කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/08Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 08 0800:53:03
22020/08/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-08-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:52
32020/07/31අව්ද්‍යව හෙවත් නොදන්නාකම -Ven Kotmale Kumara kassapa Thero (සුවපත් සිත )00:41:27
42020/07/31පළඟැටියා සැප සොයා පහන් දැල්ලට පනින විට ඔහුට දුකක් උරුම වෙයි පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි00:57:03
52020/07/31චතුරාර්ය සත්‍යය දැක මේ ආත්මේදි නිවන් දකින්න. පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:55:25
62020/07/31Wibhajjawada | 2020-07-30 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද01:01:36
72020/07/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 0703001:01:18
82020/07/30Discussion 13 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:02:10
92020/07/30Discussion 12 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:23
102020/07/29සුදුසු භාවනාව තෝරගන්නෙ කෙසේ ද? (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:04:22
112020/07/29Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero 2020.07.29 - 08.08 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:26
122020/07/29පටිඝ සම්ඵස්සය සහ අධිවචන සම්ඵස්සය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:02:10
132020/07/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-07-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:15
142020/07/26සුචිලෝම සූත්‍රය - ධර්මදේශණය - පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ = Bana - Dharmadeshana00:53:25
152020/07/25Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 07 2501:01:47
162020/07/23Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 07 2200:55:20
172020/07/22Wibhajjawada | 2020-07-22 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:34
182020/07/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-07-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:23
192020/07/19Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 07 1800:54:54
202020/07/16Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 07 1501:00:01
212020/07/15Wibhajjawada | 2020-07-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද01:02:46
222020/07/13Wibhajjawada | 2020-07-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:57:23
232020/07/12සැබෑ දුක දැක සත්‍යාවබෝධය වෙත, Ven Kotmale Kumarakassapa Thero, කොත්මලේ කුමාරකශ්‍යප හිමි, කුසල් අරණ00:37:27
242020/07/12පට්ඨාන සජ්ඣායනාවට පෙලගැසෙමු.00:06:16
252020/07/09Ven Kothmale Kumarakassapa Theo 2020 07 0800:57:11
262020/07/09සත්තු හයදෙනා, ඡප්පාණක සූත්‍රය (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:01:48
272020/07/07ඔබ යමකට ප්‍රියකරන විටම දුකද හිමිකර ගනී | Sirasa Dhamma00:47:44
282020/07/07භව දුකට වෙදකම සද්ධර්මය පමණයි | Sirasa Dhamma00:40:18
292020/07/04ඇසළ පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනය01:21:53
302020/07/04ව්‍ඤ්ඤනයේ පැවැත්ම හා නිරෝධය - Ven Kotmale Kumara Kassapa Thero ( සුවපත් සිත )00:54:41
312020/07/03ඛජ්ජනීය සූත්‍රය (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:11:28
322020/07/03Discussion 11 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:58
332020/07/01Wibhajjawada | 2020-07-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:54:52
342020/06/28Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 2700:55:46
352020/06/28පූජ්‍ය කොත්මලෙ කුමාර කස්සප ස්වමීන් වහන්සේ ven kothmale kumara kassapa himi01:04:03
362020/06/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:16
372020/06/25ද්වයතානුපස්සනා සූත්‍රය 2 Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-06-2301:04:17
382020/06/25Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 2500:57:11
392020/06/25Discussion 10 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:54:04
402020/06/24Wibhajjawada | 2020-06-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:27
412020/06/24ද්වයතානුපස්සනා සූත්‍රය 02 කොටස (කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ) 2020/06/2301:04:20
422020/06/21Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:28
432020/06/21Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 2000:53:55
442020/06/20කුසලයෙන් නිවනට පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:06:16
452020/06/20(2020 - 06 - 18) පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven. Kothmale Kumarakassapa thero00:57:22
462020/06/19Sadaham sawana - අපි මේ දකින්නේ මිරිගුවක් නේද - Ven Kothmale kumara kashyapaThero00:54:24
472020/06/19ශුන්‍යතාවය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:52:53
482020/06/18Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 1800:54:12
492020/06/18Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 1800:52:38
502020/06/18Wibhajjawada | 2020-06-17 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:54:55
512020/06/17Discussion 09 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:57:43
522020/06/17යථාර්ථය දැකිමෙන් දුක දුරුකරමු (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)02:05:35
532020/06/15මහානිදාන සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero02:11:46
542020/06/13Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 1300:52:55
552020/06/13කුසලයෙන් නිවනට (කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:06:16
562020/06/11සංගීති සුත්‍රය | සාකච්ඡාව 0100:51:24
572020/06/11සීලබ්බත පරාමාස විග්‍රහ කිරීම විභජ්ජවාද පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:57:06
582020/06/11Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 06 1000:57:45
592020/06/10Wibhajjawada | 2020-06-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:01
602020/06/10චක්කු විඥාණය නිවැරදිව දැක ගන්න - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:49:50
612020/06/09සත්කාය දිට්ඨිය.. පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:31
622020/06/09මහානිධාන සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero02:11:46
632020/06/09සුතවන්න සුත්‍රය (කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන් වහන්ස)00:57:42
642020/06/09සුතවන්ත සූත්‍රය (කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:03:12
652020/06/09Discussion 08 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:53:00
662020/06/09නිවැරදි දහම් මනසිකාරය පිළිබඳ විග්‍රහය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-06-0701:14:31
672020/06/08Ven Kothmale Kumarakassapa - සුත වන්ත සූත්‍රය01:23:59
682020/06/08සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:47:37
692020/06/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:02
702020/06/06'මෙතෙරින් එතෙර දුර්මත විදාරණය කරනු වස්' විශේෂ ධර්ම දේශනය01:31:19
712020/06/06රූපය සහා ඇස - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:56:26
722020/06/05Discussion 07 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:00
732020/06/05කෙලෙස් ගෙවෙන හැටි | අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි00:20:51
742020/06/05ONE OF THE DEEP MESSAGES OF THE DISPENSION OF BUDDHA00:04:22
752020/06/05(2020 - 06 - 03) පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven. Kothmale Kumarakassapa thero03:00:41
762020/06/05රූප කාණ්ඩය 01 (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)00:57:20
772020/06/04Wibhajjawada | 2020-06-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:49
782020/06/04පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමිගෙන්.රූපයෙ හතර ආකාරද මනසිකාරය00:50:34
792020/06/03Discussion 06 | විඥාණ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:54:07
802020/05/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-30 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:24
812020/05/30අනුන් සන්න කොට යාමට වඩා තමන් සරණ කොට යාම වටී පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:57:35
822020/05/27Wibhajjawada | 2020-05-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:01
832020/05/27ආසිවිසෝපම සූත්‍රය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:48
842020/05/27පිටින් පෙනෙන සියල්ල තමාගේම මනසේම නිර්මාණයක්.00:06:45
852020/05/27ආසිවිසෝපම සූත්‍රය (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:13:47
862020/05/25Ven. Kothmale Kumarakassapa - සක්ඛාය දිට්ඨිය යනු කුමක්ද? එය දුරු කිරීමට වැඩියයුතු මග.00:06:19
872020/05/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:24
882020/05/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-16 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:31
892020/05/23චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රාහය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero02:44:33
902020/05/23විතක්ක විචාර හසුරුවන්නේ කෙසේද? (අති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)00:05:45
912020/05/22කුමාර කස්සප මහරහතන් වහන්සේ ‍| සැබෑම රහතන් වහන්සේලාගේ සද්ධර්ම දේශනා 1001:04:03
922020/05/21Wibhajjawada | 2020-05-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:16
932020/05/21Discussion 05 | ස්පර්ශ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:53:55
942020/05/21සීලය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:33
952020/05/19Ven. Kothmale Kumarakassapa - පංචඋපාදානස්කන්ධ විග්‍රහය02:08:40
962020/05/18නව මහා තණ්හා මූලික ධර්මයන් Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:11:26
972020/05/17විදර්ශනාවට යොමුවන්නේ කෙසේද? (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ)00:10:32
982020/05/172020-05-14 ඕඝතරණ සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - Kothmale Kumarakassapa Thero01:38:05
992020/05/16පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ සමග පැවැත්වූ ධර්ම සාකච්ඡාව.02:11:55
1002020/05/16සුතමය ඥානය -විභජ්ජවාද -Ven -kothmale kumara kassapa thero -daham asapuwa00:53:07
1012020/05/15අභිධර්ම පිටකයේ ඇති වටිනාකම Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:10:52
1022020/05/15ඕඝතරණ සූත්‍රය (අති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ)01:38:04
1032020/05/15ANICHCHA AS PER SUPREME LOAD BUDDHA00:07:15
1042020/05/14ඕඝතරණ සූත්‍රය Most ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-05-1401:40:34
1052020/05/142020-05-14 ඕඝතරණ සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:05
1062020/05/13Wibhajjawada | 2020-05-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:39
1072020/05/12සම්බොධිපක්ඛික සුත්‍රය Most Ven. Kothmala Kumarakassapa Thero01:51:46
1082020/05/12සතිපට්ඨාන විභඞ්ග සුත්‍රය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:09:47
1092020/05/12ද්වයතානුපස්සනා සූත්‍රය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:15:45
1102020/05/12Patichcha Samudpaada Dhamma by Kothmale Kumara Kassapa Himi01:37:11
1112020/05/12අමා දම් ගඟුල|පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි,පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි|2020 05 0801:28:05
1122020/05/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:18
1132020/05/10ද්වයතානුපස්සනා සුත්‍රය ( කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ )01:15:49
1142020/05/092020-05-07 බෞද්ධයා රූපවාහිනී වෙසක් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ02:54:54
1152020/05/09Discussion 04 | ස්පර්ශ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:42:09
1162020/05/09වෙසක් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ02:54:19
1172020/05/08ධර්මානුකූල ජීවිතයකට කාලය ගලපා ගන්නේ කොහොමද, Darmanukula Jivithaya, Ven Kotmale kumarakassaapa Thero00:19:24
1182020/05/08රූපයෙ හතර ආකාරය මනසිකාරය - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero (සුවපත් සිත )00:54:36
