උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/04Sadaham Sawana || ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනාව (36 කොටස) || Ududumbara Kashyapa Thero00:45:41
22020/08/04Sadaham Sawana || ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනාව (35 කොටස) || Ududumbara Kashyapa Thero00:45:41
32020/08/04Sadaham Sawana || ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනාව (34 කොටස) || Ududumbara Kashyapa Thero00:45:55
42020/08/04බෝධි අංග 1 දේශනය හැඳින්වීම නිවන් මග Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:45:19
52020/08/03Sadaham Sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙන යන ධර්ම දේශනය 33 - Ven Ududumbara Kashyapa thero00:44:27
62020/08/03Sadaham Sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙන යන ධර්ම දේශනය 32 - Ven Ududumbara Kashyapa thero00:49:35
72020/08/03Sadaham Sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙන යන ධර්ම දේශනය 31 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:07
82020/08/02ඉමස්මිං අසති00:44:09
92020/08/02සැනසිල්ලේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:53:53
102020/07/31Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 30 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:42:40
112020/07/31Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 29 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:45:44
122020/07/31Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 28 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:47:42
132020/07/31කෙනෙක්ගේ ශරීරයට අමනුෂ් ය බලපෑමක් ඇති විය හැකිද එවැන්නක් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද Noble Dhamma00:10:42
142020/07/31නිවන් මග විමසුම - Niwan Maga | 2020.04.26 | EP58 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)01:00:36
152020/07/31නිවන් මග විමසුම - Niwan Maga | 2020.04.25 | EP57 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:51:09
162020/07/31නිවන් මග විමසුම - Niwan Maga | 2020.04.23 | EP55 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:50:21
172020/07/31නිවන් මග විමසුම - Niwan Maga | 2020.04.24 | EP56 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:51:20
182020/07/31ජිව්තයේ වැරදි හදාගන්න - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (සුවපත් සිත )00:44:26
192020/07/30Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 22 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:44:10
202020/07/30සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස නිවන් මග 144 Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:43:27
212020/07/30Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:45:10
222020/07/30Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:43:17
232020/07/30Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මඟට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 26 Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:45:07
242020/07/30Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:45:38
252020/07/30Sadaham sawana - ඔබ නිවන් මග ට ගෙනියන ධර්ම දේශනය Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:42:48
262020/07/30Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 20 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:40:50
272020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.30 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:46:45
282020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.29 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:49:32
292020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.28 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:48:40
302020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.27 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:46:10
312020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.26 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:52
322020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.24 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:46:14
332020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.25 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:41:17
342020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.23 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:18
352020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.22 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:46:56
362020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.21 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:01
372020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.20 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:47:12
382020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.19 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:47:42
392020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.18 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:43:52
402020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.16 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:04
412020/07/30අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.17 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:43:50
422020/07/29Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 19 - Ven . Ududumbara Kashyapa Thero00:45:14
432020/07/29Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙන යන ධර්ම දේශනය 18 - Ven . Ududumbara Kashyapa Thero00:47:00
442020/07/29Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මගට ගෙනයන ධර්ම දේශනය 17 - Ven Ududumbara Kashyapa thero00:44:15
452020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.14 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:32
462020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.13 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:47:49
472020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.15 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:28
482020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.12 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:44:45
492020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.11 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:46:16
502020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.10 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:47:21
512020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.09 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:59
522020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.08 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:20
532020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.07 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:29
542020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.06 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:59
552020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.05 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:45:59
562020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.03 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:41:41
572020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.02 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:41:10
582020/07/29අපේ ජයමග - Ape Jayamaga | 2020.06.01 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:44:56
592020/07/29චිත්ත සමාධිය සංඝායනා 03 Most Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:30:29
602020/07/28Ven Ududumbara Kashyapa thero 05 Hour Sermon on Sathipattana Suthra 05 SEP 15 @ BMICH04:31:15
612020/07/28Sadaham Sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනය 15 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:46:30
622020/07/28Sadaham Sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනය 16 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:44:22
632020/07/27Sadaham Sawana - ඔබ නිටන් මග කරා ගෙන යන ධර්ම දේශනාව 13 - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:36
642020/07/27Sadaham Sawana - ඔබ නිවන් මග කරා ගෙනයන ධර්මදේශනාව 12 -Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:41
652020/07/27මං හැරිලා බැලුවේ නෑ Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:46:51
662020/07/26ලංකාවේ දේශපාලනය කරන අයගේ ක්‍රමවේදය Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:11:59
672020/07/2626 July 202001:28:30
682020/07/25Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනය 11 Ven Ududumbara kashyapa Thero00:42:53
692020/07/25Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනය 10 Ven Ududumbara kashyapa Thero00:41:46
702020/07/25සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ධර්ම දේශනාව 303:51:41
712020/07/24Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා රැගෙන යන ධර්ම දේශනය 09 Ven Ududumbara kashyapa Thero00:46:07
722020/07/24Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා රැගෙන යන ධර්ම දේශනය 08 Ven Ududumbara kashyapa Thero00:48:39
732020/07/24Sadaham sawana - නිවන කරා ගෙනයන ධර්ම දේශනාව 07 Ven Ududumbara kashyapa Thero00:45:53
742020/07/24Ududumbara Kashyapa Thero -ධර්ම දේශනය / උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 0200:50:05
752020/07/23Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙන යන දේශණය 0500:45:43
762020/07/23Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙන යන දේශණය 0600:46:17
772020/07/23Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන දේශණය 0400:42:38
782020/07/23Ven. Ududumbara Kashyapa Thero -ධර්ම දේශනය / උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි02:28:02
792020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 800:48:46
802020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 100:48:41
812020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 200:50:56
822020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 300:49:03
832020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 400:50:45
842020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 500:49:51
852020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 600:47:52
862020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 700:49:37
872020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 900:50:57
882020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 1000:45:50
892020/07/23Ududumbara Kashyapa Thero 1100:51:03
902020/07/23නිවන් මග විමසුම | 2020.04.23 | EP55 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:50:21
912020/07/23නිවන් මග විමසුම | 2020.04.24 | EP56 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ)00:51:20
922020/07/23සම්මා කම්මන්ත00:46:17
932020/07/22Sadaham sawana - නිවන් පසක් කරන අනාත්ම භාවනාව Ven ududumbara kashyapa Thero03:18:33
942020/07/22Sadaham sawana - ඔබ නිවනට ගෙනයන තෙවන ධර්ම දේශනාව Ven Ududumbara kashyapa Thero00:47:14
952020/07/22Sadaham sawana - ඔබ නිවන කරා ගෙනයන දෙවන ධර්ම දේශනාව Ven Ududumbara kashyapa Thero00:38:57
962020/07/22Sadaham sawana - ඔබ නිවනට ගෙන යන පළමු ධර්ම දේශනාව Ven Ududumbara kashyapa Thero00:37:37
972020/07/19සම්මා වාචා00:45:29
982020/07/18Sadaham sawana - ප්‍රායෝගික අභිධර්මය Ven Ududumbara kashyapa Thero04:53:22
992020/07/18පූජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ :"සම්බෝධාය" දෙවන ධර්ම දේශනය01:01:13
1002020/07/18අවිද්‍යාවෙන් මිදීමට "විදර්ශනාව", Ven Ududumbara Kassapa Thero, කුසල් අරණ00:48:07
1012020/07/18ප්‍රහණ සඤ්ඤාාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (සුවපත් සිත )00:41:26
1022020/07/17සිත00:45:12
1032020/07/16ඉමස්මින් සති00:42:45
1042020/07/15යේ ධම්මා හේතුප්පබවා00:43:33
1052020/07/15ජයමග ළමා වැඩසටහන | 2020.07.1101:01:08
1062020/07/15ජයමග ළමා වැඩසටහන | 2020.06.2700:59:13
1072020/07/14සබ්බ පාපස්ස00:47:37
1082020/07/11සංඛාර00:47:34
1092020/07/11සක්කාය දිඨිට්යෙ ස්භාවය - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (සුවපත් සිත )00:42:40
1102020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.30 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:42
1112020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.31 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:26
1122020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.29 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:57
1132020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.26 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:38
1142020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.28 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:50
1152020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.27 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:13
1162020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.25 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:35
1172020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.24 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:22
1182020/07/10අපේ ජයමග | 2020.05.23 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:43:35
1192020/07/09ලංකාවේ හොඳම ව්‍යාපාරිකයා ගැන කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:16:18
1202020/07/09නිවන් මග දර්ම දේශනා මාලාව "හික්මීම "00:45:37
1212020/07/09Budu Bana | Ven Ududumbara Kashyapa Thero | The Buddhist TV | Budu Maga00:49:07
1222020/07/09ඉරියාපත සති සම්පජඤ්ඤය හා චිත්ත ක්‍රීයා වායෝදාතුව, Ven Ududumbara Kassapa Thero, කුසල් අරණ00:36:44
1232020/07/08නිවන් මග දර්ම දේශනා මාලාව. සම්මා දිට්ඨිය00:47:10
1242020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.21 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:05
1252020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.22 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:08
