නා උයනේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:18:18
22019/07/15METH WADANA HATI මෛත්‍රී වඩන හැටි නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි00:24:12
32019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (02) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:18
42019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (01) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
52019/07/13තේජෝ කසිණ භාවනාව - Thejo Kasina Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:17
62019/06/30ටිකක් අහලා බලන්න | RealPitakaya00:05:30
72019/06/25සිත නිවන බුදු බණ - 95 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.06.25 - 05.01 අති පූජ්‍ය නාඋය00:42:52
82019/06/24බුදුගුණ වර්ණනා හා නිර්වාණ පටිපදා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:07
92019/06/24සුඛො බුද්ධානං උප්පාදො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:31:04
102019/06/24සර්වඥතා ඥානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:08:00
112019/06/24ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:55
122019/06/24විජ්ජාචරණ සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
132019/06/11තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:40
142019/06/11සුමනා සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:39
152019/06/11පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:20
162019/06/11පහාරාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:44
172019/06/11රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:17
182019/06/11නිධිකණ්‌ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:19
192019/06/11මහා මංගල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:05:06
202019/06/11ලක්ඛණ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:13
212019/06/11කින්දද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:28
222019/06/11ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:28
232019/06/11ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:34
242019/06/11දේවදූත සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:19
252019/06/11චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:14
262019/06/11ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:56
272019/06/11අනමතග්ග සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:51
282019/06/06Dhammapada Pali 26part1of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:10:37
292019/06/06Dhammapada Pali 26part2of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:02:49
302019/06/06Dhammapada Pali 926 Pāpavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:28
312019/06/06Dhammapada Pali 826 Sahassavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:16
322019/06/06Dhammapada Pali 726 Arahantavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:27
332019/06/06Dhammapada Pali 626 Paṇḍitavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:44
342019/06/06Dhammapada Pali 526 Bālavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
352019/06/06Dhammapada Pali 426 Pupphavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
362019/06/06Dhammapada Pali 326 Cittavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:25
372019/06/06Dhammapada Pali 2526 Bhikkhuvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:07:27
382019/06/06Dhammapada Pali 2426 Taṇhāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:09:14
392019/06/06Dhammapada Pali 2326 Nāgavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:49
402019/06/06Dhammapada Pali 226 Appamādavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:56
412019/06/06Dhammapada Pali 2226 Nirayavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
422019/06/06Dhammapada Pali 2126 Pakiṇṇakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:10
432019/06/06Dhammapada Pali 2026 Maggavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:35
442019/06/06Dhammapada Pali 1926 Dhammaṭṭhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:09
452019/06/06Dhammapada Pali 1826 Malavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:06:41
462019/06/06Dhammapada Pali 1726 Kodhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
472019/06/06Dhammapada Pali 1626 Piyavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:43
482019/06/06Dhammapada Pali 1526 Sukhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:50
492019/06/06Dhammapada Pali 1426 Buddhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:36
502019/06/06Dhammapada Pali 1326 Lokavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:45
512019/06/06Dhammapada Pali 126 Yamakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:08:02
522019/06/06Dhammapada Pali 1226 Attavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:06
532019/06/06Dhammapada Pali 1126 Jarāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:29
542019/06/06Dhammapada Pali 1026 Daṇḍavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:29
552019/06/05116 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathpurisa Dana 5 (Dananisansa) a00:32:27
562019/06/05115 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathipattana Suttha Desana at SLBC00:51:35
572019/06/05114 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sarancha Saratho Gnathwa00:24:52
582019/06/05113 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Samathittiikan Anawasesakan01:04:12
592019/06/05112 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathakaya00:20:11
602019/06/05111 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathaka Desana00:56:22
612019/06/05110 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jatakaya01:25:01
622019/06/05109 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sallakkana Sutra01:00:49
632019/06/05108 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Saddo Seelena Sampanno01:21:58
642019/06/05107 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbhidana Suttraya00:16:37
652019/06/05106 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbha Danan Dhamma Dhanan Jinathi -Dhanannisansa00:24:45
662019/06/05105 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Ruwanweli Mahaseya Ithihasa Puwaru00:40:34
672019/06/04104 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Therun - Dana Anumodanawa00:32:08
682019/06/04UTHUM SRI SADDHARMAY AWABODA KOTGENA ME SANNSARAYEN MIDATHWA.00:38:51
692019/06/04103 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Sutta00:54:25
702019/06/04102 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (02)00:17:20
712019/06/04101 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (01)00:27:37
722019/06/014. Kotigrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
732019/06/018. Dhamma Sakachcha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
742019/06/017. Sitha Damanaya Sepa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:37
752019/06/016. Heki Samavitama Sitha Pirisiduwa Thabaganimu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:12
762019/06/015. Seelaya saha Maithreeya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:22
772019/05/26චතුරාර්ය සත්‍ය00:40:30
782019/05/19Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - දස සංඥා ( ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය )n00:57:21
792019/05/13Panca Maha Thejasa Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
802019/05/13ශ් රද්ධාව Saddhawa ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අති පූජ් ය නා උයනේ අරියධම්00:11:26
812019/05/02සත්ථො පවසතො මිත්තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:25
822019/05/02පෝටිල භික්ෂුවගේ කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:13
832019/05/02මච්ඡරිය කෝසිය වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
842019/05/02සුමේධ පණ්ඩිත වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:03
852019/05/02නකුල ගහපති කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:46
862019/05/02සුමන මාලාකාර කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:18
872019/05/02විශාඛා සි‍ටු දියණිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
882019/05/02සුබ උදෑසනක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:28
892019/05/02තථාගත දින චරියාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:23
902019/04/19Sabba Papassa Akaranan සබ්බ පාපස්ස අකරනන් +117 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:39
912019/04/19නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ00:28:46
922019/04/19බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා Dharma Sakachcha Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:13
932019/03/31උපේක්ෂා භාවනාව | Upeksha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:36
942019/03/31මුදිතා භාවනාව | Muditha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:39
952019/03/31කරුණා භාවනාව | Karuna Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:50
962019/03/31මෛත්‍රී භාවනාව | Maithree Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
972019/03/30ආනාපානසති භාවනාව (02) | Anapanasati Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:40
982019/03/30Anapanasati Bawanawa (Part 1) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:47
992019/03/30Kaayagatha Sathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:06
1002019/03/30Marananussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
1012019/03/30Upasamanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:40
1022019/03/30Devathanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:55
1032019/03/29Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
1042019/03/29- Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:11
1052019/03/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:51
1062019/03/25බුද්ධානුස්සති භාවනාව Buddhanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
1072019/03/23හේතුඵල නියාම ධර්ම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:36
1082019/03/23දානං දත්‌වා සීලං සමාදියිත්‌වා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:03
1092019/03/23කුටිසේනාසනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:04
1102019/03/23කඨිනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:39:44
1112019/03/23කඨින අනුමෝදනා 2005 - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:56
1122019/03/22පුඤ්ඤ ඍද්ධිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:42
1132019/03/22නිධීනංව පවත්තාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:04
1142019/03/22නිග්‍රොධං පඨමං පස්‌සි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:43
1152019/03/22දුකූළ පණ්ඩිත කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:25:01
1162019/03/22අසෙවනාච බාලානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:23
1172019/03/22බුදුගුණ ඉතිපිසෝ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:34
1182019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 3 /arya wansha deshana suthraya00:31:51
1192019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 02 /arya wansha deshanawa00:26:56
1202019/03/19හංසාදිච්චපථෙ යන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:06
1212019/03/19දානං භික්‌ඛවෙ පණ්‌ඩිතපඤ්‌ඤත්‌තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:55
1222019/03/19ඒක සාටක බමුණු කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:30
1232019/03/19ඒක පුප්ඵදාන චරිතය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:57
1242019/03/19අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ දමනය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:36
1252019/03/16චිරප්‌පවාසිං පුරිසං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:16
1262019/03/16එවං දස්සන සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
1272019/03/16එතෙතෙ භික්ඛවෙ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:36
