මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/12පංච උපාදානස්කන්ධය පිරිසිඳ දැකීම01:27:07
22019/07/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nirwanagami Prathipadawa - VenMankadawala Sudassana 202:08:40
32019/06/30රූපය පිලිබඳ විග්‍රහය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි 0400:49:23
42019/06/30Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:16:22
52019/06/28සම්මා දිට්ඨිය පංච උපාදානස්කන්ධය සිහි නුවණින් දැකීම01:27:07
62019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nama Rupa Pirisinda Margayata -VenMankadawala Sudassana01:56:52
72019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Magga Deshana - VenMankadawala Sudassana01:21:52
82019/06/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Prathipada Niridaya - VenMankadawala Sudassana01:44:24
92019/06/24සිහියෙන් ඇත්ත දැකීම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.06.1601:33:22
102019/06/24ශුන්‍යතාවය නොදන්නාකම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.05.1801:37:40
112019/06/21මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Discussion - VenMankadawala Sudassana01:15:18
122019/06/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-05-18 දුක්ඛ නිරෝධ අවබෝධයේ යථාර්තය01:37:44
132019/06/182019-06-16 පොසොන් පොහෝ අති විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:33:41
142019/06/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-06-16 සතර සතිපට්ඨානයෙන් සසර ජය ගනිමු01:33:23
152019/06/16සත්‍යයෙහි යථාර්තය උදෙසා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:46:34
162019/06/14මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana02:12:38
172019/06/14මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana Afternoon -VenMankadawala Sudassana 201:17:22
182019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Rathnapura - Ven.Mankadawala Sudassana00:58:16
192019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Rathnapura - Ven.Mankadawala Sudassana00:55:30
202019/06/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - 2.5Hours at Matale -Ven.Mankadawala Sudassana 202:23:12
212019/06/082019-05-18 Vesak Poya ඡන්නෝවාද සූත්‍රය - Mankadawala Sudassana Thero01:37:45
222019/06/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 12 06 - VenMankadawala Sudassana 201:50:36
232019/06/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 12 05 - VenMankadawala Sudassana02:41:36
242019/06/062019-05-18 වෙසක් පොහෝ ඡන්නෝවාද සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:45
252019/06/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Pina Kusalaya -Ven.Mankadawala Sudassana at Galle01:48:02
262019/06/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Labunoruwa Dharmasana Puja - Ven.Mankadawala Sudassana01:47:22
272019/06/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි රූපය පිලිබද විග්‍රහය 0300:45:25
282019/06/03රූපය පිලිබඳ විග්‍රහය 02 මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:13:12
292019/06/02Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-05-19 මමත්වය දුරුකළ සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා01:52:18
302019/05/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 29 - VenMankadawala Sudassana 201:20:34
312019/05/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 29 - VenMankadawala Sudassana 200:42:38
322019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Pathaviya - at Basawakkulama - Ven.Mankadawala Sudassana01:56:32
332019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Rajagiriya - Ven.Mankadawala Sudassana02:08:12
342019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Naula Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:13:24
352019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Pannipitiya -Ven.Mankadawala Sudassana02:08:54
362019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Sarana Road -Ven.Mankadawala Sudassana01:39:04
372019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Yamuna Aramaya - Kirulapana -Ven.Mankadawala Sudassana01:57:00
382019/05/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Vesak Poya -Hethu Phala Dahama -Ven.Mankadawala Sudassana00:50:40
392019/05/28ගිනිගත්ලෝකයේ නිවීම00:01:53
402019/05/26Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Mankadawala Sudassana Thero - Dhamma sermon Bana 301:47:45
412019/05/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 27 - VenMankadawala Sudassana00:59:40
422019/05/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 22 - VenMankadawala Sudassana 201:18:46
432019/05/222019-05-19 සිරස TV ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:53:03
442019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Mathara (2) Discussion - Ven.Mankadawala Sudassana00:25:28
452019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Mathara (1) Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:16:48
462019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:24:08
472019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Ruwanweliseya - Pancha Adhishtana Puja -Ven.Mankadawala Sudassana01:04:40
482019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Sarana Road - Ven.Mankadawala Sudassana01:19:46
492019/05/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Ruwanweliseya (Night) Ven.Mankadawala Sudassana01:02:14
502019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (5), Ven.Mankadawala Sudassana00:33:21
512019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (4), Ven.Mankadawala Sudassana01:19:58
522019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (3), Ven.Mankadawala Sudassana02:30:08
532019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat(2), Ven.Mankadawala Sudassana01:45:36
542019/05/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Sydney Retreat (1), Ven.Mankadawala Sudassana02:13:44
552019/05/20රූපය පිලිබඳ විග්‍රහය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:02:28
562019/05/202019-05-19 සිරස TV වෙසක් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:03
572019/05/19Ven Mankadawala Sudassana Thero Pansil Maluwa Wesak Daham Discussion01:53:05
582019/05/19පන්සිල් මළුව | Pansil Maluwa | 19th May 2019 | Sirasa TV01:53:05
592019/05/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 20 - VenMankadawala Sudassana 201:11:08
602019/05/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 10 - VenMankadawala Sudassana 201:05:50
612019/05/16මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Duruthu Poya(2) Adelaide, Ven.Mankadawala Sudassana01:30:32
622019/05/16මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Duruthu Poya (1) Adelaide, Ven.Mankadawala Sudassana01:28:12
632019/05/15ඔබ ඇසිය යුතුම දේශණාවක් හොඳින් සවන්දෙන්න මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ දේශණාවක්01:37:07
642019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa (2) Afternoon - Ven.Mankadawala Sudassana02:04:10
652019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana02:09:12
662019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Rathnapura Malwassawehera -Ven.Mankadawala Sudassana01:27:58
672019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Ruwanweliseya -(Morning) Ven.Mankadawala Sudassana02:10:40
682019/05/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Peradeniya University -Ven.Mankadawala Sudassana02:00:22
692019/05/13මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Dandenong (2) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:45:44
702019/05/13මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Dandenong (1) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:21:08
712019/05/12පූජනීය වන්දනීය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි 2019 05 11 අපේ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව01:33:39
722019/05/112019-05-11 නිවනේ පණිවිඩය ලබුනොරුව - Mankadawala Sudassana Himi01:35:12
732019/05/11සක්කාය දිට්ඨිය ගැන මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ දේශණාවක්01:46:34
742019/05/112019-05-11 ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දෙමාපියන් උදෙසා දම් දෙසුම - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:35:12
752019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana 2017 11 09 -VenMankadawala Sudassana02:52:48
762019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:01:34
772019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana 201:49:24
782019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:25:06
792019/05/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya(3) Conclusion - Mankadawala Sudassana Himi00:53:16
802019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya (2) Kayanupassana - Mankadawala Sudassana Himi01:45:02
812019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Cranbourne (2) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:49:56
822019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Vesak Poya (1)Theravada Buddhism - Mankadawala Sudassana Himi02:20:24
832019/05/09මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Cranbourne (1) Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:27:22
842019/05/09Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:40:13
852019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kohuwala - Ven.Mankadawala Sudassana01:37:36
862019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kohuwala 2 - Ven.Mankadawala Sudassana01:38:30
872019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Nawam Poya (2) Afternoon -Ven.Mankadawala Sudassana01:28:48
882019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Nawala -Ven.Mankadawala Sudassana00:44:02
892019/05/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Nawam Poya (1) Morning -Ven.Mankadawala Sudassana01:32:22
902019/05/07මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය00:58:47
912019/05/04Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:40:09
922019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Basawakkulama Special Dharma Deshanaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:58:16
932019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Dasuththara Sutta - VenMankadawala Sudassana 202:19:58
942019/05/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Anupurwa Prathipada - VenMankadawala Sudassana 201:27:02
952019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Unduvap Poya (1) Morning - Mankadawala Sudassana Himi01:25:20
962019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Samma Ditti Sutta - Sarana Road - Mankadawala Sudassana Himi01:46:32
972019/05/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Unduvap Poya (2) Afternoon - Mankadawala Sudassana Himi01:18:54
982019/05/012019-04-19 බක් පොහෝ මාලුංක්‍යපුත්ත සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ02:09:13
992019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Meditation Discussion - Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana02:04:26
1002019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Migasala Sutta - Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana01:46:42
1012019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Nikini Poya - Balangoda -Ven.Mankadawala Sudassana01:48:00
1022019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kelaniya - at Nigrodha Kappa Sutta - Ven.Mankadawala Sudassana01:01:40
1032019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kahawaththa Hospital - Ven.Mankadawala Sudassana01:48:26
1042019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Labunoruwa -Binara Poya Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:59:20
1052019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Matara -Ven.Mankadawala Sudassana01:45:50
1062019/05/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at LabunoruwaKatinaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:26:08
1072019/04/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Adelaide 2 Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:34:08
1082019/04/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Adelaide 1 Australia, Ven.Mankadawala Sudassana01:45:32
1092019/04/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Rupaskandayen Mideema - VenMankadawala Sudassana01:13:44
1102019/04/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Seelaya and Maga Wadima - VenMankadawala Sudassana01:22:12
1112019/04/25මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Sakkaya Ditti - Colombo - Mankadawala Sudassana Himi01:45:46
1122019/04/25පටිච්ච සමුප්පාදය - පරීක්ෂණය | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | 2019.02.1901:21:01
1132019/04/242019 02 01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 Ven Mankadawala Sudassana Thero Sydney 102:14:37
1142019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Jathiya Labunoruwa -Ven.Mankadawala Sudassana01:46:22
1152019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Maha Saropama Sutta - Basawakkulama - Ven.Mankadawala Sudassana01:49:58
1162019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Himbutana Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana02:24:42
1172019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Gangodawila -VenMankadawala Sudassana01:50:04