1262020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.17 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:38
1272020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.13 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:40:18
1282020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.18 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:34
1292020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.19 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:40
1302020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.16 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:03
1312020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.20 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:06
1322020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.15 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:47:13
1332020/07/08අපේ ජයමග | 2020.05.14 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:11
1342020/07/07නිවන් මග ධර්ම දේශනා මාලාව, සම්මා සංකප්ප00:42:37
1352020/07/06අපේ ජයමග | 2020.05.12 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:30
1362020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.10 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:09
1372020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.06 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:14
1382020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.05 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:09
1392020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.09 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:43:59
1402020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.08 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:14
1412020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.01 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:57
1422020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.03 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:43:48
1432020/07/05අපේ ජයමග | 2020.04.30 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:43
1442020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.04 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:43:56
1452020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.02 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:18
1462020/07/05අපේ ජයමග | 2020.04.28 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:33
1472020/07/05අපේ ජයමග | 2020.04.29 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:07
1482020/07/05අපේ ජයමග | 2020.04.27 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:15
1492020/07/05අපේ ජයමග | 2020.04.26 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:47:24
1502020/07/05අපේ ජයමග | 2020.05.11 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:48
1512020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.24 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:21
1522020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.22 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:53
1532020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.17 | (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:48:15
1542020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.18 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:47:39
1552020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.20 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:15
1562020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.21 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:09
1572020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.23 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:50
1582020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.19 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:50
1592020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.10 | EP97 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:11
1602020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.12 | EP99 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:46:25
1612020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.11 | EP98 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:02
1622020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.14 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:13
1632020/07/04අපේ ජයමග | 2020.04.09 | EP96 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:45:08
1642020/07/03Budu Bana | Ududumbara Kashyapa Thero | Budu Maga - බුදු මග00:48:36
1652020/06/29සිත මුලා වීම පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව00:44:39
1662020/06/29Budu Bana | Ven Ududumbara Kashyapa Thero | The Buddhist TV | Budu Maga - බුදු මග00:45:39
1672020/06/26ඡන්දය දෙනකොට ඔබ බැලිය යුතු දේවල් නැරඹිය යුතුම වීඩියෝවක් Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:16:05
1682020/06/26ඔබ සැබෑම විදර්ශකයෙක් ද? || පූජණීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:51
1692020/06/25අපි සටන් කළයුතු යි.....!00:04:50
1702020/06/25ධර්මය රැකීමට කළයුතු දේ.......!00:03:35
1712020/06/22Budu Bana | Ududumbara Kashyapa Thero | Budu Maga00:46:00
1722020/06/19හිත | Budu Bana | Ven Ududumbara Kashyapa Thero | The Buddhist TV00:47:00
1732020/06/15Sadaham Sawana || ආනාපානාසති සක්මන් භාවනාව || Ududumbara kashyapa Thero04:20:13
1742020/06/12Sadaham sawana - ඔබ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න - Ven Ududumbara kashyapa Thero04:41:32
1752020/06/10Sadaham sawana - අසුභ භාවනාව - Ven. Ududumbara kashyapa Thero04:27:46
1762020/06/06ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද? | Ven Ududumbara Kashyapa Thero | The Buddhist TV00:52:14
1772020/06/05චිත්ත විසුද්ධිය - Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:35:21
1782020/06/05Budu Bana | Ven Ududumbara Kashyapa Thero | The Buddhist TV00:47:30
1792020/06/03සබ්බාසව සූත්‍රයෙන් නිවැරදි මගට උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි Ududumbara kashyapa thero03:54:51
1802020/06/03මහා තණ්හාසංඛය සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනය / උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි / Ududumbara kashyapa thero00:54:54
1812020/06/02තෘෂ්ණාව නැති කිරීමෙන් අපට ලැබෙන වාසි සිහිය පවත්වා ගත යුතු ආකාරය පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:39
1822020/05/23නිවන් මාර්ගය - Path to Nibbana00:51:35
1832020/05/16සක්මන් භාවනා කමටහන් තූලින් ආනපාන සතිය වෙත සිත පැවැත්විම..00:20:53
1842020/05/14සක්මන් භාවනාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (සුවපත් සිත )00:21:07
1852020/05/12තන්හාව අඩුකරගන්නේ කෙසේද .. thanhawa.00:21:29
1862020/05/11මගේ හිතේ ඇයි දුක් ඇතිවෙන්නේ00:43:04
1872020/05/10විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:09
1882020/05/10Prathyaweksha: Ududumbara Kashyapa Thero - ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා - Talks for Life Series00:09:37
1892020/05/10දුක්වේදානාව පහලවෙන්නේ ඇයි මගේ සිතේ, Duk Wedanawa Pahalawanne ai, Ven Ududumbara Kassapa Thero, World00:46:36
1902020/05/09සතර අගතිය - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:18
1912020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:08
1922020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:04
1932020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:16
1942020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:38
1952020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:53
1962020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:44
1972020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:40
1982020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:32
1992020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:22
2002020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:11
2012020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:14
2022020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:08
2032020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:05
2042020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:31
2052020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:12
2062020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:20
2072020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:42
2082020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:26
2092020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:09
2102020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:53
2112020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:30
2122020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:13
2132020/05/09විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:52
2142020/05/01තුවාලයක් හදාගන් නැතිව ජීවත් වෙන්නම බැරිද?00:07:35
2152020/05/01ආර්ථික දියුණුව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:43:15
2162020/05/01අනිත්‍ය - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:07
2172020/04/30විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:44
2182020/04/30විදර්ශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:05
2192020/04/30මරනානුස්සති භාවනාව, Maranussathi Bawanawa, Ven Ududumbara Kassapa Thero, උඩුදුම්බර කාෂ්‍යප හිමි, Wor01:06:45
2202020/04/29What is "Virya" in you and nature of inactive person - සිතට වීර්යය පුහුණු කිරීම00:03:10
2212020/04/29Sankara Dukka explained using Love and Life - සංඛාර දුක්ඛය, ආදරය සහ ජීවිතය00:02:55
2222020/04/28ආනාපානසති භාවනාව සහ ගැටලු සාකච්ඡාව, Anapanasati Bawanawa ha Getalu, Ven Ududumbara Kassapa Thero01:15:56
2232020/04/26විදර්ශනා (Sat 2020-04-25) - 30 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:46:09
2242020/04/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 160 - Dhamma sermon Bana 16000:46:09
2252020/04/25Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-04-2500:44:33
2262020/04/25Widarshana | 2020-04-25 | විදර්ශනා00:46:09
2272020/04/24අති දුර්ලබ මනුස්ස ජීවිතයකට ලැබුනු අති දුර්ලබ බුද්ධ ධර්මයේ වටිනාකම - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:13
2282020/04/24ආනාපානසති භාවනාව සිදුකරන විට ඇතිවන ගැටලු වලට විසදුම්, Anapanasati, Bawanawa,Ven Ududumbara Kassapa T00:18:22
2292020/04/22නිවන් මග විමසුම | 2020.04.22 | EP55 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:42
2302020/04/21නිවන් මග විමසුම | 2020.04.21 | EP54 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:57
2312020/04/21භාවනාව කරනවිට ඇතිවන ගැටලු වලට විසදුමක්, Bawanawa getalu, Ven Ududumbara Kassapa Thero,World Bud00:02:27
2322020/04/20නිවන් මග විමසුම | 2020.04.20 | EP53 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:57
2332020/04/20 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 159 - Dhamma sermon Bana 15900:51:52
2342020/04/20 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 158 - Dhamma sermon Bana 15800:49:13
2352020/04/19විදර්ශනා (Sun 2020-04-19) - 29 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:52
2362020/04/19නිවන් මග විමසුම | 2020.04.19 | EP52 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)01:01:06
2372020/04/19ධර්මාවබෝධය සඳහා - Ven Ududumbara Kashyapa Thero00:40:36
2382020/04/19Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020 04 1900:49:59
2392020/04/19Widarshana | 2020-04-19 | විදර්ශනා00:51:52
2402020/04/19විදර්ශනා (Sat 2020-04-18) - 28 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:34
2412020/04/18නිවන් මග විමසුම | 2020.04.18 | EP51 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:44:52
2422020/04/18තිහේ හතලිහේ පොඩි පොඩි මස්කෑලි එක්ක ඇති ගනුදෙනුව Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-04-1800:47:09
2432020/04/18Widarshana | 2020-04-18 | විදර්ශනා00:49:13
2442020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.16 | EP49 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:38
2452020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.12 | EP45 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:04
2462020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.15 | EP48 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:49:59
2472020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.14 | EP47 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:39
2482020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.13 | EP46 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:16
2492020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.17 | EP50 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:48:08
2502020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.11 | EP44 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:21
2512020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.10 | EP43 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:54
2522020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.09 | EP42 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:29
2532020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.08 | EP41 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:19
2542020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.06 | EP40 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:52:25
2552020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.05 | EP39 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:49:53
2562020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.04 | EP38 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:52
2572020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.03 | EP37 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:51
2582020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.02 | EP36 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:09
