මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/152020-07-12 බෞද්ධයා රූපවාහිනී "බුදුමඟ" ධර්ම දේශනා අංක 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:59:13
22020/07/152020-07-12 බෞද්ධයා රූපවාහිනී "බුදුමඟ" ධර්ම දේශනා අංක 01 - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:13
32020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 9 || Mankadawala Sudassana Thero00:39:43
42020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 8 || Mankadawala Sudassana Thero00:51:31
52020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 7 || Mankadawala Sudassana Thero00:28:36
62020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 6 || Mankadawala Sudassana Thero00:38:09
72020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 5 || Mankadawala Sudassana Thero00:31:46
82020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 4 || Mankadawala Sudassana Thero00:42:32
92020/07/14Sadaham Sawana || රූපස්කන්ධය 3 || Mankadawala Sudassana Thero00:29:19
102020/07/14Sadaham Sawana || රූප ස්කන්ධය 2 || Mankadawala Sudassana Thero00:50:15
112020/07/14Sadaham Sawana || රූප ස්කන්ධය 1 || Mankadawala Sudassana Thero00:43:29
122020/07/13Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 4 Ven Mankadawala sudassana Thero00:33:28
132020/07/13Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 3 Ven Mankadawala sudassana thero00:39:45
142020/07/13Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 2 Ven Mankadawala sudassana Thero00:47:52
152020/07/13Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 1 Ven Mankadawala sudassana Thero00:33:06
162020/07/13ඇසල පෝය දින​-Ven Mankadawala Sudassana Thero-04-07-202001:47:07
172020/07/13අව්ද්‍යව ,කර්ම,තාන්හ - Ven Mankadawala sudassana Thero ( සුවපත් සිත )01:32:21
182020/07/13බුදු මග (Mon 2020-07-12) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Budu maga - Ven. Mankadawala Sudassana thero01:03:16
192020/07/12Sadaham sawana - ධර්මය ගැඹුරු නැත අපේ දුර්වල ආවරණය ඉවත් කරන්න Ven Mankadawala sudassana thero01:41:02
202020/07/12Ven Mankadawala Sudassanaa 2020 07 1200:58:36
212020/07/11Sadaham sawana || නිවන් දෙරටුවක් වන මේ දේශනය ශ්‍රවණය කරන්න || venarable mankadawala sudassana Thero01:59:26
222020/07/11නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ.00:59:35
232020/07/11නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ.00:59:50
242020/07/09Sadaham Sawana - අතීතය අනාගතය පසෙකලා සිහිය එලවා ගන්න - Ven Mankadawala sudassana Thero02:12:36
252020/07/09Sadaham Sawana - ආත්ම ස්වභාවය නැතිකර අනාත්ම ස්වභාවය දකින්න - Ven Mankadawala sudassana Thero01:26:07
262020/07/09 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2001:41:41
272020/07/08නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ.01:40:42
282020/07/082020-07-04 ඇසල පෝය දේශනාව Buddhist TV - Mankadawala Sudassana Thero01:42:29
292020/07/072020-07-04 බෞද්ධයා රූපවාහිනී ඇසළ පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:29
302020/07/07බණ කතා / පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි / Mankadawala Sudassana Himi / Mankadawala Sudassana Thero01:33:44
312020/07/07ඇසළ පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව (2020-07-04) Ven Mankadawala sudassana Thero01:40:42
322020/07/06Sadaham sawana - තන්හාව අවිද්‍යාව මුල් වී සැදෙන පන්චඋපාදානස්කන්දය 1 Ven Mankadawala sudassana thero01:16:45
332020/07/06Sadaham sawana - තන්හාව අවිද්‍යාව මුල් වී සැදෙන පන්චඋපාදානස්කන්දය 2 Ven Mankadawala sudassana Ther01:26:06
342020/07/05පමා නොවන්න තමාට තමා පිහිට කරගන්න, Ven Mankadawala Sudassana Thero, Kusal Arana, කුසල් අරණ01:17:55
352020/07/04ස්පර්ශ ආයතන විග්‍රහය - Ven Mankadawala sudassana Thero (පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුද්දසන ස්වාමින් වහන්සේ)00:58:48
362020/07/04දර්ශනය - Ven Mankadawala sudassana Thero( සුවපත් සිත )01:41:31
372020/07/04Sadaham sawana - මේ දේශනය ඔබේ නිර්වාණ දොරටුව විය හැක . Ven Mankadawala sudassana Thero01:45:30
382020/07/04(2020 - 07 - 04) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ven. Mankadawala Sudassana thero01:52:24
392020/07/04ඇසළ පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven Mankadawalka Sudassana Thero 2020 07 0401:40:42
402020/07/02Sadaham sawana - මෙන්න සිත එක අරමුණනක තබාගන්න විදිය Ven Mankadawala sudassana thero01:55:25
412020/07/02Sadaham sawana - ආශිර්වාදය සහ ප්‍රාර්ථනාව - Ven Mankadawala sudassana Thero01:05:13
422020/06/27විදර්ශනාවෙදි මේ වරද නම් කරගන්න එප - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:06:25
432020/06/26ස්පර්ශ අයතනය ව්ග්‍රහය - Ven Mankadawala sudassana Thero ( සුවපත් සිත )00:58:47
442020/06/23(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ven. Mankadawala Sudassana thero01:22:21
452020/06/22Ven Mankadawala Sudassana Thero 2020 06 2201:17:25
462020/06/20සතිපට්ඨාන භාවනාව කිරීමට සුදුසු කෙනා කවරෙක්ද? පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:26:36
472020/06/20ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - 05 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:57:07
482020/06/19Sadaham sawana - මිගාසල සුත්‍රය - Ven Mankadawala sudassana Thero01:46:38
492020/06/19චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - 04 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:18:49
502020/06/19වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - 03 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:21:40
512020/06/18කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - 02 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:37:33
522020/06/17සතිපට්ඨානය කුමක් සඳහාද? - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:26:23
532020/06/17සති පට්ඨාන විග්‍රහය පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව01:16:04
542020/06/15Sadaham Sawana || මහා සාරෝපම සූත්‍රය || Mankadawala Sudassana Thero01:49:55
552020/06/15ලොව පිළිබඳ ඇති පරම ආර්යය සත්‍යය | පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ | Sirasa Dhamma00:47:54
562020/06/11අනිත්‍ය දුක්‍ය අනාත්ම ව්ග්‍රහය - Ven Mankadawala Sudassana Thero ( සුවපත් සිත )01:33:06
572020/06/10Sadaham Sawana - සබ්බාසව සූත්‍රය - Ven Mankadawala sudassana thero01:29:31
582020/06/092020-06-05 Poson Poya Special Damma Desana - Mankadawala Sudassana Thero01:38:36
592020/06/082020-06-05 පොසොන් පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:38:36
602020/06/07Sadaham sawana - සත්‍ය නුවන පහල කර ගන්න Ven Mankadawala sudassana thero01:29:21
612020/06/06කිංසුකෝපම සුත්‍රය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2020-06-0501:38:00
622020/06/05කිංසුකෝපම සූත්‍රය (අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ)01:38:02
632020/06/05ඔබ අතින් පෙර සිදු වූ වැරදි මතක්වෙලා හිත පිච්චෙනවද? පසුතැවෙනවද? Mankadawala Sudassana Thero00:05:09
642020/06/05Poson Poya ධර්ම දේශණාව - Maankadawala Sudassana Thero | මාන්කදවල සුදාසනා හිමි​ | Bana 202001:36:19
652020/06/04කිංසුකෝපම සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනය_ මාංකඩවල සුදස්සන හිමි _mankadawala sudassana thero02:22:58
662020/06/02සෝතාපත්ති අංග Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:33:34
672020/05/30පුත්ගලත්වය සිදලන පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහ, Ven Mankadawala Sudassana Thero, සුදස්සන හිමි, Kusal Arana01:01:24
682020/05/29Sadaham sawana - නියම ඒකායන ධර්ම මාර්ගය - Ven Mankadawala sudassana Thero01:16:23
692020/05/29Sadaham sawana - නියම මඟ පෙන්වීම මෙන්න - Ven Mankadawala sudassana Thero00:49:40
702020/05/28Sadaham sawana - භාවනා උපදෙස් - Ven Mankadawala sudassana Thero00:13:55
712020/05/28සතිපට්ඨානය ව්ග්‍රහය - Ven Mankadawala sudassana Thero ( සුවපත් සිත )01:16:30
722020/05/27ආයතන ස්කන්ධාදීන්ගේ පැවැත්ම සහ කෘත්‍ය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:51:14
732020/05/24Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 3 - Ven Mankadawala sudassana Thero00:39:44
742020/05/24Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 4 - Ven Mankadawala sudassana Thero00:33:28
752020/05/24Sadaham sawana - වේදනා ස්කන්ධය 2 -- ven mankadawala sudassana Thero00:47:52
762020/05/24Sadaham sawana වේදනා ස්කන්ධය 1 - Ven Mankadawala sudassana Thero00:33:05
772020/05/24Sadaham sawana - නිවන ළඟය - Ven . Mankadawala sudassana Thero01:50:00
782020/05/21අද දවසේ සංකල්පමය ‌දෙයක් වූ නිවන සැබෑ වූවක් කරගන්න ආකාරය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:59:17
792020/05/18සම්මා දිට්ඨිය00:03:18
802020/05/18වේදනාවෙ ස්වාභාවය, Ven Mankadawala Sudassana Thero, (කුසල් අරණ)00:53:21
812020/05/13ජරා මරන නිරෝධ කිරීමේ ප්‍රතිපදාව, සම්මා දිට්ඨිය, Jara Marana, Sammaditthi, Ven Mankadawala Sudassana00:57:51
822020/05/11සතර සතිපට්ඨානය (9 කොටස) ධම්මානුපස්සනාව (iv) sathipattana sutta _ Mankadawala Sudassana Thero01:39:22
832020/05/08Sadaham Sawana - karmakshaya kireema - Ven . Mankadawala sudassana Thero01:27:47
842020/05/07ඕරම්භාගිය සංයෝජන දර්ශනයෙන් තොරව ප්‍රහානය කල හැකිද00:02:18
852020/05/07සෝවාන් වූ ශ්‍රාවකයා අතින් පන්සිල් කැඩෙනවාද?00:06:16
862020/05/06Sadaham sawana - Sathara butha- Ven .Mankadawala sudassana Thero01:22:51
872020/05/04කෝටි ගනනින් හොරකම් කල මහා හොරු අල්ලස් දී නිදහස් වන හැටි...00:02:02
882020/04/30ලොතරැයියක් ඇදිල වටිනාකම දන්නෙ නෑ...00:04:55
892020/04/29රහතුන්ට ඇත්තටම අහසින් යන්න පුළුවන් ද00:01:59
902020/04/28Mankadawala sudassana thero සැප හොයන අපි ගැන වැදගත් අවවාදය00:04:26
912020/04/28"භවය" හරියටම තේරුම් ගන්න මේ ටික...00:05:42
922020/04/26Sadaham Sawana- karmaya02:08:36
932020/04/25මේ ඔවදන ඔබව දහමට යොමුකරාවි, නැති විර්‍ය ඇති කරාවි, Ven Mankadawala Sudassana Thero00:02:26
942020/04/25සතර සතිපට්ඨානය (8 කොටස) ධම්මානුපස්සනාව (iii) sathipattana sutta _ Mankadawala Sudassana Thero01:42:20
952020/04/25උපාදානය මේ උදාහරණයෙන් තේරුම් ගන්න00:02:54
962020/04/24උපාදානය නැතිකිරීමෙ ප්‍රතිපදාව, Upadaya Nethikirima, Ven Mankadawala Sudassana Thero, මාන්කඩවල හිමි00:48:32
972020/04/23සතර සතිපට්ඨානය (7 කොටස) ධම්මානුපස්සනාව (ii) sathipattana sutta _ Mankadawala Sudassana Thero01:06:57
982020/04/20Sathara Sathipattanaya (6) sathipattana sutta _ dhammanupassanava (i) Mankadawala Sudassana Thero01:23:56
992020/04/20චතුරාර්ය සත්‍යය, Chathurarya Sathya, Ven Mankadawala Sudassana Thero මාන්කඩවල සුද්ස්සන හිමි, World B00:20:50
1002020/04/19දුක උපද්දවන හේතුව - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:58:14
1012020/04/18සතර සතිපට්ඨාන ධර්මතා වැඩිමට ප්‍රතම ආර්ය සම්මා දිට්ඨිය දැන සිටිය යුතුය, Ven Mankadawala Sudassana The00:05:48
1022020/04/18සතර සතිපට්ඨානය (5 කොටස) වේදානානුපස්සනාව හා චිත්තානුපස්සනාව Mankadawala Sudassana Thero01:18:57
1032020/04/17සතර සතිපට්ඨානය (4 කොටස) කායානුපස්සනාව iV Mankadawala Sudassana Thero01:19:47
1042020/04/16විදර්ශනා භාවනාව ( සමත භාවනාවෙන් පසු විදර්ශනාව) Vidarsana Bawanawa, Ven Mankadawala Sudassana Thero00:29:51
1052020/04/15සතර සතිපට්ඨානය (3 කොටස) කායානුපස්සනාව iii Mankadawala Sudassana Thero01:53:19
1062020/04/13සතර සතිපට්ඨානය (2 කොටස) කායානුපස්සනාව ii Mankadawala Sudassana Thero01:44:17
1072020/04/12සතර සතිපට්ඨානය (1 කොටස) කායානුපස්සනාව i Mankadawala Sudassana Thero01:54:50
1082020/04/112020-04-07 බක් පෝය සවස ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:24:10
1092020/04/102020-04-07 බක් පොහෝ දින සවස ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:24:10
1102020/04/07පටිච්චසමුප්පාදය සහ රූපයේ ස්වභාවය අනුව භාවනාව Most Ven. Mankadawala Sudassana Swaminwahansa01:24:17
1112020/04/052020-04-01 Zoom Video හරහා පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:44:14
1122020/04/04වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ( සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ) - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:55:10
1132020/04/02(2020 - 03 - 31) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Ven Mankadawala Sudassana thero00:52:17
1142020/04/012020-04-01 Zoom Conferencing හරහා පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:44:14
1152020/04/01පටිච්චසමුප්පාද විග්‍රහය සහ සතිපට්ඨානය තුලින් භාවනා මාර්ගෝපදේශය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:43:56
1162020/03/30Ven Mankadawala Sudassana Thero 2020-03-3000:55:06
1172020/03/272020-03-26 සමනුපස්සනා සූත්‍රය - ස්කයිප් ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:22:49
1182020/03/272020-03-26 ස්කයිප් හරහා පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:22:49
1192020/03/27☸️ ආයතනය හදුනා ගැනීම - Ven Mankadawala sudassana Thero (සුවපත් සිත )01:03:49
1202020/03/26සමනුපස්සනා සූත්‍රය 2020-03-26 Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:22:54
1212020/03/25Skype ධර්ම සාකච්ඡාව 2020-03-24 Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:03:57
1222020/03/252020-03-24 ආයතන කුසලතාවය සහ සළායතන නිරෝධය - Mankadawala Sudassana Thero01:03:50
1232020/03/252020-03-24 ස්කයිප් හරහා පවත්වන ලද ධර්ම සාකච්ඡාව- අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:50
1242020/03/14ලබුනොරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය වාර්තමාන පසුබිම00:28:26
1252020/03/142020-03-09 Labunoruwakanda Poya Damma Desana - Mankadawala Sudassana Thero01:55:25
1262020/03/10සාමණේර ප්‍රශ්ණය 9 කොටස - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය Ven. Mankadawala Sudassana thero (2020 - 03 -04)00:54:04
1272020/03/10☸️ නාම රූප නිරෝධය(Ven Mankadawala sudassana Thero) Dms priyadarshana01:12:03
1282020/03/09රූපය යාතාබූත අයුරින් නොදක්නා කම නිසා ඔබට දුක උපදින අයුරැ - Ven Mankadawala Sudassana Thero - World B00:17:23
1292020/03/092020-03-09 මැදින් පොහෝ දින ලබුනෝරුවකන්ද ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:25
1302020/03/09☸️උදය වැය ඥානය(Ven Mankadawala sudassana Thero) Dms priyadarshana00:09:50