1182019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa - Bhikshu Deshana -Ven.Mankadawala Sudassana00:56:38
1192019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa- Bhikku Deshana (1) VenMankadawala Sudassana02:00:14
1202019/04/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Labunoruwa -Bhikku Deshana (2) Ven Mankadawala Sudassana01:48:30
1212019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Werribee, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:12:40
1222019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Rockbank Temple, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:01:48
1232019/04/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, at Nilindu Residence, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:50:18
1242019/04/21පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි2019 04 19 චතුරාර්ය සත්‍යය බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි03:31:15
1252019/04/20පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි2019 04 20 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි02:05:15
1262019/04/20චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය විදර්ශනාවට - 2 කොටස (2019 - 04 - 19) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:37:22
1272019/04/20චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය විදර්ශනාවට - 1 කොටස (2019 - 04 - 19) පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි03:31:14
1282019/04/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-19 නිවන් දුටු මග01:37:01
1292019/04/19Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-04-1901:37:03
1302019/04/19Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-04-1903:59:17
1312019/04/19මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:01:20
1322019/04/19මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Kappa Sutta Samyutta Nikaya - VenMankadawala Sudassana01:08:00
1332019/04/18nibbana prathipada - නිබ්බාන පටිපදා දේශණය 2019-04-0701:59:41
1342019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Poson Poya (2) Afternoon - Mankadawala Sudassana Himi01:14:54
1352019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana - Mankadawala Sudassana Himi01:29:34
1362019/04/18මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Poson Poya (1) Morning -Mankadawala Sudassana Himi01:46:40
1372019/04/17Ven.Mankadawala Sudassana - Matale01:39:42
1382019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ill Poya Deshana (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana01:24:18
1392019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ill Poya Deshana - (2) Afternoon -Ven.Mankadawala Sudassana01:25:00
1402019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda Katina - Ven.Mankadawala Sudassana02:33:02
1412019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda Discussion - Ven.Mankadawala Sudassana01:38:04
1422019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Katina Naula Ven Mankadawala Sudassana01:28:52
1432019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Kataragama Ven Mankadawala Sudassana01:02:10
1442019/04/17මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි at Karapitiya Ven Mankadawala Sudassana01:23:40
1452019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Keysbourgh, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:15:44
1462019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Dandenong, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:34:32
1472019/04/15Ven Mankadawala Sudassana - Mahiyangana - Wibhajjawada01:15:38
1482019/04/15මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Cranbourne, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:50:18
1492019/04/13Ven Mankadawala Sudassana - Maha Sae Wandana - Ruwanweliseya01:24:52
1502019/04/12Ven Mankadawala Sudassana - Kids Deshana - Adelaide00:32:44
1512019/04/12මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Prathipada and Magga - VenMankadawala Sudassana01:05:34
1522019/04/12මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana - VenMankadawala Sudassana01:42:44
1532019/04/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Dharma Deshanaya - Mankadawala Sudassana Himi00:07:38
1542019/04/11මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Pina,kusal- Muhudu Maha Viharaya - Mankadawala Sudassana Himi00:59:24
1552019/04/11Ven Mankadawala Sudassana - Battaramulla -Tripitakabhivandana01:10:20
1562019/04/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-07 අවිද්‍යා ප්‍රහාණයට සදහම් බිදක්01:20:35
1572019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Bhikku Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:37:50
1582019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Deshana -Ven.Mankadawala Sudassana02:09:10
1592019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda (2) Bhavana Upades - Ven.Mankadawala Sudassana02:03:12
1602019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Kandy Morning -Ven.Mankadawala Sudassana01:16:08
1612019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at iluppukulamaKatina -Ven.Mankadawala Sudassana01:30:06
1622019/04/10මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama Deshana-Ven.Mankadawala Sudassana01:19:48
1632019/04/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-04-07 ක්ලේශය නූපදින සේ දුක්ඛ නිරෝධ මාර්ගයට01:59:38
1642019/04/09Ven Mankadawala Sudassana - Vidarshana Meditation00:50:36
1652019/04/082019 01 11|hd බෙරික් ශාක්‍යමුණි විහාරය,පින්වත් මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:02
1662019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Berwick, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:05:54
1672019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Craigieburn, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:27:50
1682019/04/08Ven Mankadawala Sudassana - Battaramulla -Tripitakabhivandana01:10:20
1692019/04/08මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Berwick, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:25:00
1702019/04/062019 03 02 රුවන් වැලි මහා සෑ වන්දනා|පින්වත් මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාව00:47:31
1712019/04/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-02-19 චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන් දුක පිරිසිද දකිමු01:20:56
1722019/04/05Ven.Mankadawala Sudassana - Nawam Poya - Naula01:21:04
1732019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Bhaavana Upades - VenMankadawala Sudassana00:11:24
1742019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -Aayathana Samudaya and Nirodaya - VenMankadawala Sudassana01:31:30
1752019/04/05මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part4) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi00:49:02
1762019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part3) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi01:41:12
1772019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - (Part2) Duruthu Poya - Labunoruwa - Mankadawala Sudassana Himi01:47:22
1782019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -(Part1) Duruthu Poya - Labunoruwa -Mankadawala Sudassana Himi00:57:04
1792019/04/04මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි, (From Skype) to Perth, Australia - Ven.Mankadawala Sudassana01:02:04
1802019/04/03Sudassana Himi - Bhavana Upades (2) Labunoruwa01:37:58
1812019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Balangoda (1) Morning Deshana - Ven.Mankadawala Sudassana01:56:54
1822019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bak Poya (1) Morning - VenMankadawala Sudassana01:53:18
1832019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Alanmathiniyarama -Ven.Mankadawala Sudassana02:12:58
1842019/04/03Sudassana Himi - Bhavana Upades (1) Labunoruwa01:00:52
1852019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Basawakkulama -Ven.Mankadawala Sudassana02:14:14
1862019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bowala Desana - Ven.Mankadawala Sudassana01:40:12
1872019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama - Discussion (2) Ven.Mankadawala Sudassana00:20:54
1882019/04/03මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Iluppukulama - Discussion (1) Ven.Mankadawala Sudassana00:38:28
1892019/04/02මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at Bak Poya (2) Evening - VenMankadawala Sudassana01:35:44
1902019/04/02Ven Mankadawala Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:33
1912019/04/01Most Ven Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-17 )01:27:52
1922019/04/01Dhamma Sermons Ven Mankadawala Sudassana Thero 2019 01 1101:11:02
1932019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Upadanaskandaye Udaya Waya - Mankadawala Sudassana Himi01:10:52
1942019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Basawakkulama (2) Afternoon - Ven.Mankadawala Sudassana01:26:52
1952019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශන (3) 2019.01.06 Ven.Mankadawala Sudassana01:15:00
1962019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි -at Basawakkulama (1) Morning - Ven.Mankadawala Sudassana00:54:12
1972019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - at BalangodaKatinaya - Ven.Mankadawala Sudassana01:20:24
1982019/04/01මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Esala Poya Desana - Ven Mankadawala Sudassana - at Labunoruwa01:42:56
1992019/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-08 අවිද්‍යාවෙන් මිදෙමු01:40:52
2002019/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-04 දිට්ඨ ධම්ම නිබ්බාණ01:58:18
2012019/03/31මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශන (2) 2019.01.06 Ven.Mankadawala Sudassana01:01:52
2022019/03/30මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 04 (2019 02 02)02:30:48
2032019/03/30මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - බසවක්කුලම ධර්ම දේශනා (1) 2019.01.06 Ven Mankadawala Sudassana01:12:10
2042019/03/29මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 03 (2019 02 01)01:41:04
2052019/03/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-21 සත්ව පුද්ගල භාවයෙන් මිදී දර්ශනයට01:10:23
2062019/03/28මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි- සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 (2019 02 01)02:14:40
2072019/03/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-16 ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිමු01:11:12
2082019/03/27මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 6 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:58:58
2092019/03/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 5 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:54:14
2102019/03/25මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 4 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:58:08
2112019/03/252019-03-21 බත්තරමුල්ල ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා - Mankadawala Sudassana Thero01:10:17
2122019/03/252019-03-04 බසවක්කුලම විශේෂ - Mankadawala Sudassana Thero01:58:35
2132019/03/2420 ක් වූ ආකාර ඇති සක්කාය දිට්ඨිය00:01:49
2142019/03/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 3 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:56:00
2152019/03/23මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 2 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:57:18
2162019/03/232019-03-21 බත්තරමුල්ල ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා ධර්ම දේශනාව Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:10:17
2172019/03/22මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - මහා සතිපට්ථානය - 1 of 6 - Ven.Mankadawala Sudassana - Maha Sathipattanaya00:55:42
2182019/03/212019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි - Ven Mankadawala Sudassana thero01:10:19
2192019/03/21Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-16 | විභජ්ජවාද මහා ධර්ම සම්භාෂණය | විශේෂ වැඩසටහන01:10:26
2202019/03/21Ven. Mankadawala Sudassana Thero 2019-03-2000:47:55
2212019/03/19දුක ඇතිවෙන හැටි (2019-01-25) Keysbourgh, Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:15:49
2222019/03/18Mankadawala sudassana himi02:14:37
2232019/03/162019-03-16 මහියංගන විභජ්ජවාද ධර්මදේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:15:35
2242019/03/102019-03-04 බසවක්කුලම විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:58:35
2252019/03/08පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Ven Mankadawala Saddasena Thero 2019 03 02 Buddhist TV01:20:11
2262019/03/082019-01-06 Basawakkulama 3 Special - Mankadawala Sudassana Thero01:12:18
2272019/03/082019-01-06 Basawakkulama 2 Special - Mankadawala Sudassana Thero01:01:48
2282019/03/082019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - තුන්වන ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:12:18
2292019/03/072019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - දෙවන ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:01:48
2302019/03/062019-01-06 Basawakkulama Special Programme 1 - Mankadawala Sudassana Thero01:29:10
2312019/03/052019-01-06 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන (වීඩියෝ) - Morning 1 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:29:10
