උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/21Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:20
22019/09/21මහජන දේපල හොරා කන අයට කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:12:41
32019/09/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 7hr Dhamma Deshana - Sydney 201907:21:49
42019/09/21ඔබට අමෘතය අවශ්‍යද? මේ දේශනාව අසන්න - ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2100:51:52
52019/09/21 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 33 - (Dhamma sermon Bana 35)00:51:53
62019/09/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 7hr Dhamma Deshana - Sydney 201900:02:19
72019/09/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 33 කොටස (2019-09-20 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:53
82019/09/20ලොව දිනන බොදු මග ධර්ම දේශනාව 23 වැනි කොටස 2019 09 09 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණා00:52:45
92019/09/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:53
102019/09/20ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-2000:48:27
112019/09/19ලොව දිනන බුදු මග (31 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:31
122019/09/19Sowan Sithaka Swabaawaya Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 04 1801:41:33
132019/09/18ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 31 කොටස (2019-09-18 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:16
142019/09/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 31 - (Dhamma sermon Bana 34)00:52:16
152019/09/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:16
162019/09/18ලොව දිනන බුදු මග (30 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:46
172019/09/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 30 - (Dhamma sermon Bana 33)00:51:32
182019/09/18ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1800:48:42
192019/09/18මෛත්‍රිය වඩමු - ven ududumbara kashyapa thero 2019 09 1600:12:34
202019/09/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:32
212019/09/17Ven ududumbara kashyapa thero "ඇයි අපි දුකින් තැවෙන්නේ"00:02:01
222019/09/17මෛත්‍රිය නැමැති විසඳුම - ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1600:47:07
232019/09/17ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-16 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:16
242019/09/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:21
252019/09/16ලොව දිනන බුදු මග (28 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:51
262019/09/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 28 - (Dhamma sermon Bana 32)00:54:34
272019/09/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-15 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:38
282019/09/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:35
292019/09/15ලොව දිනන බුදු මග (27 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:52
302019/09/15ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1500:49:57
312019/09/15ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 28 කොටස (2019-09-14 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:38
322019/09/15 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 27 - (Dhamma sermon Bana 31)00:51:38
332019/09/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:38
342019/09/14අපේ රටේ තැන්පත් කරලා තියන ලොකුම නිධානය Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:18:12
352019/09/14ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1400:47:17
362019/09/14බිනර පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව (2019 - 09 - 13)01:17:06
372019/09/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 26 - (Dhamma sermon Bana 30)00:51:53
382019/09/13බිනර පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-1301:15:30
392019/09/13ලොව දිනන බුදු මග (26 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:08
402019/09/13ලොව දිනන බුදු මග (25 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:49
412019/09/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 25 - (Dhamma sermon Bana 29)00:55:34
422019/09/13ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 26 කොටස (2019-09-12 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:54
432019/09/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-12 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:54
442019/09/12මරණානුස්සති භාවනාව Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2017 06 1301:07:07
452019/09/12ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 25 කොටස (2019-09-11 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:36
462019/09/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:34
472019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 24 - (Dhamma sermon Bana 28)00:53:16
482019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 23 - (Dhamma sermon Bana 27)00:51:53
492019/09/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 22 - (Dhamma sermon Bana 26)00:53:05
502019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (24 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:31
512019/09/11Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-1100:50:36
522019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (23 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:07
532019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (22 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:20
542019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (21 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:02
552019/09/11ලොව දිනන බුදු මග (20 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:01
562019/09/11ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 24 කොටස (2019-09-10 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:51
572019/09/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:16
582019/09/10අවුරුදු 5 ඉවර වේගෙන යනකොට තමයි ජනතාව මතක් වෙන්නෙ Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:14:38
592019/09/10ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-1000:00:02
602019/09/10ප් රත් යවේක්ෂා අභිධර්මය දේශනය 22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:55
612019/09/10අනිත්‍ය සංඥාව | පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි. Anithya Sangnawa | Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:51:09
622019/09/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 23 කොටස (2019-09-09 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
632019/09/10සංඝායනා සතුට දෝරේ ගලනා දොරටු හත Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 02 1901:15:15
642019/09/10සමාධීය වඩන්නට පුහුණු වෙමු Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-01-0700:52:29
652019/09/10ලොව දිනන බුදු මග (19 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:29
662019/09/09Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-09 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:53
672019/09/09Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-0900:49:08
682019/09/09ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 22 කොටස (2019-09-08 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:53
692019/09/08Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-08 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
702019/09/08Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0800:48:57
712019/09/08 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 21 - (Dhamma sermon Bana 25)00:54:47
722019/09/08 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 20 - (Dhamma sermon Bana 24)00:51:46
732019/09/08ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සතර ඉර්ධිපාද හඳුන්වාදීම Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2017 06 1104:20:58
742019/09/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 21 කොටස (2019-09-07 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:46
752019/09/08බුදුන් දවස ලිච්ඡවී රාජ්‍යය පාලනය කර 7007රජවරු 2019 08 25 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:26
762019/09/07Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:47
772019/09/07ලොව දිනන බුදු මග (18 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:48
782019/09/07ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0700:50:10
792019/09/07ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 20 කොටස (2019-09-06 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:21
802019/09/07Ven Ududumbara Kashyapa Thero - තමන්ව අවබෝද කරගැනීමට01:02:00
812019/09/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 19 - (Dhamma sermon Bana 23)00:53:14
822019/09/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:45
832019/09/06ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0600:47:40
842019/09/06ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 19 කොටස (2019-09-05 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:00
852019/09/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:14
862019/09/05වේදනානුපස්සීව වාසය කිරීම සක්මන් භාවනාව Niwan Maga Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2018 03 0400:45:21
872019/09/05වේදනාව හේතූන් සමග තේරුම් ගැනීම නිවන් මග Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2018 03 0500:50:28
882019/09/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 18 - (Dhamma sermon Bana 22)00:51:33
892019/09/05ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0500:51:07
902019/09/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 18 කොටස (2019-09-04 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:41
912019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (17 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:39
922019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (16 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:18
932019/09/05ලොව දිනන බුදු මග (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:27
942019/09/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:34
952019/09/04ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0400:46:47
962019/09/04ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 17 කොටස (2019-09-03 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:13
972019/09/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 17 - (Dhamma sermon Bana 21)00:53:23
982019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:57
992019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:43
1002019/09/04ලොව දිනන බුදු මග (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:44
1012019/09/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 16 - (Dhamma sermon Bana 20)00:54:03
1022019/09/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:23
1032019/09/03ලොව දිනන බොදු මග2019 08 24 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනය00:53:22
1042019/09/03ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0300:50:14
1052019/09/03ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 17 කොටස (2019-09-03 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:03
1062019/09/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:03
1072019/09/02ලොවෙහි සැබෑ රසය විදිමු.... උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ00:01:43
1082019/09/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 15 - (Dhamma sermon Bana 19)00:56:12
1092019/09/02ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-09-0100:51:48
1102019/09/02ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 15 කොටස (2019-09-01 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:12
1112019/09/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 14 - (Dhamma sermon Bana 18)00:54:42
1122019/09/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 7 hour Daham Deshana Kalyana Mithra Society Perth06:48:33
1132019/09/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-09-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:56:12
1142019/09/01ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 09-0100:53:38
1152019/09/01ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 14 කොටස (2019-08-31 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:42
1162019/09/01ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 13 කොටස (2019-08-30 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:28
1172019/08/31Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-31 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:42
1182019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:28:57
1192019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:15:09
1202019/08/31දසරාජ ධර්ම - ත්‍රිපිටකය, අට්ටකථා ඇසුරෙන් - රට නිවැරදි දිශාවට යොමුකිරිම උදෙසා - පුජ්‍ය ඩුදුම්බර කාශ්‍00:34:23
1212019/08/31දසරාජ ධර්ම - තිර්පිටකය, අට්ට කතා සහ ටිකාව ඇසුරෙන් - පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ02:45:56
1222019/08/31 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 13 - (Dhamma sermon Bana 17)00:54:28
1232019/08/31මානසිකව සිදුවිය යුතුදේ අනිවාර්ය කිරීමෙන් ඇතිවන්නේ මානසික පීඩනයකි00:50:33
