017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 202:26:32
4382017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 3 (12-11-2017)01:08:02
4392017/11/17Dhamma Sermon - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero (2017-11-14)01:52:47
4402017/11/16Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-16)01:56:40
4412017/11/1517. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 15 බදාදා )01:50:23
4422017/11/1506 11 2017 ආනාපාන සති සූත්‍රය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:33:34
4432017/11/1505 11 2017 ආනාපාන සති උපකෙලේස පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:02:49
4442017/11/152017 11 11 සච්ච යමකය 03 උප්පාද න්‍යාය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:12:36
4452017/11/1316. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 13 සඳුදා )02:19:54
4462017/11/13සච්ච යමකය-02 පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:43:34
4472017/11/1115 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 11 සෙනසුරාදා)01:40:05
4482017/11/1014 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 10 සිකුරාදා)01:30:32
4492017/11/0813 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 08 බදාදා)01:42:13
4502017/11/0612 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 06 සඳුදා )01:33:06
4512017/11/0411 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 04 සෙනසුරාදා)01:48:46
4522017/11/0310 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 03 සිකුරාදා)01:50:46
4532017/11/0109 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 01 බදාදා)01:36:24
4542017/10/30Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 30 සඳුදා )02:58:10
4552017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා )01:42:59
4562017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා )01:52:37
4572017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 20 සිකුරාදා )01:51:16
4582017/10/272017 10 22 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - The Basics01:05:10
4592017/10/25Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 25 වන බදාදා )02:42:22
4602017/10/24සච්ච යමකය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි - [ 21 10 2017 ]01:48:50
4612017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream03:35:55
4622017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 18 වන බදාදා)01:29:43
4632017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 16 වන සඳුදා)01:29:44
4642017/10/20Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 20-10-201701:04:03
4652017/10/20Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:58:02
4662017/10/02කණ්නාඩියේ පවුඩර් නොගාන්න Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 02- 10- 201700:56:29
4672017/10/01මෝඩ කුරුල්ලා සහ අප Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 01- 10- 201701:03:05
4682017/09/25ශීතකරනයේ දැල්වෙන විදුලිබුබුල Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 25- 09- 201701:00:34
4692017/08/20අනිච්ච යනු අනිත්‍ය ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:16:49
4702017/08/10Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - අනිච්චසඤ්ඤා01:12:57
4712017/08/10අනිච්ඡ සඤ්ඤා සූත්‍රය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 10 08 201700:47:11
4722017/08/09Anichcha Sagna Sutta - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:01
4732017/08/05මොකද්ද ඇත්ත - Ven. Kothmale Kumaarakassapa Thero 05-08 -201700:54:31
4742017/08/05Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - 0200:54:03
4752017/08/03Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi 0100:52:35
4762017/07/16Ven Kotmale Kumara Kassapa - ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය ( Pena Pindupama Suthraya )01:01:45
4772017/06/06Sabba Sankaresu Anichcha Sanna Ven Kothmale Kumarakassapa Thero02:00:58
4782017/05/07Sanna - Ven Kothmale Kumarakassapa thero01:59:41
4792016/07/14Day 4- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:05:14
4802016/07/14Day 4- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:36:42
4812016/07/14Day 4 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 3, 2016)01:22:31
4822016/07/14Day 3- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:08:56
4832016/07/14Day 3- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:43:45
4842016/07/14Day 3 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 2, 2016)01:39:59
4852016/07/13Day 2- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:22:26
4862016/07/13Day 2 Session 2 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 1, 2016)01:39:36
4872016/07/13Day 2- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:55:35
4882016/07/13Day 1- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
4892016/07/12Day 1- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
4902016/07/12Day 1- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:35:16
4912016/06/26Ven. Kothmale Kumarakashapa Thero 25 06 201602:58:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.