2322019/03/05මහ බෝ මහ සෑ මහා වන්දනාව-"බෞද්ධ දර්ශනය"-Ven Mankadawala Sudassana Thero- 02-03-1901:19:48
2332019/03/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-03-02 අවිද්‍යාව පිරිසිද දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කරමු01:24:44
2342019/03/032019-03-02 මහා බෝ මහා සෑ වන්දනාව - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Ven Mankadawala Sudassana Himi01:22:39
2352019/03/03Sadaham sawana - සක්ඛාය දිට්ඨියද? ඉන් මිදෙමු. -අති පූජණීය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:13:48
2362019/03/022019-03-02 මහ බෝ මහ සෑ වන්දනා ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:21:05
2372019/03/022019-03-02 මහා බෝ මහා සෑ වන්දනා - Mankadawala Sudassana Himi01:24:49
2382019/02/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 මමත්වයෙන් තොරවෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (14)01:46:47
2392019/02/26Mankadawala sudassana thero00:05:19
2402019/02/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 සසරින් අත්මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (13)01:45:31
2412019/02/262019-02-19 නවම් පෝය 1 ලබුනෝරුව - Mankadawala Sudassana Himi01:20:51
2422019/02/232019-02-19 ලබුනෝරුවකන්ද නවම් පොහෝ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:51
2432019/02/20යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නිරොධධම්ම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:39:06
2442019/02/14දස්සනේන සම්පන්නෝ III - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:33:25
2452019/02/132019-02-03 Sydney Kellyville දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:53:54
2462019/02/13දස්සනේන සම්පන්නෝ II - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:20:05
2472019/02/132019-02-03 සිඩ්නි Kellyville ධර්ම දේශනාව - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:53:54
2482019/02/12දස්සනේන සම්පන්නෝ I - (2019/02/02) සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියා - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:30:14
2492019/02/11February 11, 201900:05:20
2502019/02/102019-02-02 සිඩ්නි Sydney 4 (Afternoon) - Mankadawala Sudassana Himi01:55:09
2512019/02/09ආර්ය භූමියට ලිපිනයක්? - Mindfullness (2019-01-26 - 2 කොටස ) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:50:01
2522019/02/092019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 05 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 5 )01:55:09
2532019/02/082019-02-02 සිඩ්නි Sydney 4 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:30:44
2542019/02/082019-02-01 සිඩ්නි Sydney 2 (Afternoon) - Mankadawala Sudassana Himi01:45:41
2552019/02/082019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 04 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 4 )02:30:44
2562019/02/07ඔබ ඉන්නේ කාගේ භූමියේද? (2019-01-26 - 1 කොටස) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:27:28
2572019/02/072019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 03 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero ( Sydney 3 )01:45:41
2582019/02/06එගොඩට යන්නෝ II - (2019-02-01 Sydney, Australia - Part II) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:42
2592019/02/05එගොඩට යන්නෝ I - (2019-02-01 Sydney, Australia - Part I) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:13:50
2602019/02/052018-12-02 බසවක්කුලම Special Program Evening - Mannkadawala Sudassana Thero01:29:17
2612019/02/052018-12-02 බසවක්කුලම Special Program Morning - Mannkadawala Sudassana Thero01:05:53
2622019/02/052019-02-01 සිඩ්නි Sydney 1 - Mankadawala Sudassana Thero02:14:37
2632019/02/042019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero02:14:37
2642019/02/03සිත්තම ඇත්තටම ලස්සනද? (2019/01/20 - Part 2/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:14
2652019/02/03අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:29
2662019/02/01වස්සාන දේශනා අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 27 YouTube 360p00:59:29
2672019/01/31උපදානය අපව ගෙනියන්නේ කොතැනටද? (2019/01/20 - Part 1/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:37
2682019/01/29කාම රාග සංයෝජන සහ ප්‍රහානය ( 2019/01/27 ) - Dandenong Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:37
2692019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 සති නිමිත්තට ප්‍රවේශයක් - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (12)01:50:27
2702019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-17 පංඤ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ නායං, ධම්මෝ දුප්පංඥස්ස - 1101:00:52
2712019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 විදර්ශනාවට ප්‍රයෝගික ප්‍රවිෂ්ඨයක් - ඕස්ට්‍රේලියා දේ 1001:30:36
2722019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 පංච උපධානස්කන්ධයේ උපාධානයෙන් මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේ 901:30:36
2732019/01/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-19 ජරා,මරණ දුකෙන් මිදෙමු - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (08)01:28:11
2742019/01/29ඔබත් ගවේෂකයෙක්ද? (2019/01/19 - Part 2/2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:30:38
2752019/01/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-17 - නියත පුද්ගල භාවයට පත්වීමට - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0701:25:00
2762019/01/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-16 සදාතනික දුක්ඛ නිරෝධයට මාර්ගය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0601:27:55
2772019/01/282019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා (Keysborough - 25Jan2019) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:22:50
2782019/01/282018-12-02 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - පස්වරු ධර්ම දේශනාව - Ven. Mannkadawala Sudassana Thero01:29:17
2792019/01/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-15 විදර්ශනාව භාවනාව - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0500:50:42
2802019/01/272018-12-02 බසවක්කුලම විශේෂ දහම් වැඩසටහන - උදෑසන ධර්ම දේශනාව - Ven. Mannkadawala Sudassana Thero01:05:53
2812019/01/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-12 රූපය ආත්මීය ලෙස දැකීමෙන් මිදෙමු -ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා -0401:12:41
2822019/01/27මුලාවෙන් ගැලවෙනු! - Part 1/4 (2019/01/19) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:28:16
2832019/01/26අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || 2019 ජනවාරි මස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිදුකල පළමු ධර්ම දේශනය01:14:16
2842019/01/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-25 දුක ඇතිවෙන සහ නිවෙන හැටි - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (04 කොටස)01:29:24
2852019/01/25Mankadawala Sudassana Thero 25-01-201901:29:22
2862019/01/24අඳුර නිවන්නට - 2019/01//17 (PERTH) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:02:01
2872019/01/232019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 08 (Skype - Perth) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:02:00
2882019/01/232019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 06 (Craigieburn) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:27:42
2892019/01/23මග සලකුණු - Berwick, Australia - 2019/01/17 - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:24:57
2902019/01/21මම නැතිවෙන හැටි - "විදර්ශනාව" - 2019/01/15 - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:50:33
2912019/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (05 කොටස)01:30:20
2922019/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-20 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (04 කොටස)01:40:47
2932019/01/20ස්ව-රූප - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි (2019-01-10 Dandenong Australia)01:21:04
2942019/01/202019-01-20 Adelaide දුරුතු පෝය 2 - Mankadawala Sudassana Himi01:30:16
2952019/01/202019-01-20 Adelaide දුරුතු පෝය 1 - Mankadawala Sudassana Himi01:40:41
2962019/01/20Mankadawala Sudassana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 201:30:16
2972019/01/20Mankadawala Sudassana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 101:40:41
2982019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 06 (Berwick) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:04
2992019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 05 (විදර්ශනා උපදෙස්) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:50:33
3002019/01/182019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 04 (Werribee) - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:12:36
3012019/01/18අනිමිත්ත - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි (2015/06/02 Labunoruwa Forest Monastery)01:43:03
3022019/01/17Dhamma Sermons - Ven Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-17)01:28:04
3032019/01/17නිවහල් සිතුවිලි - 2019/01/09 - Dandenong, Australia - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:41
3042019/01/172019-01-17 Berwick Sakyamuni Vihara - Mankadawala Sudassana Himi01:30:36
3052019/01/17භාවනා උපදෙස් - 2016/06/01 (day 2/3 part 2/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය02:14:17
3062019/01/16Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 අනාත්මය ප්‍රහාණය කිරීමේ ප්‍රත්‍යයන් පිරිසිද දකිමු01:13:19
3072019/01/162019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 03 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:11:02
3082019/01/162019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 02 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:26:18
3092019/01/15විදර්ශනා කරන හැටි - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:29:51
3102019/01/152019 මෙල්බර්න් ධර්ම දේශනා අංක 01 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:50:33
3112019/01/15භාවනා උපදෙස් - 2016/05/31 (day 1/3 part 3/3) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:45:30
3122019/01/14ත්‍රිපිටක පූජාවේ වැදගත්කම හා ආනිසංස00:59:16
3132019/01/13භාවනා උපදෙස් - 2016/05/31 (part 1) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය01:30:31
3142019/01/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-12 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (03 කොටස)01:10:56
3152019/01/12Ven Mankadawala Sudassana Thero 2019 01 10 Australia Mlbam Bauddha Viharaye pevethua Dharma Desanawa01:29:34
3162019/01/112019-01-06 බසවක්කුලම ධම්මහදය විශේෂ දහම් (සම්පූර්ණ) වැඩසටහන - Ven. Mankadawala Sudassana Thero03:22:53
3172019/01/112019-01-12 Berwick Australia - Mankadawala Sudassana Himi01:00:15
3182019/01/11පරියාය ගැටලු නිරාකරණය - (Meditation QnA) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:14:56
3192019/01/11Dhamma Sermons - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (2019-01-11)01:11:02
3202019/01/11Ven mankadawala sudassana thero මාංකඩවල සුදස්සන හිමිගේ කාලීණ ධර්ම දේශනාව01:12:08
3212019/01/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-10 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (02 කොටස)01:31:53
3222019/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 නිබ්බාණස්ස සච්චකිරියාය - ඕස්ට්‍රේලියා දේශණා (01 කොටස)01:54:18
3232019/01/10දිට්ඨි විසුද්ධි - 2019/01/06 - 2 කොටස - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:01:48
3242019/01/10Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:33:05
3252019/01/09නිරර්ථක අර්ථ (කෙලෙස්) - 2019/01/06 - 1 කොටස - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:12:06
3262019/01/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-09 ඕස්ට්‍රේලියා - නවසීලන්ත ධර්ම දේශණා මාලාව 201900:01:31
3272019/01/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 බ්‍රහ්ම චර්යාවේ කෙලවර, අනුපාදා පරිනිර්වාණයයි01:14:49
3282019/01/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 රූපය මම ලෙස දකින්නේ ඇයි ... ?01:01:47
3292019/01/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2019-01-06 ලෝකයේ ශුන්‍යතාවය දැකීමේ මාවත01:12:07
3302019/01/06ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාවක්01:23:38
3312019/01/05විචිත්‍ර කරගත්තා වූ චිත්‍ර - 2/2 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:28:44
3322019/01/03විචිත්‍ර කරගත්තා වූ චිත්‍ර - 1 - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:32:18
3332019/01/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-12-31 නාචින්ත යන්තෝ පුරිසෝ විසේස මදි ගච්චති00:54:20
3342018/12/25මම නැති ලෝකය - (රූප 4/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්00:49:23
3352018/12/23මගේ ලෝකය - (රූප 3/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්00:45:25
3362018/12/20ඇසින් දුටු සාක්කි? (රූප 2/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්01:13:12
3372018/12/20රූපය දකින්නෙ කොහොමද? (රූප 1/4) - පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන හිම්01:02:28
3382018/12/162016 11 27 සත්ව පුද්ගල සඥාව ඇතිවන්නේ හිතෙයි Mankadawala Sudassana Thero01:50:27
3392018/12/152018-10-27 වස්සාන දේශනා - Mankadawala Sudassana Himi00:59:29
3402018/12/06චේතෝ විමුක්ති (Chetho Vimukthi)- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:35
3412018/12/04බුදු සසුන ද පිරිණිවීමට පෙර ලෙල්ලටත් වහල්ලටත් නැති පාපතරයින් හඳුනාගනිමු.00:20:22
3422018/12/04අනිච්ච (Anichcha) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:11:28
3432018/12/02බඹසර රැකුම - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:41:04
3442018/11/30අරිය මග්ග 3/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:35:04
3452018/11/29අරිය මග්ග 2/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:06:51
