නා උයනේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/05 03/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:19
22020/08/05 68/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:02
32020/08/05 67/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:43
42020/08/05 66/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:41
52020/08/05 65/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:38
62020/08/05 64/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:50
72020/08/05 63/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:05
82020/08/05 62/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:41
92020/08/05 61/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:31
102020/08/05 60/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:53
112020/08/05 59/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:56
122020/08/05 58/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:54
132020/08/05 57/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:30
142020/08/05 56/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:08
152020/08/05 55/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:33
162020/08/05 54/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:10
172020/08/05 53/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
182020/08/05 52/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:05
192020/08/05 51/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:53
202020/08/05 50/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:15
212020/08/05 49/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:11
222020/08/05 48/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:47
232020/08/05 47/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:42
242020/08/05 46/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:23
252020/08/05 45/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:01
262020/08/05 44/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:16
272020/08/05 43/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:02
282020/08/05 42/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:47
292020/08/05 41/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:46
302020/08/05 40/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:41
312020/08/05 39/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:38
322020/08/05 38/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:50
332020/08/05 37/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:53
342020/08/05 36/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:40
352020/08/05 35/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:17
362020/08/05 34/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:04
372020/08/05 33/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:23
382020/08/05 32/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:39
392020/08/05 31/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:57
402020/08/05 30/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:08
412020/08/05 29/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:57
422020/08/05 28/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:35
432020/08/05 27/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:39
442020/08/05 26/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:08
452020/08/05 25/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:18
462020/08/05 24/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:07
472020/08/05 23/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:48
482020/08/05 22/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:03
492020/08/05 21/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:21
502020/08/05 20/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:52
512020/08/05 19/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:42
522020/08/05 18/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:48
532020/08/05 17/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:04
542020/08/05 16/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:16
552020/08/05 15/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:08