1282019/03/16ආයුං ආරොගියං වණ්ණං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:03
1292019/03/16අනෙක ජාති සංසාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:33:10
1302019/03/14අරුණවතී සුත්‍රය /Arunawathi Suthraya00:30:06
1312019/03/14අප්පමාද සුත්‍රය /Appamada suthraya01:24:06
1322019/03/13Aneka jathi sansaran/ අනේක ජාති සංසාරං00:41:16
1332019/03/03Seelanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:32
1342019/03/03Nauyne Ariyadhamma Himi,Niwnata Upanissya wana Karana hatharak01:04:53
1352019/02/24Pancha niwrana | Nauyane Ariyadhamma Himi01:01:37
1362019/02/24Niwan maga sadha upades, pramada nowemwa Q&A | Nauyane Ariyadhamma himi01:17:15
1372019/02/24Bojjanga bawnwa ha indhiriya bawanawa | Nauyne Ariayadhamma himi01:03:36
1382019/02/23SAMA SATHALIS KARMASTHANA BAWANA සම සතලිස් කර්මස්තාන භාවනා VEN NAUYANE ARIYADHAMMA THERO00:51:28
1392019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 6 (3 of 3)01:18:44
1402019/02/09චතුරාරක්‌ඛා ප්‍රතිපදාව - සතර ආරක්‍ෂක කමටහන් - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane00:47:27
1412019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 5 (2 of 3)01:30:16
1422019/02/09lakkana Sutta Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:09
1432019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:55
1442019/02/09Citta Arakkha Anisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:06:16
1452019/02/09Daham Poth Pujawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:49
1462019/02/09Bojjanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:39
1472019/02/09Atharamaga Nonawathee Niwanata NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:08
1482019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC 01 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:42
1492019/02/09Dajagga Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:26:59
1502019/02/09Chatta Manawaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:16
1512019/02/09Buddhapuja BodhiPujaWadana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:30
1522019/02/09Buddha Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:04:18
1532019/02/09BUDDHA GUNA BHAVANA NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:47
1542019/02/09Bagawa Gudugunaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:21
1552019/02/09Bhagava Gunaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:20
1562019/02/09Awijarasdgth Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:28
1572019/02/09Buddha wandanaKaranaSeti NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:49
1582019/02/09Buddha Anussathiya Bhawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:26
1592019/02/09Budda gaya, Sujatha kiripedu vistara NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:56
1602019/02/09Bodhisatha Prarthana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:44
1612019/02/09Baawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:01
1622019/02/09Asaya Anusaya Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:03:08
1632019/02/09Asivisopama Suttha Desana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:48
1642019/02/09AtaSil deema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:56
1652019/02/09Seela Sanwaraya Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
1662019/02/09Devachawana sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:55
1672019/02/09Delowama Sanasena Ekama Dahama NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:17
1682019/02/09Dewulowa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:03
1692019/02/09Dhajanga Suththa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:08
1702019/02/09Poya Day DiscussionSLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:47:16
1712019/02/09Dhamma Discussion 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:23
1722019/02/09Dewanumodana Aanisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:21
1732019/02/09Dewaduta Awawada NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:23:30
1742019/02/09Devadutha Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
1752019/02/09Devanumodananisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:29
1762019/02/09Dewa Dutha Sutta Guwanwidili Dharma Deshanawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
1772019/02/09Aschryavath Budurajanan Vahanse NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:41:48
1782019/02/09DajaggHa Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:33
1792019/02/09Dananisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:35:24
1802019/02/09Danaya Akirti Tawus Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:36:53
1812019/02/09Dasa niggaya Vattu NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:31
1822019/02/09Deeme Anishansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:48
1832019/02/09Dananisansa for Visaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:54
1842019/02/09Dana Katha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:22
1852019/02/09Dan Diyayuththe Ai NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:03
1862019/02/09Damma vichaya sambogjangaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:08:56
1872019/02/09Dakkina Vibanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:42
1882019/02/092005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero NaUyane Ariyadhamma Maha T00:55:28
1892019/02/09Areeya Pariyeshana Suttha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:13:08
1902019/02/09Dahamma Sakachcha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:34
1912019/02/09Kalpa Wibhaga Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:11
1922019/02/09Asare Sara Mathino00:40:31
1932019/02/09Ariatangamaga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:19
1942019/02/09Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:18
1952019/02/09Appamada Sutta 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:42
1962019/02/09Apa kala Pin An Ayata diya hakida NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
1972019/02/09Ariyowa thunnibhawo00:26:16
1982019/02/09Anekjathi Sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:15
1992019/02/09Aneka jathi sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:04
2002019/02/09AgaSaw Padawi Pirinemeema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:08
2012019/02/09Acintya Budda Guna NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:50
2022019/02/09Anawatagga Sanukta Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:33:26
2032019/02/09Annahi Labhopanisa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:11
2042019/02/09Akethu Thapasa Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:05
2052019/02/09Aggidatta Brhamana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:43:42
2062019/02/09Abidham Nimthera NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:22
2072019/02/09Aanapanasathi Bawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:45
2082019/02/08Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 4 (1 of 3)01:25:26
2092019/02/03සංඝානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:45:35
2102019/02/02ධම්මානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:51:58
2112019/02/01බුද්ධානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero,00:48:17
2122019/01/27Ven na uyane ariyadhamma thero Chattarocha patipanna 100:42:41
2132019/01/24sognathi dammocha no 2 ven na uyane ariyadhamma thero00:26:07
2142019/01/24සමාධි භාවනාව (භාවනා මාර්ගය 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:58
2152019/01/24Vicheiya dhana, ven na uyane ariyadhamma thero ,යමා මාහා පෙලහර පෑම00:21:57
2162019/01/24Ewan mahiddika esa ven na uyane ariyadhamma එවන් මහිද්දිකා එස00:27:40
2172019/01/24Sognathi dammocha ven na uyane ariyadhamma thero සොඥාති ධම්මෝච00:39:18
2182019/01/24Sumana suthraya ven na uyane ariyadhamma thero සුමනා සුත්‍රය00:42:06
2192019/01/24Nidikanda suthraya ven na uyane ariyadhamma thero නිදිකන්ඩ සූත්‍රය00:53:09
2202019/01/23Ayu aroghyan ven na uyane ariyadhamma thero නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලදී00:35:14
2212019/01/23Wessanthara jathakaya ven nauyane ariyadhamma thero වෙස්සන්තර ජාතකය00:44:48
2222019/01/23සමථ හා විපස්සනා (භාවනා මාර්ගය 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:57:42
2232019/01/23Sethan unhan pathihanthi Medium ven na uyane ariyadhamma thero00:23:40
2242019/01/23Ven na uyane ariyadhamma thero maha akirthi jathakaya Medium00:20:12
2252019/01/22චක්කවත්තී සීහනාද සුත්‍රය01:05:31
2262019/01/21අප බාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම් බුදු රජානන් වහන්සෙගේ ගුනයන්00:41:01
2272019/01/21wessanthara jathakaya 2 Medium00:31:01
2282019/01/21na uyane ariyadhamma himi00:44:01
2292019/01/20අභිදර්මය හැදින්විම00:27:25
2302019/01/20නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:52:15
2312019/01/15ජිවන චරිතයෙන් බිදක් - A glimpse of the life story of Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:27:49
2322019/01/15ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 3 - නිවනට වීරිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:15:27
2332019/01/14maithree bawanawa Metta Bhawana මෛත්‍රි භාවනාව 124 Ven Nauyane Ariyadhamma T00:49:15
2342019/01/11ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - සිත දමනය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:21:48
2352019/01/07මහාකප්පින මහතෙරුන් වහන්සේ00:48:45
2362019/01/073.2 Pewadi Pinkama 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:36
2372019/01/073.1 Pewadi Pinkama 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:46
2382019/01/072. Na Uyana Aryanya Senasanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:12:53
2392019/01/071. Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
2402019/01/06221. Dhamma Sermon - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
2412019/01/06220. Yasasa Labennanam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
2422019/01/06219. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:59
2432019/01/06218. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:02
2442019/01/06217. Virathi Seela - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:38
2452019/01/06216. Vihara Pujawe Anusas - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:49
2462019/01/06215. Uthum Nidanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:05
2472019/01/06214. Uthum Budugunaya saha Nuwanata Maga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
2482019/01/06213. Therak Nathi Sasara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:53
2492019/01/06212. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
2502019/01/06211. Story of Ankurathe God - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:14
2512019/01/06210. Sothapaththi Mahima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:52
2522019/01/06209. Sothapaththi Phalaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
2532019/01/06208. Sotapaththi Phala Vannana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:42
2542019/01/06207. Sotapaththi Phala Vannana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:35
2552019/01/06206. Sotapaththi Phala Vannana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:25
2562019/01/06205. Siwubamba Wiharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:05
2572019/01/06204. Sithe Samabarathawayata Baawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:13
2582019/01/06203. Sitha Rqakumen Suwa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
2592019/01/06202. Sitha Diyunu Kireema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:14
