වල්පොල ගෝතම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/20Sith Neth Asapuwa 2019 07 2001:45:51
22019/07/14සිත් නෙත් අසපුව2019 07 13 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය01:45:29
32019/07/14Sith Neth Asapuwa 2019 07 1301:48:21
42019/07/08සිත් නෙත් අසපුව 2019 07 06 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි 0601:41:02
52019/07/07Sith Neth Asapuwa 2018 12 0801:44:50
62019/06/30"මහාක සූත්‍රය ඇසුරෙන් සිත් නෙත් අසපුව2019 06 29 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව01:45:05
72019/06/30Sith Neth Asapuwa 2019 06 2901:47:20
82019/06/23පුණ්ණක සූත්‍රය ඇසුරෙන්, සිත් නෙත් අසපුව2019 06 22පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡා01:41:12
92019/06/23Sith Neth Asapuwa 2019 06 2201:44:04
102019/06/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 06 16 Walpola Gothama Himi | මිහිඳු මා හිමියන් අපට ලබා දුන් සැඟවුණු පණිවිඩ02:02:29
112019/06/17සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 16 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි පොසොන් පෝදා සුමධුර ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්ඡාව02:00:11
122019/06/17Swetha Puja 2019 06 1602:25:53
132019/06/09සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ 2019/06/0801:49:49
142019/06/09සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 08 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව නෙත් ෆ්ම්01:38:37
152019/06/08Sith Neth Asapuwa 2019 06 0801:49:49
162019/06/08සිත් නෙත් අසපුව ( උදකොරොගභය සූත්‍රය ) Ven Walpola Gothama Thero 2019-06-0800:52:25
172019/06/08සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven Walpola Gothama Thero 2019-06-0800:44:01
182019/06/07පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ සිත් නෙත් අසපුව01:44:51
192019/06/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 06 01 Walpola Gothama Himi | ඔබ විසින් දැනගෙන සිටිය යුතුම ඔබේ අංගණ01:44:18
202019/06/02සිත් නෙත් අසපුව 2019 06 01 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි අනංගත සූත්‍රය ඇසුරෙන් නෙත් fm නාලිකාවේ විකාශනය01:44:51
212019/06/02Sith Neth Asapuwa 2019 06 0101:46:43
222019/06/02සිත් නෙත් අසපුව-හිත්ට එන ලාමක ආශා නිසා ඇතිවන අකුසල (අනඞ්ගණ සූත්‍රය) 6/1 Ven Walpola Gothama Thero00:58:15
232019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Walpola Gothama Thero - sermon 101:19:33
242019/05/26සිත් නෙත් අසපුව 2019 05 25පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව Neth fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය01:37:43
252019/05/26Ven. Walpola Gothama Thero - වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ - හොංකොං වෙසක් පිංකම 2019-05-1901:19:33
262019/05/26Sith Neth Asapuwa 2019 05 2501:47:54
272019/05/25Sadaham sawana - පළමුව සක්ඛාය දිට්ඨියද.. - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:44
282019/05/25☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 25 Walpola Gothama Himi | නිවන් මඟ වඩන්නා ප්‍රතිපත්තියට කලින් කලයුතු දේ01:38:39
292019/05/25සිත් නෙත් අසපුව - සත්තී සූත්‍රය - Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-2500:53:25
302019/05/15වෙසක් මංගල්‍යය සැමරීමට (part 2) වල්පොල ගෝතම හිමි - (2016 - 05 - 21)00:59:57
312019/05/15වෙසක් මංගල්‍යය සැමරීමට (part 1) වල්පොල ගෝතම හිමි - (2016 - 05 - 21)00:48:14
322019/05/15Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-05-0400:53:35
332019/05/14☸️ බෞද්ධ අපි 90% කටම, මුලින්ම වැරදුන තැන වෙසක් ! මේ වෙසක් එකේ ඉඳන්වත් වැරදි හදාගන්න01:01:28
342019/05/12☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 11 Walpola Gothama Himi | අන්තවාදී නොවී මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ප්‍රගුණ කරමු01:45:50
352019/05/12අපි ජාතික සංවිධානය - ජූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:43
362019/05/12සිත් නෙත් අසපුව2019 05 11 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකච්ඡාව neth fm විකාශනයකි01:44:12
372019/05/12Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:53
382019/05/12Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-11 - ත්‍රස්තවාදී මිත්‍යා මත00:52:54
392019/05/12Sith Neth Asapuwa 2019 05 1101:49:29
402019/05/12Sith Neth Asapuwa - 2019.05.12 - Walpola Gothama Himi00:57:27
412019/05/12Sadaham sawana - මරණින් මතු උපදිව භවය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:02
422019/05/10පිංවත් දරු උපතක් සදහා 2019-05-11 Ven Walpola Gothama Thero01:06:50
432019/05/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 05 04 Walpola Gothama Himi | ඥානාන්විතව ත්‍රස්තවාදය පරදවමු !01:41:08
442019/05/05සිත් නෙත් අසපුව2019 05 04 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව neth fmනාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:46:55
452019/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2019-05-04 - උජ්ඣානසඤඤී සූත්‍රය00:52:28
462019/05/05Sith Neth Asapuwa 2019 05 0401:46:55
472019/05/05Sith Neth Asapuwa - 2019.05.04 - Walpola Gothama Himi00:53:35
482019/05/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2701:47:15
492019/05/01Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-27 - යුද ගැටුම් ඇතිවන්නේ ඇයි00:51:49
502019/05/01Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-27 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:05
512019/04/27පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි2019 04 27සිත් නෙත් අසපුව pujya walpola gothma himi neth fm නාලිකාවේ විකාශනය01:35:48
522019/04/27Sith Neth Asapuwa 2019 04 2701:47:15
532019/04/27☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 25 Walpola Gothama Himi | සමගියෙන් ඉන්න කැමතිවුවත් ගැටුම් ඇතිවන්නේ ඇයි?01:34:36
542019/04/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-2001:51:00
552019/04/20සිත් නෙත් අසපුව2019 04 20 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමිven walpola Gotama himi neth fm නාලිකාවේ විකාශනයකි01:47:31
562019/04/20Sith Neth Asapuwa 2019 04 2001:51:00
572019/04/20Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:32
582019/04/20Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-20 - මතකය01:02:13
592019/04/20☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 20 Walpola Gothama Himi | සිහිය පුරුදුකරන අයෙකුට අතීත මතකයන් බාධාවක්ද?01:42:08
602019/04/16Sadaham sawana - ඵුස්සදේව මහ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:17
612019/04/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-1301:34:20
622019/04/14Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-13 - සම්මාදිට්ඨි අරුණැල්ල දකින්න00:53:40
632019/04/14Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:33
642019/04/14සිත් නෙත් අසපුව 2019 04 13 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි නෙත් එප්එම් නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි01:38:27
652019/04/14☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 13 Walpola Gothama Himi | සූර්ය උදාවට පෙර සම්මාදිට්ඨි අරුණැල්ල දකින්න01:35:43
662019/04/13Sith Neth Asapuwa 2019 04 1301:47:05
672019/04/10walpola gothama thero - වල්පොල ගෝතම හිමි දර්ම දේශනය00:43:46
682019/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-06 - ඵුස්සදේව මහරහතන් වහන්සේ00:59:30
692019/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2019-04-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:03
702019/04/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-04-0701:43:56
712019/04/07සිත් නෙත් අසපුව2019 04 06පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමිpujya walpol gotama Himiනෙත් එප්එම් නාලිකාවේ විකාශනය01:43:35
722019/04/06Sith Neth Asapuwa 2019 04 0601:48:37
732019/04/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 04 06 Walpola Gothama Himi | අසිරිමත් ඵුස්සදේව මහරහතන් වහන්සේ01:44:19
742019/03/29වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ සිත් නෙත් අසපුව 2019 /03/ 24 පරාල ඇනේ ගහන්න ඕන තැනටයි පරාල ඇනේ ගහන්න ඕනෙ01:45:47
752019/03/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-2401:37:46
762019/03/24සිත් නෙත් අසපුව 2019 03 24 පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි ven walpola Gothama Himi ධර්ම දේශනාව neth fm01:37:39
772019/03/24Sith Neth Asapuwa 2019 03 2401:45:47
782019/03/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 24 Walpola Gothama Himi | ඒකාන්තයෙන්ම දුගතිගාමී වීමට බලපාන හේතු 2 ක01:38:28
792019/03/22Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:41
802019/03/22Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-16 - සර්ථක යුගදිවියකට ( නකුලපිතු සූත්‍රය )00:54:30
812019/03/20වල්පල ගෝතම හිමි පංච උපාදානස්කන්ධය පිලිබඳ දේශණය00:49:24
822019/03/17Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-1601:49:17
832019/03/17Sadaham sawana - කලු හා සුදු(කුක්කුරවතිය සුතුර11) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:57
842019/03/16සිත් නෙත් අසපුව2019 03 16 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි neth fm01:45:25
852019/03/16Sith Neth Asapuwa 2019 03 1601:49:17
862019/03/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 16 Walpola Gothama Himi | සැමියාගේ මරණාසන්න මොහොතේදී බිරිදක් කලයුතු දේ01:46:43
872019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-09 - සුදු කර්ම සහ කළු කර්ම විපාක දෙන ආකාර (කුක්කුරවතිය සූත්‍රය 0200:55:38
882019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-02 - සුදු කර්ම සහ කළු කර්ම විපාක දෙන ආකාර (කුක්කුරවතිය සූත්‍රය 0100:56:29
892019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:23
902019/03/13Ven Walpola Gothama Thero 2019-03-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:29
912019/03/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-0901:44:12
922019/03/10සිත් නෙත් අසපුව2019 03 09 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි Sith Neth Asapuwa ven walpola Gotama himi Neth FM01:43:52
932019/03/10Sith Neth Asapuwa 2019 03 0901:45:55
942019/03/09Dharma deshana - Ven. Walpola Gothama Thero01:12:05
952019/03/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 09 Walpola Gothama Himi | කළු සුදු කර්ම, විපාක දෙන ආකාර සතර - 2 කොටස01:44:40
962019/03/09Sith Neth Asapuwa - 2019.03.09 - Walpola Gothama Himi00:52:03
972019/03/04දෙවියන්ට කුසල් කිරිමටනිවන් දැකීමට නොහැකිද Ven Walpola Gothama Himi00:26:14
982019/03/04Ven Walpola Gothama Thero චක්‍රවර්තී සීහනාද සූත්‍රය00:43:51
992019/03/03Sith Neth Asapuwa 2019 03 02 pujya Walpola Gotama Thero Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:14
1002019/03/03Sith Neth Asapuwa 2019 03 0201:47:16
1012019/03/03Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-03-0201:41:57
1022019/03/03Sadaham sawana - කලු හා සුදු(කුක්කුරවතිය සුතුර) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:39
1032019/03/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 03 02 Walpola Gothama Himi | කළු සුදු කර්ම, විපාක දෙන ආකාර සතර - 1 කොටස01:42:25
1042019/03/02Sith Neth Asapuwa - 2019.03.02 - Walpola Gothama Himi00:57:23
1052019/02/27අපේරටේ අපේ පිනට පහල් උන පින්වන්ත අපේ.හාමුදුරුවනේ00:02:02
1062019/02/25walpola gothama thero -2019-02-2400:02:02
1072019/02/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-2301:47:29
1082019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 ven Walpola Gotama Thero Bakkula Maha Sea pin Bimedi Dharma Katikawa 0200:33:03
1092019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 2301:47:29
1102019/02/23Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 ven Walpola Gotama Himi BakkulaMaha Sea pin Bimedi Dharma Desanawan 0101:03:17
1112019/02/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 23 Walpola Gothama Himi | දුක් සන්තාපයන්ගෙන් නිදහස්වන ආකාරය01:41:56
1122019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-09 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:18
1132019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-16 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 06 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:52:02
1142019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:55
1152019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-09 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 05 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:51:30
1162019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 201- 02-02 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 04 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:49:20