1242019/08/31තෘෂ්ණාව දුරුකිරීම - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-3000:51:10
1252019/08/31ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 3100:50:33
1262019/08/30ලොව දිනන බුදු මග (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:38
1272019/08/30ලොව දිනන බුදු මග (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:23
1282019/08/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:28
1292019/08/30ලොව දිනන බුදු මග Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 3000:51:10
1302019/08/29මාර්ග අංග8 විසුද්ධි 7 සබ්බාසාව 7 සතිපට්ඨාන 4 මාර්ග මුණ ගැසෙන තැන2019 08 16 උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි01:07:12
1312019/08/28 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 10 - (Dhamma sermon Bana 16)00:55:23
1322019/08/28රට දියුණු කරන්න පුලුවන් එකම ක්‍රමවේදය මෙන්න Udadumbara Kashyapa Himii00:10:29
1332019/08/28Ven. Ududumbara Kashyapa thero02:18:32
1342019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:02
1352019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:52
1362019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:06
1372019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:10
1382019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:24
1392019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:36
1402019/08/28ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 10 කොටස (2019-08-27 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:23
1412019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:41
1422019/08/28ලොව දිනන බුදු මග (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:23
1432019/08/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:23
1442019/08/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1502:24:52
1452019/08/27ලොව දිනන බුදු මග - 10 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2700:52:16
1462019/08/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 9 - (Dhamma sermon Bana 14)00:51:08
1472019/08/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 9 කොටස (2019-08-26 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:09
1482019/08/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:09
1492019/08/26 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 8 - (Dhamma sermon Bana 13)00:52:47
1502019/08/26ලොව දිනන බුදු මග - 9 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2600:47:40
1512019/08/26තණ්හාව00:48:44
1522019/08/26ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 8 කොටස (2019-08-25 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:48
1532019/08/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:47
1542019/08/25ලොව දිනන බුදු මග - 8 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2500:49:10
1552019/08/25ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 7 කොටස (2019-08-24 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:37
1562019/08/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 7 - (Dhamma sermon Bana 12)00:53:37
1572019/08/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:37
1582019/08/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 31 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:48:35
1592019/08/24ලොව දිනන බුදු මග - 7 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2400:49:05
1602019/08/24ලොව දිනන බුදු මග - 6 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2300:50:14
1612019/08/24ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 6 කොටස (2019-08-23 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:52
1622019/08/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 6 - (Dhamma sermon Bana 11)00:53:51
1632019/08/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:51
1642019/08/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 5 - (Dhamma sermon Bana 10)00:49:56
1652019/08/23ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 5 කොටස (2019-08-22 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:56
1662019/08/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:56
1672019/08/22සිංහල ජාතිය එකමුතු වෙමු00:01:13
1682019/08/22යහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි00:17:43
1692019/08/22[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:02:41
1702019/08/22ලොව දිනන බුදු මග - 5 Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08 -2200:45:53
1712019/08/22ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 4 කොටස (2019-08-21 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:10
1722019/08/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 4 - (Dhamma sermon Bana 9)00:51:10
1732019/08/21Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:10
1742019/08/21"නුවණැති මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය" Udadumbara Kashyapa himi00:01:21
1752019/08/21 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 3 - (Dhamma sermon Bana 8)00:53:21
1762019/08/21නුවණින් තමන්ගේ ජීවිතය දකින්න Udadumbara Kashyapa himi00:01:32
1772019/08/21තන්හාව - ලොව දිනන බුදු මග - 4 Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2100:48:44
1782019/08/21"හයියෙන් කෑ ගැහුවට රටක් දියුණු කරන්න බෑ" udadumbara kashyapa himi00:01:20
1792019/08/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 3 කොටස (2019-08-20 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
1802019/08/21ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 2 කොටස (2019-08-19 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:25
1812019/08/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-20| ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:21
1822019/08/20වැරදි වලින් අත්මිදෙන්න..... Udadumbara Kashyapa himi00:01:07
1832019/08/20"දියුණුවේ රහස" Udadumbara Kashyapa himi00:01:33
1842019/08/20ලොව දිනන බුදු මග - 3 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 2000:50:47
1852019/08/20 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 2 - (Dhamma sermon Bana 7)00:52:25
1862019/08/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:25
1872019/08/19ලොව දිනන බුදු මග - 2 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 1800:49:24
1882019/08/19 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 1 - (Dhamma sermon Bana 6)00:54:07
1892019/08/19ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 1 කොටස (2019-08-17 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:07
1902019/08/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-08-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:07
1912019/08/18ලොව දිනන බුදු මග Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 1800:53:15
1922019/08/18ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 5වන දිනය (2019-08-17 Saturday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:41
1932019/08/17Prathyaweksha | 2019-08-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:41
1942019/08/17උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ගේ පැය හතක විසුද්ධිමාර්ගය ධර්ම දේශනාව. පන්සිල් නොරකින කෙනෙක් සිල රැ03:23:38
1952019/08/17උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ ගේ පැය හතක විසුද්ධිමාර්ගය ධර්ම දේශනාව. පන්සිල් නොරකින කෙනෙක් සිල රැ00:58:12
1962019/08/17Prathyaweksha Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1700:45:53
1972019/08/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 30 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:47:21
1982019/08/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 4වන දිනය (2019-08-16 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:32
1992019/08/16Prathyaweksha | 2019-08-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:32
2002019/08/16Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1600:45:33
2012019/08/16Prathyaweksha | 2019-08-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
2022019/08/16බෞද්ධ නායකයෙකු සතු ලක්‍ෂණ මොනවාද​? | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-08-1501:30:10
2032019/08/16Dhamma Sermon by Ven. Ududumbara Kashyapa Thero Chief Kammattanacharya @ Gangarama Temple, Colombo.01:13:05
2042019/08/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-08-15 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:45:30
2052019/08/15Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1500:45:30
2062019/08/15මාර්ග අංග 8, විසුද්ධි 7, සබ්බාසව 7, 4 සතිපට්ඨාන මාර්ග මුණ ගැසෙන තැන - නිකිණි පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව01:07:12
2072019/08/14මෙල්බන් නුවර පැවති අපේ ජය මඟ සංවාදය udadumbara kashyapa himi00:40:06
2082019/08/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 29 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:53:35
2092019/08/14නිකිණි පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1401:07:12
2102019/08/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය, 2වන දිනය (2019-08-13 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:50
2112019/08/14Prathyaweksha | 2019-08-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:50
2122019/08/13Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1300:47:56
2132019/08/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා අවසාන ධර්ම දේශනා සතිය (2019-08-12 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:18
2142019/08/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:23:41
2152019/08/12Prathyaweksha | 2019-08-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:18
2162019/08/12Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1200:49:05
2172019/08/11අභිධර්මය 45 කොටස (2019-08-11 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:25
2182019/08/11Prathyaweksha | 2019-08-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:25
2192019/08/11"භාවනාරමතාවය පැහැදිලි කිරීම"2019 08 06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:54:02
2202019/08/11Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1100:49:55
2212019/08/11අභිධර්මය 44 වන කොටස 2019 08 04 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ වික00:56:23
2222019/08/11ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-08-10 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:00:18
2232019/08/10Prathyaweksha | 2019-08-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
2242019/08/10Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-1000:46:05
2252019/08/10භාවනාරාමතාවය සමාජ කතිකාවත (2019-08-09 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
2262019/08/09Prathyaweksha | 2019-08-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
2272019/08/09"ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට"2019 08 03 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:30
2282019/08/09පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාව 2019 08 02 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව00:51:36
2292019/08/09"පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව" 2019 08 01පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සදහම් ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:21
2302019/08/09Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 0901:00:00
2312019/08/08භාවනාරාමතාවය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-08-08 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:31
2322019/08/08Prathyaweksha | 2019-08-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:31
2332019/08/08Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 08- 0801:00:00
2342019/08/08භාවනාරාමතාවය පැහැදිළි කිරීම (2019-08-07 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:45
2352019/08/07Prathyaweksha | 2019-08-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:45
2362019/08/07Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0700:49:50
2372019/08/07භාවනාරාමතාවය පැහැදිළි කිරීම (2019-08-06 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
2382019/08/06Prathyaweksha | 2019-08-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
2392019/08/06Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0600:51:26
2402019/08/06භාවනාරාමතාවය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-08-05 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:47
2412019/08/05Prathyaweksha | 2019-08-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:47
2422019/08/05Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08- 0500:52:55
2432019/08/05අභිධර්මය 44 කොටස 2019 08 04 Sunday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:35
2442019/08/04Prathyaweksha | 2019-08-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:35
2452019/08/04පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාව2019 08 02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:51:31
2462019/08/04Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08-0400:54:55
2472019/08/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 404:56:02
2482019/08/04පටිනිස්සග්ගනු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව 2019 08 01 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:44:20
2492019/08/04'චිත්ත විශුද්ධිය', 'චතුරාරක්ඛ​' භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-08-0101:32:02