1312020/03/09නාම රූප ධර්මතාවයන් පිළිබද සිදුකළ විග්‍රහය - Ven Mankadawala Sudassana Thero - World Buddhist01:12:25
1322020/03/08දර්ම දේශනා කොතෙක් ශ්‍රවනය කලත් අවබොධ නොවිමට හේතු - Ven Mankadawala Sudassana Thero World Buddhist00:25:02
1332020/03/07ශ්‍රද්ධාවේ මහා ආනුභාවය, Saddhawe Mahanubawaya, World Buddhist00:07:29
1342020/03/06සතිපට්ඨානය වැඩෙන්නේ කොහෙමද(Ven Mankadawala sudassana Thero)Dms priyadarshana00:48:45
1352020/03/06දුක | Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:59:22
1362020/03/04නාම රූප | Ven. Mankadawala Sudassana Thero | Deegavapiya01:12:25
1372020/03/03රූපස්කන්ධය 10 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero01:28:31
1382020/03/032020-02-29 දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනා ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:21:26
1392020/03/022020-02-29 දීඝවාපී මහා සෑ රද වන්දනා ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:59
1402020/03/02දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනා (2020 - 02 -29) - Ven. Mankadawala Sudassana thero01:01:31
1412020/03/01රූපස්කන්ධය 9 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:39:49
1422020/03/01දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනාව Ven Mankadawala Sudassana Thero 2020 02 2901:13:59
1432020/02/28රූපස්කන්ධය 8 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:51:36
1442020/02/27අපිනේ දන්නේ අපේ ප්‍රශ්න, හාමුදුරුවෝ නම් කියයි. | Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:02:26
1452020/02/27රූපස්කන්ධය 7 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:28:42
1462020/02/26රූපස්කන්ධය 6 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:38:08
1472020/02/25රූපස්කන්ධය 5 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:31:51
1482020/02/25සෝතාපන්න ඵලයට - (Ven Mankadawala Sudassana Thero) Dms priyadarshana01:02:15
1492020/02/25පොට්ටපාද සූත්‍ර ‌දේශනය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:28:20
1502020/02/24රූපස්කන්ධය 4 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:42:38
1512020/02/23රූපස්කන්ධය 3 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:29:04
1522020/02/23රූපස්කන්ධය 2 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:49:29
1532020/02/23භාවනාව මඟ හැරනු විට නැවත නිමිත්තෙට ගන්නා උපක්‍රමයක් - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:37:57
1542020/02/22රූපස්කන්ධය 1 Rupaskandhaya Mankadawala Sudassana Thero00:43:28
1552020/02/22රූපස්කන්ධය 8 වන දේශනය- සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ -maankadawala sudassana himi roopaskandaya 0800:51:27
1562020/02/22රූපස්කන්ධය 7 වන දේශනය සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ maankadawala sudassana himi roopaskandaya 0700:28:34
1572020/02/17කල්ප විනාශය පවා පමා කරන ‌සෝවාන් මග-ඵල Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:37:57
1582020/02/16දර්ශනය හා ප්‍රතිපදව - අතිපුජණිය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාම්න්වහන්සේ00:12:22
1592020/02/15නිරාමිස ප්‍රීතිය ලැබීමට නම්? Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero.00:12:22
1602020/02/08Maankadawala Sudassana Himi මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි රූපස්කන්ධය 06 කොටස00:38:19
1612020/02/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි රූපස්කන්ධය 5 කොටස Maankadawala Sudassana Himi Roopaskandaya 0500:31:43
1622020/02/08රූපස්කන්ධය වන 4 දේශනාව (Roopaskandaya)මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ00:42:46
1632020/02/08රූපස්කන්ධය 3 වන දේශනාව(Roopaskandaya 3 ) මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ00:28:52
1642020/02/05පටිච්චසමුප්පාදය සහ චතුරාර්ය සත්‍ය Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:52:21
1652020/02/02රූපස්කන්ධය 2 කොටස Roopaskandaya මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි sudassana himi00:47:37
1662020/02/02රූපස්කන්ධය1 කොටස maankadawala sudassana himi00:43:10
1672020/01/30 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:48:52
1682020/01/30 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1801:14:19
1692020/01/30මේ ටිකත් දැනගෙනම බන අහමු....00:02:18
1702020/01/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ පැරනි හඩපටයක් නිසා සියල්ල හෙලිවේ.....00:05:37
1712020/01/261. Ven Mankadawala Sudassana Thero - Buddhist Radio - 9.30pm Sat 02Mar201901:18:09
1722020/01/25sudassana himi kelaniya desana ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි මාර්ගය අවබොධය සඳහා කැලණිය ව්ශේෂ දේශනාව01:44:37
1732020/01/23දස සංයෝජන දුරු කරගන්නා පිලිවෙල - අතිපුජණිය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාම්න්වහන්සේ00:40:50
1742020/01/232020.01.01 දින පෝද්දල දී පවත්වනු ලැබූ විශේෂ ධර්ම දේශනය - පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ.01:05:13
1752020/01/22සමත හා ව්දර්ශනා භාවනා කමටහන් ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් maankadawala sudassana himi00:59:51
1762020/01/22දර්ශනය තුලින් භාවනාවට උපදෙස් Most Ven Mankadawala Sudassana Thero00:40:50
1772020/01/21Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero | Wibhajjawada | Mahiyanganaya01:09:57
1782020/01/19භාවනාව වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?කුමකටද? (ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි) maankadawala sudassana himi01:34:02
1792020/01/122020-01-02 මාතර ධර්ම සාකච්ඡාව - Mankadawala Sudassana Thero01:00:54
1802020/01/122020-01-02 මාතර ධර්ම සාකච්ඡාව 02 - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:54
1812020/01/12අනිත්‍යය සංඥාව බලන හැටි - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:07:01
1822020/01/11නාම ධර්මයන් පිලිබඳ යථාර්ථය ව්ග්‍රහය - පුජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාම්න්වහන්ස01:07:01
1832020/01/10භාවනාව වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ? කුමකටද ? - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:33:57
1842020/01/08සංඛ්‍යාත පරමාර්ථය ධර්මයන් හා අසංඛත පරමාර්ථය ධර්මයන් - පුජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාම්න්වහන්ස01:32:04
1852020/01/05බුදු සසුන රකිනුු වස් බුදු පුතුන් තැනූ නිහඩ නියමුවාණන් Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:04:45
1862020/01/052019-11-25 ඉළුකේගම ධර්ම දේශනාව - Ilukegama Aththadassi Thero01:59:22
1872020/01/052020-01-02 මාතර බෝධිය - Mankadawala Sudassana Thero01:12:50
1882020/01/052020-01-01 ගාල්ල Galle - Mankadawala Sudassana Thero01:05:13
1892020/01/05Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2020-01-01 මිහිරි ඵල වපුරව්01:05:20
1902020/01/022020-01-02 මාතර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:50
1912020/01/01විභංගය ඛන්ධවිභංග අධ්‍යනය 02 Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero Spacial Bhikkhu desana 201901:07:01
1922020/01/012020-01-01 ගාල්ල, පහල කීඹිය විහාරස්ථානයේ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:13
1932019/12/31අසිරිමත් ත්‍රිපිටක පූජාවෙහි පසුතල කටයුතු ආරම්භක දහම් දෙසුම Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:11:49
1942019/12/29කෙලෙස් දුරු කරන පරම සත්‍ය - පුජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාම්න්වහන්ස01:45:05
1952019/12/28විභංගය ඛන්ධවිභංග අධ්‍යයන 01 භික්ෂු ‌දේසනා 201901:32:04
1962019/12/28Mankadawala Sudassana thero00:04:26
1972019/12/28අතිපූජණීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:47:04
1982019/12/26ස්කන්ධ තුළ මැවෙන කර්ම ලෝකය 2019-05-1201:24:21
1992019/12/25පටිච්ච සමුප්පන්නව දකිමු 2019-05-1200:48:47
2002019/12/25සෝතාපන්න වන කෙනා සහ නොවන කෙනා 2019-05-1201:02:15
2012019/12/252019-12-11 උඳුවප් පුන් පොහෝ දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:25:20
2022019/12/252019-12-15 ඉළුප්පුකුලම විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:21
2032019/12/242019-12-15 ඉළුප්පුකුලම විශේෂ ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:28:21
2042019/12/242019-12-11 ලබුනෝරුවකන්ද උඳුවප් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:25:20
2052019/12/02ශුන්‍යතාවය නොදන්නාකම Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:37:39
2062019/11/18Sathi Nimiththa | Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:26
2072019/11/15රූප උපාදානස්කන්ධය rupa upadanaskanda පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:25:47
2082019/11/15භික්ෂූ දේශනා පංචඋපාදනස්කන්ධය ගැන දන්නවනම් මේ ටික අහන්න අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:09:26
2092019/11/142019-11-08 බලංගොඩ කඨිණ ධර්ම දේශනාව - ධම්මානුපස්සනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි.01:50:25
2102019/11/112019-11-08 සිරි සුමන සෙනාසනය කඨිනානිසංස දෙසුම - Mankadawala Sudassana Thero01:12:07
2112019/11/112019-11-08 Balangoda Katina - Mankadawala Sudassana Thero01:30:59
2122019/11/102019-11-08 බලංගොඩ කඨිණ ධර්ම දේශනාව - ධම්මානුපස්සනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:30:59
2132019/11/062019-10-25 නාඋල ධම්මහදය කඨිණ දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:27:34
2142019/11/062019-10-19 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණ දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:29:50
2152019/11/052016-11-09 ධම්මපාසාද කඨින පිංකම - Mankadawala Sudassana Thero01:35:37
2162019/11/052019-11-03 කටුකැලියාව නිස්සරණ වන සෙනසුනේ කඨිණ දම් දෙසුම - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:42
2172019/11/052019-10-18 Illuppukulama Katina Desana - Mankadawala Sudassana Thero01:43:01
2182019/11/042019-11-03 කටුකැලීයාව කඨින දේශනය - Mankadawala Sudassana Thero01:26:00
2192019/11/012019-10-25 නාඋල කඨිණ ධර්ම දේශනාව - චිත්තානුපස්සනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:27:34
2202019/10/302019-10-19 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:29:50
2212019/10/302019-10-18 ඉළුප්පුකුලම කඨිණ ධර්ම දේශනාව - කායානුපස්සනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:01
2222019/10/29පුද්ගලයා | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.07.1601:41:17
2232019/10/29බුද්ධෝත්පාදය | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.09.2200:58:01
2242019/10/29නුවණින් සිහිය පිහිටුවීම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.09.0402:02:26
2252019/10/29අනිත්‍ය රුව | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.09.0102:57:09
2262019/10/29Chiththanupassanawa - Most Ven. Mankadawala Sudassana Thero | චිත්තානුපස්සනාව01:27:34
2272019/10/182019-08-10 අභිධර්මය දෙසුම් පෙළ - මුල සිට සරල බසින් - 02 - Ilukegama Aththadassi Thero02:11:42
2282019/10/18තන්හාව උපාදානය නිසා භවය ඇතිවන ආකාරය....00:06:47
2292019/10/152019-10-13 වප් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:41:16
2302019/10/142019-10-13 වප් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:41:16
2312019/10/05"මෙ මුලු ලෝකයමත් හරියට පලගැටියෝ වගේ"00:02:10
2322019/09/30 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1702:24:11
2332019/09/26Why are these Buddhists divided? | ඇයි මේ බෞද්ධයන් බෙදිලා?00:12:43
2342019/09/242019-09-22 ඉළුප්පුකුලම ධර්මාසන පූජා ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero00:57:17
2352019/09/242019-09-22 ඉළුප්පුකුලම ධර්මාසන පූජා ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:57:17
2362019/09/182019-09-01 Basawakkulama Special - Mankadawala Sudassana Thero02:59:05
2372019/09/142019-09-01 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:59:05
2382019/09/12 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:39:53
2392019/09/12 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:48:34
2402019/09/12 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:58:11
2412019/09/05 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:50:15
2422019/09/05 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:48:05
2432019/09/05 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:40:57
2442019/08/27එකම මග - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි (2019/08/04 - Basawakkulama)02:02:27
2452019/08/25අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සැගවුණ නිර්වාණ ධාතුව01:05:46
2462019/08/25 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:40:32
2472019/08/25 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:42:02
2482019/08/25 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:40:57
2492019/08/17 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:44:59
2502019/08/17 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:13:34
2512019/08/152019-08-04 Basawakkulama Special - Mankadawala Sudassana Thero02:02:26
2522019/08/14 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:06:30
2532019/08/102019-08-04 බසවක්කුලම විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:02:26
2542019/08/04Ven.Mankadawala Sudassana thero bana -0101:02:40
2552019/08/03maankadawala sudassana thero ස්පර්ශය දන්නවනම් ස්පර්ශ නිරෝධය දන්නවනම්00:55:21
2562019/08/03maankadawala sudassana thero වේදනාව දන්නවනම් වේදනා නිරෝධය දන්නවනම්00:52:27
2572019/08/03maankadawala sudassana thero තන්හාව දන්නවනම් තන්හා නිරෝධය දන්නවනම්00:54:41
2582019/08/03maankadawala sudassana thero උපාදානය මොකක්ද උපාදානය නැතිකිරීමේ මාර්ගය මොකක්ද00:56:08
2592019/08/03maankadawala sudassana thero භවය දන්නවනම් භව නිරෝධ මාර්ගය දන්නවනම්00:54:22
2602019/07/31Maankadawala Sudassana Thero ජාතිය ඇතිවීම සහ ජාති නිරෝධය01:00:05
2612019/07/30Maankadawala Sudassana thero ජාතිය ඇතිවීම සහ ජාති නිරෝධය01:00:05
2622019/07/232019-07-16 ලබුනොරුව ඇසල පෝය දේශනා - Mankadawala Sudassana Thero01:48:05
2632019/07/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-16 නිවණට තවත් නමක් (ඇසල පුණ්පෝය දේශණය)01:48:07
2642019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-13 කායගතාසතියෙන් සසර ජය ගනිමු00:41:33
2652019/07/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-07-14 ප්‍රඥාවේ ආරම්භය සහ අවසානය01:25:45