1172019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-02-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:00
1182019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-27 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 3 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:51:56
1192019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:11
1202019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-19 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 2 කොටස (ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය)00:54:01
1212019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-12 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:54
1222019/02/17Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-12 වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව 1 කොටස(ලෝකාවබෝධ සූත්‍රය )01:00:39
1232019/02/17Sith Neth Asapuwa 2019 02 16 ven Walpola Gotama Thero Sumudura sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:40:44
1242019/02/16Sith Neth Asapuwa 2019 02 1601:46:27
1252019/02/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 16 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 6 කොටස01:41:21
1262019/02/15Ven Walpola Gothama Thero - ධර්ම දේශනාව-19.01.201901:43:01
1272019/02/14ප්‍රශංසා ven walpola gothama thero Meth Tv00:02:30
1282019/02/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-0901:39:35
1292019/02/09Sith Neth Asapuwa 2019 02 09 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:44:10
1302019/02/09Sith Neth Asapuwa 2019 02 0901:48:14
1312019/02/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 09 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 5 කොටස01:40:15
1322019/02/09Sith Neth Asapuwa - 2019.02.09 - Walpola Gothama Himi00:53:16
1332019/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-05 - උතුම් දර්මයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ( මඛාදේව සූත්‍රය )00:55:17
1342019/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2019-01-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:43
1352019/02/03Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-02-0201:38:20
1362019/02/03Sith Neth Asapuwa 2019 02 02 pujya Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham dharma Desanawa Neth FM01:41:05
1372019/02/02Sith Neth Asapuwa 2019 02 0201:47:21
1382019/02/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 02 02 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 4 කොටස01:38:38
1392019/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-30 - ණයත් නැති බයත් නැති කෙනෙක් වෙන්න (බලසඞ්ගහවත්ථු සූත්‍රය)01:03:23
1402019/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-22 - මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ00:59:29
1412019/01/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-2601:39:47
1422019/01/27Sith Neth Asapuwa - 2019.01.26 - Walpola Gothama Himi00:51:06
1432019/01/26Sith Neth Asapuwa 2019 01 26 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:40:33
1442019/01/26Sith Neth Asapuwa 2019 01 2601:48:55
1452019/01/26☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 26 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 3 කොටස01:40:00
1462019/01/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-1901:36:49
1472019/01/20Sith Neth Asapuwa 2019 01 19 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:39:18
1482019/01/20Sith Neth Asapuwa 2019 01 1901:48:18
1492019/01/19☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 19 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 2 කොටස01:35:58
1502019/01/12Sith Neth Asapuwa 2019 01 12 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:45:07
1512019/01/12Sith Neth Asapuwa 2019 01 1201:46:50
1522019/01/12☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 12 Walpola Gothama Himi | වට්ටාරම පුද බිමේදී සිදුකරන ලද දේශනාව - 1 කොටස01:42:05
1532019/01/12Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:47
1542019/01/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-1201:41:33
1552019/01/09Sith Neth Asapuwa 2019 01 05 ven Walpola Gotama Thero Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Neth FM01:46:16
1562019/01/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-01-0501:46:16
1572019/01/05☸️ Sith Neth Asapuwa 2019 01 05 Walpola Gothama Himi | අන්තිම පුරුෂයෙක් නොවන්න01:46:16
1582019/01/05Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
1592019/01/02Ven Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද00:45:47
1602019/01/01Ven Walpola Gothama Thero බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සතර සම් යක්ප් රධාන වීර්ය භාවනා අත්පොත00:54:28
1612018/12/30☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 30 Walpola Gothama Himi | 2019 දී ණයත් නැති බයත් නැති කෙනෙක් වෙන ආකාරය01:08:32
1622018/12/29Walpola Gothama HIMI01:22:54
1632018/12/27Ven Walpola Gothama Thero Rupaye Svabhavaya රූපයේ ස්වභාවය00:46:22
1642018/12/27walpola gothama thero wattarama 2018 shwetha puja00:55:32
1652018/12/24Ven Walpola Gothama Thero Maraya Handunaganimu මාරයා හඳුනාගනිමු00:53:58
1662018/12/23වට්ටාරම මලියදේව අරහනත්තක මහා විහාරයට තථාගත වන්දනා පිංකම02:41:36
1672018/12/22Ven walpola Gothama thero 2018 12 22 wattarama maliyadewa ArahantKa Viharaye pevethua Dharma Desanaw00:55:32
1682018/12/22☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 22 Walpola Gothama Himi | මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ අවසාන මහරහතන්වහන්සේද ?01:08:17
1692018/12/17පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක්00:53:28
1702018/12/17☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 15 Walpola Gothama Himi | අර්ථාන්විතව ත්‍රිවිධ චෛත්‍යය වන්දනා කරන ආකාරය01:40:42
1712018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-08 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:22
1722018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-08 - අවස්‌සුතපරියාය සූත්‍රය00:54:43
1732018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:01
1742018/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-15 - අවබෝදයෙන් ආමිස පිංකම් කරන ආකාරය00:52:41
1752018/12/16නොපැමිණි අරහත්වයට පත්වෙන්න අපිට තියන අවස්ථා 5ක් විමුක්තායතන සූත් රය ඇසුරෙන් 11 08 201800:56:53
1762018/12/16මාර්ග ඵල ලාභියෙකුක්ට තව කෙනෙක් කියන්න ඕන නෑ ඔයා දැන් සෝවාන් වෙලා කියලා 11 08 201800:41:38
1772018/12/16ශ්‍රී පාදස්ථානයෙහිදී අන්‍යාගමිකයන් ඔවුන්ගෙ දෙවියන් වන්දනා කිරීමට හැකිද - වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:12:48
1782018/12/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-1501:40:10
1792018/12/15Sith Neth Asapuwa - 2018.12.15 - Walpola Gothama Himi00:50:38
1802018/12/15Ven Walpola Gothama Thero00:56:54
1812018/12/13Ven walpola Gothama thero 2018 12 12 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV01:12:06
1822018/12/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0801:43:26
1832018/12/08☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 08 Walpola Gothama Himi | අවඍත පරියාය සුත්‍රයෙන් කෙලෙස් වැගිරෙන ක්‍රම01:43:49
1842018/12/08උපේක්ෂාව මනසට අග්‍ර වියයුතුය01:36:51
1852018/12/08Sith Neth Asapuwa - 2018.12.08 - Walpola Gothama Himi00:57:21
1862018/12/06Ven walpola Gothama Thero 2018 12 05 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:57:50
1872018/12/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-12-0101:36:57
1882018/12/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-01 - ප්‍රියංකර සූත්‍රය00:53:07
1892018/12/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-12-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:32
1902018/12/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 12 01 Walpola Gothama Himi | ධර්ම සජ්ජායන ශ්‍රවණය කිරීමේ වැදගත්කම01:37:36
1912018/12/02Sith Neth Asapuwa 2018 12 0101:44:40
1922018/12/01Sith Neth Asapuwa - 2018.12.01 - Walpola Gothama Himi00:52:12
1932018/11/29Walpola Gothama Thero - 2018.10.0801:47:58
1942018/11/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-2401:37:19
1952018/11/25Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-24 - ප්‍රභාශ්වර වූ සිත කිලිටූකරන ආගන්තුක කෙලෙස්00:55:01
1962018/11/25Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
1972018/11/24Sith Neth Asapuwa 2018 11 2401:40:25
1982018/11/24☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 24 Walpola Gothama Himi | පරයන්ගේ පාලනයට නතු නොවන දැඩි සිතක්01:38:00
1992018/11/24Sith Neth Asapuwa - 2018.11.24 - Walpola Gothama Himi00:49:47
2002018/11/18☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 17 Walpola Gothama Himi | ඇලීම/ගැටීම හා කර්මය/ඵලය හා සතර බ්‍රහ්ම වියරණ01:38:03
2012018/11/18Sith Neth Asapuwa 2018 11 1701:44:12
2022018/11/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1701:36:51
2032018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-17 උපෙඛා සූත්‍රය00:55:52
2042018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-17 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:34:56
2052018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-10- සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:46
2062018/11/17Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-10 පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 05 - කොටස )00:53:07
2072018/11/15මාරයා හදුනා ගනිමු - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි00:54:01
2082018/11/11☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 10 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහාන සුත්‍රය - 5 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:39:08
2092018/11/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-1001:38:40
2102018/11/10Sith Neth Asapuwa - 2018.11.10 - Walpola Gothama Himi00:51:27
2112018/11/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-11-0301:41:27
2122018/11/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-03 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:56:06
2132018/11/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-11-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:17
2142018/11/04Sith Neth Asapuwa 2018 11 03 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:40:37
2152018/11/03Sith Neth Asapuwa 2018 11 0301:45:55
2162018/11/03☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 11 03 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහාන සුත්‍රය - 4 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:42:15
2172018/11/03Sith Neth Asapuwa - 2018.11.03 - Walpola Gothama Himi00:55:35
2182018/10/28☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 27 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය - 3 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:35:42
2192018/10/28Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2701:34:46
2202018/10/28Sith Neth Asapuwa 2018 10 2701:39:42
2212018/10/28Ven Walpola Gothama Thero | 2018-10-27 | පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:53:53
2222018/10/28Ven Walpola Gothama Thero | 2018-10-27 | සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:09
2232018/10/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 20 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය - 2 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:39:40
2242018/10/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-20 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 02 කොටස )00:54:57
2252018/10/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:25
2262018/10/20Sith Neth Asapuwa 2018 10 20 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:39:22
2272018/10/20Sith Neth Asapuwa 2018 10 2001:43:07
2282018/10/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-2001:39:32
2292018/10/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
2302018/10/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-13 - පඨම අපරිහානිය සූත්‍රය ( 01 - කොටස )00:56:21
2312018/10/14☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 13 Walpola Gothama Himi | පඨම අපරිහානි සුත්‍රය -1 කොටස | පිරිහීමට හේතු01:40:43
2322018/10/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-1301:40:01
2332018/10/13Sith Neth Asapuwa 2018 10 1301:43:36
2342018/10/07☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 10 06 Walpola Gothama Himi | බුදුන් වහන්සේගේ දොළොස් ආකාර අවබෝධය ගැන02:44:41
