උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 93 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2000:48:37
22019/11/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 92 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1900:50:06
32019/11/21ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-20) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 92 කොටස00:51:49
42019/11/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:39
52019/11/20ධර්ම සාකච්ඡාව (2019 - 11 - 19) පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - Ven Ududumbara Kashyapa thero01:10:26
62019/11/20ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-11-19) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 91 කොටස00:52:28
72019/11/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:28
82019/11/19ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-11-18) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 90 කොටස00:52:59
92019/11/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:59
102019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 91 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1800:51:05
112019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 90 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1700:49:53
122019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 89 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1600:51:13
132019/11/18ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-17) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 89 කොටස00:51:41
142019/11/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:41
152019/11/17ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-16) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 88 කොටස00:53:18
162019/11/17නිවන් මග විමසුම 08︱අටවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:34:31
172019/11/17නිවන් මග විමසුම 07︱සත්වන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:54
182019/11/17නිවන් මග විමසුම 06︱සයවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:42:39
192019/11/17නිවන් මග විමසුම 05︱පස්වන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:58:51
202019/11/17නිවන් මග විමසුම 04︱සතරවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:03:32
212019/11/17නිවන් මග විමසුම 03︱තෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:01:01
222019/11/16නිවන් මග විමසුම 02︱දෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:00:43
232019/11/16නිවන් මග විමසුම 01︱ප්‍රථම දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:59:57
242019/11/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 87 - (Dhamma sermon Bana 88)00:50:50
252019/11/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:18
262019/11/16ලොව දිනන බුදු මග 76කොටස 2019 11 03 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:52:12
272019/11/15ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-15) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 87 කොටස00:50:50
282019/11/15ලොව දිනන බදු මග 76 කොටස 2019 11 02 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:52:47
292019/11/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:50
302019/11/15Lowa-Dinana-Budu-Maga – 87 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1400:51:22
312019/11/15Lowa-Dinana-Budu-Maga 88 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1500:48:36
322019/11/14ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-14) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 86 කොටස00:52:05
332019/11/14 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 86 - (Dhamma sermon Bana 87)00:52:05
342019/11/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:05
352019/11/14 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 85 - (Dhamma sermon Bana 86)00:52:14
362019/11/14Lowa-Dinana-Budu-Maga 86 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1300:50:30
372019/11/13ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-13) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 85 කොටස00:52:14
382019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 84 - (Dhamma sermon Bana 85)00:53:12
392019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 83 - (Dhamma sermon Bana 84)00:53:06
402019/11/13Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-13 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:14
412019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 80 - (Dhamma sermon Bana 83)00:53:06
422019/11/12ලොව දිනන බුදු මග 75වෙනි කොටස2019 11 01පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලික00:50:48
432019/11/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:06
442019/11/12ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-11-11) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 84 කොටස00:53:12
452019/11/11ලොව දිනන බුදු මග74 වෙනි කොටස2019 10 31 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා tv00:51:03
462019/11/11ලොව දිනන බුදු මග73 කොටස 2019 10 30 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:52:37
472019/11/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:12
482019/11/11සැකසුරුවමින් දිවිමඟ ජයගමු00:40:06
492019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 79 - (Dhamma sermon Bana 82)00:47:01
502019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 78 - (Dhamma sermon Bana 81)00:52:39
512019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 76 - (Dhamma sermon Bana 80)00:52:33
522019/11/11Lowa-Dinana-Budu-Maga 85 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1100:51:16
532019/11/11Lowa-Dinana-Budu-Maga 84 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1000:51:23
542019/11/10ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-10) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 83 කොටස00:53:06
552019/11/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
562019/11/10ඉදිරියේදි බණ කියන්න රටක් ඉතිරිවෙන්නෑ - පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:01
572019/11/10Lowa-Dinana-Budu-Maga 83 - Ven Ududumbara Sobitha Thero 2019 11 0900:53:37
582019/11/08ලොව දිනන බුදු මග 72 දෙවැනි කොටස 2019 10 29පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:53:08
592019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (79 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:14
602019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (78 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:53
612019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-07) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 80 කොටස00:47:46
622019/11/08ලොව දිනන බුදු මග 71කොටස 2019 10 28 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:50:28
632019/11/07Ven. Ududumbara Kashyapa Thero call off the fast00:05:49
642019/11/07ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-06) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 79 කොටස00:48:50
652019/11/07Lowa-Dinana-Budu-Maga – 81 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0700:47:46
662019/11/07සිත් මෙත් මල් පෝදා වැඩසටහන - බිනර පෝය (සැප්තැම්බර් 2019)00:53:51
672019/11/07ලොව දිනන බුදු මග 70 කොටස 2019 10 27 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:52:04
682019/11/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:47:01
692019/11/06අවු 71 දේශපාලනය ගැන උඩුදුම්බර හිම්යක් කිව්ව තිත්ත ඇත්ත Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:14:54
702019/11/06Lowa-Dinana-Budu-Maga 80 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0600:44:54
712019/11/06පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් මාරාන්තික උපවාසය අත්හරී 2019 11 0500:03:55
722019/11/06සතිපට්ඨාන 05︱අවසාන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:18
732019/11/06සතිපට්ඨාන 04︱සතරවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
742019/11/06MCC ගිවිසුම ගැන හෙළිකල කාශ්‍යප හාමුදුරුවො ඔබ නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක් Ududumbara Kashyapa Thero00:14:20
752019/11/06සතිපට්ඨාන 03︱තෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:06
762019/11/06සතිපට්ඨාන 02︱දෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:09
772019/11/06සතිපට්ඨාන 01︱ආරම්භක දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:56
782019/11/06ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-11-05) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 78 කොටස00:53:55
792019/11/06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමින්ගේ MCC ගැන විස්තර කිරීම00:14:13
802019/11/06ඉදිරියේදි බණ කියන්න රටක් ඉතිරිවෙන්නෑ00:14:04
812019/11/06කාශ්‍යප හිමියන් මාරාන්තික උපවාසය අත්හරියි00:04:27
822019/11/06ලොව දිනන බුදු මග 69කොටස 2019 10 26පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:59:03
832019/11/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:39
842019/11/05ප්‍රසිද්ද හිමි නමක් යලිත් උපවාසක00:14:49
852019/11/05Lowa-Dinana-Budu-Maga 79 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0500:50:32
862019/11/05පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් MCC ගිවිසුමට එරෙහි මාරාන්තික උපවාසයේ ‍| Ven Ududumbara Kassapa00:10:55
872019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (73 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:47
882019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (72 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:25
892019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (71 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:28
902019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (70 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:30
912019/11/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:43
922019/11/04ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-03) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 76 කොටස00:54:20
932019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 75 - (Dhamma sermon Bana 79)00:53:10
942019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 74 - (Dhamma sermon Bana 78)00:51:14
952019/11/04Lowa-Dinana-Budu-Maga 77 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0300:50:31
962019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 73 - (Dhamma sermon Bana 77)00:51:16
972019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 72 - (Dhamma sermon Bana 76)00:52:48
982019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 71 - (Dhamma sermon Bana 75)00:53:26
992019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 70 - (Dhamma sermon Bana 74)00:50:49
1002019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 69 - (Dhamma sermon Bana 73)00:52:16
1012019/11/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:33
1022019/11/03ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-02) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 75 කොටස00:55:13
1032019/11/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:10
1042019/11/02Lowa-Dinana-Budu-Maga 76 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0200:50:44
1052019/11/02ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-01) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 74 කොටස00:52:58
1062019/11/02අනිත්‍ය වැඩිම සරලව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:13:02
1072019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (69 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:02
1082019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (68 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:41
1092019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (67 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:03
1102019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (66 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:30
1112019/11/02ලොව දිනන බුදු මග 68 වෙනි කොටස 2019 10 25 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාවbudis tv00:53:11
1122019/11/01ලොව දිනන බුදු මග 67වෙනි කොටස 2019 10 23 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:51:07
1132019/11/01ලොව දිනන බුදු මග 66 වෙනි කොටස 2019 11 23 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis tv00:50:25
1142019/11/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:14
1152019/11/01තනිකම නොදැනෙන තනිවීම00:01:30
1162019/11/01Lowa-Dinana-Budu-Maga 75 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0100:49:27
1172019/11/01ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-10-31) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 73 කොටස00:52:04
1182019/10/31Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-31 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:16
1192019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (65 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:59:36
1202019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (64 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:40
1212019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (66 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:37
1222019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-10-30) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 72 කොටස00:54:22
1232019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (65 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:57
1242019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (64 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:31