1192020/05/08ඇස සමඟ යෙදෙන චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:55:15
1202020/05/08සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය ( කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ )01:09:50
1212020/05/07මහානිදාන සූත්‍රය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero02:54:54
1222020/05/07Kirana TV Daham Kirana - Special Vesak Programme01:08:21
1232020/05/07Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 05 0700:58:41
1242020/05/07වෙසක් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020--05-0702:54:19
1252020/05/06Wibhajjawada | 2020-05-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:50
1262020/05/06රුපය දැනෙන්නේ චක්ඛු විඥානයටද ? දේශනා 02 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thro00:15:51
1272020/05/06Mahapunnama suthraya ( මහාපුණ්ණම සුත්‍රය ) ven kothmale kumarakassapa thero01:46:01
1282020/05/05Wibhajjawada | 2020-04-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:57:49
1292020/05/05(2020 - 05 - 04) පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven. Kothmale Kumarakassapa thero01:00:23
1302020/05/05මේ පින්බර මාසයේදී අප්‍රමාදීව ධර්මයෙහි හැසිරෙන්න | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:06:55
1312020/05/05(2020 - 05 - 04) පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven. Kothmale Kumarakassapa thero00:59:38
1322020/05/05රූපය තුල නැති සිත තුල ඇති කෙලෙස් තුලින් දුක සකස් වීම Kothmale Kumarakassapa Thero00:58:59
1332020/05/05Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 05 0400:56:36
1342020/05/05රුපය දැනෙන්නේ චක්ඛු විඥානයටද ? දේශනා 01 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thro00:36:30
1352020/05/04අභිධර්මය ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana The00:07:56
1362020/05/04Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 05 0400:55:17
1372020/05/04සම්මා සම්බුද්ධත්වයේදී අවබෝධ කරගත් පෙර නොඇසූ විරු දුක - දේශනා 02 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:02
1382020/05/03සූත්‍රානුදේශනා Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-05-0202:10:53
1392020/05/03සම්මා සම්බුද්ධත්වයේදී අවබෝධ කරගත් පෙර නොඇසූ විරු දුක - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:52:35
1402020/05/03මේ දවස් වල ඔබගේ හිත ලෙඩ උනොත් මොකද වෙන්නේ - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:07:28
1412020/05/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-02 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:42:31
1422020/05/02Discussion 03 | ස්පර්ශ අාහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:51:08
1432020/05/01COVID 19 සහ බෞද්ධයාගේ හැසිරීම - Ven Kothamale Kumarakassapa Thero00:07:11
1442020/05/01"අනිච්ච" "දුක්ඛ" "අනත්ථ" - Ven. Kotmale Kumara Kassapa Thero01:36:44
1452020/05/01චතුරාර්ය සත්‍ය දැන මේ ආත්මයේම නිවන් දකින්න - පළමු කොටස - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero01:55:25
1462020/04/30ත්‍රිපිටකානුගත පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-04-3001:28:52
1472020/04/30අනිත්‍ය හේතුන් නිසා හටගන්නා සියලු ඵලයන් නිත්‍යකොට නොපවති,Anitthiya Hetun, Ven Kotmale Kumara Kassap00:51:14
1482020/04/30ජාති නිරෝධය - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:34:26
1492020/04/30නිවන් මග වැඩෙන ලෙස අනිත්‍ය දැකීම - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:09:58
1502020/04/30ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කොහොමද - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:09:29
1512020/04/30භාවනාට නිවැරදි උපදෙස් - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:12:51
1522020/04/30අනිත්‍ය සංඥාව දැනගමු - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:50
1532020/04/30ආනාපාන සති භාවනාව හරියට දැනෙන වඩමු - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:21:28
1542020/04/29Wibhajjawada | 2020-04-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:54
1552020/04/29විමෝක්ෂ ධර්ම | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:52
1562020/04/28අැස සහ රූපය | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:56:18
1572020/04/28ද්විදහ විතක්ක සූත්‍රය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:16
1582020/04/27නාම රූප ධර්මතාවය ව්ග්‍රහය - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero (සුවපත් සිත )01:14:59
1592020/04/27චතුරාර්ය සත්‍ය දැන මේ ආත්මයේම නිවන් දකින්න - දෙවන කොටස - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero01:47:43
1602020/04/26චතුරාර්ය සත්‍ය දැන මේ ආත්මයේම නිවන් දකින්න - පළමු කොටස - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero01:55:25
1612020/04/26පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව නාම රූප විග්‍රහය (ven kothmale kumarakassapa thero)01:15:29
1622020/04/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:32
1632020/04/25පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව නාමරූප විග්‍රහය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-04-2501:15:34
1642020/04/23Discussion 02 - සංගීති සුත්‍රය Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven. Mankadawala Nandarathana00:45:55
1652020/04/23Discussion 01 - සංගීති සුත්‍රය Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven.Mankadawala Nandarathana00:51:24
1662020/04/23ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය හා ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero01:55:55
1672020/04/22Discussion 02 | සංගීති සුත්‍රය | Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:45:55
1682020/04/22Wibhajjawada | 2020-04-22 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:31
1692020/04/22නිවන් දැකීමට අවශ්‍ය අනිත්‍ය මැනවින් හදුනා ගනිමු, Niwan dekima, Anitthya, Ven Kotmale Kumara Kassap00:43:11
1702020/04/19FEELING OF PLEASANT OR UNPLEASANT, BELONGS TO THE MIND. Most Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:05:22
1712020/04/19වි‌ශේෂ දහම් සාකච්ඡාව 2020-04-19 Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero.00:32:58
1722020/04/19April 19, 202000:32:52
1732020/04/16DISPENSION OF BUDDHA (BUDDHA SASANA)00:03:49
1742020/04/15Wibhajjawada | 2020-04-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:09
1752020/04/132020-04-10 Adelaide Special Talk - Kothmale Kumara Kassapa Thero01:15:12
1762020/04/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:46:17
1772020/04/112020-04-10 ඇඩිලේඩ් විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:15:12
1782020/04/10Adelaide දහම් සාකච්ඡාව 2020-04-10 Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero.01:20:17
1792020/04/10පිරිත් නිවැරදිව භාවිත කරන්නේ කොහොමද | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:24:37
1802020/04/09Dhamma is the best Medicine00:03:18
1812020/04/07(2020 - 04 - 06) පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven. Kothmale Kumarakassapa thero00:56:40
1822020/04/06Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-04-0600:52:28
1832020/04/05Discussion 01 | සංගීති සුත්‍රය | Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:51:24
1842020/04/04Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:47
1852020/04/01Wibhajjawada | 2020-04-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:51
1862020/04/012020-03-31 කාමභූමිය අනුව ගිය රූප විස්තරය - භික්ෂු ‌දේශනාව - Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:55:30
1872020/04/01කාමභූමිය අනුව ගිය රූප විස්තරය 2020-03-31 භික්ෂු ‌දේශනා Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:55:30
1882020/03/29නකුලපිතු සූත්‍රය සහ අනාත්ම ලක්ෂණ විග්‍රහය Ven. Mankadawala Suadassana, Kothmale Kumarakassapa Thero01:40:13
1892020/03/28WHAT IS MEANT BY A KAMMATTHANA (SUBJECT OF MEDITATION)00:03:07
1902020/03/28CREATION OF SUFFERING DUE TO THE DIULTIONAL MIND AND LACK OF KNOWLEDGE ON THE REALITY00:06:49
1912020/03/28CONCEPT (SANKALPA) ITSELF IS THE LUST (RAGAYA)00:03:37
1922020/03/25Wibhajjawada | 2020-03-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද01:00:11
1932020/03/24Wibhajjawada | 2020-03-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:07
1942020/03/24පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුක Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:52:01
1952020/03/21අන්තෝ ජටා බහි ජටා (ඇතුලතත් ගැට පිටතත් ගැට) Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:53:52
1962020/03/19කොරෝනා සහ බෞද්ධයාගේ හැසිරීම | Ven Kothamale Kumarakassapa Thero00:07:11
1972020/03/18මේ දවස් වල හිත ලෙඩ කරගන්න එපා | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:07:29
1982020/03/17CREATION OF SUFFERING DUE TO THE DILUTIONAL MIND AND LACK OF KNOWLEDGE ON THE REALITY00:06:49
1992020/03/14ලබුනොරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය වාර්තමාන පසුබිම00:28:26
2002020/03/13දැනගත් ‌දේට සිතන බව හා සිතන ‌දේට දැනගත් බව Most Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero01:40:48
2012020/03/13කසින භාවනාව | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | Kasina Meditation00:56:34
2022020/03/12ලෝකෝත්තර භාවනා සහ ලෞකික භාවනා Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-03-1100:58:35
2032020/03/11Wibhajjawada | 2020-03-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:59:10
2042020/03/05Wibhajjawada | 2020-03-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:52
2052020/03/04EYE AND THE FORM (RUPA)00:04:12
2062020/03/03Most Ven Kumara Kassapa Thero - 23Nov19 (අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව)02:09:13
2072020/02/27චක්ඛු විඥාණය | Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:49:44
2082020/02/27Wibhajjawada | 2020-02-26 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද01:01:52
2092020/02/26රූපයේ යථාර්ථය- (Ven Kothmale kumarakassapa Thero) Dms priyadarshana00:28:38
2102020/02/24රූප ඛාණ්ඩය | රූපයේ හේතු යෙදෙනවාද | Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:28:37
2112020/02/22Jathi Nirodha00:05:08
2122020/02/22කැමැත්තට විපාකය00:05:49
2132020/02/20Wibhajjawada | 2020-02-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:59:18
2142020/02/202020-02-08 මරදන්කඩවල ආරණ්‍ය පූජා ධර්ම දේශනාව - Kothmale Kumarakassapa Thero00:54:26
2152020/02/19අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු / Anitthiya Niwaradiwa - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero ⁣00:06:56
2162020/02/18සුතමය ඥානය කියලා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?00:21:38
2172020/02/172020-02-08 මරදන්කඩවල ආරණ්‍ය පූජා ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:26
2182020/02/14Meth Tv | ධර්ම දේශනය | Ep 40501:36:44
2192020/02/12Wibhajjawada | 2020-02-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:58:54
2202020/02/112020-02-08 Nawam Poya ලබුනෝරුවකන්ද - Kothmale Kumarakassapa Thero01:12:42
2212020/02/10Ruuapa Epsicode 400:13:49
2222020/02/10Real meaning of Anithya as per Supreme Lord Buddha Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:01:35
2232020/02/10අනිත්‍ය සහ අනිච්ච Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero00:02:16
2242020/02/10නවම් ‌පොහොය දේශනය Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero01:13:20
2252020/02/102020-02-08 නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:12:42
2262020/02/06Ven Kothmale Kumarakassapa Himi01:36:29
2272020/02/06රූපය දැන ගැනීම | 02 කොටස | Most Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:15:52
2282020/02/05Wibhajjawada | 2020-02-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:43
2292020/02/04ආර්ය්‍ය විනයෙහි ඇස Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:04:02