2502019/08/04පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිලි කිරීම 2019 07 31 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි බෞද්ධයා ටීවී විකාශනයකි00:50:28
2512019/08/03ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-08-03 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2522019/08/03Prathyaweksha | 2019-08-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2532019/08/03Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-08- 0300:48:18
2542019/08/03පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-08-02 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:51
2552019/08/02වැරදි වලින් අත්මිදෙන්න......udadumbara kahyapa himi00:01:07
2562019/08/02Prathyaweksha | 2019-08-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
2572019/08/02Prathyaweksha | 2019-08-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:41
2582019/08/02පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-8-1 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:44:31
2592019/08/01පටිනිස්ස ගානු පස්සනා පැහැදිලි කිරීම2019 07 30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:52:52
2602019/08/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 08 0100:44:31
2612019/08/01පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-7-31 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2622019/07/31Prathyaweksha | 2019-07-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
2632019/07/31Ven Ududumbara KasyapaThero 2019- 08- 0100:48:12
2642019/07/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 28 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:50:46
2652019/07/31පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-30 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:05
2662019/07/30Prathyaweksha | 2019-07-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:05
2672019/07/30භික්ෂුත්වය නො කෙලෙසා වැරදි කරන අයට දඬුවම් දිය යුතුයි udadumbara kashyapa himi00:01:16
2682019/07/30පටිනිස්සග්ගානු පස්සනා ධර්ම දේශනාව (2019-07-29 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:57
2692019/07/29Prathyaweksha | 2019-07-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:57
2702019/07/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය - 27 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:55
2712019/07/29Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2900:53:21
2722019/07/29පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 28 දහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:35
2732019/07/29අභිධර්මය 43 කොටස (2019-07-28 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
2742019/07/28Prathyaweksha | 2019-07-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
2752019/07/28Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06- 2800:46:13
2762019/07/28Karaniyametta00:13:02
2772019/07/28ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-27 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
2782019/07/27Prathyaweksha | 2019-07-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
2792019/07/27Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06- 2700:50:48
2802019/07/27මරණානුස්සති භාවනාව - කාටද​? කුමටද​? | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-2501:31:41
2812019/07/27පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 24 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:24
2822019/07/26නිරෝධානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-07-26 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:36
2832019/07/26Prathyaweksha | 2019-07-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:36
2842019/07/26Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2600:55:55
2852019/07/26නිරෝධානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-25 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
2862019/07/25Prathyaweksha | 2019-07-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
2872019/07/25Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 2500:49:08
2882019/07/24නිරෝධානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-24 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:49
2892019/07/24Prathyaweksha | 2019-07-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:49
2902019/07/24Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2400:48:03
2912019/07/24නිරෝධානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම 2019 07 23 Tuesday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
2922019/07/23Prathyaweksha | 2019-07-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
2932019/07/23චුති සිත සාර්ථක වීමට දිගින් දිගට, දිගින් දිගට මනසිකාර කළ යුතු කුසල් සිත් (2019 - 07 - 22)00:53:46
2942019/07/23Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 2300:50:33
2952019/07/23නිරෝධානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-22 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
2962019/07/22Prathyaweksha | 2019-07-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
2972019/07/22Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2200:53:17
2982019/07/22අභිධර්මය 42 කොටස (2019-07-21 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:17
2992019/07/22Prathyaweksha 42 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2200:48:39
3002019/07/22පූජා උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:08
3012019/07/21Prathyaweksha | 2019-07-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:17
3022019/07/21Prathyaweksha 41 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2100:50:00
3032019/07/21අසුබ භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-1801:27:33
3042019/07/21මෛත්‍රී භාවනාව | ​Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-1101:30:13
3052019/07/2020 July 201900:49:20
3062019/07/20ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට 2019 07 20 Saturday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:37
3072019/07/20Prathyaweksha | 2019-07-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:37
3082019/07/20Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-07-04 | 9.30PM01:29:54
3092019/07/20Prathyaweksha 41 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-2000:46:11
3102019/07/20Ven Ududumbara Sobitha Thero | Daham Dahara | 2019-06-27 | 9.30PM01:30:56
3112019/07/20විරාගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-19 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:47
3122019/07/19Prathyaweksha | 2019-07-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:47
3132019/07/19Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1900:52:54
3142019/07/19විරාගානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-18 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:56
3152019/07/18Prathyaweksha | 2019-07-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:55
3162019/07/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1800:52:35
3172019/07/18රට ජාතිය රැක ගමු udadumbara kashyapa himi00:09:29
3182019/07/17විරාගානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-17 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:19
3192019/07/17Prathyaweksha | 2019-07-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:19
3202019/07/17Prathyaweksha 41 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1700:47:50
3212019/07/17ගෝත්‍රභූ ඥාණයෙන් නිවන දැකීමත්, සොවාන් මාර්ගඥාණයෙන් නිවන දැකීම හා කළ යුත්ත කිරීම යන කෘත්‍ය දෙකම වීම01:13:38
3222019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1601:13:38
3232019/07/16විරාගානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-15 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
3242019/07/15සසුන වනසන්නට දායක නොවෙමු.00:08:40
3252019/07/15Prathyaweksha | 2019-07-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:39
3262019/07/15Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1500:47:15
3272019/07/15අභිධර්මය 41 කොටස (2019-07-14 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
3282019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 07අභිධර්මය 40 වෙනි කොටස සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව00:49:18
3292019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 05 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:22
3302019/07/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 06 ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට සදහම් ධර්ම දේශණාව00:48:29
3312019/07/14Prathyaweksha | 2019-07-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:54
3322019/07/14ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-13 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
3332019/07/13Prathyaweksha | 2019-07-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
3342019/07/13පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 13 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව01:17:57
3352019/07/13Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 07 1300:46:37
3362019/07/13Daham Dahara | 2019-07-11 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:13
3372019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-07-12 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
3382019/07/12Prathyaweksha | 2019-07-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:50
3392019/07/12Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -07- 1200:48:08
3402019/07/12නිබ්බිදානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-11 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
3412019/07/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 02 ශාක්‍යමුනි බෞද්ධ විහාරය මෙල්බන් නුවර සුමදුර ධර්ම දේශණාව01:35:16
3422019/07/11Prathyaweksha | 2019-07-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:33
3432019/07/11පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 03 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:26
3442019/07/11Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 07 -1100:50:07
3452019/07/11පුජ්‍ය උඩු දුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 04 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:46
3462019/07/11නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-10 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
3472019/07/10Prathyaweksha | 2019-07-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:01
3482019/07/10Prathyaweksha 40 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-1000:48:54
3492019/07/09නිබ්බිදානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-09 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
3502019/07/09Prathyaweksha | 2019-07-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
3512019/07/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0900:47:43
3522019/07/08නිබ්බිදානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-08 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
3532019/07/08Prathyaweksha | 2019-07-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:51
3542019/07/08Prathyaweksha 40 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0800:49:22
3552019/07/07අභිධර්මය 40 කොටස (2019-07-07 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
3562019/07/07Prathyaweksha | 2019-07-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:26
3572019/07/07Ududumbara kashyapa himi mathin thora ratak dharma dheshanawa01:52:53
3582019/07/07Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0700:49:21
3592019/07/07ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-07-06 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
3602019/07/06Prathyaweksha | 2019-07-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
3612019/07/06Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0600:48:35
3622019/07/06Ven Ududumbara Kashyapa Thero - 30JUN19 Perth Special Daham Deshana03:27:20
3632019/07/06Daham Dahara | 2019-07-04 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:29:54
3642019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:50:12
3652019/07/05අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-05 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
3662019/07/05Prathyaweksha | 2019-07-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:35
3672019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:15:40
3682019/07/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:45:01
3692019/07/05Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0500:47:09
3702019/07/05අනත්තානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-07-04 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
3712019/07/04Dhamma Discussion - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-07-02)01:35:34
3722019/07/04Prathyaweksha | 2019-07-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
3732019/07/04Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07-0400:48:07
3742019/07/04අනත්තානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-03 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