2592020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.04.01 | EP35 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:49:47
2602020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.31 | EP34 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:53
2612020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.29 | EP32 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:57:22
2622020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.30 | EP33 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:52:06
2632020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.28 | EP31 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:18
2642020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.27 | EP30 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:59
2652020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.26 | EP29 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:52:11
2662020/04/17නිවන් මග විමසුම | 2020.03.24 | EP28 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:49
2672020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.03.23 | EP27 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:07
2682020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.03.20 | EP26 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:53:46
2692020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.03.14 | EP25 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:49:48
2702020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.03.12 | EP24 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:59:48
2712020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.03.07 | EP23 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:32
2722020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.28 | EP22 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:46
2732020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.27 | EP21 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:56:09
2742020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.26 | EP20 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:55:17
2752020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.25 | EP19 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:25
2762020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.22 | EP16 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:51:22
2772020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.24 | EP18 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:51
2782020/04/16නිවන් මග විමසුම | 2020.02.23 | EP17 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:53:51
2792020/04/15නිවන් මග විමසුම | 2020.02.21 | EP15 (පුජ්‍යපාද උඩදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ)00:55:08
2802020/04/15උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඔබ ඇසිය යුතුම ධර්ම දේශනයක්. Rev. Ududhumbara kashyapa thero00:52:25
2812020/04/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 157 - Dhamma sermon Bana 15700:48:30
2822020/04/13විදර්ශනා (Sun 2020-04-12) - 27 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:01
2832020/04/12විදර්ශනා (Sat 2020-04-11) - 24 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:53
2842020/04/12විදර්ශනා Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-04-1200:47:13
2852020/04/12Widarshana | 2020-04-12 | විදර්ශනා00:50:05
2862020/04/11Widarshana | 2020-04-11 | විදර්ශනා00:48:30
2872020/04/11විදර්ශනා Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-04-1100:45:29
2882020/04/07 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 156 - Dhamma sermon Bana 15600:48:53
2892020/04/07 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 155 - Dhamma sermon Bana 15500:47:09
2902020/04/07විදර්ශනා (Sun 2020-04-05) - 25 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:36
2912020/04/07විදර්ශනා (Sat 2020-04-04) - 24 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:01
2922020/04/07විදර්ශනා (Sun 2020-03-29) - 23 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:26
2932020/04/07විදර්ශනා (Sat 2020-03-28) - 22 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:42
2942020/04/07විදර්ශනා (Sun 2020-03-15) - 19 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:31
2952020/04/07විදර්ශනා (Sat 2020-03-14) - 18 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:08
2962020/04/05මං හැරිලා බැලුවේ නෑ Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-04-0500:46:51
2972020/04/05Widarshana | 2020-04-05 | විදර්ශනා00:48:53
2982020/04/04Widarshana | 2020-04-04 | විදර්ශනා00:47:09
2992020/04/04Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020 04 0400:43:51
3002020/04/04වැරදි කරන සවභාවයන් 3 අවභෝද කරන්න ..අතිපූජ්‍ය උඩුදුම්බර ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනාව00:49:47
3012020/03/30පංච කාම සේවනයේ ආදීනව දැක,ආනිශන්ස මෙනෙහි කිරීමට මනාව දෙසුම අතිපූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්ස00:55:14
3022020/03/29 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 154 - Dhamma sermon Bana 15400:49:26
3032020/03/29 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 153 - Dhamma sermon Bana 15300:51:42
3042020/03/29Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-2900:48:17
3052020/03/29Widarshana | 2020-03-29 | විදර්ශනා00:49:26
3062020/03/28විදර්ශනා - පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-2800:49:14
3072020/03/28Widarshana | 2020-03-28 | විදර්ශනා00:51:42
3082020/03/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 152 - Dhamma sermon Bana 15200:48:20
3092020/03/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 151 - Dhamma sermon Bana 15100:51:12
3102020/03/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (20 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:46
3112020/03/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (19 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:23
3122020/03/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (18 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:46
3132020/03/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (17 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:29
3142020/03/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (16 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:27
3152020/03/25විදර්ශනා (Sun 2020-03-22) - 19 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:14
3162020/03/25විදර්ශනා (Sat 2020-03-21) - 18 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:14
3172020/03/24Widarshana | 2020-03-22 | විදර්ශනා00:48:19
3182020/03/24Widarshana | 2020-03-21 | විදර්ශනා00:51:12
3192020/03/24☸️ කොරෝනා පිළිබදව ඔබ නොදත් කතාව - Ven Ududumbara Kashyapa Thero (සුවපත් සිත)00:58:44
3202020/03/23කොරෝනා පිළිබඳ ඔබ නොදත් තොරතුරු00:58:46
3212020/03/22විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-2200:46:17
3222020/03/21විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-2100:49:19
3232020/03/21කොරෝනා ගැන ඔබ නොදත් පැතිකඩ (A Discussion About Coronavirus)00:58:42
3242020/03/20අසරණ වෙන්න කලින් - කොරෝනා, කර්මය, ශීලවන්ත කම සහ ගුණවන්ත කම Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-2000:58:42
3252020/03/18විදර්ශනා දේශනා මාලාව (15 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:54
3262020/03/18විදර්ශනා දේශනා මාලාව (14 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:00
3272020/03/18විදර්ශනා දේශනා මාලාව (13 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:01
3282020/03/18විදර්ශනා දේශනා මාලාව (12 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:08
3292020/03/18විදර්ශනා දේශනා මාලාව (11 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:54
3302020/03/18මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 06) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:27
3312020/03/18මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 05) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:51
3322020/03/18මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 04) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:44
3332020/03/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 150 - Dhamma sermon Bana 15000:50:31
3342020/03/15සිල් කැඩෙනවාද? (2020.03.14)01:42:07
3352020/03/15විදර්ශනා Ven Ududumbara Kashyapaa Thero 2020-03-1500:48:39
3362020/03/15Widarshana | 2020-03-15 | විදර්ශනා00:50:31
3372020/03/14 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 149 - Dhamma sermon Bana 14900:49:08
3382020/03/14විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa-Thero 2020-03-1400:47:16
3392020/03/14Widarshana | 2020-03-14 | විදර්ශනා00:49:08
3402020/03/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 148 - Dhamma sermon Bana 14800:50:14
3412020/03/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 147 - Dhamma sermon Bana 14700:55:11
3422020/03/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 146 - Dhamma sermon Bana 14600:48:05
3432020/03/122020 02 20 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (14)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:20
3442020/03/122020 02 20 ජයමග දේශනා 49 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:43:15
3452020/03/10විදර්ශනා (Sun 2020-03-08) - 17 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:30
3462020/03/10විදර්ශනා (Sat 2020-03-07) - 16 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:14
3472020/03/09Widarshana | 2020-03-08 | විදර්ශනා00:56:30
3482020/03/09නිවන් මග දේශනා අතිපූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:25
3492020/03/07Widarshana | 2020-03-07 | විදර්ශනා00:50:14
3502020/03/07Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-03-0700:48:07
3512020/03/06Saptha Hora Dharma Deshana (සප්ත හෝරා ධර්ම දේශනාව) trailer00:01:14
3522020/03/042020 02 19 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (13)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:43
3532020/03/042020 02 19 ජයමග දේශනා 48 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:07
3542020/03/042020 02 18 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (12)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:43
3552020/03/042020 02 18 ජයමග දේශනා 47 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:13
3562020/03/032020 02 17 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (11)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:54:34
3572020/03/03විදර්ශනා (Sun 2020-03-01) - 15 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:50
3582020/03/032020 02 17 Jජයමග දේශනා 46 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:41
3592020/03/022020 02 16 ජයමග දේශනා 45 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:48:45
3602020/03/022020 02 16 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (10)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:49:47
3612020/03/022020 02 15 ජයමග දේශනා 44පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:18
3622020/03/022020 02 15 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (09)-පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:09
3632020/03/022020 02 14 Tජයමග දේශනා (43) පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:44:27
3642020/03/022020 02 14 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන (08) - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:53:59
3652020/03/022020 02 13 ජයමග දේශනා 42 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:46:02
3662020/03/01මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 03) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:16
3672020/03/01මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 02) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:27
3682020/03/01මෛත්‍රී භාවනාව දේශනා (අංක 01) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:48
3692020/02/29විදර්ශනා (Sat 2020-02-29) - 14 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:11
3702020/02/29සැනසිල්ලේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-02-2900:53:53
3712020/02/29Widarshana | 2020-02-29 | විදර්ශනා00:55:11
3722020/02/272020 02 13 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 07 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:14
3732020/02/272020 02 12 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ - ජයමග දේශනා 4100:46:13
3742020/02/272020 02 12 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 06 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:02:55
3752020/02/26අට්ඨික සඥාව නිවැරදිව වඩවාගන්නා ආකාරය/ Attika Bawanawa - Ven Ududumbara Kassapa Thero Niwan maga00:49:00
3762020/02/262020 02 11 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 05 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:55:56
3772020/02/262020 02 10 පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ - ජයමග දේශනා 3900:45:34
3782020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (10 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:01
3792020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (09 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:07
3802020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (08 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:54
3812020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (07 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:43
3822020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (06 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:08