2302020/02/04සංකල්පමය දෙයමයි රාගය Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:03:15
2312020/01/30Wibhajjawada | 2020-01-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:54
2322020/01/30Form (Ruuapa ) according to Buddhism [ Episode 3 ]00:03:15
2332020/01/29රූපය දැන ගැනීම | Most Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:36:31
2342020/01/28ELOBORATION OF NATURE OF RUPA KANDAYA [Episode Two]00:12:33
2352020/01/27Satti Sutta | සක්කාය දිට්ඨිය | Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:47:31
2362020/01/26කුමාර කාස්සප ස්වාමින් වහන්සේගේ මුවෙන් පිට වූ නිවන උදෙසා වූ උතුම් බුදු වදන්00:07:41
2372020/01/22Wibhajjawada | 2020-01-22 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:43
2382020/01/21විපාක සහ නව කර්ම Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero00:15:57
2392020/01/21භාවනා උපදෙස් Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero00:12:09
2402020/01/21නිකාන්ති තණ්හාව Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero00:12:43
2412020/01/20රාවණා සංකල්ප‌යේ සැබෑ අරමුණ Most Ven. Kothmale KumarakassapaThero00:09:37
2422020/01/20Kamatahan Yanu Monawada (කමටහන් යන් මොනවාද) Ven Kotmale Kumarakasspa Thero00:02:53
2432020/01/18චතුරාර්ය_සත්‍යය_විග්‍රහය_-_Sadaham_Yathra_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi02:44:10
2442020/01/18Special_Dhamma_Sermon_By_Ven._Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero01:53:59
2452020/01/18විඥානයාගේ_ගෘහය_(_හාලිද්‌දිකානි_සූත්‍රය_)Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:55:36
2462020/01/18මොකද්ද_ඇත්ත....අනිච්ච_සංඥා_සුත්ත_-_Ven._Kothmale_Kumara_kassapa_Thero01:43:11
2472020/01/16What is the next program of Wibhajjawada?00:08:00
2482020/01/16Most Ven. Rerukane Chandawimala Thero's books | Wibhajjawada Thripitaka Pooja00:01:27
2492020/01/16ධර්මානුකුල ජිව්තයකට කාලය ගලපා ගන්නෙ කොහෙමද - Ven Kotmale Kumarakassapa Thero00:18:54
2502020/01/16පුණ්‍යානුමෝදනාව | Wibhajjawada 202000:11:09
2512020/01/16Wibhajjawada | 2020-01-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:29
2522020/01/13"Theruwan guna" ven kothmale kumara kassapa thero01:19:22
2532020/01/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-01-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:38
2542020/01/12භද්‍ර වූ එක රාත්‍රියක් Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2020 - 01 - 10)01:58:25
2552020/01/11Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2020 01 10 16 30 The Buddhist TV කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍01:40:28
2562020/01/11ත්‍රිපිටකය_යනු_සංකල්පනාවක්_නොවේ-THIPITAKAYA_IS_NOT_A_CONCEPTION-_VEN._KUMARA_KASSAPA_THERO01:02:02
2572020/01/119._අපි_භවයෙන්_භවයට_ගෙනයන_ශක්තියක්_තියනවාද_-_Most_Ven._Kothmale_Kumara_kassapa_Thero00:09:30
2582020/01/11Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero_ස්කන්ද_ධර්මතාවයන්ගේ_පැනවීම01:55:01
2592020/01/11චතුරාර්ය_සත්‍යය_සහ_පටිච්ච_සමුප්පාද_|_Ven._Kothmale_Kumara_Kassapa_thero02:27:19
2602020/01/11අනාත්ම_ලක්ෂණය_ප්‍රත්‍යක්ශ_කරන_පුද්ගලයා_Ven._Kothmale_Kumarakassapa_thero01:00:51
2612020/01/11යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් ඇතිකරගැනීමට ( මහාකච්චාන භද්දේකරත්ත සූත්‍රය ) Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero01:33:35
2622020/01/10Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2020-01-1001:33:35
2632020/01/10නීවරණ ධර්ම ව්ග්‍රහය - Ven Kotmale Kumara Kassapa Thero00:37:19
2642020/01/09Wibhajjawada | 2020-01-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:37
2652020/01/05Form (Ruuapa ) according to Buddhism (Episode One - introduction)00:08:36
2662020/01/04විඥානයාගේ ගෘහය ( හාලිද්‌දිකානි සූත්‍රය ) Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:55:38
2672020/01/02Wibhajjawada | 2020-01-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:55:19
2682020/01/01Ven. Kothmale Kumara Kashyapa Thero00:53:22
2692019/12/30Bawanawa Dadaha Niwaradi Upades /භාවනාව සදහා නිවැරැදි උපදෙස් - Ven Kotmale Kumarakasspa Thero00:12:49
2702019/12/30නිවැරදි ධර්මය දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා සොයාගන්නේ කෙසේද - Ven Kotmale Kumarakasspa Thero00:12:02
2712019/12/30සීලය පිලිබද Ven Kotmale Kumarakasspa Thero00:06:08
2722019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 200:58:02
2732019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 22 11 201701:50:30
2742019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 21 11 201701:58:54
2752019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 20 11 201701:46:54
2762019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 201:40:48
2772019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 100:10:44
2782019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 201:37:36
2792019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 101:48:26
2802019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 300:18:30
2812019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 200:28:09
2822019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 101:55:03
2832019/12/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 101:24:10
2842019/12/28Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero 2019.12.28 - 08.05 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:03
2852019/12/25Wibhajjawada | 2019-12-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද01:00:02
2862019/12/24Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-09-25 (06:30:AM) Kandy01:05:54
2872019/12/24Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-08-10 (06:30:AM) Kandy01:05:31
2882019/12/24Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-07-24 (10:00:PM) Kandy01:01:39
2892019/12/23Anithya | Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero | අනිත්‍ය සංඥාව00:54:43
2902019/12/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:10:29
2912019/12/23Wibhajjawada | 2019-12-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද00:56:05
2922019/12/23Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-08-02 (06:30:AM) Kandy00:58:13
2932019/12/23Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-07-31(06:30:AM) Kandy01:03:57
2942019/12/22Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-07-31(10:00:PM) Kandy00:58:25
2952019/12/22Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero (2017-06-21) 11:30:AM Kandy01:04:39
2962019/12/22Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-10-01 (10:00:PM) Kandy01:05:12
2972019/12/22Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2017-10-02 (06:30:AM) Kandy01:04:36
2982019/12/20ආනාපානසතිය භාවනාව දැනගෙන වඩමු - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:21:28
2992019/12/20Anapanasathiya | Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero | ආනාපානසතිය00:21:28
3002019/12/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-14 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:26
3012019/12/15ඉරියාපථ භාවනාව පිලිබඳ හැදින්ව්ම - Ven Kotmale Kumara Kassapa Thero00:16:47
3022019/12/15ඔවුනොවුන්ගේ විෂය අනුභව නොකරන ස්භාව ඇති ආයතන Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 12 -12)00:55:19
3032019/12/14කායගතාසති සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero01:42:46
3042019/12/13දර්ශණය පිරිසිදු කරගනිමු | මුලික දේශණා | පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:54:08
3052019/12/13CESSATION OF DELUTIONS00:02:05
3062019/12/12Ven. Kothmale Kumarakashyapa Thero 2019-12-1200:55:19
3072019/12/11ජාති නිරෝධය - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:34:22
3082019/12/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:39
3092019/12/09HEALTHINESS AS PER LORD BUDDHA00:03:27
3102019/12/08පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි Damma Deshana, Faculty of Engineering, University of Ruhuna03:02:59
3112019/12/04Wibhajjawada | 2019-12-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:28
3122019/12/04Jathi Nirodhaya | Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero00:34:22
3132019/12/03බුද්ධ වචනය සංස්කෘතයට නොනැගිය යුතුද? | The Sanskrit language00:28:22
3142019/12/02The Truth About the Tripitaka in England00:16:32
3152019/12/01මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස00:12:57
3162019/11/30THE BLINDNESS00:06:27
3172019/11/29සිහිය හා නුවණින් යුතුව ඉරියව් පැවැත්විය යුතු ආකාරය|Ven Kothmale Kumarakassapa Thero.00:07:54
3182019/11/27Wibhajjawada | 2019-11-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:07
3192019/11/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-11-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:04
3202019/11/24කායගතාසති සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:42:46
3212019/11/24THE VALUE OF THE GEM00:04:06
3222019/11/23Special Dhamma talk delivered by Venerable Kothmale Kumara Kassapa Thero01:30:20
3232019/11/23HOW TO BECOME A STREAM ENTERER ( SOTAPANNA)00:06:44
3242019/11/22අනාත්ම ලක්ෂනය ප්‍රත්‍යක්ශ කරන පුද්ගලයා Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 11 - 22)01:00:54
3252019/11/20Wibhajjawada | 2019-11-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:19
3262019/11/17Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero @ SRI SAMBODHI BUDDHIST MEDITATION CENTRE Dacre Rd Plaistow London01:46:49
3272019/11/15මොකද්ද ඇත්ත....අනිච්ච සංඥා සුත්ත - Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero ( Nottingham 02-11-2019)01:43:12
3282019/11/14 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:11:45
3292019/11/13Wibhajjawada | 2019-11-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:47:24
3302019/11/13ආනාපානසතියෙන් උපදින ඥාණ 220ක් Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 11 - 12)02:11:36
3312019/11/08SULANGA-Ven.Kumara Kassapa Thero-FULL PROGRAMME00:47:31
3322019/11/07ManchesterD01:15:27
3332019/11/06Wibhajjawada | 2019-11-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:33
3342019/11/06YOU LOVE YOURSELF THE MOST00:04:13
3352019/11/04Special Dhamma Sermon By Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero (Leeds Buddhist Vihara - 2019-11-03)01:54:01
3362019/11/02SULANGA- Ven.Kumara Kassapa Thero- PROMO-පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි සමඟ00:01:42
3372019/10/31Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වේදනාව01:40:03
3382019/10/31Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ස්කන්ද ධර්මතාවයන්ගේ පැනවීම01:55:02
3392019/10/31Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - උතුම් වූ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය සොයා01:51:50
3402019/10/30Wibhajjawada | 2019-10-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
3412019/10/2614.සූත්‍ර සහ විනය පිටකයන් විතරක් මදිද අභිධර්මයත් අවශ්‍යද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:02:35
3422019/10/2615. බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකයත් වැරදියි නේද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:08:51
3432019/10/2616. ධර්මය විකෘති කරන්නේ කව්ද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:09:09
3442019/10/25නළුවා දුක්ඛ දායක ජවනිකාව සිනහ මුසුව රඟපායි Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 10 - 23)00:51:16
3452019/10/24Analysis of kamatahan00:03:01
3462019/10/24බුද්ධ වචනය ඡන්දසට නගන්නට එපායි දේශනා කලේ ඇයි00:08:42
3472019/10/23Wibhajjawada | 2019-10-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:52:14