3752019/07/03Prathyaweksha | 2019-07-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:40
3762019/07/03Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0300:45:50
3772019/07/03උපන් නූපන් ජාතියක් වෙනුවෙන් කැපකරපු ජීවිතය udadumbara kashyapa himi samaga charith kiriella00:06:37
3782019/07/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 07 01 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:48:04
3792019/07/02ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ සිනහව සහ ආගන්තුක සත්කාර00:07:38
3802019/07/01අනත්තානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-07-01 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
3812019/07/01Prathyaweksha | 2019-07-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:20
3822019/07/01Ape Jayamaga 19,2019-05-13 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:19
3832019/07/01Ape Jayamaga 18,2019-05-12 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:49
3842019/07/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-07- 0100:48:21
3852019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 30 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:02
3862019/06/30පුජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:38
3872019/06/30අභිධර්මය 39 කොටස (2019-06-30 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
3882019/06/30Prathyaweksha | 2019-06-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:23
3892019/06/30ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-29 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
3902019/06/30පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 28 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයක00:48:57
3912019/06/30උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 27සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:22
3922019/06/29Prathyaweksha | 2019-06-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
3932019/06/29Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2900:48:53
3942019/06/29Ape Jayamaga 17,2019-05-11 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:19
3952019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා සමාජ කතිකාවත (2019-06-28 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:13
3962019/06/28Prathyaweksha | 2019-06-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:12
3972019/06/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය - 26) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:44
3982019/06/28Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 2800:48:25
3992019/06/28දුක්ඛානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-27 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
4002019/06/27Prathyaweksha | 2019-06-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:39
4012019/06/27පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 26 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:15
4022019/06/27ජාතික ගීතයේ තේරුම සහ ජාතික හැඟීම udadumbara kashyapa himi00:06:57
4032019/06/27Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2700:49:39
4042019/06/27දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-26 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
4052019/06/26පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 25 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේසනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:20
4062019/06/26Prathyaweksha | 2019-06-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:28
4072019/06/26Prathyaweksha 39 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2600:49:15
4082019/06/26Udadumbara kashyapa himi ඓතිහාසික මහියංගණ චෛත්‍ය රාජයාණන් අභියස පැවැති සත්‍යක්‍රියාමය භාවනාව00:13:00
4092019/06/26Ven Ududumbara Kashshapa Thero | Daham Dahara | 2019-06-20 | 9.30PM01:30:03
4102019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-25 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:31
4112019/06/25Prathyaweksha | 2019-06-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:30
4122019/06/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2400:48:25
4132019/06/25දුක්ඛානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-24 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
4142019/06/24Prathyaweksha | 2019-06-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:48
4152019/06/24Prathyaweksha 39 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2300:50:54
4162019/06/24Udadumbara kashyapa himi, අයහපත් මිනිසුන්ට වේදිකාව හදන හැටි,mahiyangana rajamaha viharaya00:17:43
4172019/06/24අභිධර්මය 38 කොටස (2019-06-23 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
4182019/06/23udadumbara kashyapa himi, mahiyangana dharma deshanaya 2019-06-2201:02:04
4192019/06/23Prathyaweksha | 2019-06-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:23
4202019/06/23ධර්මයෙන් ශිෂ්‍ය ජීවිතයට (2019-06-22 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
4212019/06/22Prathyaweksha | 2019-06-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:59
4222019/06/22Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06- 2200:51:00
4232019/06/22අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-21 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
4242019/06/22Daham Dahara | 2019-06-20 | 9.30PM | Ven Ududumbara Kashshapa Thero01:30:03
4252019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:28
4262019/06/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 25 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:48
4272019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 05 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:18
4282019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 04 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
4292019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 03 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:06
4302019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 02 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:09
4312019/06/21සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - 01 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:56
4322019/06/21Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2100:48:07
4332019/06/21Prathyaweksha | 2019-06-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:25
4342019/06/21අනිච්චානු පස්සනා ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-20 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:00
4352019/06/20ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 24 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:48:55
4362019/06/20Ape Jayamaga 16,2019-05-10 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:09
4372019/06/20Ape Jayamaga 15,2019-05-09පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:33
4382019/06/20Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-2000:50:01
4392019/06/20අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-19 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
4402019/06/19Prathyaweksha | 2019-06-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
4412019/06/19Prathyaweksha 38 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1900:49:11
4422019/06/19අනිච්චානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-06-18 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
4432019/06/18Prathyaweksha | 2019-06-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
4442019/06/18Ape Jayamaga Udadumbara Kashyapa himi කුලියාපිටිය අපේ ජයමග වැඩසටහන 2019.06.08 කුලියාපිටිය නගර ශාලාව01:18:05
4452019/06/18Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 06 1800:51:32
4462019/06/18අනිච්චානු පස්සනා පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-17 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
4472019/06/17Prathyaweksha | 2019-06-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:21
4482019/06/17Prathyaweksha 38 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1700:51:10
4492019/06/16පොසොන් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1601:16:06
4502019/06/16අපේ උරුමය 37 කොටස (2019-06-15 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
4512019/06/15Prathyaweksha | 2019-06-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
4522019/06/15Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1500:51:29
4532019/06/15සිහිය සමාජ කතිකාවත (2019-06-14 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
4542019/06/15පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 13 සිහිය ගැටලු සාකච්ඡාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
4552019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 12 සිහිය පැහැදිලි කිරීමේ ධර්ම දේශනා මාලාව බෞද්ධයා tv විකාශනය00:52:24
4562019/06/14Prathyaweksha | 2019-06-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
4572019/06/14Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1400:55:35
4582019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 11සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
4592019/06/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 10 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:59
4602019/06/14සිහිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-06-13 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
4612019/06/13Ape Jayamaga 14,2019-05-08 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:28
4622019/06/13Prathyaweksha | 2019-06-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:09
4632019/06/13Prathyawqeksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1300:50:00
4642019/06/13Ape Jayamaga 13,2019-05-07 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:48
4652019/06/13Ape Jayamaga 12,2019-05-06 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:57:16
4662019/06/13සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-12 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
4672019/06/12Prathyaweksha | 2019-06-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
4682019/06/12Ape Jayamaga 11,2019-05-05 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:42
4692019/06/12Prathyaweksha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1200:54:12
4702019/06/12සිහිය පැහැදිළි කිරීම (2019-06-11 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
4712019/06/11Prathyaweksha | 2019-06-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:39
4722019/06/11Prathyawekha 37 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1100:53:08
4732019/06/10සිහිය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-10 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
4742019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 06 09 අභිධර්මය 36 වැනි කොටස, බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:05
4752019/06/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 08 අපේ උරුමය 36වෙනි කොටස" බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:01
4762019/06/10Prathyaweksha | 2019-06-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
4772019/06/10Prathyaweksha 37 සිහිය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-1000:48:59
4782019/06/09අභිධර්මය 36 කොටස (2019-06-09 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
4792019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:33
4802019/06/09පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 07 නුවණ පිළිබඳ සමාජ කතිකාව සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:50:15
4812019/06/09Prathyaweksha | 2019-06-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:22
4822019/06/09Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0900:55:00
4832019/06/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 23 ) -Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:49:02
4842019/06/08අපේ උරුමය 36 කොටස (2019-06-08 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:16
4852019/06/08Prathyaweksha | 2019-06-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:15
4862019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 06 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:32
4872019/06/07පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 05සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:49
4882019/06/07නුවණ සමාජ කතිකාවත (2019-05-07 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
4892019/06/07Prathyaweksha | 2019-06-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:33
4902019/06/07Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0700:49:23
4912019/06/06Ape Jayamaga 10,2019-05-04 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:48
4922019/06/06Ape Jayamaga 09,2019-05-03 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:57
4932019/06/06නුවණ ගැටළු සාකච්ඡාව 2019 06 06 Thursday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
4942019/06/06Prathyaweksha | 2019-06-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:47
4952019/06/06Ape Jayamaga 08,2019-05-02 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:09