2602019/01/06201. Sigalowada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
2612019/01/06200. Seth Pirith saha Thesaththa Chana Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:59
2622019/01/06199. Senasana Pooja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
2632019/01/06198. Seelaya& Salayathana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:39
2642019/01/06197. Seelaya & Salayathana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:57
2652019/01/06196. Seelaya & Salayathana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
2662019/01/06195. Seela Sanwaraya Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:11:58
2672019/01/06194. Sathpurushayange Dhanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
2682019/01/06193. Sathipattanaya Q & A - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:11
2692019/01/06192. Saraneeya Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:22
2702019/01/06191. Sappurisa Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
2712019/01/06190. Samma Sankappa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:57
2722019/01/06189. Samma Dittiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:14
2732019/01/06188. Samatha and Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:28
2742019/01/06187. Samata Pihita Wana Pina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:22
2752019/01/06186. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
2762019/01/06185. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:32
2772019/01/06184. Sallakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:51
2782019/01/06183. Sakman Maluwa - Metta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:30
2792019/01/06182. Shraddha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:23:09
2802019/01/06181. Saddajatha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:35
2812019/01/06180. Saddajatha Sutta - Saddawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:36
2822019/01/06179. Sama Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
2832019/01/06178. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
2842019/01/06177. Rathithapala Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:53
2852019/01/06176. Rathana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
2862019/01/06175. Pramada Wiharanaya Sansaara Bayata Hethuwak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:42
2872019/01/06174. Potila Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
2882019/01/06173. Pirith Sajjayana - Thesththachana Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
2892019/01/06172. Pirith Sajjayana - Mahamangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:13
2902019/01/06171. Pirith Sajjayana - Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:00
2912019/01/06170. Pindeeme Wadagathkama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:58
2922019/01/06169. Pattakkama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:06
2932019/01/06168. Patichcha Samuppada Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:46
2942019/01/06166. Pandithayan Asurukaranna Piriheemata Path Nowei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:04
2952019/01/06167. Parabawa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:58
2962019/01/06165. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
2972019/01/06164. Panca Neewarana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
2982019/01/06163. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
2992019/01/06162. Paharada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:26
3002019/01/06161. Ovadato Visakha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
3012019/01/06160. Obath Pinata Bayada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:41
3022019/01/06159. Oba Sapa Soyanamaga Niwaradida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
3032019/01/06158. Nama Rupa Vipassana Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:52
3042019/01/06157. Nacaso Nacaanno - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:56
3052019/01/06156. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:25
3062019/01/06155. Metta Vihari Bhikkawe Bawetha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:58
3072019/01/06154. Metta Bawanawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:31
3082019/01/06153. Metta Bawanawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:08
3092019/01/06152. Metta Anisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:30
3102019/01/06151. Mavupiya Upasthanaya Sathpurusha Gunayaki - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:44
3112019/01/06150. Matha Pitu Upattanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:43
3122019/01/06149. Mangala Sutta Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:17:05
3132019/01/06148. Mangala Sutta Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:15:40
3142019/01/06147. Mahapiritha - Thaniykbanvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:10
3152019/01/06146. Mahapiritha - Aataanatiya Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:05
3162019/01/06145. Mahapiritha - Schchvibanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
3172019/01/06144. Mahapiritha - Aggikbrdwaaja Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:25
3182019/01/06143. Mahapiritha - Parabhava Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:02
3192019/01/06142. Mahapiritha - Kasibaradwaga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:52
3202019/01/06141. Mahapiritha - Alavaka Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:20
3212019/01/06140. Mahapiritha - Mahasamaya Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:43
3222019/01/06139. Mahapiritha - Dammachakka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:31
3232019/01/06138. Mahapiritha - Isigili Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
3242019/01/06137. Mahapiritha - Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:14
3252019/01/06136. Mahapiritha - Maha Chunda Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:56
3262019/01/06135. Mahapiritha - Maha Moggallana Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:06
3272019/01/06134. Mahapiritha - Maha Kassapa - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:08
3282019/01/06133. Mahapiritha - Dhajagga Pariththan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:16
3292019/01/06132. Mahapiritha - Suriya Pariyantha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:43
3302019/01/06131. Mahapiritha - Chanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:29
3312019/01/06130. Mahapiritha - Mora Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:28
3322019/01/06129. Mahapiritha - Mittanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:30
3332019/01/06128. Mahapiritha - Mettanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:35
3342019/01/06127. Mahapiritha - Khanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:53
3352019/01/06126. Mahapiritha - Karaneeya Metta Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:05
3362019/01/06125. Mahapiritha Ratana Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:24
3372019/01/06124. Mahapiritha - Mahamangala Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:49
3382019/01/06123. Mahapiritha - Dasadhamma Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:27
3392019/01/06122. Mahapiritha - Paccavekkhana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:27
3402019/01/06121. Mahapiritha - Dvattimsakaraya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:12
3412019/01/06120. Mahapiritha - Samanera Panha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:56
3422019/01/06119. Mahapiritha - Dasasikkapadaani - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:51
3432019/01/06118. Mahapiritha - Saranagamanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:44
3442019/01/06117. Mahapiritha Aaradanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:40
3452019/01/06116. Maha Parinibbana Sutta 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:19
3462019/01/06115. Maha Parinibbana Sutta 3 - 2007 Wesak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:53
3472019/01/06114. Mahakarunawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:10
3482019/01/06113. Mahakaruna Samapathiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:25
3492019/01/06112. Maha Cattaleesaka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:47
3502019/01/06111. Maha Parinibbana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:12
3512019/01/06110. Maha Seehanada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:01
3522019/01/06109. Maha Parinibbana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:16
3532019/01/06108. Maha Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:20
3542019/01/06107. Maha Karuna Samapatti (SLBC Duruthu Talk) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
3552019/01/06106. Maha Karuna Samapatti (SLBC Discussion) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
3562019/01/06105. Mahakappinna Rahattheranuwatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:46
3572019/01/06104. Maha Cattalisaka Sutta Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:49
3582019/01/06103. Madihe Pannasiha Gunasamaru - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:01
3592019/01/06102. Loka Vidhu Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:21
3602019/01/06101. Lakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:25:31
3612019/01/06100. Kusala Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:25
3622019/01/0699. Kusal Karanna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:55
3632019/01/0698. Kayagatasathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
3642019/01/0697. Kathina Anumodanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:58
3652019/01/0696. Karuna Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:40
3662019/01/0695. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:48
3672019/01/0694. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
3682019/01/0693. Kalyana Mittatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:35
3692019/01/0692. Kalaguna Selakima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:57
3702019/01/0691. Kakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:57
3712019/01/0690. Kaalarakaamrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:04
3722019/01/0689. How He Became a Bhikku - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:09
3732019/01/0688. Hakithak Kusal Karanda - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:25
3742019/01/0687. Guwanwiduli Dhamma Sakacha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
3752019/01/0686. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
3762019/01/0685. Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:40
3772019/01/0684. Girimananda Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:13
3782019/01/0683. Girimananda Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:45
3792019/01/0682. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
3802019/01/0681. Exposition on Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:14:03
3812019/01/0680. Exposition on Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:34
3822019/01/0679. Dukka Niroadaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:32
3832019/01/0678. Dukka Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:17
3842019/01/0677. Discussions from Canberra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:09