3482019/10/23Ven Kotmale Kumara Kassapa Thero 2019 10 2300:51:16
3492019/10/20GUIDANCE FOR MEDITATION | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:06:27
3502019/10/18Lord Buddha's Teaching About Aatience | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:07:13
3512019/10/16භාවනා මාර්ගයේදී හරි වැරදි බලාගන්න ගුරුකම.00:06:00
3522019/10/16Wibhajjawada | 2019-10-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:46
3532019/10/16Ven.kothmale Kumara Kassapa Thero|2019 07 19|London Sermon 0301:52:00
3542019/10/14ප්‍රභාෂ්වර සිත00:03:44
3552019/10/13There is a text note in comments section .00:00:06
3562019/10/13Ven.Kothmale Kumara Kassapa Thero|2019 07 20| London Sermon 0501:22:12
3572019/10/12සත්ව පුද්ගල බව ඇති කරගන්නෙ කොහෙද?පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:05:00
3582019/10/11UNTRAINED MIND | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:04:30
3592019/10/09Wibhajjawada | 2019-10-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:47
3602019/10/09Meditation about posture with Buddha's vision | ඉරියාපථ භාවනාව දර්ශණය සහිතව00:16:47
3612019/10/07Ven Kothmale Kumara kassapa Thero|2019 08 04|London Sermon 1401:40:34
3622019/10/02Wibhajjawada | 2019-10-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:03
3632019/10/02Buddhahood | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:03:54
3642019/09/30ජාතිය නිරෝධ කරන්නෙ ජීවත්ව ඉද්දීමයි00:04:57
3652019/09/29මීවණපලානේ මහල්ලාගේ මඤ්ඤං ධර්මය00:15:09
3662019/09/29උප්පාද,ඨිති සහ භංග කියනවිට ඨිතියේ ආත්ම දෘෂ්ටියක් ඇතිවෙන්න බෑ .00:04:14
3672019/09/28VibajjawadaVen. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 09-2600:54:06
3682019/09/27ධර්මය විකෘති කරන පවිටු චීවරදාරීන් හදුනා ගන්නේ කෙසේද?00:12:22
3692019/09/26අභය බමුණාගේ ඕරා බොරුව00:07:43
3702019/09/25Wibhajjawada | 2019-09-25 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:16
3712019/09/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:06
3722019/09/18Wibhajjawada | 2019-09-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:31
3732019/09/17The illusion of the mind | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:06:00
3742019/09/15Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | 2019-07-29| The Imperial Hotel, Stroud England01:58:55
3752019/09/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-23 ආනාපානාසති භාවනාව වැඩීමේ ප්‍රතිලාභ (ලන්ඩන් දේශණා)01:48:11
3762019/09/1213. දේශපාලන අනුග්‍රහයක් නොමැතිව සංගායනාවක් කල නොහැකිද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:01:24
3772019/09/1211. ඔරා එකක් ගැන ධර්මයේ විග්‍රහ වෙනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:07:19
3782019/09/1210. කමටහන් කියන්නේ කුමක්ද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:02:53
3792019/09/11Wibhajjawada | 2019-09-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:55
3802019/09/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:40
3812019/09/08Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-23 නීවරණ ධර්ම මැඩලීමට ආනාපානසති භාවනාව (ලන්ඩන් දේශණා)02:03:57
3822019/09/06Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-09-0500:56:17
3832019/09/05ENJOYING MATERIALS INSIDE THE MIND | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:03:45
3842019/09/05Unskilled Mind Can Create a Luxury House | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:02:40
3852019/09/04Wibhajjawada | 2019-09-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:05
3862019/09/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-31 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:57:22
3872019/09/01ඔලුවේ කැක්කුම සනීප වූ විට සැපද?00:17:17
3882019/09/01පාපී මතවාද වලට හසු නොවන්න - Vibajjawada - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-3101:07:01
3892019/08/31යතාර්ථය දකින්න..... අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:03:03
3902019/08/309. අපි භවයෙන් භවයට ගෙනයන ශක්තියක් තියනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:09:31
3912019/08/308. ධ්‍යාන අංග වඩන කොට ප්‍රහානයේ අංග අඩුවෙනවාද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:04:44
3922019/08/30Wibhajjawada | 2019-08-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:50:38
3932019/08/30ඔරිජිනල් ත්‍රිපිටකය Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-2900:57:45
3942019/08/29විභජ්ජවාද විද්‍යුත් ත්‍රිපිටක පූජාව00:13:25
3952019/08/29ඇසට රූපය පතිත වීම "පටිඝ සම්පස්සයයි" නාම ධර්ම ස්පර්ශය "අධිවචන සම්පස්සයයි" (2019 - 08 - 28)00:59:14
3962019/08/28භාවනා උපදෙස් පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
3972019/08/277. ලෞකික ධ්‍යාන සහ ලොකොත්තර ධ්‍යාන ගැන - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:06:56
3982019/08/2712. හාමුදුරුවරු 5000කට ත්‍රිපිටක ලබාදෙනවා කියන්නේ ඇත්තද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:08:06
3992019/08/26අති අසත්පුරුෂයා - Wibajjawada Shasana Samiksha 2019-08-2400:09:24
4002019/08/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:51
4012019/08/26You Believe What You See | Dhamma Sermon by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero00:01:12
4022019/08/256. නාම, රූප යනු දෙකක්ද එකක්ද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:02:06
4032019/08/255. සිව්පිලිසිඹියාපත් මහරහතන් වහන්සේ කියා ඇමතීම නිවැරදිද - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:07:59
4042019/08/24නිවැරදි සද්ධර්මය තෝරාගන්නා ආකාරය|hd|2019 07 28 | ලන්ඩන් දේශනා 0702:27:20
4052019/08/234. නිවැරදි ධර්මය දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා සොයාගන්නේ කෙසේද-Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:12:02
4062019/08/233.කොහොමද නිවැරදි පතපොත සොයාගන්නේ- Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:05:27
4072019/08/23Ven. Kothmale Kumarakassapa thero 2019-08-2300:52:26
4082019/08/23දැනගන්නේ ඔබ දන්නා දෙයක්ම මිස පෙනුන දෙය නොව Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 08 - 22)00:59:25
4092019/08/22කෙලෙස් ගෙවා දමමු.|text video00:01:12
4102019/08/21Vibbajawada Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08- 2100:54:36
4112019/08/21Wibhajjawada | 2019-08-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:46
4122019/08/21අසාරකට්ඨෙන අනත්තා - සැබෑ අරුත00:10:41
4132019/08/212.සීලය - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:06:08
4142019/08/21ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ කොහොමද?00:09:27
4152019/08/21ත්‍රිපිටකය ගැන හරියටම දැනගන්න00:04:33
4162019/08/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-17 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:08:18
4172019/08/18ධ්‍යාන ගැන ඇත්ත සහ මුලාව00:18:25
4182019/08/181.සංසාර දුක - Most Ven. Kothmale Kumara kassapa Thero00:14:08
4192019/08/17Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-03 සංකල්පමය ලෝකය පිරිසිද දකිමු (ලන්ඩන් දේශණා -13)01:30:50
4202019/08/16විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 03 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි wibhajjawada rupa kandaya 0300:54:15
4212019/08/15විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 02 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි wibhajjawada rupa kandaya 0200:56:55
4222019/08/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-01 රූපයෙන් ඉපැදුන ආත්ම දෘෂ්ඨිය (ලන්ඩන් දේශණා - 12)01:39:39
4232019/08/12විභජ්ජවාද රූප කාණ්ඩය 01 කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි Wibhajjawada rupa kandaya 0100:56:04
4242019/08/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:57
4252019/08/11Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-04 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වේදනාව (ලන්ඩන් දේශණා)01:40:10
4262019/08/11සසර දනව්ව Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 08-1000:53:53
4272019/08/10Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 දුක මත පිහිටි සංකල්පමය ලෝකය (ලන්ඩන් දේශණා)01:54:00
4282019/08/10Most Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - Damma Desana In Leicester United Kingdom01:40:34
4292019/08/09දුක දුරු කිරීම...Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-08-01 (ලන්ඩන් දේශණා )01:44:02
4302019/08/09Kothmale kumara kassapa thero.... සංකල්පය අපට කල දෙය......00:06:43
4312019/08/09Ven. Kothmale Kumarakasapa Thero 2019-08-0700:55:09
4322019/08/08ත්‍රිපිටකය යනු සංකල්පනාවක් නොවේ-THIPITAKAYA IS NOT A CONCEPTION- VEN. KUMARA KASSAPA THERO01:02:10
4332019/08/08Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-27 Let's remove our self-constructed Ego ... !!!02:27:23
4342019/08/07Wibhajjawada | 2019-08-07 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:55
4352019/08/06Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-27 දර්ශණය උදෙසා යථාර්තවාදී නුවණක් (ලන්ඩන් දේශණා -10)01:47:39
4362019/08/05Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero @London 2019-07-27 අති ගෞරවනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ!01:50:33
4372019/08/04ත්‍රිපිටකය අනතුරේ (THRIPITAKAYA IN DANGER)-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:48:56
4382019/08/04අනිච්ච සංඥාව Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:47:11
4392019/08/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 චතුරාර්‍ය සත්‍යය පිරිසිද දැකීම (ලන්ඩන් දේශණා - 07)01:55:41
4402019/08/01රහතන් වහන්සේට දරු දුක නැති වනවා නොව දුක් වීමට දරුවෙක් නැති වේ Kothmale Kumarakassapa thero (19-7-31)01:00:38
4412019/08/01Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-3000:52:56
4422019/07/31චතුරාර්ය සත්‍යය සහ පටිච්ච සමුප්පාද | Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | 2019-07-28 | Bristol UK02:27:20
4432019/07/31Wibhajjawada | 2019-07-31 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:38
4442019/07/31Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-16 අවිද්‍යාවෙන් වැසීගිය අනිත්‍යය (ලන්ඩන් දේශණා-02)01:10:04
4452019/07/31Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 08- 0100:51:25
4462019/07/30Kothmale Kumara Kassapa Thero - Damsak Nada 2019-05-2600:44:27
4472019/07/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-21 ආත්ම දෘෂ්ඨියෙන් සැකසූ මමත්වය දුරලමු (ලන්ඩන් දේශණා-05)01:43:20
4482019/07/29Rev Kothmale Kumara Kassapa Thero01:11:20
4492019/07/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero @Sambodhi 2019-07-21 අති පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ01:43:23
4502019/07/28Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 07- 2600:52:37
4512019/07/27Dhamma Talk at London Buddhist Vihara-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ01:22:12
4522019/07/27Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-20 ශාසන ශුන්‍යතාවය (ලන්ඩන් දේශණා - 04)01:22:03
4532019/07/26Dhamma Talk at London Buddhist Vihara by Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero01:22:12
4542019/07/25Dhamma Talk at Thames Buddhist Vihara-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ01:53:59
4552019/07/25Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019- 07 -2500:53:59
4562019/07/25Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-20 සම්මා දුක්ඛක්කය ගාමිණී පටිපදා (ලන්ඩන් දේශණා - 03)01:53:58
4572019/07/25Dhamma Talk Kumara Kassapa Thero Thames Vihara01:53:59
4582019/07/25ආර්යයන් මාකට් කිරීම සහ අනිත්‍ය00:12:01
4592019/07/24Wibhajjawada | 2019-07-24 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:34
4602019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-13 කායගතාසතියෙන් සසර ජය ගනිමු00:41:33