2662019/07/20මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 06 කොටස Ven Mankadawala Sudassaí Thero00:58:55
2672019/07/20මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 05 කොටස Ven Mankadawala Sudassaí Thero00:54:12
2682019/07/19මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 04 කොටසVen Mankadawala Sudassaí Thero00:58:06
2692019/07/18අපට මගහැරිලා | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.07.1601:48:05
2702019/07/18මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය - 03 කොටසVen Mankadawala Sudassaí Thero00:55:52
2712019/07/18දුකෙන් මිදීමට | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.07.1401:25:42
2722019/07/18මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය 02 කොටස Ven Mankadawala Sudassaí Thero00:57:08
2732019/07/182019-07-16 ඇසළ පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:05
2742019/07/17මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය 01කොටස Ven Mankadawala Sudassana Thero00:55:32
2752019/07/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nirwanagami Prathipadawa - VenMankadawala Sudassana 202:08:40
2762019/06/30 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:16:22
2772019/06/28සම්මා දිට්ඨිය පංච උපාදානස්කන්ධය සිහි නුවණින් දැකීම01:27:07
2782019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nama Rupa Pirisinda Margayata -VenMankadawala Sudassana01:56:52
2792019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Magga Deshana - VenMankadawala Sudassana01:21:52
2802019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Prathipada Niridaya - VenMankadawala Sudassana01:44:24
2812019/06/24සිහියෙන් ඇත්ත දැකීම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.06.1601:33:22
2822019/06/24ශුන්‍යතාවය නොදන්නාකම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.05.1801:37:40
2832019/06/21මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Discussion - VenMankadawala Sudassana01:15:18
2842019/06/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-05-18 දුක්ඛ නිරෝධ අවබෝධයේ යථාර්තය01:37:44
2852019/06/182019-06-16 පොසොන් පොහෝ අති විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:33:41
2862019/06/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-06-16 සතර සතිපට්ඨානයෙන් සසර ජය ගනිමු01:33:23
2872019/06/16සත්‍යයෙහි යථාර්තය උදෙසා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:46:34
2882019/06/14මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana02:12:38
2892019/06/14මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana Afternoon -VenMankadawala Sudassana 201:17:22
2902019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Rathnapura - Ven.Mankadawala Sudassana00:58:16
2912019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Rathnapura - Ven.Mankadawala Sudassana00:55:30
2922019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - 2.5Hours at Matale -Ven.Mankadawala Sudassana 202:23:12
2932019/06/082019-05-18 Vesak Poya ඡන්නෝවාද සූත්‍රය - Mankadawala Sudassana Thero01:37:45
2942019/06/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 12 06 - VenMankadawala Sudassana 201:50:36
2952019/06/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 12 05 - VenMankadawala Sudassana02:41:36
2962019/06/062019-05-18 වෙසක් පොහෝ ඡන්නෝවාද සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:45
2972019/06/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Pina Kusalaya -Ven.Mankadawala Sudassana at Galle01:48:02
2982019/06/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Labunoruwa Dharmasana Puja - Ven.Mankadawala Sudassana01:47:22
2992019/06/02Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-05-19 මමත්වය දුරුකළ සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා01:52:18
3002019/05/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 29 - VenMankadawala Sudassana 201:20:34
3012019/05/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 29 - VenMankadawala Sudassana 200:42:38
3022019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Pathaviya - at Basawakkulama - Ven.Mankadawala Sudassana01:56:32
3032019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Rajagiriya - Ven.Mankadawala Sudassana02:08:12
3042019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Naula Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:13:24
3052019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Pannipitiya -Ven.Mankadawala Sudassana02:08:54
3062019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Sarana Road -Ven.Mankadawala Sudassana01:39:04
3072019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Yamuna Aramaya - Kirulapana -Ven.Mankadawala Sudassana01:57:00
3082019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Vesak Poya -Hethu Phala Dahama -Ven.Mankadawala Sudassana00:50:40
3092019/05/28ගිනිගත්ලෝකයේ නිවීම00:01:53
3102019/05/26 Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Mankadawala Sudassana Thero - Dhamma sermon Bana 301:47:45
3112019/05/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 27 - VenMankadawala Sudassana00:59:40
3122019/05/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 22 - VenMankadawala Sudassana 201:18:46
3132019/05/222019-05-19 සිරස TV ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:53:03
3142019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Mathara (2) Discussion - Ven.Mankadawala Sudassana00:25:28
3152019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Mathara (1) Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:16:48
3162019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:24:08
3172019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Ruwanweliseya - Pancha Adhishtana Puja -Ven.Mankadawala Sudassana01:04:40
3182019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Sarana Road - Ven.Mankadawala Sudassana01:19:46
3192019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Ruwanweliseya (Night) Ven.Mankadawala Sudassana01:02:14
3202019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (5), Ven.Mankadawala Sudassana00:33:21
3212019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (4), Ven.Mankadawala Sudassana01:19:58
3222019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (3), Ven.Mankadawala Sudassana02:30:08
3232019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat(2), Ven.Mankadawala Sudassana01:45:36
3242019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (1), Ven.Mankadawala Sudassana02:13:44
3252019/05/202019-05-19 සිරස TV වෙසක් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:03
3262019/05/19Ven Mankadawala Sudassana Thero Pansil Maluwa Wesak Daham Discussion01:53:05
3272019/05/19පන්සිල් මළුව | Pansil Maluwa | 19th May 2019 | Sirasa TV01:53:05
3282019/05/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 20 - VenMankadawala Sudassana 201:11:08
3292019/05/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 10 - VenMankadawala Sudassana 201:05:50
3302019/05/16මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Duruthu Poya(2) Adelaide, Ven.Mankadawala Sudassana01:30:32
3312019/05/16මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Duruthu Poya (1) Adelaide, Ven.Mankadawala Sudassana01:28:12
3322019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa (2) Afternoon - Ven.Mankadawala Sudassana02:04:10
3332019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana02:09:12
3342019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Rathnapura Malwassawehera -Ven.Mankadawala Sudassana01:27:58
3352019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Ruwanweliseya -(Morning) Ven.Mankadawala Sudassana02:10:40
3362019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Peradeniya University -Ven.Mankadawala Sudassana02:00:22
3372019/05/13මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Dandenong (2) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:45:44
3382019/05/13මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Dandenong (1) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:21:08
3392019/05/112019-05-11 නිවනේ පණිවිඩය ලබුනොරුව - Mankadawala Sudassana Himi01:35:12
3402019/05/11සක්කාය දිට්ඨිය ගැන මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ දේශණාවක්01:46:34
3412019/05/112019-05-11 ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දෙමාපියන් උදෙසා දම් දෙසුම - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:35:12
3422019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 09 -VenMankadawala Sudassana02:52:48
3432019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:01:34
3442019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana 201:49:24
3452019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:25:06
3462019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya(3) Conclusion - Mankadawala Sudassana Himi00:53:16
3472019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya (2) Kayanupassana - Mankadawala Sudassana Himi01:45:02
3482019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Cranbourne (2) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:49:56
3492019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya (1)Theravada Buddhism - Mankadawala Sudassana Himi02:20:24
3502019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Cranbourne (1) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:27:22
3512019/05/09 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:40:13
3522019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kohuwala - Ven.Mankadawala Sudassana01:37:36
3532019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kohuwala 2 - Ven.Mankadawala Sudassana01:38:30
3542019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Nawam Poya (2) Afternoon -Ven.Mankadawala Sudassana01:28:48
3552019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Nawala -Ven.Mankadawala Sudassana00:44:02
3562019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Nawam Poya (1) Morning -Ven.Mankadawala Sudassana01:32:22
3572019/05/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය00:58:47
3582019/05/04Ven. Mankadawala Sudassana Thero | ආර්ය දර්ශනයෙහි නොහික්මුණු ඔබට01:40:09
3592019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Basawakkulama Special Dharma Deshanaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:58:16
3602019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Dasuththara Sutta - VenMankadawala Sudassana 202:19:58
3612019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Anupurwa Prathipada - VenMankadawala Sudassana 201:27:02
3622019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Unduvap Poya (1) Morning - Mankadawala Sudassana Himi01:25:20
3632019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Samma Ditti Sutta - Sarana Road - Mankadawala Sudassana Himi01:46:32
3642019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Unduvap Poya (2) Afternoon - Mankadawala Sudassana Himi01:18:54
3652019/05/012019-04-19 බක් පොහෝ මාලුංක්‍යපුත්ත සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:13
3662019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Meditation Discussion - Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana02:04:26
3672019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Migasala Sutta - Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana01:46:42
3682019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nikini Poya - Balangoda -Ven.Mankadawala Sudassana01:48:00
3692019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kelaniya - at Nigrodha Kappa Sutta - Ven.Mankadawala Sudassana01:01:40
3702019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kahawaththa Hospital - Ven.Mankadawala Sudassana01:48:26
3712019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Labunoruwa -Binara Poya Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:59:20
3722019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Matara -Ven.Mankadawala Sudassana01:45:50
3732019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at LabunoruwaKatinaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:26:08
3742019/04/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Adelaide 2 Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:34:08
3752019/04/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Adelaide 1 Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:45:32
3762019/04/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Rupaskandayen Mideema - VenMankadawala Sudassana01:13:44
3772019/04/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Seelaya and Maga Wadima - VenMankadawala Sudassana01:22:12
3782019/04/25මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Sakkaya Ditti - Colombo - Mankadawala Sudassana Himi01:45:46
3792019/04/25පටිච්ච සමුප්පාදය - පරීක්ෂණය | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.02.1901:21:01
3802019/04/242019 02 01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 Ven Mankadawala Sudassana Thero Sydney 102:14:37
3812019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Jathiya Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana01:46:22
3822019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Maha Saropama Sutta - Basawakkulama - Ven.Mankadawala Sudassana01:49:58
3832019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Himbutana Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana02:24:42