1252019/10/31Lowa-Dinana-Budu-Maga – 74 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 3100:47:20
1262019/10/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:48
1272019/10/30Lowa-Dinana-Budu-Maga 73 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 3000:50:53
1282019/10/30ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-10-29) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 71 කොටස00:55:40
1292019/10/30ලොව දිනන බුදු මඟ - Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 2600:59:20
1302019/10/29ලොව දිනන බුදු මග 65කොටස 2019 10 22 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:51:04
1312019/10/29Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-29 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:26
1322019/10/29ලොව දිනන බුදු මග 64කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 10 21සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:55:25
1332019/10/29ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-10-28) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 70 කොටස00:52:54
1342019/10/29Lowa-Dinana-Budu-Maga 72 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2900:51:28
1352019/10/28Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-28 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:49
1362019/10/28Lowa-Dinana-Budu-Maga 71 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2800:48:15
1372019/10/28ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-27 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 69 කොටස00:54:35
1382019/10/28ලොව දිනන බුදු මඟ - Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 2300:50:43
1392019/10/28Lowa-Dinana-Budu-Maga 70 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2700:50:11
1402019/10/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:16
1412019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 68 - (Dhamma sermon Bana 72)00:59:20
1422019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 67 - (Dhamma sermon Bana 71)00:53:25
1432019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 66 - (Dhamma sermon Bana 70)00:51:23
1442019/10/27"දසරාජ ධර්මය"03:37:01
1452019/10/27ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-26 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 68 කොටස00:59:20
1462019/10/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:59:20
1472019/10/26Lowa-Dinana-Budu-Maga 69 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2600:56:56
1482019/10/26ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-25 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 67 කොටස00:55:42
1492019/10/26උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:06:48
1502019/10/25ලොව දිනන බොදු මග 63වෙනි කොටස 2019 10 20 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිසදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:52:22
1512019/10/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:25
1522019/10/25Lowa-Dinana-Budu-Maga 68 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2500:51:09
1532019/10/25Ape Jayamaga 02 (iii) 2019-10-04 | දැක්ම වෙනස්කිරීමට කල යුතුදේ කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:15:17
1542019/10/25Ape Jayamaga 02 (ii) 2019-10-04 | සෑබෑ ජයග‍්‍රහණය යනු කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:14:56
1552019/10/25Ape Jayamaga 02 (ii) 2019-10-04 | සතුට ඇතිකර ගැනීමට අප කරණ දේ හා කළයුතු දේ | අපේ ජයමග00:15:17
1562019/10/25Ape Jayamaga 01 (iii) 2019-10-03 | චිත්ත ශක්තිය වර්ධනය කළයුතු මාර්ගය කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:16:02
1572019/10/25Ape Jayamaga 01 (ii) 2019-10-03 | ජයග‍්‍රහණයට මූලිකවම හේතු වන්නේ කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:14:43
1582019/10/25Ape Jayamaga 01 2019-10-03 | යමක් ජය ගැනීමට කුමක් කල යුතු ද? | අපේ ජයමග00:14:47
1592019/10/25ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-24 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 66 කොටස00:51:23
1602019/10/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:23
1612019/10/24Lowa-Dinana-Budu-Maga – 67 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2400:49:03
1622019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (63 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:54
1632019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (62 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:52
1642019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (61 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:54
1652019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (60 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:48
1662019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (59 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:02
1672019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (58 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:41
1682019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (57 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:03
1692019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (56 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:10
1702019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-23 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 65 කොටස00:50:43
1712019/10/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 65 - (Dhamma sermon Bana 69)00:50:43
1722019/10/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:43
1732019/10/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 64 - (Dhamma sermon Bana 68)00:51:17
1742019/10/23Lowa-Dinana-Budu-Maga 66 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2300:48:21
1752019/10/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:17
1762019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 63 - (Dhamma sermon Bana 67)00:55:06
1772019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 62 - (Dhamma sermon Bana 66)00:52:38
1782019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 61 - (Dhamma sermon Bana 65)00:51:40
1792019/10/22මිරිස්කුඩු වලින් ගහගන්න මෝඩයින්ට කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:12:01
1802019/10/22ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-10-22) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 64 කොටස00:49:05
1812019/10/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:39
1822019/10/22Lowa-Dinana-Budu-Maga 65 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2200:49:05
1832019/10/21ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-10-21) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 63 කොටස00:53:20
1842019/10/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 64- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2100:53:20
1852019/10/20ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-20 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 62 කොටස00:52:38
1862019/10/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:38
1872019/10/20Lowa-Dinana-Budu-Maga-63-Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 20B00:50:42
1882019/10/20ලොව දිනන බුදු මග 62 කොටස 2019 10 19පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:51:20
1892019/10/19 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 60 - (Dhamma sermon Bana 64)00:52:34
1902019/10/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:40
1912019/10/19ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-19 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 61 කොටස00:48:32
1922019/10/19Lowa-Dinana-Budu-Maga 62- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1900:48:32
1932019/10/19උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1700:53:48
1942019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-18 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 60 කොටස00:52:34
1952019/10/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 59 - (Dhamma sermon Bana 63)00:53:47
1962019/10/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:34
1972019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (55 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:33
1982019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (54 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:36
1992019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (53 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:47
2002019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (52 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:03
2012019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (51 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:40
2022019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (50 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:20
2032019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (49 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:10
2042019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (48 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:41
2052019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (47 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:32
2062019/10/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 61- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1800:50:32
2072019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-17 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 59 කොටස00:53:48
2082019/10/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 58 - (Dhamma sermon Bana 62)00:50:42
2092019/10/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 57 - (Dhamma sermon Bana 61)00:50:49
2102019/10/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:47
2112019/10/17Lowa-Dinana-Budu-Maga – 60 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1700:53:43
2122019/10/16ලොව දිනන බුදු මග 58 කොටස 2019 10 16 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:32
2132019/10/16ලොව දිනන බුදු මග 57 කොටස 2019 10 15 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:29
2142019/10/16ලොව දිනන බුදු මග 56වෙනි කොටස 2019 10 14 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:35
2152019/10/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:42
2162019/10/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 58 කොටස (2019-10-16 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:48:40
2172019/10/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 57 කොටස (2019-10-15 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:49
2182019/10/16Lowa-Dinana-Budu-Maga 59- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1600:48:40
2192019/10/16ලොව දිනන බුදු මග 55 වෙනි කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවි00:51:54
2202019/10/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 56 - (Dhamma sermon Bana 60)00:54:55
2212019/10/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:49
2222019/10/15ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 57 කොටස (2019-10-14 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:04
2232019/10/15උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ - අයහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි,00:17:43
2242019/10/15Lowa-Dinana-Budu-Maga 58- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1500:48:46
2252019/10/15උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1400:54:56
2262019/10/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:55
2272019/10/14Lowa-Dinana-Budu-Maga 57- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1400:53:02
2282019/10/13ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 55 කොටස (2019-10-12 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:00
2292019/10/13Lowa-Dinana-Budu-Maga - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1200:50:45
2302019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 55 - (Dhamma sermon Bana 59)00:52:19
2312019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 58 - Dhamma sermon Bana 5800:53:51
2322019/10/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-12 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:19
2332019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 54 - (Dhamma sermon Bana 57)00:53:21
2342019/10/12ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 54 කොටස (2019-10-11 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
2352019/10/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 34 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:51:31
2362019/10/12ලොව දිනන බුදු මග 54 කොටස 2019 10 11 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budhist ටීවී00:53:08
2372019/10/12ලොව දිනන බුදු මග 53 කොටස2019 10 10 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:50:16
2382019/10/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:21
2392019/10/11"ලොව දිනන බුදු මග 52කොටස"2019 10 09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budhist ටීවී00:52:33
2402019/10/11Lowa-Dinana-Budu-Maga - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1100:51:31
2412019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 53 - (Dhamma sermon Bana 56)00:50:33
2422019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 52 - (Dhamma sermon Bana 55)00:52:49
2432019/10/11උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1000:50:33