4612019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-14 ප්‍රඥාවේ ආරම්භය සහ අවසානය01:25:45
4622019/07/21Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-19 Forming Volitions ... !!!01:51:59
4632019/07/20Dhamma Talk at Kingsbury BuddhistTemple-පූජණීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ01:52:00
4642019/07/18Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-07-14 උතුම් වූ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය සොයා (ලන්ඩන් දේශණා -01)01:51:57
4652019/07/18Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero | Jethavana Buddhist Vihara Birmingham UK | 2019-07-1401:51:55
4662019/07/18 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 402:02:36
4672019/07/17Wibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-17-1700:55:52
4682019/07/17Wibhajjawada | 2019-07-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
4692019/07/17Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-1601:59:36
4702019/07/17දැන ගත් සිද්ධියයි පෙනෙන සිද්ධියයි දෙකක් කියා නොදැනීමෙන් ගොඩනැගෙන නිත්‍ය සංඥාව (2019 - 07 - 16)02:07:08
4712019/07/16Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-07-16 | 9.30PM02:02:36
4722019/07/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:10
4732019/07/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-1001:02:31
4742019/07/10Wibhajjawada | 2019-07-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:03:08
4752019/07/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:56
4762019/07/04Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-07-0400:55:55
4772019/07/03Wibhajjawada | 2019-07-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:50
4782019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:51:54
4792019/06/30 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:57:56
4802019/06/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:24
4812019/06/27Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2600:54:44
4822019/06/26Wibhajjawada | 2019-06-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:27
4832019/06/20Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-2000:53:51
4842019/06/19Wibhajjawada | 2019-06-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:40
4852019/06/19 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:53:26
4862019/06/17Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-06-16 | 09.00PM01:53:26
4872019/06/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-1601:55:28
4882019/06/17සදිසා දොරටු හයේ දොරටුපාලයින් නැති නගරයකි Ven. Kothmale Kumarakassapa thero (2019 - 06 - 16)01:37:59
4892019/06/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:27
4902019/06/15නැව කැඩී මුහුදට වැටුනොත් පාවෙන අසූචි තැවරූ ලෑල්ලක් පිළිකුල් වේද (2019-6-14) කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:54:22
4912019/06/13Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2019 06 1300:57:59
4922019/06/13Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2019-04-24 | 10.00AM00:51:54
4932019/06/12Wibhajjawada | 2019-06-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
4942019/06/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:03
4952019/06/07කැමැත්තටයි විපාකය00:05:42
4962019/06/05Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-06-0500:56:37
4972019/06/05Wibhajjawada | 2019-06-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:16
4982019/06/052019-06-03 (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සේවයේ පැවති දේශනය )Ven Kothmale Kumarakassapa Thero00:45:11
4992019/06/03Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.06.03 -  08.03 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:58
5002019/06/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:14
5012019/05/30Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-05- 3000:52:36
5022019/05/29Wibhajjawada | 2019-05-29 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:00
5032019/05/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:28
5042019/05/23Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05- 2200:59:26
5052019/05/23Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ලොකෝත්තර කුසල සිත00:52:31
5062019/05/22Wibhajjawada | 2019-05-22 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:38
5072019/05/20යථාර්තය_දැකීමෙන්_දුක_දුරු_කිරීම01:59:38
5082019/05/16විභජ්ජවාද ධර්ම දේශනාව (2019-05-15) - Kothmale Kumarakassapa suwaminwahanse00:56:27
5092019/05/16කලහා_විවාද,_ශෝක_පරිදේව,මාන_අතිමාන_ඇතිවීමට_හේතුව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:49:25
5102019/05/15සැබෑ_දුක_දැක_සත්‍යාවබෝධය_පිණිස..._Ven._Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:37:27
5112019/05/15කුසල_ධර්මයන්හී_අප්‍රමාදීබව Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:29
5122019/05/15Wibhajjawada | 2019-05-15 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:08
5132019/05/14අර්ථවත්ව වෙසක් සමරමු - හැමෝම අහන්න00:04:43
5142019/05/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:06:21
5152019/05/11දුක_නැතිකරගන්න_ඇති_ප්‍රතිපදාව (Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero)00:51:34
5162019/05/11රාගය,_ද්වේශය_කුමක්_නිධානකරගෙන_හටගනීද_(_සූචිලොම_සූත්‍රය_)Ven_Kothmale_Kumara_Kassapa_Thero00:53:22
5172019/05/08Wibhajjawada | 2019-05-08 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:56
5182019/05/0804:_ධ්‍යාන_ලාභින්_සහ_මගඵල_ලාභීන්_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi.mp400:08:19
5192019/05/0803:_පටිච්චසමුප්පාදයේ_අර්ථ_විකෘතිය_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:07:00
5202019/05/0802:_අනාත්ම_සහ_දුක_දකිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:05:26
5212019/05/0801:_අනිත්‍ය_නිවැරදිව_තේරුම්_ගනිමු_-_Kothmale_Kumarakassapa_Himi00:06:56
5222019/05/07ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:01:50
5232019/05/06Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:53
5242019/05/052019 -05 -05 Ven Kothmale Kumara kassapa Thero00:59:13
5252019/05/03භාවනා_උපදෙස්_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්සේ00:12:49
5262019/05/02Vibajjawada Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-05-0200:55:44
5272019/05/01Wibhajjawada | 2019-05-01 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:22
5282019/05/01රාවණ සංකල්පයේ සැබෑ අරමුණ00:09:36
5292019/04/30Wibhajjawada | 2019-04-24 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
5302019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:42
5312019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:54
5322019/04/18Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1800:58:26
5332019/04/17Wibhajjawada | 2019-04-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:06
5342019/04/11Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-1100:56:56
5352019/04/10Wibhajjawada | 2019-04-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:49
5362019/04/07Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-04-0700:47:29
5372019/04/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-06 පිංවත් ඔබ සැමට ආරාධනා00:00:41
5382019/04/052018 04 29 Vesak Poya Kumara Kassapa Thero01:48:38
5392019/04/04Wibhajjawada | 2019-04-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:39
5402019/04/04Ven Kothmake Kumarakassapa Thero 2019-04-0300:56:42
5412019/03/27Wibhajjawada | 2019-03-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:23
5422019/03/26Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero  - 2019.03.25 - 10.00 කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:28
5432019/03/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:13:25
5442019/03/22Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-2200:46:00
5452019/03/21ලෝකන්තගමන සූත්‍රය ,සම්පත්තග්‍රාහී සහ අසම්පත්තග්‍රාහී,මමත්වය රැස්වෙන හැටි00:10:00
5462019/03/21කුමක්ද මේ නිකාන්ති තණ්හාව?00:12:47
5472019/03/212019-03-19 පන්නිපිටිය ධර්ම දේශනාව - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero01:05:16
5482019/03/13Wibhajjawada | 2019-03-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:21
5492019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
5502019/03/08Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2017 11 1401:52:47
5512019/03/07සත්‍ය ඤාණය නොහොත් අහලා දැනගන්න ඊටපසෙයි කෘත්‍යක් තියෙන්නේ02:12:13
5522019/03/07Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-03-0600:59:52
5532019/03/06Wibhajjawada | 2019-03-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:30
5542019/03/05දැකිය යුතු අනිත්‍ය - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි00:09:57
5552019/03/011)රූපය පිරිසිද දකිමු00:56:03
5562019/03/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 25 01 2019 Mr Gunawardana's House Matara01:32:05
5572019/02/28Vibajjawada 2019 02 2700:55:15
5582019/02/27Wibhajjawada | 2019-02-27 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:34
5592019/02/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - ස්කන්ද ධර්මතාවයන්ගේ පැනවීම01:55:09
5602019/02/262019-02-19 නවම් පෝය 2 ලබුනෝරුව - Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:51
5612019/02/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:49
5622019/02/232019-02-19 නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:51
5632019/02/22''අනිත්‍ය නිසා දුකයි ",විග්‍රහය වැරදිය |"අනිත්‍ය නම් එය දුකයි "නිවැරදි විග්‍රහය00:18:41
5642019/02/21Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-2000:59:03
5652019/02/20Wibhajjawada | 2019-02-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:39
5662019/02/18පැයක් තිස්සේ විදවන ඔලුවේ කැක්කුම සහ රහතන් වහන්සේගේ වේදනාව00:06:00
5672019/02/18Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:02
5682019/02/17"ඇත" අන්තයේ ආශ්වාදය සහ අනිත්‍ය තුල නිස්සරණය00:13:10
5692019/02/15යුගයේ මහා ධර්ම දානයට ඔබ සූදානම්ද?00:08:22
5702019/02/13Wibhajjawada | 2019-02-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:42
5712019/02/09Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero | 25.01.2019 | Mr. Gunawardana's House Matara01:32:05
5722019/02/07Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero Dehiowita Sermon 2019.01.2601:59:10
5732019/02/06Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-02-0601:00:51
5742019/02/06Wibhajjawada | 2019-02-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:40
5752019/02/04Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-02 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:11
5762019/02/01සිරස FM පන්සිල් මළුව 2019 01 13 YouTube 360p01:17:03
5772019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:57:10
5782019/01/31Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-0- 3000:59:55
5792019/01/30Wibhajjawada | 2019-01-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:32
5802019/01/30Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-3000:56:19
5812019/01/29යම් වැඩක් කොට නම කියාගන්නා සහ නොවන අය00:01:21
5822019/01/26Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-25 සංඛත ධර්මයන්ගේ සංඛත ලක්‍ෂණ01:31:06
5832019/01/252019-01-25 මාතර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:31:04
5842019/01/24Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-2400:54:41
5852019/01/24kumara kashyapa thero01:38:25
5862019/01/23Wibhajjawada | 2019-01-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:08
5872019/01/232019 - 01 - 22 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි - Ven Kothmale Kumarakassapa thero01:01:52
