උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/17Prathyaweksha 41 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1700:47:50
22019/07/17ගෝත්‍රභූ ඥාණයෙන් නිවන දැකීමත්, සොවාන් මාර්ගඥාණයෙන් නිවන දැකීම හා කළ යුත්ත කිරීම යන කෘත්‍ය දෙකම වීම01:13:38
32019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1601:13:38
42019/07/16විරාගානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-15 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
52019/07/15සසුන වනසන්නට දායක නොවෙමු.00:08:40
62019/07/15Prathyaweksha | 2019-07-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
72019/07/15Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1500:47:15
82019/07/15අභිධර්මය 41 කොටස (2019-07-14 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
92019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 07අභිධර්මය 40 වෙනි කොටස සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:49:18
102019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 05 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:22
112019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 06 ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට සදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:29
122019/07/14Prathyaweksha | 2019-07-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
132019/07/14ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-13 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
142019/07/13Prathyaweksha | 2019-07-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
152019/07/13පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 13 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:17:57
162019/07/13Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1300:46:37
172019/07/13Daham Dahara | 2019-07-11 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:13
182019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-07-12 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
192019/07/12Prathyaweksha | 2019-07-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
202019/07/12Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -07- 1200:48:08
212019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-11 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
222019/07/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 02 ශාක්‍යමුනි බෞද්ධ විහාරය මෙල්බන් නුවර සුමදුර ධර්ම දේශණාව01:35:16
232019/07/11Prathyaweksha | 2019-07-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
242019/07/11පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:26
252019/07/11Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 07 -1100:50:07
262019/07/11පුජ්‍ය උඩු දුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 04 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:46
272019/07/11නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-10 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
282019/07/10Prathyaweksha | 2019-07-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
292019/07/10Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1000:48:54
302019/07/09නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-09 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
312019/07/09Prathyaweksha | 2019-07-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
322019/07/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0900:47:43
332019/07/08නිබ්බිදානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-08 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
342019/07/08Prathyaweksha | 2019-07-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
352019/07/08Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0800:49:22
362019/07/07අභිධර්මය 40 කොටස (2019-07-07 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
372019/07/07Prathyaweksha | 2019-07-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
382019/07/07Ududumbara kashyapa himi mathin thora ratak dharma dheshanawa01:52:53
392019/07/07Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0700:49:21
402019/07/07ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-06 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
412019/07/06Prathyaweksha | 2019-07-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
422019/07/06Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0600:48:35
432019/07/06Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 30JUN19 Perth Special Daham Deshana03:27:20
442019/07/06Daham Dahara | 2019-07-04 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:29:54
452019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:50:12
462019/07/05අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-05 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
472019/07/05Prathyaweksha | 2019-07-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
482019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:15:40
492019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:45:01
502019/07/05Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0500:47:09
512019/07/05අනත්තානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-04 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
522019/07/04Dhamma Discussion - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-07-02)01:35:34
532019/07/04Prathyaweksha | 2019-07-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
542019/07/04Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0400:48:07
552019/07/04අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-03 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
562019/07/03Prathyaweksha | 2019-07-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
572019/07/03Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0300:45:50
582019/07/03උපන් නූපන් ජාතියක් වෙනුවෙන් කැපකරපු ජීවිතය udadumbara kashyapa himi samaga charith kiriella00:06:37
592019/07/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 01 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:48:04
602019/07/02ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ සිනහව සහ ආගන්තුක සත්කාර00:07:38
612019/07/01අනත්තානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-01 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
622019/07/01Prathyaweksha | 2019-07-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
632019/07/01Ape Jayamaga 19,2019-05-13 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:19
642019/07/01Ape Jayamaga 18,2019-05-12 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:49
652019/07/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0100:48:21
662019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 30 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:02
672019/06/30පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:38
682019/06/30අභිධර්මය 39 කොටස (2019-06-30 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
692019/06/30Prathyaweksha | 2019-06-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
702019/06/30ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-29 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
712019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 28 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයක00:48:57
722019/06/30උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 27සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:22
732019/06/29Prathyaweksha | 2019-06-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
742019/06/29Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2900:48:53
752019/06/29Ape Jayamaga 17,2019-05-11 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:19
762019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-06-28 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:13
772019/06/28Prathyaweksha | 2019-06-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:12
782019/06/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය - 26) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:44
792019/06/28Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 2800:48:25
802019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-27 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
812019/06/27Prathyaweksha | 2019-06-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
822019/06/27පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:15
832019/06/27ජාතික ගීතයේ තේරුම සහ ජාතික හැඟීම udadumbara kashyapa himi00:06:57
842019/06/27Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2700:49:39
852019/06/27දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-26 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
862019/06/26පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 25 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේසනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:20
872019/06/26Prathyaweksha | 2019-06-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
882019/06/26Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2600:49:15
892019/06/26Udadumbara kashyapa himi ඓතිහාසික මහියංගණ චෛත්‍ය රාජයාණන් අභියස පැවැති සත්‍යක්‍රියාමය භාවනාව00:13:00
902019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-25 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:31
912019/06/25Prathyaweksha | 2019-06-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:30
922019/06/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2400:48:25
932019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-24 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
942019/06/24Prathyaweksha | 2019-06-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
952019/06/24Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2300:50:54
962019/06/24Udadumbara kashyapa himi, අයහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි,mahiyangana rajamaha viharaya00:17:43
972019/06/24අභිධර්මය 38 කොටස (2019-06-23 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
982019/06/23udadumbara kashyapa himi, mahiyangana dharma deshanaya 2019-06-2201:02:04
992019/06/23Prathyaweksha | 2019-06-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
1002019/06/23ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-22 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
1012019/06/22Prathyaweksha | 2019-06-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
1022019/06/22Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2200:51:00
1032019/06/22අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-21 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
1042019/06/22Daham Dahara | 2019-06-20 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:03
1052019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
1062019/06/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 25 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:48
1072019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 05 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:18
1082019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 04 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
1092019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 03 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:06
1102019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 02 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:09
1112019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 01 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:56
1122019/06/21Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2100:48:07
1132019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:25
1142019/06/21අනිච්චානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-20 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:00
1152019/06/20ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 24 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:48:55
1162019/06/20Ape Jayamaga 16,2019-05-10 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:09
1172019/06/20Ape Jayamaga 15,2019-05-09පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:33
1182019/06/20Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2000:50:01
1192019/06/20අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-19 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
1202019/06/19Prathyaweksha | 2019-06-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
1212019/06/19Prathyaweksha 38 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1900:49:11
1222019/06/19අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-18 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
1232019/06/18Prathyaweksha | 2019-06-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