2442019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 51 - (Dhamma sermon Bana 54)00:51:27
2452019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 50 - (Dhamma sermon Bana 53)00:53:04
2462019/10/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 53 කොටස (2019-10-10 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:51
2472019/10/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:33
2482019/10/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 52 කොටස (2019-10-09 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:49
2492019/10/10Lowa-Dinana-Budu-Maga – Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1000:49:07
2502019/10/09ලොව දිනන බුදු මඟ - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 10 0900:52:49
2512019/10/09Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-09 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:49
2522019/10/09තණ්හාව - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:44
2532019/10/09මෛත්‍රිය වඩන්නේ කෙසේද - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:08
2542019/10/09ලොව දිනන බුදු මඟ - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:27
2552019/10/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 51 කොටස (2019-10-08 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:27
2562019/10/08ලොව දිනන බුදු මග 51 කොටස 2019 10 08 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis tv00:51:11
2572019/10/08Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-08 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:26
2582019/10/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 50 කොටස (2019-10-07 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:05
2592019/10/08Lowa-Dinana-Budu-Maga 51 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-0800:49:33
2602019/10/08ඡන්දය ඉල්ලගෙන ගෙදරට එන අයගෙන් ඔබ ඇසිය යුතු දේවල්00:13:07
2612019/10/078 October 201900:52:44
2622019/10/07ලොව දිනන බුදු මග 49 කොටස 2019 20 06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:56:06
2632019/10/07Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
2642019/10/07ලොව දිනන බුදු මග 48 කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 10 05 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:52:05
2652019/10/07ඡන්දය ඉල්ලගෙන ගෙදරට එන අයගෙන් ඔබ ඇසිය යුතු දේවල් ududumbara kashyapa thero Dharma Deshana00:13:07
2662019/10/07ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 49 කොටස (2019-10-06 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:30
2672019/10/07Lowa-Dinana-Budu-Maga 50 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 0700:51:01
2682019/10/07 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 49 - (Dhamma sermon Bana 52)00:53:55
2692019/10/06ලොව දිනන බුදු මඟ 47 කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 10 04සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:46:58
2702019/10/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:55
2712019/10/06ලොව දිනන බුදු මග 46 කොටස2019 10 03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිසදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:49:16
2722019/10/06ලොව දිනන බුදු මග 45වෙනි කොටස 2019 10 02 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:46
2732019/10/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 33 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:50:06
2742019/10/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 51 - Dhamma sermon Bana 5101:47:57
2752019/10/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 48 - (Dhamma sermon Bana 50)00:52:27
2762019/10/06Lowa Dinana Budu Maga 49 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-0600:51:35
2772019/10/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 48 කොටස (2019-10-05 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:27
2782019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 47 - (Dhamma sermon Bana 49)00:47:20
2792019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 46 - (Dhamma sermon Bana 48)00:49:32
2802019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 45 - (Dhamma sermon Bana 47)00:48:59
2812019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 44 - (Dhamma sermon Bana 46)00:53:32
2822019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 43 - (Dhamma sermon Bana 45)00:53:22
2832019/10/05ලොව දිනන බුදු මග 44වෙනි කොටස 2019 10 01පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව buddhist tv00:53:10
2842019/10/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:27
2852019/10/05ලොව දිනන බුදු මග 43වෙනි කොටස 2019 09 30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව buddhist tv00:53:01
2862019/10/05ලොව දිනන බුදු මග 42 වෙනි කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 09 29සදහම් ධර්ම දේශණාව00:50:33
2872019/10/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100500:50:18
2882019/10/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 47 කොටස (2019-10-04 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:47:20
2892019/10/04ලොව දිනන බුදු මග 41වෙනි කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 09 2700:46:47
2902019/10/04ලොව දිනන බුදු මග 40වෙනි කොටස 2019 09 27 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:45:08
2912019/10/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:47:19
2922019/10/04ලොව දිනන බුදු මග 39 කොටස2019 09 26පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ00:51:07
2932019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (46 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:46
2942019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (45 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:14
2952019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (44 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:47
2962019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (43 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:37
2972019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (42 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:58
2982019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (41 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:00
2992019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (40 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:41
3002019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (39 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:43
3012019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (38 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:15
3022019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (37 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:12
3032019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (36 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:04
3042019/10/04ලොව දිනන බුදු මග 38 වෙනි කොටස 2019 09 24පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිසදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:37
3052019/10/04ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 46 කොටස (2019-10-03 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:32
3062019/10/04Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 0400:45:21
3072019/10/04"අපේ ජයමග"00:00:49
3082019/10/03ලොව දිනන බුදු මග 37 වෙනි කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:53:44
3092019/10/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:32
3102019/10/03ලොව දිනන බුදු මග 36 වෙනි කොටස 2019 09 23 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:30
3112019/10/03උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:45
3122019/10/03ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 45 කොටස (2019-10-02 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:48:59
3132019/10/03Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100300:47:45
3142019/10/03ලෝකය දිනාගන්න පළමුව තමා තමන්ව දිනා ගත යුතුයි, සමගියෙන් සිටීමට කල යුතු දේ00:51:32
3152019/10/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:48:59
3162019/10/02ලොව දිනන බුදු මග 34 වෙනි කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 09 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:54:08
3172019/10/02ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 44 කොටස (2019-10-01 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:32
3182019/10/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100200:46:56
3192019/10/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100100:51:32
3202019/10/01ලොව දිනන බුදු මග 31වෙනි කොටස 2019 09 18 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:55
3212019/10/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:32
3222019/10/01ඔබේ දරුවාට ඔබ ඉටු කළ යුතු යුතුකම් ඔබ අතින් සිදු වුණාද?00:10:16
3232019/10/01ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 43 කොටස (2019-09-30 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:22
3242019/09/30ලොව දිනන බුදු මග 33වෙනි කොටස 2019 09 20 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:51
3252019/09/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:22
3262019/09/30 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 42 - (Dhamma sermon Bana 44)00:50:43
3272019/09/30ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 49 කොටස (2019-10-06 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:43
3282019/09/30එක් අයෙක් නිවැරදි උනොත් ඒ පවුල සමගි කල හැකියි - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019092900:49:02
3292019/09/30Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019093000:51:35
3302019/09/30Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019092900:49:02
3312019/09/30ලොව දිනන බුදු මග 30වෙනි කොටස2019 09 17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:53:40
3322019/09/30 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 41 - (Dhamma sermon Bana 43)00:46:47
3332019/09/29 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 40 - (Dhamma sermon Bana 42)00:45:27
3342019/09/29Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-29 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:43
3352019/09/29ජනතාවගෙ බදු මුදල් වලින් පාරවල් හදලා ඇමති නම ගහ ගන්නවා Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:13:49
3362019/09/29ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 41 කොටස (2019-09-28 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:46:47
3372019/09/28Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-28 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:46:47
3382019/09/28ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 40 කොටස (2019-09-27 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:45:28
3392019/09/28ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2800:43:24
3402019/09/28තමන්ට සිටින හොඳම කල්‍යාන මිත්‍රයා තමන්ගේම යෝනිසොමනසිකාරයි - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2700:41:44
3412019/09/27ලොව දිනන බුදු මග 28 කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 09 15 සදහම් ධර්ම දේශණාව budis ටීවී00:57:13
3422019/09/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:45:27
3432019/09/27ලොව දිනන බුදු මග 2019 09 14 27කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව buddist tv00:51:22
3442019/09/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 39 - (Dhamma sermon Bana 41)00:51:28
3452019/09/27හෝරා හතේ ධර්ම දේශනය - (2019-06-29)06:46:00
3462019/09/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 38 - (Dhamma sermon Bana 40)00:49:01
3472019/09/27Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-2700:41:44
3482019/09/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 39 කොටස (2019-09-26 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:28
3492019/09/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:28
3502019/09/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 38 කොටස (2019-09-25 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:01
3512019/09/26ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2600:49:29
3522019/09/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:01
3532019/09/25දුක සහ දුකට හේතුව තවමත් වටහාගත්තේ නැද්ද ? Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 09 2500:44:38
3542019/09/25ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2500:44:38
3552019/09/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 37 - (Dhamma sermon Bana 39)00:53:57
3562019/09/25ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 37 කොටස (2019-09-24 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:57
3572019/09/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:56
3582019/09/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 36 - (Dhamma sermon Bana 38)00:51:49
3592019/09/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 35 - (Dhamma sermon Bana 37)00:54:59
3602019/09/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 34 - (Dhamma sermon Bana 36)00:54:21
3612019/09/24ලොව දිනන බොදු මග2019 09 12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනය00:51:44
3622019/09/24ලොව දිනන බුදු මග (35 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:04
3632019/09/24ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2400:49:54
3642019/09/24ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 36 කොටස (2019-09-23 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:49