3832020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (05 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:32
3842020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (04 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:19
3852020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (03 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:23
3862020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (02 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:59
3872020/02/25විදර්ශනා දේශනා මාලාව (01 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:37
3882020/02/252020 02 10 නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 04 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:54:25
3892020/02/24විදර්ශනා (Sun 2020-02-23) - 13 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:48:05
3902020/02/24විදර්ශනා (Sat 2020-02-22) - 12 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:15
3912020/02/242020 02 09 ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ - ජයමග දේශනා 3800:43:26
3922020/02/242020 02 08 - කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - 4 වන කොටස - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:47:36
3932020/02/242020 02 08 - කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - 3 වන කොටස - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:28:28
3942020/02/242020 02 08 - කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - 2 වන කොටස - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:46:02
3952020/02/242020 02 08 - කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - 1 වන කොටස - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:47:11
3962020/02/24පොහොය දින භාවනා වැඩසටහන - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:07:27
3972020/02/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 145 - Dhamma sermon Bana 14500:51:22
3982020/02/23Widarshana | 2020-02-23 | විදර්ශනා00:48:05
3992020/02/23කැළයේ සිටින සිංහයා සේ Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-02-2300:46:41
4002020/02/232020 02 08 පොහොය දින උදෑසන 6.00 ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ01:36:56
4012020/02/22විදර්ශනා - ඔබේ ඇටසැකිල්ල ඔබට දැනුනාද? Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-02-2200:49:00
4022020/02/22Widarshana | 2020-02-22 | විදර්ශනා00:51:22
4032020/02/21විදර්ශනා (Sun 2020-02-16) - 11 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:32
4042020/02/21විදර්ශනා (Sat 2020-02-15) - 10 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:40
4052020/02/212020 02 07 ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ - ජයමග දේශනා 3700:45:20
4062020/02/202020 02 06 , ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:45:04
4072020/02/192020-02-06 ප.ව 9.00, නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 03 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:51:20
4082020/02/192020-02-05 , ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ - Jayamaga Bana 3500:46:05
4092020/02/182020-02-05 ප.ව 9.00, නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 02 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:54:13
4102020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 144 - Dhamma sermon Bana 14400:54:32
4112020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 143 - Dhamma sermon Bana 14300:49:40
4122020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 142 - Dhamma sermon Bana 14200:52:44
4132020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 141 - Dhamma sermon Bana 14100:49:47
4142020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 140 - Dhamma sermon Bana 14000:50:53
4152020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 139 - Dhamma sermon Bana 13900:52:38
4162020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 138 - Dhamma sermon Bana 13800:51:28
4172020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 137 - Dhamma sermon Bana 13700:52:52
4182020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 136 - Dhamma sermon Bana 13600:55:16
4192020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 135 - Dhamma sermon Bana 13500:52:04
4202020/02/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 134 - Dhamma sermon Bana 13400:51:08
4212020/02/172020-02-04 ප.ව 9.00, නිවන් මග විමසුම වැඩසටහන 01 - පුජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ00:51:23
4222020/02/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 133 - Dhamma sermon Bana 13300:53:44
4232020/02/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 132 - Dhamma sermon Bana 13200:49:23
4242020/02/16විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa Thero Thero 2020 02 1600:53:08
4252020/02/16Widarshana | 2020-02-16 | විදර්ශනා00:54:32
4262020/02/16Widarshana | 2020-02-15 | විදර්ශනා00:49:40
4272020/02/15විදර්ශනා Ven Ududumbara Kashyapa Thero Thero 2020-02-1500:48:23
4282020/02/14"උත්තරීතර තනිකම" (උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි)00:01:30
4292020/02/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero01:17:00
4302020/02/11විදර්ශනා (Sun 2020-02-09) - 09 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:44
4312020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (131 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:46
4322020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (130 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:29
4332020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (129 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:42
4342020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (128 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:44
4352020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (127 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:38
4362020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (126 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:27
4372020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (125 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:18
4382020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (124 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:56
4392020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (123 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:09
4402020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (122 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:34
4412020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (121 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:58
4422020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (120 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:11
4432020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (119 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:07
4442020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (118 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:03
4452020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (116 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:17
4462020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (117 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:54
4472020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (115 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:45
4482020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (114 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:37
4492020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (113 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
4502020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (112 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:44
4512020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (111 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:35
4522020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (110 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:48:53
4532020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (109 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:12
4542020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (107 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:46
4552020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (108 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:05
4562020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (106 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:47
4572020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (105 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:54
4582020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (104 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:40
4592020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (103 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:55
4602020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (102 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:49
4612020/02/11ලොව දිනන බුදු මග (101 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:46
4622020/02/09විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-02-0900:50:17
4632020/02/09Widarshana | 2020-02-09 | විදර්ශනා00:52:44
4642020/02/05පිටරට මිනිස්සු සහ ලංකාවේ මිනිස්සු අතර වෙනස Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:13:35
4652020/02/04සල්ලේඛ සූත්‍රය(අවසන් කොටස)- පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි. Salleka Suthra (final Part)-00:55:51
4662020/02/04සල්ලේඛ සූත්‍රය(4 කොටස)- පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි. Salleka Suthra (Part 4)-00:45:46
4672020/02/03සල්ලේඛ සූත්‍රය(තෙවන කොටස)- පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි. Salleka Suthra (Part 3)-00:48:25
4682020/02/03Jayamaga TV00:00:00
4692020/02/03විදර්ශනා (Sun 2020-02-02) - 10 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:47
4702020/02/03විදර්ශනා (Sat 2020-02-01) - 9 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:53
4712020/02/02Widarshana | 2020-02-02 | විදර්ශනා00:49:47
4722020/02/022600 - ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති ධර්ම දේශනා - උඩදුම්බර කාශ්‍යප හිමි (තුන්වන කොටස )01:24:17
4732020/02/022600 - ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්තිය ධර්ම දේශනා - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි (දෙවන කොටස )01:59:04
4742020/02/02Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-02-0200:45:53
4752020/02/01Widarshana | 2020-02-01 | විදර්ශනා00:50:53
4762020/02/01සල්ලේඛ සූත්‍රය (2කොටස)- පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිම්00:59:16
4772020/02/01Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020- 02- 0100:47:58
4782020/01/30සල්ලේඛ සූත්‍රය (1කොටස) පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි Salleka suthra-Ven.Ududumbara Kashapa Thero00:59:46
4792020/01/29වනයේ අතරමං වූවෙක් ඉන් නික්මීමේ අදහසින්ම දින ගෙවයි Ven Ududumbara Kashyapa thero (2020 - 01 - 28)00:57:57
4802020/01/28Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01-2800:48:55
4812020/01/27විදර්ශනා (Sun 2020-01-26) - 8 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:38
4822020/01/272020 01 25_tele_ven Udadumbara Kashyapa Himi (24)00:44:03
4832020/01/27විදර්ශනා (Sat 2020-01-25) - 7 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:28
4842020/01/26Widarshana | 2020-01-26 | විදර්ශනා00:52:38
4852020/01/26Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01-2600:51:39
4862020/01/25Widarshana | 2020-01-25 | විදර්ශනා00:51:28
4872020/01/25Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01- 2500:48:00
4882020/01/25Widarshana_|_2020-01-19_|_විදර්ශනා00:52:50
4892020/01/242020 01 24- Jayamaga TV_Darmadeshana (23)00:47:18
4902020/01/242020 01 23- Jayamaga TV_Darmadeshana (22)00:46:50
4912020/01/232020 01 22- Jayamaga TV_Darmadeshana (21)00:46:49
4922020/01/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 131 - (Dhamma sermon Bana 131)00:52:41
4932020/01/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 130 - (Dhamma sermon Bana 130)00:53:24
4942020/01/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 129 - (Dhamma sermon Bana 129)00:51:44
4952020/01/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 128 - (Dhamma sermon Bana 128)00:53:39
4962020/01/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 127 - (Dhamma sermon Bana 127)00:52:33
4972020/01/22කොහොමද හොඳ සහකරුවෙක් සහකාරියක් සොයා ගන්නෙ Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:13:43
4982020/01/222020 01 21 - Jayamaga TV - Darmadeshana (20)00:45:09
4992020/01/21Widarshana_05|_2020-01-18_|_විදර්ශනා00:55:14
5002020/01/20විදර්ශනා (Sun 2020-01-19) - 6 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:52
5012020/01/20විදර්ශනා (Sat 2020-01-18) - 5 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:16
5022020/01/202020 01 20- Jayamaga TV_Darmadeshana (19)00:47:21
5032020/01/19Widarshana | 2020-01-19 | විදර්ශනා00:52:52
5042020/01/19Ududumbara Kashyapa Thero - Maithree Bhavanawa 100:46:32
5052020/01/19Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01-1900:48:56
5062020/01/192020 01 19 - Jayamaga TV - Darmadeshana (18)00:44:55
5072020/01/18Widarshana | 2020-01-18 | විදර්ශනා00:55:16
5082020/01/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 126 - (Dhamma sermon Bana 126)00:54:27
5092020/01/182020 01 18 - Jayamaga TV - Darmadeshana (17)00:47:28
5102020/01/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2020 01 1800:51:06
5112020/01/172020 01 17 - Jayamaga TV - Darmadeshana (16)00:47:52