1242019/06/18Ape Jayamaga Udadumbara Kashyapa himi කුලියාපිටිය අපේ ජයමග වැඩසටහන 2019.06.08 කුලියාපිටිය නගර ශාලාව01:18:05
1252019/06/18Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 1800:51:32
1262019/06/18අනිච්චානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-17 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
1272019/06/17Prathyaweksha | 2019-06-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:21
1282019/06/17Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1700:51:10
1292019/06/16පොසොන් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1601:16:06
1302019/06/16අපේ උරුමය 37 කොටස (2019-06-15 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
1312019/06/15Prathyaweksha | 2019-06-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
1322019/06/15Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1500:51:29
1332019/06/15සිහිය සමාජ කතිකාවත (2019-06-14 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
1342019/06/15පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 13 සිහිය ගැටලු සාකච්ඡාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
1352019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 12 සිහිය පැහැදිලි කිරීමේ ධර්ම දේශනා මාලාව බෞද්ධයා tv විකාශනය00:52:24
1362019/06/14Prathyaweksha | 2019-06-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
1372019/06/14Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1400:55:35
1382019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 11සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
1392019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 10 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
1402019/06/14සිහිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-13 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
1412019/06/13Ape Jayamaga 14,2019-05-08 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:28
1422019/06/13Prathyaweksha | 2019-06-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
1432019/06/13Prathyawqeksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1300:50:00
1442019/06/13Ape Jayamaga 13,2019-05-07 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:48
1452019/06/13Ape Jayamaga 12,2019-05-06 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:16
1462019/06/13සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-12 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
1472019/06/12Prathyaweksha | 2019-06-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
1482019/06/12Ape Jayamaga 11,2019-05-05 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:42
1492019/06/12Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1200:54:12
1502019/06/12සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-11 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
1512019/06/11Prathyaweksha | 2019-06-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
1522019/06/11Prathyawekha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1100:53:08
1532019/06/10සිහිය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-10 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
1542019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 09 අභිධර්මය 36 වැනි කොටස, බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:05
1552019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 08 අපේ උරුමය 36වෙනි කොටස" බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:01
1562019/06/10Prathyaweksha | 2019-06-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
1572019/06/10Prathyaweksha 37 සිහිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1000:48:59
1582019/06/09අභිධර්මය 36 කොටස (2019-06-09 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
1592019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:33
1602019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07 නුවණ පිළිබඳ සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:15
1612019/06/09Prathyaweksha | 2019-06-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
1622019/06/09Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0900:55:00
1632019/06/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 23 ) -Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:02
1642019/06/08අපේ උරුමය 36 කොටස (2019-06-08 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:16
1652019/06/08Prathyaweksha | 2019-06-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:15
1662019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 06 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:32
1672019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 05සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:49
1682019/06/07නුවණ සමාජ කතිකාවත (2019-05-07 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
1692019/06/07Prathyaweksha | 2019-06-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
1702019/06/07Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0700:49:23
1712019/06/06Ape Jayamaga 10,2019-05-04 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:48
1722019/06/06Ape Jayamaga 09,2019-05-03 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:57
1732019/06/06නුවණ ගැටළු සාකච්ඡාව 2019 06 06 Thursday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
1742019/06/06Prathyaweksha | 2019-06-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
1752019/06/06Ape Jayamaga 08,2019-05-02 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:09
1762019/06/06Ape Jayamaga 07,2019-05-01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:12
1772019/06/06Ape Jayamaga 06,2019-05-31 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:41
1782019/06/06Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0600:54:45
1792019/06/06නුවණ ධර්ම දේශනාව (2019-06-05 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
1802019/06/05Prathyaweksha | 2019-06-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
1812019/06/05Ape Jayamaga 05,2019-05-30 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:09
1822019/06/05Ape Jayamaga 04,2019-05-29 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:18
1832019/06/05පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 04 නිවන පැහැදිලි කිරිම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:26
1842019/06/05නුවණ පැහැදිළි කිරීම (2019-06-04 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
1852019/06/04Prathyaweksha | 2019-06-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
1862019/06/04Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0400:52:31
1872019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 03 නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:59
1882019/06/03නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-03 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
1892019/06/03Prathyaweksha | 2019-06-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
1902019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 02අභිධර්මය 35කොටස සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:54:48
1912019/06/03Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0300:52:54
1922019/06/02අභිධර්මය 35 කොටස (2019-06-02 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:00
1932019/06/02Prathyaweksha | 2019-06-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:25
1942019/06/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 01 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:07
1952019/06/02Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06 -0202:12:02
1962019/06/02අපේ උරුමය 35 කොටස (2019-06-01 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:08
1972019/06/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 22 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:49:55
1982019/06/01Prathyaweksha | 2019-06-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:07
1992019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0100:53:12
2002019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 3100:51:24
2012019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 31 සදහම් ධර්ම දේශනාව වීර්යය සමාජ කතිකාවත බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:04
2022019/05/31වීර්යය සමාජ කතිකාවත (2019-05-31 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
2032019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
2042019/05/31වීර්යය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-30 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
2052019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 30 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:49
2062019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
2072019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 29 වීර්ය පැහැදිලි කිරීම සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:53:26
2082019/05/30Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-3000:49:37
2092019/05/30දේශපාලන පක්ෂපාතිත්වය ද නැතිනම් රටේ අනාගතය Udadumbara kashyapa himi00:02:41
2102019/05/29වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-29 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
2112019/05/29Prathyaweksha | 2019-05-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
2122019/05/29Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2900:54:19
2132019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 28 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:51
2142019/05/28වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-28 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2152019/05/28Prathyaweksha | 2019-05-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2162019/05/28Ape Jayamaga 03, 2019-05-2800:54:07
2172019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 26සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:17
2182019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 25සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:52
2192019/05/28Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2800:49:16
2202019/05/28වීර්යය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-05-27 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
2212019/05/27Prathyaweksha | 2019-05-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
2222019/05/27Ape Jayamaga 02, 2019-05-27 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් සෙනවිරත්න00:52:53
2232019/05/27Ape Jayamaga Introduction 01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්, අපේ ජයමග වැඩසටහන පිළිබද හදුන්වාදීම00:50:39
2242019/05/27Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2700:51:30
2252019/05/27අභිධර්මය 34 කොටස (2019-05-26 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
2262019/05/26Prathyaweksha | 2019-05-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
2272019/05/26Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2600:49:26
2282019/05/25අපේ උරුමය 34 කොටස (2019-05-25 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
2292019/05/25Prathyaweksha | 2019-05-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
2302019/05/25ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-24 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
2312019/05/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 21) Prathyaweksha00:47:42
2322019/05/25Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2500:45:33
2332019/05/24පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 05 23සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:12
2342019/05/24පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 22 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැති බර විකාශනයකි00:52:31
2352019/05/24Prathyaweksha | 2019-05-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
2362019/05/24Pratyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -05 -2300:51:18
2372019/05/24ලෝකයේ පුංචි පන්සල වීමට නියමිත අපේ රට (2019 - 05 - 23) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:43
2382019/05/24ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-23 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
2392019/05/23Prathyaweksha | 2019-05-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
2402019/05/23ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-22 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:15
2412019/05/23රණවිරු විශේෂ ධර්ම දේශනාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 201- 05 -2300:52:18
2422019/05/23Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 20 ) Prathyaweksha00:50:27
2432019/05/22Prathyaweksha | 2019-05-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:12
2442019/05/22Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2200:53:54