2352018/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:16
2362018/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-10-06 - තථාගත සූත්‍රය - බුදුපියානන් වහන්සේගේ අවබෝදය00:57:37
2372018/10/07Sith neth Asapuwa 2018 10 06 ven walpola Gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:41:30
2382018/10/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-10-0601:41:11
2392018/10/07Sith Neth Asapuwa 2018 10 0601:43:54
2402018/10/06☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 30 Walpola Gothama Himi | බුදුන් වහන්සේගේ භගවා ගුණය සහ ඉර්දී බල පිළිබදව01:43:01
2412018/10/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:57
2422018/10/04Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-30 - භගවා බුදු ගුණය - බුදුන් වහන්සේගේ ඉර්ධි බල 8 ක්00:54:52
2432018/10/01පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේගේ කාලීන ධර්ම දේශණය | නුගේගොඩ තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාව | 2018 05 2201:58:49
2442018/09/30Sith Neth Asapuwa 2018 09 3001:45:06
2452018/09/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-3001:42:42
2462018/09/23Sith Neth Asapuwa 2018 09 2201:48:44
2472018/09/23☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 22 Walpola Gothama Himi | චුල්ලවේදල්ල සූත්‍රයේ ඇති වටිනා ධර්ම සාකච්චාව01:43:32
2482018/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:37
2492018/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-22 - චූළවෙදල්ල සූත්‍රය00:55:35
2502018/09/22Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-2201:43:10
2512018/09/20Ven.Walpola Gothama Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 78 - TV Didula01:00:20
2522018/09/20Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:35
2532018/09/20Ven Walpola Gothama Thero - 2018-09-15 - කමටහන්00:55:28
2542018/09/16Sith neth asapuwa 2018 09 15 ven walpola gothama thero Sumudura Dharma Desanawa Neth Fm01:41:58
2552018/09/16Sith Neth Asapuwa 2018 09 1501:45:23
2562018/09/15Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-1501:41:57
2572018/09/15☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 15 Walpola Gothama Himi | කමටහන් යනු කුමක්ද යන්න විග්‍රහ කිරීම01:42:22
2582018/09/09Ven Walpola Gothama Thero 2018 09 08 ධර්මාවබෝධය සඳහා සුදුසුම කාලය අසමය සමය සූත්‍රය00:58:45
2592018/09/09Ven Walpola Gothama Thero 2018 09 08 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:44
2602018/09/09☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 08 Walpola Gothama Himi | ධර්මාවබෝධය සඳහා සුදුසුම කාලය01:41:21
2612018/09/08Sith Neth Asapuwa 2018 09 0801:44:40
2622018/09/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0801:40:59
2632018/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-01 -මාර්ග ඵල අවබෝධයට මුල්වන කරුණු 8 ක්(ආදිබ්‍රහ්මචරියපඤ්‌ඤා සූත්00:54:30
2642018/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-09-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:48:14
2652018/09/02☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 09 01 Walpola Gothama Himi | මාර්ග ඵල අවබෝධයට මුල්වන කරුණු 8 ක්01:44:54
2662018/09/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-09-0101:36:31
2672018/09/02Sith Neth Asapuwa 2018 09 0101:40:21
2682018/08/27මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය රස්තියාදුවක් ලෙස දුටු නියත මිත්‍යාදෘශ්ටියෙන් බේරෙන්න.00:04:04
2692018/08/22Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1801:43:04
2702018/08/19Ven Walpola Gothama Thero 201-08-18 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:15
2712018/08/19Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-18 ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතු ආන්තාරය ධර්ම 500:59:47
2722018/08/18☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 18 Walpola Gothama Himi | ඔබ විසින් දැන සිටිය යුතුම ආන්තාරය ධර්ම පහ01:43:24
2732018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 11 Walpola Gothama Himi | විමුක්තායතන සුත්‍රය ඇසුරින් විමුක්තිය කරා01:40:44
2742018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa 2018 08 04 Walpola Gothama Himi | පහාරාද සුත්‍රය ඇසුරින් ශාසනයට සිත පහදවා ගැනීම01:39:43
2752018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-11 - සමාධියකින් තොරව සෝවාන්විය හැකිද ( විමුත්‌තායතන සූත්‍රය )00:56:28
2762018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:34
2772018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa Walpola Gothama Himi 2018/07/28 | අවිජ්ජා සුත්‍රයෙන් සම්මාදිට්ඨිය උපදවාගැනීම01:40:08
2782018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa Walpola Gothama Himi 2018/07/21 | කච්චානගොත්ත සුත්‍රයෙන් ඇත නැත විග්‍රහ කිරීම01:38:46
2792018/08/16☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/23 | ආනන්ද සුත්‍රය 10 කොටස01:39:05
2802018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 201- 08-04 - අධර්මවාදීන්ට දහමට පැහදීමට ( පහාරාද සූත්‍රය )00:54:39
2812018/08/16Ven Walpola Gothama Thero 2018-08-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:34
2822018/08/15මාර්ග ඵල ලාභියෙකුක්ට තව කෙනෙක් කියන්න ඕන නෑ ඔයා දැන් සෝවාන් වෙලා කියලා 11-08-201800:41:38
2832018/08/15නොපැමිණි අරහත්වයට පත්වෙන්න අපිට තියන අවස්ථා 5ක්-විමුක්තායතන සූත්‍රය ඇසුරෙන් 11-08-201800:56:53
2842018/08/15☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/16 | ආනන්ද සුත්‍රය 9 කොටස01:46:48
2852018/08/15☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/06/09 | ආනන්ද සුත්‍රය 8 කොටස01:39:12
2862018/08/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1101:40:10
2872018/08/14☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/26 | ආනන්ද සුත්‍රය 7 කොටස01:43:05
2882018/08/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-1101:06:23
2892018/08/12☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/26 | ආනන්ද සුත්‍රය 6 කොටස01:39:38
2902018/08/12Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-08-1200:37:51
2912018/08/12☸️ Sith Neth Asapuwa | Walpola Gothama Himi | 2018/05/19 | ආනන්ද සුත්‍රය 5 කොටස01:42:29
2922018/08/09☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | සතරවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/05/1201:42:01
2932018/08/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-08-0401:40:02
2942018/08/05Sadaham sawana - පහාරාද සුතුර ඉතා පැහැදිලිව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:15
2952018/08/04☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | තෙවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/05/0501:34:07
2962018/08/03මහමෙව්නා අසපුව හරියට ඇපල් ෆොන් එකක් වගෙයි - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:35
2972018/07/31Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-28 - විද්‍යාව උපද්දවාගත්ත ප්‍රඥ්ඥාවන්තයාට සම්මා දිට්ටිය උපදින ආකා00:54:23
2982018/07/31Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:47
2992018/07/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2801:40:07
3002018/07/29☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | දෙවන කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/04/2101:38:53
3012018/07/28Sadaham sawana - විද්‍යාවෙන් උපදවා ගන්නා ප්‍රඥාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:55
3022018/07/25☸️ ආනන්ද සුත්‍රය ඇසුරෙන් ආනාපානා සතිය විග්‍රහ කිරීම | පළමූ කොටස | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/04/2101:49:14
3032018/07/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:03
3042018/07/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-21 - ඇත නැත ( කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය )00:53:52
3052018/07/24☸️ මාර්ග ඵල සහ අරහතුන් වහන්සේ නිවැරදිව හඳුනාගනිමු | වල්පොල ගෝතම හිමි |01:39:04
3062018/07/23Sadaham sawana - ඇත හා නැත(අවධානයෙන් අසන්න) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:40
3072018/07/21Sith Neth Asapuwa 2018 07 2101:43:14
3082018/07/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-2101:38:46
3092018/07/19☸️ සීලයක් නොමැතිව ප්‍රඥාවකරා එළඹිය නොහැකි බව | වල්පොල ගෝතම හිමි | 2018/07/0701:40:45
3102018/07/18Ven Walpola Gothama Thero - 2018-06-28 - සප්ත බෝජ්ජඣංග ධර්ම02:59:08
3112018/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:44
3122018/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2018-07-07 - නිවන සාක්ෂාත් කිරීමට සීලය අවශ්‍යද ??00:55:45
3132018/07/08Sith Neth Asapuwa 2018 07 0701:48:22
3142018/07/08Ven Walpola Gothama Thero05:11:19
3152018/07/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-0701:40:44
3162018/07/07Ven Walpola Gotham Thero01:53:09
3172018/07/04පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනයක්...01:03:37
3182018/07/01Sith Neth Asapuwa 2018 06 3001:42:02
3192018/07/01Sadaham sawana - බුද්ධ ශාසනය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:05
3202018/06/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-3001:38:48
3212018/06/30Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:23
3222018/06/30Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-30 - මේ උතුම් බුද්ධ සාසනය විනාශ කරන මෝග පුරුෂයින් හදුනාගැනීමට00:56:23
3232018/06/27Walpola Gothama Thero නිර්මාංශ වීම සහ බුද්ධ දේශනය01:07:13
3242018/06/27Most Venerable Walpola Gothama Thero - Calgary June 201802:05:29
3252018/06/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:26
3262018/06/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-23 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 10 - කොටස00:57:13
3272018/06/24Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනන්ද සුත්‍රය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:23
3282018/06/17Sith Neth Asapuwa 2018 06 1601:50:29
3292018/06/17Ven Gothama Dhamma Talk Surrey BC, June 15 201801:46:56
3302018/06/16Walpola Gothama Thero & Wathurakumbura Dhammarathana Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-1601:46:23
3312018/06/16Ven Walpola Gothama Thero - 2018-06-16 - ආනාපන සති භාවනව (ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 09- කොටස00:57:56
3322018/06/14මිය ගිය ඤාතියා ගැන සිතමින් දුක්වෙනවාද? - Ven Walpola Gothama Thero00:04:25
3332018/06/13Ven Gothama Dhamma Talk, Surrey BC. June 10,201801:48:52
3342018/06/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-0901:39:04
3352018/06/10Sith Neth Asapuwa 2018 06 09; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 8.01:45:09
3362018/06/10Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:39
3372018/06/10Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-09 - ආනාපන සති භාවනව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 08 - කොටස )00:52:43
3382018/06/10Sadaham sawana - නිවන සඳහා සප්ත බොජ්ජංග වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:43
3392018/06/09Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-06-0300:40:55
3402018/06/09Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-06-0201:40:26
3412018/06/08TNL Tv - Nana Pahana Program 2018.05.30 ( Ven. Walpola Gothama Thero & Chandana Gunawardana )02:05:05
3422018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 7 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:46:43
3432018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 6 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:41:34
3442018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 5 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:47:57
3452018/06/05ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 4 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි01:43:38
3462018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 3 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:51:17
3472018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 2 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:59:00
3482018/06/04ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 1 කොටස - වල්පොල ගෝතම හිමි00:58:29
3492018/06/02Sith Neth Asapuwa 2018 06 02; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 7.01:46:42
3502018/06/02Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම 3- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:46
3512018/06/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:01
3522018/06/02Ven Walpola Gothama Thero 2018-06-02 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 07 - කොටස00:58:49