3462018/11/29අපට ලැබුණු අති දුර්ලබ ටිකට් එක - ven. Mankadawala sudassana thero00:07:28
3472018/11/28අරිය මග්ග 1/(3) - Ariya Magga - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:09:16
3482018/11/272018-10-27 ඉලුප්පුකුලම කඨිණ ධර්ම දේශනාව Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:32:59
3492018/11/27නිවනට මග කියාදෙන - සතිය සහ සීලය (1,2) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:06:05
3502018/11/27දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං / Ditte Ditta Matthan - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:54:59
3512018/11/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-26 රූපයෙන් මිදුණු කල, කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවෙයි.01:28:49
3522018/11/23සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය 1 (2017/5) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:45:43
3532018/11/23සක්කාය දිට්ඨි ප්‍රහාණය 2 (2015) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:58:47
3542018/11/22ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ, මග්ගෝ - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:47:12
3552018/11/222018-11-05 බළන්ගොඩ කඨින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:29:18
3562018/11/21නිවනට ඇවිද යා හැකිද? (රොහිතස්ස සූත්‍රය ) - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:49:19
3572018/11/19Ven mankadawala sudassana thero | thanhawa gewena kramaya | තන්හාව ගෙවෙන ක්‍රමය.01:16:22
3582018/11/19කායගතාසති (කගියාසී) / Kayagathasathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:44:50
3592018/11/18මට පෙනෙන මගේ සිත - "විදර්ශනාව" - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:03:27
3602018/11/1713) අවිජ්ජාංච පජානාති / Awijjancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:53:10
3612018/11/1714) ආසවංච පජානාති / Asawancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:53:13
3622018/11/1712) සංකාරංච පජානාති / Sankarancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:46
3632018/11/179) ඵස්සංච පජානාති / Phassancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:05
3642018/11/178) වේදනානංච පජානාති / Vedananancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:50
3652018/11/177) තන්හාච පජානාති / Thanhacha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:03
3662018/11/176) උපදානංච පජානාති / Upadanancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:55
3672018/11/175) ජතිංච පජානාති / Jathincha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:52
3682018/11/174) ජරා-මරණ පජානාති/ Jara marana Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:48
3692018/11/173) දුක්ඛංච පජානාති / Dukkancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:59:10
3702018/11/172) අහරංච පජානාති / Aharancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:58:55
3712018/11/1711) නමරූපංච පජානාති / Namarupancha Pajanathi - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:42:05
3722018/11/1710) විඥ්ඥානංච පජානාති / Vinnanancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:55:34
3732018/11/171) අකුසලංච පජානාති / Akusalancha Pajanathi- පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:52:04
3742018/11/15රතවිනීත සුත්‍ර - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:17:43
3752018/11/15රූපය, පටිච්චසමුප්පාදය සහ සෝතාපත්ති අංග - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:37:07
3762018/11/14Meditation Guideline/ භාවනා උපදෙස් Day 3 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:36:05
3772018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 2 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:34:48
3782018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 1 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:22:41
3792018/11/14Meditation Guideline / භාවනා උපදෙස් Day 4 - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:39:59
3802018/11/13සුකුම රූපය - sukuma rupaya - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:15:13
3812018/11/12සද්ධර්ම දේශනාව - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය - කඨිණ පිංකම 201801:34:49
3822018/11/12බළන්ගොඩ ධම්මහදය සේනාසනයෙ 2018 කඨින පිංකමේ දි පුජනිය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් පැවැත්වු ධර්මදේශනාව01:29:18
3832018/11/12පටිච්ච සමුප්පාදය / Patichchasamuppada - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:23:51
3842018/11/12රූපය පිරිසිඳ දැකීම / rupaya pirisinda dakima - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:35:25
3852018/11/12මහා සලායතන සූත්‍ර / salayathana sutta - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:44:30
3862018/11/12සබ්බ පාපස්ස අකරණං / sabba papassa akaranan - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:53:30
3872018/11/12රූප උපාදානස්කන්ධය / rupa upadanaskanda - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:25:47
3882018/11/122018-11-10 ලබුනොරුව කථින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:34:51
3892018/11/122018-11-10 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණ ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:34:51
3902018/11/12ven.mankadawala sudassana himi_2018 බලංගොඩ කඨින ධර්මදේශනාව01:19:29
3912018/11/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-10 නිර්වාණය සාක්ෂාත් වීමට සතර සතිපට්ඨානය වඩන්නේ කෙසේද ?01:34:51
3922018/11/112018-10-27 ඉලුප්පුකුලම කථින - Mankadawala Sudassana Thero01:32:59
3932018/11/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-05 භව දුකෙන් අත්මිදීමේ මාර්ගය (වස්සාන දේශණා - 08)01:30:42
3942018/11/082018-11-03 බෝවල ශ්‍රී බෝධියංගනාරාම ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:40:07
3952018/11/082018-08-18 පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව - Mankadawala Sudassana Thero01:09:28
3962018/11/06Most Ven mankadawala sudassana thero | abhidhamma | rupakandaya |Vol 1 | අභිධර්මය | රූපකාණ්ඩය00:43:27
3972018/11/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-03 ආර්ය දර්ශනයෙහි නොහික්මුණු ඔබට ...?01:47:14
3982018/11/02චිත්ත සමාධියට අත්වැලක් - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:29:30
3992018/11/01මේ ටික කරොත් අපි සසරින් මිදෙනවා - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:05:48
4002018/11/01විදර්ශනාවෙදි මේ වරද නම් කරගන්න එප - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:05:50
4012018/11/01නිවණ යනු හටගත් සියල්ල නිරුද්ධවන බව දැකීමයි - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:39:00
4022018/10/31Most Ven mankadawala sudassana thero | patichcha samuppadaya| පටිච්චසමුප්පාදය| 2015 |01:20:03
4032018/10/302018-10-27 වස්සාන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:29
4042018/10/30ඉලුප්පුකුලම කඨිණ දේශනාව - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2701:25:36
4052018/10/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-27 අවිද්‍යාවේ හේතුව පිරිසිද දකිමු (වස්සාන දේශණා 05)00:58:59
4062018/10/28වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2700:59:29
4072018/10/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-27 සසර ජයගත් සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා (වස්සාන දේශණා 05)01:31:08
4082018/10/26Bhikku Venerable Dhammasiri00:07:29
4092018/10/262018-08-18 අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව01:09:28
4102018/10/23වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 2001:14:18
4112018/10/232018-10-04 මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ විශිෂ්ඨ ධර්ම දේශනාවක්01:39:06
4122018/10/222018-10-20 වස්සාන ධර්ම දේශනා - Mankadawala Sudassana Himi01:10:47
4132018/10/222018-10-20 වස්සාන ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:10:47
4142018/10/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-20 උපාධානයෙන් සැගවුණු නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධය පිණිස01:14:37
4152018/10/202018-10-04 සරණ මාවත ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:38:50
4162018/10/152018-09-15 අනිච්චානුපස්සනාවෙන් අනුශය නැසීම - ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි01:03:40
4172018/10/12Uthumma Dhanaya(උතුම්ම ධනය)Ven Mankadawala Sudassana Thero - Apramaadhi Tv00:08:11
4182018/10/112013 Ambakote Deshana 201:38:53
4192018/10/11අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || රූපය 0100:27:21
4202018/10/092013 Ambakote Deshana 102:08:16
4212018/10/06වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 10 0601:06:27
4222018/10/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-06 අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන් සැගවුණ නිර්වාණ ධාතුව01:05:46
4232018/10/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-10-04 හටගත් සියල්ල නිරුද්ධවන බව දැකීම නිවණයි01:38:59
4242018/10/06ලෝක සත්වයාගේ පිනට පහළ වූ අපේ කාලයේ ඒ මහා යතිවරයාණෝ00:04:45
4252018/10/06අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || රූපය - 0101:38:53
4262018/10/04අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය-0301:38:53
4272018/10/03චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:04:36
4282018/10/03අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය - 0101:38:53
4292018/10/03අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ || මජ්ජ සුත්‍රය - 0201:38:53
4302018/10/01Mankadawala Sudassana Thero -සෝතාපන්න වුවත් සිල් කැඩෙති....00:10:07
4312018/10/01පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0300:56:56
4322018/10/01පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0200:44:25
4332018/09/30පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | චතුරාර්‍ය සත්‍ය අංක - 0100:43:04
4342018/09/30වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2901:09:27
4352018/09/302018-09-29 වස්සාන සද්ධර්ම දේශනා මාලාව - Mankadawala Sudassana Thero01:09:27
4362018/09/29පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 11 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 1103:11:04
4372018/09/29අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - ස්වර්ණමාලී සෑ අභියසදී පැවැත්වූ සද්ධර්ම දේශනාව 2018 09 2601:11:52
4382018/09/29වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2901:09:27
4392018/09/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-29 ප්‍රඥාව නමැති ආයුධයෙන් මාරයාට පහරදෙව් (වස්සාන දේශනා -2)01:07:03
4402018/09/28අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018.09.26 අනුරාධපුර මහාසෑය දී.00:58:52
4412018/09/28A Rare Dhamma Sermon - Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:47:05
4422018/09/27පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 10 || Ven.Mankadawala Sudassana | No: 1001:16:44
4432018/09/272018-09-26 රුවන්වැලිසෑය අභියස - Mankadawala Sudassana Himi01:11:52
4442018/09/272018-09-26 රුවන්මැලි සෑ ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:52
4452018/09/26පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 09 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0900:13:01
4462018/09/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-26 නිවණේ ප්‍රමාදයේ හේතුව පිරිසිද දකිමු00:58:48
4472018/09/26අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - බසවක්කුලම 2018 09 1902:14:11
4482018/09/26පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක - 08 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0801:42:57
4492018/09/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-19 නිමිත්ත දුරු කිරීමට සිහිය පිහිටුවව්02:14:16
4502018/09/25පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ - 03 || Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0300:54:25
4512018/09/252018-09-24 බිනර පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ01:59:16
4522018/09/252018-09-24 බිනර පෝය දේශනාව - Mankadawala Sudassana Thero01:59:16
4532018/09/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-22 නිවණ අපේක්‍ෂාවෙන්, ලෝකාමිෂය අතහරිව් (වස්සාන දේශනා - 01)00:42:34
4542018/09/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-24 උපාධාන පිරිසිද දකිමින් භවය දුරලව් (වස්සාන දේශනා - 02)01:58:38
4552018/09/24බිනර පොහොය දින දේශනාව - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2019 09 2401:59:16
4562018/09/24පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ - 02 || Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0201:04:07
4572018/09/24වස්සාන දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - 2018 09 2200:48:52
4582018/09/232018-09-17 - භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - රාත්‍රී දේශනාව01:48:27
4592018/09/232018-09-17 භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - උදෑසන දේශනාව02:00:11
4602018/09/23පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | ආර්‍ය මඟ 01 |||||Ven.Mankadawala Sudassana Thero|Ariya Magga|No: 0100:55:37
4612018/09/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-11 අවිද්‍යාවෙහි ප්‍රතිඵලය (විභජ්ජවාද - කතරගම)01:02:01
4622018/09/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-17 පංච උපධානස්කන්ධ යථාර්තය දැකීම, හෙවත් නිර්වාණය00:09:28
4632018/09/21භික්ෂූ දේශනා - පංචඋපාදනස්කන්ධය ගැන දන්නවනම් මේ ටික අහන්න. අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:09:25
4642018/09/21සප්නෝපමා කාමා.. කාමය හීනයක් වගේ කියන්නෙ ඇයි..?00:04:53
4652018/09/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-09-17 නියත පුද්ගල බවට සම්‍යක් දර්ශණය02:00:17
4662018/09/21අව්‍යකෘත - මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් සමඟ පැවත් සාකච්චාව00:24:57
4672018/09/18භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 17 දින රාත්‍රී දේශනාව01:48:27
4682018/09/18භික්ෂූ දේශනා - අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018 09 17 දින උදෑසන දේශනාව02:00:11