5882019/01/22Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2019-01-2200:57:32
5892019/01/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:54
5902019/01/19ත්‍රිපිටකය_ජාතික_උරුමයක්_කිරීම_පිළිබඳව_-_පුජ්‍ය_කොත්මලේ_කුමාරකස්සප_ස්වාමින්_වහන්ස00:07:24
5912019/01/17Vibajjawada Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-1600:55:56
5922019/01/16Wibhajjawada | 2019-01-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
5932019/01/16භාවනා උපදෙස් - 2015/05/31 (day 1/3 part 4/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:26:25
5942019/01/142019-01-13 මාවීදළුපොත සිරි සුගත සෙනසුන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය. කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි01:42:32
5952019/01/14Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero | 2019-01-14 ආර්ය මාර්ග විවරණය01:42:32
5962019/01/14Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:31
5972019/01/13Mankadawala Samahitha & Kothmale Kumara Kassapa Thero - Pansil Maluwa 2019-01-1301:29:21
5982019/01/13සිරස FM පන්සිල් මළුව - 2019.01.1301:17:03
5992019/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (01 කොටස)01:54:18
6002019/01/09Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-01-0900:58:41
6012019/01/09Wibhajjawada | 2019-01-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:18
6022019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
6032019/01/05ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම පිළිබඳව - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:07:24
6042019/01/0310. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seelepathittaya Naro Sapanno 1 - 7am06 Feb201800:52:42
6052019/01/034. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am15 Jan201800:55:28
6062019/01/033. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - 7am14 Jan201800:54:39
6072019/01/0311. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Seele Pathittaya Naro Sapanno 2 - 7am07 Feb201800:55:03
6082019/01/02Wibhajjawada | 2019-01-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:02:14
6092018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
6102018/12/27Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2700:58:46
6112018/12/26Wibhajjawada | 2018-12-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:23
6122018/12/20විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-2000:57:59
6132018/12/19Wibhajjawada | 2018-12-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:38
6142018/12/18කිංසුකෝපම සූත්‍රය00:15:00
6152018/12/18විපාක චේතනාව සහ නව සංස්කාර අතර වෙනස00:16:01
6162018/12/17Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:55
6172018/12/13විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-1300:58:36
6182018/12/12Wibhajjawada | 2018-12-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:08
6192018/12/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:46
6202018/12/05විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-12-0500:56:11
6212018/12/05Wibhajjawada | 2018-12-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:06
6222018/12/05භාවනා උපදෙස් - පුජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ00:12:49
6232018/12/04විභජ්ජවාද00:05:22
6242018/12/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:46
6252018/11/28Wibhajjawada | 2018-11-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:12
6262018/11/2712. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:30
6272018/11/2611. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:58:54
6282018/11/2610. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:54
6292018/11/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:00
6302018/11/2609. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:36
6312018/11/2608. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:26
6322018/11/2607. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:48
6332018/11/2606. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:44
6342018/11/2605. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:02
6352018/11/2604. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:10
6362018/11/2603. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:30
6372018/11/2602. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:08
6382018/11/2601. Sydney Retreat - Nov 2017 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:03
6392018/11/22සමුදය සමුදය සත්‍ය,නිරෝධය නිරෝධ සත්‍ය..........00:05:28
6402018/11/22part 2 දුක අස්සේ දුක නැතිව ඉන්න උත්සාහ කිරීම00:09:58
6412018/11/21Wibhajjawada | 2018-11-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:01:01
6422018/11/19ආත්මය සෝවාන් කළ නොහැක00:04:26
6432018/11/14විභජ්ජවාද Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-11-1400:57:09
6442018/11/14Wibhajjawada | 2018-11-14 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:27
6452018/11/12වලස්මුල්ලේ හිමිගේ සරකානි ගැන පැටලුනු අවස්ථා00:13:35
6462018/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:03
6472018/11/11ven.kothmale kumarakassapa himi_00:05:26
6482018/11/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-03 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (06 කොටස)00:49:33
6492018/11/07Wibhajjawada | 2018-11-07 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:09
6502018/11/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:49:39
6512018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0401:05:37
6522018/11/05වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 11 0301:16:26
6532018/11/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ven kothmale kumara kassapa himi YouTube00:07:08
6542018/11/04Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-04 රූපයෙන් තොර නාම ධර්ම අවබෝධය කරා (වස්සාන දේශණ - 08)01:05:05
6552018/11/03Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-11-03 නාම ධර්ම සහ ස්පර්ශ (වස්සාන දේශණ - 07)01:16:04
6562018/10/31Wibhajjawada | 2018-10-31 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:34
6572018/10/29ven kotmale kumara kassapa tero @ ratnapura sri bodiraja viharaya01:43:41
6582018/10/28Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-28 ප්‍රහාණය කලයුතු ඒකායන ධර්මතාවය කුමක්ද? (වස්සාන දේශණ-6)01:01:47
6592018/10/25දුර්මත විදාරණය 6 - කර්ම ශක්තිය කිලෝ ජූල් වලින් මැනිය හැකිද? Ven. kothamale kumarakassapa thero00:04:37
6602018/10/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-2401:57:56
6612018/10/24අනත්ත යන පදයේ නිවැරදි අර්ථය - Ven. Kotthmale Kumarakassapa Thero00:23:17
6622018/10/21Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-21 පිරිසිද දැකියයුතු වූ ඒකායන ධර්මතාවය (වස්සාන දේශණා -5)01:10:31
6632018/10/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-20 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (05 කොටස)01:01:25
6642018/10/17Wibhajjawada | 2018-10-17 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:44
6652018/10/17අටුවාව පිළිබඳව ලබුනෝරුවකන්ද අරණ්‍ය සේනාසනයේ අදහස00:31:36
6662018/10/14වස්සාන දේශනා - 2018 10 14 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ01:14:19
6672018/10/14Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-14 උපාධාන පිරිසිද දැක, භවය දුරලමු (වස්සාන දේශණා - 04)01:15:08
6682018/10/14දුර්මත විදාරණය 5 - ධර්ම විකුර්තිකයන් විසින් කරනු ලබන ආර්ය උපවාද - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:05:19
6692018/10/11ත්‍රිපිටකය හැදෑරීම කෙසේ ආරම්භ කළ යුතුද?| most ven kothmale kumara kassapa thero01:15:20
6702018/10/10Wibhajjawada | 2018-10-10 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:07
6712018/10/09Kothmale kumara kassapa himi01:15:20
6722018/10/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-06 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (03 කොටස)00:58:27
6732018/10/07වස්සාන දේශනා - 2018 10 07 අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:00
6742018/10/07Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-10-07 කෙලෙස් සහගත මනසෙහි ස්වභාවය (වස්සාන දේශණා - 03)00:50:02
6752018/10/07දුර්මත විදාරණය - 4 - බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද?- Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
6762018/10/03Wibhajjawada | 2018-10-03 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:31
6772018/10/02දුර්මත විදාරණය - 3 - පටිච්චසමුප්පාද යන වචනයේ සැබෑම අර්ථය - Ven. kothamale kumarakassapa thero00:07:12
6782018/10/02Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-29 විභජ්ජවාද ශාසන සමීක්ෂා (02 කොටස)01:01:31
6792018/10/012018-09-30 FB Live දේශනා - Kassapa Thero01:02:02
6802018/10/01වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 3001:02:02
6812018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-30 රූපය පිරිසිද දැක දුක නිරෝධ කරමු (වස්සාන දේශණා - 2)01:01:46
6822018/09/30වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 30 FB Live broadcast01:02:02
6832018/09/30Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-29 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ දාර්ශනික.. විදර්ශනාව02:11:43
6842018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa theroii01:16:28
6852018/09/292018 - 09 - 28 පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:52:22
6862018/09/29දුර්මත විදාරනය 2 - දුක සහ අනාත්මය පිලිබදව නිවැරදිව දැනගනිමු00:05:34
6872018/09/28ගොතටුව චන්දන විහාරයේදී පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ02:12:13
6882018/09/26Wibhajjawada | 2018-09-26 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:02
6892018/09/24Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | 2018-09-23 සද්ධම්මං අති දුල්ලභං (වස්සාන ධර්ම දේශණා - 01 කොටස)01:11:55
6902018/09/23වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය01:13:31
6912018/09/232018-09-21 අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - රත්නපුර ධර්ම දේශනාව01:57:33
6922018/09/19Wibhajjawada | 2018-09-19 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:47
6932018/09/13යථාර්තය දැකීමෙන් දුක දුරු කිරීම02:12:13
6942018/09/12Wibhajjawada | 2018-09-12 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
6952018/09/12පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි 2018 07 03 Ven Kothmale Kumarakassapa thero00:53:59
6962018/09/12NGO මුදල් පිළිබඳව විභජ්ජවාද පිළිතුර00:22:56
6972018/09/05Wibhajjawada | 2018-09-05 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:00:51
6982018/08/29Wibhajjawada | 2018-08-29 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:23
6992018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:57:37
7002018/08/272018-08-25 නිකිණි පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:57:37
7012018/08/26Ven. Kothmale kumarakassapa Thero -රූප ඛාණ්ඩය - අත්ථි රූපා උපාදා01:04:03
7022018/08/262018-08-15 Wibhajjawada 24 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:52
7032018/08/262018-08-22 Wibhajjawada 25 - Kothmale Kumara Kassapa Himi01:03:10
7042018/08/262018-08-08 Wibhajjawada 23 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:57:11
7052018/08/22Wibhajjawada | 2018-08-22 | 9.00PM | විභජ්ජවාද01:03:10
7062018/08/18Girimananda sutta 2 (ගිරිමානන්ද සුත්‍රය 2)01:11:13
7072018/08/17Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero - අධර්මය ධර්ම සඤ්ඤාවෙන් ගන්නා අයට රැස්වෙන අකුසලය කෙබඳුද00:06:00
7082018/08/15Wibhajjawada | 2018-08-15 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:52