2452019/05/22ඥාණදස්සන විශුද්ධිය - පැහැදිළි කිරීම (2019-04-21 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
2462019/05/22පූජ්‍ය පාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 21සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:28
2472019/05/21Prathyaweksha | 2019-05-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
2482019/05/21ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019 04 20 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:17
2492019/05/21Prathyaweksha 34 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2100:50:04
2502019/05/21අභිධර්මය 33 කොටස (2019-05-19 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
2512019/05/21පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 20සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
2522019/05/21සෝවාන්_සිතක_ස්වභාවය-_Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:41:24
2532019/05/20පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 19 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:48:48
2542019/05/20Prathyaweksha | 2019-05-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:15
2552019/05/20Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2000:47:11
2562019/05/20සිත_සකස්_කරන්නේ_කොහොමද_-__Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:50:03
2572019/05/19Prathyaweksha | 2019-05-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
2582019/05/19Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1900:48:06
2592019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1801:13:14
2602019/05/18පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-17 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:51
2612019/05/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 19 ) Prathyaweksha00:53:35
2622019/05/17Prathyaweksha | 2019-05-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:13
2632019/05/17Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 18 ) Prathyaweksha00:50:59
2642019/05/17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 16 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:46
2652019/05/17පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 15 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:25
2662019/05/17Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1700:49:03
2672019/05/17පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-16 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:18
2682019/05/16Prathyaweksha | 2019-05-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
2692019/05/16පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-15 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේ00:50:41
2702019/05/16Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1600:51:12
2712019/05/15Prathyaweksha | 2019-05-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:40
2722019/05/15පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 14සුමුදුරසදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේබැතිබර විකාශනයකි00:51:09
2732019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-14 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
2742019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-13 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
2752019/05/14Prathyaweksha | 2019-05-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
2762019/05/14Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1400:48:52
2772019/05/13පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 13 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:49
2782019/05/13Prathyaweksha | 2019-05-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
2792019/05/13Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1300:51:36
2802019/05/13අභිධර්මය 32 කොටස (2019-05-12 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:47
2812019/05/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 17 ) Prathyaweksha00:57:18
2822019/05/12පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:49:51
2832019/05/12Prathyaweksha | 2019-05-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
2842019/05/12බෞද්ධයන් විදිහට අපි කොහොමද ප්‍රශ්නවලට මුහුන දෙන්නේ -පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ00:03:00
2852019/05/12Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 1200:49:23
2862019/05/12අපේ උරුමය 32 කොටස (2019-05-11 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:37
2872019/05/12Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 16 ) Prathyaweksha00:53:49
2882019/05/11පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:00
2892019/05/11Prathyaweksha | 2019-05-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:18
2902019/05/11සෝක පරිදේව උපායාස සංකිලේසික (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 28) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:30
2912019/05/11ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 27) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:16
2922019/05/11මාරාමිසා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 26) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:18
2932019/05/11සංඛතා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 25) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:14
2942019/05/11සාසවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 24) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:41:28
2952019/05/11විභවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 23) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:49
2962019/05/11අසාරකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 20) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:48
2972019/05/11වධකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 22) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:44
2982019/05/11අඝමූලා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 21) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:33
2992019/05/11විපරිණාම ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 19) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:38
3002019/05/11ආදීනවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 18) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:37
3012019/05/11අනත්තා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 17) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:45
3022019/05/11අපි වෙසක් පෝයට පන්සල් ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ..මෙන්න විස්තර සහිතයි.00:06:12
3032019/05/11Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 15 ) Prathyaweksha00:56:08
3042019/05/11Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1100:53:15
3052019/05/11මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-10 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:02
3062019/05/10පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 10 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:02
3072019/05/10Prathyaweksha | 2019-05-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:02
3082019/05/10Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 1000:48:21
3092019/05/10Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 14 ) Prathyaweksha00:49:43
3102019/05/10මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-09 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:24
3112019/05/09Prathyaweksha | 2019-05-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:24
3122019/05/09පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 08 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:52:44
3132019/05/09Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0900:52:53
3142019/05/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය -13 )Prathyaweksha00:50:09
3152019/05/09මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-05-08 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍ය00:52:44
3162019/05/08Prathyaweksha | 2019-05-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:44
3172019/05/08තුච්ඡා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 16) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:40
3182019/05/08රිත්තා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 15) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:22
3192019/05/08Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0800:49:00
3202019/05/08මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම 2019 04 07 Tuesday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යව00:46:42
3212019/05/08ධර්ම_දේශනාව_(1)_-_Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:54:30
3222019/05/07පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 07 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:42
3232019/05/07Prathyaweksha | 2019-05-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:42
3242019/05/07අසරණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 14) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:42
3252019/05/07අලේණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 13) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:05
3262019/05/07අතාණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 12) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:21
3272019/05/07අද්ධුවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 11) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:19
3282019/05/07චලා පභංගු (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 10) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:50
3292019/05/07උපසග්ගා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 09) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:20
3302019/05/07භයා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 08) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:08
3312019/05/07උපද්දවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 07) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:56
3322019/05/07පලෝකෝ ඊති (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 06) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:40:55
3332019/05/07ආබාධා පරේ (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 05) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:45
3342019/05/07Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0700:43:45
3352019/05/06Prathyaweksha | 2019-05-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
3362019/05/06රෝගා ගණ්ඩා සල්ලා අඝා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 04) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:51
3372019/05/06අනිච්චා දුක්ඛා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 03) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
3382019/05/06පංචස්කන්ධයේ යථා ස්වාභාවය (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 02) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:26
3392019/05/06Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය -2 )Prathyaweksha00:49:07
3402019/05/06ආරම්භක දේශනාව (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 01) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
3412019/05/06අභිධර්මය 31 කොටස (2019-05-05 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
3422019/05/06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යපහිමි2019 05 05 පූජ්‍යමැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පාහියන්ගල ආනන්ද හිමි. දයා රත්නායක01:52:53
3432019/05/05Prathyaweksha | 2019-05-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
3442019/05/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 11 ) Prathyaweksha00:57:07
3452019/05/05Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0500:47:43
3462019/05/05කංකාවිතරන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-04 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:38
3472019/05/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:33
3482019/05/04Prathyaweksha | 2019-05-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:38
3492019/05/04Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0400:51:53
3502019/05/04කංකාවිතරන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-03 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
3512019/05/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 03 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:49:44
3522019/05/03Prathyaweksha | 2019-05-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
3532019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අවසන් අවවාදය (26 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:02
3542019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අදස්සනං ආනන්ද (25 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:37
3552019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - මනෝ නීවරණ සූත්‍රය (24 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:24