3532018/05/31Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-01-20 | Ven Walpola Gothama Thero01:06:57
3542018/05/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-2601:38:24
3552018/05/27Sith Neth Asapuwa - 2018.05.26 - Ven. Walpola Gothama Himi - Dharma Deshanawa00:56:16
3562018/05/27Sith Neth Asapuwa 2018 05 2601:41:34
3572018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-26 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:21
3582018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-26 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 06 - කොටස00:54:50
3592018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-19 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 05 - කොටස00:54:34
3602018/05/26Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:31
3612018/05/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-1901:41:57
3622018/05/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-1201:41:36
3632018/05/22Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-05-0600:43:55
3642018/05/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-05-0501:34:15
3652018/05/19Sith Neth Asapuwa 2018 05 1901:47:57
3662018/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-12 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:07:03
3672018/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-12 - ආනාපන සති භාවනව - ආනන්‌ද සූත්‍රය ( 04 - කොටස )00:54:16
3682018/05/13Sith Neth Asapuwa 2018 05 1201:43:38
3692018/05/12Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම 2- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:11
3702018/05/07Ven.Walpola Gothama 06 01 201801:11:25
3712018/05/06Sith Neth Asapuwa 2018 05 05; ආනන්ද සුත්‍රය; ආනාපානා සතිය. කොටස 3.01:42:56
3722018/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-05 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය -03 කොටස )00:51:17
3732018/05/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-05-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:10
3742018/05/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-2801:38:56
3752018/05/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:04
3762018/05/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-28 - ආනාපන සති භාවනව (ආනන්‌ද සූත්‍රය - 02 කොටස)00:59:00
3772018/04/28Sith Neth Asapuwa 2018 04 2801:49:04
3782018/04/27WALPOLA GOTHAMA SWAMINWAHANSE wisin SITHA pilibadhawa pawathwu Dharrma Deshanaya (12-APR-2018)01:25:01
3792018/04/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-2101:43:09
3802018/04/22Ven. Walpola Gothama Thero00:42:51
3812018/04/22Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:33
3822018/04/22Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-21 - ආනාපන සති භාවනව ( ආනන්‌ද සූත්‍රය ) 01- කොටස00:58:29
3832018/04/22Sith Neth Asapuwa 2018 04 2101:47:05
3842018/04/21Sadaham sawana - නිවන සඳහා ආනා පාන සතිය වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:01
3852018/04/08Sith Neth Asapuwa 2018 04 0701:44:50
3862018/04/08Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-04-0701:40:02
3872018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-07 - අවිද්‍යා අදුරට අරුනාලෝකය00:52:33
3882018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-04-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:40
3892018/04/07Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-31 - සප්පාය කාරණා00:56:33
3902018/04/03Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-04-0100:38:54
3912018/04/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-3101:00:41
3922018/04/01Sith Neth Asapuwa 2018 03 3101:51:00
3932018/03/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-2401:40:20
3942018/03/25Sith Neth Asapuwa 2018 03 2401:48:36
3952018/03/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:57
3962018/03/24Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-24 - මාරයා යනු කවරෙක්ද ( මාර සූත්‍රය )00:53:18
3972018/03/23Ven. Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද?01:19:56
3982018/03/20පුද්ගලයකුට පැහැදුන පසුව එහි ඇති අවාසි Ven Walpola Gothama Thero 17-03-2018 sith neth asapuwa00:52:58
3992018/03/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-1701:41:50
4002018/03/17Sith Neth Asapuwa 2018 03 1701:46:53
4012018/03/17Sith Neth Asapuwa 2018.03.17 -- Ven. Walpola Gothama Thero00:50:29
4022018/03/17Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:56
4032018/03/17Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-17 - පුග්‌ගලප්‌පසාද සූත්‍රය00:52:58
4042018/03/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-1101:38:25
4052018/03/11Sith Neth Asapuwa 2018 03 1101:47:34
4062018/03/11Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:08
4072018/03/11Sadaham sawana - ආනා පාන සතිය වැඩීම- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:48
4082018/03/11Ven Walpola Gothama Thero - 2018-03-11 - භාවනා උපදෙස් - සමාධිය ඇතිකර ගැනීමට (සබ්භ කාය පඨසංවේදී)00:52:49
4092018/03/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-03 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:52
4102018/03/05Ven Walpola Gothama Thero 2018-03-03 ඵස්ස , වේදනා, සංඥ්ඥා, සංඛාර වැහිබිදු ජල තලයක පතිතවීම ඇසුරින්00:54:16
4112018/03/05Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-03-0400:43:26
4122018/03/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-03-0301:38:21
4132018/03/04Sith Neth Asapuwa 2018 03 0301:47:16
4142018/03/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:07
4152018/03/03Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-24 - සිතක මහිම (අති පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඤාණාන්ද ස්වාමින් වහන්සේ )00:49:50
4162018/02/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-2401:30:19
4172018/02/25Sith Neth Asapuwa 2018 02 24; කටුකුරැන්දේ ඤාණානන්ද හිමි අලලා කල ධර්ම දේශනාව.01:41:56
4182018/02/20Ven Walpola Gothama Thero 2018-02-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:35:03
4192018/02/20Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-17 - ඉවසීම ඇතිකරගැනීමට න්‍යයක්01:08:34
4202018/02/18Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-1701:48:25
4212018/02/18Sith Neth Asapuwa 2018 02 1701:55:08
4222018/02/18සාර්ථක විවාහ දිවියකට මග - Vivaha Diviya , Walpola Gothama Himi Thero00:51:24
4232018/02/15Ven Walpola Gothama Thero 2017 10 14 ඊර්ශියාව00:52:50
4242018/02/14Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-10 - නිවන පිනිස වීර්ය ( පධානියඞ්‌ග සූත්‍රය )00:54:27
4252018/02/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-1000:57:38
4262018/02/11Walpola Gothama Thero 018 02 1001:03:55
4272018/02/11Sith Neth Asapuwa 2018 02 1001:03:55
4282018/02/10කෙනෙකුට ධර්මය අවබෝධය පිණිස අවශ්‍ය අංග 5 -පධානියංග සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව 10-02-201800:54:24
4292018/02/06Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
4302018/02/04Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-02-0400:41:08
4312018/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2018 02 03 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:57
4322018/02/04Sith Neth Asapuwa 2018 02 0301:36:43
4332018/02/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-02-0301:35:13
4342018/02/04Sadaham sawana - ඔබ ණය නොවී සිටීමට නම්.. - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:35
4352018/02/03Ven Walpola Gothama Thero - 2018-02-03 - ණය නැති බිය නැති ජීවිතයක් සදහා ( ඉණ සූත්‍රය )00:57:50
4362018/02/02Ven Walpola Gothama Thero ධර්ම දේශනාව විවාහ දිවිය00:53:15
4372018/02/02Ven Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද00:45:47
4382018/02/02Yahapath Daruweku Sadaganimata Maga - Ven Walpola Gothama Thero01:06:21
4392018/01/28Sith Neth Asapuwa 2018 01 2701:44:22
4402018/01/27Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-2801:39:22
4412018/01/27Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-27 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:26
4422018/01/27Ven Walpola Gothama Thero -2018-01-27 - බුදුගුණ ( උපාලි සූත්‍රය - 02 කොටස )00:53:31
4432018/01/23කර්මය 03 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:19:45
4442018/01/21කර්මය 02 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:18:58
4452018/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-01-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:03
4462018/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2018-01-20 - බුදුගුණ ( උපාලි සූත්‍රය )00:56:00
4472018/01/21කර්මය 01 - පූජ්‍යපාද වල්පොළ ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ Dhamma Deshana Ven Walpola Gothama Thero00:20:15
4482018/01/21Sadaham sawana - නොඇසූ බුදුගුණ සාකච්ඡාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:34
4492018/01/21Sith Neth Asapuwa 2018 01 2001:46:08
4502018/01/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-2001:38:48
4512018/01/20Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2018-01-2000:57:39
4522018/01/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-1301:45:55
4532018/01/14Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:31
4542018/01/14Sith Neth Asapuwa 2018 01 1301:49:35
4552018/01/13Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-13 - සතර දළදා ධාතූන් වහන්සේලා00:58:47
4562018/01/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2018-01-0700:42:21
4572018/01/07Sith Neth Asapuwa 2018 01 0601:46:25
4582018/01/06Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-01-0601:36:36
4592018/01/06Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:25
4602018/01/06Ven Walpola Gothama Thero - 2018-01-06 - පින සහ කුසලය00:52:24
4612017/12/31Sith Neth Asapuwa 2017 12 3001:44:27
4622017/12/31Sith neth asapuwa ven walpola gothama Thero 2017 12 3001:37:15
4632017/12/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-3001:38:52
4642017/12/30Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:04
4652017/12/30Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-30 - දෙලොවටම හිත සුවන අප්‍රමාදීව කුසල් වැඩීම (උභො අත්‌ථ සූත්‍රය)00:56:39
4662017/12/23Sith Neth Asapuwa 2017 12 2301:45:16
4672017/12/23Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-2301:36:10
4682017/12/23බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙහෙසවන ප්‍රශ්න ඇසුවාම, උත්තර නොදෙන අයගේ හිස සත් කඩකට පැලෙන කතාව 23-12-201700:37:37
4692017/12/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:37
4702017/12/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-23 - ශ්‍රද්ධාවට ප්‍රත්‍ය වන දුක ( උපනිස සූත්‍රය )00:56:19
4712017/12/17Ven. Walpola Gothama Thero ¦ පබ්බතුපම සූත්‍රය ¦ 2017-12-1600:59:01
4722017/12/16Sith neth asapuwa dharma deshanawa ven walpola gothama thero 2017 12 1601:48:14
4732017/12/16Sith Neth Asapuwa 2017 12 1601:49:32
4742017/12/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:43
4752017/12/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-16 - සෝවාන් වූ ශ්‍රාවකයා ( පබ්‌බතුපම සූත්‍රය )00:55:57
4762017/12/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-1601:48:11
4772017/12/12අල්පේච්චතාවය අප්පිච්චතා යනු කුමක්ද ven walpola gothama thero 25-11-201700:50:41
4782017/12/11Sadaham sawana - තිථි සූත්‍රය( අපිරිසිදු දෙය මෙන්න..) - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:38
4792017/12/11ඨිති සූත්‍රය - අංගුත්තර නිකාය00:52:16
4802017/12/10Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 12 0901:42:02
4812017/12/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-0901:37:35
4822017/12/10Sith Neth Asapuwa 2017 12 0901:44:21
4832017/12/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:46
4842017/12/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-09 - ජීවිතයට තිබිය යුතු ඉලක්කය.. ( ඨිති සූත්‍රය )00:55:18
4852017/12/08Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-08 - භාවනා අත්පොත - පංච ඉන්ද්‍රිය සහ පංච බල වැඩෙන ආකාරය00:49:37
4862017/12/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-25 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
4872017/12/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:59
4882017/12/04Walpola Gothama Thero - Damsak Nada - Unduvap Poya 201700:43:57
4892017/12/03Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 12 0201:45:05