3842019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Gangodawila -VenMankadawala Sudassana01:50:04
3852019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa - Bhikshu Deshana -Ven.Mankadawala Sudassana00:56:38
3862019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa- Bhikku Deshana (1) VenMankadawala Sudassana02:00:14
3872019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa -Bhikku Deshana (2) Ven Mankadawala Sudassana01:48:30
3882019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Werribee, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:12:40
3892019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Rockbank Temple, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:01:48
3902019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Nilindu Residence, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:50:18
3912019/04/20චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය විදර්ශනාවට - 2 කොටස (2019 - 04 - 19) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:37:22
3922019/04/20චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය විදර්ශනාවට - 1 කොටස (2019 - 04 - 19) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි03:31:14
3932019/04/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-19 නිවන් දුටු මග01:37:01
3942019/04/19Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-04-1901:37:03
3952019/04/19Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-04-1903:59:17
3962019/04/19මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:01:20
3972019/04/19මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Kappa Sutta Samyutta Nikaya - VenMankadawala Sudassana01:08:00
3982019/04/18nibbana prathipada - නිබ්බාන පටිපදා දේශණය 2019-04-0701:59:41
3992019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Poson Poya (2) Afternoon - Mankadawala Sudassana Himi01:14:54
4002019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana - Mankadawala Sudassana Himi01:29:34
4012019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Poson Poya (1) Morning -Mankadawala Sudassana Himi01:46:40
4022019/04/17Ven.Mankadawala Sudassana - Matale01:39:42
4032019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ill Poya Deshana (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana01:24:18
4042019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ill Poya Deshana - (2) Afternoon -Ven.Mankadawala Sudassana01:25:00
4052019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:33:02
4062019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda Discussion - Ven.Mankadawala Sudassana01:38:04
4072019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Katina Naula Ven Mankadawala Sudassana01:28:52
4082019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Kataragama Ven Mankadawala Sudassana01:02:10
4092019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Karapitiya Ven Mankadawala Sudassana01:23:40
4102019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Keysbourgh, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:15:44
4112019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Dandenong, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:34:32
4122019/04/15Ven Mankadawala Sudassana - Mahiyangana - Wibhajjawada01:15:38
4132019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Cranbourne, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:50:18
4142019/04/13Ven Mankadawala Sudassana - Maha Sae Wandana - Ruwanweliseya01:24:52
4152019/04/12Ven Mankadawala Sudassana - Kids Deshana - Adelaide00:32:44
4162019/04/12මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Prathipada and Magga - VenMankadawala Sudassana01:05:34
4172019/04/12මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:42:44
4182019/04/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Dharma Deshanaya - Mankadawala Sudassana Himi00:07:38
4192019/04/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Pina,kusal- Muhudu Maha Viharaya - Mankadawala Sudassana Himi00:59:24
4202019/04/11Ven Mankadawala Sudassana - Battaramulla -Tripitakabhivandana01:10:20
4212019/04/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-07 අවිද්‍යා ප්‍රහාණයට සදහම් බිදක්01:20:35
4222019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Bhikku Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:37:50
4232019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana -Ven.Mankadawala Sudassana02:09:10
4242019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda (2) Bhavana Upades - Ven.Mankadawala Sudassana02:03:12
4252019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kandy Morning -Ven.Mankadawala Sudassana01:16:08
4262019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at iluppukulamaKatina -Ven.Mankadawala Sudassana01:30:06
4272019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama Deshana-Ven.Mankadawala Sudassana01:19:48
4282019/04/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-07 ක්ලේශය නූපදින සේ දුක්ඛ නිරෝධ මාර්ගයට01:59:38
4292019/04/09Ven Mankadawala Sudassana - Vidarshana Meditation00:50:36
4302019/04/082019 01 11|hd බෙරික් ශාක්‍යමුණි විහාරය,පින්වත් මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:02
4312019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Berwick, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:05:54
4322019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Craigieburn, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:27:50
4332019/04/08Ven Mankadawala Sudassana - Battaramulla -Tripitakabhivandana01:10:20
4342019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Berwick, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:25:00
4352019/04/062019 03 02 රුවන් වැලි මහා සෑ වන්දනා|hd පින්වත් මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව00:47:31
4362019/04/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-02-19 චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් දුක පිරිසිද දකිමු01:20:56
4372019/04/05Ven.Mankadawala Sudassana - Nawam Poya - Naula01:21:04
4382019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Bhaavana Upades - VenMankadawala Sudassana00:11:24
4392019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Aayathana Samudaya and Nirodaya - VenMankadawala Sudassana01:31:30
4402019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part4) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi00:49:02
4412019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part3) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi01:41:12
4422019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - (Part2) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi01:47:22
4432019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part1) Duruthu Poya - Labunoruwa -Mankadawala Sudassana Himi00:57:04
4442019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, (From Skype) to Perth, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:02:04
4452019/04/03Sudassana Himi - Bhavana Upades (2) Labunoruwa01:37:58
4462019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda (1) Morning Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:56:54
4472019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bak Poya (1) Morning - VenMankadawala Sudassana01:53:18
4482019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Alanmathiniyarama -Ven.Mankadawala Sudassana02:12:58
4492019/04/03Sudassana Himi - Bhavana Upades (1) Labunoruwa01:00:52
4502019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Basawakkulama -Ven.Mankadawala Sudassana02:14:14
4512019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bowala Desana - Ven.Mankadawala Sudassana01:40:12
4522019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama - Discussion (2) Ven.Mankadawala Sudassana00:20:54
4532019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama - Discussion (1) Ven.Mankadawala Sudassana00:38:28
4542019/04/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bak Poya (2) Evening - VenMankadawala Sudassana01:35:44
4552019/04/02 Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:33
4562019/04/01Most Ven Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-17 )01:27:52
4572019/04/01Dhamma Sermons Ven Mankadawala Sudassana Thero 2019 01 1101:11:02
4582019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Upadanaskandaye Udaya Waya - Mankadawala Sudassana Himi01:10:52
4592019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Basawakkulama (2) Afternoon - Ven.Mankadawala Sudassana01:26:52
4602019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශන (3) 2019.01.06 Ven.Mankadawala Sudassana01:15:00
4612019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Basawakkulama (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana00:54:12
4622019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at BalangodaKatinaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:20:24
4632019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Esala Poya Desana - Ven Mankadawala Sudassana - at Labunoruwa01:42:56
4642019/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-08 අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු01:40:52
4652019/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-04 දිට්ඨ ධම්ම නිබ්බාණ01:58:18
4662019/03/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශන (2) 2019.01.06 Ven.Mankadawala Sudassana01:01:52
4672019/03/30මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 04 (2019 02 02)02:30:48
4682019/03/30මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශනා (1) 2019.01.06 Ven Mankadawala Sudassana01:12:10
4692019/03/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 03 (2019 02 01)01:41:04
4702019/03/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-21 සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් මිදී දර්ශනයට01:10:23
4712019/03/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි- සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 (2019 02 01)02:14:40
4722019/03/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-16 ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිමු01:11:12
4732019/03/27මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 6 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:58:58
4742019/03/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 5 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:54:14
4752019/03/25මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 4 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:58:08
4762019/03/252019-03-21 බත්තරමුල්ල ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා - Mankadawala Sudassana Thero01:10:17
4772019/03/252019-03-04 බසවක්කුලම විශේෂ - Mankadawala Sudassana Thero01:58:35
4782019/03/2420 ක් වූ ආකාර ඇති සක්කාය දිට්ඨිය00:01:49
4792019/03/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 3 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:56:00
4802019/03/23මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 2 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:57:18
4812019/03/232019-03-21 බත්තරමුල්ල ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා ධර්ම දේශනාව Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:10:17
4822019/03/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 1 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:55:42
4832019/03/212019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ven Mankadawala Sudassana thero01:10:19
4842019/03/21Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-16 | විභජ්ජවාද මහා ධර්ම සම්භාෂණය | විශේෂ වැඩසටහන01:10:26
4852019/03/21Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-03-2000:47:55
4862019/03/19දුක ඇතිවෙන හැටි (2019-01-25) Keysbourgh, Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:15:49
4872019/03/18Mankadawala sudassana himi02:14:37
4882019/03/162019-03-16 මහියංගන විභජ්ජවාද ධර්මදේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:15:35
4892019/03/102019-03-04 බසවක්කුලම විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:58:35
4902019/03/082019-01-06 Basawakkulama 3 Special - Mankadawala Sudassana Thero01:12:18
4912019/03/082019-01-06 Basawakkulama 2 Special - Mankadawala Sudassana Thero01:01:48
4922019/03/082019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - තුන්වන ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:12:18
4932019/03/072019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - දෙවන ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:01:48
4942019/03/062019-01-06 Basawakkulama 1 Special - Mankadawala Sudassana Thero01:29:10
4952019/03/052019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන (වීඩියෝ) - Morning 1 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:29:10
4962019/03/05මහ බෝ මහ සෑ මහා වන්දනාව-"බෞද්ධ දර්ශනය"-Ven Mankadawala Sudassana Thero- 02-03-1901:19:48
4972019/03/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-02 අවිද්‍යාව පිරිසිද දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරමු01:24:44
4982019/03/032019-03-02 මහා බෝ මහා සෑ වන්දනාව - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Ven Mankadawala Sudassana Himi01:22:39
4992019/03/03Sadaham sawana - සක්ඛාය දිට්ඨියද? ඉන් මිදෙමු. -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:48
5002019/03/022019-03-02 මහ බෝ මහ සෑ වන්දනා ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:21:05