562020/08/05 14/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:06
572020/08/05 13/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:46
582020/08/05 12/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:56
592020/08/05 10/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:19
602020/08/05 09/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:46
612020/08/05 08/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:00:50
622020/08/05 07/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:03
632020/08/05 06/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:09
642020/08/05 05/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:19
652020/08/05 04/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:29
662020/08/05 02/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:54
672020/08/05 01/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:53
682020/08/04Sadaham Sawana || අසුභ භාවනාව 4 නවසීවත් || Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:49
692020/08/04Sadaham Sawana || අසුභ භාවනාව 3 නවසීවත් || Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:07
702020/08/04 11/68 Asirimath Budumaga Piyasatahan - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:02
712020/08/03Nikini Poya ධර්ම දේශණාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero | Dharma Deshanawa | Bana හා Pirith 202000:55:28
722020/08/02Sadaham sawana - අසුභානුස්සති භාවනාව 1 - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:56
732020/08/01Sadaham Sawana - භාවනාව ගැන හඳුන්වාදීම Most Ven .Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:26
742020/08/01අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ භාවනා වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳ විස්තරය00:01:07
752020/08/01කුසලාකුසල ධර්ම | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:21:53
762020/08/01(2020 - 07 - 28) පූජ්‍ය නා - උයනේ අරියධම්ම හිමි - Ven. Na - Uyane Ariyadhamma Thero00:51:30
772020/07/30කුසලා ධම්මා | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:48
782020/07/29Sadaham Sawana - ධජග්ග සූත්‍රය - Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:33
792020/07/29Ven Nauyane Ariyadhamma Thero 2020 07 2800:51:30
802020/07/28Sadaham Sawana - නිවන අරමුණු කර සප්ත බෝධි අංග වැඩීම - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:40
812020/07/28Sadaham Sawana - සමාධිමත් කුසල් සිතක් ඇති කර ගන්නා ආකාරය Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:53
822020/07/27Sadaham Sawana -චක්‍රවර්ති සීහනාද සුත්‍රය - Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:31
832020/07/27Sadaham Sawana - බුද්ධානුස්සතිය වැඩීම -Most Ven . Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:26
842020/07/26Sadaham sawana - බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ඥාන - Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:19
852020/07/26Sadaham Sawana || අකීර්ති තපස් වත || Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:54
862020/07/26කෙටි අභිධර්ම දේශණාව | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:31
872020/07/25Sadaham sawana - විශාකා සිටු දේවියට දේශිත දානආනිශංස Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:01
882020/07/25Sadaham sawana - ඔබ දානය දිය යුත්තේ ඇයි Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:04
892020/07/25Sadaham sawana - දාන ආනිසංස Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:07
902020/07/23Sadaham sawana - මෙලොව පරලොව ඔබේ සැනසීම Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:18
912020/07/23සමත & විපස්සනා භාවනා අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:06:38
922020/07/22Sadaham sawana - අන්තරා භවයක් ගැන ඔබ දන්නවාද Most Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:40:00
932020/07/22කර්මය විපාකය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:19:56
942020/07/21(2020 - 07 - 20) පූජ්‍ය නා - උයනේ අරියධම්ම හිමි - Ven. Na - Uyane Ariyadhamma Thero00:57:06
952020/07/21Ven Nauyane Ariyadhammara Thero 2020 07 2000:52:45
962020/07/19Buduguna - බුදුගුණ අනන්තයි - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:30