4902017/12/03Sith Neth Asapuwa 2017 12 0201:45:42
4912017/12/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-12-0201:38:19
4922017/12/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-02 - සැපය පිනිස සිවිදිසි නසාගැනීමේ පහත් මනසිකත්වයෙන් මිදීමට00:56:09
4932017/12/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-12-01 - භාවනා අත්පොත - සාරිපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ00:56:26
4942017/11/27සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම00:51:26
4952017/11/26Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 2501:45:27
4962017/11/26Sith Neth Asapuwa 2017 11 2501:45:27
4972017/11/25Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-2501:38:36
4982017/11/25Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-25 - අල්පේච්චතාව00:53:46
4992017/11/19Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2018 11 1801:44:44
5002017/11/19Sith Neth Asapuwa 2017 11 1801:44:44
5012017/11/19Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-1801:34:38
5022017/11/18Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-18 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:54
5032017/11/18Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-18 - සබ්බේ සත්වා ආහාරට්ඨිතිකා00:55:10
5042017/11/17Sadaham sawana - මත් උවදුර - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:02
5052017/11/12Sith Neth Asapuwa 2017 11 1101:45:20
5062017/11/12Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5700:44:45
5072017/11/12Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5801:07:49
5082017/11/11Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 1101:37:10
5092017/11/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-1101:37:10
5102017/11/11Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-11 - අපිට අවශ්‍ය මට්ටම ද ? පට්ටම ද ? ( පුබ්‌බ කොට්‌ඨක සූත්‍රය )00:54:10
5112017/11/11Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:42
5122017/11/11Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-1101:03:04
5132017/11/10Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-10 - භාවනා අත්පොත - බාහිය සූත්‍රය00:42:18
5142017/11/07Damsak Nada 2017-11-05 Walpola Gothama thero00:43:22
5152017/11/06Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-11-0500:43:10
5162017/11/05තිරිසන් ලෝකයේ දුක් විඳින සත්වයන් ප්‍රමාණය අපිට හිතාගන්නවත් බැහැ 05-11-201700:40:15
5172017/11/05Sith Neth Asapuwa 2017 11 0401:44:20
5182017/11/05Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-04 - මත් උවදුර (මහළු වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න)00:55:09
5192017/11/05Ven Walpola Gothama Thero - 2017-11-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
5202017/11/04Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 11 0401:37:45
5212017/11/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-11-0401:37:45
5222017/11/04Sadaham sawana - පමාව හා නොපමාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:26
5232017/11/04Walpola Gothama Thero - Swetha Puja -Ill Pura Poya 201700:40:28
5242017/10/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:08
5252017/10/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-28 - ප්‍රමාදය පසුතැවිල්ලට හේතුවෙනවාද ??00:53:41
5262017/10/28Sith Neth Asapuwa 2017 10 2801:47:02
5272017/10/28Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-2801:43:38
5282017/10/28Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-27 - භාවනා අත්පොත - ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා සහ නිවන00:54:47
5292017/10/22Sith Neth Asapuwa 2017 10 2101:54:48
5302017/10/22Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:32:40
5312017/10/21Ven Walpola Gothama Thero -2017-10-20 - ගති ලක්ෂනය අනුව මාර්ගය වැඩීමට ඇති බාධා00:47:54
5322017/10/19Walpola Gothama Thero | Dharma Deshana | අතුරුගිරිය දම්දිය අසපුව01:53:48
5332017/10/15Sadaham sawana - ඊර්ශ්‍යාව ඇතිවීම හා මැඩීම - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:24
5342017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-14 - ඊර්ශියාව00:52:50
5352017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-14 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:37:32
5362017/10/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-13 - භාවනා අත්පොත - අප සැමට උරුම කර්ම දායාදය00:54:01
5372017/10/14Sith Neth Asapuwa 2017 10 1401:43:14
5382017/10/14Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-1401:32:15
5392017/10/14REV WALPOLA GOTHAMA ..... වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:53:48
5402017/10/12Ven Walpola Gothama Thero 2015 09 06 අග්ඝංඥ සුත් රය සක්වල00:54:25
5412017/10/08Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 10 0701:40:02
5422017/10/08Sith Neth Asapuwa 2017 10 0701:42:21
5432017/10/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-10-0701:33:47
5442017/10/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-10-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:47
5452017/10/07Ven Walpola Gothama Thero - 2017-10-07 - කර්මය ( පුරාණ කර්ම සහා නව කර්ම ) - කර්ම සූත්‍රය00:51:35
5462017/10/04Damsak Nada 2017-10-01 Walpola Gothama thero00:44:27
5472017/10/02Sadaham sawana - බාහිය දාරුකීරිය වස්ථුව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:58
5482017/10/02Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 09 3001:41:56
5492017/10/01Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-10-0100:44:20
5502017/10/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-3001:36:45
5512017/10/01Sith Neth Asapuwa 2017 09 3001:42:28
5522017/10/01Ven Walpola Gothama Thero - සීලවන්තයා කරන්නා වු ගරහාව ( භාවනා අත්පොත )00:53:46
5532017/09/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-30 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:06
5542017/09/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-30 - මාර්ගඵල ලැබීම පිනිස අනිත්‍ය වශයෙන් විමසීම ( බාහිය සූත්‍රය )00:55:12
5552017/09/25Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 09 2301:40:44
5562017/09/24Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-2301:35:25
5572017/09/24Sadaham sawana - sith neth asapuwa - Ven. Walpola gothama himi.00:52:44
5582017/09/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-23 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:22
5592017/09/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-23 - නිරය ගාමීවන පාපී සීලය සහ පාපී දෘශ්ටිය ( පාපක සීල සූත්‍රය)00:51:20
5602017/09/23Sith Neth Asapuwa 2017 09 2301:40:44
5612017/09/17Sith Neth Asapuwa 2017 09 1601:43:50
5622017/09/17Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-1601:36:52
5632017/09/16Ven Walpola Gothama Thero 2017-09-16 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:04
5642017/09/16Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-16 - සමාධිය සදහා අවශ්ශ්‍ය පිරිකර ( සමාධිපරික්‌ඛාර සූත්‍රය )00:58:00
5652017/09/12මහා හොරෙකුගේ ලක්‍ෂණ, පාපී භික්ෂුවකගේ ලක්ෂණ - මහා චෝර සුත්‍රය Ven walpola gothama thero 09-09-201700:50:26
5662017/09/11Sith neth asapuwa walpola gothama thero 2017 09 0901:44:34
5672017/09/10Sadaham sawana – සිත්නෙත් අසපුව 2017.09.09 - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:28
5682017/09/10Sith Neth Asapuwa 2017 09 0901:45:50
5692017/09/10Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-0901:33:03
5702017/09/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:55
5712017/09/09Ven Walpola Gothama Thero -2017-09-09 - මහා හොරා - මහා චොර සූත්‍රය ( සිත් නෙත් අසපුව )00:51:00
5722017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Afternoon Session 202:11:00
5732017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Afternoon 101:30:36
5742017/09/09Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-18 Day1 Morning01:45:24
5752017/09/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-09-0300:44:59
5762017/09/06Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-09-0201:33:39
5772017/09/03Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-02 - ධර්මය සහ අධර්මය ( අධම්මහාපන සූත්‍රය - සිත් නෙත් අසපුව )00:52:11
5782017/09/03Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-02 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:54
5792017/09/02ධර්මයට අපහාස කරන විකෘති කරන අයට අත් වන ඉරණම ඉතාම භයානකයි Ven walpola gothama thero 02-09-201700:39:54
5802017/09/02Sith Neth Asapuwa 2017 09 0201:43:35
5812017/09/02ධර්මය සහ අධර්මය වෙන්කරගන්නේ කෙසේද Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 02-09-201700:52:12
5822017/09/02Sadaham sawana – අධම්ම හාපන සුතුර - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:51
5832017/09/02Ven Walpola Gothama Thero - 2017-09-01 - දහම දකින්න ජීවන භාවනාවක් ( භාවනා අත්පොත )00:48:09
5842017/08/31Sanaramarasewana - 2017/08/19 - Walpola Gothama Thero00:52:05
5852017/08/28බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය | Brahmana Sutta00:45:51
5862017/08/27සතර සෘද්ධි පාද චන්ද වීර්ය චිත්ත විමංසා පිළිබඳව Ven walpola gothama thero 26-08-201700:50:36
5872017/08/27Sith Neth Asapuwa 2017 08 2601:32:15
5882017/08/27Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-26 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:50
5892017/08/27Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-26 - බ්‍රාහ්‌මණ සූත්‍රය (සතර සෘද්ධිපා-ඡන්ද,විර්ය,චිත්ත සහ විමංස)00:50:32
5902017/08/27Sadaham sawana -ඡන්ද, වීර්යය ,චිත්ත, විමංසා, අහලා බලන්නකෝ - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:44
5912017/08/26Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-2601:32:14
5922017/08/21Sith neth asapuwa ven walpola gothama thero 2017 08 2001:38:45
5932017/08/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-1901:37:16
5942017/08/20Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-1900:52:57
5952017/08/20Sith Neth Asapuwa 2017 08 1901:40:24
5962017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-19 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:40:46
5972017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-19 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය - 0300:52:46
5982017/08/19පධාන චතුක්ක සූත්‍රය_සතිය සිහිය නුවණ පිළිබඳව Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 19-08-201700:51:29
5992017/08/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-18 - භාවනා අත්පොත - සමාධිභාවනා සූත්‍රය ( 03 - කොටස )00:52:21
6002017/08/14Ven Walpola Gothama Thero - 201- 08-12 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය - 0200:50:57
6012017/08/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-1201:33:46
6022017/08/13Sith Neth Asapuwa 2017 08 1201:42:18
6032017/08/11Walpola Gothama Thero - Swetha Puja -Nikini Poya 201700:58:50
6042017/08/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:28
6052017/08/09Ven Walpola Gothama Thero - 2017-08-05 - පධාන චතුක්ක සූත්‍රය00:51:49
6062017/08/07පධාන චතුක්ඛ සූත්‍රය 1 - සංවර පධානය00:41:36
6072017/08/06Sadaham sawana - පධාන චතුක්ඛ (වීර්යය 4 )- පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:41
6082017/08/06නිවන් මාර්ගය අපි වඩන්න ඕන කොහොමද Ven walpola gothama thero damsak nada 05-08 -700:41:03
6092017/08/05Sith Neth Asapuwa 2017 08 0501:40:10
6102017/08/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-08-0501:35:48
6112017/08/05Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-08-0500:41:06
6122017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 5000:59:13
6132017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4900:59:06
6142017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4801:02:11
6152017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4700:52:36
6162017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4600:49:47
6172017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4500:56:23
6182017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4400:48:34
6192017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4300:53:32
6202017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4201:00:22
6212017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4100:59:17
6222017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 4000:56:12
6232017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3901:07:49