4962019/06/06Ape Jayamaga 07,2019-05-01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:56:12
4972019/06/06Ape Jayamaga 06,2019-05-31 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:41
4982019/06/06Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0600:54:45
4992019/06/06නුවණ ධර්ම දේශනාව (2019-06-05 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
5002019/06/05Prathyaweksha | 2019-06-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:22
5012019/06/05Ape Jayamaga 05,2019-05-30 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:55:09
5022019/06/05Ape Jayamaga 04,2019-05-29 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග (අපේ ජයමග) රුපවාහිනී වැඩසටහන00:54:18
5032019/06/05පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 04 නිවන පැහැදිලි කිරිම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:26
5042019/06/05නුවණ පැහැදිළි කිරීම (2019-06-04 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
5052019/06/04Prathyaweksha | 2019-06-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:41
5062019/06/04Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0400:52:31
5072019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 03 නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:59
5082019/06/03නුවණ පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-06-03 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
5092019/06/03Prathyaweksha | 2019-06-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:19
5102019/06/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 06 02අභිධර්මය 35කොටස සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:54:48
5112019/06/03Prathyaweksha 36 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0300:52:54
5122019/06/02අභිධර්මය 35 කොටස (2019-06-02 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:00
5132019/06/02Prathyaweksha | 2019-06-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:25
5142019/06/02පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 06 01 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:07
5152019/06/02Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 06 -0202:12:02
5162019/06/02අපේ උරුමය 35 කොටස (2019-06-01 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:08
5172019/06/02ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 22 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Prathyaweksha00:49:55
5182019/06/01Prathyaweksha | 2019-06-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:07
5192019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-06-0100:53:12
5202019/06/01Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 3100:51:24
5212019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 31 සදහම් ධර්ම දේශනාව වීර්යය සමාජ කතිකාවත බෞද්ධයා නාලිකාව00:54:04
5222019/05/31වීර්යය සමාජ කතිකාවත (2019-05-31 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
5232019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:04
5242019/05/31වීර්යය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-30 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
5252019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 30 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:49
5262019/05/31Prathyaweksha | 2019-05-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:49
5272019/05/31පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 29 වීර්ය පැහැදිලි කිරීම සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:53:26
5282019/05/30Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-3000:49:37
5292019/05/30දේශපාලන පක්ෂපාතිත්වය ද නැතිනම් රටේ අනාගතය Udadumbara kashyapa himi00:02:41
5302019/05/29වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-29 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
5312019/05/29Prathyaweksha | 2019-05-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:26
5322019/05/29Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2900:54:19
5332019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 28 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:51
5342019/05/28වීර්යය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-28 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
5352019/05/28Prathyaweksha | 2019-05-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:51
5362019/05/28Ape Jayamaga 03, 2019-05-2800:54:07
5372019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 26සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:17
5382019/05/28පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 25සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:52
5392019/05/28Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2800:49:16
5402019/05/28වීර්යය පිළිබඳ ධර්ම දේශනාව (2019-05-27 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
5412019/05/27Prathyaweksha | 2019-05-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:19
5422019/05/27Ape Jayamaga 02, 2019-05-27 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් සමග ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් සෙනවිරත්න00:52:53
5432019/05/27Ape Jayamaga Introduction 01 පුජ්‍ය උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්, අපේ ජයමග වැඩසටහන පිළිබද හදුන්වාදීම00:50:39
5442019/05/27Prathyaweksha 35 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2700:51:30
5452019/05/27අභිධර්මය 34 කොටස (2019-05-26 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
5462019/05/26Prathyaweksha | 2019-05-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:17
5472019/05/26Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2600:49:26
5482019/05/25අපේ උරුමය 34 කොටස (2019-05-25 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
5492019/05/25Prathyaweksha | 2019-05-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:47:52
5502019/05/25ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-24 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
5512019/05/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 21) Prathyaweksha00:47:42
5522019/05/25Prathyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2500:45:33
5532019/05/24පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ් යප හිමි 2019 05 23සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:12
5542019/05/24පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 22 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැති බර විකාශනයකි00:52:31
5552019/05/24Prathyaweksha | 2019-05-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:56
5562019/05/24Pratyaweksha 34 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -05 -2300:51:18
5572019/05/24ලෝකයේ පුංචි පන්සල වීමට නියමිත අපේ රට (2019 - 05 - 23) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:43
5582019/05/24ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-23 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
5592019/05/23Prathyaweksha | 2019-05-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:31
5602019/05/23ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-22 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:15
5612019/05/23රණවිරු විශේෂ ධර්ම දේශනාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 201- 05 -2300:52:18
5622019/05/23Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 20 ) Prathyaweksha00:50:27
5632019/05/22Prathyaweksha | 2019-05-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:12
5642019/05/22Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05- 2200:53:54
5652019/05/22ඥාණදස්සන විශුද්ධිය - පැහැදිළි කිරීම (2019-04-21 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
5662019/05/22පූජ්‍ය පාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 21සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:28
5672019/05/21Prathyaweksha | 2019-05-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:28
5682019/05/21ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019 04 20 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:17
5692019/05/21Prathyaweksha 34 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-2100:50:04
5702019/05/21අභිධර්මය 33 කොටස (2019-05-19 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
5712019/05/21පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 20සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
5722019/05/21සෝවාන්_සිතක_ස්වභාවය-_Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:41:24
5732019/05/20පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 19 සුමුදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:48:48
5742019/05/20Prathyaweksha | 2019-05-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:15
5752019/05/20Prathyaweksha 34 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 2000:47:11
5762019/05/20සිත_සකස්_කරන්නේ_කොහොමද_-__Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:50:03
5772019/05/19Prathyaweksha | 2019-05-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:48
5782019/05/19Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1900:48:06
5792019/05/18වෙසක් පුන් පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1801:13:14
5802019/05/18පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-17 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:51
5812019/05/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 19 ) Prathyaweksha00:53:35
5822019/05/17Prathyaweksha | 2019-05-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:13
5832019/05/17Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 18 ) Prathyaweksha00:50:59
5842019/05/17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 16 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:46
5852019/05/17පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 15 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:25
5862019/05/17Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1700:49:03
5872019/05/17පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-16 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:18
5882019/05/16Prathyaweksha | 2019-05-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:46
5892019/05/16පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-05-15 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේ00:50:41
5902019/05/16Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1600:51:12
5912019/05/15Prathyaweksha | 2019-05-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:40
5922019/05/15පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 14සුමුදුරසදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේබැතිබර විකාශනයකි00:51:09
5932019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-14 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
5942019/05/14පටිපදා ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-13 Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
5952019/05/14Prathyaweksha | 2019-05-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:25
5962019/05/14Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1400:48:52
5972019/05/13පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 13 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:49
5982019/05/13Prathyaweksha | 2019-05-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:12
5992019/05/13Prathyaweksha 33 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1300:51:36
6002019/05/13අභිධර්මය 32 කොටස (2019-05-12 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:47
6012019/05/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 17 ) Prathyaweksha00:57:18
6022019/05/12පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:49:51
6032019/05/12Prathyaweksha | 2019-05-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:06
6042019/05/12බෞද්ධයන් විදිහට අපි කොහොමද ප්‍රශ්නවලට මුහුන දෙන්නේ -පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ00:03:00
6052019/05/12Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 1200:49:23
6062019/05/12අපේ උරුමය 32 කොටස (2019-05-11 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:37
6072019/05/12Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 16 ) Prathyaweksha00:53:49
6082019/05/11පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:00
6092019/05/11Prathyaweksha | 2019-05-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:18
6102019/05/11සෝක පරිදේව උපායාස සංකිලේසික (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 28) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:30
6112019/05/11ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 27) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:16
6122019/05/11මාරාමිසා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 26) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:18
6132019/05/11සංඛතා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 25) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:14
6142019/05/11සාසවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 24) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:41:28