972020/07/17Sadaham sawana - 04.රුවන් වැලි සෑ ධාතු ගර්භ වර්ණනාව 2 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:36
982020/07/17Sadaham sawana - 03. රුවන්වැලි සෑ ධාතු ගර්භ වර්ණනාව 1 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:23
992020/07/17Sadaham sawana - 07. සකස් කළ රුවැන්වැලි සෑ ස්තූපය පිළිබඳව Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:07
1002020/07/17Sadaham sawana - 06. රුවන් වැලි සෑ ධාතු නිධානය 2 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:15
1012020/07/17Sadaham sawana- 05.රුවන්වැලි සෑ ධාතු නිධානය 1 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:07
1022020/07/17Sadaham sawana - 02. රුවන් වැලි සෑය සෑදීම ආරම්භ කිරීම Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:04
1032020/07/17Sadaham sawana - 01. රුවන් වැලි සෑ චෛත්‍යය සකස් කිරීම Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:20:33
1042020/07/17අප්පමාද සූත්‍රය - Appamada Sutta | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:53
1052020/07/17ෂට් අසාධාරණ ඤාණ - Shat Asadarana Gnana | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:41
1062020/07/17බුද්ධ චරිතය - බුද්ධගයා වන්දනාව | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:18:39
1072020/07/17වර්තමානයේ පවතින ශාරීරික රෝගාබාධ භාවනාව මගින් සුවපත් කළ හැකියද ? | Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:08:25
1082020/07/17භාවනා කමටහන්, Ven Nauyane ariyadamma Thero, කුසල් අරණ00:12:50
1092020/07/16Sadaham sawana - දෙලොවට ම එකම පිළිවෙතක් Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:58
1102020/07/16Sadaham sawana - චිත්ත ආරක්ෂා ආනිසංස - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:45
1112020/07/13Sadaham sawana - බිම්බිසාර රජතුමා ගැන Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:42
1122020/07/13Sadaham sawana - ආර් ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:56
1132020/07/12Sadaham sawana - භාවනා ව වැඩෙන දේශනයෙන් නිවන් දොරටු විවෘත වේ Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:33:34
1142020/07/12Sadaham sawana -විශේෂ දහම් සාකච්ඡාව Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:45
1152020/07/12භවනා කමටහන් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:50
1162020/07/12ඔබත් පසුතැවෙනවා ද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:34
1172020/07/11Sadaham sawana ||චේතනා අභිසංකරණය ||most venarable Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:20
1182020/07/11Ven Na Uyane Ariyadhamma himi, abhidharmaya yanu kumakda?00:28:04
1192020/07/09Sadaham Sawana - මේ භවයේම සෝවාන් ඵලය ලබාගන්න- Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:13
1202020/07/08ආයු, වර්ණාදියෙන් වැඩීම පිණිස වැඩිය යුතු ධර්ම / පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නාහිමි #_බුද්ධානුසාසනා00:06:21
1212020/07/07අන්තරාබවය පිලිබඳව දේශනය00:40:00
1222020/07/07සබ්බ පාපස්ස අකරණං || Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:13
1232020/07/07අනුනට දිය හැකි පින්01:07:26
1242020/07/07ඉතිපිසෝ භගවා00:42:38
1252020/07/07- ,නිවනට මග පෙන්වන භාවනාව - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:00
1262020/07/07උපාදානයෙන් තොර වන්න00:49:15
1272020/07/077 July 202001:03:52
1282020/07/05Sadaham Sawana || භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය දේශනා කරන සේක || Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:52
1292020/07/05Nauyane Ariyadhamma Thero | සමථ විපස්සනා භාවනා මාර්ගය යනු කුමක්ද00:51:33
1302020/07/04Ven Na Uyane Ariyadhamma thero00:41:04
1312020/07/03අසුභ භාවනාව 0300:49:13
1322020/07/02අසුභ භාවනාව 0100:44:01
1332020/07/02දාන පාරමිතාව, Dana Paramithawa, Ven Nauyane ariyadamma Thero, කුසල් අරණ00:19:19
1342020/07/01අසුභ හාවනාව 0200:42:18
1352020/07/01පරාභව සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:36
1362020/07/01Nauyane Ariyadhamma Thero - සැමට පිහිට වන පින ගැන ඔබ දන්නවද?00:13:50
1372020/07/01Ven Na Uyane Ariyadhamma Himi, Girimananda sutra01:02:04
1382020/06/30Sadaham Sawana || උපාදානයෙන් තොර වන්න || Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:15
1392020/06/25සීලය යනු කුමක්ද? - Seelaya | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:51
1402020/06/25අනාතපිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:12