5122020/01/162020 01 16 - Jayamaga TV - Darmadeshana (15)00:44:09
5132020/01/152020 01 15 - Jayamaga TV - Darmadeshana (14)00:45:02
5142020/01/15Widarshana_|_2020-01-12_|_විදර්ශනා (04)00:52:03
5152020/01/14Widarshana_|_2020-01-11_|_විදර්ශනා (03)00:51:06
5162020/01/14ඉගෙනුම සදහා ශක්තිමත් මනසක්! (The Power of Mind for Learning)01:19:22
5172020/01/142020 01 14 - Jayamaga TV - Darmadeshana (13)00:44:25
5182020/01/13විදර්ශනා (Sun 2020-01-12) - 4 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:54:23
5192020/01/132020 01 13- Jayamaga TV_Darmadeshana (12)00:45:32
5202020/01/132020 01 12- Jayamaga TV_Darmadeshana (11)00:45:10
5212020/01/12Widarshana | 2020-01-12 | විදර්ශනා00:52:04
5222020/01/12විදර්ශනා (Sat 2020-01-11) - 3 කොටස - පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:30
5232020/01/12සුවදායක හුස්ම රැල්ලකට පේ වෙමු Ven-Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01-1200:49:04
5242020/01/12Widarshana_|_2020-01-05_|_විදර්ශනා (02)00:53:41
5252020/01/12Widarshana_|_2020-01-02_|_විදර්ශනා (01)00:49:20
5262020/01/11Widarshana | 2020-01-11 | විදර්ශනා00:51:08
5272020/01/11විදර්ශනා Ven.Ududumbara Kashyapa Thero 2020- 01-1100:48:19
5282020/01/112020 01 11 - Jayamaga TV Darma deshana (10)00:46:23
5292020/01/08ඉබ්බා සහ නරියා ගැන කිව්ව අපූරු කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:13:36
5302020/01/082020 01 09- Jayamaga TV_Darmadeshana (09)00:44:56
5312020/01/082020 01 08 - Jayamaga TV - Darmadeshana (08)00:43:38
5322020/01/072020 01 07 - Jayamaga TV - Darmadeshana (07)00:45:16
5332020/01/072020 01 06 - Jayamaga TV - Darmadeshana (06)00:44:57
5342020/01/072020 01 05 - Jayamaga TV - Darmadeshana (05)00:44:28
5352020/01/072020 01 04 - Jayamaga TV - Darmadeshana (04)00:46:11
5362020/01/072020 01 03 - Jayamaga TV - Darmadeshana (03)00:45:32
5372020/01/072020 01 02 - Jayamaga TV - Darmadeshana (02)00:44:25
5382020/01/072020 01 01 - Jayamaga TV - Darmadeshana (01)00:52:56
5392020/01/06විදර්ශනා (Sunday 2019-01-05) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 2 කොටස00:51:34
5402020/01/06Widarshana | 2020-01-05 | විදර්ශනා00:53:44
5412020/01/06විදර්ශනා - 1 කොටස (Saturday 2020-01-04) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:57
5422020/01/05උඩින් උඩින් ඉඳලා මොකටද? Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020- 01-0500:50:03
5432020/01/05විදර්ශනා Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2020-01- 0500:47:47
5442020/01/04Widarshana | 2020-01-02 | විදර්ශනා00:49:23
5452020/01/04ඇදුම් පැළදුම් වැලට ඇති දැඩි ආශාවන් නිසා සිදුවන් අකුසල් .1020-01-0400:05:08
5462020/01/01නව සැලසුම සෑදීමට - ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-12-31) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 131 කොටස00:52:41
5472019/12/31Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-31 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:41
5482019/12/31මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කල යුතු ආකාරය - Ven Ududumbara Kassapa Thero00:52:26
5492019/12/31 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 125 - (Dhamma sermon Bana 125)00:50:13
5502019/12/31Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-3100:48:18
5512019/12/31ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-12-30) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 130 කොටස00:53:24
5522019/12/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:24
5532019/12/30ලොව දිනන බුදු මග 128 අවසාන දේශනය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-3000:49:22
5542019/12/30ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-12-29) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 129 කොටස00:51:44
5552019/12/30ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-12-28) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 128 කොටස00:53:39
5562019/12/29Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-29 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:44
5572019/12/29ලොව දිනන බුදු මග 127 අවසාන දේශනය Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2900:53:33
5582019/12/28Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-28 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:39
5592019/12/28Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2800:51:15
5602019/12/28ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-12-27) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 127 කොටස00:52:33
5612019/12/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:33
5622019/12/27ලොව දිනන බුදු මග 125 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2700:48:33
5632019/12/26 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 124 - (Dhamma sermon Bana 124)00:52:51
5642019/12/26ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-12-25) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 126 කොටස00:54:27
5652019/12/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:27
5662019/12/25Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2500:50:50
5672019/12/25ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-12-24) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 125 කොටස00:50:13
5682019/12/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:13
5692019/12/24ලොව දිනන බුදු මග 123 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019- 12- 2400:49:40
5702019/12/24ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-12-23) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 124 කොටස00:52:51
5712019/12/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 123 - (Dhamma sermon Bana 123)00:51:04
5722019/12/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 122 - (Dhamma sermon Bana 122)00:53:24
5732019/12/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 121 - (Dhamma sermon Bana 121)00:55:53
5742019/12/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 120 - (Dhamma sermon Bana 120)00:49:07
5752019/12/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:51
5762019/12/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:04
5772019/12/23ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-12-22) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 123 කොටස00:47:39
5782019/12/23ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-12-19) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 120 කොටස00:49:07
5792019/12/23ලොව දිනන බුදු මග 122 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2300:49:43
5802019/12/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:07
5812019/12/22ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-12-21) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 122 කොටස00:53:24
5822019/12/22Ven. Ududumbara KashyapaInduragare Thero 2019- 12- 2200:47:39
5832019/12/21Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:24
5842019/12/21මගේ සිතුවිලි, බුදුන් දෙසූ චෛතසික හා සංසන්දනය කරන්න Ven Ududumbara Kashyapa thero (2019 - 12 -19)00:50:46
5852019/12/21ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-12-20) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 121 කොටස00:55:53
5862019/12/21ලොව දිනන බුදු මග 120 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-2100:49:59
5872019/12/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:53
5882019/12/20Ven. Ududumbara Kashyapa Thero -The Power of mind - 6 Dec 2019 at OUSL01:19:22
5892019/12/20Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -12 -2000:51:11
5902019/12/19ඇහැට උණන කඳුලට වටිනාකමක් දෙන්නේ කෙසේද Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1900:45:38
5912019/12/19ලොව දිනන බුදු මග 118 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1900:46:33
5922019/12/19ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-12-18) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 119 කොටස00:54:02
5932019/12/19 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 119 - (Dhamma sermon Bana 119)00:54:02
5942019/12/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 118 - (Dhamma sermon Bana 118)00:52:58
5952019/12/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 117 - (Dhamma sermon Bana 117)00:51:49
5962019/12/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:02
5972019/12/18මාසික භාවනා වැඩසටහන Month meditation program - ududumbara kashyapa Thero.00:01:18
5982019/12/18Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 -12-1800:53:37
5992019/12/18ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-12-17) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 118 කොටස00:52:58
6002019/12/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:58
6012019/12/17වැඩ කරන තැන රණ්ඩු වෙන අයට කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:17:47
6022019/12/17MCC Agreement - Ududumbara Kashyapa Thero00:14:20
6032019/12/17ලොව දිනන බුදු මග 116 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1700:50:02
6042019/12/17ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-12-16) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 117 කොටස00:51:49
6052019/12/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:49
6062019/12/16Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1600:48:04
6072019/12/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 116 - (Dhamma sermon Bana 116)00:50:13
6082019/12/16ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-12-15) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 116 කොටස00:50:13
6092019/12/16ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-12-14) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 115 කොටස00:51:40
6102019/12/15 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 115 - (Dhamma sermon Bana 115)00:51:40
6112019/12/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:13
6122019/12/15 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 113 - (Dhamma sermon Bana 114)00:56:07
6132019/12/15Ven. Ududumbara Kashyapa Thero Thero 2019 12 1500:49:08
6142019/12/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:40
6152019/12/14Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1400:48:56
6162019/12/13ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-12-12) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 113 කොටස00:56:07
6172019/12/13ලොව දිනන බුදු මග 112 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-12 Ven Ududumbara Sobitha Thero00:51:46
6182019/12/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-12 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:56:07
6192019/12/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 112 - (Dhamma sermon Bana 113)00:53:39
6202019/12/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 111 - (Dhamma sermon Bana 112)00:52:30
6212019/12/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 110 - (Dhamma sermon Bana 111)00:48:49
6222019/12/12ලොව දිනන බුදු මග 111 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1200:51:06
6232019/12/11ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-12-10) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 112 කොටස00:53:39
6242019/12/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:39
6252019/12/10පරුෂ වචන කියන රොබෝ ගැන කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:21:43
6262019/12/10ලොව දිනන බුදු මග 110 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-1000:51:19
6272019/12/10ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-12-09) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 111 කොටස00:52:30
6282019/12/09Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-09 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:30
6292019/12/09ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-12-08) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 110 කොටස00:48:49
6302019/12/09ලොව දිනන බුදු මග 109 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0900:52:52
6312019/12/09 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 109 - (Dhamma sermon Bana 110)00:50:08
6322019/12/09 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 108 - (Dhamma sermon Bana 109)00:53:00
6332019/12/08Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-08 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:48:49
6342019/12/08ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-12-07) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 109 කොටස00:51:43
6352019/12/08ලොව දිනන බුදු මග 108 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0800:46:32
6362019/12/07Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:08
6372019/12/07ලොව දිනන බුදු මග 107 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0700:49:45
6382019/12/07ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-12-06) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 108 කොටස00:56:03
6392019/12/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:00
6402019/12/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 107 - (Dhamma sermon Bana 108)00:55:41
6412019/12/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 106 - (Dhamma sermon Bana 107)00:54:42
6422019/12/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 105 - (Dhamma sermon Bana 106)00:52:50
6432019/12/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 104 - (Dhamma sermon Bana 105)00:52:35
6442019/12/06රත්වෙන දැවෙන හුස්ම අයින් කර සැබෑ රසය අත්විඳින්න Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0600:50:40