3562019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ගරු සත්කාර සූත්‍රය (23 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:48
3572019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - පච්චත්තං වේදිතබ්බො (22 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
3582019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම (21 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:44
3592019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ලක්ඛණ සංයුක්තයෙන් (20 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:00
3602019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ (19 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:19
3612019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - දුක් ඇතිවෙන හේතුව (18 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:19
3622019/05/03Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 10 ) Prathyaweksha00:51:39
3632019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - විමුක්තායතන සූත්‍රය (17 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:46
3642019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ආනාපානසතිය (16 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:21
3652019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - Q & A (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:28
3662019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අත්තදීපා විහරථ (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:29
3672019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සති සම්පජඤ්ඤය (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
3682019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ධම්මාදාස ධම්ම පරියාය (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:48
3692019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (11 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:51
3702019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සීල සම්පත්ති විපත්ති (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:42:47
3712019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:26
3722019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:31
3732019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:15
3742019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:28
3752019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:57
3762019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:22
3772019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:49
3782019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:00
3792019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:16
3802019/05/03Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0300:46:42
3812019/05/03කංකාවිතරන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-02 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
3822019/05/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 02 සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:02
3832019/05/02Prathyaweksha | 2019-05-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
3842019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:01
3852019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:17
3862019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:21
3872019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:57
3882019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (11 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:29
3892019/05/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 09 ) Prathyaweksha00:47:33
3902019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:57
3912019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:29
3922019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:05
3932019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:51
3942019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය - දෙවන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
3952019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:33
3962019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය - ප්‍රථම ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:45
3972019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:49
3982019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
3992019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:36
4002019/05/02Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0200:52:09
4012019/05/02කංකාවිතරන විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-05-01 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
4022019/05/01Prathyaweksha | 2019-05-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
4032019/05/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 08) Prathyaweksha00:49:07
4042019/05/01කංකාවිතරන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-30 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:06
4052019/05/01Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0100:48:26
4062019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:06
4072019/04/30කංකාවිතරන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-29 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:10
4082019/04/30අභිධර්මය 30 කොටස (2019-04-28 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:30
4092019/04/30අපේ උරුමය 30 කොටස (2019-04-27 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:18
4102019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-04-26 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
4112019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-04-25 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:06:45
4122019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-04-24 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:59:32
4132019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-23 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:29
4142019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-22 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:48
4152019/04/30Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 07 ) Prathyaweksha00:49:49
4162019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:09
4172019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:30
4182019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:18
4192019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:06:44
4202019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
4212019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:59:32
4222019/04/25පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 23pujya uadudumbara kassapa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:53:29
4232019/04/24පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 22 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:48
4242019/04/23Prathyaweksha | 2019-04-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:29
4252019/04/22පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 21 අභිධර්මය බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:51
4262019/04/22Prathyaweksha | 2019-04-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:48
4272019/04/21අභිධර්මය 29 කොටස (2019-04-21 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:51
4282019/04/21Prathyaweksha | 2019-04-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:51
4292019/04/21The Cause - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:44:00
4302019/04/21Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-2100:50:36
4312019/04/21අපේ උරුමය 29 කොටස (2019 04 20 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:01
4322019/04/20Prathyaweksha | 2019-04-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:01
4332019/04/20Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 06 ) Prathyaweksha00:53:56
4342019/04/20Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-2000:51:09
4352019/04/19Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 05 ) Prathyaweksha00:53:14
4362019/04/19Prathyaweksha | 2019-04-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:03:10
4372019/04/19Sowan Sithaka Swabaawaya - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-18)01:41:33
4382019/04/18Dhamma Sermons - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-17)01:18:46
4392019/04/182019 - 04 - 17 (Wednesday) - චිත්ත විසුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:50
4402019/04/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 04 ) Prathyaweksha00:50:18
4412019/04/17Prathyaweksha | 2019-04-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:50
4422019/04/17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 16ven uadudumbara kassapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:39
4432019/04/17Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 03 ) Prathyaweksha00:48:46
4442019/04/172019-04-16 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:39
4452019/04/17Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1700:48:20
4462019/04/16Prathyaweksha | 2019-04-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:39
4472019/04/16Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1600:46:26
4482019/04/162019-04-15 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:17
4492019/04/16Nama Rupa Vidarshanawa - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-15)01:31:21
4502019/04/16අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ ( දේශනය - 02 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:38:02
4512019/04/16Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 02 ) Prathyaweksha00:50:59
4522019/04/15පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 15 Pujya uadudumbara kassapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:48:28
4532019/04/15Prathyaweksha | 2019-04-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
4542019/04/15Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1500:47:16
4552019/04/152019-04-14 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:03
4562019/04/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 14ven uadudumbara kashyapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:50:43
4572019/04/14Prathyaweksha | 2019-04-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:03
4582019/04/14Galle Programe 2019 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1401:47:35
4592019/04/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero - අපිට දුක සකස් වන්නේ ඇයි?00:45:34
4602019/04/14Nirmansee weema - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:52:48
4612019/04/14Prathyawekshsha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1400:50:17
4622019/04/142019-04-13 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:11
4632019/04/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 01 ) - Prathyaweksha00:53:04
4642019/04/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - පහාන සංඥාව සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය03:33:49
4652019/04/13Prathyaweksha | 2019-04-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:11
4662019/04/13Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1300:48:28
4672019/04/132019-04-12 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:42
4682019/04/13"සිත සහ බුද්ධ මගපෙන්වීම" ධර්ම දේශනාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:00:32
4692019/04/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 11 pujya uadudumbara kashyapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:49:15
4702019/04/12Prathyaweksha | 2019-04-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:43
4712019/04/12Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1200:46:05
4722019/04/122019-04-11 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:35
4732019/04/11Prathyaweksha | 2019-04-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:35
4742019/04/11Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1100:45:13
4752019/04/11" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( Part 03 )01:15:27
4762019/04/112019-04-10 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:18
4772019/04/10Prathyaweksha | 2019-04-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:49
4782019/04/10Satipattanaya - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:45:20
4792019/04/10Dhammasermons - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-08)01:18:55
4802019/04/10Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 1000:51:32
4812019/04/102019-04-09 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:52
4822019/04/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 09 ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:52