1412020/06/23අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දෙශනා ...00:51:33
1422020/06/22Sadaham sawana - ,නිවනට මග පෙන්වන භාවනාව - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:00
1432020/06/22භාවනාවට උපදෙස් ( අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි)00:04:50
1442020/06/21මහා සුදර්ශන ජාතක ධර්ම දේශනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Quarantine සමයේ හැකිතාක් ධර්මය අසමු)00:27:31
1452020/06/21Sadaham sawana - ඉතිපිසෝ භගවා - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:38
1462020/06/19Sadaham sawana - චත්ත මානවක සුත්‍රය Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:17
1472020/06/19Sadaham sawana - අනුනට දිය හැකි පින් - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:07:26
1482020/06/19අරියපරියේසන සූත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:09:01
1492020/06/19මහාපරිනිබ්බාණ සූත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:49
1502020/06/19සුභද්‍ර රහතන් වහන්සේ | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:18
1512020/06/19මහානිධාන සූත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:02:24
1522020/06/17Ven. Na Uyane Ariyadamma Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 170 - TV Didula01:24:09
1532020/06/16භාවනාව හැදින්වීම - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි ( සද්ධර්ම වර්ශා )00:51:33
1542020/06/16ප්‍රඥ්ඥා භාවනව ( දේවපුත්‌ත සංයුත්‌තය ) Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
1552020/06/15Sadaham Sawana || සබ්බ පාපස්ස අකරණං || Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:13
1562020/06/15Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:01
1572020/06/15Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
1582020/06/15Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:27
1592020/06/15Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:28
1602020/06/12නා උයනේ අරියධම්ම අනු නාහිමි ජිවන චරිතය Ariyadhamma maha thera life story01:27:48
1612020/06/12Nauyane Ariyadhamma Thero - Patichcha Samuppadaya00:46:48
1622020/06/12na uyane ariyadamma himi00:02:19
1632020/06/11Sadaham sawana - අන්තරාබවය පිලිබඳව දේශනය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:00
1642020/06/10Sadaham sawana - අප්පමාද සූත්‍රය - Ven.nauyane Ariyadhamma Thero.00:46:42
1652020/06/10සමතය හා විදර්ශනා වැඩිමෙ කමටහන්..00:54:24
1662020/06/06Sadaham sawana - චේතනාව බලපාන විදිය Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:16
1672020/06/06දෙව්ලොව Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:03
1682020/06/05Dhamma Padaya (ධම්ම පදය) - Appamada Waggaya (අප්පමාද වග්ගය) - Ven Nauyane Ariyadhamma thero00:07:15
1692020/06/05Sadaham sawana - පොසොන් පොහොයට දිය යුතු වටිනාකම - Most Ven Nauyane Ariyadhamma thero00:51:53
1702020/06/05පොසොන් පෝදා සිදු වූ සසුන් අසිරිය | Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero | Sirasa Dhamma00:04:57
1712020/06/04පොසොන් පොහොයේ වැදගත්කම. Poson pohoye vedagathkama, පුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ.00:04:40
1722020/06/04Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero | මිහිඳු මාහිමියන් දෙසූ ඇත් පා උපමා ධර්ම දේශනය | Sirasa Dhamma00:05:54
1732020/06/04Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero | සසුන රැකගනු වස් තරුණ භික්ෂුවකගේ වගකීම | Sirasa Dhamma00:06:21
1742020/06/04Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero | සිවි බුදු ඇසටම විෂය වූ මෙපින්බිම මහිමය | Sirasa Dhamma00:04:26
1752020/06/03සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැක​ මෛත්‍රිය පතුරුවා00:14:58
1762020/06/02Ven Na Uyane Ariyadhamma thero Parabawa sutra 09 05 201301:16:58
1772020/06/02Na Uyane Ariyadhamma thero Chethanawa00:15:06
1782020/06/02Na Uyane Ariyadhamma thero Ascharyawath Budhu Rajanan Wahanse00:41:49
1792020/06/01නිවනට පිවිසීමේ දොරටු පහ පූජ්‍යපාද නා උයනේ නා උයනේ අරියධම්ම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:57:07
1802020/05/31විදර්ශනාවට හා චතුරාර්ය සත්‍යයට නැංවීම - Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:26
1812020/05/30Budu bana01:01:27
1822020/05/30නිවන් මගට පැමිණීමේ දොරටු පහ පූජ්‍යපාද නා උයනේ නා උයනේ අරියධම්ම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:54:43