3652019/09/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:49
3662019/09/23ලොව දිනන බොදු මග 25 කොටස පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 09 10 සදහම් ධර්ම දේශණාව budis tv00:57:13
3672019/09/23ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 35 කොටස (2019-09-22 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:59
3682019/09/23Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-2300:46:37
3692019/09/23Ven. Ududumbara Kashyapa Thero , discourse at Sydney Lankarama06:44:51
3702019/09/22"ලොව දිනන බොදු මග" 2019 09 10 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 24 වැනි කොටස සදහම් ධර්ම දේශණාව00:55:27
3712019/09/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:59
3722019/09/22"ප්‍රත්‍යවේක්ෂා" උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ,කුමාරඇල්ලේ චන්දවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ00:53:22
3732019/09/22ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2200:52:54
3742019/09/22ලොව දිනන බුදු මග (34 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:36
3752019/09/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 32 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:46:50
3762019/09/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 34 කොටස (2019-09-21 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:21
3772019/09/21Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:20
3782019/09/21මහජන දේපල හොරා කන අයට කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:12:41
3792019/09/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 7hr Dhamma Deshana - Sydney 201907:21:49
3802019/09/21ලොව දිනන බුදු මග (33 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:08
3812019/09/21ඔබට අමෘතය අවශ්‍යද? මේ දේශනාව අසන්න - ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2100:51:52
3822019/09/21 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 33 - (Dhamma sermon Bana 35)00:51:53
3832019/09/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 33 කොටස (2019-09-20 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:53
3842019/09/20ලොව දිනන බොදු මග ධර්ම දේශනාව 23 වැනි කොටස 2019 09 09 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණා00:52:45
3852019/09/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:53
3862019/09/20ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2000:48:27
3872019/09/19ලොව දිනන බුදු මග (31 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:31
3882019/09/19Sowan Sithaka Swabaawaya Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 04 1801:41:33
3892019/09/18ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 31 කොටස (2019-09-18 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:16
3902019/09/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 31 - (Dhamma sermon Bana 34)00:52:16
3912019/09/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:16
3922019/09/18ලොව දිනන බුදු මග (30 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:46
3932019/09/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 30 - (Dhamma sermon Bana 33)00:51:32
3942019/09/18ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1800:48:42
3952019/09/18මෛත්‍රිය වඩමු - ven ududumbara kashyapa thero 2019 09 1600:12:34
3962019/09/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:32
3972019/09/17Ven ududumbara kashyapa thero "ඇයි අපි දුකින් තැවෙන්නේ"00:02:01
3982019/09/17මෛත්‍රිය නැමැති විසඳුම - ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1600:47:07
3992019/09/17ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-16 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:16
4002019/09/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:21
4012019/09/16ලොව දිනන බුදු මග (28 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:51
4022019/09/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 28 - (Dhamma sermon Bana 32)00:54:34
4032019/09/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-15 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:38
4042019/09/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:35
4052019/09/15ලොව දිනන බුදු මග (27 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:52
4062019/09/15ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1500:49:57
4072019/09/15ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 28 කොටස (2019-09-14 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:38
4082019/09/15 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 27 - (Dhamma sermon Bana 31)00:51:38
4092019/09/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:38
4102019/09/14අපේ රටේ තැන්පත් කරලා තියන ලොකුම නිධානය Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:18:12
4112019/09/14ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1400:47:17
4122019/09/14බිනර පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව (2019 - 09 - 13)01:17:06
4132019/09/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 26 - (Dhamma sermon Bana 30)00:51:53
4142019/09/13බිනර පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-1301:15:30
4152019/09/13ලොව දිනන බුදු මග (26 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:08
4162019/09/13ලොව දිනන බුදු මග (25 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:49
4172019/09/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 25 - (Dhamma sermon Bana 29)00:55:34
4182019/09/13ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 26 කොටස (2019-09-12 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:54
4192019/09/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-12 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:54
4202019/09/12මරණානුස්සති භාවනාව Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2017 06 1301:07:07
4212019/09/12ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 25 කොටස (2019-09-11 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:36
4222019/09/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:34
4232019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 24 - (Dhamma sermon Bana 28)00:53:16
4242019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 23 - (Dhamma sermon Bana 27)00:51:53
4252019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 22 - (Dhamma sermon Bana 26)00:53:05
4262019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (24 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:31
4272019/09/11Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-1100:50:36
4282019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (23 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:07
4292019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (22 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:20
4302019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (21 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:02
4312019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (20 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:01
4322019/09/11ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 24 කොටස (2019-09-10 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:51
4332019/09/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:16
4342019/09/10අවුරුදු 5 ඉවර වේගෙන යනකොට තමයි ජනතාව මතක් වෙන්නෙ Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:14:38
4352019/09/10ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1000:00:02
4362019/09/10ප් රත් යවේක්ෂා අභිධර්මය දේශනය 22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:55
4372019/09/10අනිත්‍ය සංඥාව | පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි. Anithya Sangnawa | Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:51:09
4382019/09/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 23 කොටස (2019-09-09 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
4392019/09/10සංඝායනා සතුට දෝරේ ගලනා දොරටු හත Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 02 1901:15:15
4402019/09/10සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0700:52:29
4412019/09/10ලොව දිනන බුදු මග (19 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:29
4422019/09/09Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-09 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:53
4432019/09/09Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-0900:49:08
4442019/09/09ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 22 කොටස (2019-09-08 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:53
4452019/09/08Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-08 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
4462019/09/08Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0800:48:57
4472019/09/08 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 21 - (Dhamma sermon Bana 25)00:54:47
4482019/09/08 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 20 - (Dhamma sermon Bana 24)00:51:46
4492019/09/08ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සතර ඉර්ධිපාද හඳුන්වාදීම Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2017 06 1104:20:58
4502019/09/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 21 කොටස (2019-09-07 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:46
4512019/09/08බුදුන් දවස ලිච්ඡවී රාජ්‍යය පාලනය කර 7007රජවරු 2019 08 25 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:26
4522019/09/07Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:47
4532019/09/07ලොව දිනන බුදු මග (18 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:48
4542019/09/07ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0700:50:10
4552019/09/07ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 20 කොටස (2019-09-06 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:21
4562019/09/07Ven Ududumbara Kashyapa Thero - තමන්ව අවබෝද කරගැනීමට01:02:00
4572019/09/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 19 - (Dhamma sermon Bana 23)00:53:14
4582019/09/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:45
4592019/09/06ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0600:47:40
4602019/09/06ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 19 කොටස (2019-09-05 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:00
4612019/09/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:14
4622019/09/05වේදනානුපස්සීව වාසය කිරීම සක්මන් භාවනාව Niwan Maga Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2018 03 0400:45:21
4632019/09/05වේදනාව හේතූන් සමග තේරුම් ගැනීම නිවන් මග Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2018 03 0500:50:28
4642019/09/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 18 - (Dhamma sermon Bana 22)00:51:33
4652019/09/05ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0500:51:07
4662019/09/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 18 කොටස (2019-09-04 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:41
4672019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (17 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:39
4682019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (16 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:18
4692019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:27
4702019/09/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:34
4712019/09/04ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0400:46:47
4722019/09/04ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 17 කොටස (2019-09-03 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:13
4732019/09/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 17 - (Dhamma sermon Bana 21)00:53:23
4742019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:57
4752019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:43
4762019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:44
4772019/09/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 16 - (Dhamma sermon Bana 20)00:54:03
4782019/09/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:23
4792019/09/03ලොව දිනන බොදු මග2019 08 24 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනය00:53:22
4802019/09/03ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0300:50:14
4812019/09/03ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 17 කොටස (2019-09-03 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:03
4822019/09/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:03
4832019/09/02ලොවෙහි සැබෑ රසය විදිමු.... උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ00:01:43
4842019/09/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 15 - (Dhamma sermon Bana 19)00:56:12
4852019/09/02ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0100:51:48
4862019/09/02ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 15 කොටස (2019-09-01 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:12
4872019/09/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 14 - (Dhamma sermon Bana 18)00:54:42
4882019/09/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 7 hour Daham Deshana Kalyana Mithra Society Perth06:48:33
4892019/09/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:56:12
4902019/09/01ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-0100:53:38
4912019/09/01ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 14 කොටස (2019-08-31 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:42