4692018/09/14පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven M01:09:39
4702018/09/12sudassana thero | rupaya |රූප කළාප බිඳි බිඳි යනවා බලන්න එපා00:29:51
4712018/09/12NGO මුදල් පිළිබඳව විභජ්ජවාද පිළිතුර00:22:56
4722018/09/122018-08-11 විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර වැඩසටහන - Part 203:00:02
4732018/09/122018-08-11 විභාජ්ජවාද කතරගම - Mankadawala Sudassana Thero01:01:56
4742018/09/122018-08-11 අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - විභජ්ජවාද 3 කතරගම ධර්ම දේශනාව01:01:56
4752018/09/11"මට ඕනේ නැහැ මේ ලබුනෝරුව සේනාසනය විතරක් දියුණු කරන්න" -Ven. Mankadawala Sudassana Thero00:12:24
4762018/09/10පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 07 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0701:17:33
4772018/09/07පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 06 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0600:53:14
4782018/09/07පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 05 ||||| Ven.Mankadawala Sudassana Thero | No: 0500:57:40
4792018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0400:52:58
4802018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0300:51:41
4812018/09/06පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0200:51:57
4822018/09/03පුජ්‍ය මන්කඩවල සුදස්සන හිමි | දේශනා අංක 0100:52:54
4832018/08/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-28 සියලු භවගාමී කර්මයන්ම කර්ම බවයන් වේ00:56:40
4842018/08/282018-08-11 විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර මුළු වැඩසටහන03:44:23
4852018/08/26මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ ලබුනෝරුවෙ පැවති සාකච්චාව00:30:36
4862018/08/24මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ නාවුල පැවති සාකච්චාව01:15:50
4872018/08/23Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-11 නිරෝධය සාක්ෂාත් කලහැක්කේ ඔබට පමණි... ( විභජ්ජවාද - 3 )01:02:12
4882018/08/20මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි සමඟ ධර්ම සාකච්චාව01:14:22
4892018/08/19පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව- අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:17:29
4902018/08/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-18 කෙලෙස් කෙරෙන් දුරුවූ දහම් ඇස (පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව)01:07:12
4912018/08/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-08-18 කෙලෙස් කෙරෙන් දුරුවූ දහම් ඇස (පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව)01:05:53
4922018/08/18පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස​- Ven Mankadawala Sudassana Thero- 18- 08- 201801:07:39
4932018/08/152016-12-13 නාම රූප විපස්සනාව පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව01:17:46
4942018/08/122017-09-04 ගුණධර්ම දියුණු කරගැනීම පිළිබඳව ධර්ම දේශනාව00:57:36
4952018/08/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-06-06 සෘතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වගකීම01:45:53
4962018/08/06අප්‍රමාදී වෙමු... Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:17:35
4972018/08/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-07-27 පංච උපාධානස්කන්ධය පිරිසිද දකිමින් නිවන කරා01:42:58
4982018/08/022018-07-27 ඇසළ පොහොය විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Mankadawala Sudassana Himi01:43:05
4992018/08/01බුදුරජානන් වගන්සේ කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය00:07:29
5002018/07/302018-07-27 ඇසළ පොහෝ දින විශේෂ ධර්ම දේශනාව - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ01:43:05
5012018/07/20Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-07-08 චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ සාසනං (විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සංඝායනය01:16:07
5022018/07/16Ven Mankadawala Sudassana Thero Video 101:20:01
5032018/07/14ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය 1 — පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:55
5042018/07/142018-07-08 මහනුවර විභජ්ජවාද 2 - Mankadawala Sudassana Himi00:20:23
5052018/07/13විභජ්ජවාදයෙන් ධර්ම ප්‍රතිරූපකයන්ට රතු එළියක්...00:20:22
5062018/07/04වීර්යයෙන් සමගියෙන් සමාධිය වැඩීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:20:37
5072018/07/04රෑපයෙහි සත්‍ය දැකීමට - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:44:04
5082018/07/02විභාජ්ජවාද ධර්ම සම්භාශනයදී පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව 0202:32:33
5092018/07/02විභාජ්ජවාද ධර්ම සම්භාශනයදී පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව 0101:02:10
5102018/07/01කායගතාසතිය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:45:06
5112018/06/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-06 අවිද්‍යාවෙන් මිදෙනු වස් සදහම් වර්ෂා01:50:39
5122018/06/24අධර්මවාදීන්ට සුදස්සන හිමිගෙන් දැඩි අවවාදයක්00:09:10
5132018/06/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-05 සිත වඩමින් පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම උදෙසා02:41:39
5142018/06/22Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani prithi suka upeksha ප්‍රීති සුඛ උපේක්ෂ ධම්මසංගණිප්ප විතක්01:01:00
5152018/06/21Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani vitakka vichara ධම්මසංගණිප්ප විතක්ක කරණය deshana sinhala00:54:46
5162018/06/21බුදු දහම විකෘති කරන හිමිවරුන්ට සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවවාදයක් - Sinhala Sri Lanka00:09:21
5172018/06/19Abhidharmaya අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidham00:39:13
5182018/06/19Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma00:54:30
5192018/06/18Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma00:58:08
5202018/06/18Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව dhammasangani ධම්මසංගණිප්පකරණය deshana sinhala dhammasangani abhidhamma01:20:35
5212018/06/14Abhidharma අභිධර්ම සාකච්ඡාව abhidharma deshana sinhala අභිධර්මය පාඩම රුප විභංගය rupa vigangaya abhid00:21:03
5222018/06/132018-05-12 විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සම්භාෂණය - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (Evening Desana)01:16:55
5232018/06/122018-05-12 විභජ්ජවාද ආභිධාර්මික සම්භාෂණය - Ven. Mankadawala Sudassana Thero (Morning Desana)02:10:37
5242018/06/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 ලෙඩවෙන කයක් සහිතව, ලෙඩනොවන සිතක් කරා (විභජ්ජවාද අභිධර්ම01:17:01
5252018/06/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 ආරභත නික්ඛමථ යුඤ්ජථ... බුද්ධසාසනේ (විභජ්ජවාද අභිධර්ම)02:11:05
5262018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 5 - පූජා පෙළහර00:42:38
5272018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 4 - Mankadawala Sudassana Himi01:38:38
5282018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 3 - ධර්ම සාකච්ඡාව02:18:31
5292018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 2 - නාබිරිත්තන් කඩවර ඥානරතන හිමි01:08:23
5302018/06/102018-05-12 Ruwanweli Seya 1 - Mankadawala Sudassana Thero02:32:33
5312018/06/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-29 අප්‍රමාදීව හැසිරෙන්නා මුළු ලොවම බබලවයි01:20:37
5322018/06/07ස්කන්ධ හා පංච උපාධානස්කන්ධ හදුනා ගැනීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:34:53
5332018/06/07නිවන් අවබෝධයට කලයුතු අනාත්ම ධර්මය - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:04:12
5342018/06/07අනිත්‍යය වඩන හැටි - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:07:01
5352018/06/07මාර වසඟයෙන් මිදීමේ මාවතට - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:01:43
5362018/06/07දුක්ඛ නිරෝධයට අවබෝධ කල යුතු චතුරාය්‍ය සත්‍ය - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:13:46
5372018/06/072018-06-06 @ Matara - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:45:50
5382018/06/06පටිච්චසමුප්පාදය ( දුක පිළිසිද දැකීම) - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:56:22
5392018/06/06පංච උපාධානස්කන්ධය නුවණින් මෙනෙහි කිරීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:07:02
5402018/06/05අනිත්‍ය සංඥාව වැඩීමේ වැදගත් කම සහ පුනුරුප්පත්ති අත්දැකීම - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:08:08
5412018/06/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-28 රූපය පිරිසිද දැක රූප උපාධානයෙන් මිදී නිවණ කරා01:13:46
5422018/06/03සියලු ධර්මයෝ අනාත්මයි Ven Mankadawala Sudassana Thero 2014 02 0200:53:39
5432018/05/30අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - 2017 නොවැ. 18 පස්වරු - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය02:02:45
5442018/05/30අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - 2017 නොවැ. 18 පෙරවරු - ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය02:05:58
5452018/05/29Ven Mankadawala Sudassana Thero 2018-05-21 ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා වඩමින් සසර දුක නිමාව පිණිස01:29:11
5462018/05/28විකෘති ධර්ම කරුනු සුනු විසුනු කරමින් කල දේශනය!01:07:09
5472018/05/26Ven Mankadawala Sudassana Thero 2017 11 29 අප්‍රමාදීව වීර්ය වඩමින් බුදු සසුනෙහි හරය ලැබගව්00:42:40
5482018/05/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-28 ආයතන සමුදය සහ නිරෝධය01:31:33
5492018/05/16නිර+(අ)පේක්ෂකත්වයේ මඟ සහ බුද්ධ භාෂිතය01:06:49
5502018/05/16අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ - 2018 මාර්තු 31 - ලබුනෝරුවකන්ද ධර්මාසන පූජා පින්කම01:49:31
5512018/05/14අපූරැ පිංකම් කරන අදකාලේ පවුල් දෙකක් ගැන මේ විස්තරය අහල බලන්න..00:03:23
5522018/05/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-05-12 "විභජ්ජවාද" අභිධර්ම විශේෂ ධර්ම දේශණය01:02:19
5532018/05/13Vibhajjavada - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි01:02:10
5542018/05/12Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero - Sirasa FM Sanaramara Sewana00:56:02
5552018/05/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-27 පරමාර්ථය පිරිසිද දකිමින් විදර්ශනාව කරා00:59:43
5562018/05/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-24 චිත්ත සමාධියෙන් ලෝකෝත්තර සුවයට අත්වැලක්01:01:23
5572018/05/06Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa01:06:49
5582018/04/29Ven mankadawala sudassana Thero 2018 04 29 wesak mangallaya dharma deshanawa00:48:33
5592018/04/292018-04-29 හේතු ඵල දහම වෙසක් පෝය Mankadawala Sudassana Himi00:57:30
5602018/04/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-04-29 හේතු ඵල දහම අවබෝධ කරව් (වෙසක් පෝය විශේෂ ධර්ම දේශණය)00:57:30
5612018/04/29සදහම් යාත්‍රා ධර්මදේශනාව - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:36
5622018/04/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-24 චතුරාර්‍ය සත්‍යයෙන් ලෝකෝත්තර සුවය කරා01:42:46
5632018/04/242018-03-31 බක් පෝ ධර්මාසන පූජා Mankadawala Sudassana Himi01:49:31
5642018/04/23Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-23 තණ්හාව, හෙවත් දුකට හේතුව නිරෝධ කිරීමට01:15:22
5652018/04/18Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-22 අවිද්‍යාව දුරුකළ කල්හී සසර දුක නිමා වනුයේය01:18:48
5662018/04/17Samma Ditti Part 13- Wihnnananca Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:16
5672018/04/17Samma Ditti Part 12 -Namarupancha Pajanati - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:42:30
5682018/04/17Samma Ditti Part 11 -Salayatanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:47:48
5692018/04/17Samma Ditti Part 10- Phassancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:55:27
5702018/04/16Samma Ditti Part 9- Wedanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:53:33
5712018/04/16Samma Ditti Part 8 -Tanhacha Pajanathii -Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:24
5722018/04/16Samma Ditti Part 7 -Upadanancha Pajanathi - Ven Mankadawala Suddasana Thero00:56:08
5732018/04/16Samma Ditti Part 6- Bhawaya- Ven Mankadawala Suddasana Thero00:54:38
5742018/04/16Samma Ditti Part 5 Jatincha Pajanathi Ven Mankadawala Suddasana Thero01:00:38
5752018/04/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-20 පංච උපාධාන නිරෝධය හෙවත් සසර දුක නිමාව01:11:11
5762018/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-15 ස්පර්ශ ආයතනයන්හි ශුන්‍යතාවය දැකීම උදෙසා01:21:55
5772018/04/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-13 ප්‍රතිපදා නිරිදය01:44:27
5782018/04/08Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-09 ඇති සැටියෙන් දැකීම හෙවත් ...?02:52:50
5792018/04/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-31 නිවණට එකම මාර්ගය සති පට්ඨානයයි01:47:25
5802018/04/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 අවබෝධයෙන්ම වැඩිය යුතු, ප්‍රහානය කලයුතු කවරක්ද ?02:12:40
5812018/04/02Ven. Mankadawala Sudassana thero - Bak poya 2018 03 3101:46:40
5822018/03/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-04 පංච උපාධානස්කන්ධය පිරිසිද දකිමින්02:08:43
5832018/03/26පංච මාරයෝ - 02 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:12:26
5842018/03/26පංච මාරයෝ - 01| ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:11:21
5852018/03/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-02 නාම රූප පිරිසිද මාර්ගයට01:56:56
5862018/03/20(S1) 6hr Maha Satipatthana 1 of 6: Ven.Mankadawala Sudassana Thero01:30:43
5872018/03/172018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:28:46
5882018/03/172018-01-31 Nawam Poya 1 Morning - Ven Mankadawala Sudassana Thero01:32:21
5892018/03/172018-01-28 Peradeniya University - Ven Mankadawala Sudassana Thero02:00:21
5902018/03/172018-03-18 යමුනා අරම කිරුලපන - Mankadawala Sudassana Himi01:57:43
5912018/03/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-08 දුකට හේතුව වූ තණ්හාව දුරු කිරීම01:19:48