5012019/03/022019-03-02 මහා බෝ මහා සෑ වන්දනා - Mankadawala Sudassana Himi01:24:49
5022019/02/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 මමත්වයෙන් තොරවෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (14)01:46:47
5032019/02/26Mankadawala sudassana thero00:05:19
5042019/02/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 සසරින් අත්මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (13)01:45:31
5052019/02/262019-02-19 නවම් පෝය 1 ලබුනෝරුව - Mankadawala Sudassana Himi01:20:51
5062019/02/232019-02-19 ලබුනෝරුවකන්ද නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව 2 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:20:51
5072019/02/20යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නිරොධධම්ම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:39:06
5082019/02/14දස්සනේන සම්පන්නෝ III - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:33:25
5092019/02/132019-02-03 Sydney Kellyville දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:53:54
5102019/02/13දස්සනේන සම්පන්නෝ II - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:20:05
5112019/02/132019-02-03 සිඩ්නි Kellyville ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:53:54
5122019/02/12දස්සනේන සම්පන්නෝ I - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:30:14
5132019/02/102019-02-02 සිඩ්නි Sydney 4 (Afternoon) - Mankadawala Sudassana Himi01:55:09
5142019/02/09ආර්ය භූමියට ලිපිනයක්? - Mindfullness (2019-01-26 - 2 කොටස ) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:50:01
5152019/02/092019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 05 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 5 )01:55:09
5162019/02/082019-02-02 සිඩ්නි Sydney 4 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:30:44
5172019/02/082019-02-01 සිඩ්නි Sydney 2 (Afternoon) - Mankadawala Sudassana Himi01:45:41
5182019/02/082019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 04 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 4 )02:30:44
5192019/02/07ඔබ ඉන්නේ කාගේ භූමියේද? (2019-01-26 - 1 කොටස) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:27:28
5202019/02/072019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 03 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 3 )01:45:41
5212019/02/06එගොඩට යන්නෝ II - (2019-02-01 Sydney, Australia - Part II) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:42
5222019/02/05එගොඩට යන්නෝ I - (2019-02-01 Sydney, Australia - Part I) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:13:50
5232019/02/052018-12-02 බසවක්කුලම Special Program Evening - Mannkadawala Sudassana Thero01:29:17
5242019/02/052019-02-01 සිඩ්නි Sydney 1 - Mankadawala Sudassana Thero02:14:37
5252019/02/042019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:14:37
5262019/02/03සිත්තම ඇත්තටම ලස්සනද? (2019/01/20 - Part 2/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:14
5272019/02/03අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:29
5282019/02/01වස්සාන දේශනා අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 27 YouTube 360p00:59:29
5292019/01/31උපදානය අපව ගෙනියන්නේ කොතැනටද? (2019/01/20 - Part 1/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:37
5302019/01/29කාම රාග සංයෝජන සහ ප්‍රහානය ( 2019/01/27 ) - Dandenong Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:37
5312019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 සති නිමිත්තට ප්‍රවේශයක් - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (12)01:50:27
5322019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-17 පංඤ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ නායං, ධම්මෝ දුප්පංඥස්ස - 1101:00:52
5332019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 විදර්ශනාවට ප්‍රයෝගික ප්‍රවිෂ්ඨයක් - ඕස්ට්‍රේලියා දේ 1001:30:36
5342019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 පංච උපධානස්කන්ධයේ උපාධානයෙන් මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේ 901:30:36
5352019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 ජරා,මරණ දුකෙන් මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (08)01:28:11
5362019/01/29ඔබත් ගවේෂකයෙක්ද? (2019/01/19 - Part 2/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:30:38
5372019/01/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-17 - නියත පුද්ගල භාවයට පත්වීමට - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0701:25:00
5382019/01/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-16 සදාතනික දුක්ඛ නිරෝධයට මාර්ගය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0601:27:55
5392019/01/282019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා (Keysborough - 25Jan2019) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:22:50
5402019/01/282018-12-02 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - පස්වරු ධර්ම දේශනාව - Ven. Mannkadawala Sudassana Thero01:29:17
5412019/01/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-15 විදර්ශනාව භාවනාව - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0500:50:42
5422019/01/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-12 රූපය ආත්මීය ලෙස දැකීමෙන් මිදෙමු -ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0401:12:41
5432019/01/27මුලාවෙන් ගැලවෙනු! - Part 1/4 (2019/01/19) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:28:16
5442019/01/26අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || 2019 ජනවාරි මස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිදුකල පළමු ධර්ම දේශනය01:14:16
5452019/01/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-25 දුක ඇතිවෙන සහ නිවෙන හැටි - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (04 කොටස)01:29:24
5462019/01/25Mankadawala Sudassana Thero 25-01-201901:29:22
5472019/01/24අඳුර නිවන්නට - 2019/01//17 (PERTH) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:02:01
5482019/01/232019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 08 (Skype - Perth) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:02:00
5492019/01/232019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 06 (Craigieburn) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:27:42
5502019/01/23මග සලකුණු - Berwick, Australia - 2019/01/17 - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:24:57
5512019/01/21මම නැතිවෙන හැටි - "විදර්ශනාව" - 2019/01/15 - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:50:33
5522019/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (05 කොටස)01:30:20
5532019/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (04 කොටස)01:40:47
5542019/01/20ස්ව-රූප - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි (2019-01-10 Dandenong Australia)01:21:04
5552019/01/202019-01-20 Adelaide දුරුතු පෝය 2 - Mankadawala Sudassana Himi01:30:16
5562019/01/202019-01-20 Adelaide දුරුතු පෝය 1 - Mankadawala Sudassana Himi01:40:41
5572019/01/20Mankadawala Sudassana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 201:30:16
5582019/01/20Mankadawala Sudassana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 101:40:41
5592019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 06 (Berwick) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:04
5602019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 05 (විදර්ශනා උපදෙස්) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:50:33
5612019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 04 (Werribee) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:12:36
5622019/01/18අනිමිත්ත - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි (2015/06/02 Labunoruwa Forest Monastery)01:43:03
5632019/01/17Dhamma Sermons - Ven Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-17)01:28:04
5642019/01/17නිවහල් සිතුවිලි - 2019/01/09 - Dandenong, Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:41
5652019/01/172019-01-17 Berwick Sakyamuni Vihara - Mankadawala Sudassana Himi01:30:36
5662019/01/17භාවනා උපදෙස් - 2016/06/01 (day 2/3 part 2/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය02:14:17
5672019/01/16Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 04)01:13:19
5682019/01/162019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 03 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:11:02
5692019/01/162019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 02 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:26:18
5702019/01/15විදර්ශනා කරන හැටි - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:29:51
5712019/01/152019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:50:33
5722019/01/15භාවනා උපදෙස් - 2016/05/31 (day 1/3 part 3/3) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:45:30
5732019/01/14ත්‍රිපිටක පූජාවේ වැදගත්කම හා ආනිසංස00:59:16
5742019/01/13භාවනා උපදෙස් - 2016/05/31 (part 1) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:30:31
5752019/01/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-11 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (03 කොටස)01:10:56
5762019/01/112019-01-06 බසවක්කුලම ධම්මහදය විශේෂ දහම් (සම්පූර්ණ) වැඩසටහන - Ven. Mankadawala Sudassana Thero03:22:53
5772019/01/112019-01-12 Berwick Australia - Mankadawala Sudassana Himi01:00:15
5782019/01/11පරියාය ගැටලු නිරාකරණය - (Meditation QnA) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:14:56
5792019/01/11Dhamma Sermons - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-11)01:11:02
5802019/01/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-10 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (02 කොටස)01:31:53
5812019/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (01 කොටස)01:54:18
5822019/01/10දිට්ඨි විසුද්ධි - 2019/01/06 - 2 කොටස - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:01:48
5832019/01/10Mankadawala Sudassana Thero | අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:26:50
5842019/01/09නිරර්ථක අර්ථ (කෙලෙස්) - 2019/01/06 - 1 කොටස - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:12:06
5852019/01/09Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream02:20:21
5862019/01/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 ඕස්ට්‍රේලියා - නවසීලන්ත ධර්ම දේශණා මාලාව 201900:01:31
5872019/01/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 බ්‍රහ්ම චර්යාවේ කෙලවර, අනුපාදා පරිනිර්වාණයයි01:14:49
5882019/01/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 රූපය මම ලෙස දකින්නේ ඇයි ... ?01:01:47
5892019/01/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 ලෝකයේ ශුන්‍යතාවය දැකීමේ මාවත01:12:07
5902019/01/05විචිත්‍ර කරගත්තා වූ චිත්‍ර - 2/2 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:44
5912019/01/03විචිත්‍ර කරගත්තා වූ චිත්‍ර - 1/2 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:32:18
5922019/01/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-12-31 නාචින්ත යන්තෝ පුරිසෝ විසේස මදි ගච්චති00:54:20
5932018/12/25මම නැති ලෝකය - (රූප 4/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්00:49:23
5942018/12/23මගේ ලෝකය - (රූප 3/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්00:45:25
5952018/12/20ඇසින් දුටු සාක්කි? (රූප 2/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්01:13:12
5962018/12/20රූපය දකින්නෙ කොහොමද? (රූප 1/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්01:02:28
5972018/12/162016 11 27 සත්ව පුද්ගල සඥාව ඇතිවන්නේ හිතෙයි Mankadawala Sudassana Thero01:50:27
5982018/12/152018-10-27 වස්සාන දේශනා - Mankadawala Sudassana Himi00:59:29
5992018/12/06චේතෝ විමුක්ති (Chetho Vimukthi)- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:35
6002018/12/04අනිච්ච (Anichcha) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:11:28
6012018/12/02බඹසර රැකුම - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:41:04
6022018/11/30අරිය මග්ග 3/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:35:04
6032018/11/29අරිය මග්ග 2/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:06:51
6042018/11/29අපට ලැබුණු අති දුර්ලබ ටිකට් එක - ven. Mankadawala sudassana thero00:07:28
6052018/11/28අරිය මග්ග 1/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:09:16
6062018/11/272018-10-27 ඉලුප්පුකුලම කඨිණ ධර්ම දේශනාව Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:32:59
6072018/11/27නිවනට මග කියාදෙන - සතිය සහ සීලය (1,2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:06:05
6082018/11/27දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං / Ditte Ditta Matthan - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:54:59
6092018/11/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-26 රූපයෙන් මිදුණු කල, කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවෙයි.01:28:49
6102018/11/23සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය 1 (2017/5) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:43
6112018/11/23සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය 2 (2015) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:58:47
6122018/11/22ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ, මග්ගෝ - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:47:12
6132018/11/222018-11-05 බළන්ගොඩ කඨින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:29:18
6142018/11/21නිවනට ඇවිද යා හැකිද? (රොහිතස්ස සූත්‍රය ) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:49:19
6152018/11/19Ven mankadawala sudassana thero | thanhawa gewena kramaya | තන්හාව ගෙවෙන ක්‍රමය.01:16:22
6162018/11/19කායගතාසති (කගියාසී) / Kayagathasathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:44:50
6172018/11/18මට පෙනෙන මගේ සිත - "විදර්ශනාව" - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:03:27