4922019/09/01ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 13 කොටස (2019-08-30 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:28
4932019/08/31Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-31 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:42
4942019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:28:57
4952019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:15:09
4962019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:34:23
4972019/08/31දසරාජ ධර්ම - තිර්පිටකය, අට්ට කතා සහ ටිකාව ඇසුරෙන් - පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ02:45:56
4982019/08/31 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 13 - (Dhamma sermon Bana 17)00:54:28
4992019/08/31මානසිකව සිදුවිය යුතුදේ අනිවාර්ය කිරීමෙන් ඇතිවන්නේ මානසික පීඩනයකි00:50:33
5002019/08/31තෘෂ්ණාව දුරුකිරීම - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-3000:51:10
5012019/08/31ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 3100:50:33
5022019/08/30ලොව දිනන බුදු මග (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:38
5032019/08/30ලොව දිනන බුදු මග (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:23
5042019/08/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:28
5052019/08/30ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 3000:51:10
5062019/08/29මාර්ග අංග8 විසුද්ධි 7 සබ්බාසාව 7 සතිපට්ඨාන 4 මාර්ග මුණ ගැසෙන තැන2019 08 16 උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි01:07:12
5072019/08/28 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 10 - (Dhamma sermon Bana 16)00:55:23
5082019/08/28රට දියුණු කරන්න පුලුවන් එකම ක්‍රමවේදය මෙන්න Udadumbara Kashyapa Himii00:10:29
5092019/08/28Ven. Ududumbara Kashyapa thero02:18:32
5102019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:02
5112019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:52
5122019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:06
5132019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:10
5142019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:24
5152019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:36
5162019/08/28ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 10 කොටස (2019-08-27 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:23
5172019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:41
5182019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:23
5192019/08/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:23
5202019/08/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1502:24:52
5212019/08/27ලොව දිනන බුදු මග - 10 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2700:52:16
5222019/08/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 9 - (Dhamma sermon Bana 14)00:51:08
5232019/08/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 9 කොටස (2019-08-26 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:09
5242019/08/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:09
5252019/08/26 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 8 - (Dhamma sermon Bana 13)00:52:47
5262019/08/26ලොව දිනන බුදු මග - 9 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2600:47:40
5272019/08/26තණ්හාව00:48:44
5282019/08/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 8 කොටස (2019-08-25 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:48
5292019/08/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:47
5302019/08/25ලොව දිනන බුදු මග - 8 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2500:49:10
5312019/08/25ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 7 කොටස (2019-08-24 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:37
5322019/08/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 7 - (Dhamma sermon Bana 12)00:53:37
5332019/08/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:37
5342019/08/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 31 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:48:35
5352019/08/24ලොව දිනන බුදු මග - 7 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2400:49:05
5362019/08/24ලොව දිනන බුදු මග - 6 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2300:50:14
5372019/08/24ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 6 කොටස (2019-08-23 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:52
5382019/08/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 6 - (Dhamma sermon Bana 11)00:53:51
5392019/08/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:51
5402019/08/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 5 - (Dhamma sermon Bana 10)00:49:56
5412019/08/23ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 5 කොටස (2019-08-22 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:56
5422019/08/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:56
5432019/08/22සිංහල ජාතිය එකමුතු වෙමු00:01:13
5442019/08/22යහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි00:17:43
5452019/08/22[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:02:41
5462019/08/22ලොව දිනන බුදු මග - 5 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2200:45:53
5472019/08/22ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 4 කොටස (2019-08-21 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:10
5482019/08/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 4 - (Dhamma sermon Bana 9)00:51:10
5492019/08/21Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:10
5502019/08/21"නුවණැති මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය" Udadumbara Kashyapa himi00:01:21
5512019/08/21 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 3 - (Dhamma sermon Bana 8)00:53:21
5522019/08/21නුවණින් තමන්ගේ ජීවිතය දකින්න Udadumbara Kashyapa himi00:01:32
5532019/08/21තන්හාව - ලොව දිනන බුදු මග - 4 Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2100:48:44
5542019/08/21"හයියෙන් කෑ ගැහුවට රටක් දියුණු කරන්න බෑ" udadumbara kashyapa himi00:01:20
5552019/08/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 3 කොටස (2019-08-20 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
5562019/08/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 2 කොටස (2019-08-19 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:25
5572019/08/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-20| ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:21
5582019/08/20වැරදි වලින් අත්මිදෙන්න..... Udadumbara Kashyapa himi00:01:07
5592019/08/20"දියුණුවේ රහස" Udadumbara Kashyapa himi00:01:33
5602019/08/20ලොව දිනන බුදු මග - 3 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2000:50:47
5612019/08/20 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 2 - (Dhamma sermon Bana 7)00:52:25
5622019/08/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:25
5632019/08/19ලොව දිනන බුදු මග - 2 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 1800:49:24
5642019/08/19 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 1 - (Dhamma sermon Bana 6)00:54:07
5652019/08/19ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 1 කොටස (2019-08-17 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:07
5662019/08/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:07
5672019/08/18ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 1800:53:15
5682019/08/18ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 5වන දිනය (2019-08-17 Saturday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:41
5692019/08/17Prathyaweksha | 2019-08-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:41
5702019/08/17උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ගේ පැය හතක විසුද්ධිමාර්ගය ධර්ම දේශනාව. පන්සිල් නොරකින කෙනෙක් සිල රැ03:23:38
5712019/08/17උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ගේ පැය හතක විසුද්ධිමාර්ගය ධර්ම දේශනාව. පන්සිල් නොරකින කෙනෙක් සිල රැ00:58:12
5722019/08/17Prathyaweksha Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1700:45:53
5732019/08/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 30 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:47:21
5742019/08/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 4වන දිනය (2019-08-16 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:32
5752019/08/16Prathyaweksha | 2019-08-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:32
5762019/08/16Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1600:45:33
5772019/08/16Prathyaweksha | 2019-08-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
5782019/08/16බෞද්ධ නායකයෙකු සතු ලක්‍ෂණ මොනවාද​? | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-08-1501:30:10
5792019/08/16Dhamma Sermon by Ven. Ududumbara Kashyapa Thero Chief Kammattanacharya @ Gangarama Temple, Colombo.01:13:05
5802019/08/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-08-15 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:45:30
5812019/08/15Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1500:45:30
5822019/08/15මාර්ග අංග 8, විසුද්ධි 7, සබ්බාසව 7, 4 සතිපට්ඨාන මාර්ග මුණ ගැසෙන තැන - නිකිණි පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව01:07:12
5832019/08/14මෙල්බන් නුවර පැවති අපේ ජය මඟ සංවාදය udadumbara kashyapa himi00:40:06
5842019/08/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 29 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:53:35
5852019/08/14නිකිණි පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1401:07:12
5862019/08/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 2වන දිනය (2019-08-13 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:50
5872019/08/14Prathyaweksha | 2019-08-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:50
5882019/08/13Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1300:47:56
5892019/08/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය (2019-08-12 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:18
5902019/08/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:23:41
5912019/08/12Prathyaweksha | 2019-08-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:18
5922019/08/12Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1200:49:05
5932019/08/11අභිධර්මය 45 කොටස (2019-08-11 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:25
5942019/08/11Prathyaweksha | 2019-08-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:25
5952019/08/11"භාවනාරමතාවය පැහැදිලි කිරීම"2019 08 06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:54:02
5962019/08/11Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1100:49:55
5972019/08/11අභිධර්මය 44 වන කොටස 2019 08 04 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ වික00:56:23
5982019/08/11ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-08-10 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:00:18
5992019/08/10Prathyaweksha | 2019-08-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
6002019/08/10Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1000:46:05
6012019/08/10භාවනාරාමතාවය සමාජ කතිකාවත (2019-08-09 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
6022019/08/09Prathyaweksha | 2019-08-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
6032019/08/09"ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට"2019 08 03 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:30
6042019/08/09පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාව 2019 08 02 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:36
6052019/08/09"පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව" 2019 08 01පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:21
6062019/08/09Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 0901:00:00
6072019/08/08භාවනාරාමතාවය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-08-08 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:31
6082019/08/08Prathyaweksha | 2019-08-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:31
6092019/08/08Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 0801:00:00
6102019/08/08භාවනාරාමතාවය පැහැදිළි කිරීම (2019-08-07 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:45
6112019/08/07Prathyaweksha | 2019-08-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:45
6122019/08/07Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0700:49:50
6132019/08/07භාවනාරාමතාවය පැහැදිළි කිරීම (2019-08-06 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
6142019/08/06Prathyaweksha | 2019-08-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
6152019/08/06Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0600:51:26
6162019/08/06භාවනාරාමතාවය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-08-05 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:47
6172019/08/05Prathyaweksha | 2019-08-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:47
6182019/08/05Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08- 0500:52:55
6192019/08/05අභිධර්මය 44 කොටස 2019 08 04 Sunday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:35
6202019/08/04Prathyaweksha | 2019-08-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:35
6212019/08/04පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාව2019 08 02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:51:31
6222019/08/04Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0400:54:55