4832019/04/09Prathyaweksha | 2019-04-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:52
4842019/04/09Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 0900:53:03
4852019/04/092019-04-08 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:31
4862019/04/08Prathyaweksha | 2019-04-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
4872019/04/08Prathyaweksha 27 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0800:48:17
4882019/04/08Ududumbara Kashyapa Thero - Damsak Nada - 2019-04-0700:44:13
4892019/04/082019-04-07 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:55
4902019/04/07Prathyaweksha | 2019-04-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:55
4912019/04/07Kaalaama Sutta - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:54:58
4922019/04/07Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0700:49:48
4932019/04/072019-04-06 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:27
4942019/04/06" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( part 02 )01:06:25
4952019/04/06සිත සකස් කරන්නේ කොහොමද - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-06)01:50:12
4962019/04/06Prathyaweksha | 2019-04-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
4972019/04/06Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0600:45:53
4982019/04/062019-04-05 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:09
4992019/04/05Prathyaweksha | 2019-04-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:09
5002019/04/052019-04-04 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:11
5012019/04/05Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 0500:50:05
5022019/04/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 04 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:01
5032019/04/04Prathyaweksha | 2019-04-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:11
5042019/04/04Kusal Akusal - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:43:52
5052019/04/04Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0400:51:57
5062019/04/042019-04-03 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha01:02:53
5072019/04/03Prathyaweksha | 2019-04-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:00:08
5082019/04/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 26 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0200:57:36
5092019/04/022019-04-02 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:43
5102019/04/02Prathyaweksha | 2019-04-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:43
5112019/04/012019-04-01 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:57
5122019/04/01Prathyaweksha | 2019-04-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:56
5132019/04/012019-03-31 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:58
5142019/03/312019-03-30 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:29
5152019/03/31Prathyaweksha | 2019-03-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:58
5162019/03/31Wedana - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:47:40
5172019/03/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-3100:48:40
5182019/03/30Prathyaweksha | 2019-03-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:29
5192019/03/30ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-3000:50:05
5202019/03/302019-03-29 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:00
5212019/03/29Prathyaweksha | 2019-03-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:00
5222019/03/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2900:50:52
5232019/03/292019-03-28 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:51
5242019/03/28දුකට හේතුව කුමක්ද? තණ්හාව පමණමි. Ven Ududumbara Kashyapa Thero පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි01:24:14
5252019/03/28Prathyaweksha | 2019-03-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:16
5262019/03/28ධර්ම දේශනාව (2) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-08)01:25:19
5272019/03/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2800:47:11
5282019/03/282019-03-27 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:07
5292019/03/27Prathyaweksha | 2019-03-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
5302019/03/27ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2700:50:11
5312019/03/26Prathyaweksha | 2019-03-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:27
5322019/03/25Prathyaweksha | 2019-03-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:47
5332019/03/252019-03-24 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:50
5342019/03/24Prathyaweksha | 2019-03-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:11
5352019/03/24What is Fear - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන්- Ven.Ududumbara Kasyapa01:39:53
5362019/03/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2400:46:50
5372019/03/242019-03-23 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:16
5382019/03/23Prathyaweksha | 2019-03-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:43
5392019/03/222019-03-22 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:16
5402019/03/22Prathyaweksha | 2019-03-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
5412019/03/22පුජනීය උඩදුමිබර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ වත්මන් සමාජය කල ප්‍රකාශය ..ඔබත් ඇසිය යුතු ප්‍රකාශයක්00:07:31
5422019/03/22What is the issue (at Dubai) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa01:43:02
5432019/03/212019-03-21 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:28
5442019/03/21Prathyaweksha | 2019-03-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:42
5452019/03/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2100:55:21
5462019/03/20ජීවිතයට අභිධර්මය 21 | Jeweethayata Abhidharmaya 2100:50:45
5472019/03/20චෛතසික 52 | Chaithasika 52 - ජීවිතයට අභිධර්මය 20 | Jeweethayata Abhidharmaya 2000:48:57
5482019/03/20සිත් 121 | sith 121 |ජීවිතයට අභිධර්මය 19 | Jeweethayata Abhidharmaya 1900:50:52
5492019/03/20" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( part 01 )00:50:21
5502019/03/20සංඝායනා -මැදින් පුන් පොහෝදින සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 03- 2001:23:56
5512019/03/202019-03-19 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:00
5522019/03/19Prathyaweksha | 2019-03-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:00
5532019/03/19ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1900:47:35
5542019/03/182019-03-18 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:32
5552019/03/18Prathyaweksha | 2019-03-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:32
5562019/03/182019-03-17 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:23
5572019/03/18ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1800:53:08
5582019/03/17Prathyaweksha | 2019-03-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:23
5592019/03/17Asuba Bhawanawa - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:42:10
5602019/03/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1700:51:57
5612019/03/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1600:50:39
5622019/03/162019-03-16 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:05
5632019/03/16Prathyaweksha | 2019-03-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:05
5642019/03/16Meditation Games for Children - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa at Dubai00:24:25
5652019/03/152019-03-15 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:13
5662019/03/15Prathyaweksha | 2019-03-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:13
5672019/03/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1500:53:09
5682019/03/142019-03-14 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:31
5692019/03/14Prathyaweksha | 2019-03-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
5702019/03/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1400:50:13
5712019/03/132019-03-13 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:04
5722019/03/13Prathyaweksha | 2019-03-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:04
5732019/03/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1300:51:34
5742019/03/122019-03-12 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:18
5752019/03/12Prathyaweksha | 2019-03-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:18
5762019/03/12Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero Bana on 08:03:201901:25:10
5772019/03/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1200:53:40
5782019/03/11Prathyaweksha | 2019-03-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:49
5792019/03/11ධර්ම දේශනාව (5) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-11)01:24:14
5802019/03/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1100:51:20
5812019/03/11ධර්ම දේශනාව (4) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-10)01:40:01
5822019/03/102019-03-10 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:23
5832019/03/10Prathyaweksha | 2019-03-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:23
5842019/03/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1000:51:38
5852019/03/10ධර්ම දේශනාව (3) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-09)01:15:39
5862019/03/102019-03-09 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:21
5872019/03/09Prathyaweksha | 2019-03-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:20
5882019/03/092019-03-08 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:44
5892019/03/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0900:49:29
5902019/03/08Prathyaweksha | 2019-03-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:43
5912019/03/08ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0800:48:15
5922019/03/072019-03-07 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:56
5932019/03/07Prathyaweksha | 2019-03-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:56
5942019/03/07ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0700:56:02
5952019/03/062019-03-06 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:46
5962019/03/06Prathyaweksha | 2019-03-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:45
5972019/03/06ධර්ම දේශනාව (1) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-05)01:16:34
5982019/03/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0600:56:08
5992019/03/052019-03-05 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:16
6002019/03/05Prathyaweksha | 2019-03-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:16
6012019/03/0520170107 Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero - සිත පාලනය කරන්න‍ේ කෙසේ ද01:45:01
6022019/03/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2016-12-22) - Shakyamuni Sambuddha Vihara01:48:18
6032019/03/05Prathyaweksha | 2019-03-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:17
6042019/03/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0500:54:12
6052019/03/042019-03-04 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:48
6062019/03/04Prathyaweksha 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0400:49:18
6072019/03/032019-03-03 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:40
6082019/03/03Prathyaweksha | 2019-03-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:40
6092019/03/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03.0300:53:16
6102019/03/03Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0301:32:58
6112019/03/022019-03-02 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:54
6122019/03/02Prathyaweksha | 2019-03-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:54
6132019/03/022019-03-01 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:44:56
6142019/03/02Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0200:51:56
6152019/03/022019-02-28 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:56
6162019/03/022019-02-27 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:11
6172019/03/01භාවනාවේ ප්‍රායෝගිකත්වය හඳුන්වාදීම00:47:02
6182019/03/01Prathyaweksha | 2019-03-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:44:56
6192019/03/012019-02-26 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:23
6202019/03/01ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03.0100:46:06
6212019/02/282019-02-25 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:58:01
6222019/02/28Prathyaweksha | 2019-02-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:21
6232019/02/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2800:51:41