6242017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3801:04:14
6252017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3701:10:52
6262017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3601:03:37
6272017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3501:02:06
6282017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3400:58:53
6292017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3300:59:16
6302017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3201:07:34
6312017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3101:05:36
6322017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 3001:01:54
6332017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2900:59:11
6342017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2800:54:52
6352017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2701:01:46
6362017/07/30Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2600:54:02
6372017/07/29Sith Neth Asapuwa 2017 07 2901:34:54
6382017/07/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-29 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:18
6392017/07/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-29 - ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - සම්මා සංකප්ප00:50:17
6402017/07/29Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-2901:31:46
6412017/07/29Sadaham sawana - සංකප්ප තේරුම් ගන්න - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:47
6422017/07/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:38:29
6432017/07/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-22 - අට්‌ඨික සූත්‍රය - අට්ඨික සඤ්ඤාව00:57:11
6442017/07/23Sith Neth Asapuwa 2017 07 2201:41:09
6452017/07/23Sadaham sawana - කාම රාග නැති කිරීමට - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:53
6462017/07/23Sadaham sawana - සදහම් සාකච්ඡාව - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:52
6472017/07/22Walpola Gothama Thero - Attika Sutta - Sith Neth Asapuwa 2017-07-2201:37:18
6482017/07/17මොන වෙලාවේ අපි මරණයට පත්වෙයිද කියන්න බෑ... Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 15-07-201700:51:13
6492017/07/16Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-1501:37:55
6502017/07/16Sith Neth Asapuwa 2017 07 1501:41:24
6512017/07/15Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-15 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:40
6522017/07/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-15 - මරණය00:52:07
6532017/07/15Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-14 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:55:55
6542017/07/11Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-0801:35:38
6552017/07/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-08 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:07
6562017/07/08Sith Neth Asapuwa 2017 07 0801:42:17
6572017/07/08Sadaham Sawana - සාශ්තෘත හා උච්ඡේද දෘෂ්ඨිය - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:37
6582017/07/08Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-08 - සාශ්වත දෘශ්ටිය සහ උච්චේද දෘශ්ටිය00:51:56
6592017/07/02Sith Neth Asapuwa 2017 07 0101:44:13
6602017/07/01Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-07-0101:41:20
6612017/07/01Ven Walpola Gothama Thero 2017-07-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:56
6622017/07/01Ven Walpola Gothama Thero - 2017-07-01- දුක් පීඩන හමුවේ මානසික ශක්තිය ධර්මය තුලින් වර්දණය කර ගැනීමට00:53:11
6632017/07/01Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-30 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස)00:57:02
6642017/06/30වමන සූත්‍රය | Ven. Walpola Gothama Thero00:55:20
6652017/06/30අන්තරාභවය පිලිබඳ බෞද්ධ අර්ථ කථනය00:51:15
6662017/06/25Sith Neth Asapuwa 2016 06 24; බාල පණ්ඩිත සුත්‍රය, දෙවැනි කොටස.01:44:41
6672017/06/24Walpola Gothama Thero - Bala Panditha Sutharaya (2) 2017-06-2401:38:37
6682017/06/24අපායේ සහ තිරිසන් ලෝකයට වැටුනම විඳින දුක Ven walpola gothama thero sith neth asapuwa 24-06-201700:54:48
6692017/06/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:39:01
6702017/06/24Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-24 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 02 - කොටස )00:56:19
6712017/06/23Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-23 - භාවනා අත්පොත - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 01 - කොටස)01:01:41
6722017/06/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:36:22
6732017/06/19Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-17 - බාලපණ්‌ඩිත සූත්‍රය ( 01 - කොටස)01:00:53
6742017/06/18Sith neth asapuwa ven walpola gothama tehro 2017 06 1001:45:55
6752017/06/17Sith Neth Asapuwa 2016 06 17; බාල පණ්ඩිත සුත්‍රය.01:41:18
6762017/06/17Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 දින මුතියoගන රජ මහා විහාරයේ පැවති [බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය] 2කොටස02:22:45
6772017/06/17Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 දින මුතියoගන රජ මහා විහාරයේ පැවති [බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය] 1කොටස02:01:36
6782017/06/17Walpola Gothama Thero - Bala Panditha Sutharaya 2017-06-1701:40:03
6792017/06/16Ven Walpola Gothama Thero - අණුබුදු මිහිදු මහා රහතන් වහන්සෙගේ වඩවීම සහ කටයුතු කල ආකාරය00:52:09
6802017/06/142017 02 19 - Ven Walpola Gothama Thero01:42:33
6812017/06/13Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-06-1001:44:23
6822017/06/13මහා සාරෝපම සුත්‍රය00:57:41
6832017/06/11Sith Neth Asapuwa 2017 06 1101:44:26
6842017/06/11මිහිඳු හිමියන් ලක් දිව බුදු සසුන සුරක්ෂිත කිරීමට සැලසුම් කල අයුරු00:54:56
6852017/06/11Ven Walpola Gothama Thero - ද්විතීය සුරියූපම සූත්‍රය (දම්සක් නද)00:44:52
6862017/06/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:01
6872017/06/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-10 - අණුබුදු මිහිදු මහා රහතන් වහන්සෙගේ වඩවීම00:57:17
6882017/06/11Sith Neth Asapuwa 2016 06 1001:46:49
6892017/06/10Walpola Gothama Thero - Damsak Nada Poson Poya 201700:48:08
6902017/06/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-06-09 - මානසික ශක්තිය වර්දනය කරගැනීමට00:54:42
6912017/06/07Nethrabi Wandhana 2017-06-06; නිවරැදි සහජිවනය!00:58:34
6922017/06/04Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-06-0301:41:58
6932017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-05-27 - පිං කල පමණින් මරණින් මතු සුගතිගාමී වෙයිද..?02:10:36
6942017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-03 - විපතකට පෙර හා පසු එයට ධර්මානුකූලව මුහුණදීමට මරණ සතිය00:58:04
6952017/06/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-06-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:50:07
6962017/06/04Sith Neth Asapuwa 2017 06 0301:43:00
6972017/06/02Ven Walpola Gothama Thero-2017-05-27-අමිපාර උහන මාලිගාතැන්න ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමයේ පැවති ධර්ම දේශනය02:21:59
6982017/05/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-2801:45:40
6992017/05/28Sith Neth Asapuwa 2017 05 2801:44:41
7002017/05/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:05
7012017/05/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-28 - මහාසාරොපම සූත්‍රය ( අරටුව සෙයාගැනීමට )00:57:32
7022017/05/20Sith Neth Asapuwa 2017 05 2001:46:15
7032017/05/20Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-2001:44:18
7042017/05/20Sadaham sawana - මනසිකාරය කුමක්ද? - පූජණීය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:50
7052017/05/20Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:04
7062017/05/20Ven Walpola Gothama Thero - 2017-05-20 බුදුවරු, පසේ බුදුවරු, රහතන්වහන්සේලා ධර්මාවභෝදය සදහා කරන මනසි00:58:02
7072017/05/19Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-1301:39:15
7082017/05/19Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-05-1300:56:58
7092017/05/18Ven Walpola Gothama Thero Sydney 2017-03-19Day2 Morning02:21:56
7102017/05/18Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-0201:04:37
7112017/05/18Ven Walpola Gothama Himi Sydney Day2 2017-03-18 Afternoon03:27:47
7122017/05/17Dammachakka Suthraya - Walpola Gothama Thero00:55:31
7132017/05/17Sadaham sawana -චුතිසිත ගැටලුවක්ද?. අති දුර්ලභ දහම් කරුණක් - Ven. Walpola gothama swameenwahanse02:01:22
7142017/05/16Sadaham sawana - Magandi sutraya - Ven. Walpola gothama swameen wahanse00:53:34
7152017/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:41:54
7162017/05/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-13 - ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - නිබ්බානං පරමං සුඛං ( මාගන්දිය සූත්‍රය )00:50:42
7172017/05/13බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ Ven walpola gothama thero sanaramara sewana 13-05-201700:52:09
7182017/05/13Sith Neth Asapuwa 2017 05 1301:46:13
7192017/05/13Walpola Gothama Thero - Wesak Poya 201701:01:19
7202017/05/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-05-0601:39:01
7212017/05/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-2901:43:02
7222017/05/11Wesak Pohoya Daham Desuma - 201700:58:56
7232017/05/07Sith Neth Asapuwa 2017 05 0601:45:50
7242017/05/06Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:52
7252017/05/06Ven Walpola Gothama Thero 2017-05-06 - ද්විතීය ද්ව්‍ය සූත්‍රය00:51:00
7262017/05/01Sadaham sawana - තන්හාව ගැන නොසිතු පැත්ත - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:55:07
7272017/04/30Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-04-2200:44:08
7282017/04/30Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-2200:59:58
7292017/04/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-29 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:49
7302017/04/30Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-29 - තණ්හාවෙන් නිදහස් වීමට00:56:11
7312017/04/30Sith Neth Asapuwa 2017 04 2901:42:19
7322017/04/23Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-22 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:06
7332017/04/23Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-22 - උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය00:55:27
7342017/04/22Sith Neth Asapuwa 2017 04 2201:48:28
7352017/04/21Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-1500:52:10
7362017/04/21Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-1500:58:22
7372017/04/15Sith Neth Asapuwa 2017 04 1501:50:50
7382017/04/15Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-15 - ධර්මාණුකූලව ද්වේශය පාලනය කිරීම00:55:24
7392017/04/14Ven walpola gothama tehro 2017 04 1201:25:42
7402017/04/12Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-0900:44:45
7412017/04/12Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-0800:56:24
7422017/04/10Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-10 - කර්මය හා චේතනාව01:25:43
7432017/04/09Sith Neth Asapuwa 2017 04 0901:40:46
7442017/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-04- 09 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:28
7452017/04/09Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-09 - චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය - 01 කොටස00:52:43
7462017/04/02Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-01 - තාක්ෂණය සමග ධර්මයේ සහ අධර්මයේ ව්‍යාප්තිය...00:58:56
7472017/04/02Ven Walpola Gothama Thero 2017-04-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:04
7482017/04/02Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2017-04-0100:45:26
7492017/04/02Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2017-04-0101:02:02
7502017/04/02Sith Neth Asapuwa 2017 04 0101:47:52
7512017/03/28Ven Walpola Gothama Thero - අත්තදීප සූත්‍රය00:53:01
7522017/03/26Walpola gothama thero sith neth asapuwa00:50:07
7532017/03/24Ven Walpola Gothama Thero සමාධි භාවනා සූත්‍රය - 01 කොටස ( භාවනා අත්පොත )00:58:45
7542017/03/22Ven Walpola Gothama Thero | සතර බ්‍රහ්ම විහරණ00:48:16
7552017/03/19Ven Walpola Gothama Thero බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්ය භාවනා අත්පොත00:54:29
7562017/03/19Ven Walpola Gothama Thero - බෝධි පාක්ෂික ධර්ම - සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්ය (භාවනා අත්පොත)00:54:28