3852019/01/0676. Discussion - Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:32
3862019/01/0675. Discussion - Skanda Pancakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:53
3872019/01/0674. Discussion - Kasina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:47
3882019/01/0673. Discussion 8 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:53
3892019/01/0672. Discussion 7 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:42
3902019/01/0671. Discussion 6 (Kayagatha Sathi) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:32
3912019/01/0670. Discussion 5 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:46
3922019/01/0669. Discussion 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:53
3932019/01/0668. Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:21
3942019/01/0667. Discussion 1 and 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:50
3952019/01/0666. Dinapatha Bhawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:46
3962019/01/0665. Dharmanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:06
3972019/01/0664. Dhammohaverakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
3982019/01/0663. Dhammavicaya Sambojjhanga (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
3992019/01/0662. Dhammanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:42
4002019/01/0661. Dhamma Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:01
4012019/01/0660. Dhamma Discussion 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:24
4022019/01/0658. Dewanumodana Aanisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
4032019/01/0659. Dhajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:10
4042019/01/0657. Dewa Dutha Sutta (Guwanwidili Dharma Deshanawa) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
4052019/01/0656. Detismaha Purusa Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:26
4062019/01/0655. Delowama Sanasena Ekama Dahama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:19
4072019/01/0654. Deeme Anishansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:50
4082019/01/0653. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
4092019/01/064. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:14
4102019/01/06ත්‍රිලක්ෂණය (අභිධර්ම දේශනා 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:38
4112019/01/06අභිධර්ම සාකච්ඡා (අභිධර්ම දේශනා 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:46
4122019/01/06ත්‍රිපිටකය ගැන හැඳින්වීමක් (අභිධර්ම දේශනා 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:33
4132019/01/0552. Dasaniggaya Vattu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:33
4142019/01/0551. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
4152019/01/0550. Dananisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:26
4162019/01/0549. Dan Diyayuththe Ai - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:05
4172019/01/0548. Dakkhina Vibhanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:22
4182019/01/0547. Dajaggha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:35
4192019/01/0546. Dajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:01
4202019/01/0545. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
4212019/01/0544. Chatta Manawaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:18
4222019/01/0543. Buruma Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:12
4232019/01/0542. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
4242019/01/0541. Buddhapuja Bodhi Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
4252019/01/0540. Buddha Gnana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:20
4262019/01/0539. Buddhawandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
4272019/01/0538. Buddha Anussathiya Bhawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
4282019/01/0537. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
4292019/01/0536. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:17
4302019/01/0535. Bojjanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:41
4312019/01/0534. Bawana Paliboada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:27
4322019/01/0533. Bagawa Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
4332019/01/0532. Bagawa Gudugunaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:22
4342019/01/0531. Baawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
4352019/01/0530. Awijarasdgth Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:30
4362019/01/0529. Atharamaga Nonawathee Niwanata - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:10
4372019/01/0528. Atawisi Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
4382019/01/0527. Ata Sildeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
4392019/01/0526. Arya Ashtangika Margaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:15
4402019/01/0525. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
4412019/01/0524. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
4422019/01/0523. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
4432019/01/0522. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
4442019/01/0521. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
4452019/01/0520. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
4462019/01/0519. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
4472019/01/0518. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
4482019/01/0517. Areeya Pariyeshana Suttha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:10
4492019/01/0516. Appamada Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:23
4502019/01/0515. Appamada Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:44
4512019/01/0514. Apakala Pin An Ayata Diyahakida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:07:27
4522019/01/0513. Annahi Labhopanisa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:13
4532019/01/0512. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:17
4542019/01/0511. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
4552019/01/0510. Anawatagga Sanukta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:28
4562019/01/059. Anaum Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:44
4572019/01/058. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
4582019/01/057. Abidham Nimthera - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:27
4592019/01/056. Aatanatiya Pariykbnvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:58
4602019/01/055. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:26
4612019/01/053. Aanapanasathi Bawana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:20
4622019/01/052. Aanapanasathi Bawana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:24
4632019/01/051. Welama Brahmana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:40
4642019/01/0554. Dhammavicaya Sambojjhango (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
4652019/01/0553. 2005-08-12 (12.46pm) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
4662019/01/0547. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:36
4672019/01/0552. 2005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
4682019/01/0551. 2005 Nikini Poya Desana At SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
4692019/01/0550. Singalovada Sutta (2005-05-27) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
4702019/01/0549. Satara Samgraha Vastu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:57
4712019/01/0548. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
4722019/01/0546. Patta Kamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:03
4732019/01/0545. Kusalakusala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:08
4742019/01/0544. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:47
4752019/01/0543. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:57
4762019/01/0542. Dhammo Have Rakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:00
4772019/01/0541. Devanumodananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
4782019/01/0540. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
4792019/01/0539. Dananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:08
4802019/01/0538. Dam Sabha Mandapaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:30:28
4812019/01/0537. Cittarakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:16
4822019/01/0536. Citta Arakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:47
4832019/01/0535. Buddhalambana Piti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:29
4842019/01/0534. Anuttariya Dhamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:55
4852019/01/0533. Anatha Pindika Katha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:28:56
4862019/01/0532. Accharasangata Sutta (2005-04-24) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:29
4872019/01/0531. Abhikkareta Kairane - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:00
4882019/01/0530. Cattaro Brahmavihara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:22
4892019/01/0529.2 Ratana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:59
4902019/01/0529.1 Ratana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
4912019/01/0528. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
4922019/01/0527. Mahamangala Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:02
4932019/01/0526. Kalakarama Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:27
4942019/01/0525.2 DvattimsaMaha Purisa Lakkana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:33
4952019/01/0525.1 Dvattimsa Maha Purisa Lakkana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
4962019/01/0524. Cunda Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:10
4972019/01/0523.2 Buddhaguna Desana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:18
4982019/01/0523.1 Buddhaguna Desana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:01
4992019/01/0522. Buddha Guna Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:49
5002019/01/0521. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
5012019/01/0520.2 Anapana Sathi Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:41
5022019/01/0520.1 Anapana Sathi Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:35
5032019/01/0519.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:45
5042019/01/0519.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
5052019/01/0518.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:57
5062019/01/0518.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:31
5072019/01/0517.2 Nama Rupa Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:52
5082019/01/0517.1 Nama Rupa Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:53
5092019/01/0516.2 Yoniso Manasikaraya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
5102019/01/0516.1 Yoniso Manasikaraya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:50
5112019/01/0515.2 Anapanasathi Samadhi 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:12
5122019/01/0515.1 Anapanasathi Samadhi 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:35
5132019/01/0514.2 Saptha Bojjanga 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
5142019/01/0514.1 Saptha Bojjanga 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:56
5152019/01/0513.2 Sothapaththi Phalaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
5162019/01/0513.1 Sothapaththi Phalaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
5172019/01/0512.2 Aththadeepa Bhikkave 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