1832020/05/29Budu Bana01:01:27
1842020/05/2929 May 202000:14:22
1852020/05/29Seth Pirith Chanting By Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero and bhikkhus for Ven Pa Auk Sayadaw00:52:21
1862020/05/29නිවන් දකින්නට වඩන්න !!!00:44:55
1872020/05/28Sadaham sawana - ඉපදීම සහ මියයාම අතර - Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thero .00:40:00
1882020/05/28නිදහස් ජ්විතයක් ලබන්නට ඔබට....00:46:32
1892020/05/28පරම සුන්දර බුද්ධ රාජ්ජය !!!00:48:37
1902020/05/26මහ පිරිත් දේශනාව පූජනීය වන්දනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:27:44
1912020/05/26බලසම්පන්න සෙත් පිරිත් දේසනාව පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:43:54
1922020/05/26අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි00:15:06
1932020/05/26භාවනා ගැටලු අපවත් වී වදාළ පූජනීය වන්දනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමිගේ සදහම් ධර්ම කතිකාව00:54:18
1942020/05/25මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්ම හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:56:56
1952020/05/24Sadaham Sawana - නිවන් මඟ - Most Ven . Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:06
1962020/05/23සුපුබ්බණ්හ සුත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:21:25
1972020/05/23Nauyane ariyadhamma himi deshana 0200:29:43
1982020/05/22Late Most Ven Nayuyane Ariyadhamma Thero 2020 05 2200:56:23
1992020/05/21ම‌ෛත්‍රී භාවනාව අතිපූජ්‍ය නාඋයන‌ේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:46:38
2002020/05/19Maithree Bhawanawa (මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳ පැහැදිළි කිරීම) by Venerable Nauyane Ariyadhamma Thero.00:23:58
2012020/05/18Na Uyane Ariyadamma Thero - නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:05:59
2022020/05/17සීලය හා මෛත්‍රීයේ වටිනාකම, Ven Nauyane ariyadamma Thero, (කුසල් අරණ)00:14:21
2032020/05/17අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි - අන්තරාභවය00:17:34
2042020/05/14මෛත්‍රිය වැඩීම හා ආනපාන සතිය තුළින් මතක ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම00:41:30
2052020/05/13 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3401:05:47
2062020/05/13Nauyane ariyadhamma thero deshana 0100:30:14
2072020/05/10Ma pungngabhai sutta00:21:09
2082020/05/10ගිරිමානන්ද සූත්‍රය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:05
2092020/05/09Sadaham Sawana_ Anapanasathiya_ Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:27
2102020/05/09Ven Nauyane Ariyadhamma thero 2pm 17May11 Vesak 22.03.201300:58:23
2112020/05/09මරණසති භාවනාව අතිපූජ්‍ය නාඋයන‌ේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:43:10
2122020/05/08සීලානුස්සති භාවනාව අතිපූජ්‍ය නාඋයන‌ේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:39:38
2132020/05/08සුගතෝවාදය /sugatho wadaya00:34:11
2142020/05/08චිත්ත භාවනා සුත්‍රය/ bhawana suthraya00:28:46
2152020/05/08මහණදහම්( පැවිදි වීමට ) පිරීමට අවශ්‍ය ගුණාංග /Qualities of monk hood01:35:46
2162020/05/08Ven.na uyane ariyadhamma00:15:06
2172020/05/08Sadaham Sawana - මනස වැඩෙන මඟ - Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:15
2182020/05/07සියලු රෝග නිවාරණයට සුදුසු මහා බලගතු ජල පිරිත - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:12
2192020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3301:01:14
2202020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:56:07
2212020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:51:15
2222020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:37:42
2232020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:26:59
2242020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:26:40
2252020/05/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:18:42
2262020/05/07විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:19
2272020/05/07චිත්ත විශුද්ධිය - Na Uyane Ariyadhamma Maha Thera00:47:53
2282020/05/07Sadaham Sawana - Bagawath budu piyanan- Ven . Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:23
2292020/05/07දේවතානුමෝදනා ආනිසංස | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:20
2302020/05/06ද‌ේවතානුස්සති භාවනාව අතිපූජ්‍ය නාඋයන‌ේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:45:01