6182018/11/1713) අවිජ්ජාංච පජානාති / Awijjancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:53:10
6192018/11/1714) ආසවංච පජානාති / Asawancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:53:13
6202018/11/1712) සංකාරංච පජානාති / Sankarancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:46
6212018/11/179) ඵස්සංච පජානාති / Phassancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:05
6222018/11/178) වේදනානංච පජානාති / Vedananancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:50
6232018/11/177) තන්හාච පජානාති / Thanhacha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:03
6242018/11/176) උපදානංච පජානාති / Upadanancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:55
6252018/11/175) ජතිංච පජානාති / Jathincha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:52
6262018/11/174) ජරා-මරණ පජානාති/ Jara marana Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:48
6272018/11/173) දුක්ඛංච පජානාති / Dukkancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:10
6282018/11/172) අහරංච පජානාති / Aharancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:58:55
6292018/11/1711) නමරූපංච පජානාති / Namarupancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:42:05
6302018/11/1710) විඥ්ඥානංච පජානාති / Vinnanancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:34
6312018/11/171) අකුසලංච පජානාති / Akusalancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:04
6322018/11/15රතවිනීත සුත්‍ර - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:17:43
6332018/11/15රූපය, පටිච්චසමුප්පාදය සහ සෝතාපත්ති අංග - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:37:07
6342018/11/14Meditation Guideline/ භාවනා උපදෙස් Day 3 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:36:05
6352018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 2 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:48
6362018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 1 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:22:41
6372018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 4 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:39:59
6382018/11/13සුකුම රූපය - sukuma rupaya - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:15:13
6392018/11/12සද්ධර්ම දේශනාව - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය - කඨිණ පිංකම 201801:34:49
6402018/11/12බළන්ගොඩ ධම්මහදය සේනාසනයෙ 2018 කඨින පිංකමේ දි පුජනිය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් පැවැත්වු ධර්මදේශනාව01:29:18
6412018/11/12පටිච්ච සමුප්පාදය / Patichchasamuppada - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:23:51
6422018/11/12රූපය පිරිසිඳ දැකීම / rupaya pirisinda dakima - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:35:25
6432018/11/12මහා සලායතන සූත්‍ර / salayathana sutta - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:44:30
6442018/11/12සබ්බ පාපස්ස අකරණං / sabba papassa akaranan - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:53:30
6452018/11/12රූප උපාදානස්කන්ධය / rupa upadanaskanda - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:25:47
6462018/11/122018-11-10 ලබුනොරුව කථින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:34:51
6472018/11/122018-11-10 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:34:51
6482018/11/12ven.mankadawala sudassana himi_2018 බලංගොඩ කඨින ධර්මදේශනාව01:19:29
6492018/11/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-10 නිර්වාණය සාක්ෂාත් වීමට සතර සතිපට්ඨානය වඩන්නේ කෙසේද ?01:34:51
6502018/11/112018-10-27 ඉලුප්පුකුලම කථින - Mankadawala Sudassana Thero01:32:59
6512018/11/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-05 භව දුකෙන් අත්මිදීමේ මාර්ගය (වස්සාන දේශණා - 08)01:30:42
6522018/11/082018-11-03 බෝවල ශ්‍රී බෝධියංගනාරාම ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:40:07
6532018/11/082018-08-18 පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව - Mankadawala Sudassana Thero01:09:28
6542018/11/06Most Ven mankadawala sudassana thero | abhidhamma | rupakandaya |Vol 1 | අභිධර්මය | රූපකාණ්ඩය00:43:27
6552018/11/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-03 ආර්ය දර්ශනයෙහි නොහික්මුණු ඔබට ...?01:47:14
6562018/11/02චිත්ත සමාධියට අත්වැලක් - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:29:30
6572018/11/01මේ ටික කරොත් අපි සසරින් මිදෙනවා - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:05:48
6582018/11/01විදර්ශනාවෙදි මේ වරද නම් කරගන්න එප - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:05:50
6592018/11/01නිවණ යනු හටගත් සියල්ල නිරුද්ධවන බව දැකීමයි - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:39:00
6602018/11/01නොදත් පරාජිකාව - බුදුසසුන වෙනුවෙන් මරාගෙන මැරිය හැකිද?00:14:47
6612018/10/31Most Ven mankadawala sudassana thero | patichcha samuppadaya| පටිච්චසමුප්පාදය| 2015 |01:20:03
6622018/10/302018-10-27 වස්සාන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:29
6632018/10/30ඉලුප්පුකුලම කඨිණ දේශනාව - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2701:25:36
6642018/10/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-27 අවිද්‍යාවේ හේතුව පිරිසිද දකිමු (වස්සාන දේශණා 05)00:58:59
6652018/10/28වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2700:59:29
6662018/10/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-27 සසර ජයගත් සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා (වස්සාන දේශණා 06)01:31:08
6672018/10/26Bhikku Venerable Dhammasiri00:07:29
6682018/10/262018-08-18 අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව01:09:28
6692018/10/23වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2001:14:18
6702018/10/232018-10-04 මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ විශිෂ්ඨ ධර්ම දේශනාවක්01:39:06
6712018/10/222018-10-20 වස්සාන ධර්ම දේශනා - Mankadawala Sudassana Himi01:10:47
6722018/10/222018-10-20 වස්සාන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:10:47
6732018/10/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-20 උපාධානයෙන් සැගවුණු නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධය පිණිස01:14:37
6742018/10/202018-10-04 සරණ මාවත ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:38:50
6752018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:03:40
6762018/10/12Uthumma Dhanaya(උතුම්ම ධනය)Ven Mankadawala Sudassana Thero - Apramaadhi Tv00:08:11
6772018/10/11පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 13 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 1301:38:53
6782018/10/11අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || රූපය 0100:27:21
6792018/10/092013 Ambakote Deshana 102:08:16
6802018/10/06වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 0601:06:27
6812018/10/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-06 අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සැගවුණ නිර්වාණ ධාතුව01:05:46
6822018/10/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-04 හටගත් සියල්ල නිරුද්ධවන බව දැකීම නිවණයි01:38:59
6832018/10/06ලෝක සත්වයාගේ පිනට පහළ වූ අපේ කාලයේ ඒ මහා යතිවරයාණෝ00:04:45
6842018/10/06අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || රූපය - 0101:38:53
6852018/10/04අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය-0301:38:53
6862018/10/03චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:04:36
6872018/10/03අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය - 0101:38:53
6882018/10/03අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය - 0201:38:53
6892018/10/01Mankadawala Sudassana Thero -සෝතාපන්න වුවත් සිල් කැඩෙති....00:10:07
6902018/10/01පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0300:56:56
6912018/10/01පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0200:44:25
6922018/09/30පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0100:43:04
6932018/09/30වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2901:09:27
6942018/09/302018-09-29 වස්සාන සද්ධර්ම දේශනා මාලාව - Mankadawala Sudassana Thero01:09:27
6952018/09/29පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 11 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 1103:11:04
6962018/09/29වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2901:09:27
6972018/09/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-29 ප්‍රඥාව නමැති ආයුධයෙන් මාරයාට පහරදෙව් (වස්සාන දේශනා -2)01:07:03
6982018/09/28A Rare Dhamma Sermon - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:47:05
6992018/09/27පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 10 || Ven.Mankadawala Sudassana | No: 1001:16:44
7002018/09/272018-09-26 රුවන්වැලිසෑය අභියස - Mankadawala Sudassana Himi01:11:52
7012018/09/272018-09-26 රුවන්මැලි සෑ ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:52
7022018/09/26පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 09 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0900:13:01
7032018/09/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-26 නිවණේ ප්‍රමාදයේ හේතුව පිරිසිද දකිමු00:58:48
7042018/09/26අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - බසවක්කුලම 2018 09 1902:14:11
7052018/09/26පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 08 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0801:42:57
7062018/09/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-19 නිමිත්ත දුරු කිරීමට සිහිය පිහිටුවව්02:14:16
7072018/09/25පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ - 03 || Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0300:54:25
7082018/09/252018-09-24 බිනර පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:16
7092018/09/252018-09-24 බිනර පෝය දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:59:16
7102018/09/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-22 නිවණ අපේක්‍ෂාවෙන්, ලෝකාමිෂය අතහරිව් (වස්සාන දේශනා - 01)00:42:34
7112018/09/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-24 උපාධාන පිරිසිද දකිමින් භවය දුරලව් (වස්සාන දේශනා - 02)01:58:38
7122018/09/24බිනර පොහොය දින දේශනාව - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2019 09 2401:59:16
7132018/09/24පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ - 02 || Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0201:04:07
7142018/09/24වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2200:48:52
7152018/09/232018-09-17 - භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - රාත්‍රී දේශනාව01:48:27
7162018/09/232018-09-17 භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව02:00:11
7172018/09/23පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ 01 |||||Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0100:55:37
7182018/09/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-11 අවිද්‍යාවෙහි ප්‍රතිඵලය (විභජ්ජවාද - කතරගම)01:02:01
7192018/09/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-17 පංච උපධානස්කන්ධ යථාර්තය දැකීම, හෙවත් නිර්වාණය00:09:28
7202018/09/21භික්ෂූ දේශනා - පංචඋපාදනස්කන්ධය ගැන දන්නවනම් මේ ටික අහන්න. අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:09:25
7212018/09/21සප්නෝපමා කාමා.. කාමය හීනයක් වගේ කියන්නෙ ඇයි..?00:04:53
7222018/09/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-17 නියත පුද්ගල බවට සම්‍යක් දර්ශණය02:00:17
7232018/09/21අව්‍යකෘත - මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් සමඟ පැවත් සාකච්චාව00:24:57
7242018/09/18භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 17 දින රාත්‍රී දේශනාව01:48:27
7252018/09/18භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 17 දින උදෑසන දේශනාව02:00:11
7262018/09/14පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven M01:09:39
7272018/09/12sudassana thero | rupaya |රූප කළාප බිඳි බිඳි යනවා බලන්න එපා00:29:51
7282018/09/12NGO මුදල් පිළිබඳව විභජ්ජවාද පිළිතුර00:22:56
7292018/09/122018-08-11 විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර වැඩසටහන - Part 203:00:02
7302018/09/122018-08-11 විභාජ්ජවාද කතරගම - Mankadawala Sudassana Thero01:01:56
7312018/09/122018-08-11 අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - විභජ්ජවාද 3 කතරගම ධර්ම දේශනාව01:01:56
7322018/09/11"මට ඕනේ නැහැ මේ ලබුනෝරුව සේනාසනය විතරක් දියුණු කරන්න" -Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:12:24
7332018/09/10පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 07 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0701:17:33
7342018/09/07පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 06 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0600:53:14
7352018/09/07පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 05 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0500:57:40
7362018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0400:52:58
7372018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0300:51:41
7382018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0200:51:57
7392018/09/03පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0100:52:54
7402018/08/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-28 සියලු භවගාමී කර්මයන්ම කර්ම බවයන් වේ00:56:40
7412018/08/282018-08-11 විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර මුළු වැඩසටහන03:44:23
7422018/08/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ ලබුනෝරුවෙ පැවති සාකච්චාව00:30:36
7432018/08/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ නාවුල පැවති සාකච්චාව01:15:50
7442018/08/23Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-11 නිරෝධය සාක්ෂාත් කලහැක්කේ ඔබට පමණි... ( විභජ්ජවාද - 3 )01:02:12
7452018/08/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ ධර්ම සාකච්චාව01:14:22
7462018/08/19පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව- අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:17:29