5182019/01/0512.1 Aththadeepa Bhikkave 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:51
5192019/01/0511.2 Seelaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:32
5202019/01/0511.1 Seelaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
5212019/01/0510.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
5222019/01/0510.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
5232019/01/059.2 Avaso Kulan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
5242019/01/059.1 Avaso Kulan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:51
5252019/01/058.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
5262019/01/058.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
5272019/01/057.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
5282019/01/057.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
5292019/01/056.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
5302019/01/056.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
5312019/01/055.2 Kamadeenawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:12
5322019/01/055.1 Kamadeenawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
5332019/01/054.2 Asayanusaye Gnanaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:49
5342019/01/054.1 Asayanusaye Gnanaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:05
5352019/01/053.2 Samatha Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:54
5362019/01/053.1 Samatha Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:25
5372019/01/052.2 Samadhiya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:31
5382019/01/052.1 Samadhiya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:04
5392019/01/051.2 Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:20:01
5402019/01/051.1 Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:04
5412019/01/049. Gemunu Kumara Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:30
5422019/01/048. Katina Cheewara Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
5432019/01/0466. Karaniya Metta Suthra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:48
5442019/01/0465. Paritta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:46
5452019/01/0464. Aggidatta Brhamana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:57
5462019/01/0463. Parittana Pera Anusasana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:21
5472019/01/0462. Udakan Hinayanthi Netthika - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:29
5482019/01/0460. Sangika Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:30
5492019/01/0459. Maga Manawakawatha Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:40
5502019/01/0458. Dewaduta Awawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:38
5512019/01/0456. Dakkina Vibanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:52
5522019/01/0453. Sakman Maluwa - Esala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:27
5532019/01/0452. Seewalee Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
5542019/01/0439. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
5552019/01/0437. Ariyowa Thunnibhawo - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:18
5562019/01/0430. Asare Sara Mathino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
5572019/01/0415. 5th Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero for Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:41
5582019/01/0414. Sanga Daksina for Ven Vineetha Thero's Birthday - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:16
5592019/01/047. Pinasepatama Hethuwei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:10
5602019/01/0461. Seewalee Watha 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:48
5612019/01/046. Seth Pethum Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:56
5622019/01/0457. Aga Saw Padawi Pirinemeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:20
5632019/01/0455. Panca Maha Thejasa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
5642019/01/0454. Sakman Maluwa - Nikini - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:20
5652019/01/0451. Tanhakkayo Sabba Dukkan Jinathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:52
5662019/01/0450. Abhiwadana Seelissa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:44
5672019/01/045. Sickness - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:22
5682019/01/0449. Seth Pirith Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:38
5692019/01/0448. Seelaya Piriheemen Phala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:09
5702019/01/0447. What You don't Leave Behind - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:04
5712019/01/0446. Koralage Senasa Pujawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:02
5722019/01/0445. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
5732019/01/0444. Buddhapuja Bodhi Puja Wadana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
5742019/01/0443. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
5752019/01/0442. Aggasthabawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:48
5762019/01/0441. Pattakamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:50
5772019/01/0440. Appamada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:27
5782019/01/0438. Completed Task - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:20
5792019/01/0436. Nawam Poyada Desuma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:05
5802019/01/0435. Metta Wiharanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:34
5812019/01/0434. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
5822019/01/0433. Akethu Thapasa Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:16
5832019/01/0432. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
5842019/01/0431. Pirith Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:48
5852019/01/0429. King Bimbisara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:43
5862019/01/0428. Fourth Brahma Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:53
5872019/01/0427. Wandana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:24:00
5882019/01/0426. Buddha Wandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
5892019/01/0425. Pinanumodanawak saha Seth Prith - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:39
5902019/01/0424. Chatta Manawaka Gatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:17
5912019/01/0423. Pinama Pihitta Hethuwe - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:48
5922019/01/0422. Payoga Sampatti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:06
5932019/01/0421. Ata Sil Deema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
5942019/01/0420. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
5952019/01/0419. Karaniya Metta Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:19
5962019/01/0418. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
5972019/01/0417. Metta Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
5982019/01/0416. Ordination Anniversary - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:07
5992019/01/0413. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
6002019/01/0412. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
6012019/01/0411. Mahakappinna Rahattheranu Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:45
6022019/01/0410. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
6032019/01/044. Dananisansa for Visaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:03
6042019/01/043. Senasana Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
6052019/01/042. Maha Karuna Samapatti - SLBC Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
6062019/01/041. Maha Karuna Samapatti - Duruthu Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
6072019/01/02දේවතානුස්සති මරන බියට දෙව් ලොවට යන මඟ භාවනාව00:05:48
6082019/01/02ද්වත්තිංසාකාර පටික්කූල මනසිකාරය_සමථ _ විපස්සනා00:38:56
6092019/01/02බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:49:13
6102019/01/02බෞද්ධ භාවනා ගැටළු - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:54:42
6112019/01/02භාවනා පූර්ව කෘත්‍ය සතර ආරක්ෂක භාවනා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:17:00
6122019/01/02ලෝක විනශය හා නැවත හටගැනීම - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:53:27
6132019/01/02ලෝදිය ද කර්මය ද අපායේ ආහාරය කුමක්ද ? - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:01:35
6142019/01/02සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැක​ මෛත්‍රිය පතුරුවා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:14:59
6152019/01/02සේරිවානිජ ජාතකය - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:15:09
6162019/01/02සෝවාන් ඵ්ලයට අවබෝද වන්නෙ කුමක්ද - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:28
6172019/01/01අනේක ජාති සංසාරං - Anekajathi sansaran - Buddha’s first words - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
6182018/12/31පින් අනුමෝදනා - පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි - Pin Anumodana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:13
6192018/12/31සමතිට්ඨිකං අනවසේසකං (අභිධර්ම දේශනා 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:16
6202018/12/30මහාථෙරාභිවන්දනා - Mahatherabhiwandana - In memory of late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:52
6212018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා අකුසල් විපාක නොදෙයි (අභිධර්ම දේශනා 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:25
6222018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා කුසල කර්ම විපාක දෙයි (අභිධර්ම දේශනා 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:11
6232018/12/30පංචග්ගදායක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව (අභිධර්ම දේශනා 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:15
6242018/12/30වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය (අභිධර්ම දේශනා 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:41
6252018/12/30ඨානාඨාන ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:07
6262018/12/30අනේකධාතු නානාධාතු ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:18:14
6272018/12/29නාමරූප ලක්ඛණ (අභිධර්ම දේශනා 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:45
6282018/12/27කුසලා ධම්මා (අභිධර්ම දේශනා 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:58
6292018/12/27ජීවිතීන්ද්‍රිය (අභිධර්ම දේශනා 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:11
6302018/12/27මහාචත්තාලිස්සක සූත්‍රය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:45
6312018/12/25නිවන් දැකීමේ දොරටු පහ෴ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:56
6322018/12/24චක්ඛු විඥානය (අභිධර්ම දේශනා 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:41
6332018/12/21ධම්මහදය විභංගය (අභිධර්ම දේශනා 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:01:09
6342018/12/20චිත්ත චෛතසික - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:42
6352018/12/16අනන්තවු නව අරහාදී බුදු ගුණ​ ඉතාමත් දුර්ලභ දේශනාවක් Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:17
6362018/12/15කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද ?00:06:34
6372018/12/14කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද​? | Nithara Kala pau pathak weda ?00:06:34
6382018/12/11ආනාපානාසතිය 05/Anapanasathi Sutta 0501:16:26
6392018/12/06ආනාපානාසතිය 04(රාහුල තෙරුන්ට වදාලාවූ ආනාපාන සති භාවනාව )00:29:51
6402018/12/06අනාපානාසති භාවනාව 03/ Anapanasathiya 0300:54:21
6412018/12/06අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ( ත්‍රිලක්ෂණය )...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි01:03:43
6422018/12/04Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෝවන් ඵලය සක්ෂාත් කරලීමට00:52:44
6432018/12/01සියලු දාන,සියලු රස,සියලු ඇලීම් සහ සියලු දුක් පරදවා කුමක් ජයගනීද ?00:30:57