6452019/12/06හැමදාම පුංචි මිනිහෙක් වෙලා ඉන්නද අදහස? Ven Ududumbara Kashyapa thero (2019 - 12 - 05)00:57:52
6462019/12/06ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-12-05) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 107 කොටස00:57:09
6472019/12/06ලොව දිනන බුදු මග 106 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0600:50:01
6482019/12/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:41
6492019/12/05ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-12-04) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 106 කොටස00:56:44
6502019/12/05ලොව දිනන බුදු මග 105 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0500:54:52
6512019/12/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:42
6522019/12/04ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-12-03) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 105 කොටස00:52:50
6532019/12/04ලොව දිනන බුදු මග 104 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0400:54:58
6542019/12/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:50
6552019/12/03ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-12-02) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 104 කොටස00:52:35
6562019/12/03ලොව දිනන බුදු මග 103 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0300:50:03
6572019/12/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:35
6582019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (100 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:53
6592019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (99 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:54
6602019/12/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 103 - (Dhamma sermon Bana 104)00:53:56
6612019/12/02 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 102 - (Dhamma sermon Bana 103)00:53:34
6622019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (98 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:01
6632019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (97 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:45
6642019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (96 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:12
6652019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (95 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:20
6662019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (94 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:37
6672019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (93 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:53
6682019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (92 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:53
6692019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (91 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:42
6702019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (90 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:14
6712019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (89 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:55
6722019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (88 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:33
6732019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (87 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:04
6742019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (86 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:19
6752019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (85 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:28
6762019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (84 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:27
6772019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (83 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:21
6782019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (81 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:21
6792019/12/02ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-12-01) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 103 කොටස00:56:22
6802019/12/02ලොව දිනන බුදු මග 102 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-12-0200:48:42
6812019/12/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-12-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:56
6822019/12/01ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-30) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 102 කොටස00:53:34
6832019/12/01ලොව දිනන බුදු මග - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019120100:51:59
6842019/11/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:34
6852019/11/30අන්ධයෙක් අලියෙක් අල්ලලා කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:16:39
6862019/11/30ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-29) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 101 කොටස00:53:46
6872019/11/30ලොව දිනන බුදු මග - 101 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11- 3000:49:33
6882019/11/30 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 101 - (Dhamma sermon Bana 102)00:51:32
6892019/11/30 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 100 - (Dhamma sermon Bana 101)00:54:38
6902019/11/29Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-29 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:32
6912019/11/29ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-28) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 100 කොටස00:54:38
6922019/11/29ලොව දිනන බුදු මග - 100 Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11- 2900:51:26
6932019/11/29ඔබ තන්හාවෙන් මිදෙන්න කැමතිද?..00:04:50
6942019/11/28Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-28 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:38
6952019/11/28Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11- 2800:54:04
6962019/11/28 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 99 - (Dhamma sermon Bana 100)00:53:39
6972019/11/28ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-27) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 99 කොටස00:53:39
6982019/11/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 98 - (Dhamma sermon Bana 99)00:52:47
6992019/11/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:39
7002019/11/27ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-11-26) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 98 කොටස00:52:47
7012019/11/27ලොව දිනන බුදු මග - 98 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11-2600:53:05
7022019/11/27ලොව දිනන බුදු මඟ (98) Lowa Dinana Budu Maga 2019 11 2600:52:47
7032019/11/26 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 97 - (Dhamma sermon Bana 98)00:51:31
7042019/11/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:47
7052019/11/26ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-11-25) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 97 කොටස00:51:31
7062019/11/26Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11- 2600:54:19
7072019/11/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:31
7082019/11/25ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-24) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 96 කොටස00:49:58
7092019/11/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 96 - (Dhamma sermon Bana 97)00:49:58
7102019/11/25 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 95 - (Dhamma sermon Bana 96)00:50:07
7112019/11/25ලොව දිනන බුදු මග - 96 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-11-2500:49:11
7122019/11/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:58
7132019/11/24ලොව දිනන බුදු මග - 95 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2400:47:55
7142019/11/24ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-23) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 95 කොටස00:50:07
7152019/11/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:06
7162019/11/23Lowa-Dinana-Budu-Maga 96 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2300:48:10
7172019/11/23Lowa-Dinana-Budu-Maga 95 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2200:47:32
7182019/11/23Lowa-Dinana-Budu-Maga 94 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2101:00:00
7192019/11/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 94 - (Dhamma sermon Bana 95)00:49:24
7202019/11/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 93 - (Dhamma sermon Bana 94)00:52:39
7212019/11/23ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-22) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 94 කොටස00:50:51
7222019/11/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:24
7232019/11/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 92 - (Dhamma sermon Bana 93)00:50:39
7242019/11/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 91 - (Dhamma sermon Bana 92)00:52:28
7252019/11/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 90 - (Dhamma sermon Bana 91)00:52:59
7262019/11/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 89 - (Dhamma sermon Bana 90)00:51:41
7272019/11/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 88 - (Dhamma sermon Bana 89)00:53:18
7282019/11/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:39
7292019/11/21ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-21) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 93 කොටස00:53:29
7302019/11/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 93 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 2000:48:37
7312019/11/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 92 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1900:50:06
7322019/11/21ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-20) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 92 කොටස00:51:49
7332019/11/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:39
7342019/11/20ධර්ම සාකච්ඡාව (2019 - 11 - 19) පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - Ven Ududumbara Kashyapa thero01:10:26
7352019/11/20ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-11-19) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 91 කොටස00:52:28
7362019/11/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:28
7372019/11/19ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-11-18) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 90 කොටස00:52:59
7382019/11/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:59
7392019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 91 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1800:51:05
7402019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 90 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1700:49:53
7412019/11/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 89 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1600:51:13
7422019/11/18ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-17) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 89 කොටස00:51:41
7432019/11/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:41
7442019/11/17ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-16) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 88 කොටස00:53:18
7452019/11/17නිවන් මග විමසුම 08︱අටවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:34:31
7462019/11/17නිවන් මග විමසුම 07︱සත්වන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:54
7472019/11/17නිවන් මග විමසුම 06︱සයවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:42:39
7482019/11/17නිවන් මග විමසුම 05︱පස්වන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:58:51
7492019/11/17නිවන් මග විමසුම 04︱සතරවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:03:32
7502019/11/17නිවන් මග විමසුම 03︱තෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:01:01
7512019/11/16නිවන් මග විමසුම 02︱දෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero01:00:43
7522019/11/16නිවන් මග විමසුම 01︱ප්‍රථම දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:59:57
7532019/11/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 87 - (Dhamma sermon Bana 88)00:50:50
7542019/11/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:18
7552019/11/15ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-15) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 87 කොටස00:50:50
7562019/11/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:50
7572019/11/15Lowa-Dinana-Budu-Maga – 87 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1400:51:22
7582019/11/15Lowa-Dinana-Budu-Maga 88 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1500:48:36
7592019/11/14ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-14) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 86 කොටස00:52:05
7602019/11/14 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 86 - (Dhamma sermon Bana 87)00:52:05
7612019/11/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:05
7622019/11/14 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 85 - (Dhamma sermon Bana 86)00:52:14
7632019/11/14Lowa-Dinana-Budu-Maga 86 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1300:50:30
7642019/11/13ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-13) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 85 කොටස00:52:14
7652019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 84 - (Dhamma sermon Bana 85)00:53:12
7662019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 83 - (Dhamma sermon Bana 84)00:53:06