6242019/02/272019-02-24 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:38
6252019/02/272019-02-23 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:16
6262019/02/27Prathyaweksha | 2019-02-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:11
6272019/02/27Prathyaweksha 22 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2700:58:25
6282019/02/26Prathyaweksha | 2019-02-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:35
6292019/02/26ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2600:52:58
6302019/02/25Prathyaweksha | 2019-02-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:24
6312019/02/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero | අධිෂ්ඨාන පූජාව සහ ලොව දිනන බුදුමඟ ධර්ම දේශනය | 02 කොටස04:29:00
6322019/02/25ජීවිතයට අභිධර්මය 18 | Jeweethayata Abhidharmaya 18 - ධ්‍යාන සිත් - Dyana sith00:54:43
6332019/02/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2500:57:27
6342019/02/24Prathyaweksha | 2019-02-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:38
6352019/02/24Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Kamatahan Q & A02:15:44
6362019/02/24Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Udasana sambudda Wandanawa00:18:07
6372019/02/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2400:56:52
6382019/02/23Prathyaweksha | 2019-02-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:16
6392019/02/222019-02-22 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:06
6402019/02/222019-02-21 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:39
6412019/02/222019-02-20 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:05
6422019/02/22Prathyaweksha | 2019-02-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:06
6432019/02/22Ven Ududumbara Kashyapa Thero | අධිෂ්ඨාන පූජාව සහ ලොව දිනන බුදුමඟ ධර්ම දේශනය | 01 කොටස02:01:36
6442019/02/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2200:52:30
6452019/02/22Prathyaweksha | 2019-02-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
6462019/02/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Anapanasathiya 2nd Part00:59:13
6472019/02/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2100:55:40
6482019/02/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Anapanasathiya00:40:55
6492019/02/20Prathyaweksha | 2019-02-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:05
6502019/02/20ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2000:57:29
6512019/02/202019-01-26 කැළණියේ පැවැති පින්කම් මාලාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1904:23:51
6522019/02/19ජීවිතයට අභිධර්මය 17 | Jeweethayata Abhidharmaya 17 - ක්‍රියා සිත් | Kriya sith00:52:19
6532019/02/19සංඝායනා - සතුට දෝරේ ගලනා දොරටු හත Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02- 1901:15:15
6542019/02/182019-02-18 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:48
6552019/02/18මෛත්‍රිය වඩන්නේ කෙසේද00:51:08
6562019/02/18Prathyaweksha | 2019-02-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:48
6572019/02/18Ven uadudumbara kashyapa Thero 2019 02 17 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:01
6582019/02/18ජීවිතයට අභිධර්මය 16 | Jeweethayata Abhidharmaya 16 - අහේතුක සිත් | Ahethuka sith00:58:15
6592019/02/18ජීවිතයට අභිධර්මය 15 | Jeweethayata Abhidharmaya 15 | දස අකුසල් - Dasa Akusal00:54:45
6602019/02/18Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1800:51:41
6612019/02/172019-02-17 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:01
6622019/02/17Prathyaweksha | 2019-02-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:01
6632019/02/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1700:53:10
6642019/02/17Ven Uadudumbara kashyapa Thero 2019 02 16 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:03
6652019/02/162019-02-16 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:14
6662019/02/16Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Buddhanussathiya00:59:34
6672019/02/16Prathyaweksha | 2019-02-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:14
6682019/02/16ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa thero 2019-02-1600:53:31
6692019/02/15Ven Uadudumbara Kashyapa Thero 2019 02 1100:51:58
6702019/02/15Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Ayathanawala Anathma Swabhawaya00:36:51
6712019/02/15Rev. Ududumbara Kasyapa Thero00:02:36
6722019/02/152019-02-15 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:19
6732019/02/15Prathyaweksha | 2019-02-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:19
6742019/02/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1500:53:47
6752019/02/142019-02-14 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:03
6762019/02/14Prathyaweksha | 2019-02-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:03
6772019/02/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1400:52:45
6782019/02/132019-02-13 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:44
6792019/02/13Prathyaweksha | 2019-02-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:44
6802019/02/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Anathma Sagnawa01:31:22
6812019/02/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1300:51:19
6822019/02/122019-02-12 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:53
6832019/02/12Prathyaweksha | 2019-02-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:53
6842019/02/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1200:50:19
6852019/02/112019-02-11 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:17
6862019/02/11Prathyaweksha | 2019-02-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
6872019/02/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1100:51:22
6882019/02/10Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Attika Sagngnawa00:36:45
6892019/02/102019-02-10 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:58:50
6902019/02/10Prathyaweksha | 2019-02-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:58:50
6912019/02/10Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Wedananupassanawa Atheetha wedanawanhi prastharaya00:25:11
6922019/02/10Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1000:59:12
6932019/02/102019-02-09 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:50
6942019/02/09Prathyaweksha | 2019-02-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:50
6952019/02/09Ududumbara Kashyapa Thero - Dharmasanaya - 2019-02-0800:40:15
6962019/02/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Vedananupassanawa00:39:14
6972019/02/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Marananussathiya00:55:17
6982019/02/092019-02-08 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:47:56
6992019/02/08Prathyaweksha | 2019-02-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:56
7002019/02/072019-02-07 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:31
7012019/02/07Prathyaweksha | 2019-02-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
7022019/02/07ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 19 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0700:51:47
7032019/02/062019-02-06 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:39
7042019/02/06මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කළ යුතු ආකාරය - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:52:26
7052019/02/06Prathyaweksha | 2019-02-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
7062019/02/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 19 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0600:54:03
7072019/02/052019-02-05 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:22
7082019/02/05Prathyaweksha | 2019-02-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
7092019/02/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 19 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0501:38:16
7102019/02/042019-02-04 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:31
7112019/02/04Ven Uadudumbara kashyapa Thero 2019 02 04 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:12
7122019/02/04Prathyaweksha | 2019-02-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:31
7132019/02/04Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Upadanaya Wu Siyallama Anithyayi00:14:02
7142019/02/04ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 19 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0400:51:41
7152019/02/03Ven Ududumbara Kashyapa - Siyalla Anithyayi ( Part 1 )00:47:12
7162019/02/032019-02-03 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:54
7172019/02/03Prathyaweksha | 2019-02-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:54
7182019/02/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0300:55:31
7192019/02/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0300:55:31
7202019/02/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Atheethaya Menehi Kireema00:31:40
7212019/02/022019-02-02 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:09
7222019/02/02Prathyaweksha | 2019-02-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:09
7232019/02/02සිත රැකගැනීම Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:49:54
7242019/02/02Ududumbara Kashyapa Thero - Dharmasanaya - 2019-02-0100:41:10
7252019/02/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0200:49:25
7262019/02/012019-02-01 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:58
7272019/02/01Prathyaweksha | 2019-02-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:58
7282019/02/01ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-0100:50:35
7292019/01/312019-01-31 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:57
7302019/01/31Prathyaweksha | 2019-01-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:57
7312019/01/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-3100:53:18
7322019/01/302019-01-30 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:23
7332019/01/30Prathyaweksha | 2019-01-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:23
7342019/01/30ජීවිතයට අභිධර්මය 14 | Jeweethayata Abhidharmaya 1400:49:59
7352019/01/30ජීවිතයට අභිධර්මය 13 | Jeweethayata Abhidharmaya 1300:51:07
7362019/01/30ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-3000:55:58
7372019/01/292019-01-29 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:06
7382019/01/29Prathyaweksha | 2019-01-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:06
7392019/01/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2900:51:27
7402019/01/28ලොව දිනන බොදු මග​-කැළණි රජ මහා විහරයේ සිට අති පූජණීය උඩුදුබර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්ස​06:17:47
7412019/01/282019-01-28 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:58:23
7422019/01/28Prathyaweksha | 2019-01-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:58:23
7432019/01/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 18 Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2800:56:21
7442019/01/272019-01-27 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:50
7452019/01/27Prathyaweksha | 2019-01-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:58:24
7462019/01/27ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 17 Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2700:57:59
7472019/01/26Ududumbara Kashyapa Thero - Dharmasanaya - 2019-01-2500:40:35
7482019/01/262019-01-26 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:50
7492019/01/26Prathyaweksha | 2019-01-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:50
7502019/01/26Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2600:48:53
7512019/01/252019-01-25 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:08
7522019/01/25Prathyaweksha | 2019-01-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:08
7532019/01/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 17 Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2500:50:45
7542019/01/242019-01-24 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:55
7552019/01/24Prathyaweksha | 2019-01-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:55
7562019/01/24Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2400:48:17
7572019/01/232019-01-23 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:58:29
7582019/01/23Prathyaweksha | 2019-01-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:58:29
7592019/01/23Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2300:55:39
7602019/01/222019-01-22 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:48