6442018/12/01ප්‍රඥාවන්තයින් අවවාද පිළිගන්නේ00:12:35
6452018/11/29අනාපානාසති භාවනාව 02 /anapana sathiya 0201:03:11
6462018/11/25අරියවංශ දේශනා 3 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:41
6472018/11/25අරියවංශ දේශනා 2 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:27:49
6482018/11/25අරියවංශ දේශනා 1 - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:46
6492018/11/22෴ ආර්ය මග සඳහා වැදගත් කරුණු සතරක් ෴00:38:36
6502018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව - මෙත් වැඩීමේ අනීසංස.00:48:52
6512018/11/19ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:59:35
6522018/11/19චතුන්නං අරියසච්චානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:43
6532018/11/19ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:32
6542018/11/19අෂ්ඨ පරිෂ්කාර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:20
6552018/11/19ගිලානුපස්ථානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:00
6562018/11/15මෛත්‍රී භාවනාව කරන හැටි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:50
6572018/11/15අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:17
6582018/11/13අනාපානාසති භාවනාව 01 /Anapanasathiya bhawanawa 0100:50:51
6592018/11/11අච්චරා සංගාත සුත්‍රය/Achchara sangatha sutta00:27:01
6602018/11/11සිත භාවිතය හා බහුලිකෘත කිරීම/sitha bhawithaya00:37:01
6612018/11/10ධර්මය විකුර්ති කර දේශනා කිරීමේ ආදීනව - පුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:22:59
6622018/11/09ඔබත් පිනට බයද? අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ00:37:39
6632018/11/08සීලයේ ආනිසංස...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:35:07
6642018/11/02මාර්‍ගඵල ලාභීහු ඒ බව කියා සිටිත් ද ?00:07:23
6652018/11/02දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රය00:36:45
6662018/11/01සති බොජ්ඣග/Sathi bojjangaya00:58:11
6672018/11/01රාහුලෝවාදය/Rahulowadaya00:52:11
6682018/11/01කෝටිග්‍රාම සුත්‍රය00:53:37
6692018/11/01සංඝානුස්සති භාවනාව - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:46:06
6702018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 700:22:04
6712018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 600:03:11
6722018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:28:46
6732018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:22:49
6742018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 400:12:16
6752018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 300:10:30
6762018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 100:03:04
6772018/10/18වඳිමු බුදුගුණ අරුත දැනගෙන, නව අරහාදී බුදු ගුණ 1​ — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:36
6782018/10/18අනේක ජාතී සංසාරං - පරම පුජනීය පින්වත් නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:54:04
6792018/10/17Sabba papassa akaranam gatha - සබ්බ පාපාස්ස අකරණං ගාථා - Most Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:00:17
6802018/10/17ලැබිය යුතු උතුම්ම සම්පත් සතර...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:38:51
6812018/10/15සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් දේශිත පට්ටාන මහා ප්‍රකරණය/Pattana mahaprakaranaya00:54:16
6822018/10/15ආර්ය අෂ්ඨාංගික ශීලය සමාදන් වීම - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:38:56
6832018/10/14නාම රූප විදර්ශනාව Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:48:33
6842018/10/13පුනරුප්පත්තිය01:31:59
6852018/10/13නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ARYA PARYESHANA SUTTRAYA....01:12:53
6862018/10/12වැරදි දෘෂ්ටින් ගැන - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:14:21
6872018/10/12සම්මා පණිහිත සිත - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:59
6882018/10/11මෛත්‍රීය විහරණයේ ආනිසංස - අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නහිමිපාණන්00:14:59
6892018/10/11අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේ අන්තරාබවය පිලිබඳව...00:40:00
6902018/10/09ඔක්කන්තිකා ධර්ම දේශනා/ අට්ට කතා /atta katha00:04:26
6912018/10/02අද කාලේ රහතන් වහන්සේලා නැත කියා කවදාවත් නොකිවයුතුයි පුජනීය නා උයනේ අරිය00:06:32
6922018/09/30යෝනිසො මනසිකාරය/ Yonisomanasikaraya00:56:16
6932018/09/28අයෝනිසෝ සහ​ යෝනිසෝ මනසිකාරය | Ayoniso saha Yoniso Manasikaraya00:07:02
6942018/09/27අභිධර්මය යනු කුමක්ද - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero -What is Abhidhamma00:27:16
6952018/09/26විදර්ශනාව හා සන්තති අමාත්‍ය තුමාගේ කතාව /widharshanawa00:33:46
6962018/09/26භූතරූප විදර්ශනාවට වැඩිම/ widarshanawa00:07:21
6972018/09/26භාවනා උපදෙස් /BAWANAWATA UPADES00:11:36
6982018/09/25අසීමිත බුදුගුණ බලයෙන් මෛත්‍රි භාවනාව වඩමු/ Mithree bawanawa00:04:16
6992018/09/25පොඨිල ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා දේශණය/ Pottila maharahathanwahanse00:56:41
7002018/09/24පියා සතු ගොදුරු බිමේ හැසිරේත්වා /sathiya00:09:16
7012018/09/24පරාභව සුත්‍රය ආශ්‍රයෙන් භාවනාව ඇසුරෙන් ෙෙමයිත්‍රි භාවනාව / Parabawa Sathraya00:58:06
7022018/09/24නවසිවිථික භාවනාව/Nawasivithika bhawanawa01:22:21
7032018/09/24ධම්මානු පස්සනාව (පංචනිවරණ යටපත් කරගන්නේ කෙසේද )/dhammanu passanawa00:59:21
7042018/09/24පටාචාරා මහා රහත් තෙරණින් වහන්සේ/Patachara maharahath theraniya00:21:56
7052018/09/22මාර්ගපල ලාභීන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද? නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:06:31
7062018/09/21මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු 1 — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ01:02:24
7072018/09/20ලොක විදු / lokawidu00:25:16
7082018/09/20බුද්ධ චරිතය හා පට්ඨාන දේශනාව00:54:16
7092018/09/20නාමරූප ධර්ම සාකච්ඡාවක් 1600:48:46
7102018/09/20නාම රූප දේශනා/ nama rupa Deshana00:31:56
7112018/09/20බුද්ධෝපි බුද්ධස්ස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:53
7122018/09/20බුද්ධෝ සෝ භගවා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:29:22
7132018/09/14සිත ආරක්ෂා කරගැනීම හා සිතේ ස්වභාවය00:34:51
7142018/09/13සංඝානුස්සති භාවනාව - Sanganussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:06
7152018/09/13ධම්මානුස්සති භාවනාව - Dhammanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:16
7162018/09/13බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
7172018/09/13ධජග්ග සූත්‍රය - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහනාහිමි අනුස්මරණ ධර්මදේශනාව01:50:32
7182018/09/11අසුභ භාවනාව - 06 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:12
7192018/09/11අසුභ භාවනාව - 05 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:24
7202018/09/11අසුභ භාවනාව - 04 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:54
7212018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 15 (සප්පාය කතා)01:33:56
7222018/09/11ධර්ම සාකාච්ඡාවක් හා අනුසාසනයක් 14 / Dharma sakachcha 1400:30:56
7232018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 13 / Dharma sakachcha 1300:47:26
7242018/09/10අසුභ භාවනාව - 03 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
7252018/09/10අසුභ භාවනාව - 01 කොටස - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:01
7262018/09/09කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:52
7272018/09/09අංකුර දේවරාජ - දාන ආනිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
7282018/09/08අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි ගුණ සයුරෙන් බිඳක්..01:00:46
7292018/09/08Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero | අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ | 2018-09-07 - 10.00PM01:00:52
7302018/09/07අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දෙවර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන්00:55:09
7312018/09/07මහා ථේරාභිවන්දනා -Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- 07- 09- 201801:00:41
7322018/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2018.09.07 - 20.00 අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:53:16
7332018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:57:38
7342018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:55:09
7352018/09/06තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ චාපි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:12:01
7362018/09/06සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:45
7372018/09/06ඥාතීන්ට පින් පැමිණවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:40
7382018/09/04සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:49
7392018/09/04මා පුඤ්ඤාභායි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:29
7402018/09/04පඤ්ඤවන්තස්සායං ධම්මො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:08:16
7412018/09/04අනුත්තරිය ධම්ම විවරණ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:19
7422018/09/04දෙවියන්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය හා චුතවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:36
7432018/09/04දස පලිබෝධ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:28
7442018/09/04ඒවං අචින්තියා බුද්ධා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:46
7452018/09/04ආශ්චර්ය්‍ය මනුෂ්‍යයා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:53
7462018/09/03පින සහ කුසලය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:16
7472018/09/03අනාත්මවාදය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:26
7482018/09/02අන්තරාභව වාද විසඳුම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:08
7492018/09/02නාම රූප විදර්ශනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:35
7502018/08/30භාවනාව තුලින් ලෙඩ රෝග සුව කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:26
7512018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 12/Dharma sakachcha00:56:16
7522018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 11 / Dharma sakachcha00:49:16
7532018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 08 / Dharma sakachchawa00:51:36
7542018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 7 /Dharma sakachcha 0700:56:16
7552018/08/29අකුසල කර්ම කුසල කර්ම මගින් අහෝසි කර්ම බවට පත් කළ හැකිද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:22
7562018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 68(තෙරාසභෝ අරියධම්ම යතින්ද නාතෝ )00:04:06
7572018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 67 (අනාගත වංශය)00:37:46
7582018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 66 (චුද්දස වශිය)00:10:46
7592018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 65 (සංස්කාර කෙරෙහි වූ උපේක්ෂාව)00:04:41
7602018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 64 (ශ්‍රේෂ්ට මාර්ගෝපදේශකයාණන් වහන්සේ)00:10:56
7612018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 63(බිඳීම දැකීම)00:07:06
7622018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 62 (සුවිශේෂත්වයක විශේෂය)00:04:46
7632018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 61( හට ගැන්ම හා විනාශය දැකීම)00:13:36
7642018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 60( භාවනාවට බාධක)00:01:56
7652018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 59( අසුභ භාවනාව)00:05:01
7662018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 58( සත් ආකාර නාම - රූප විදර්ශනාව)00:09:01
7672018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 57 ( මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දින චරියාව)00:16:36
7682018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 56 (සතළිස් ආකාර විදර්ශනාව)00:05:11
7692018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 55 (සංස්කාර විශ්ලේෂණය)00:04:36
7702018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 54 (ඵා ඖ භාවනාවට පෙර)00:03:11
7712018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 53 (බිඳෙන දේ තුළ නොබිඳෙන ගමන් මග)00:24:26
7722018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 52 (සතිමත් බව)00:14:11
7732018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 51(මොහඳුරින් වැසුණු සැබෑව)00:15:01
7742018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 50 (බෝසත් ධර්මතා)00:05:21