6232019/08/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 404:56:02
6242019/08/04පටිනිස්සග්ගනු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව 2019 08 01 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:44:20
6252019/08/04'චිත්ත විශුද්ධිය', 'චතුරාරක්ඛ​' භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-08-0101:32:02
6262019/08/04පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිලි කිරීම 2019 07 31 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි බෞද්ධයා ටීවී විකාශනයකි00:50:28
6272019/08/03ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-08-03 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
6282019/08/03Prathyaweksha | 2019-08-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
6292019/08/03Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08- 0300:48:18
6302019/08/03පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-08-02 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:51
6312019/08/02වැරදි වලින් අත්මිදෙන්න......udadumbara kahyapa himi00:01:07
6322019/08/02Prathyaweksha | 2019-08-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
6332019/08/02Prathyaweksha | 2019-08-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:41
6342019/08/02පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-8-1 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:44:31
6352019/08/01පටිනිස්ස ගානු පස්සනා පැහැදිලි කිරීම2019 07 30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:52:52
6362019/08/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 08 0100:44:31
6372019/08/01පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-7-31 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
6382019/07/31Prathyaweksha | 2019-07-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
6392019/07/31Ven Ududumbara KasyapaThero 2019- 08- 0100:48:12
6402019/07/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 28 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:50:46
6412019/07/31පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-30 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:05
6422019/07/30Prathyaweksha | 2019-07-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:05
6432019/07/30භික්ෂුත්වය නො කෙලෙසා වැරදි කරන අයට දඬුවම් දිය යුතුයි udadumbara kashyapa himi00:01:16
6442019/07/30පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ධර්ම දේශනාව (2019-07-29 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:57
6452019/07/29Prathyaweksha | 2019-07-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:57
6462019/07/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය - 27 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:55
6472019/07/29Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2900:53:21
6482019/07/29පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 28 දහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:35
6492019/07/29අභිධර්මය 43 කොටස (2019-07-28 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
6502019/07/28Prathyaweksha | 2019-07-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
6512019/07/28Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06- 2800:46:13
6522019/07/28Karaniyametta00:13:02
6532019/07/28ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-27 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
6542019/07/27Prathyaweksha | 2019-07-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
6552019/07/27Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06- 2700:50:48
6562019/07/27මරණානුස්සති භාවනාව - කාටද​? කුමටද​? | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-2501:31:41
6572019/07/27පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 24 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:24
6582019/07/26නිරෝධානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-07-26 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:36
6592019/07/26Prathyaweksha | 2019-07-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:36
6602019/07/26Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2600:55:55
6612019/07/26නිරෝධානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-25 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
6622019/07/25Prathyaweksha | 2019-07-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
6632019/07/25Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 2500:49:08
6642019/07/24නිරෝධානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-24 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:49
6652019/07/24Prathyaweksha | 2019-07-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:49
6662019/07/24Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2400:48:03
6672019/07/24නිරෝධානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම 2019 07 23 Tuesday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
6682019/07/23Prathyaweksha | 2019-07-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
6692019/07/23චුති සිත සාර්ථක වීමට දිගින් දිගට, දිගින් දිගට මනසිකාර කළ යුතු කුසල් සිත් (2019 - 07 - 22)00:53:46
6702019/07/23Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 2300:50:33
6712019/07/23නිරෝධානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-22 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
6722019/07/22Prathyaweksha | 2019-07-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
6732019/07/22Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2200:53:17
6742019/07/22අභිධර්මය 42 කොටස (2019-07-21 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:17
6752019/07/22Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2200:48:39
6762019/07/22පූජා උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:08
6772019/07/21Prathyaweksha | 2019-07-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:17
6782019/07/21Prathyaweksha 41 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2100:50:00
6792019/07/21අසුබ භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-1801:27:33
6802019/07/21මෛත්‍රී භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-1101:30:13
6812019/07/2020 July 201900:49:20
6822019/07/20ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට 2019 07 20 Saturday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:37
6832019/07/20Prathyaweksha | 2019-07-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:37
6842019/07/20Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-04 | 9.30PM01:29:54
6852019/07/20Prathyaweksha 41 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2000:46:11
6862019/07/20Ven Ududumbara Sobitha Thero | Daham Dahara | 2019-06-27 | 9.30PM01:30:56
6872019/07/20විරාගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-19 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:47
6882019/07/19Prathyaweksha | 2019-07-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:47
6892019/07/19Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1900:52:54
6902019/07/19විරාගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-18 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:56
6912019/07/18Prathyaweksha | 2019-07-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:55
6922019/07/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1800:52:35
6932019/07/18රට ජාතිය රැක ගමු udadumbara kashyapa himi00:09:29
6942019/07/17විරාගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-17 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:19
6952019/07/17Prathyaweksha | 2019-07-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:19
6962019/07/17Prathyaweksha 41 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1700:47:50
6972019/07/17ගෝත්‍රභූ ඥාණයෙන් නිවන දැකීමත්, සොවාන් මාර්ගඥාණයෙන් නිවන දැකීම හා කළ යුත්ත කිරීම යන කෘත්‍ය දෙකම වීම01:13:38
6982019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1601:13:38
6992019/07/16විරාගානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-15 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
7002019/07/15සසුන වනසන්නට දායක නොවෙමු.00:08:40
7012019/07/15Prathyaweksha | 2019-07-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
7022019/07/15Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1500:47:15
7032019/07/15අභිධර්මය 41 කොටස (2019-07-14 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
7042019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 07අභිධර්මය 40 වෙනි කොටස සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:49:18
7052019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 05 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:22
7062019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 06 ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට සදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:29
7072019/07/14Prathyaweksha | 2019-07-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
7082019/07/14ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-13 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
7092019/07/13Prathyaweksha | 2019-07-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
7102019/07/13පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 13 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:17:57
7112019/07/13Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1300:46:37
7122019/07/13Daham Dahara | 2019-07-11 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:13
7132019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-07-12 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
7142019/07/12Prathyaweksha | 2019-07-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
7152019/07/12Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -07- 1200:48:08
7162019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-11 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
7172019/07/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 02 ශාක්‍යමුනි බෞද්ධ විහාරය මෙල්බන් නුවර සුමදුර ධර්ම දේශණාව01:35:16
7182019/07/11Prathyaweksha | 2019-07-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
7192019/07/11පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:26
7202019/07/11Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 07 -1100:50:07
7212019/07/11පුජ්‍ය උඩු දුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 04 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:46
7222019/07/11නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-10 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
7232019/07/10Prathyaweksha | 2019-07-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
7242019/07/10Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1000:48:54
7252019/07/09නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-09 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
7262019/07/09Prathyaweksha | 2019-07-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
7272019/07/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0900:47:43
7282019/07/08නිබ්බිදානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-08 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
7292019/07/08Prathyaweksha | 2019-07-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
7302019/07/08Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0800:49:22
7312019/07/07අභිධර්මය 40 කොටස (2019-07-07 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
7322019/07/07Prathyaweksha | 2019-07-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
7332019/07/07Ududumbara kashyapa himi mathin thora ratak dharma dheshanawa01:52:53
7342019/07/07Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0700:49:21
7352019/07/07ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-06 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
7362019/07/06Prathyaweksha | 2019-07-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
7372019/07/06Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0600:48:35
7382019/07/06Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 30JUN19 Perth Special Daham Deshana03:27:20
7392019/07/06Daham Dahara | 2019-07-04 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:29:54
7402019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:50:12
7412019/07/05අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-05 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
7422019/07/05Prathyaweksha | 2019-07-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
7432019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:15:40
7442019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:45:01
7452019/07/05Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0500:47:09
7462019/07/05අනත්තානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-04 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
7472019/07/04Dhamma Discussion - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-07-02)01:35:34
7482019/07/04Prathyaweksha | 2019-07-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
7492019/07/04Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0400:48:07
7502019/07/04අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-03 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
7512019/07/03Prathyaweksha | 2019-07-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