5922018/03/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-05 සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙහි යතාර්ථය00:44:04
5932018/03/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-04 අවබෝධ කලයුතු වූ ස්පර්ශ ආයතනයන්හි ස්වභාවය01:28:01
5942018/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-02 අවිද්‍යාවෙන් වැසීගිය උපාධාන නිරෝධයට00:58:19
5952018/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-03-01 දුරුකලයුතු වූ, සත්ව පුද්ගල භාවය00:55:32
5962018/03/11ven mankadawala sudassana thero - "ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ඔබ ගමන් කළ යුතු ධර්ම මාර්ගය..."01:53:55
5972018/03/10Mankadawala Sudassana Thero00:03:32
5982018/03/08ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 02 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:36:41
5992018/03/08ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 01 | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:33:41
6002018/03/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-31 අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව01:27:07
6012018/03/07සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය | ගෞරවනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:41
6022018/03/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-01-31 උපාධානයන්ගෙන් මිදීම උදෙසා (නවම්පෝය දේශනය) 02 කොටස -නිමි01:28:50
6032018/02/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-01-31 උපාධානයන්ගෙන් මිදීම උදෙසා (නවම් පෝය දේශනය) 01 කොටස01:32:24
6042018/02/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-27 විදර්ශනා වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?01:49:28
6052018/02/172018-01-31 සක්කපඤ්හ සුත්‍රය - Mankadawala Sudassana Himi01:32:18
6062018/02/14සංඝාට දෙන දානය00:10:22
6072018/02/03දිට්ටිසම්පන්න පුද්ගලයකු රැපය ඇසුරැකරන ආකාරය පිලිබද අපුරු විස්තරයක් ....00:06:20
6082018/01/30සරලයි කියල අපි අත්හරින තැන් නිසාවෙන් අපට මගඇරෙන දර්මය...00:07:08
6092018/01/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 සසර දුක නිවණු පිණිස චිත්ත සමාධිය වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?01:23:28
6102018/01/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 භාවනාව වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ? කුමකටද ?01:33:57
6112018/01/18Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 කුමන ධර්මයක් නුවණින් මෙනෙහි කල යුතුද ?01:07:02
6122018/01/17සිහි ඇතිව නුවන ඇතිව මෙන්න මේ ටික විතරක් සද්ධාවෙන් අහන්න මාන්කඩවල සුදස්සන හි00:07:40
6132018/01/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-08 දුක ඇතිවෙන ආකාරය සහ නැති කිරීමේ මාර්ගය02:56:22
6142018/01/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 උපාධාන නිරෝධය කලයුත්තේ කෙසේද ?02:18:11
6152018/01/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 අනේක සසර දුක් ගිනි නිමකරනු පිණිසයි01:02:56
6162018/01/07අනිත්‍යය බලන හැටි Ven Mankadawala Sudassana Himi01:07:01
6172018/01/06Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-07 විසිරෙන සිත එක්තැන් කරගනු පිණිස00:29:30
6182018/01/04Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-01 පංච උපාධානස්කන්ධයන්ගෙන් මිදී චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට01:18:18
6192018/01/01තේරෙන්නෙම නැත්තම්, මේ විදිහටවත් කරල බලන්න, මගඇරගන්න නම් එපා. අවසානය වෙනකම් අහන්න කලයතු දේ තියනව00:06:25
6202017/12/31Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-28 කායගතාසතියෙන් චිත්ත සමාධියට01:12:56
6212017/12/282017-11-18 අනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය - Mankadawala Sudassana Himi02:02:45
6222017/12/28ඔබට දුක් ගෙනදුන් ලෝකය හැදුන හැටි.....00:06:47
6232017/12/28Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-28 මාන අනුෂය පිළිසිද දැකීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත01:08:59
6242017/12/26නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? Ven Mankadawala Sudassana & Ven Kothmale Kumarakassapa00:43:57
6252017/12/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-22 මාරයා අනුව යන සැඩ පහරින් මිදීමේ මාවතට01:01:43
6262017/12/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-27 සසර දුක නිමාවට පංචස්කන්ධ සහ පංච උපාධානස්කන්ධ හැදිනීම01:34:53
6272017/12/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-16 මහණෙනි, මෙම කය නුබලාගේ නොවෙයි02:08:14
6282017/12/202017-12-16 නතුම්හාකං සූත්‍රය රාජගිරිය - Mankadawala Sudassana Himi02:15:40
6292017/12/192017-11-18 චතුරාය්‍යර්‍ සත්‍යය අපෙ ජීවිතය ඇසුරෙන්02:05:58
6302017/12/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-03 උපාධානස්කන්ධ නිරෝධය හෙවත් ලෝක නිරෝධය01:18:57
6312017/12/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-12-03 පංචස්කන්ධය සහ පංචුඋපාධානස්කන්ධය හදුනාගත් කල්හී01:25:22
6322017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-14 | 9.00PM00:39:53
6332017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-28 | 9.00PM00:48:34
6342017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-21 | 9.00PM00:58:12
6352017/12/01Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-14 | 9.00PM00:50:15
6362017/11/292017-11-18 අනත්ත ලක්ෂණය - Mankadawala Sudassana Himi02:03:15
6372017/11/282017-11-18 ලෝකය තියෙන්නේ හිත ඇතුළෙද? Mankadawala Sudassana Himi02:05:32
6382017/11/262017-10-05 ලබුනොරුව කඨින දේශනාව - Mankadawala Sudassana Himi02:15:58
6392017/11/242017-10-07 භවයේ සතුටු නොවන්නේ කෙසේද? - Mankadawala Sudassana Himi02:07:07
6402017/11/23සිහි ඇතිව නුවන ඇතිව මෙන්න මේ ටික විතරක් සද්ධාවෙන් අහන්න00:07:40
6412017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-14 | 9.00PM00:40:57
6422017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-21 | 9.00PM00:48:05
6432017/11/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-14 | 9.00PM00:40:32
6442017/11/21Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-18 සසර දුක නිමාවට අවබෝධ කලයුතු අනාත්ම ධර්මය02:04:12
6452017/11/19Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-18 ඒකායන දුක්ඛ නිරෝධ මාර්ගය වූ, චතුරාර්‍ය සත්‍යය ධර්මය02:09:14
6462017/11/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-08-07 | 9.00PM00:42:02
6472017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-26 | 9.00PM00:40:58
6482017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-19 | 9.00PM00:44:59
6492017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-12 | 9.00PM01:13:35
6502017/11/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-05 | 9.00PM01:06:31
6512017/11/12Ven. Mankadawala Sudassana Thero 12-11- 201702:12:19
6522017/11/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-05 තණ්හා උපාධාන නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධයට (කථින ධර්ම දේශනය)02:15:53
6532017/11/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-03 සමාධිමත් සිතෙන් සියලු දුක්ගිනි නිවාලනු පිණිස01:25:03
6542017/11/07Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-11-03 සිහිය සහ නුවණ මෙහෙයවිය යුත්තේ කුමකටද ?01:24:22
6552017/11/03Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2016-06-09 රූපය පිළිසිද දකිමින් සසර දුක නිමාව උදෙසා01:29:08
6562017/10/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2015-12-29 සෝවාන් ඵල පුද්ගලයා කෙබදු වේද ?00:10:07
6572017/10/29Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2015-12-29 යමකු ධර්මය දකීද, හෙතෙම මා දකින්නේය01:30:30
6582017/10/27Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-07-30 කාමය පැලවෙන එකම භූමිය... සතර මහා ධාතුවයි01:46:44
6592017/10/25Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-07-30 මාර්ග ඵලයක් ලැබිය හැකි ක්‍රමයක්01:46:26
6602017/10/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-02 දුක් විදිය යුතු මම, දුරු කල කල්හී02:09:12
6612017/10/192017-10-06 බලංගොඩ කඨින දේශනාව Mankadawala Sudassana Himi02:32:38
6622017/10/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-07 ජාති නිරෝධයට සමාධිය වැඩීම02:13:27
6632017/10/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-06 සලායතන නිරෝධය තුලින් භව නිරෝධයට (මහා සලායතනික සූත්‍රය)02:33:04
6642017/10/14නාවුල භික්ෂු දේශනා උපාදාන ස්කන්ධ01:07:02
6652017/10/14ලෝක සමුදය මනෝමය ලෝකය ගොඩනගා ගන්නා අයුරු00:36:57
6662017/10/14පටිච්චසමුප්පාදය හා ලෝක නිරෝධය01:33:26
6672017/10/14සොතාපත්ති අංග පටිච්චසමුප්පාදය හා රූපය පිරිසිඳ දැකීම01:36:36
6682017/10/14අනිත්‍ය බලන හැටි01:07:01
6692017/10/13සතර මහා භූත රූප සතර මහා ධාතු උපාදාය රූප හා ධාතු මනසිකාරය කරන හැටි00:49:13
6702017/10/13සත්ව පුද්ගල ස්වභාවය00:02:19
6712017/10/12Most Ven Mankadawala Sudassana Thero00:06:09
6722017/10/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-10-05 තණ්හා උපාධාන නිරෝධයෙන් ජාති නිරෝධයට (කථින ධර්ම දේශනය)02:24:10
6732017/09/22Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-12 සම්මා දිට්ඨියේ උපත කරා (සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය)01:46:34
6742017/09/18Samatha vipassana - සමථ විපස්සනා - අති පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:50
6752017/09/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-09-01 සති නිමිත්තෙන් ජාතිය දුරුකිරීමේ මාවත කරා02:04:28
6762017/09/02ශ‍්‍රද්ධාවේ බලය - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:07:29
6772017/08/282017-08-21 පඨවිය පිරිසිඳ දකින්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero01:56:04
6782017/08/28රාග විරාග චේතො විමුක්තිය | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Bikku Deshana | 2017.07.3003:32:35
6792017/08/28සත් පුරුෂයෝ | Magnificent Seven00:10:08
6802017/08/26ක්ෂණ සම්පත්තිය කෙතරම් දුර්ලභද ?00:05:23
6812017/08/26බුදු දහමේ ගැඹුර ඔබ දන්නේද ?00:04:52
6822017/08/25සම්මා දිට්ඨිය පහල වී නම්....00:04:52
6832017/08/25පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරැඹුම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Kahawatta | 2017.08.1301:38:27
6842017/08/25මඟපෙන්වීම | විශේෂ පණිවිඩය | ඛීණා ජාතී : පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරඹුම | 2017.08.1500:07:32
6852017/08/25පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්රතිපදාවේ ඇරැඹුම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Kohuwala | 2017.08.1101:48:23
6862017/08/24කාමයේ ආශ්වාදය - ආදීනව | Bikku Deshana – Bavana upades 1 | 2017.07.3102:01:28
6872017/08/23පරීක්ෂණයේ නිමාව ~ ප්‍රතිපදාවේ ඇරඹූම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Nikini Poya | 2017.08.0701:47:56
6882017/08/23වීර්‍යය කලොත් පුලුවන්මයි | Bikku Deshana – Bavana upades 2 | 2017.07.3103:15:50
6892017/08/23නිග්‍රහය සහ අනුග්‍රහය | Nigrahaya saha Anugrahaya00:03:36
6902017/08/23මෝඩ කිරා | Mooda kira00:05:24
6912017/08/23කෙලෙස් සහ උපකෙලෙස් | difilements & Sub difilements00:01:43
6922017/08/23ඉපදිලා වටාපතක් | Birth of Palmyra fan00:09:05
6932017/08/23දැනගත යුතුමයි | Must Know00:06:27
6942017/08/23දේව දූතයා | Angel00:11:27
6952017/08/23ඉපදීම නැවැත්වීම | Ven.Mankadawala Sudassana Thero | Bikku Deshana – ජාතිය | 2017.07.3001:45:36
6962017/08/15"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Mankadawala Sudassana Thero01:30:36
6972017/08/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-11 නිර්වාණය අවබෝධයට මින් එහා කිසිදු ධර්මතාවයක් නොමැත්තේමය01:48:29
6982017/08/132017-08-13 නොඋපදින්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero01:35:25
6992017/08/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-13 නිර්වාණ මාවත පෙන්වා නිම වූ කල්හී01:38:33
7002017/08/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-08-07 උතුම් වූ සත්‍යය මැනවින් අවබෝධ කල කල්හී01:48:02
7012017/08/11මෙතෙක් කලක් ඔබ විදපු දේවල් කොහෙද තිබුනෙ....00:06:09
7022017/08/11මෙන්න මේ ටික හරියටම ඉගෙනගන්න, ඔබට මාර්ගය විවුර්ත වේවි...00:05:48
7032017/07/30Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-01-12 නියත සම්මා දිට්ඨියෙන් සසර දුක නිමාව උදෙසා (01 කොටස)00:49:54
7042017/07/28පුනුරුප්පත්ති අත්දැකීම - Punuruppaththi Athdhakeema00:08:08
7052017/07/28උපදින හැම විතර්කයක්ම විදර්ශනා කරන්න උත්සහ කරන්න Ven Mankadawala Sudassana Thero02:11:48
7062017/07/23සිතන්නට යමක්... ඇයි අපට ධර්මයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ...00:03:46
7072017/07/20මේ වරද නම් කරගන්න එපා.... (විදර්ශනාවෙදි)00:05:50
7082017/07/18"පුංචි කතාවක්". අපට නොපෙනුන අපේම කතාව....00:04:26
7092017/07/15තවමත් ඔබට ගැඹුරැ දහම් කරැනු නොතේරෙන්නේ නම්...00:04:35
7102017/07/10Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-06-0-24 අර්ථය විනිවිද දකිමින් සත්‍යය කරා (මහා සාරෝපමා සූත්‍රය01:50:00
7112017/07/10ඔබත් මාත් ගෙවාගෙන පැමිනි සසර මෙවැනියි,00:03:53
7122017/07/09Sadaham Sawana - සම්මාදිට්ඨි සුතුර - පූජණීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:28
7132017/07/08අතහැරගන්න එපා, ධර්මාවබෝදය වෙනුනවන් ඔබේ කැපකිරීම පාරමිතාවක් වේවි.00:03:55
7142017/07/08අභිධර්මයේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වන අපේ යතිවරයානෝ00:08:55
7152017/07/08අපි රැවටුනු තරම්, අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබ පුදුම වේවි.00:17:23
7162017/06/16Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-06-08 හේතු ඵල දහමෙහි නිරුද්ධය උදෙසා01:46:43
7172017/06/08(S1) 6hr Maha Satipatthana 1 of 6: Ven.Mankadawala Sudassana Thero01:19:35
7182017/06/07Thanha (තන්හා ආසා) Samma Ditti: Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:12:52
7192017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 3 - Mankadawala Sudassana Thero01:40:33
7202017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 2 - Mankadawala Sudassana Thero01:46:16
7212017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 4 - Mankadawala Sudassana Thero00:39:59
7222017/06/062017-01-12 දුරුතු පෝය දේශනාව 1 - Mankadawala Sudassana Thero00:50:21