7752018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 49 (අරූපතල සමාධි සිත)00:09:16
7762018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 48( සිතට නිවාඩුවක්)00:08:51
7772018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 47(සමාහිත සිතක්)00:07:46
7782018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 46 (මාහිමිපාණන් වහන්සේ වැඩූ භාවනා ක්‍රම)00:32:31
7792018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 44 (ප්‍රර්ථනා ප්‍රණිධිය )00:37:21
7802018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 45 (පෙරුම්දම් සලකුණු)00:05:06
7812018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 43 (සිවුපස ප්‍රත්‍යවෙක්ෂාව )00:18:06
7822018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 42 (ඵා ඖ භාවනා මාර්ගය)00:08:51
7832018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 41(වැඩු බුදුගුණ)00:05:51
7842018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 40 (ඉසිලූ ශාසනික ධුර)00:00:46
7852018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 39 (විශේෂ උපකාරක දායක දායිකාවෝ)00:07:41
7862018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 38 (ආශ්‍රයට ලැබුන කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ )00:02:51
7872018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 37 (වැඩූ කමටහන්)00:01:56
7882018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 36 ( පිරූ ධුත ගුණ)00:00:41
7892018/08/28ධර්ම සාකච්ඡාව /Darma sakachcha 0900:52:41
7902018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 35(විශේෂ පුණ්‍ය කර්ම )00:13:21
7912018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 34 (විදේශ ගමන්)00:18:11
7922018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 33 (දඹදිව වන්දනාව)00:04:26
7932018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 32 (සම්පාදිත ධර්ම ග්රන්ථ)00:01:41
7942018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 31(භාවනා පන්ති)00:02:01
7952018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 30 (වස් විසූ ස්ථාන හා ඇසුරු කළ ස්ථාන)00:13:16
7962018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 29 (ත්‍රිපිටකය වචෝද්ගත කිරීම)00:02:01
7972018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 28 (අධිශීලෝපසම්පදාව)00:05:36
7982018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 27 (අධ්‍යන සමය )00:04:41
7992018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 26 (ආචාර්ය උපාද්‍යය මහාහිමිවරු )00:03:11
8002018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 25 (සාමණේර සමය)00:09:21
8012018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 24 ( ශාසන ප්‍රවුර්ජාව)00:04:11
8022018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 23 (ශ්‍රී ගුනවර්ධනාරාම යෝගාශ්‍රමයට පැමිණීම)00:03:51
8032018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 22 (පණ්ඩුපලාස සමය)00:06:06
8042018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 21 (ගෘහාභිනිෂ්ක්රමනය)00:10:26
8052018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 20 (ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය )00:07:56
8062018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 19 (නාඋයන ආරණ්ය උදාව)00:02:46
8072018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 18 (මෑණියන්ගේ අභාවය)00:02:51
8082018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 17 ( දහම් පාසල)00:02:06
8092018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 16 ( සමාගම් ශාලාවේ වස් වාසය කරවීම)00:01:21
8102018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book 15 (ප්‍රථම උපෝසථ සීල සමාදානය)00:06:11
8112018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 14 (ශාසනික ඤාති සඟ පිරිස)00:02:11
8122018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 13( විහාරාධිපති නාහිමි)00:01:51
8132018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 12 ( ආශ්‍රිත විහාරස්ථානය)00:01:01
8142018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 11(පාසල හා ගුරුවරු)00:02:06
8152018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 10 (අකුරු කරණය)00:01:21
8162018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 09(පෙළපත හා ගිහි නම )00:00:51
8172018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 08( සොහොයුරු සොහොයුරියෝ )00:00:51
8182018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 07 (දෙමවුපියවරු)00:02:06
8192018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 06 (ජන්ම භූමිය)00:04:11
8202018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 05 (උපත)00:05:21
8212018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 04 (පිං පැතුම)00:01:31
8222018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 02(පුජාවේවා )00:01:56
8232018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 03 (හැදින්වීම)00:08:26
8242018/08/27Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 0100:01:56
8252018/08/27මරණානුස්සති භාවනාව / marananussathi bhawanawa00:09:21
8262018/08/27කායගතාසතිය / පිලිකුල් භාවනාව/pilikul bhawanawa00:01:36
8272018/08/25Salleka Sutta - සල්ලේක සුත්‍රය - Nauyane Ariyadhamma Himi00:53:03
8282018/08/23අසුභ භාවනාව - 01 කොටස | Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:18
8292018/08/23භාවනාව හැඳින්වීම - Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:33
8302018/08/14Rev Nauyane Ariyadhamma Thero For All of tthe Buddhist00:02:00
8312018/08/14Rev Nauyane Ariyadhamma theros For Sangarathnaya00:01:39
8322018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු තුන්වැනි ස්ථානය 0300:01:16
8332018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු දෙවැනි ස්ථානය 0200:01:21
8342018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු පලවෙනි ස්ථානය 0100:05:46
8352018/08/05අභිධර්මය ප්‍රතික්ශේප කිරීමේ භයානක කම !00:04:16
8362018/08/05ඔබ ඇසිය යුතුම ධර්මය -නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වමින්වහන්සෙගෙ සතිපට්ඨන ධර්ම දෙශනාව01:17:58
8372018/08/03සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති00:24:51
8382018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0600:52:06
8392018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0500:55:41
8402018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0300:47:21
8412018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0401:32:01
8422018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0200:53:21
8432018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0100:50:01
8442018/08/03ත්‍රිලක්ෂණය , Thrilakshanaya00:03:01
8452018/08/03බුදුගුණ භාවනා Budu Guna Bhavanawa00:05:11
8462018/08/03මෛත්රි භාවනා Maithree Bhavanawa00:03:16
8472018/08/03චිත්ත භාවනා (සිත පිරිසිදු කිරීම)00:28:46
8482018/08/03රතන සුත්‍රය00:10:26
8492018/08/03කරණිය මෙත්ත සුත්‍රය00:04:06
8502018/08/01සිතින් පමණක් අකුසල් කර්මයක් රැස්වෙනවාද?00:04:46
8512018/07/31අන්තරාභව වාද විසඳුම... Ven. Nauyane Ariyadhamma Himi00:39:53
8522018/07/30සිත නැති කය ඇති බඹ ලොව ගැන00:04:56
8532018/07/30අභිදර්මය යනුකුමක්ද ? ධර්ම සාකච්චාව abhidh00:55:01
8542018/07/30අරුප ලෝකයේ සියුම්වත් රුපයක් ඇතිද ? අරූප ධ්‍යාන වඩන ආකාරය00:07:06
8552018/07/30අතිපුජනිය මහා කම්මට්ඨානාචාර්‍ය, ත්‍රිපිටක වාගීස්වරාචාර්‍ය අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:52:41
8562018/07/27මාර්ග පල ලැබුවන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද?00:06:31
8572018/07/27මගපල ලැබුවන්ට සහතික අවශ්‍ය නොවේනේ ඇයි ?00:04:01
8582018/07/27පාලි භාෂාවේ වැදගත් කම.00:11:21
8592018/07/27යසස ලබන්නට නම්00:29:46
8602018/07/24කඨින උපදෙස් හා අානිසංස - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:15
8612018/07/24භාවනා කමටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:24
8622018/07/24මාර්ගඵල ලාභින් ඒ ගැන කියනවාද - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:23
8632018/07/24අකුසල් සිතක් පහල වුනත් ඒය ක්‍රියාත්මක නොකරත් පවක් සිදුවේද - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:46
8642018/07/24අතිපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම අනු නාහිමි ජිවන චරිතයෙන් බිදක්01:27:49
8652018/07/20අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමි මහා සංඝරත්නය විෂයෙහි සිදුකළ ගෞරවණීය ආරාධනය.00:07:37
8662018/07/20අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමි මහා සංඝරත්නය විෂයෙහි සිදුකළ ගෞරවණීය ආරාධනය.00:07:37
8672018/07/1818 July 201800:02:16
8682018/07/1818 July 201800:02:16
8692018/07/13සතිපට්ටානයට චිත්ත, රූප,චයිතසික දැනුම අනවශ්‍යද?00:01:56
8702018/07/13අභිධර්මය දෙවියන්ට පමනද?අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:04:11
8712018/07/13අභිධර්මය දෙවියන්ට පමනද 2?අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි ·00:01:21
8722018/07/12ධරමාවබෝධය පිණිස සුත්‍ර පිටකය පමණක් ප්‍රමාණවත් වේද? අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම නා හිමි00:01:26
8732018/07/11සෝතාපත්ති අංග 1 — අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්සේ00:59:11
8742018/07/09පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද් රයන් වහන්සේ විසින් සජ්ඣායනා කරනු ලබන පිරිත්,,,,,r00:27:44
8752018/06/28බුද්ධ චරිතය (බුද්ධගයා වන්දනාව) - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:18:44
8762018/06/24පබ්බජ්ජා සමයෝ මමං.00:55:31
8772018/06/12යෝනිසෝ මනසිකාරය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කවරෙක්ද? -Dhamma Discussion00:02:12
8782018/06/11අනන්තවු නව අරහාදී බුදු ගුණ, නා උයනේ අරියධම්ම නා හිමිපාණන් වහන්සේ සිදුකළ දේශනාව00:44:17
8792018/06/08රහත්වීමට පෙර පින් අවශ්‍යමද? -Dhamma Discussion00:01:43
8802018/06/07පුනරැප්පත්තිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:59
8812018/06/07ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩෙන අයුරැ- Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:46
8822018/06/07ත්‍රිලක්ෂනය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:43
8832018/06/04ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය භාවනාවට නඟන්නේ කෙසේද?-Dhamma DIscussion00:02:19
8842018/06/01සිත නිවන බුදු බණ - 38 Most Ven.Nauyane Ariyadhsmma Maha Nayaka Thero - 2018.06.01 - 05.0000:53:02
8852018/06/01මාර්ගස්ථයා හට දන්දීම යනු කවරේද?-Dhamma Discussion00:01:13
8862018/05/30Namarupa,නාම රූප,abhidharma,panchaskandaya,පඤ්චස්කන්ධය,වේදනා,සංඥා ,සංස්කාර,විඤ්ඤාණ,මහා භූත,උපාදාය00:48:33
8872018/05/30ධ්‍යාන අංග වැඩෙන ක්‍රම කෙටියෙන් කවරෙක්ද? -Dhamma Discussion00:03:02
8882018/05/28සතර සතිපට්ඨානය යනුවෙන් කෙටියෙන් හැඳින්වෙන්නේ කවරෙක්ද? -Dhamma Discussion00:00:52
8892018/05/25දස සංයෝජන යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කවරෙක්ද?- Dhamma Discussion00:01:29
8902018/05/24භාවනාව සහ රූප කලාප යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කවරෙක්ද?-Dhamma Discussion00:02:49
8912018/05/23භාවනා වඩන්නාගේ චතුරාරක්‍ෂාව යනු කුමක්ද? -Dhamma Discussion00:02:18
8922018/05/22විදර්ශණා භාවණාව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? -Dhamma Discussion00:02:58
8932018/05/19මෛත්‍රීය භාවණාව maithree bawanawa අමිස,ධර්ම දානය මුල්කොට මෛත්‍රීය භාවණා වැඩීම maithree bawanawa mp300:10:50
8942018/05/18බුදුගුණ භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද ? Dhamma Discussion00:01:20
8952018/05/17බුදුපිළිම වහන්සේගෙන් ආලෝක ධාරාවන් නිකුත්වීම -Dhamma Discussion00:07:40
8962018/05/15කඨින පූජාවේ ආරම්භය -Dhamma sermon00:17:03
8972018/05/1399. (6) Vibhanga (විභංග) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:11
8982018/05/1398. (5) Dhamma Sangani Matika Patha (ධම්ම සංඝනී මාතිකපාතා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:20
8992018/05/1397. (4) Sangha Vandana (සංඝ වන්ධනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:03
9002018/05/1396. (3) Dhamma Vandana (ධම්ම වන්ධනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:24
9012018/05/1395. (2) Buddha Vandana (බුද්ධ වන්ධනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:30
9022018/05/1394. (1) Buddhabhivandana (බුද්ධාභිවන්ධනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:50
9032018/05/1393. (37) Mahamangala Sutta etc. (මහා මංගල සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:13