7522019/07/03Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0300:45:50
7532019/07/03උපන් නූපන් ජාතියක් වෙනුවෙන් කැපකරපු ජීවිතය udadumbara kashyapa himi samaga charith kiriella00:06:37
7542019/07/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 01 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:48:04
7552019/07/02ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ සිනහව සහ ආගන්තුක සත්කාර00:07:38
7562019/07/01අනත්තානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-01 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
7572019/07/01Prathyaweksha | 2019-07-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
7582019/07/01Ape Jayamaga 19,2019-05-13 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:19
7592019/07/01Ape Jayamaga 18,2019-05-12 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:49
7602019/07/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0100:48:21
7612019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 30 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:02
7622019/06/30පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:38
7632019/06/30අභිධර්මය 39 කොටස (2019-06-30 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
7642019/06/30Prathyaweksha | 2019-06-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
7652019/06/30ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-29 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
7662019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 28 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයක00:48:57
7672019/06/30උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 27සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:22
7682019/06/29Prathyaweksha | 2019-06-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
7692019/06/29Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2900:48:53
7702019/06/29Ape Jayamaga 17,2019-05-11 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:19
7712019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-06-28 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:13
7722019/06/28Prathyaweksha | 2019-06-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:12
7732019/06/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය - 26) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:44
7742019/06/28Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 2800:48:25
7752019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-27 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
7762019/06/27Prathyaweksha | 2019-06-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
7772019/06/27පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:15
7782019/06/27ජාතික ගීතයේ තේරුම සහ ජාතික හැඟීම udadumbara kashyapa himi00:06:57
7792019/06/27Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2700:49:39
7802019/06/27දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-26 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
7812019/06/26පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 25 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේසනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:20
7822019/06/26Prathyaweksha | 2019-06-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
7832019/06/26Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2600:49:15
7842019/06/26Udadumbara kashyapa himi ඓතිහාසික මහියංගණ චෛත්‍ය රාජයාණන් අභියස පැවැති සත්‍යක්‍රියාමය භාවනාව00:13:00
7852019/06/26Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-06-20 | 9.30PM01:30:03
7862019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-25 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:31
7872019/06/25Prathyaweksha | 2019-06-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:30
7882019/06/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2400:48:25
7892019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-24 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
7902019/06/24Prathyaweksha | 2019-06-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
7912019/06/24Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2300:50:54
7922019/06/24Udadumbara kashyapa himi, අයහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි,mahiyangana rajamaha viharaya00:17:43
7932019/06/24අභිධර්මය 38 කොටස (2019-06-23 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
7942019/06/23udadumbara kashyapa himi, mahiyangana dharma deshanaya 2019-06-2201:02:04
7952019/06/23Prathyaweksha | 2019-06-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
7962019/06/23ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-22 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
7972019/06/22Prathyaweksha | 2019-06-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
7982019/06/22Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2200:51:00
7992019/06/22අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-21 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
8002019/06/22Daham Dahara | 2019-06-20 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:03
8012019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
8022019/06/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 25 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:48
8032019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 05 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:18
8042019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 04 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
8052019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 03 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:06
8062019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 02 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:09
8072019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 01 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:56
8082019/06/21Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2100:48:07
8092019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:25
8102019/06/21අනිච්චානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-20 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:00
8112019/06/20ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 24 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:48:55
8122019/06/20Ape Jayamaga 16,2019-05-10 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:09
8132019/06/20Ape Jayamaga 15,2019-05-09පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:33
8142019/06/20Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2000:50:01
8152019/06/20අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-19 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
8162019/06/19Prathyaweksha | 2019-06-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
8172019/06/19Prathyaweksha 38 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1900:49:11
8182019/06/19අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-18 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
8192019/06/18Prathyaweksha | 2019-06-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
8202019/06/18Ape Jayamaga Udadumbara Kashyapa himi කුලියාපිටිය අපේ ජයමග වැඩසටහන 2019.06.08 කුලියාපිටිය නගර ශාලාව01:18:05
8212019/06/18Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 1800:51:32
8222019/06/18අනිච්චානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-17 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
8232019/06/17Prathyaweksha | 2019-06-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:21
8242019/06/17Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1700:51:10
8252019/06/16පොසොන් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1601:16:06
8262019/06/16අපේ උරුමය 37 කොටස (2019-06-15 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
8272019/06/15Prathyaweksha | 2019-06-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
8282019/06/15Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1500:51:29
8292019/06/15සිහිය සමාජ කතිකාවත (2019-06-14 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
8302019/06/15පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 13 සිහිය ගැටලු සාකච්ඡාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
8312019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 12 සිහිය පැහැදිලි කිරීමේ ධර්ම දේශනා මාලාව බෞද්ධයා tv විකාශනය00:52:24
8322019/06/14Prathyaweksha | 2019-06-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
8332019/06/14Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1400:55:35
8342019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 11සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
8352019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 10 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
8362019/06/14සිහිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-13 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
8372019/06/13Ape Jayamaga 14,2019-05-08 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:28
8382019/06/13Prathyaweksha | 2019-06-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
8392019/06/13Prathyawqeksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1300:50:00
8402019/06/13Ape Jayamaga 13,2019-05-07 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:48
8412019/06/13Ape Jayamaga 12,2019-05-06 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:16
8422019/06/13සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-12 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
8432019/06/12Prathyaweksha | 2019-06-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
8442019/06/12Ape Jayamaga 11,2019-05-05 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:42
8452019/06/12Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1200:54:12
8462019/06/12සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-11 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
8472019/06/11Prathyaweksha | 2019-06-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
8482019/06/11Prathyawekha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1100:53:08
8492019/06/10සිහිය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-10 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
8502019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 09 අභිධර්මය 36 වැනි කොටස, බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:05
8512019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 08 අපේ උරුමය 36වෙනි කොටස" බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:01
8522019/06/10Prathyaweksha | 2019-06-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
8532019/06/10Prathyaweksha 37 සිහිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1000:48:59
8542019/06/09අභිධර්මය 36 කොටස (2019-06-09 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
8552019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:33
8562019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07 නුවණ පිළිබඳ සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:15
8572019/06/09Prathyaweksha | 2019-06-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
8582019/06/09Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0900:55:00
8592019/06/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 23 ) -Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:02
8602019/06/08අපේ උරුමය 36 කොටස (2019-06-08 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:16
8612019/06/08Prathyaweksha | 2019-06-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:15
8622019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 06 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:32
8632019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 05සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:49
8642019/06/07නුවණ සමාජ කතිකාවත (2019-05-07 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
8652019/06/07Prathyaweksha | 2019-06-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
8662019/06/07Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0700:49:23
8672019/06/06Ape Jayamaga 10,2019-05-04 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:48
8682019/06/06Ape Jayamaga 09,2019-05-03 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:57
8692019/06/06නුවණ ගැටළු සාකච්ඡාව 2019 06 06 Thursday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
8702019/06/06Prathyaweksha | 2019-06-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
8712019/06/06Ape Jayamaga 08,2019-05-02 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:09
8722019/06/06Ape Jayamaga 07,2019-05-01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:12
8732019/06/06Ape Jayamaga 06,2019-05-31 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:41
8742019/06/06Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0600:54:45
8752019/06/06නුවණ ධර්ම දේශනාව (2019-06-05 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
8762019/06/05Prathyaweksha | 2019-06-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
8772019/06/05Ape Jayamaga 05,2019-05-30 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:09
8782019/06/05Ape Jayamaga 04,2019-05-29 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:18