7672019/11/13Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-13 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:14
7682019/11/13 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 80 - (Dhamma sermon Bana 83)00:53:06
7692019/11/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:06
7702019/11/12ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-11-11) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 84 කොටස00:53:12
7712019/11/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:12
7722019/11/11සැකසුරුවමින් දිවිමඟ ජයගමු00:40:06
7732019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 79 - (Dhamma sermon Bana 82)00:47:01
7742019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 78 - (Dhamma sermon Bana 81)00:52:39
7752019/11/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 76 - (Dhamma sermon Bana 80)00:52:33
7762019/11/11Lowa-Dinana-Budu-Maga 85 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1100:51:16
7772019/11/11Lowa-Dinana-Budu-Maga 84 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 1000:51:23
7782019/11/10ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-10) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 83 කොටස00:53:06
7792019/11/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
7802019/11/10ඉදිරියේදි බණ කියන්න රටක් ඉතිරිවෙන්නෑ - පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:01
7812019/11/10Lowa-Dinana-Budu-Maga 83 - Ven Ududumbara Sobitha Thero 2019 11 0900:53:37
7822019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (79 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:14
7832019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (78 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:53
7842019/11/08ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-11-07) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 80 කොටස00:47:46
7852019/11/07ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-11-06) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 79 කොටස00:48:50
7862019/11/07Lowa-Dinana-Budu-Maga – 81 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0700:47:46
7872019/11/07සිත් මෙත් මල් පෝදා වැඩසටහන - බිනර පෝය (සැප්තැම්බර් 2019)00:53:51
7882019/11/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:47:01
7892019/11/06අවු 71 දේශපාලනය ගැන උඩුදුම්බර හිම්යක් කිව්ව තිත්ත ඇත්ත Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana00:14:54
7902019/11/06Lowa-Dinana-Budu-Maga 80 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0600:44:54
7912019/11/06සතිපට්ඨාන 05︱අවසාන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:18
7922019/11/06සතිපට්ඨාන 04︱සතරවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:56:12
7932019/11/06සතිපට්ඨාන 03︱තෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:57:06
7942019/11/06සතිපට්ඨාන 02︱දෙවන දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:09
7952019/11/06සතිපට්ඨාන 01︱ආරම්භක දේශනාව - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:56
7962019/11/06ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-11-05) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 78 කොටස00:53:55
7972019/11/06පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමින්ගේ MCC ගැන විස්තර කිරීම00:14:13
7982019/11/06කාශ්‍යප හිමියන් මාරාන්තික උපවාසය අත්හරියි00:04:27
7992019/11/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:39
8002019/11/05ප්‍රසිද්ද හිමි නමක් යලිත් උපවාසක00:14:49
8012019/11/05Lowa-Dinana-Budu-Maga 79 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0500:50:32
8022019/11/05පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමියන් MCC ගිවිසුමට එරෙහි මාරාන්තික උපවාසයේ ‍| Ven Ududumbara Kassapa00:10:55
8032019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (73 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:47
8042019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (72 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:25
8052019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (71 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:28
8062019/11/05ලොව දිනන බුදු මග (73 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:30
8072019/11/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:43
8082019/11/04ලොව දිනන බුදු මග (Sunday 2019-11-03) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 76 කොටස00:54:20
8092019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 75 - (Dhamma sermon Bana 79)00:53:10
8102019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 74 - (Dhamma sermon Bana 78)00:51:14
8112019/11/04Lowa-Dinana-Budu-Maga 77 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0300:50:31
8122019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 73 - (Dhamma sermon Bana 77)00:51:16
8132019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 72 - (Dhamma sermon Bana 76)00:52:48
8142019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 71 - (Dhamma sermon Bana 75)00:53:26
8152019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 70 - (Dhamma sermon Bana 74)00:50:49
8162019/11/04 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 69 - (Dhamma sermon Bana 73)00:52:16
8172019/11/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:33
8182019/11/03ලොව දිනන බුදු මග (Saturday 2019-11-02) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 75 කොටස00:55:13
8192019/11/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:10
8202019/11/02Lowa-Dinana-Budu-Maga 76 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0200:50:44
8212019/11/02ලොව දිනන බුදු මග ( Friday 2019-11-01) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 74 කොටස00:52:58
8222019/11/02අනිත්‍ය වැඩිම සරලව Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:13:02
8232019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (69 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:02
8242019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (68 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:41
8252019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (70 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:03
8262019/11/02ලොව දිනන බුදු මග (69 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:30
8272019/11/01Lowa Dinana Budu Maga | 2019-11-01 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:14
8282019/11/01Lowa-Dinana-Budu-Maga 75 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 11 0100:49:27
8292019/11/01ලොව දිනන බුදු මග (Thursday 2019-10-31) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 73 කොටස00:52:04
8302019/10/31Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-31 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:16
8312019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (65 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:59:36
8322019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (64 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:40
8332019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (66 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:37
8342019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (Wednesday 2019-10-30) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 72 කොටස00:54:22
8352019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (65 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:57
8362019/10/31ලොව දිනන බුදු මග (64 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:31
8372019/10/31Lowa-Dinana-Budu-Maga – 74 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 3100:47:20
8382019/10/30Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-30 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:48
8392019/10/30Lowa-Dinana-Budu-Maga 73 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 3000:50:53
8402019/10/30ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-10-29) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 71 කොටස00:55:40
8412019/10/29Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-29 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:26
8422019/10/29ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-10-28) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 70 කොටස00:52:54
8432019/10/29Lowa-Dinana-Budu-Maga 72 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2900:51:28
8442019/10/28Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-28 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:49
8452019/10/28Lowa-Dinana-Budu-Maga 71 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2800:48:15
8462019/10/28ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-27 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 69 කොටස00:54:35
8472019/10/28ලොව දිනන බුදු මඟ - Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 2300:50:43
8482019/10/28Lowa-Dinana-Budu-Maga 70 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2700:50:11
8492019/10/27Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-27 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:16
8502019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 68 - (Dhamma sermon Bana 72)00:59:20
8512019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 67 - (Dhamma sermon Bana 71)00:53:25
8522019/10/27 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 66 - (Dhamma sermon Bana 70)00:51:23
8532019/10/27ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-26 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 68 කොටස00:59:20
8542019/10/26Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-26 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:59:20
8552019/10/26Lowa-Dinana-Budu-Maga 69 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2600:56:56
8562019/10/26ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-25 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 67 කොටස00:55:42
8572019/10/26උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:06:48
8582019/10/25Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-25 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:25
8592019/10/25Lowa-Dinana-Budu-Maga 68 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2500:51:09
8602019/10/25Ape Jayamaga 02 (iii) 2019-10-04 | දැක්ම වෙනස්කිරීමට කල යුතුදේ කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:15:17
8612019/10/25Ape Jayamaga 02 (ii) 2019-10-04 | සෑබෑ ජයග‍්‍රහණය යනු කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:14:56
8622019/10/25Ape Jayamaga 02 (ii) 2019-10-04 | සතුට ඇතිකර ගැනීමට අප කරණ දේ හා කළයුතු දේ | අපේ ජයමග00:15:17
8632019/10/25Ape Jayamaga 01 (iii) 2019-10-03 | චිත්ත ශක්තිය වර්ධනය කළයුතු මාර්ගය කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:16:02
8642019/10/25Ape Jayamaga 01 (ii) 2019-10-03 | ජයග‍්‍රහණයට මූලිකවම හේතු වන්නේ කුමක්ද? | අපේ ජයමග00:14:43
8652019/10/25Ape Jayamaga 01 2019-10-03 | යමක් ජය ගැනීමට කුමක් කල යුතු ද? | අපේ ජයමග00:14:47
8662019/10/25ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-24 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 66 කොටස00:51:23
8672019/10/24Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-24 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:23
8682019/10/24Lowa-Dinana-Budu-Maga – 67 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2400:49:03
8692019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (63 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:54
8702019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (62 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:52
8712019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (61 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:54
8722019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (60 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:48
8732019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (59 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:02
8742019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (58 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:41
8752019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (57 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:03
8762019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (56 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:55:10
8772019/10/24ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-23 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 65 කොටස00:50:43
8782019/10/24 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 65 - (Dhamma sermon Bana 69)00:50:43
8792019/10/23Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-23 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:43
8802019/10/23 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 64 - (Dhamma sermon Bana 68)00:51:17
8812019/10/23Lowa-Dinana-Budu-Maga 66 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2300:48:21
8822019/10/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-22 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:17
8832019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 63 - (Dhamma sermon Bana 67)00:55:06
8842019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 62 - (Dhamma sermon Bana 66)00:52:38
8852019/10/22 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 61 - (Dhamma sermon Bana 65)00:51:40
8862019/10/22මිරිස්කුඩු වලින් ගහගන්න මෝඩයින්ට කිව්ව කතාව Ududumbara Kashyapa Thero Dharma Deshana 201900:12:01