2312020/05/04Asirimath budu maga piya satahan most ven nauyane ariyadamma thero01:48:16
2322020/05/04Ven .Nauyane Ariyadhamma Thero || Agasaw Padawi00:34:23
2332020/05/03Sadaham Sawana - අනන්ත බුදුගුණ - Most Ven . Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:16
2342020/05/03Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Aneka Jathi Sansaran 2407201200:54:15
2352020/05/03මෛත්‍රී භාවනාවෙන් විපස්සනාවට | Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:58
2362020/05/03සතර සංග්‍රහ වස්තු | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:54
2372020/05/03 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:54:44
2382020/05/02Ven Nauyane Ariyadhamma Thero | 2020-04-27 | 08:00 AM00:54:44
2392020/05/02බුද්ධානුස්සති භාවනාව | Buddhanussathi Bhawanawa | Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero | #Rashmi_TV00:48:37
2402020/05/02භාවනා කර්මස්ථාන| Bawana Karmasthana | Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero | #Rashmi_TV00:02:32
2412020/05/02භාවනාව හැදින්වීම | Bawanawa hadinwima | Ven. Nauyane Aridamma Thero | #Rashmi_TV00:51:33
2422020/05/02බුදුරජානන් වහන්සේ දිනපතා කල අවවාදය (සුගතෝවාදය) - අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:13
2432020/05/02හැකි සෑමවිටම සිත පිරිසිදුව තබා ගනිමු - අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:30:10
2442020/05/02ගිහියෙක් හැටියට නිවාසයේ සිට භාවනා අරඹන්නේ කෙසේද Ven _Nā uyanē Ariyadhamma Svāmīnvahansē Thero00:09:25
2452020/05/01කමටහනක් ත‌ෝරාගැනීම most ven nauyane ariyadamma thero00:02:32
2462020/05/01ආනාපාන සති භාවනාව | Anapanasati Bawanawa | Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero | Part 02 | #Rashmi_TV00:53:40
2472020/05/01ආනාපාන සති භාවනාව | Anapanasati Bawanawa | Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero | Part 01 | #Rashmi_TV00:46:47
2482020/05/01බුදුරජාණන් වහන්සේ දින පතා දුන් අවවාද (සුගතෝවාදය ) සදහම් අසපුව00:04:22
2492020/05/01නිධිකණ්ඩ සූත්‍රය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:36
2502020/05/01ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඤාණය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:33
2512020/05/01ඉතො භො සුගතිං ගච්ඡ | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:52:51
2522020/05/01Maithree Bawanawa | මෛත‍්‍රී භාවනාව | Nauyane Ariyadhamma Thero | #Rashmi_TV00:46:32
2532020/04/30දෙන දානය මහත්ඵල වීමට නම් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:38
2542020/04/30විදර්ශනාවට හා චතුරාර්ය සත්‍යයට නැංවීම - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:27
2552020/04/30රැවන්වැලි මහා සෑ වන්දනාව - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:53
2562020/04/30සෝවාන් ඵලයෙන් අවබෝධ වන්නේ කුමක්ද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:28
2572020/04/30සතිය සිහිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:40
2582020/04/30සිත විසිරීම වලකන අසභය සහ මරණ සතිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:55
2592020/04/30නිවන් අවබෝධය දක්වාම පිහිට වන්නේ - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:51
2602020/04/30සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:39
2612020/04/30භාවනාවට පළිබෝද මොනවාද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:25
2622020/04/30ඔබගේ රෝගාබාධ භාවනාවට බාදාවක්ද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:41
2632020/04/30පටිච්චසමුප්පාද නිරෝධ ධර්ම - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:16
2642020/04/30භාවනාවෙන් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන අයුරැ - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:41
2652020/04/30අපායේ ආහාරය කුමක්ද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:35
2662020/04/30කුසල් රැස්කිරීම යනු සසර දික් කිරීමක්ද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:24
2672020/04/30මෙත්තා විහාරි යො භික්ඛු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:55
2682020/04/30සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:04
2692020/04/30බුද්ධෝ සෝ භගවා | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:47
2702020/04/30සම්මසන ඤාණය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:01