8792019/06/05පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 04 නිවන පැහැදිලි කිරිම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:26
8802019/06/05නුවණ පැහැදිළි කිරීම (2019-06-04 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
8812019/06/04Prathyaweksha | 2019-06-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
8822019/06/04Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0400:52:31
8832019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 03 නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:59
8842019/06/03නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-03 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
8852019/06/03Prathyaweksha | 2019-06-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
8862019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 02අභිධර්මය 35කොටස සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:54:48
8872019/06/03Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0300:52:54
8882019/06/02අභිධර්මය 35 කොටස (2019-06-02 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:00
8892019/06/02Prathyaweksha | 2019-06-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:25
8902019/06/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 01 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:07
8912019/06/02Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06 -0202:12:02
8922019/06/02අපේ උරුමය 35 කොටස (2019-06-01 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:08
8932019/06/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 22 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:49:55
8942019/06/01Prathyaweksha | 2019-06-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:07
8952019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0100:53:12
8962019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 3100:51:24
8972019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 31 සදහම් ධර්ම දේශනාව වීර්යය සමාජ කතිකාවත බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:04
8982019/05/31වීර්යය සමාජ කතිකාවත (2019-05-31 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
8992019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
9002019/05/31වීර්යය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-30 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
9012019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 30 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:49
9022019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
9032019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 29 වීර්ය පැහැදිලි කිරීම සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:53:26
9042019/05/30Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-3000:49:37
9052019/05/30දේශපාලන පක්ෂපාතිත්වය ද නැතිනම් රටේ අනාගතය Udadumbara kashyapa himi00:02:41
9062019/05/29වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-29 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
9072019/05/29Prathyaweksha | 2019-05-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
9082019/05/29Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2900:54:19
9092019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 28 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:51
9102019/05/28වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-28 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
9112019/05/28Prathyaweksha | 2019-05-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
9122019/05/28Ape Jayamaga 03, 2019-05-2800:54:07
9132019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 26සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:17
9142019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 25සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:52
9152019/05/28Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2800:49:16
9162019/05/28වීර්යය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-05-27 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
9172019/05/27Prathyaweksha | 2019-05-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
9182019/05/27Ape Jayamaga 02, 2019-05-27 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් සෙනවිරත්න00:52:53
9192019/05/27Ape Jayamaga Introduction 01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්, අපේ ජයමග වැඩසටහන පිළිබද හදුන්වාදීම00:50:39
9202019/05/27Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2700:51:30
9212019/05/27අභිධර්මය 34 කොටස (2019-05-26 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
9222019/05/26Prathyaweksha | 2019-05-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
9232019/05/26Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2600:49:26
9242019/05/25අපේ උරුමය 34 කොටස (2019-05-25 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
9252019/05/25Prathyaweksha | 2019-05-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
9262019/05/25ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-24 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
9272019/05/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 21) Prathyaweksha00:47:42
9282019/05/25Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2500:45:33
9292019/05/24පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 05 23සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:12
9302019/05/24පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 22 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැති බර විකාශනයකි00:52:31
9312019/05/24Prathyaweksha | 2019-05-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
9322019/05/24Pratyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -05 -2300:51:18
9332019/05/24ලෝකයේ පුංචි පන්සල වීමට නියමිත අපේ රට (2019 - 05 - 23) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:43
9342019/05/24ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-23 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
9352019/05/23Prathyaweksha | 2019-05-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
9362019/05/23ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-22 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:15
9372019/05/23රණවිරු විශේෂ ධර්ම දේශනාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 201- 05 -2300:52:18
9382019/05/23Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 20 ) Prathyaweksha00:50:27
9392019/05/22Prathyaweksha | 2019-05-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:12
9402019/05/22Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2200:53:54
9412019/05/22ඥාණදස්සන විශුද්ධිය - පැහැදිළි කිරීම (2019-04-21 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
9422019/05/22පූජ්‍ය පාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 21සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:28
9432019/05/21Prathyaweksha | 2019-05-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
9442019/05/21ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019 04 20 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:17
9452019/05/21Prathyaweksha 34 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2100:50:04
9462019/05/21අභිධර්මය 33 කොටස (2019-05-19 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
9472019/05/21පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 20සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
9482019/05/21සෝවාන්_සිතක_ස්වභාවය-_Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:41:24
9492019/05/20පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 19 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:48:48
9502019/05/20Prathyaweksha | 2019-05-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:15
9512019/05/20Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2000:47:11
9522019/05/20සිත_සකස්_කරන්නේ_කොහොමද_-__Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:50:03
9532019/05/19Prathyaweksha | 2019-05-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
9542019/05/19Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1900:48:06
9552019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1801:13:14
9562019/05/18පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-17 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:51
9572019/05/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 19 ) Prathyaweksha00:53:35
9582019/05/17Prathyaweksha | 2019-05-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:13
9592019/05/17Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 18 ) Prathyaweksha00:50:59
9602019/05/17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 16 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:46
9612019/05/17පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 15 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:25
9622019/05/17Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1700:49:03
9632019/05/17පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-16 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:18
9642019/05/16Prathyaweksha | 2019-05-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
9652019/05/16පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-15 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේ00:50:41
9662019/05/16Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1600:51:12
9672019/05/15Prathyaweksha | 2019-05-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:40
9682019/05/15පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 14සුමුදුරසදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේබැතිබර විකාශනයකි00:51:09
9692019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-14 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
9702019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-13 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
9712019/05/14Prathyaweksha | 2019-05-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
9722019/05/14Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1400:48:52
9732019/05/13පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 13 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:49
9742019/05/13Prathyaweksha | 2019-05-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
9752019/05/13Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1300:51:36
9762019/05/13අභිධර්මය 32 කොටස (2019-05-12 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:47
9772019/05/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 17 ) Prathyaweksha00:57:18
9782019/05/12පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:49:51
9792019/05/12Prathyaweksha | 2019-05-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
9802019/05/12බෞද්ධයන් විදිහට අපි කොහොමද ප්‍රශ්නවලට මුහුන දෙන්නේ -පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ00:03:00
9812019/05/12Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 1200:49:23
9822019/05/12අපේ උරුමය 32 කොටස (2019-05-11 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:37
9832019/05/12Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 16 ) Prathyaweksha00:53:49
9842019/05/11පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:00
9852019/05/11Prathyaweksha | 2019-05-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:18
9862019/05/11සෝක පරිදේව උපායාස සංකිලේසික (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 28) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:30
9872019/05/11ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 27) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:16
9882019/05/11මාරාමිසා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 26) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:18
9892019/05/11සංඛතා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 25) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:14
9902019/05/11සාසවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 24) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:41:28
9912019/05/11විභවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 23) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:49
9922019/05/11අසාරකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 20) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:48
9932019/05/11වධකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 22) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:44
9942019/05/11අඝමූලා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 21) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:33
9952019/05/11විපරිණාම ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 19) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:38
9962019/05/11ආදීනවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 18) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:37
9972019/05/11අනත්තා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 17) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:45
9982019/05/11අපි වෙසක් පෝයට පන්සල් ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ..මෙන්න විස්තර සහිතයි.00:06:12
9992019/05/11Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 15 ) Prathyaweksha00:56:08
10002019/05/11Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1100:53:15
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3321)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.