9042018/05/1392. (36) Karaniyametta Sutta etc. (කරණීය මෙත්ත සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:00
9052018/05/1390. (34) Anavum Parittam (ඇනවුම් පිරිත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:45
9062018/05/1389. (33) Atthavisi Parittadi (අටවිසි පිරිත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
9072018/05/1356. (18) Khamayacana (කම්මයචාන) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:43
9082018/05/1354. (16) Punnanumodana & Devanumodana (පුණ්‍යානුමෝදනා දේවානුමොදනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:09
9092018/05/13137. (8) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 8) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
9102018/05/13136. (7) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 7) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
9112018/05/13135. (6) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 6) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
9122018/05/13134. (5) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 5) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
9132018/05/13133. (4) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 4) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
9142018/05/13132. (3) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 3) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
9152018/05/13131. (2) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 2) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
9162018/05/13130. (1) Ariyavansha Deshana (අරියවංශ දේශනා 1) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
9172018/05/13129. (2) Thesththachana Wandanawa (තෙසත්තෑ ඥාණ වන්දනාව) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
9182018/05/13128. (1) Atawisi Piritha (අටවිසි පිරිත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
9192018/05/13127. (19) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 19) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:20
9202018/05/13126. (18) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 18) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:34
9212018/05/13125. (17) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 17) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:20:40
9222018/05/13124. (16) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 16) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:21:40
9232018/05/13123. (15) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 15) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:15:51
9242018/05/13122. (14) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 14) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:21
9252018/05/13121. (13) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 13) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:29
9262018/05/13120. (12) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 12) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:08
9272018/05/13119. (11) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 11) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:40
9282018/05/13118. (10) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 10) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:14
9292018/05/13117. (9) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 9) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:03
9302018/05/13116. (8) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 8) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:51
9312018/05/13115. (7) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 7) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:17
9322018/05/13114. (6) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 6) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:34
9332018/05/13113. (5) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 5) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:43
9342018/05/13112. (4) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 4) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:19
9352018/05/13111. (3) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 3) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:43
9362018/05/13110. (2) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 2) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:11
9372018/05/13109. (1) Sathipatthana Sutta (සතිපට්ඨාන සුතත 1) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:43
9382018/05/13108. (15) Khamayacana (කම්මයචාන) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:10
9392018/05/13107. (14) Patthana (පට්ඨාන) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:38
9402018/05/13106. (13) Punnanumodana & Devanumodana (පුණ්‍යානුමෝදනා දේවානුමොදනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:16
9412018/05/13105. (12) Vipassana Bhumi Patha (විපස්සනා භූමි පත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:38
9422018/05/13104. (11) Patthana (පට්ඨාන) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:58
9432018/05/13103. (10) Yamaka (යමක) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:49
9442018/05/13102. (9) Katha Vatthu Patha (කථා වත්තු පත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:05
9452018/05/13101. (8) Puggala Pannatti (පුග්ගල පන්නත්ති) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:28
9462018/05/13100. (7) Dhatu Katha (ධාතු කතා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:49
9472018/05/1391. (35) Tesattati Nyana Parittam (තෙසැත්තෑ ඥාණ පරිත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
9482018/05/1388. (32) Atanatiya Suttam II (ආටානාටිය සුත්තං 2) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:58
9492018/05/1387. (31) Tatiyaka Bhanavaram Nitthitam (තතියක භනවරම් නිතිනම්) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:10
9502018/05/1386. (30) Atanatiya Suttam I (ආටානාටිය සුත්තං 1) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:05
9512018/05/1385. (29) Saccavibhanga Suttam (සච්චවිභංහ සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
9522018/05/1383. (27) Parabhava Suttam (පරාභව සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:02
9532018/05/1382. (26) Kasibharadvaja Suttam (කසීභාරද්වාජ සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:52
9542018/05/1380. (24) Mahasamaya Suttam (මහාසමය සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:43
9552018/05/1378. (22) Isigili Suttam (ඉසගිලි සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
9562018/05/1377. (21) Girimananda Suttam (ගිරිමානන්ද සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:14
9572018/05/1373. (17) Dhajagga Parittam (ධජග්ග පරිත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:16
9582018/05/1369. (13) Mittanisamsa Suttam (මිත්තානිසංස සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:30
9592018/05/1384. (28) Aggika Bharadvaja Suttam (අග්ගික භාරද්වාජ සුත්තං ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:25
9602018/05/1381. (25) Alavaka Suttam (ආලවක සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:20
9612018/05/1379. (23) Dhammacakkappavattana Suttam (ධම්මචක්කපවත්තන සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:31
9622018/05/1376. (20) Maha Cunda thera Bojjahanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:56
9632018/05/1374. (18) Maha Kassapa thera Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:08
9642018/05/1372. (16) Suriya Parittam (සූරිය පරිත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:42
9652018/05/1371. (15) Chanda Parittam (කන්ධ පරිත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:29
9662018/05/1370. (14) Mora Parittam (මෝර පරිත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:28
9672018/05/1368. (12) Mettanisamsa Suttam (මෙත්තානිසංස සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:35
9682018/05/1367. (11) Khanda Parittam (කන්ධ පිරිත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:53
9692018/05/1366. (10) Karaniya Metta Suttam (කරණීය මෙත්ත සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:05
9702018/05/1365. (9) Ratana Suttam (රතන සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:24
9712018/05/1364. (8). Mahamangala Suttam (මහාමංගල සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:49
9722018/05/1363. (7) Dasadhamma Suttam (දසධම්ම සුත්තං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:27
9732018/05/1362. (6) Paccavekkhana (පච්චවෙක්ඛණා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:27
9742018/05/1361. (5) Dvattimsakaraya (ද්වත්තිංසාකාර) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:12
9752018/05/1360. (4) Samanera Panha (සාමණේර පන්හ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:56
9762018/05/1359. (3) Dasasikkhapadani (දසසික්ඛාපාදානි) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:51
9772018/05/1358. (2) Saranagamanam (සරණාගමනං) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:44
9782018/05/1357. (1) Aradhana (ආරාධනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:40
9792018/05/1355. (17) Patthana (පට්ඨාණ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:28
9802018/05/1353. (15) Sugatovadaya (සුගතෝවාදය) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:59
9812018/05/1352. (14) Uddisanadhitthanagatha (උද්ධිසන ධිට්ඨානගත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:38
9822018/05/1351. (13) Tilakkhanadigatha (තිලක්ඛණ දිගත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:48
9832018/05/1350. (12) Ovada Patimokkha (ඕවාද පාතිමෝක්ෂ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:59
9842018/05/1349. (11) Homage To The Past, Present & Future Buddhas - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:55
9852018/05/1348. (10) Khanda Paritta (කන්ධ පිරිත) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:15
9862018/05/1347. (9) Mora Paritta (මෝර සූත්‍රය) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:22
9872018/05/1346. (8) Karaniyametta Sutta (කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:47
9882018/05/1345. (7) Homage to the Buddha's Four Sacred Places - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:59
9892018/05/1344. (6) Te Sattati Nana Vandana (ථෙ සත්තති ඥාණ වන්දනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:28
9902018/05/1343. (5) Attharasahi Buddhaguna (අතතරසහි බුද්ධගුණ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:12
9912018/05/1342. (4) Sangha Vandana (සංඝ වන්දනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:50
9922018/05/1341. (3) Dhamma Vandana (ධම්ම වන්දනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:32
9932018/05/1340. (2) Buddha Vandana (බුද්ධ වන්දනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:26
9942018/05/1339. (1) Aradhana & Puja (ආරාධනා සහ පූජා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:39
9952018/05/1337. (21) Punnanumodana & Devanumodana (පුණ්‍යානුමෝදනා දේවානුමොදනා) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:09
9962018/05/1336. (20) The Buddhist Era - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:54
9972018/05/1335. (19) Patthana Dhamma (පට්ඨාන ධම්ම) Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:20
9982018/05/1334. (18) Paticcasamuppada Patha (Patiloma) (පටිච්චසමුප්පාද (පටිලෝම) ) Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:12
9992018/05/1333. (17) Paticcasamuppada Patha (Anuloma) (පටිච්චසමුප්පාද (අනුලෝම) ) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:56
10002018/05/1330. (14) Marananussati Bhavana (මරණානුස්සති භාවනාව) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:25
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2243)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.