2712020/04/30සවස බුද්ධ වන්දනාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:39
2722020/04/30උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:57
2732020/04/30භාවනා කමටහන් | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:18:03
2742020/04/30සේක බල ධර්ම පහ | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:08:02
2752020/04/30සද්ධර්ම වර්ෂාව - ධර්ම සාකච්චාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:44
2762020/04/30ගහකාරක ගවේසන්තෝ | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:19
2772020/04/30චේතනාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:16
2782020/04/30නිවන් දොරටු Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:42
2792020/04/28Seth Pirith Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero and bhikkhus for Ven Pa Auk00:52:21
2802020/04/28නිවන් දොරටු Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:42
2812020/04/28(2020 - 04 - 27) පූජ්‍ය නා - උයනේ අරියධම්ම හිමි - Ven. Na - Uyane Ariyadhamma Thero00:54:43
2822020/04/28සම්‌මර්ශන ඥානය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:05
2832020/04/28සිතේ සමබරතාවයට භාවනාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:26
2842020/04/28විදර්ශනා වැඩීම | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:22:24
2852020/04/28අනිත්‍ය භාවනාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:23
2862020/04/28යොනිසෝ මනසිකාරයෙන් සමාධිය ගොඩනගා ගැනීම | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:44
2872020/04/28මහා සත්පුරුෂ දාන 05 | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:43
2882020/04/28සිල්වතුන්ට පූජා සත්කාර කිරීමේ ආනිශංස | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:10:23
2892020/04/28තම තමාගේ ජීවිතයට තම තමා ප්‍රියය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:22
2902020/04/28සිත දියුණු කිරීම | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:50:11
2912020/04/28ප්‍රමාද විහරණය සංසාර භයට හේතුවක් | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:36:51
2922020/04/28මහාකරුණා සමාපත්තිය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:59:24
2932020/04/28පට්ඨාන දේශණාව | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:27
2942020/04/28පත්තකම්ම සූත්‍රය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero01:02:44
2952020/04/28බණ ඇසීමේ ක්‍රම 3 | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:04:17
2962020/04/28නිවනට පිවිසීමේ දොරටු 05 | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:07:04
2972020/04/28දන් දිය යුත්තේ ඇයි? | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:02
2982020/04/28ආශ්චර්යවත් තථාගතයන් වහන්සේ | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:35:50
2992020/04/28අසිරිමත් බුද්ධ චරිතය | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:18:41
3002020/04/28අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු | Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:04:13
3012020/04/27නිවන් මඟට සමථ විපස්සනා භාවනා - Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:36
3022020/04/27විශුද්ධි මාර්ගයට අනුව මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:50
3032020/04/27පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම හිමියන්ගේ භාවනා අත්දැකීම් ︱ මෛත්‍රී භාවනාව - Ariyadhmma Thero's Practises00:22:34
3042020/04/27අප්‍රමාණ සුවයක් ගෙන දෙන අප්‍රමාදය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:18:43
3052020/04/27NAUYANE ARIYA DAMMA HIMI00:22:04
3062020/04/27ASIRIMATH BUDU MAGA PIYA SATAHAN,,ATHI PUJJA NAUYANE ARIYA DAMMA HIMI01:48:17
3072020/04/27NA UYANE ARIYA DAMMA HIMI,00:05:26
3082020/04/26 Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - Invitation to the Devas - දේවතා ආරාධනාව00:01:37
3092020/04/26අතිපූජනීය නාඋයනේ මාහිපාණන්වහන්සේ අපවත්වීම නිමිත්තෙන් 2017 වර්ෂයේදී සිදුවූ පිංකම් මාලාවේ මතක සටහන්00:20:54
3102020/04/25 Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - Birthday - 24.04.193901:48:16
3112020/04/25සිත විසිරීම වලකන අසුභය හා මරණ සතිය,Sitha Visarima,Ven Nauyane Ariyadamma Thero00:04:55
3122020/04/25Sadaham Sawana ° Niwan maga - Most. Ven. Nauyane Ariyadhamma Himi.00:59:57
3132020/04/23බුදුගුණ දෙවැනි කොටස. අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ස00:20:44