7232017/06/05Thanha (තන්හා ආසා) Samma Ditti: Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:14:52
7242017/05/17Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 සියල්ල අතහැර දා යාමට වූ කල්හී, මරණයට පෙර00:53:18
7252017/05/15Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 සත්‍යය විනිවිද දකිනුවස් කායානුපස්සනාව01:45:06
7262017/05/14Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-10 දුෂ්කර පාරමී බලයෙන් ලද ථේරවාදී බුදු දහමෙහි පරිණාමය02:20:27
7272017/05/142 - Mankadawala Sudassana Himi00:06:26
7282017/05/13sataramahapadesa_සතරමහාපදේස_අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:07:02
7292017/05/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-05-05 සක්ඛාය දිට්ඨි ප්‍රහාණ පර්යාප්තිය (දුර්ලභ දේශනයකි)01:45:40
7302017/05/09"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Mankadawala Sudassana Thero01:45:42
7312017/04/23Araka sutta - අරක සුත්‍රය00:52:34
7322017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-10 සත්ව පුද්ගල සංඥාව හදුනාගත් කල01:35:48
7332017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-10 සියලු දුක් නිවෙන මග චතුරාර්‍ය සත්‍ය අවබෝධයයි01:53:41
7342017/04/13Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-04-08 සසර දුක් ගිනි නිවෙන මගට01:37:53
7352017/03/28Obe wagakima - Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 14 02 2017 compressed00:49:39
7362017/03/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-18 විදර්ශනා නුවණ පිණිස භාවනා උපදෙස්02:03:14
7372017/03/24Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-18 සම්මා දිට්ඨියට පෙරවදනක්01:56:57
7382017/03/23Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-15 දර්ශනය දැකීමේ දර්ශනය01:38:07
7392017/03/14සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ග ප්‍රතිපදාව - 4 Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 14-03-201700:39:18
7402017/03/1324.02.17 - ස්වක්ඛාත වූ ධර්මය - රුපය පිරිසිද දකීම - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:37:32
7412017/03/1308.03.17 - උපාදානස්කන්ධයේ උදය වැය - Ven. Mankadawala Sudassana thero01:10:48
7422017/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-17 (සබ්බාසව සූත්‍රය) සසර ජය ගතහැකි ක්‍රම වේද 7 කි01:29:36
7432017/03/09Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-03-08 උපාධානස්කන්ධයේ උදය වැය01:10:54
7442017/03/07සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ග ප්‍රතිපදාව - 3 Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 07-03-201701:15:10
7452017/03/05සම්මා දිට්ඨි - ආසවානන්ච පජානාති - 16 කොටස00:53:13
7462017/03/05සම්මා දිට්ඨි - සංකාරන්ච පජානාති - 14 කොටස00:52:46
7472017/03/05සම්මා දිට්ඨි - වින්නානන්ච පජානාති - 13 කොටස00:55:34
7482017/03/05සම්මා දිට්ඨි - පස්සන්ච පජානාති - 10 කොටස00:55:00
7492017/03/05සම්මා දිට්ඨි - නාමරූපංච පජානාති - 12 කොටස00:42:05
7502017/03/05සම්මා දිට්ඨි - අවිජ්ජාච පජානාති - 15 කොටස00:53:10
7512017/03/05සම්මා දිට්ඨි - උපාදානන්ච පජානාති - 7 කොටස00:55:56
7522017/03/05සම්මා දිට්ඨි - සලායතනන්ච පජානාති - 11 කොටස00:47:10
7532017/03/05සම්මා දිට්ඨි - තණ්හන්ච පජානාති - 8 කොටස00:55:08
7542017/03/05සම්මා දිට්ඨි - වෙද්නන්ච පජානාති - 9 කොටස00:52:50
7552017/03/05සම්මා දිට්ඨි - දුක්කංච පජානාති - 3 කොටස00:59:07
7562017/03/05සම්මා දිට්ඨි - ජරාමරණන්ච පජානාති - 4 කොටස00:59:48
7572017/03/05සම්මා දිට්ඨි - භවය - 6 කොටස00:54:09
7582017/03/05සම්මා දිට්ඨි - ජාතින්ච පජානාති - 5 කොටස01:00:00
7592017/03/05සම්මා දිට්ඨි - ආහාරන්ච පජානාති - 2 කොටස00:58:55
7602017/03/05සම්මා දිට්ඨි - අකුසලන්ච පජානාති - 1 කොටස00:52:06
7612017/02/28සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ග ප්‍රතිපදාව - 2 Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 28-02-201701:45:43
7622017/02/26Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2017-02-24 දුක්ඛ මූල මර්මස්ථානයෙහි සත්‍යය දැකීම01:41:42
7632017/02/232017-01-08 විදර්ශනාව - 5 ඇලන්මැතිණියාරාමය Mankadawala Sudassana Thero00:05:10
7642017/02/232017-01-08 විදර්ශනාව - 3 ඇලන්මැතිණියාරාමය Mankadawala Sudassana Thero00:33:05
7652017/02/232017-01-08 විදර්ශනාව - 4 ඇලන්මැතිණියාරාමය Mankadawala Sudassana Thero00:33:05
7662017/02/222017-01-08 විදර්ශනාව - 2 ඇලන්මැතිණියාරාමය Mankadawala Sudassana Thero00:33:06
7672017/02/222017-01-08 විදර්ශනාව - 1 ඇලන්මැතිණියාරාමය Mankadawala Sudassana Thero00:33:07
7682017/02/14සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ග ප්‍රතිපදාව - 1 Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 14-02-201700:49:39
7692017/02/06Sudham Sabha 2017 01 0704:33:44
7702017/02/04Ven Mankadawala Sudassana Thero - උපාදානය ( තදින් ඈලීම )00:48:33
7712017/01/29අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේගේ 8/01/2016 විදර්ශනා උපදෙස් -5. සිරි ඇලන් මැතිනියරාමයේදී.00:05:10
7722017/01/28අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේගේ 8/01/2016 විදර්ශනා උපදෙස් -4 සිරි ඇලන් මැතිනියරාමයේදී.00:33:05
7732017/01/27අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේගේ 8/01/2017 විදර්ශනා උපදෙස් -3.සිරි ඇලන් මැතිනියාරාමයේදී.00:33:05
7742017/01/26අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ-8/01/2017 විදර්ශනා උපදෙස් - 2 සිරි ඇලන් මැතිනියරාමයේදී.00:33:06
7752017/01/26අතිපුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ- 8/01/2017 විදර්ශනා උපදෙස් - I සිරි ඇලන් මැතිනියරාමයේදී.00:33:07
7762017/01/172016-12-18 එඬේරමුල්ල වත්තල - Mankadawala Sudassana Himi01:47:10
7772017/01/17අති පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ - පුණ්ණමා සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව - 07/01/1702:28:45
7782017/01/17අති පුඋජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්ම දේශනාව - ඇලන් මැතිනියාරාමය - 08/01/1702:17:53
7792017/01/09නිවන් දැකීමට අභිධර්මය උවමනාද? ven.Mankadawala Sudassana Thero00:13:53
7802016/12/24පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි නිවනට මග02:30:01
7812016/12/182016-12-17 තණ්හාවේ ස්වභාවය - කහතුඩුව Mankadawala Sudassana Thero01:45:43
7822016/12/092016-11-27 සත්ව පුද්ගල සඥාව ඇතිවන්නේ හිතෙයි Mankadawala Sudassana Thero01:50:27
7832016/11/211 - Mankadawala Sudassana Himi -2015-04-0400:02:36
7842016/11/13අපි කරන කුසල අකුසල වල විපාක ලැබෙන තරම දැනගනිමු....00:04:29
7852016/11/09"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Mankadawala Sudassana Thero01:35:37
7862016/11/082016-11-04 අපි සකස් කරගෙන දුක් විඳින අයුරු - Mankadawala Sudassana Thero01:41:01
7872016/11/05අපේ මේ ජීවිතය කියන්නෙ මේ ගෙවෙන අවුරැදු 50-60 විතරක් නම් නෙමෙයි......00:03:32
7882016/10/29රස්සාවක් කරන හැමෝම මොහොතක් අහන්න... මෙහෙමද ජීවිතය ගෙවෙන්නෙ....00:03:53
7892016/10/25ක්ෂණසම්පත්තිය ලද මේ මොහොත....00:01:26
7902016/10/23ඔබ අතින් පෙර සිදුවු වැරදි මතක්වෙලා හිත පිච්චෙනවද? පසුතැවෙනවද? එසේනම් මේ විනාඩි 4 ඔබටමයි,00:05:09
7912016/10/20මේ විනාඩි 2 ඔබව දහමට යොමුකරාවි00:02:26
7922016/10/09Ven. Mankadawala Sudassana Thero - විදර්ශනා කරන හැටි00:29:51
7932016/10/03Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 02-10-201600:42:42
7942016/09/11අතිපූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ - නාවුල භික්ෂු දේශනාව 2016.09.0100:35:54
7952016/09/05Most Ven Mankadawala Sudassana Thero 5- 09- 201600:47:32
7962016/08/142016-06-11 BMICH රූපයේ උදය වැය - Mankadawala Sudassana Thero02:24:11
7972016/08/022016-06-12 ප්‍රඥා උදපාදි - රත්නපුර Mankadawala Sudassana Thero03:29:54
7982016/07/312016-02-06 පටිච්චසමුප්පාදයේ නොදුටු පැතිකඩක් Mankadawala Sudassana Thero02:20:06
7992016/07/05Mankadawala Sudassana Himi 101:00:03
8002016/07/05Mankadawala Sudassana Thero Dhamma Deshana 500:04:42
8012016/07/05Mankadawala Sudassana Thero Dhamma Deshana 400:29:57
8022016/07/05Mankadawala Sudassana Thero Dhamma Deshana 300:29:57
8032016/07/05Mankadawala Sudassana Thero Dhamma Deshana 200:29:59
8042016/07/05Mankadawala Sudassana Thero Dhamma Deshana 100:30:01
8052016/07/042016-06-12 ප්‍රඥා උදපාදි - රත්නපුර Mankadawala Sudassana Thero03:08:05
8062016/07/01Ven. Mankadawala Sudassana Thero - ‍පිනෙන් පොහොසත් වන්න00:07:36
8072016/06/27ධම්ම හදය Ven Mankadawala Sudassana Thero 27June 2016 0600:41:16
8082016/06/27Ven. Mankadawala Sudassana Thero at Sri Saranankararamaya and Wayamba University | 2016-06-2202:32:36
8092016/06/26Sudassana Thero June 21, 201602:24:15
8102016/06/242016-02-06 විඥානය නොපිහිටන සේ සතිපට්ඨානය - Mankadawala Sudassana Thero02:12:35
8112016/06/20"හද සනසන බුදු සිසිලස" - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:24:10
8122016/06/19"හද සනසන බුදු සිසිලස" - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි02:23:20
8132016/06/19Anapana Vidharshana by Ven Mankadawala Sudassana Thero00:14:43
8142016/06/15Mankadawala Sudassana Thero01:33:27
8152016/06/132016-06-11 සිතින්ම සකස් කළ නිමිති සමූහය - සංස්කාර ස්කන්ධය Mankadawala Sudassana Thero01:59:25
8162016/06/12Ven Mankadawala Sudassana Thero 12 June 201601:13:58
8172016/06/08ven.mankadawala sudassana himi01:43:41
8182016/06/05පටිච්ච සමුප්පාදය Ven Mankadawala Sudassana Thero 05- 06- 201601:05:54
8192016/05/30සතිපට්ඨානය -කායගතාසතිය Ven Mankadawala Sudassana Thero 29-05-201601:08:35
8202016/05/192016-05-18 කිංසුකෝපම සූත්‍රය - Mankadawala Sudassana Himi02:15:19
8212016/04/2303.Ven Sudassana Thero (Noasu Dharmaya)01:30:24
8222016/04/2102. Ven.Sudassana Thero (Noasu Dharmaya)01:06:45
8232016/04/2101.Ven Sudassana Thero (Noasu Dharmaya)01:21:55
8242016/04/03Ven Mankadawala Sudassana Thero - මහා සතර සතිපට්ඨානය (Maha Satara sathi pattanaya)05:35:42
8252016/03/18අනිත්‍ය බලන හැටි - Ven. Mankadawala Sudassana Thero01:07:01
8262016/03/152015-12-30 සතිපට්ඨාන Part 2 - Mankadawala Sudassana Himi01:26:06
8272016/03/152015-12-30 සතිපට්ඨාන Part 1 - Mankadawala Sudassana Himi01:16:44
8282016/03/142016-02-14 මාතර දුර්ලභ දේශනා Part 2 - Mankadawala Sudassana Thero01:44:29
8292016/03/142016-02-14 මාතර දුර්ලභ දේශනා Part 1 - Mankadawala Sudassana Thero01:31:52
8302016/03/112016_2_29_sabba papassa akanam_mankadawala sudassana himi01:45:05
8312016/03/052015-12-29 පටිච්චසමුප්පාදය Discussion - Mankadawala Sudassana Himi01:16:22
8322016/02/282015-12-29 සාසනය රැකගන්නේ කෙසේද - Mankadawala Sudassana Thero02:02:51
8332016/02/202011 සබ්බාසව Sabbasawa Sutta - Mankadawala Sudassana Himi01:17:20
8342016/02/202011 සබ්බපාපස්ස අකරණං - Mankadawala Sudassana Himi01:03:37
8352016/02/202011-10-20 6hr Satipattana Part 3 - Mankadawala Sudassana Thero01:59:10
8362016/02/192011 වත්ථුනානත්ත ඥාන - Mankadawala Sudassana Himi01:01:41
8372016/02/192011-10-20 6hr Satipattana Part 1 - Mankadawala Sudassana Thero01:59:01
8382016/02/192011-10-20 6hr Satipattana Part 2 - Mankadawala Sudassana Thero01:59:16
8392016/02/19Sadaham sawana - කර්මය හා පටිච්චසමුප්පාදය -අන්තර්ජාලයෙන්- පූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ02:49:28
8402016/02/162016-02-14 Maradana Part 3 - Mankadawala Sudassana Thero00:48:12
8412016/02/162016-02-14 Maradana Part 2 - Mankadawala Sudassana Thero01:00:43
8422016/02/162016-02-14 Maradana Part 1 - Mankadawala Sudassana Thero01:00:03
8432016/01/23Sadaham sawana - from Path to Nirvana -උපාදාන ස්කන්ධ - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:07:02
8442016/01/23Sadaham sawana - from Path to Nirvana -ආයතන නිරෝධය - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:22:27
8452016/01/202016-01-13 නාවුල භික්ෂු දේශනා - සළායතන නිරෝධය - Mankadawala Sudassana Himi01:22:27
8462016/01/192016-01-12 නාවුල භික්ෂු දේශනා - උපාදාන ස්කන්ධ - Mankadawala Sudassana Himi01:07:02
8472015/12/30Mankadawala Sudassana Thero - Important Talks01:49:39
8482015/12/222015-11-25 Kohuwala - Mankadawala Sudassana Himi01:53:11
8492015/12/222015-12-19 ත්‍රිමාණ අවකාශයේ ස්වභාවය - Mankadawala Sudassana Thero00:40:31
8502015/11/30sadaham Sawana - නිමිති ලෝකය - පුජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ01:40:55
8512015/11/25තිපරි වට්ටය සහිත පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහය - Ven Mankadawala Sudassana Thero | 02 05 201501:20:03
8522015/11/242015-11-18 Nimithi Lokaya - Mankadawala Sudassana Himi01:40:55
8532015/11/20අතිපූජනීය මාන්කඩවල සුදස්සන යතිවරයානන්වයන්සේ_2015_11_14 දින බසවක්කුලමේ සිදුකළ විශේෂ දේශනාව..01:21:58
8542015/10/132015-06-14 Trace Expert City-4 Mankadawala Sudassana Thero00:56:21
8552015/10/132015-06-14 Trace Expert City-3 Mankadawala Sudassana Thero00:53:26
8562015/10/132015-06-14 Trace Expert City-2 Mankadawala Sudassana Thero00:53:33
8572015/10/132015-06-14 Trace Expert City-1 Mankadawala Sudassana Thero00:49:34
8582015/10/1208. ඉරියාපථ පබ්බය (පුර්ව භාග ප්‍රතිපදාව ) - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:10:12
8592015/10/0706. ලෝක සමුදය - මනෝමය ලෝකය ගොඩනගා ගන්නා අයුරු - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:36:57
8602015/09/2905. සත් තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම / සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:10:20
8612015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 001 Satipatthana Part 100:55:40
8622015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 004 Satipatthana Part 400:58:05
8632015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 002 Sathipatthana Part 200:57:15
8642015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 003 Satipatthana part 300:55:57
8652015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 005 Satipatthana Part 500:54:11
8662015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 006 Satipatthana Part 600:58:54
8672015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 011 Urgency Required01:17:11