7092018/08/15මුලපරියාය සුත්‍රය Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:44:16
7102018/08/10kothmale kumaraKassapa Thero - අභිධර්ම දේශනා 101:15:20
7112018/08/09Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-08-0900:39:17
7122018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - කතරගම ඓතිහාසික කිරිවෙහෙර පුදබිමේදී00:00:56
7132018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - සෑ මළුව සුවඳ පැනින් දෝවනය00:00:47
7142018/08/09Wibhajjawada | 2018-08-11 | විභජ්ජවාද - ධර්ම පුස්තක පූජාව00:00:44
7152018/08/08Wibhajjawada | 2018-08-08 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:57:11
7162018/08/06අනිච්ච (Anichcha)00:28:31
7172018/08/05ගිරිමානන්ද සූතය00:41:37
7182018/08/05විභජ්ජවාද 9 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-04-2500:53:38
7192018/08/05විභජ්ජවාද 8 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-04-1800:54:05
7202018/08/05විභජ්ජවාද 7 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-04-1100:58:27
7212018/08/05විභජ්ජවාද 6 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-04-0400:58:52
7222018/08/05විභජ්ජවාද 5 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-03-2800:56:14
7232018/08/05විභජ්ජවාද 4 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-03-2100:59:58
7242018/08/05විභජ්ජවාද 3 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-03-1400:54:15
7252018/08/05විභජ්ජවාද 22 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-08-0100:59:14
7262018/08/05විභජ්ජවාද 21 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-07-2500:56:17
7272018/08/05විභජ්ජවාද 20 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-07-1800:58:56
7282018/08/05විභජ්ජවාද 2 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-02-2800:56:55
7292018/08/05විභජ්ජවාද 19 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-07-1100:56:32
7302018/08/05විභජ්ජවාද 18 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-07-0400:53:59
7312018/08/05විභජ්ජවාද 17 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-06-2000:52:47
7322018/08/05විභජ්ජවාද 16 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-06-1300:55:41
7332018/08/05විභජ්ජවාද 15 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-06-0600:56:30
7342018/08/05විභජ්ජවාද 14 - Wibhajjawadam පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018 05 30 9 00PM00:51:50
7352018/08/05විභජ්ජවාද 13 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-05-2300:52:55
7362018/08/05විභජ්ජවාද 12 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-05-1600:56:57
7372018/08/05විභජ්ජවාද 11 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-05-0900:54:13
7382018/08/05විභජ්ජවාද 10 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-05-0200:55:54
7392018/08/05විභජ්ජවාද 1 - Wibhajjawada පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි 2018-02-2100:56:04
7402018/08/04මහා මායා දේවිය කලුරිය කලාද? ven.kothmale kumara kassapa himi00:05:16
7412018/08/04බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?_ ven.kothmale kumara kassapa himi00:07:08
7422018/08/03විභජ්ජවාද පිළිබඳව සාකච්චාව 0200:17:58
7432018/08/022018-07-18 Wibhajjawada 20 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:56
7442018/08/022018-07-11 Wibhajjawada 19 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:32
7452018/08/022018-08-01 Wibhajjawada 22 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:14
7462018/08/022018-07-25 Wibhajjawada 21 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:16
7472018/08/01Wibhajjawada | 2018-08-01 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:14
7482018/07/27:::: මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස ::::00:12:57
7492018/07/27මහමෙව්නාව පිළිබද විභජ්ජවාද අදහස00:12:57
7502018/07/25Wibhajjawada | 2018-07-25 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:16
7512018/07/24සැබෑ දුක දැක සත්‍යාවබෝධය පිණිස... Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero00:37:27
7522018/07/22“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:48:35
7532018/07/21Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2000:37:27
7542018/07/20අපි අපේ දරුවට කොපමණ ආදරේද ඒ ප්‍රමාණයටම දරුවා නිසා දුකට පත් වෙනවා 20-07-201800:37:27
7552018/07/18Wibhajjawada | 2018-07-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:56
7562018/07/11Wibhajjawada | 2018-07-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:32
7572018/07/112018-07-04 Wibhajjawada 18 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:59
7582018/07/06Kothmale Kumara Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2018-07-0600:39:53
7592018/07/06Wibhajjawada | 2018-07-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:59
7602018/07/0304: ධ්‍යාන ලාභින් සහ මගඵල ලාභීන් - Kothmale Kumarakassapa Himi00:08:19
7612018/07/0303: පටිච්චසමුප්පාදයේ අර්ථ විකෘතිය - Kothmale Kumarakassapa Himi00:07:01
7622018/07/0302: අනාත්ම සහ දුක දකිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:05:26
7632018/07/0301: අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු - Kothmale Kumarakassapa Himi00:06:56
7642018/07/03ven.kothmale kumarakassapa himi_අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගනිමු00:06:56
7652018/07/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කුසල ධර්මයන්හී අප්‍රමාදීබව00:53:29
7662018/06/30SIYAHANDA SADAHAM MANDAPAYA......සියහඬ සඳහම් මණ්ඩපය01:49:40
7672018/06/282018-06-20 Wibhajjawada 17 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:47
7682018/06/27kothmale kumara kashyapa thero ධර්මය විකෘති කිරීම ගැන00:16:11
7692018/06/27“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Kothmale KumarakassapaThero01:57:33
7702018/06/20Wibhajjawada | 2018-06-20 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:52:47
7712018/06/182018-06-13 Wibhajjawada 16 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:41
7722018/06/13Wibhajjawada | 2018-06-13 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:41
7732018/06/102018-06-06 Wibhajjawada 15 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:30
7742018/06/092018-06-09 @ Matara - අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:36
7752018/06/06Wibhajjawada | 2018-06-06 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:30
7762018/05/312018-05-30 Wibhajjawada 14 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:51:50
7772018/05/30Wibhajjawada | 2018-05-30 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:51:50
7782018/05/272018-05-23 Wibhajjawada 13 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:52:55
7792018/05/272018-05-16 Wibhajjawada 12 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:57
7802018/05/23Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-1200:56:34
7812018/05/23Wibhajjawada | 2018-05-23 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:52:55
7822018/05/212018-04-29 Vesak Poya - Kumara Kassapa Thero01:48:38
7832018/05/17අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ - 2018 අප්‍රේල් 29 - වෙසක් පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව01:48:38
7842018/05/16Wibhajjawada | 2018-05-16 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:57
7852018/05/16Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - රාගය, ද්වේශය කුමක් නිධානකරගෙන හටගනීද ( සූචිලොම සූත්‍රය )00:53:22
7862018/05/152018-05-09 Wibhajjawada 11 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:13
7872018/05/152018-05-02 Wibhajjawada 10 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:55:54
7882018/05/12Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM Sanaramara Sewana00:56:02
7892018/05/10ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 11 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0900:54:10
7902018/05/09Wibhajjawada | 2018-05-09 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:13
7912018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 10 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0200:55:46
7922018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 09 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 2500:53:36
7932018/05/03Wibhajjawada | 2018-05-02 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:55:54
7942018/04/292018-04-25 Wibhajjawada 9 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:53:38
7952018/04/29Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM00:48:37
7962018/04/26Vibajjawada 2018-04-25Ven Kothmale-Kumarakassapa Thero00:51:39
7972018/04/25Wibhajjawada | 2018-04-25 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:53:38
7982018/04/21ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1800:53:58
7992018/04/192018-04-18 Wibhajjawada 8 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:05
8002018/04/19විභජ්ජවාද Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1800:53:27
8012018/04/18Wibhajjawada | 2018-04-18 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:05
8022018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 02 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:18
8032018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 01 කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:03
8042018/04/16ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 1100:58:45
8052018/04/15Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-04-1500:52:58
8062018/04/152018-04-11 Wibhajjawada 7 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:51
8072018/04/13Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - දුක නැතිකරගන්න ඇති ප්‍රතිපදාව00:51:34
8082018/04/11Wibhajjawada | 2018-04-04 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:52
8092018/04/06ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 0400:58:16
8102018/04/06Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහ විවාද,මාන අතිමාන යන ධර්මතාවයන් හටගන්නෙ ඇයි(කලහවිවාද සූත්‍රය)00:46:37
8112018/04/052018-04-04 Wibhajjawada 6 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:58:27
8122018/04/04Wibhajjawada | 2018-04-11 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:58:27
8132018/03/302018-03-28 Wibhajjawada 5 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:14
8142018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 05 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2800:56:07
8152018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 04 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 2100:59:50
8162018/03/30ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 03 - ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 - 03 - 1400:54:09
8172018/03/28Wibhajjawada | 2018-03-28 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:14
8182018/03/222018-03-21 Wibhajjawada 4 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:59:58
8192018/03/222018-03-14 Wibhajjawada 3 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:54:14
8202018/03/222018-02-28 Wibhajjawada 2 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:54
8212018/03/222018-02-21 Wibhajjawada 1 - Kothmale Kumara Kassapa Himi00:56:03
8222018/03/21Wibhajjawada | 2018-03-21 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:59:58
8232018/03/15Wibhajjawada | 2018-03-14 | 9.00PM | විභජ්ජවාද00:54:15
8242018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:12:16
8252018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:16