6152019/05/11විභවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 23) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:49
6162019/05/11අසාරකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 20) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:48
6172019/05/11වධකා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 22) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:44
6182019/05/11අඝමූලා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 21) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:33
6192019/05/11විපරිණාම ධම්මා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 19) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:38
6202019/05/11ආදීනවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 18) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:37
6212019/05/11අනත්තා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 17) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:45
6222019/05/11අපි වෙසක් පෝයට පන්සල් ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ..මෙන්න විස්තර සහිතයි.00:06:12
6232019/05/11Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 15 ) Prathyaweksha00:56:08
6242019/05/11Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-1100:53:15
6252019/05/11මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-10 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:02
6262019/05/10පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 10 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:02
6272019/05/10Prathyaweksha | 2019-05-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:02
6282019/05/10වර්තමානයේ රටේ පවතින අර්බුදය පිලිබඳ අධ්‍යාත්මික විග්‍රහය.00:17:50
6292019/05/10Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 05- 1000:48:21
6302019/05/10Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 14 ) Prathyaweksha00:49:43
6312019/05/10මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-09 Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:24
6322019/05/09Prathyaweksha | 2019-05-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:24
6332019/05/09පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 08 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:52:44
6342019/05/09Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0900:52:53
6352019/05/09Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය (දේශනය -13 )Prathyaweksha00:50:09
6362019/05/09මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-05-08 Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍ය00:52:44
6372019/05/08Prathyaweksha | 2019-05-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:44
6382019/05/08තුච්ඡා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 16) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:40
6392019/05/08රිත්තා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 15) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:22
6402019/05/08Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0800:49:00
6412019/05/08මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම 2019 04 07 Tuesday උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යව00:46:42
6422019/05/08ධර්ම_දේශනාව_(1)_-_Ven_Ududumbara_Kashyapa_Thero01:54:30
6432019/05/07පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 05 07 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:42
6442019/05/07Prathyaweksha | 2019-05-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:42
6452019/05/07අසරණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 14) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:42
6462019/05/07අලේණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 13) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:05
6472019/05/07අතාණා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 12) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:21
6482019/05/07අද්ධුවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 11) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:19
6492019/05/07චලා පභංගු (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 10) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:50
6502019/05/07උපසග්ගා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 09) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:20
6512019/05/07භයා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 08) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:08
6522019/05/07උපද්දවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 07) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:56
6532019/05/07පලෝකෝ ඊති (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 06) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:40:55
6542019/05/07ආබාධා පරේ (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 05) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:45
6552019/05/07Prathyaweksha 32 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0700:43:45
6562019/05/06Prathyaweksha | 2019-05-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:07
6572019/05/06රෝගා ගණ්ඩා සල්ලා අඝා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 04) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:51
6582019/05/06අනිච්චා දුක්ඛා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 03) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
6592019/05/06පංචස්කන්ධයේ යථා ස්වාභාවය (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 02) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:26
6602019/05/06Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය -2 )Prathyaweksha00:49:07
6612019/05/06ආරම්භක දේශනාව (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 01) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
6622019/05/06අභිධර්මය 31 කොටස (2019-05-05 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
6632019/05/06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යපහිමි2019 05 05 පූජ්‍යමැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි පාහියන්ගල ආනන්ද හිමි. දයා රත්නායක01:52:53
6642019/05/05Prathyaweksha | 2019-05-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
6652019/05/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 11 ) Prathyaweksha00:57:07
6662019/05/05Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0500:47:43
6672019/05/05කංකාවිතරන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-04 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:38
6682019/05/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:33
6692019/05/04Prathyaweksha | 2019-05-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:38
6702019/05/04Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0400:51:53
6712019/05/04කංකාවිතරන විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-05-03 Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
6722019/05/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 03 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයකි00:49:44
6732019/05/03Prathyaweksha | 2019-05-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
6742019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අවසන් අවවාදය (26 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:02
6752019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අදස්සනං ආනන්ද (25 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:37
6762019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - මනෝ නීවරණ සූත්‍රය (24 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:24
6772019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ගරු සත්කාර සූත්‍රය (23 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:48
6782019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - පච්චත්තං වේදිතබ්බො (22 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
6792019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම (21 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:44
6802019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ලක්ඛණ සංයුක්තයෙන් (20 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:00
6812019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ (19 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:19
6822019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - දුක් ඇතිවෙන හේතුව (18 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:19
6832019/05/03Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 10 ) Prathyaweksha00:51:39
6842019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - විමුක්තායතන සූත්‍රය (17 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:46
6852019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ආනාපානසතිය (16 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:21
6862019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - Q & A (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:28
6872019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අත්තදීපා විහරථ (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:29
6882019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සති සම්පජඤ්ඤය (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
6892019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - ධම්මාදාස ධම්ම පරියාය (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:48
6902019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (11 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:51
6912019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සීල සම්පත්ති විපත්ති (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:42:47
6922019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:26
6932019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:31
6942019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:15
6952019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:28
6962019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:57
6972019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:22
6982019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:49
6992019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:00
7002019/05/03මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - අපරිහානීය ධම්ම (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:16
7012019/05/03Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0300:46:42
7022019/05/03කංකාවිතරන විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-05-02 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
7032019/05/03පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 05 02 සුමදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:02
7042019/05/02Prathyaweksha | 2019-05-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:02
7052019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:01
7062019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:17
7072019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:21
7082019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:57
7092019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (11 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:29
7102019/05/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 09 ) Prathyaweksha00:47:33
7112019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:57
7122019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:29
7132019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:05
7142019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:51
7152019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය - දෙවන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:34
7162019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:33
7172019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය - ප්‍රථම ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:45
7182019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:44:49
7192019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:32
7202019/05/02සල්ලේඛ සූත්‍රය (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:36
7212019/05/02Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0200:52:09
7222019/05/02කංකාවිතරන විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-05-01 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
7232019/05/01Prathyaweksha | 2019-05-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:44
7242019/05/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 08) Prathyaweksha00:49:07
7252019/05/01කංකාවිතරන විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-30 Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:06
7262019/05/01Prathyaweksha 31 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-05-0100:48:26
7272019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:06
7282019/04/30කංකාවිතරන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-29 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:10
7292019/04/30අභිධර්මය 30 කොටස (2019-04-28 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:30
7302019/04/30අපේ උරුමය 30 කොටස (2019-04-27 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:18