7472018/08/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-18 කෙලෙස් කෙරෙන් දුරුවූ දහම් ඇස (පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව)01:07:12
7482018/08/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-18 කෙලෙස් කෙරෙන් දුරුවූ දහම් ඇස (පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව)01:05:53
7492018/08/18පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස​- Ven Mankadawala Sudassana Thero- 18- 08- 201801:07:39
7502018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
7512018/08/122017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
7522018/08/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-06-06 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වගකීම01:45:53
7532018/08/06අප්‍රමාදී වෙමු... Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:17:35
7542018/08/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-07-27 පංච උපාධානස්කන්ධය පිරිසිද දකිමින් නිවන කරා01:42:58
7552018/08/022018-07-27 ඇසළ පොහොය විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Himi01:43:05
7562018/08/01බුදුරජානන් වගන්සේ කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය00:07:29
7572018/07/302018-07-27 ඇසළ පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:43:05
7582018/07/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-07-08 චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ සාසනං (විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සංඝායනය01:16:07
7592018/07/16Ven Mankadawala Sudassana Thero Video 101:20:01
7602018/07/14ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:55
7612018/07/142018-07-08 මහනුවර විභජ්ජවාද 2 - Mankadawala Sudassana Himi00:20:23
7622018/07/13විභජ්ජවාදයෙන් ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්ට රතු එළියක්...00:20:22
7632018/07/04වීර්යයෙන් සමගියෙන් සමාධිය වැඩීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:20:37
7642018/07/04රෑපයෙහි සත්‍ය දැකීමට - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:44:04
7652018/07/02විභාජ්ජවාද ධර්ම සම්භාශනයදී පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව 0202:32:33
7662018/07/02විභාජ්ජවාද ධර්ම සම්භාශනයදී පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව 0101:02:10
7672018/07/01කායගතාසතිය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:45:06
7682018/06/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-06 අවිද්‍යාවෙන් මිදෙනු වස් සදහම් වර්ෂා01:50:39
7692018/06/24අධර්මවාදීන්ට සුදස්සන හිමිගෙන් දැඩි අවවාදයක්00:09:10
7702018/06/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-05 සිත වඩමින් පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම උදෙසා02:41:39
7712018/06/22Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani prithi suka upeksha ප්‍රීති සුඛ උපේක්ෂ ධම්මසංගණිප්ප විතක්01:01:00
7722018/06/21Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani vitakka vichara ධම්මසංගණිප්ප විතක්ක කරණය deshana sinhala00:54:46
7732018/06/21බුදු දහම විකෘති කරන හිමිවරුන්ට සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවවාදයක් - Sinhala Sri Lanka00:09:21
7742018/06/19Abhidharmaya අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidham00:39:13
7752018/06/19Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma00:54:30
7762018/06/18Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma00:58:08
7772018/06/18Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma01:20:35
7782018/06/14Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව abhidharma deshana sinhala අභිධර්මය පාඩම රුප විභංගය rupa vigangaya abhid00:21:03
7792018/06/132018-05-12 විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සම්භාෂණය - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (Evening Desana)01:16:55
7802018/06/122018-05-12 විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සම්භාෂණය - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (Morning Desana)02:10:37
7812018/06/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 ලෙඩවෙන කයක් සහිතව, ලෙඩනොවන සිතක් කරා (විභජ්ජවාද අභිධර්ම01:17:01
7822018/06/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 ආරභත නික්ඛමථ යුඤ්ජථ... බුද්ධසාසනේ (විභජ්ජවාද අභිධර්ම)02:11:05
7832018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 5 - පූජා පෙළහර00:42:38
7842018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 4 - Mankadawala Sudassana Himi01:38:38
7852018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 3 - ධර්ම සාකච්ඡාව02:18:31
7862018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 2 - නාබිරිත්තන් කඩවර ඥානරතන හිමි01:08:23
7872018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 1 - Mankadawala Sudassana Thero02:32:33
7882018/06/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-29 අප්‍රමාදීව හැසිරෙන්නා මුළු ලොවම බබලවයි01:20:37
7892018/06/07ස්කන්ධ හා පංච උපාධානස්කන්ධ හදුනා ගැනීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:34:53
7902018/06/07නිවන් අවබෝධයට කලයුතු අනාත්ම ධර්මය - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:04:12
7912018/06/07අනිත්‍යය වඩන හැටි - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:07:01
7922018/06/07මාර වසඟයෙන් මිදීමේ මාවතට - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:01:43
7932018/06/07දුක්ඛ නිරෝධයට අවබෝධ කල යුතු චතුරාය්‍ය සත්‍ය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:13:46
7942018/06/072018-06-06 @ Matara - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:45:50
7952018/06/06පටිච්චසමුප්පාදය ( දුක පිළිසිද දැකීම) - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:56:22
7962018/06/06පංච උපාධානස්කන්ධය නුවණින් මෙනෙහි කිරීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:07:02
7972018/06/05සෝවාන් පුද්ගලයා කෙබදු වේද? - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:10:07
7982018/06/05අනිත්‍ය සංඥාව වැඩීමේ වැදගත් කම සහ පුනුරුප්පත්ති අත්දැකීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:08:08
7992018/06/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-28 රූපය පිරිසිද දැක රූප උපාධානයෙන් මිදී නිවණ කරා01:13:46
8002018/06/03සියලු ධර්මයෝ අනාත්මයි Ven Mankadawala Sudassana Thero 2014 02 0200:53:39
8012018/05/30අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - 2017 නොවැ. 18 පස්වරු - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය02:02:45
8022018/05/302017-11-18 Morning @ Labunoruwakanda අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ02:05:58
8032018/05/29Ven Mankadawala Sudassana Thero 2018-05-21 ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා වඩමින් සසර දුක නිමාව පිණිස01:29:11
8042018/05/28විකෘති ධර්ම කරුනු සුනු විසුනු කරමින් කල දේශනය!01:07:09
8052018/05/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-29 අප්‍රමාදීව වීර්ය වඩමින් බුදු සසුනෙහි හරය ලැබගව්00:42:40
8062018/05/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-28 ආයතන සමුදය සහ නිරෝධය01:31:33
8072018/05/16නිර+(අ)පේක්ෂකත්වයේ මඟ සහ බුද්ධ භාෂිතය01:06:49
8082018/05/16අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - 2018 මාර්තු 31 - ලබුනෝරුවකන්ද ධර්මාසන පූජා පින්කම01:49:31
8092018/05/14අපූරැ පිංකම් කරන අදකාලේ පවුල් දෙකක් ගැන මේ විස්තරය අහල බලන්න..00:03:23
8102018/05/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 "විභජ්ජවාද" අභිධර්ම විශේෂ ධර්ම දේශණය01:02:19
8112018/05/13Vibhajjavada - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:02:10
8122018/05/12Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM Sanaramara Sewana00:56:02
8132018/05/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-27 පරමාර්ථය පිරිසිද දකිමින් විදර්ශනාව කරා00:59:43
8142018/05/10ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 11 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0900:54:10
8152018/05/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-24 චිත්ත සමාධියෙන් ලෝකෝත්තර සුවයට අත්වැලක්01:01:23
8162018/05/06Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa01:06:49
8172018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 10 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 05 0200:55:46
8182018/05/04ධම්මසංගණී රූපකාණ්ඩය 09 - ven. Kothmale Kumara Kassapa thero 2018 04 2500:53:36
8192018/04/292018-04-29 හේතු ඵල දහම වෙසක් පෝය Mankadawala Sudassana Himi00:57:30
8202018/04/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-04-29 හේතු ඵල දහම අවබෝධ කරව් (වෙසක් පෝය විශේෂ ධර්ම දේශණය)00:57:30
8212018/04/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-24 චතුරාර්‍ය සත්‍යයෙන් ලෝකෝත්තර සුවය කරා01:42:46
8222018/04/242018-03-31 බක් පෝ ධර්මාසන පූජා Mankadawala Sudassana Himi01:49:31
8232018/04/23Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-23 තණ්හාව, හෙවත් දුකට හේතුව නිරෝධ කිරීමට01:15:22
8242018/04/18Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-22 අවිද්‍යාව දුරුකළ කල්හී සසර දුක නිමා වනුයේය01:18:48
8252018/04/17Samma Ditti Part 13- Wihnnananca Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:16
8262018/04/17Samma Ditti Part 12 -Namarupancha Pajanati - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:42:30
8272018/04/17Samma Ditti Part 11 -Salayatanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:47:48
8282018/04/17Samma Ditti Part 10- Phassancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:55:27
8292018/04/16Samma Ditti Part 9- Wedanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:53:33
8302018/04/16Samma Ditti Part 8 -Tanhacha Pajanathii -Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:24
8312018/04/16Samma Ditti Part 7 -Upadanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:08
8322018/04/16Samma Ditti Part 6- Bhawaya- Ven Mankadawala Suddasana Thero00:54:38
8332018/04/16Samma Ditti Part 5 Jatincha Pajanathi Ven Mankadawala Suddasana Thero01:00:38
8342018/04/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-20 පංච උපාධාන නිරෝධය හෙවත් සසර දුක නිමාව01:11:11
8352018/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-15 ස්පර්ශ ආයතනයන්හි ශුන්‍යතාවය දැකීම උදෙසා01:21:55
8362018/04/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-13 ප්‍රතිපදා නිරිදය01:44:27
8372018/04/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-09 ඇති සැටියෙන් දැකීම හෙවත් ...?02:52:50
8382018/04/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-31 නිවණට එකම මාර්ගය සති පට්ඨානයයි01:47:25
8392018/04/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 අවබෝධයෙන්ම වැඩිය යුතු, ප්‍රහානය කලයුතු කවරක්ද ?02:12:40
8402018/04/02Ven. Mankadawala Sudassana thero - Bak poya 2018 03 3101:46:40
8412018/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-04 පංච උපාධානස්කන්ධය පිරිසිද දකිමින්02:08:43
8422018/03/26පංච මාරයෝ - 02 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:12:26
8432018/03/26පංච මාරයෝ - 01| ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:11:21
8442018/03/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-02 නාම රූප පිරිසිද මාර්ගයට01:56:56
8452018/03/20(S1) 6hr Maha Satipatthana 1 of 6: Ven.Mankadawala Sudassana Thero01:30:43
8462018/03/172018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:28:46
8472018/03/172018-01-31 Nawam Poya 1 Morning - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:32:21
8482018/03/172018-01-28 Peradeniya University - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:00:21
8492018/03/172018-03-10 යමුනා අරම කිරුලපන - Mankadawala Sudassana Himi01:57:43
8502018/03/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-08 දුකට හේතුව වූ තණ්හාව දුරු කිරීම01:19:48
8512018/03/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-05 සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙහි යතාර්ථය00:44:04
8522018/03/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-04 අවබෝධ කලයුතු වූ ස්පර්ශ ආයතනයන්හි ස්වභාවය01:28:01
8532018/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-02 අවිද්‍යාවෙන් වැසීගිය උපාධාන නිරෝධයට00:58:19
8542018/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-01 දුරුකලයුතු වූ, සත්ව පුද්ගල භාවය00:55:32
8552018/03/11ven mankadawala sudassana thero - "ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඔබ ගමන් කළ යුතු ධර්ම මාර්ගය..."01:53:55
8562018/03/10Mankadawala Sudassana Thero00:03:32
8572018/03/08ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 02 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:36:41
8582018/03/08ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - 01 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:33:41
8592018/03/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-31 අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව01:27:07
8602018/03/07සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:41
8612018/03/03Sadaham sawana - අකුසලය- යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් අසන්න -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:05
8622018/03/03Sadaham sawana - ආහාර -යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් අසන්න -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:56
8632018/03/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-01-31 උපාධානයන්ගෙන් මිදීම උදෙසා (නවම්පෝය දේශනය) 02 කොටස -නිමි01:28:50
8642018/03/01Sadaham sawana - පටිච්චසමුප්පාදය 3 ශ්‍රවණය කරන්න -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:43
8652018/03/01Sadaham sawana - පටිච්චසමුප්පාදය 2 ශ්‍රවණය කරන්න -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
8662018/03/01Sadaham sawana - පටිච්චසමුප්පාදය 1 ශ්‍රවණය කරන්න -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:27
8672018/02/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-01-31 උපාධානයන්ගෙන් මිදීම උදෙසා (නවම් පෝය දේශනය) 01 කොටස01:32:24