7572017/03/12Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 3/3]00:16:55
7582017/03/11Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 2/3]00:23:27
7592017/03/11Ven Walpola Gothama Thero- Gataluwalata Visandumak 2017-01-02 [Part 1/3]00:24:17
7602017/03/11Ven Walpola Gothama Thero - සැබැ නිදහස උදාකරගැනීමට.. ( භාවනා අත්පොත )00:39:55
7612017/03/09Walpola gothama tero00:49:29
7622017/03/07Walpola gothama tero00:45:21
7632017/03/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-03-04 | සීල සූත්‍රය | Sith Neth Asapuwa00:50:07
7642017/03/04Sith Neth Asapuwa 2017 03 0401:46:05
7652017/03/04Sadaham sawana - සීල සූත්‍රය - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:26
7662017/03/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-03-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:11
7672017/03/04Walpola Gothama Thero - Sheela Suthraya 2017-03-0400:56:20
7682017/03/04Walpola Gothama Thero - Daham Sackacha 2017-03-0400:47:46
7692017/03/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-03-04 - සීලයෙන් යුත්ත පුද්ගලයා උතුම් අරිහත්වය සදහා කලයුතු දේ..00:51:30
7702017/03/04Ven Walpola Gothama Thero මහා මංගල සූත්‍රය භාවනා අත්පොත01:00:00
7712017/03/04Ven Walpola Gothama Thero - මහා මංගල සූත්‍රය ( භාවනා අත්පොත )01:01:54
7722017/03/03Walpola gothama thero00:52:03
7732017/02/26Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-25 | නිවැරදිව අවබෝධය ඇති කර ගමු | Sith Neth Asapuwa00:51:29
7742017/02/26Sith Neth Asapuwa 2017 02 2501:45:50
7752017/02/26Sadaham sawana - ධර්මය හා අධර්මය -පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:24
7762017/02/25Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-25 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:48:31
7772017/02/25Walpola Gothama Thero - Sheelaya Nivaradiwa 2017-02-2500:56:41
7782017/02/25Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-2500:49:27
7792017/02/25Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-25 - සැබැ ලෙස සීලය සුරැකිය යුත් කෙසේද00:52:25
7802017/02/20සමාධි භාවනා සූත්‍රය - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ (2017-02-19)01:33:53
7812017/02/19Ven Walpola Gothama Thero : Buddhist Temple Daham Niketanaya Yuroke, Melbourne 2017 February01:36:00
7822017/02/19Ven Walpola Gothama Thero - සමාධිභාවනා සූත්‍රය02:26:29
7832017/02/14Ven. Walpola Gothama Thero වේදනා-සංඥා-සංඛාර - ස්ඛන්ධ ධම්යන් ඡිවිතය තුලින් දකිමු01:19:38
7842017/02/12Sith Neth Asapuwa 2017 02 1101:52:53
7852017/02/12Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-11 | ආසවට්ඨානීය ධර්ම | Sith Neth Asapuwa00:54:37
7862017/02/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-11 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:51:45
7872017/02/11Walpola Gothama Thero - Shasanaye Piriheemata Hethu 2017-02-1100:59:53
7882017/02/11Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-1100:51:48
7892017/02/11Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-11 - සාසනය පිරිහීමට හේතු (ආසවට්ඨානීය ධර්ම)00:56:16
7902017/02/04Ven Walpola Gothama Thero - 2017-02-04 | සැබෑ නිදහස සහ සිංහල බෞද්ධයා00:55:01
7912017/02/04Sith Neth Asapuwa 2017 02 0401:48:08
7922017/02/04Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-02-0400:46:26
7932017/02/04Walpola Gothama Thero - Saba Nidahasa 2017-02-0401:01:58
7942017/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-04 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:28
7952017/02/04Ven Walpola Gothama Thero 2017-02-04 - සැබෑ නිදහස සහ සහජීවනය00:59:05
7962017/02/04Ven Walpola Gothama Thero Bhawana Athpotha 2017 01 27 මහා ගෝපාලක සූත්‍රය 02 කොටස01:01:53
7972017/02/03Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 27 කොටස (මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 02කොටස)01:01:51
7982017/02/01Ven Walpola Gothama Thero Sirsa Pansil Handawa 25 01 2017 කර්මය හා කර්ම විපාකය පිළිබඳව00:22:00
7992017/01/29Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - සිරස FM සනරාමර සෙවණ01:13:17
8002017/01/29Ven Walpola Gothama Thero - 2017-01-28 | ග්‍රහ මාරුව, ඔබ සහ ශ්‍රද්ධාව | Sith Neth Asapuwa00:46:17
8012017/01/28Sith Neth Asapuwa 2017 01 2801:49:53
8022017/01/28Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-01-2800:48:03
8032017/01/28Walpola Gothama Thero - Nivaradiwa Theruwan Sarana Yama 2017-01-2800:58:56
8042017/01/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - දැණුමට එහාගිය අවබෝදය ඇතිකරගමු. (ග්‍රහ මාරුව සහ ඔබ)00:53:32
8052017/01/28Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-28 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:47:19
8062017/01/28Walpola Gothama Thero - Sanaramara Sewana 2017-01-2801:12:42
8072017/01/28Walpola Gothama Thero - Pansil Handawa 2017-01-23 to 2701:59:57
8082017/01/28Ven Walpola Gothama Thero Sirasa Sanaramara Sewana 2017 01 2800:57:13
8092017/01/28Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 26 කොටස ( මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 01කොටස)01:00:32
8102017/01/27Ven Walpola Gothama Thero Bhawana Athpotha 2017 01 27 මහා ගෝපාලක සූත්‍රය - 01කොටස01:00:36
8112017/01/27Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 27 Sirasa Pansil Handawa කර්මය00:24:10
8122017/01/26කර්මය හා කර්ම විපාකය පිළිබඳව Ven walpola gothama thero sirsa pansil handawa 25-01-201700:21:58
8132017/01/21Sith Neth Asapuwa 2017 01 2101:47:14
8142017/01/21Walpola Gothama Thero - Seewali Maha Rahathan Wahanse 2017-01-2100:54:58
8152017/01/21Walpola Gothama Thero -Daham Sackachca 2017-01-2100:51:28
8162017/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2017 -01-21 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ )00:51:21
8172017/01/21Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-21 - ප්‍රත්‍ය ලාභීන් අතර අග තැම්පත් සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ00:51:43
8182017/01/20Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 20 භාවනා අත්පොත තමාතුලින්ම තමන්ව හදුනාගන්නේ කෙසේද00:58:34
8192017/01/20Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-20- භාවනා අත්පොත - 25 කොටස ( තමාතුලින්ම තමන්ව සොයාගැනීමට...)00:58:35
8202017/01/15Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:19
8212017/01/14Sith Neth Asapuwa 2017 01 1401:49:13
8222017/01/14Walpola Gothama Thero -Daham Sackachca 2017-01-1400:49:11
8232017/01/14Walpola Gothama Thero -Awabodayaen Yuthuwa Pin Deema 2017-01-1400:58:34
8242017/01/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-14 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීම )00:47:50
8252017/01/14Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-14 - මියගිය ඥාතීන්ට පිං දීම00:55:10
8262017/01/13Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 13 භාවනා අත්පොත බීජ සූත්‍රය 03 කොටස00:58:54
8272017/01/13Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-13 - භාවනා අත්පොත - 24 කොටස ( බීජ සූත්‍රය - 03 කොටස)00:59:08
8282017/01/10සංසාරේ අපි වැඩෙන්නේ මොන බීජ නිසාද Ven walpola gothama thero sirsa damsak nada 08 01 201700:43:51
8292017/01/08Walpola Gothama Thero - Damsak Nada 2017-01-0800:44:18
8302017/01/08Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:36
8312017/01/08Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:20
8322017/01/07Sith Neth Asapuwa 2017 01 0701:45:09
8332017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-07 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:51
8342017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-07 - පරිභෝග සතර (තෙයිය/හීන/දයාද/ස්වාමි පරිභෝගය)00:53:03
8352017/01/07Walpola Gothama Thero - Paribaoga Sathara 2017-01-0700:57:08
8362017/01/07Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-01-0700:47:15
8372017/01/07Ven Walpola Gothama Thero 2017 01 06 භාවනා අත්පොත බීජ සූත්‍රය 02 කොටස01:05:29
8382017/01/06Ven Walpola Gothama Thero - භාවනා අත්පොත - 23 කොටස (බීජ සූත්‍රය - 02 කොටස).flv01:05:33
8392017/01/06Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 0500:54:44
8402017/01/02Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 19 කොටස ( කම්‌ම සූත්‍රය )00:52:12
8412017/01/02Ven Walpola Gothama Thero භාවනා අත්පොත - 18 කොටස ( සත්තා දේව මණුස්සානන් බුදු ගුණය )00:47:31
8422017/01/01Sith Neth Asapuwa 2017 01 0101:44:22
8432017/01/01Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-26 - නේත‍්‍රාභි වන්දනා ධාතු නමස්කාරය(ධාතු මන්දිරයක් ව් ලංකා භූමිය)01:00:31
8442017/01/01Walpola Gothama Thero - Madaya 2017-1-0100:58:22
8452017/01/01Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2017-1-0100:47:01
8462017/01/01Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-01 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:12
8472017/01/01Ven Walpola Gothama Thero 2017-01-01 - නව වසරක් උදාව් මේ මොහොතේ පින්වත් ඔබට සිතීමට යමක්...00:52:14
8482017/01/01පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන්වහන්සේ00:02:36
8492016/12/31Ven Walpola Gothama Thero - කර්මය01:01:09
8502016/12/28Ven Walpola Gothama Thero - බීජ සූත්‍රය - 02 කොටස02:27:19
8512016/12/28Ven Walpola Gothama Thero - බීජ සූත්‍රය - 01 කොටස01:44:49
8522016/12/26Nethrabi Wandana 2016 12 2601:05:36
8532016/12/26Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 1900:53:38
8542016/12/26Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක1800:49:08
8552016/12/26Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 2100:50:46
8562016/12/26Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 2000:54:16
8572016/12/25Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-17 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:43:04
8582016/12/25Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-17 - අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය00:51:15
8592016/12/25Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-24 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව (ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය00:43:02
8602016/12/25Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-24 - සුන්දර හුදකලාව ( ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය )00:52:30
8612016/12/24Sith Neth Asapuwa 2016 12 24; ලොමසකඞ්ගිය භද්දේකරත්ත සූත්‍රය, 1කොටස.01:42:57
8622016/12/24Walpola Gothama Thero -Loma Sakangiya Baddeka Rakththa Suthraya 2016-12-2400:58:06
8632016/12/24Walpola Gothama Thero - Daham Sackacha 2016-12-2400:44:07
8642016/12/20Ven Walpola Gothama Thero 2016 12 15 අමිපාර අඹගහවැල්ල පැවති ධර්ම දේශනාව දෙවන කොටස බිඡ සුත්‍රය02:31:16
8652016/12/18Ven Walpola Gothama Thero 2016 12 15 අමිපාර අඹගහවැල්ල පැවති ධර්ම දේශනාව පලමු ාකාටස බිඡ සුත්‍රය01:48:10
8662016/12/17Sith Neth Asapuwa 2016 12 17 ; අභයරාජ කුමාර සුත්‍රය.01:43:12
8672016/12/17Walpola Gothama Thero - Abayaraja Kumara Suthraya 2016-12-1700:58:27
8682016/12/17Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-12-1700:44:29
8692016/12/17Ven Walpola Gothama Thero 2016.12.14 අම්පාර හිගුරාන පැවති ධර්ම දේශනාව [කර්මය]01:07:20
8702016/12/16Ven Walpola Gothama Thero 2016 12 16 භාවනා අත්පොත කර්මය00:57:07
8712016/12/12Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-10 - මහා කම්මවිභංග සූත්‍රය00:54:57
8722016/12/12Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-10 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:42:50
8732016/12/10Sith Neth Asapuwa 2016 12 10 ; මහා කම්ම විභංග සුත්‍රය.01:42:50
8742016/12/10Walpola Gothama Thero -Maha Kamma Vibanga Suthraya 2016-12-1000:59:00
8752016/12/10Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-12-1000:43:31
8762016/12/04Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-03 - ඔබ කුමන පතිපදාවට අයත්ද ? ( දුතිය ප්‍රතිපදා සූත්‍රය )00:58:38
8772016/12/04Ven Walpola Gothama Thero 2016-12-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:52
8782016/12/03Sith Neth Asapuwa 2016 12 03 ; දුතිය පඨිපදා සුත්‍රය01:48:38
8792016/12/03Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-12-0300:46:20
8802016/12/03Walpola Gothama Thero - Duthiya Patipada Suthraya 2016-12-0301:02:07
8812016/11/27බුදු ගුණ නොදැනීම නිසා ආගම වෙනස් කරනා අවස්ථාවන් අද බහුලයි sirasa pansil handawa 22-11-201600:22:49
8822016/11/27බුදු ගුණ වැඩීම අනන්ත අප්‍රමාණ කුසල් රැස්වෙන ක්‍රියාවකි sirasa pansil handawa 21-11-201600:23:22
8832016/11/26Sith Neth Asapuwa 2016 11 26 ; වමන සූත්‍රය.01:43:30