7312019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය සමාජ කතිකාවත (2019-04-26 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
7322019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-04-25 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:06:45
7332019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව (2019-04-24 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:59:32
7342019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය පැහැදිළි කිරීම (2019-04-23 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:29
7352019/04/30දිට්ඨි විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-22 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:48
7362019/04/30Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 07 ) Prathyaweksha00:49:49
7372019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:09
7382019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:30
7392019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:18
7402019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:06:44
7412019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:22
7422019/04/30Prathyaweksha | 2019-04-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:59:32
7432019/04/25පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 23pujya uadudumbara kassapa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:53:29
7442019/04/24පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 22 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:48
7452019/04/23Prathyaweksha | 2019-04-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:29
7462019/04/22පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 21 අභිධර්මය බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:51
7472019/04/22Prathyaweksha | 2019-04-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:48
7482019/04/21අභිධර්මය 29 කොටස (2019-04-21 Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:51
7492019/04/21Prathyaweksha | 2019-04-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:51
7502019/04/21The Cause - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:44:00
7512019/04/21Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-2100:50:36
7522019/04/21අපේ උරුමය 29 කොටස (2019 04 20 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:01
7532019/04/20Prathyaweksha | 2019-04-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:01
7542019/04/20Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 06 ) Prathyaweksha00:53:56
7552019/04/20Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-2000:51:09
7562019/04/19Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 05 ) Prathyaweksha00:53:14
7572019/04/19Prathyaweksha | 2019-04-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:03:10
7582019/04/19Sowan Sithaka Swabaawaya - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-18)01:41:33
7592019/04/18Dhamma Sermons - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-17)01:18:46
7602019/04/182019 - 04 - 17 (Wednesday) - චිත්ත විසුද්ධිය ධර්ම සාකච්ඡාව - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:50
7612019/04/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 04 ) Prathyaweksha00:50:18
7622019/04/17Prathyaweksha | 2019-04-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:50
7632019/04/17පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 16ven uadudumbara kassapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:48:39
7642019/04/17Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 03 ) Prathyaweksha00:48:46
7652019/04/172019-04-16 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:39
7662019/04/17Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1700:48:20
7672019/04/16Prathyaweksha | 2019-04-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:39
7682019/04/16Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1600:46:26
7692019/04/162019-04-15 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:17
7702019/04/16Nama Rupa Vidarshanawa - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-15)01:31:21
7712019/04/16අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ ( දේශනය - 02 ) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:38:02
7722019/04/16Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය 02 ) Prathyaweksha00:50:59
7732019/04/15පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 15 Pujya uadudumbara kassapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:48:28
7742019/04/15Prathyaweksha | 2019-04-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:03
7752019/04/15Prathyaweksha 29 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1500:47:16
7762019/04/152019-04-14 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:03
7772019/04/14පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 14ven uadudumbara kashyapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනය00:50:43
7782019/04/14Prathyaweksha | 2019-04-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:03
7792019/04/14Galle Programe 2019 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1401:47:35
7802019/04/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero - අපිට දුක සකස් වන්නේ ඇයි?00:45:34
7812019/04/14Nirmansee weema - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:52:48
7822019/04/14Prathyawekshsha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1400:50:17
7832019/04/142019-04-13 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:11
7842019/04/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 01 ) - Prathyaweksha00:53:04
7852019/04/13Ven Ududumbara Kashyapa Thero - පහාන සංඥාව සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය03:33:49
7862019/04/13Prathyaweksha | 2019-04-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:11
7872019/04/13Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1300:48:28
7882019/04/132019-04-12 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:42
7892019/04/13"සිත සහ බුද්ධ මගපෙන්වීම" ධර්ම දේශනාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:00:32
7902019/04/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 11 pujya uadudumbara kashyapa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:49:15
7912019/04/12Prathyaweksha | 2019-04-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:43
7922019/04/12Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1200:46:05
7932019/04/122019-04-11 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:35
7942019/04/11Prathyaweksha | 2019-04-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:35
7952019/04/11Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-1100:45:13
7962019/04/11" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( Part 03 )01:15:27
7972019/04/112019-04-10 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:18
7982019/04/10Prathyaweksha | 2019-04-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:49
7992019/04/10Satipattanaya - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:45:20
8002019/04/10Dhammasermons - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-08)01:18:55
8012019/04/10Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 1000:51:32
8022019/04/102019-04-09 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:52
8032019/04/10පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි 2019 04 09 ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:53:52
8042019/04/09Prathyaweksha | 2019-04-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:52
8052019/04/09Prathyaweksha 28 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 0900:53:03
8062019/04/092019-04-08 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:31
8072019/04/08Prathyaweksha | 2019-04-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:15
8082019/04/08Prathyaweksha 27 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0800:48:17
8092019/04/08Ududumbara Kashyapa Thero - Damsak Nada - 2019-04-0700:44:13
8102019/04/082019-04-07 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:55
8112019/04/07Prathyaweksha | 2019-04-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:55
8122019/04/07Kaalaama Sutta - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:54:58
8132019/04/07Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0700:49:48
8142019/04/072019-04-06 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:27
8152019/04/06" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( part 02 )01:06:25
8162019/04/06සිත සකස් කරන්නේ කොහොමද - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-04-06)01:50:12
8172019/04/06Prathyaweksha | 2019-04-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:27
8182019/04/06Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0600:45:53
8192019/04/062019-04-05 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:09
8202019/04/05Prathyaweksha | 2019-04-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:09
8212019/04/052019-04-04 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:11
8222019/04/05Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04- 0500:50:05
8232019/04/04පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි2019 04 04 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:01
8242019/04/04Prathyaweksha | 2019-04-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:11
8252019/04/04Kusal Akusal - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:43:52
8262019/04/04Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0400:51:57
8272019/04/042019-04-03 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha01:02:53
8282019/04/03Prathyaweksha | 2019-04-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:00:08
8292019/04/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 26 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-04-0200:57:36
8302019/04/022019-04-02 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:43
8312019/04/02Prathyaweksha | 2019-04-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:43
8322019/04/012019-04-01 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:57
8332019/04/01Prathyaweksha | 2019-04-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:56
8342019/04/012019-03-31 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:58
8352019/03/312019-03-30 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:29
8362019/03/31Prathyaweksha | 2019-03-31 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:58
8372019/03/31Wedana - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:47:40
8382019/03/31ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-3100:48:40
8392019/03/30Prathyaweksha | 2019-03-30 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:29
8402019/03/30ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-3000:50:05
8412019/03/302019-03-29 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:00
8422019/03/29Prathyaweksha | 2019-03-29 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:00
8432019/03/29ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2900:50:52
8442019/03/292019-03-28 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:51
8452019/03/28දුකට හේතුව කුමක්ද? තණ්හාව පමණමි. Ven Ududumbara Kashyapa Thero පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි01:24:14
8462019/03/28Prathyaweksha | 2019-03-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:16
8472019/03/28ධර්ම දේශනාව (2) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-08)01:25:19
8482019/03/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2800:47:11
8492019/03/282019-03-27 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:07
8502019/03/27Prathyaweksha | 2019-03-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:07
8512019/03/27ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2700:50:11
8522019/03/26Prathyaweksha | 2019-03-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:27
8532019/03/25Prathyaweksha | 2019-03-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:47
8542019/03/252019-03-24 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:50
8552019/03/24Prathyaweksha | 2019-03-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:11
8562019/03/24What is Fear - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන්- Ven.Ududumbara Kasyapa01:39:53
8572019/03/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2400:46:50
8582019/03/242019-03-23 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:16
8592019/03/23Prathyaweksha | 2019-03-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:43
8602019/03/222019-03-22 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:16
8612019/03/22Prathyaweksha | 2019-03-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:16
8622019/03/22පුජනීය උඩදුමිබර කාශ්‍යප ස්වාමීන්වහන්සේ වත්මන් සමාජය කල ප්‍රකාශය ..ඔබත් ඇසිය යුතු ප්‍රකාශයක්00:07:31