8872019/10/22ලොව දිනන බුදු මග (Tuesday 2019-10-22) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 64 කොටස00:49:05
8882019/10/22Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-21 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:55:39
8892019/10/22Lowa-Dinana-Budu-Maga 65 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2200:49:05
8902019/10/21ලොව දිනන බුදු මග (Monday 2019-10-21) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 63 කොටස00:53:20
8912019/10/21Lowa-Dinana-Budu-Maga 64- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 2100:53:20
8922019/10/20ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-20 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 62 කොටස00:52:38
8932019/10/20Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-20 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:38
8942019/10/20Lowa-Dinana-Budu-Maga-63-Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 20B00:50:42
8952019/10/19 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 60 - (Dhamma sermon Bana 64)00:52:34
8962019/10/19Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-19 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:40
8972019/10/19ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-19 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 61 කොටස00:48:32
8982019/10/19Lowa-Dinana-Budu-Maga 62- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1900:48:32
8992019/10/19උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1700:53:48
9002019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-18 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 60 කොටස00:52:34
9012019/10/18 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 59 - (Dhamma sermon Bana 63)00:53:47
9022019/10/18Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-18 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:34
9032019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (55 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:33
9042019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (54 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:36
9052019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (53 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:47
9062019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (52 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:03
9072019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (51 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:40
9082019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (50 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:20
9092019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (49 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:10
9102019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (48 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:41
9112019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (47 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:32
9122019/10/18Lowa-Dinana-Budu-Maga 61- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1800:50:32
9132019/10/18ලොව දිනන බුදු මග (2019-10-17 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - 59 කොටස00:53:48
9142019/10/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 58 - (Dhamma sermon Bana 62)00:50:42
9152019/10/17 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 57 - (Dhamma sermon Bana 61)00:50:49
9162019/10/17Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-17 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:47
9172019/10/17Lowa-Dinana-Budu-Maga – 60 Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1700:53:43
9182019/10/16Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-16 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:42
9192019/10/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 58 කොටස (2019-10-16 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:48:40
9202019/10/16ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 57 කොටස (2019-10-15 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:50:49
9212019/10/16Lowa-Dinana-Budu-Maga 59- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1600:48:40
9222019/10/16 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 56 - (Dhamma sermon Bana 60)00:54:55
9232019/10/15Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-15 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:49
9242019/10/15ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 57 කොටස (2019-10-14 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:57:04
9252019/10/15Lowa-Dinana-Budu-Maga 58- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1500:48:46
9262019/10/15උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1400:54:56
9272019/10/14Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-14 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:54:55
9282019/10/14Lowa-Dinana-Budu-Maga 57- Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1400:53:02
9292019/10/13ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 55 කොටස (2019-10-12 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:55:00
9302019/10/13Lowa-Dinana-Budu-Maga - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1200:50:45
9312019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 55 - (Dhamma sermon Bana 59)00:52:19
9322019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 58 - Dhamma sermon Bana 5800:53:51
9332019/10/12Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-12 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:19
9342019/10/12 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 54 - (Dhamma sermon Bana 57)00:53:21
9352019/10/12ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 54 කොටස (2019-10-11 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:21
9362019/10/12ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 34 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:51:31
9372019/10/11Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-11 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:21
9382019/10/11Lowa-Dinana-Budu-Maga - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1100:51:31
9392019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 53 - (Dhamma sermon Bana 56)00:50:33
9402019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 52 - (Dhamma sermon Bana 55)00:52:49
9412019/10/11උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ Lowa Dinana Budu Maga 2019 10 1000:50:33
9422019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 51 - (Dhamma sermon Bana 54)00:51:27
9432019/10/11 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 50 - (Dhamma sermon Bana 53)00:53:04
9442019/10/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 53 කොටස (2019-10-10 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:51
9452019/10/10Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-10 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:50:33
9462019/10/10ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 52 කොටස (2019-10-09 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:49
9472019/10/10Lowa-Dinana-Budu-Maga – Live Q&A - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-1000:49:07
9482019/10/09ලොව දිනන බුදු මඟ - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 10 0900:52:49
9492019/10/09Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-09 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:49
9502019/10/09තණ්හාව - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:44
9512019/10/09මෛත්‍රිය වඩන්නේ කෙසේද - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:08
9522019/10/09ලොව දිනන බුදු මඟ - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:27
9532019/10/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 51 කොටස (2019-10-08 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:51:27
9542019/10/08Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-08 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:51:26
9552019/10/08ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 50 කොටස (2019-10-07 Monday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:05
9562019/10/08Lowa-Dinana-Budu-Maga 51 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-0800:49:33
9572019/10/08ඡන්දය ඉල්ලගෙන ගෙදරට එන අයගෙන් ඔබ ඇසිය යුතු දේවල්00:13:07
9582019/10/07Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-07 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:05
9592019/10/07ඡන්දය ඉල්ලගෙන ගෙදරට එන අයගෙන් ඔබ ඇසිය යුතු දේවල් ududumbara kashyapa thero Dharma Deshana00:13:07
9602019/10/07ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 49 කොටස (2019-10-06 Sunday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:56:30
9612019/10/07Lowa-Dinana-Budu-Maga 50 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 0700:51:01
9622019/10/07 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 49 - (Dhamma sermon Bana 52)00:53:55
9632019/10/06Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-06 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:53:55
9642019/10/06ප්‍රත්‍යවේක්ෂා - අභිධර්මය ( දේශනය - 33 ) Ven Ududumbara Kashyapa Thero Prathyaweksha00:50:06
9652019/10/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 51 - Dhamma sermon Bana 5101:47:57
9662019/10/06 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 48 - (Dhamma sermon Bana 50)00:52:27
9672019/10/06Lowa Dinana Budu Maga 49 - Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019-10-0600:51:35
9682019/10/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 48 කොටස (2019-10-05 Saturday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:52:27
9692019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 47 - (Dhamma sermon Bana 49)00:47:19
9702019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 46 - (Dhamma sermon Bana 48)00:49:32
9712019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 45 - (Dhamma sermon Bana 47)00:48:59
9722019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 44 - (Dhamma sermon Bana 46)00:53:32
9732019/10/05 Ven Ududumbara Kashyapa Thero - Lowa Dinana Budu Maga 43 - (Dhamma sermon Bana 45)00:53:22
9742019/10/05Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-05 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:52:27
9752019/10/05Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100500:50:18
9762019/10/05ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 47 කොටස (2019-10-04 Friday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:47:20
9772019/10/04Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-04 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:47:19
9782019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (46 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:46
9792019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (45 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:14
9802019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (44 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:47
9812019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (43 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:53:37
9822019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (42 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:50:58
9832019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (41 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:47:00
9842019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (40 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:45:41
9852019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (39 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:51:43
9862019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (38 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:49:15
9872019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (37 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:54:12
9882019/10/04ලොව දිනන බුදු මග (36 කොටස) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:52:04
9892019/10/04ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 46 කොටස (2019-10-03 Thursday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:49:32
9902019/10/04Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019 10 0400:45:21
9912019/10/04"අපේ ජයමග"00:00:49
9922019/10/03Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-03 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:49:32
9932019/10/03උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:45
9942019/10/03ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 45 කොටස (2019-10-02 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:48:59
9952019/10/03Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100300:47:45
9962019/10/03ලෝකය දිනාගන්න පළමුව තමා තමන්ව දිනා ගත යුතුයි, සමගියෙන් සිටීමට කල යුතු දේ00:51:32
9972019/10/02Lowa Dinana Budu Maga | 2019-10-02 | ලොව දිනන බුදු මඟ00:48:59
9982019/10/02ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 44 කොටස (2019-10-01 Tuesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි00:53:32
9992019/10/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100200:46:56
10002019/10/02Ven Ududumbara Kashyapa Thero 2019100100:51:32
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3909)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.