8682018/02/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-27 විදර්ශනා වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?01:49:28
8692018/02/172018-01-31 සක්කපඤ්හ සුත්‍රය - Mankadawala Sudassana Himi01:32:18
8702018/02/14සංඝාට දෙන දානය00:10:22
8712018/02/03දිට්ටිසම්පන්න පුද්ගලයකු රැපය ඇසුරැකරන ආකාරය පිලිබද අපුරු විස්තරයක් ....00:06:20
8722018/01/31Sadaham sawana -අති දුර්ලභ දහම් සාකච්ඡාවක් -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:23
8732018/01/30සරලයි කියල අපි අත්හරින තැන් නිසාවෙන් අපට මගඇරෙන දර්මය...00:07:08
8742018/01/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-30 සසර දුක නිවණු පිණිස චිත්ත සමාධිය වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?01:23:28
8752018/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 භාවනාව වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ? කුමකටද ?01:33:57
8762018/01/18Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 කුමන ධර්මයක් නුවණින් මෙනෙහි කල යුතුද ?01:07:02
8772018/01/17සිහි ඇතිව නුවන ඇතිව මෙන්න මේ ටික විතරක් සද්ධාවෙන් අහන්න මාන්කඩවල සුදස්සන හි00:07:40
8782018/01/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 දුක ඇතිවෙන ආකාරය සහ නැති කිරීමේ මාර්ගය02:56:22
8792018/01/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 උපාධාන නිරෝධය කලයුත්තේ කෙසේද ?02:18:11
8802018/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 අනේක සසර දුක් ගිනි නිමකරනු පිණිසයි01:02:56
8812018/01/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 විසිරෙන සිත එක්තැන් කරගනු පිණිස00:29:30
8822018/01/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-01 පංච උපාධානස්කන්ධයන්ගෙන් මිදී චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට01:18:18
8832018/01/01තේරෙන්නෙම නැත්තම්, මේ විදිහටවත් කරල බලන්න, මගඇරගන්න නම් එපා. අවසානය වෙනකම් අහන්න කලයතු දේ තියනව00:06:25
8842017/12/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-28 කායගතාසතියෙන් චිත්ත සමාධියට01:12:56
8852017/12/282017-11-18 අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය - Mankadawala Sudassana Himi02:02:45
8862017/12/28ඔබට දුක් ගෙනදුන් ලෝකය හැදුන හැටි.....00:06:47
8872017/12/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-28 මාන අනුෂය පිළිසිද දැකීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත01:08:59
8882017/12/26නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? Ven Mankadawala Sudassana & Ven Kothmale Kumarakassapa00:43:57
8892017/12/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-22 මාරයා අනුව යන සැඩ පහරින් මිදීමේ මාවතට01:01:43
8902017/12/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-27 සසර දුක නිමාවට පංචස්කන්ධ සහ පංච උපාධානස්කන්ධ හැදිනීම01:34:53
8912017/12/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-16 මහණෙනි, මෙම කය නුබලාගේ නොවෙයි02:08:14
8922017/12/202017-12-16 නතුම්හාක සූත්‍රය රාජගිරිය - Mankadawala Sudassana Himi02:15:40
8932017/12/192017-11-18 චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය අපෙ ජීවිතය ඇසුරෙන්02:05:58
8942017/12/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-03 උපාධානස්කන්ධ නිරෝධය හෙවත් ලෝක නිරෝධය01:18:57
8952017/12/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-03 පංචස්කන්ධය සහ පංචුඋපාධානස්කන්ධය හදුනාගත් කල්හී01:25:22
8962017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-14 | 9.00PM00:39:53
8972017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-28 | 9.00PM00:48:34
8982017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-21 | 9.00PM00:58:12
8992017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-14 | 9.00PM00:50:15
9002017/11/29[OLD VIDEO] 2017-11-18 අනත්ත ලක්ෂණය - Mankadawala Sudassana Himi02:03:15
9012017/11/282017-11-18 ලෝකය තියෙන්නේ හිත ඇතුළෙද? Mankadawala Sudassana Himi02:05:32
9022017/11/262017-10-05 ලබුනොරුව කඨින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Himi02:15:58
9032017/11/242017-10-07 භවයේ සතුටු නොවන්නේ කෙසේද? - Mankadawala Sudassana Himi02:07:07
9042017/11/23සිහි ඇතිව නුවන ඇතිව මෙන්න මේ ටික විතරක් සද්ධාවෙන් අහන්න00:07:40
9052017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-14 | 9.00PM00:40:57
9062017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-21 | 9.00PM00:48:05
9072017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-14 | 9.00PM00:40:32
9082017/11/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-18 සසර දුක නිමාවට අවබෝධ කලයුතු අනාත්ම ධර්මය02:04:12
9092017/11/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-18 ඒකායන දුක්ඛ නිරෝධ මාර්ගය වූ, චතුරාර්‍ය සත්‍යය ධර්මය02:09:14
9102017/11/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-07 | 9.00PM00:42:02
9112017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-26 | 9.00PM00:40:58
9122017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-19 | 9.00PM00:44:59
9132017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-12 | 9.00PM01:13:35
9142017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-05 | 9.00PM01:06:31
9152017/11/12Ven. Mankadawala Sudassana Thero 12-11- 201702:12:19
9162017/11/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-05 තණ්හා උපාධාන නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධයට (කථින ධර්ම දේශනය)02:15:53
9172017/11/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-03 සමාධිමත් සිතෙන් සියලු දුක්ගිනි නිවාලනු පිණිස01:25:03
9182017/11/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-03 සිහිය සහ නුවණ මෙහෙයවිය යුත්තේ කුමකටද ?01:24:22
9192017/11/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-09 රූපය පිළිසිද දකිමින් සසර දුක නිමාව උදෙසා01:29:08
9202017/10/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2015-12-29 සෝවාන් ඵල පුද්ගලයා කෙබදු වේද ?00:10:07
9212017/10/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2015-12-29 යමකු ධර්මය දකීද, හෙතෙම මා දකින්නේය01:30:30
9222017/10/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-07-30 කාමය පැලවෙන එකම භූමිය... සතර මහා ධාතුවයි01:46:44
9232017/10/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-07-30 මාර්ග ඵලයක් ලැබිය හැකි ක්‍රමයක්01:46:26
9242017/10/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-02 දුක් විදිය යුතු මම, දුරු කල කල්හී02:09:12
9252017/10/192017-10-06 බලංගොඩ කඨින දේශනාව Mankadawala Sudassana Himi02:32:38
9262017/10/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-07 ජාති නිරෝධයට සමාධිය වැඩීම02:13:27
9272017/10/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-06 සලායතන නිරෝධය තුලින් භව නිරෝධයට (මහා සලායතනික සූත්‍රය)02:33:04
9282017/10/14නාවුල භික්ෂු දේශනා උපාදාන ස්කන්ධ01:07:02
9292017/10/14ලෝක සමුදය මනෝමය ලෝකය ගොඩනගා ගන්නා අයුරු00:36:57
9302017/10/14පටිච්චසමුප්පාදය හා ලෝක නිරෝධය01:33:26
9312017/10/14සොතාපත්ති අංග පටිච්චසමුප්පාදය හා රූපය පිරිසිඳ දැකීම01:36:36
9322017/10/14අනිත්‍ය බලන හැටි01:07:01
9332017/10/13සතර මහා භූත රූප සතර මහා ධාතු උපාදාය රූප හා ධාතු මනසිකාරය කරන හැටි00:49:13
9342017/10/13සත්ව පුද්ගල ස්වභාවය00:02:19
9352017/10/12Most Ven Mankadawala Sudassana Thero00:06:09
9362017/10/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-05 තණ්හා උපාධාන නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධයට (කථින ධර්ම දේශනය)02:24:10
9372017/09/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-12 සම්මා දිට්ඨියේ උපත කරා (සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය)01:46:34
9382017/09/18Samatha vipassana - සමථ විපස්සනා - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:50
9392017/09/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-01 සති නිමිත්තෙන් ජාතිය දුරුකිරීමේ මාවත කරා02:04:28
9402017/09/02ශ‍්‍රද්ධාවේ බලය - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:07:29
9412017/08/282017-08-21 පඨවිය පිරිසිඳ දකින්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero01:56:04
9422017/08/28රාග විරාග චේතො විමුක්තිය | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Bikku Deshana | 2017.07.3003:32:35
9432017/08/28සත් පුරුෂයෝ | Magnificent Seven00:10:08
9442017/08/26ක්ෂණ සම්පත්තිය කෙතරම් දුර්ලභද ?00:05:23
9452017/08/26බුදු දහමේ ගැඹුර ඔබ දන්නේද ?00:04:52
9462017/08/25සම්මා දිට්ඨිය පහල වී නම්....00:04:52
9472017/08/25පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරැඹුම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Kahawatta | 2017.08.1301:38:27
9482017/08/25මඟපෙන්වීම | විශේෂ පණිවිඩය | ඛීණා ජාතී : පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරඹුම | 2017.08.1500:07:32
9492017/08/25පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරැඹුම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Kohuwala | 2017.08.1101:48:23
9502017/08/24කාමයේ ආශ්වාදය - ආදීනව | Bikku Deshana – Bavana upades 1 | 2017.07.3102:01:28
9512017/08/23පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්‍රතිපදාවේ ඇරඹූම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Nikini Poya | 2017.08.0701:47:56
9522017/08/23වීර්‍යය කලොත් පුලුවන්මයි | Bikku Deshana – Bavana upades 2 | 2017.07.3103:15:50
9532017/08/23නිග්‍රහය සහ අනුග්‍රහය | Nigrahaya saha Anugrahaya00:03:36
9542017/08/23මෝඩ කිරා | Mooda kira00:05:24
9552017/08/23කෙලෙස් සහ උපකෙලෙස් | difilements & Sub difilements00:01:43
9562017/08/23ඉපදිලා වටාපතක් | Birth of Palmyra fan00:09:05
9572017/08/23දැනගත යුතුමයි | Must Know00:06:27
9582017/08/23දේව දූතයා | Angel00:11:27
9592017/08/23ඉපදීම නැවැත්වීම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Bikku Deshana – ජාතිය | 2017.07.3001:45:36
9602017/08/15"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Mankadawala Sudassana Thero01:30:36
9612017/08/14Sadaham sawana - අප ලෝකය දැකිය යුතු විදිය.- පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:03
9622017/08/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-11 නිර්වාණය අවබෝධයට මින් එහා කිසිදු ධර්මතාවයක් නොමැත්තේමය01:48:29
9632017/08/132017-08-13 නොඋපදින්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero01:35:25
9642017/08/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-13 නිර්වාණ මාවත පෙන්වා නිම වූ කල්හී01:38:33
9652017/08/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-07 උතුම් වූ සත්‍යය මැනවින් අවබෝධ කල කල්හී01:48:02
9662017/08/11මෙතෙක් කලක් ඔබ විදපු දේවල් කොහෙද තිබුනෙ....00:06:09
9672017/08/11මෙන්න මේ ටික හරියටම ඉගෙනගන්න, ඔබට මාර්ගය විවුර්ත වේවි...00:05:48
9682017/07/30Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-01-12 නියත සම්මා දිට්ඨියෙන් සසර දුක නිමාව උදෙසා (01 කොටස)00:49:54
9692017/07/28පුනුරුප්පත්ති අත්දැකීම - Punuruppaththi Athdhakeema00:08:08
9702017/07/28උපදින හැම විතර්කයක්ම විදර්ශනා කරන්න උත්සහ කරන්න Ven Mankadawala Sudassana Thero02:11:48
9712017/07/23සිතන්නට යමක්... ඇයි අපට ධර්මයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ...00:03:46
9722017/07/20මේ වරද නම් කරගන්න එපා.... (විදර්ශනාවෙදි)00:05:50
9732017/07/18"පුංචි කතාවක්". අපට නොපෙනුන අපේම කතාව....00:04:26
9742017/07/15තවමත් ඔබට ගැඹුරැ දහම් කරැනු නොතේරෙන්නේ නම්...00:04:35
9752017/07/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-06-0-24 අර්ථය විනිවිද දකිමින් සත්‍යය කරා (මහා සාරෝපමා සූත්‍රය01:50:00
9762017/07/10ඔබත් මාත් ගෙවාගෙන පැමිනි සසර මෙවැනියි,00:03:53
9772017/07/09Sadaham Sawana - සම්මාදිට්ඨි සුතුර - පූජණීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:28
9782017/07/08අතහැරගන්න එපා, ධර්මාවබෝදය වෙනුනවන් ඔබේ කැපකිරීම පාරමිතාවක් වේවි.00:03:55
9792017/07/08අභිධර්මයේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වන අපේ යතිවරයානෝ00:08:55
9802017/07/08අපි රැවටුනු තරම්, අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබ පුදුම වේවි.00:17:23
9812017/06/16Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-06-08 හේතු ඵල දහමෙහි නිරුද්ධය උදෙසා01:46:43
9822017/06/07uparima seemawa - උපරිම සිමාව00:13:31
9832017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 3 - Mankadawala Sudassana Thero01:40:33
9842017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 2 - Mankadawala Sudassana Thero01:46:16
9852017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 4 - Mankadawala Sudassana Thero00:39:59
9862017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 1 - Mankadawala Sudassana Thero00:50:21
9872017/05/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 සියල්ල අතහැර දා යාමට වූ කල්හී, මරණයට පෙර00:53:18
9882017/05/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 සත්‍යය විනිවිද දකිනුවස් කායානුපස්සනාව01:45:06
9892017/05/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 දුෂ්කර පාරමී බලයෙන් ලද ථේරවාදී බුදු දහමෙහි පරිණාමය02:20:27
9902017/05/142 - Mankadawala Sudassana Himi00:06:26
9912017/05/13sataramahapadesa_සතරමහාපදේස_අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:07:02
9922017/05/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-05 සක්ඛාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ පර්යාප්තිය (දුර්ලභ දේශනයකි)01:45:40
9932017/05/09"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Mankadawala Sudassana Thero01:45:42
9942017/04/23Araka sutta - අරක සුත්‍රය00:52:34
9952017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-10 සත්ව පුද්ගල සංඥාව හදුනාගත් කල01:35:48
9962017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-10 සියලු දුක් නිවෙන මග චතුරාර්‍ය සත්‍ය අවබෝධයයි01:53:41
9972017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-08 සසර දුක් ගිනි නිවෙන මගට01:37:53
9982017/03/28Obe wagakima - Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 14 02 2017 compressed00:49:39
9992017/03/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-18 විදර්ශනා නුවණ පිණිස භාවනා උපදෙස්02:03:14
10002017/03/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-18 සම්මා දිට්ඨියට පෙරවදනක්01:56:57
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1528)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.