7612019/01/22Prathyaweksha | 2019-01-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:48
7622019/01/222019-01-21 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:33
7632019/01/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 17 - සප්ත අපරිහානීය ධර්ම ii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2200:48:33
7642019/01/21Prathyaweksha | 2019-01-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:33
7652019/01/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 17 - සප්ත අපරිහානීය ධර්ම Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2100:55:47
7662019/01/20දුරුතු පොහෝ දින සංගායනා දම්සභා මණ්ඩපය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-2001:15:45
7672019/01/192019-01-19 Saturday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:07
7682019/01/19Prathyaweksha | 2019-01-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
7692019/01/182019-01-18 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:01
7702019/01/18Prathyaweksha | 2019-01-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:01
7712019/01/18ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 16 - ඉවසීමෙන් සැනසිම ලැබේ v Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1800:49:32
7722019/01/18Prathyaweksha 2018 10 11 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:35
7732019/01/172019-01-17 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:38
7742019/01/17Prathyaweksha | 2019-01-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:38
7752019/01/17Prathyaweksha 2018 10 10 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:30
7762019/01/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 16 - ඉවසීමෙන් සැනසිම ලැබේ iv Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1700:51:34
7772019/01/162019-01-16 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:23
7782019/01/16Prathyaweksha | 2019-01-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
7792019/01/16ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 16 - ඉවසීමෙන් සැනසිම ලැබේ iii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1600:56:32
7802019/01/152019-01-15 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:23
7812019/01/15Prathyaweksha | 2019-01-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
7822019/01/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 16 - ඉවසීමෙන් සැනසිම ලැබේ ii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1500:49:07
7832019/01/142019-01-14 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:00
7842019/01/14Prathyaweksha | 2019-01-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:00
7852019/01/14Prathyaweksha 2018 10 09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:37
7862019/01/14Ududumbara Kashyapa Thero01:16:56
7872019/01/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 16 - ඉවසීමෙන් සැනසිම ලැබේ Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1400:50:29
7882019/01/132019-01-13 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:59
7892019/01/13Prathyaweksha | 2019-01-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:59
7902019/01/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1300:50:41
7912019/01/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ආදර්ශ ගම්මාන - රුක්මලේ00:30:36
7922019/01/13Prathyaweksha 2018 10 08 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:02
7932019/01/122019-01-12 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:59
7942019/01/12Prathyaweksha | 2019-01-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
7952019/01/12Prathyaweksha 2018 10 07 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:51
7962019/01/12Prathyaweksha 2018 10 06 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:10
7972019/01/12Prathyaweksha 2018 10 05 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:51
7982019/01/12Prathyaweksha 2018 10 04 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:13
7992019/01/12Prathyaweksha 2018 10 03 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:57
8002019/01/12Ududumbara Kashyapa Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1100:38:21
8012019/01/12Prathyaweksha 2018 10 02 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:36
8022019/01/12Prathyaweksha 2018 10 01 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා_පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:04
8032019/01/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු vi Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1200:50:35
8042019/01/112019-01-11 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:50
8052019/01/11Prathyaweksha | 2019-01-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:50
8062019/01/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු v Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1100:46:34
8072019/01/102019-01-10 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:39
8082019/01/10Prathyaweksha | 2019-01-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:39
8092019/01/10තණ්හාය ජායතී සෝකෝ - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:39
8102019/01/10නිවැරදි බුද්ධ වන්දනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:49
8112019/01/10උපක්ලේශ - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:42:22
8122019/01/10මමත්වය - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:06
8132019/01/10මරණානුස්සතිය - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:09
8142019/01/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු iv Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-1000:55:35
8152019/01/092019-01-09 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:55
8162019/01/09Prathyaweksha | 2019-01-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:55
8172019/01/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු iii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0900:53:15
8182019/01/092019-01-08 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:44
8192019/01/08Prathyaweksha | 2019-01-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:44
8202019/01/08ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු ii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0800:51:46
8212019/01/072019-01-07 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:50
8222019/01/07Prathyaweksha | 2019-01-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:50
8232019/01/07රට වෙනුවෙන් අපේ වගකීම00:10:11
8242019/01/07ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 15 - සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0700:52:29
8252019/01/062019-01-06 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:09
8262019/01/06Prathyaweksha | 2019-01-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
8272019/01/06උසස් මනසක් ඇති පුද්ගලයකු හැසිරෙන ආකාරය00:06:46
8282019/01/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0600:50:09
8292019/01/06Sil And Meditation day 6th Jan19 Ududumbara Kashyapa Thero00:45:31
8302019/01/062019-01-05 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:24
8312019/01/05Prathyaweksha | 2019-01-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:24
8322019/01/05රට සමගි කරවන ජාතික වැඩපිළිවෙළ | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:13:44
8332019/01/05ජීිවිතයට වඩා වටිනාකමක් ලබා දෙන ආකාරය00:03:54
8342019/01/05Ududumbara Kashyapa Thero00:10:03
8352019/01/05Meththa Meditation By Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:55:01
8362019/01/05Sil And Meditation Day Ven Ududumbara Kashyapa Thero 5Jan1900:52:36
8372019/01/05Ven Ududumbara Kashyapa Sil And Meditation Day 5th Jan19 II01:20:21
8382019/01/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - ජයසිරිමා හාමුදුරුවනේ Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0500:48:01
8392019/01/05Sil And Meditation Day Ven Ududumbara Kashyapa Thero03:08:31
8402019/01/052019-01-04 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:58
8412019/01/04Prathyaweksha | 2019-01-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:58
8422019/01/04Ven Ududumbara Kashyapa Thero In Perth 201901:57:01
8432019/01/04ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - කරණීය සූත්‍රය Ven. Ududumbara Kashyapa 2019-01-0400:48:08
8442019/01/032019-01-03 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:17
8452019/01/03Prathyaweksha | 2019-01-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:17
8462019/01/0323.2 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Gamin Gamata Nivan Maga Discussiion - 9.30am30 Apr201801:45:18
8472019/01/0323.1 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Bhaddeka Raththa Sutta - Gamin Gamata Nivan Maga Dharma Deshana00:56:15
8482019/01/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - කරණීය සූත්‍රය ආශ්‍රිත ගැටළු Ven. Ududumbara Kashyapa 2019-01-0300:54:29
8492019/01/022019-01-02 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:56
8502019/01/02Prathyaweksha | 2019-01-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:56
8512019/01/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - කරණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කළයුත්තේ ඇයි iii Ven. Ududumbara Kashyapa 2019-01-0200:50:57
8522019/01/012019-01-01 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:14
8532019/01/01Prathyaweksha | 2019-01-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:14
8542019/01/012018-12-31 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:52
8552019/01/012018-12-30 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:49
8562019/01/01ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - කරණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කළයුත්තේ ඇයි ii Ven. Ududumbara Kashyapa 2019-01-0100:54:36
8572018/12/31Prathyaweksha | 2018-12-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:52
8582018/12/31නිවෙන්නට පෙර - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:54
8592018/12/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 14 - කරණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කළයුත්තේ ඇයි Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-3100:53:22
8602018/12/31ජීවිතයට අභිධර්මය 12 | Jeweethayata Abhidharmaya 1200:49:21
8612018/12/30Prathyaweksha | 2018-12-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:49
8622018/12/30මාංශ අනුභවය පිලිබඳව - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:53
8632018/12/30ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-3000:49:07
8642018/12/292018-12-29 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:59
8652018/12/29Prathyaweksha | 2018-12-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:58
8662018/12/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 . Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2900:52:42
8672018/12/282018-12-29 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:46:56
8682018/12/28Prathyaweksha | 2018-12-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:56
8692018/12/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2800:45:06
8702018/12/272018-12-27 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:03
8712018/12/27Prathyaweksha | 2018-12-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:03
8722018/12/27ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018 -12-2700:51:10
8732018/12/262018-12-26 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:05
8742018/12/26Prathyaweksha | 2018-12-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:05
8752018/12/25Prathyaweksha | 2018-12-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:19
8762018/12/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 - ලබන වසර සඳහා සූදානම් වීම ii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2500:48:13
8772018/12/24ගැඹුරින් ධර්මය ඉගෙන ගන්න...ගරු උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් දේශනා කරන බුදුන් වදාල04:04:36
8782018/12/242018-12-24 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:03
8792018/12/24Prathyaweksha | 2018-12-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:03
8802018/12/24ජීවිතයට අභිධර්මය 11 | Jeweethayata Abhidharmaya 1100:57:20
8812018/12/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 13 - ලබන වසර සඳහා සූදානම් වීම - දිනපොත Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2400:54:08
8822018/12/24මිදෙන්නට නම් - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි01:38:49
8832018/12/232018-12-23 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:59:12
8842018/12/23Prathyaweksha | 2018-12-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:59:12
8852018/12/23උදුවප් පුර පෝදා-කාලෝචිත සාකච්ඡාවක් -සප්තඅපරිහාණී ධර්ම -Ven Ududumbara Kashyapa Thero- 22- 12- 201801:17:13