8682015/09/07Ven. Mankadawala Sudassana Thero 010 Salayatana00:44:56
8692015/09/02කාය හා වචී විඥ්ඥප්ති රූප - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:11:54
8702015/09/0103. ධම්මායතන පරියාපන්න සුඛුම රූප - කාය විඥ්ඥාප්ති රූප - Ven Mankadawala Sudassana Thero00:06:52
8712015/08/042015-06-02 Labunoruwa Retreat - 4 Mankadawala Sudassana Thero01:43:15
8722015/08/042015-06-01 Labunoruwa Retreat - 3 Mankadawala Sudassana Thero01:57:57
8732015/08/032015-05-31 Labunoruwa Retreat - 2 Mankadawala Sudassana Thero01:22:42
8742015/08/032015-05-31 Labunoruwa Retreat - 1 Mankadawala Sudassana Thero01:29:20
8752015/07/13Sadaham sawana - සමත හා විදර්ශනා භාවනා කමටහන් - Ven . Mankadawala sudassana himi.00:59:45
8762015/07/01Sadaham sawana - සියලු සංස්කාරයෝ 04 - Ven Mankadawala sudassana swameenwahanse00:54:22
8772015/07/01Sadaham sawana - සියලු සංස්කාරයෝ 03 - Ven Mankadawala sudassana swameen wahanse00:50:56
8782015/07/01Sadaham sawana - සියලු සංස්කාරයෝ 02 - Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse00:52:50
8792015/07/01Sadaham sawana -සියලු සංස්කාරයෝ 01 -Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse01:00:21
8802015/06/30Sadaham sawana -අසංකත නිර්වානය 1 -Ven Mankadawala sudassana swameen wahanse00:55:07
8812015/06/28Sadaham sawana - නිර්වාණයට නිවැරදි මාර්ගය - Ven. Mankadawala sudassana Swameen wahanse02:07:10
8822015/06/27Ven. Mankadawala Sudassana Thero - Dharma Deshanawa00:55:33
8832015/06/24Sadaham sawana - ධර්ම දේශණා 3 - Ven. Mankadawala Sudassana swameenwahanse00:30:51
8842015/06/24Sadaham sawana - ධර්ම දේශණා 2 - Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse01:22:11
8852015/06/24Sadaham sawana- ධර්ම දේශණා 1 - Ven. Mankadawala sudassana Swameen wahanse02:00:39
8862015/06/21Sadaham sawana- From Internet- Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse01:04:35
8872015/06/19Sadaham sawana - from internet - Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse02:00:21
8882015/06/19Sadaham sawana - From Inter net -Ven. Mankadawala sudassana swameen wahanse01:39:59
8892015/06/16Sadaham sawana - Fron Internet - Ven. Mankadawala Sudassana swameen wahanse02:00:16
8902015/05/10Ven. Mankadawala Sudassana Thero | 2015-05-10 ජරා මරණ දුක හඳුනා ගනිමු01:22:48
8912015/04/27sudassana thero at paramitha vihara melbourne date 19-04-201501:29:01
8922015/04/18පූජ්‍ය මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ (කර්මය රැස් වීම සහ ක්‍ෂය වීම හඳුනා ගනිමු.) 18-04-201501:18:46
8932015/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero Ariya Maggaya 300:54:28
8942015/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero Ariya Maggaya 201:03:52
8952015/03/12Ven Mankadawala Sudassana Thero Z01 Cheto vimukthi meghiya sutta00:53:46
8962015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Ariya Maggaya 100:55:40
8972015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel07 2011 12 06 Adelaide evening dhamma discusion 201:20:00
8982015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel06 2011 12 06 Adelaide evening dhamma discusion 101:51:12
8992015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel05 2011 12 05 Adelaide01:16:47
9002015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel04 2011 12 04 Adelaide00:13:04
9012015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel03 2011 12 03 Adelaide Part 200:49:27
9022015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel02 2011 12 03 Adelaide Part 101:19:45
9032015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Adel01 2011 12 02 Adelaide01:43:00
9042015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero A01 Urgency Required01:17:36
9052015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Sathipattanaya01:52:45
9062015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Seelaya Part 2 of 2 200701:15:13
9072015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Seelaya Part 1 of 2 200701:03:50
9082015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Sabbasava Sutta01:08:38
9092015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Poya Deshana Part 400:42:33
9102015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Maha Butha Rupa01:22:52
9112015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Kandy 2008 Deshana 2B01:21:39
9122015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Kandy 2008 Deshana 2A01:18:21
9132015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Poya Deshana Part 301:14:07
9142015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Poya Deshana Part 201:14:18
9152015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Kaama Nirodhaya01:27:47
9162015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Gaddula baddha Sutta00:48:21
9172015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Esala Deshana 2 2007 Chaturarya Sathya00:47:38
9182015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Esala Deshana 1 2007 Chaturarya Sathya00:44:45
9192015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Poya Deshana Part 101:14:31
9202015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Nibbana00:50:03
9212015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Mel10 Sambuddha desana dandenong temple 2012 01 1402:06:16
9222015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Ekayano Ayan Bhikkave Maggo00:47:55
9232015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA06 6hr maha satipatthana part 6 of00:58:57
9242015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA05 6hr maha satipatthana part 5 of00:54:14
9252015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Mel08 Dhamma discussion 2012 02 0302:00:02
9262015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Mel05 Majja suttha Part 03 2012 01 1101:32:45
9272015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Mel04 Majja suttha part 02 2011 12 2801:21:50
9282015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Mel03 Majja suttha part 01 2011 12 2101:38:49
9292015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA04 6hr maha satipatthana part 4 of00:58:08
9302015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA01 6hr Maha Satipatthana part 1 of00:55:43
9312015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E11 2013 11 Poya Nibbana01:53:58
9322015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E09 2013 8 14 Meditation Instructions00:45:06
9332015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E08 2013 08 09 Mathale Seela Samadhi Panna Vimukthi01:12:37
9342015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS11 Salayatanancha Pajanathi 2011 11 900:47:14
9352015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS10 Phassancha Pajanathi 2011 09 0400:55:09
9362015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E07 2013 08 08 Kandy Chetho Vimukthi01:10:40
9372015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E06 2013 07 17 Kohuwala Part 2 Patichcha Samuppadaya01:23:41
9382015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E05 2013 07 17 Kohuwala Part 1 Patichcha Samuppadaya01:24:17
9392015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E04 2013 07 09 Deshanawa01:37:13
9402015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E03 2013 07 05 Deshanawa02:05:13
9412015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Dukka Satya 200701:05:14
9422015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS16 Asawancha Pajanathi 2011 10 1600:53:16
9432015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA03 6hr maha satipatthana part 3 of00:56:01
9442015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero EA02 6hr maha satipatthana part 2 of00:57:19
9452015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS15 Avijjacha Pajanathi 2011 10 0900:53:13
9462015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS14 Sankharancha Pajanathi 2011 10 200:52:50
9472015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS13 Wihnnananca Pajanathi 2011 09 2300:55:37
9482015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS12 Namarupancha Pajanati 2011 9 1900:42:08
9492015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero E10 2013 08 25 Q&A on PoyaDeshana vol incr02:10:58
9502015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero Dukka Satya Talk with Q&A01:36:00
9512015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS08 Tanhacha Pajanathi 2011 8 2100:55:07
9522015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS07 Upadanancha Pajanathi 2011 8 1400:55:59
9532015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS09 Wedanancha Pajanathi 2011 08 2800:52:54
9542015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS04 Jaramaranancha Pajanathi 2011 07 3100:59:51
9552015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS03 Dukkhancha Pajanathi 2011 06 1700:59:13
9562015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS06 Bhavaya 2011 Full00:54:15
9572015/03/11Ven Mankadawala Sudassana Thero DS05 Jatincha Pajanathi 2011 10 700:59:55
9582015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero DS02 Aharancha Pajanathi 2011 6 2400:58:58
9592015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero DS01 Akusalancha Pjanathi 2011 06 2000:52:07
9602015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero Dharma Alabhaniyaa Dharma01:01:00
9612015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero Caturarya Satya 300:56:53
9622015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero Caturarya Satya 200:44:21
9632015/03/10Ven Mankadawala Sudassana Thero Caturarya Satya 100:42:54
9642014/10/24Sadaham Sawana - Dharma Deshana From Neth fm.Ven . Mankadawala Sudassana himi.00:52:31
9652014/10/162014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula01:45:38
9662014/10/162014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula01:51:50
9672014/09/262012-05-26 ක්ෂණ සම්පත්තිය - මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි00:15:52
9682014/09/192014-08-10 පොහෝ දින සාකච්ඡාව - by Mankadawala Sudassana Thero02:26:58
9692014/09/192014-09-08 පොහෝ දින සාකච්ඡාව - by Mankadawala Sudassana Thero01:48:55
9702014/09/192014-09-08 සනාථ සූත්‍රය - පොහෝ දින by Mankadawala Sudassana Thero01:40:02
9712014/09/19සහවස්ස දස්සන සම්පදාය 2012-01-18 Melbourne By Mankadawala Sudassana Thero01:42:30
9722014/09/14කුසලය, අකුසලය හා සම්මා දිට්ඨිය 1 — පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:01
9732014/09/11Damma Hadaya - Mankadawala Sudassana Thero (part 2)01:00:22
9742014/09/11Damma Hadaya - Mankadawala Sudassana Thero (part 1)00:56:18
9752014/08/27සබ්බ පාපස්ස අකරණං 1 - පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ01:17:19
9762014/07/262013-07-13 ජූලි පෝය දේශනාව - රූප උපාදානස්කන්ධ - Mankadawala Sudassana Thero01:36:34
9772014/07/132014-06-09 කයට පුද්ගලයෙකු යැයි රැවටෙන්නේ ඇයි? සුඛුම රූප හඳුනාගනිමු Mankadawala Sudassana Thero01:53:10
9782014/06/28Rev Mankadawala Sudassana Thero at Paramitha vihara Melbourne (Day 8 14-06-2014) part 3 poson sil00:59:49
9792014/06/28Rev Mankadawala Sudassana Thero at Paramitha Vihara Melbourne (12-06-2014 day 7 )03:15:08
9802014/06/26MANKADAWALA SUDASSANA THERO AT PARAMITHA VIHARAYA (20.06.2014 DAY 10)- PART 100:49:01
9812014/06/26MANKADAWALA SUDASSANA THERO AT PARAMITHA VIHARAYA (20.06.2014 DAY 10) PART 201:40:18
9822014/06/26MANKADAWALA SUDASSANA THERO AT PARAMITHA VIHARAYA (20.06.2014 DAY 10) PART 300:49:51
9832014/06/25MANKADAWALA SUDASSANA THERO AT PARAMITHA VIHARAYA (21.06.2014 DAY 11)- PART 101:31:11
9842014/06/25MANKADAWALA SUDASSANA THERO AT PARAMITHA VIHARAYA (21.06.2014 DAY11)- PART 202:00:32
9852014/06/252014-06-08 ත්‍රිලක්‍ෂණ භාවනා උපදෙස් - Mankadawala Sudassana Thero00:45:20
9862014/06/22Rev Mankadawala Sudassana Thero at Paramitha vihara Melbourne (19-06-2014 day 9)01:39:06
9872014/06/20Rev Mankadawala Sudassana Thero at Paramitha vihara Melbourne day 8(14-06-2014) part 2 poson sil01:21:50
9882014/06/20Rev Mankadawala Sudassana Thero at Paramitha vihara Melbourne Day 8 part 1(2014-06-14) poson sil01:11:29
9892014/06/182014-06-08 නිවැරදිව අනිත්‍ය බලන්නේ කෙසේද? Mankadawala Sudassana Thero01:09:25
9902014/06/042014-05-23 සොතාපත්ති අංග, පටිච්චසමුප්පාදය හා රූපය පිරිසිඳ දැකීම01:36:40
9912014/06/042014-05-04 අප්‍රමාදීව දුකින් මිදෙමු - Mankadawala Sudassana Thero01:55:57
9922014/06/042014-05-23 අරක සුත්‍රය - Mankadawala Sudassana Thero00:52:28
9932014/06/04Mankadawala Sudassana thero at Paramitha Vihara Day 6 Part 301:31:38
9942014/06/04Mankadawala Sudassana thero at Paramitha Vihara Day 6 Part 201:41:43
9952014/06/04Mankadawala Sudassana thero at Paramitha Vihara Day 6 Part 100:48:11
9962014/06/03Rev Mankadawala sudassana thero at Paramitha vihara Day 5 part 300:48:11
9972014/06/03Rev Mankadawala sudassana thero at Paramitha vihara Day 401:18:15
9982014/06/03Rev Mankadawala sudassana thero at Paramitha vihara Day 3 part 300:41:37
9992014/06/03Rev Mankadawala sudassana thero at Paramitha vihara Day 5 part 201:33:08
10002014/06/03Rev Mankadawala sudassana thero at Paramitha vihara Day 5 part 101:08:19
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1264)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.