8262018/03/04SACHCHA YAMAKAYA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:36
8272018/03/04SABBASAWA SUTHRA 15- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
8282018/03/04SABBASAWA SUTHRA 14 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:37:56
8292018/03/04SABBASAWA SUTHRA 13 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:26:21
8302018/03/04SABBASAWA SUTHRA 12 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:51
8312018/03/04SABBASAWA SUTHRA 11 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:28:31
8322018/03/04SABBASAWA SUTHRA 10 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:36:36
8332018/03/04SABBASAWA SUTHRA 09 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:40:11
8342018/03/04SABBASAWA SUTHRA 08 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:34:26
8352018/03/04SABBASAWA SUTHRA 07 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:46:26
8362018/03/04SABBASAWA SUTHRA 06 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:39:36
8372018/03/04SABBASAWA SUTHRA 05 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:43:26
8382018/03/04SABBASAWA SUTHRA 04- Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:51:41
8392018/03/03SABBASAWA SUTHRA 03 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero - Melbourne 201701:48:01
8402018/03/03SABBASAWA SUTHRA 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:25:16
8412018/03/03SABBASAWA SUTHRA 01 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa thero01:29:51
8422018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 01- Ven. Kothmale kumara kassapa thero00:56:03
8432018/03/03ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 02 - Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero 2018 02 2800:56:00
8442018/03/02පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 - 03 -0100:58:02
8452018/03/01විභජ්ජවාද 2 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2800:55:53
8462018/02/28Wibhajjawada | 2018-02-28| 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:55
8472018/02/23Wibhajjawada | 2018-02-21| 9.00PM | විභජ්ජවාද00:56:04
8482018/02/22විභජ්ජවාද - 1 Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-2100:54:58
8492018/02/18Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero - කලහා විවාද, ශෝක පරිදේව,මාන අතිමාන ඇතිවීමට හේතුව..00:49:25
8502018/02/14සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1400:47:33
8512018/02/13චතුරාර්ය සත්‍යය විග්‍රහය | Most Ven Kothmale Kumarakassapa Thero | Laggala02:44:10
8522018/02/12Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-1200:59:12
8532018/02/07අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට - 2 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0700:50:39
8542018/02/06අවුල නිරවුල් කර ශාසනයේ නියම අර්ථය ලබා ගැනීමට - 1 Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018-02-0600:53:01
8552018/01/15හුදෙකලා වෙන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් - 2 වන දේශනාව - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1500:55:33
8562018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 1st Dec 2017 -The Basics Part 300:00:51
8572018/01/15Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 01 12 2017 The Basics Part 201:01:00
8582018/01/14හුදෙකලා වෙන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් - 1 වන දේශනාව - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero 2018- 01- 1400:54:46
8592018/01/0354. Ven Kothmaie Kumarakassapa Thero - Penapindoopama Sutta - 20 Oct 201700:58:23
8602018/01/0347. Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - Aniccasanna Sutta - 6.30 am 08 Oct 201700:47:08
8612017/12/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero -Perth 1st Dec 2017 Dhamma deshana part 101:01:00
8622017/12/26නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? Ven Mankadawala Sudassana & Ven Kothmale Kumarakassapa00:43:57
8632017/12/13Kumara Kassapa Thero (24) : One Day Program - Session 3 (2017 දෙසැම්බර් 9)01:11:16
8642017/12/13Kumara Kassapa Thero (23) : - Session 2 (2017 දෙසැම්බර් 9)01:54:48
8652017/12/13Kumara Kassapa Thero (22) : One Day Program - Session 1 (2017 දෙසැම්බර් 9)01:50:25
8662017/12/09ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-12-09)01:42:21
8672017/12/06Kumara Kassapa Thero (21) : 2017 දෙසැම්බර් 601:59:20
8682017/12/05ධර්ම දේශනාව - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-12-05)01:46:15
8692017/12/04Kumara Kassapa Thero (20) : 2017 දෙසැම්බර් 401:54:04
8702017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 300:25:42
8712017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 201:00:59
8722017/12/04Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero Perth 2nd Dec 2017 part 101:00:57
8732017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 22 11 201701:50:30
8742017/12/0319. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 දෙසැම්බර් 3 )02:03:13
8752017/12/03Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 21 11 201701:58:54
8762017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney Deshana 20 11 201701:46:54
8772017/12/02Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 201:37:36
8782017/12/01Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Afternoon 101:48:26
8792017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 201:40:48
8802017/11/30Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 19 11 2017 Morning 100:10:44
8812017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 200:58:02
8822017/11/29Kumara Kassapa Thero (18) : 2017 නොවැම්බර් 2901:24:29
8832017/11/29Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Afternoon 101:24:10
8842017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 300:18:30
8852017/11/28යමක සූත්‍රය - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-28)01:38:25
8862017/11/28Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 200:28:08
8872017/11/27Ven Kothmale Kumara Kassapa Sydney 18 11 2017 Morning 101:55:03
8882017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 1 (12-11-2017)01:51:56
8892017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 202:26:32
8902017/11/20Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero 3 (12-11-2017)01:08:02
8912017/11/17Dhamma Sermon - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero (2017-11-14)01:52:47
8922017/11/16Dhamma Sermons - Ven Kothmale Kumara Kassapa Thero (2017-11-16)01:56:40
8932017/11/15Kumara Kassapa Thero (17) : 2017 නොවැම්බර් 15 බදාදා01:50:23
8942017/11/15ආනාපාන සති සූත්‍රය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි [2017.11.06]01:33:34
8952017/11/1505 11 2017 ආනාපාන සති උපකෙලේස පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:02:49
8962017/11/15සච්ච යමකය 03 උප්පාද න්‍යාය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි[2017 11 11]01:12:36
8972017/11/1316. Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 13 සඳුදා )02:19:54
8982017/11/13සච්ච යමකය-02 පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පණ්ඩිත කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි01:43:34
8992017/11/1115 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 11 සෙනසුරාදා)01:40:05
9002017/11/1014 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 10 සිකුරාදා)01:30:32
9012017/11/0813 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 08 බදාදා)01:42:13
9022017/11/0612 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 06 සඳුදා )01:33:06
9032017/11/0411 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 04 සෙනසුරාදා)01:48:46
9042017/11/03Kumara Kassapa Thero (10) : 2017 නොවැම්බර් 03 සිකුරාදා01:50:46
9052017/11/0109 - Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 නොවැම්බර් 01 බදාදා)01:36:24
9062017/10/30Kumara Kassapa Thero (08) : 2017 ඔක්තෝබර් 30 සඳුදා01:47:26
9072017/10/27Kumara Kassapa Thero (07) : 2017 ඔක්තෝබර් 27 සිකුරාදා01:40:02
9082017/10/27Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා )01:52:37
9092017/10/27Kumara Kassapa Thero (03) : 2017 ඔක්තෝබර් 20 සිකුරාදා01:51:16
9102017/10/272017 10 22 - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - The Basics01:05:10
9112017/10/25Kumara Kassapa Thero00:02:57
9122017/10/25Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 25 වන බදාදා )02:42:22
9132017/10/24සච්ච යමකය පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාර කස්සප හිමි - [ 21 10 2017 ]01:48:50
9142017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream03:35:55
9152017/10/23Kumara Kassapa Thero : (සබ්බාසව සූත්‍රය 01) : 2017 ඔක්තෝබර් 16 වන සඳුදා01:29:44
9162017/10/23Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream (2017 ඔක්තෝබර් 18 වන බදාදා)01:29:43
9172017/10/20Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 20-10-201701:04:03
9182017/10/20Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:58:02
9192017/10/16ල‍බු‍නො‍‍රු‍ව කන්‍‍ද ‍අ‍රණ්‍‍ය ‍‍සේ‍නා‍ස‍න‍ය - ‍වාර්‍තා‍ම‍ය ‍වැ‍ඩ ‍ස‍ට‍හ‍න00:28:26
9202017/10/02කණ්නාඩියේ පවුඩර් නොගාන්න Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 02- 10- 201700:56:29
9212017/10/01මෝඩ කුරුල්ලා සහ අප Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 01- 10- 201701:03:05
9222017/09/25Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 25- 09- 201701:00:34
9232017/08/20අනිච්ච යනු අනිත්‍ය ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:16:49
9242017/08/10Ven Kothmale Kumarakassapa Thero - අනිච්චසඤ්ඤා01:12:57
9252017/08/10අනිච්ච සංඥා සුත්ත - Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 10 08 201700:47:11
9262017/08/09Anichcha Sagna Sutta - Ven Kothmale Kumarakassapa Thero01:13:01
9272017/08/05මොකද්ද ඇත්ත - Ven. Kothmale Kumaarakassapa Thero 05-08 -201700:54:31
9282017/08/05Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi - 0200:54:03
9292017/08/03Sadaham Yathra - Kothmale Kumarakassapa Himi 0100:52:35
9302017/07/16Ven Kotmale Kumara Kassapa - ඵේණ පින්ඩූපම සූත්‍රය ( Pena Pindupama Suthraya )01:01:45
9312017/06/06Sabba Sankaresu Anichcha Sanna Ven Kothmale Kumarakassapa Thero02:00:58
9322017/05/07Sanna - Ven Kothmale Kumarakassapa thero01:59:41
9332016/07/14Day 4- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:05:14
9342016/07/14Day 4- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 3, 2016)01:36:42
9352016/07/14Day 4 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 3, 2016)01:22:31
9362016/07/14Day 3- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:08:56
9372016/07/14Day 3- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 2, 2016)01:43:45
9382016/07/14Day 3 Session 1 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 2, 2016)01:39:59
9392016/07/13Day 2- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:22:26
9402016/07/13Day 2 Session 2 (Ven. Nikawawe Subodi Thero - July 1, 2016)01:39:36
9412016/07/13Day 2- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - July 1, 2016)01:55:35
9422016/07/13Day 1- Session 3 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
9432016/07/12Day 1- Session 2 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:55:35
9442016/07/12Day 1- Session 1 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - June 30, 2016)01:35:16
9452016/06/26Ven. Kothmale Kumarakashapa Thero 25 06 201602:58:29

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.