8862018/12/23ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 පංචනීවරණ හමුවේ vi Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2300:57:07
8872018/12/22රටේ පිරිහීමට බුදු දහමින් ඇති විසදුම01:22:53
8882018/12/22සංඝායනා - නව වසරට පන්නරයක් Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 2201:22:00
8892018/12/212018-12-21 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:47
8902018/12/21ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero -2018 12 2100:51:47
8912018/12/21Prathyaweksha | 2018-12-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:47
8922018/12/202018-12-20 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:29
8932018/12/20Prathyaweksha | 2018-12-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:29
8942018/12/20ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 පංචනීවරණ හමුවේ iv Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-2000:50:24
8952018/12/192018-12-19 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:57:50
8962018/12/19Prathyaweksha | 2018-12-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:57:50
8972018/12/19ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 පංචනීවරණ හමුවේ iii Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-1900:59:13
8982018/12/182018 -12-18 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:58
8992018/12/18Prathyaweksha | 2018-12-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:58
9002018/12/18ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 පංචනීවරණ හමුවේ ii Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-1800:52:39
9012018/12/172018-12-17 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:41
9022018/12/17Prathyaweksha | 2018-12-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:41
9032018/12/17ප්‍රත්‍යවේක්ශා 12 පංචනීවරණ හමුවේ Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-1700:52:16
9042018/12/162018-12-16 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:20
9052018/12/16Prathyaweksha | 2018-12-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:20
9062018/12/16ජීවිතයට අභිධර්මය 10 - සෝබන චෛතසික | Jeweethayata Abhidharmaya 10 - Sobana Chaithasika00:51:08
9072018/12/16ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය vi අභිධර්මය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1600:51:56
9082018/12/152018-12-15 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:40
9092018/12/15Prathyaweksha | 2018-12-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:40
9102018/12/15සබ්බාසව සූත් රය ඇසුරින් පූජ් ය උඩුදුම්බර කාශ් යප ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ධර්ම දේශනාව03:51:41
9112018/12/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය vi Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1500:51:34
9122018/12/142018-12-14 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:41
9132018/12/14Prathyaweksha | 2018-12-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:41
9142018/12/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය v Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1400:55:39
9152018/12/132018-12-12 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:07
9162018/12/13Prathyaweksha | 2018-12-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:07
9172018/12/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය iv Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1300:53:55
9182018/12/122018-12-12 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:27
9192018/12/12Prathyaweksha | 2018-12-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:27
9202018/12/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11සතිය - ළමා සතිය iii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1200:48:47
9212018/12/112018-12-11 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:43
9222018/12/11Prathyaweksha | 2018-12-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:43
9232018/12/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය ii Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 1100:53:43
9242018/12/102018-12-10 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:17
9252018/12/10Prathyaweksha | 2018-12-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:17
9262018/12/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 11 සතිය - ළමා සතිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-1000:54:53
9272018/12/092018-12-09 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:28
9282018/12/09Prathyaweksha | 2018-12-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:40
9292018/12/09උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ ධර්ම සාකච්චාව. ප්‍රසාද් ගිම්හාන්ට නිවන් සුව පිණිස. (කොටස 03)00:27:04
9302018/12/09උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ ධර්ම සාකච්චාව. ප්‍රසාද් ගිම්හාන්ට නිවන් සුව පිණිස. (කොටස 02)00:30:31
9312018/12/09උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ ධර්ම සාකච්චාව. ප්‍රසාද් ගිම්හාන්ට නිවන් සුව පිණිස. (කොටස 01)00:30:27
9322018/12/09ජීවිතයට අභිධර්මය 09 - මෝහය,ලෝභය,ද්වේශය,දිට්ඨිය,මච්චරිය ,කුක්කුච්චය,ථිනය,මිද්ධය,විචිකිච්ඡාව00:47:02
9332018/12/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 10 - අභිධර්මය - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-0900:47:32
9342018/12/082018-12-08 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:56
9352018/12/08Ududumbara Kashyapa Thero01:30:46
9362018/12/08Prathyaweksha | 2018-12-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
9372018/12/08ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය - අපේ උරුමය Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018--12-0800:47:02
9382018/12/072018-12-07 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:57
9392018/12/07Prathyaweksha | 2018-12-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:57
9402018/12/07ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය- සතිපට්ඨානය - සාකච්ඡාව Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-0700:48:12
9412018/12/062018-12-06 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:47:40
9422018/12/06Prathyaweksha | 2018-12-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:39
9432018/12/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය- සතිපට්ඨානය - සාකච්ඡාව ii Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12-0600:47:58
9442018/12/052018-12-05 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:26
9452018/12/05Prathyaweksha | 2018-12-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:26
9462018/12/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය- සතිපට්ඨානය - සාකච්ඡාව Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018 12 0500:49:14
9472018/12/052018-12-04 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:24
9482018/12/04Prathyaweksha | 2018-12-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:24
9492018/12/04ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය- සතිපට්ඨානය ii Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018 12 0400:49:43
9502018/12/032018-12-03 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:53
9512018/12/03Prathyaweksha | 2018-12-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:53
9522018/12/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා -10 සතිය- සතිපට්ඨානය Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018 12 0300:54:41
9532018/12/022018-12-02 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:02
9542018/12/02Prathyaweksha | 2018-11-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:02
9552018/12/02ජීවිතයට අභිධර්මය 08 - සිත් බෙදෙන සැටි - Jeevithayata Abhidharmaya 0800:50:43
9562018/12/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 9 වන සතිය - අභිධර්මය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-12- 0200:51:29
9572018/12/012018-12-01 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:06
9582018/12/01Prathyaweksha | 2018-12-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:06
9592018/12/01ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 9 සතිය - උරුමය -Ven. Ududumbara Kashyapa Thero2018-12-0100:54:50
9602018/12/012018-11-30 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:57:10
9612018/11/30Prathyaweksha | 2018-11-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:57:10
9622018/11/30ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 9 සතිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11-3000:57:21
9632018/11/292018-11-29 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha01:01:10
9642018/11/29Prathyaweksha | 2018-11-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:01:10
9652018/11/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 9 සතිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018 -11- 2901:00:13
9662018/11/282018-11-28 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:07
9672018/11/28Prathyaweksha | 2018-11-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:06
9682018/11/28ප්‍රත්‍යවේක්ශා 9 වන සතිය - ඡන්ද ඝෘද්ධිපාදය සාකච්ඡාව - Ven-Ududumbara Kashyapa Thero - 2018-11-2800:54:14
9692018/11/272018-11-27 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:34
9702018/11/27Prathyaweksha | 2018-11-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:34
9712018/11/27අති උතුම් ධම්ම රතනයේ ගුණ Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-11-2701:38:49
9722018/11/27ප්‍රත්‍යවේක්ශා 9 වන සතිය - ඡන්ද ඝෘද්ධිපාදය ii - Ven-Ududumbara Kashyapa Thero - 2018-11-2700:53:42
9732018/11/262018-11-26 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:45
9742018/11/26Prathyaweksha | 2018-11-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:45
9752018/11/269 වන සතිය - ඡන්ද ඝෘද්ධිපාදය උපදවා ගැනීම - Ven-Ududumbara Kashyapa Thero - 2018-11-2600:54:20
9762018/11/252018-11-25 Sunday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:46
9772018/11/25Prathyaweksha | 2018-11-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:46
9782018/11/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero | 2018-11-2201:39:38
9792018/11/25ප්‍රත්‍යවේක්ශා 8 සතිය - උරුමය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018- 11-2500:54:09
9802018/11/242018-11-24 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:56
9812018/11/24Prathyaweksha | 2018-11-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:56
9822018/11/24ප්‍රත්‍යවේක්ශා - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-11-2400:56:28
9832018/11/232018-11-23 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:07
9842018/11/23Prathyaweksha | 2018-11-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:07
9852018/11/23ප්‍රත්‍යවේක්ශා 8 සතිය මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳ ගැටළු සාකච්ඡාව,Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-11-2300:56:08
9862018/11/22සංඝායනා - ද්වේශය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018 -11-2201:17:36
9872018/11/222018-11-21 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:21
9882018/11/21Prathyaweksha | 2018-11-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:21
9892018/11/21ප්‍රත්‍යවේක්ශා 8 සතිය මෛත්‍රීභාවනාව පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාව Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2018 11 2100:47:50
9902018/11/202018-11-20 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:18
9912018/11/20Prathyaweksha | 2018-11-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:18
9922018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව 4 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:12
9932018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව 3 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:12
9942018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව 2 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:11
9952018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව 1 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:48
9962018/11/20ප්‍රත්‍යවේක්ශා 8 සතිය . මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රායෝගිකව Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2018-11-2000:52:30
9972018/11/192018-11-19 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:52
9982018/11/19Prathyaweksha | 2018-11-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:52
9992018/11/19ජීවිතයට අභිධර්මය 06 - - Most Ven Ududumbara Kashyapa thero00:55:04
10002018/11/19ප්‍රත්‍යවේක්ශා 8 සතිය - මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කළ යුතු ආකාරය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2018-11-1900:52:26
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2615)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.