8632019/03/22What is the issue (at Dubai) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa01:43:02
8642019/03/212019-03-21 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:28
8652019/03/21Prathyaweksha | 2019-03-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:42
8662019/03/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2100:55:21
8672019/03/20ජීවිතයට අභිධර්මය 21 | Jeweethayata Abhidharmaya 2100:50:45
8682019/03/20චෛතසික 52 | Chaithasika 52 - ජීවිතයට අභිධර්මය 20 | Jeweethayata Abhidharmaya 2000:48:57
8692019/03/20සිත් 121 | sith 121 |ජීවිතයට අභිධර්මය 19 | Jeweethayata Abhidharmaya 1900:50:52
8702019/03/20" Budu Bana " Ven Ududumbara Kashyapa Thero ( part 01 )00:50:21
8712019/03/20සංඝායනා -මැදින් පුන් පොහෝදින සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 03- 2001:23:56
8722019/03/202019-03-19 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:00
8732019/03/19Prathyaweksha | 2019-03-19 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:00
8742019/03/19ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1900:47:35
8752019/03/182019-03-18 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:32
8762019/03/18Prathyaweksha | 2019-03-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:32
8772019/03/182019-03-17 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:23
8782019/03/18ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1800:53:08
8792019/03/17Prathyaweksha | 2019-03-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:23
8802019/03/17Asuba Bhawanawa - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa00:42:10
8812019/03/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1700:51:57
8822019/03/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1600:50:39
8832019/03/162019-03-16 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:05
8842019/03/16Prathyaweksha | 2019-03-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:05
8852019/03/16Meditation Games for Children - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමිපාණන් - Ven.Ududumbara Kasyapa at Dubai00:24:25
8862019/03/152019-03-15 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:13
8872019/03/15Prathyaweksha | 2019-03-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:13
8882019/03/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1500:53:09
8892019/03/142019-03-14 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:31
8902019/03/14Prathyaweksha | 2019-03-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:31
8912019/03/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1400:50:13
8922019/03/132019-03-13 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:04
8932019/03/13Prathyaweksha | 2019-03-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:04
8942019/03/13ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1300:51:34
8952019/03/122019-03-12 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:18
8962019/03/12Prathyaweksha | 2019-03-12 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:18
8972019/03/12Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero Bana on 08:03:201901:25:10
8982019/03/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1200:53:40
8992019/03/11Prathyaweksha | 2019-03-11 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:46:49
9002019/03/11ධර්ම දේශනාව (5) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-11)01:24:14
9012019/03/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 24 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1100:51:20
9022019/03/11ධර්ම දේශනාව (4) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-10)01:40:01
9032019/03/102019-03-10 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:23
9042019/03/10Prathyaweksha | 2019-03-10 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:23
9052019/03/10ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-1000:51:38
9062019/03/10ධර්ම දේශනාව (3) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-09)01:15:39
9072019/03/102019-03-09 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:21
9082019/03/09Prathyaweksha | 2019-03-09 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:49:20
9092019/03/092019-03-08 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:48:44
9102019/03/09ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0900:49:29
9112019/03/08Prathyaweksha | 2019-03-08 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:43
9122019/03/08ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0800:48:15
9132019/03/072019-03-07 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:56
9142019/03/07Prathyaweksha | 2019-03-07 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:56
9152019/03/07ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0700:56:02
9162019/03/062019-03-06 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:46
9172019/03/06Prathyaweksha | 2019-03-06 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:45
9182019/03/06ධර්ම දේශනාව (1) - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2019-03-05)01:16:34
9192019/03/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0600:56:08
9202019/03/052019-03-05 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:16
9212019/03/05Prathyaweksha | 2019-03-05 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:16
9222019/03/0520170107 Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero - සිත පාලනය කරන්න‍ේ කෙසේ ද01:45:01
9232019/03/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero (2016-12-22) - Shakyamuni Sambuddha Vihara01:48:18
9242019/03/05Prathyaweksha | 2019-03-04 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:48:17
9252019/03/05ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0500:54:12
9262019/03/042019-03-04 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:49:48
9272019/03/04Prathyaweksha 23 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0400:49:18
9282019/03/032019-03-03 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:40
9292019/03/03Prathyaweksha | 2019-03-03 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:40
9302019/03/03ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03.0300:53:16
9312019/03/03Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0301:32:58
9322019/03/022019-03-02 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:54
9332019/03/02Prathyaweksha | 2019-03-02 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:54
9342019/03/022019-03-01 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:44:56
9352019/03/02Prathyaweksha Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-0200:51:56
9362019/03/022019-02-28 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:56
9372019/03/022019-02-27 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:11
9382019/03/01භාවනාවේ ප්‍රායෝගිකත්වය හඳුන්වාදීම00:47:02
9392019/03/01Prathyaweksha | 2019-03-01 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:44:56
9402019/03/012019-02-26 (Tuesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:23
9412019/03/01ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03.0100:46:06
9422019/02/282019-02-25 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:58:01
9432019/02/28Prathyaweksha | 2019-02-28 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:21
9442019/02/28ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2800:51:41
9452019/02/272019-02-24 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:55:38
9462019/02/272019-02-23 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:16
9472019/02/27Prathyaweksha | 2019-02-27 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:11
9482019/02/27Prathyaweksha 22 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2700:58:25
9492019/02/26Prathyaweksha | 2019-02-26 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:35
9502019/02/26ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2600:52:58
9512019/02/25Prathyaweksha | 2019-02-25 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:24
9522019/02/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero | අධිෂ්ඨාන පූජාව සහ ලොව දිනන බුදුමඟ ධර්ම දේශනය | 02 කොටස04:29:00
9532019/02/25ජීවිතයට අභිධර්මය 18 | Jeweethayata Abhidharmaya 18 - ධ්‍යාන සිත් - Dyana sith00:54:43
9542019/02/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 22 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2500:57:27
9552019/02/24Prathyaweksha | 2019-02-24 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:55:38
9562019/02/24Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Kamatahan Q & A02:15:44
9572019/02/24Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Udasana sambudda Wandanawa00:18:07
9582019/02/24ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2400:56:52
9592019/02/23Prathyaweksha | 2019-02-23 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:16
9602019/02/222019-02-22 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:06
9612019/02/222019-02-21 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:39
9622019/02/222019-02-20 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:56:05
9632019/02/22Prathyaweksha | 2019-02-22 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:06
9642019/02/22Ven Ududumbara Kashyapa Thero | අධිෂ්ඨාන පූජාව සහ ලොව දිනන බුදුමඟ ධර්ම දේශනය | 01 කොටස02:01:36
9652019/02/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2200:52:30
9662019/02/22Prathyaweksha | 2019-02-21 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:02
9672019/02/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Anapanasathiya 2nd Part00:59:13
9682019/02/21ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2100:55:40
9692019/02/21Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Anapanasathiya00:40:55
9702019/02/20Prathyaweksha | 2019-02-20 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:56:05
9712019/02/20ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 21 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-2000:57:29
9722019/02/202019-01-26 කැළණියේ පැවැති පින්කම් මාලාව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1904:23:51
9732019/02/19ජීවිතයට අභිධර්මය 17 | Jeweethayata Abhidharmaya 17 - ක්‍රියා සිත් | Kriya sith00:52:19
9742019/02/19සංඝායනා - සතුට දෝරේ ගලනා දොරටු හත Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02- 1901:15:15
9752019/02/182019-02-18 (Monday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:50:48
9762019/02/18මෛත්‍රිය වඩන්නේ කෙසේද00:51:08
9772019/02/18Prathyaweksha | 2019-02-18 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:50:48
9782019/02/18Ven uadudumbara kashyapa Thero 2019 02 17 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:01
9792019/02/18ජීවිතයට අභිධර්මය 16 | Jeweethayata Abhidharmaya 16 - අහේතුක සිත් | Ahethuka sith00:58:15
9802019/02/18ජීවිතයට අභිධර්මය 15 | Jeweethayata Abhidharmaya 15 | දස අකුසල් - Dasa Akusal00:54:45
9812019/02/18Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1800:51:41
9822019/02/172019-02-17 (Sunday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:53:01
9832019/02/17Prathyaweksha | 2019-02-17 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:53:01
9842019/02/17ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1700:53:10
9852019/02/17Ven Uadudumbara kashyapa Thero 2019 02 16 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:03
9862019/02/162019-02-16 (Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:14
9872019/02/16Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Buddhanussathiya00:59:34
9882019/02/16Prathyaweksha | 2019-02-16 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:14
9892019/02/16ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa thero 2019-02-1600:53:31
9902019/02/15Ven Uadudumbara Kashyapa Thero 2019 02 1100:51:58
9912019/02/15Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Ayathanawala Anathma Swabhawaya00:36:51
9922019/02/15Rev. Ududumbara Kasyapa Thero00:02:36
9932019/02/152019-02-15 (Friday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:52:19
9942019/02/15Prathyaweksha | 2019-02-15 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:52:19
9952019/02/15ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1500:53:47
9962019/02/142019-02-14 (Thursday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:54:03
9972019/02/14Prathyaweksha | 2019-02-14 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:54:03
9982019/02/14ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 20 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-02-1400:52:45
9992019/02/132019-02-13 (Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha00:51:44
10002019/02/13Prathyaweksha | 2019-02-13 | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා00:51:44
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2944)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.