8842016/11/26Walpola Gothama Thero Daham Sackachcha 2016-11-2600:44:08
8852016/11/26Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-26 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:20
8862016/11/26Walpola Gothama Thero - Wamana Suthraya 2016-11-2601:00:02
8872016/11/26Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-26 - වමන සූත්‍රය00:56:48
8882016/11/23Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-19 සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:26
8892016/11/23Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-19 තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු පියානන් වහන්සේට හදවතින් ලන්වෙමු00:50:58
8902016/11/23සත්ත බොජ්ක්‍ධංග Part 1 Ven Walpola Gothama Thero00:39:33
8912016/11/22Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව -පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:04
8922016/11/22Sadaham sawana -සිත්නෙත් අසපුව - 16.11.20- පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:29
8932016/11/20Sith Neth Asapuwa 2016-11-19 ; බෞද්ධයකු ලෙස සැලකිලිමත් වියයුතු කරුනු.01:42:39
8942016/11/19Walpola Gothama Thero - Pahadeema 2016-11-1900:55:26
8952016/11/19Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-11-1900:47:26
8962016/11/13Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-12 - කඨිණ චීවර පූජාව ඇයි මෙතරම් අණුසස්00:48:58
8972016/11/12Sith Neth Asapuwa 2016 11 12 ; කඨිණ චීවර විනය කර්මය; අනතුරුව කඨිණ චීවර පූජාවේ ඇති අණුසස්.01:50:27
8982016/11/12Walpola Gothama Thero - Katina Cheewara Puja - 2016-11-1200:52:54
8992016/11/12Ven. Walpola Gothama Thero - Maraya Handunaganimu - මාරයා හඳුනාගනිමු00:54:04
9002016/11/11Ven Walpola Gothama Thero 2015 09 19 ආමගන්ධ සුත්‍රය නිර්මාංශි වීම සහ බුද්ධ දර්ශණය01:07:13
9012016/11/11මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බුද්ධ දේශනාව පුජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි00:52:06
9022016/11/11Ven Walpola Gothama Thero බුදු දහමට අනුව බිත්තර කන එක පව්ද00:45:47
9032016/11/07walpola gothama thero modena maitri viharayedi 201:02:31
9042016/11/06walpola gothama thero00:33:16
9052016/11/06Ven Walpola Gothama Thero 2016-11-05 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:29
9062016/11/06Ven Walpola Gothama Thero 2016-11- 05 - අපතුල තිබිය යුතු ඉලක්කය00:54:17
9072016/11/06Sith Neth Asapuwa 2016 11 0501:48:37
9082016/11/05Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-11-0500:48:10
9092016/11/05Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2016-11-0500:59:56
9102016/10/22Ven Walpola Gothama Thero 2016-10-22 - භාවනා අත්පොත -17 කොටස ( ආයතන භාවනාවට ප්‍රවේශයක් 02)00:49:07
9112016/10/14Ven Walpola Gothama Thero 2016-10-14 - භාවනා අත්පොත -16 කොටස ( වමන සූත්‍රය )00:52:43
9122016/10/12Ven, Walpola Gothama Thero පංච උපාදානස්කන්ධය හදුනාවාදීම හා ඒ තුලින් විදර්ශනා භාවනාවකට මග පෙන්වීම02:48:03
9132016/10/09Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-24 ආනාපානසති භාවනාවට ප්‍රවේශයක් (සදහම් චාරිකාව - යුරෝපය)01:02:31
9142016/10/09Ven Walpola Gothama Thero 2016-10-08 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( මුසාවාදය )00:42:39
9152016/10/09Ven Walpola Gothama Thero 2016-10-08 - මුසාවාදය ( බොරුව )00:57:25
9162016/10/08Ven Walpola Gothama Thero Anapanasathi at France bussy Saint Georges01:05:26
9172016/10/08Sith Neth Asapuwa 2016 10 0801:46:50
9182016/10/08Sadaham sawana - බොරුවෙහි සැඟවුන මාරයා - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන්වහන්සේ01:01:58
9192016/10/08Walpola Gothama Thero - Musawada 2016-10-0801:01:10
9202016/10/08Walpola Gothama Thero - Daham Sackachca 2016-10-0800:42:54
9212016/10/08Ven.Walpola Gothama Thero -දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 35 -TV Didula01:02:47
9222016/10/07Walpola Gothama Thero Kesi Sutta Paris 25-09-201601:06:03
9232016/09/29Walpola Gothama Thero Paris Dhamma Chakka ViharayaThaman Thamanwa Soyaganima[01:22:41
9242016/09/25Sith Neth Asapuwa 2016 09 2401:44:10
9252016/09/24Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-24 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ( භාවනාව වැඩීමට උපදෙස් )00:44:20
9262016/09/24Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-24 - භාවනාව වැඩීමට උපදෙස්00:55:38
9272016/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-16 - භාවනා අත්පොත -13 කොටස(ඛන්තී පරමං, තපෝති තික්ඛා - ඉවසීම)00:41:45
9282016/09/23Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-23 - භාවනා අත්පොත -14 කොටස ( පුරිසින්‌ද්‍රියඤාණ සූත්‍රය )00:48:08
9292016/09/17Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත අංක1600:54:44
9302016/09/17Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 1700:44:00
9312016/09/17Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත -අංක 1500:44:00
9322016/09/14Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - Bhawana Athpotha- අංක14 -TV Didula00:56:11
9332016/09/10Sadaham sawana - අන්තරා භවය ඇත්තේද? - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:43
9342016/09/10Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-10 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:45
9352016/09/10Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-10 - චුති සිතේ ක්‍රියාකාරිත්වය, අන්තරා භවය00:51:48
9362016/09/04Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව16.09.03 - පූජණිය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:58
9372016/09/04Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව 16.09.03 - පූජණිය වල්පොල ගෝතම ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:37
9382016/09/03Sith Neth Asapuwa 2016 09 0301:48:09
9392016/09/03Walpola Gothama Thero - Daham Sackacha 2016-09-0300:45:54
9402016/09/03Walpola Gothama Thero - Lokoththara Samma Dittiya 2016-09-0301:00:58
9412016/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-03 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:44:31
9422016/09/03Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-03 - ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලොකෝත්තර වශයෙන් වඩීම00:57:44
9432016/09/03Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 1400:56:11
9442016/09/02Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-02 ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලොකෝත්තර වශයෙන් සම්මා වනලෙස වඩීම(පන්සිල්00:22:12
9452016/09/02Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-01-ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලොකෝත්තර වශයෙන්-සම්මා සංකප්ප(පන්සිල් හැන්00:13:44
9462016/09/02Ven Walpola Gothama Thero 2016-09-02 භාවනා අත්පොත-12කොටස(ඇතද? නැතද? - සාශ්වත දෘෂ්ටිය/උච්චේද දෘෂ්ටිය00:54:45
9472016/09/01Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-31 - ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලොකෝත්තර වශයෙන් ( පන්සිල් හැන්දෑව )00:21:26
9482016/09/01Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-30 - ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලව්කික වශයෙන් ( පන්සිල් හැන්දෑව )00:09:28
9492016/08/30Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-29 - බුදු සරණ ( පන්සිල් හැන්දෑව )00:21:28
9502016/08/30Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-27 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:41
9512016/08/28Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-27 - ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ප්‍රායොගිකව වැඩීමට00:46:27
9522016/08/27Sith Neth Asapuwa 2016 08 2701:47:47
9532016/08/27Sadaham sawana -සිත්නෙත් අසපුව (ධර්ම දේශණාව)16.08.27 පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:56:12
9542016/08/27Sadaham sawana -සිත්නෙත් අසපුව (ධර්ම සාකච්ඡාව) පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:49:10
9552016/08/27Walpola Gothama Thero - Niwaradi Darmaya 2016-008-2700:53:31
9562016/08/26Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-26 භාවනා අත්පොත 11කොටස(දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය අවබෝදාත්මකව විමසමු)01:06:43
9572016/08/26Ven.Walpola Gothama Thero -දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 06 -TV Didula01:09:34
9582016/08/26Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක1200:56:11
9592016/08/25NETH FM Dharma Dakshina - ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයන් 4 දෙනා - පූජ්‍යපාද වල්පොල ගෝතම හිමි00:57:30
9602016/08/20Sith Neth Asapuwa 2016 08 20 ; මීළ්‌හක සූත්‍රය.01:41:54
9612016/08/20Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව 16.08.13 - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:44:45
9622016/08/20Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-20 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:46:31
9632016/08/20Walpola Gothama Thero Daham Sackachcha 2016-08-2000:47:06
9642016/08/20Walpola Gothama Thero - Laba Sathkara 2016-08-2000:56:07
9652016/08/20Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව 16.08.20 - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:53:32
9662016/08/20Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-20 - මීළ්‌හක සූත්‍රය00:49:27
9672016/08/19Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-19 - භාවනා අත්පොත -10 කොටස(දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය - 01)00:59:41
9682016/08/17Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව 16.08.13 - පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම ස්වාමින් වහන්සේ00:46:24
9692016/08/15Ven Walpola Gothama Thero - 2016-08-1001:19:38
9702016/08/14Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-13 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:45:23
9712016/08/14Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-13 - දාරුක්‌ඛන්‌ධොපම සූත්‍රය00:51:52
9722016/08/14Sith Neth Asapuwa 2016 08 1301:48:35
9732016/08/13Sri LankaWalpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-08-1300:46:39
9742016/08/13Walpola Gothama Thero - Daruk Kandopama Sutta 2016-08-1301:00:38
9752016/08/12Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-12 - භාවනා අත්පොත - 09 කොටස (සීලය)00:53:04
9762016/08/08ven walpola gothama 09 07 2016 part 200:32:56
9772016/08/08ven walpola gothama 09 07 2016 part 101:07:11
9782016/08/07Walpola Gothama Thero - Sith Neth Asapuwa 2016 08 0601:47:08
9792016/08/07Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-06 - සිත් නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව00:49:39
9802016/08/07Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-06 - අවිදු අදුර දුරලීමට ප්‍රඥ්ඥා ආලෝකය උපදවමු00:51:57
9812016/08/07Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 1100:54:52
9822016/08/06Sith Neth Asapuwa 2016 08 0601:47:08
9832016/08/05Ven Walpola Gothama Thero 2016-08-05 භාවනා අත්පොත - 08(කොටසවිදර්ශනා භාවනව ආයතන වශයෙන් විමසීම 02)00:48:27
9842016/08/03Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 1000:49:22
9852016/07/30සිත් නේත් අසපුව 2016-07-30; පරිත්‍යාගය පිළිබද විග්‍රහයක්.01:45:12
9862016/07/30Walpola Gothama Thero - Daham Sackacha 2016-07-3000:49:16
9872016/07/30Walpola Gothama Thero - Parithyagaya 2016-07-3000:52:12
9882016/07/30Ven Walpola Gothama Thero 2016-07-30 - පරිත්‍යාගය00:53:15
9892016/07/29පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමි විසින් දේශනා කරනු ලබන දහම් කරුණු විචාරණය බෝ සෙවන01:34:45
9902016/07/29Ven Walpola Gothama Thero 2016-07-29 භාවනා අත්පොත - 07 කොටස (විදර්ශනා භාවනව ආයතන වශයෙන් විමසීම)00:47:44
9912016/07/25Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 0900:49:18
9922016/07/25Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 0700:41:08
9932016/07/25Ven.Walpola Gothama Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 0800:53:37
9942016/07/24සිත් නේත් අසපුව 2016 07 2301:44:30
9952016/07/23Walpola Gothama Thero - Daham Sackachcha 2016-07-2300:48:53
9962016/07/23Walpola Gothama Thero - Windanaya 2016-07-2300:56:29
9972016/07/23Ven Walpola Gothama Thero 2016-07-23 - විදීම විදවීමක් නොකර විදීමට00:50:48
9982016/07/22Ven Walpola Gothama Thero 2016-07-22 සත්ත බොජ්ක්‍ධංග - 02 (පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපෙක්ඛා)00:52:23
9992016/07/17Sadaham sawana - සිත්නෙත් අසපුව 2016.07.16 -පූජ්‍ය වල්පොල ගෝතම හිමියන්00:53:40
10002016/07/16සිත් නේත් අසපුව 2016 07 1601:46:49
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1399)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.