3142020/04/23Ven Na Uyane Ariyadhamma Himi Patichcha Samuppadaya 2 13.07.1900:48:20
3152020/04/23Na Uyane Ariyadhamma thero Patichcha Samuppadaya 01 13.07.1900:46:49
3162020/04/23අසිරිමත් බුදුමග පිය සටහන් Asirimath Budumaga Piyasatahan01:48:16
3172020/04/22128 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sumana Sutthaya (02)00:48:15
3182020/04/22127 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sumana Sutthaya (01)00:42:02
3192020/04/22126 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sumana Suttha Desana00:51:39
3202020/04/22125 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sumana sutta (Yathapi chando vimalo)00:31:07
3212020/04/22124 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sukho Buddhanan Uppado00:31:03
3222020/04/22123 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sognathi Dammocha (02)00:26:07
3232020/04/22122 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sognathi Dammocha (01)00:39:17
3242020/04/20අශුභ භාවනාව 06 most ven nauyane ariyadamma thero00:43:07
3252020/04/20121 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sithan unahan pathihanthi- I-seenasana dananisansa00:51:04
3262020/04/20120 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sita rekumen suva genade01:20:25
3272020/04/20119 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sethan Unhan Pathihanthi00:23:36
3282020/04/19අශුභ භාවනාව 05 most ven nauyane ariyadamma thero00:36:25
3292020/04/19අශුභ භාවනාව 04 most ven nauyane ariyadamma thero00:41:54
3302020/04/19117 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathpurisa Panchamani Bhikkawe sathpurisa danani00:38:22
3312020/04/19අශුභ භාවනාව 03 most ven nauyane ariyadamma thero00:49:12
3322020/04/19118 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Seelavanthe sudhajjahi ( Dhana parmaththa paramitha)00:25:32
3332020/04/19අශුභ භාවනාව 02 most ven nauyane ariyadamma thero00:42:19
3342020/04/18අශුභ භාවනාව 01 most ven nauyane ariyadamma thero00:44:01
3352020/04/18රතන සූත්‍රය 69 වරක් | Rathana Suthraya | අති පූජණීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ11:57:09
3362020/04/17බුද්ධානුස්සති භාවනාව most ven nauyane ariyadamma thero00:48:26
3372020/04/16භාවනාවට ඇරඹුමක් most ven nauyane ariyadamma thero00:51:33
3382020/04/15අනාපානසති භාවනාව මුල සිටම  ආරම්භ කරනා පිලිවෙල, සහ ධාන්‍ය මට්ටම් වලට ලගාවීමෙදී නිමිති පහල වන ආකාරය01:00:02
3392020/04/15Pansil (පන්සිල්) by Ven. Na Uyane Ariyadhamma Mahathero (පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ)00:06:01
3402020/04/13රතන සූත්‍රය 21 වරක් Rathana Suthraya අති පූජණීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ03:38:16
3412020/04/12 Happy New Year 2020! සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! Suba aluth awuruddhak wewaa!00:10:24
3422020/04/10Ascharyawath Budhu Rajanan Wahanse Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero YouTube00:41:48
3432020/04/09ලෝකේ ආරම්භය දැක ගන්නේ කෙසේ ද? ලෝකේ කෙලවර දැක ගන්නේ කෙසේ ද? පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහනාහිමි00:30:15
3442020/04/08සැදැහැ සිතින් ධර්මය ශ්‍රවණය කරමු..00:55:17
3452020/04/07දානානිසංස - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මහා ස්වාමීන්වහන්සේ00:24:54
3462020/04/07Ven Na Uyane Ariyadhamma Himi Arya Ashtangika Margaya 24.11.201600:55:52
3472020/04/07Ven Na Uyane Ariyadhamma himi Loka Dhathuwa 17.11.201200:30:12
3482020/03/31#පට්ඨාන සජ්ඣායනය00:41:09
3492020/03/30ඥාණ විභංග සූත්‍රය Ve. Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:50
3502020/03/29රතන සුත්‍රය යනු කුමක්ද? රතන සුත්‍රයේ බලය කොපමනද ? දැනුවත් වෙන්න | By Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero01:08:30
3512020/03/29රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන්ගේ හැමෝම සඟවපු ඇත්ත කතාව - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:01
3522020/03/28Ven Na Uyane Ariyadhamma Himi Apa kala pin an ayata diya hakida 01.08.201201:07:30
3532020/03/28Maha Mangala Suthraya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:47
3542020/03/28Karaneeya Meththa Suthraya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:03
3552020/03/28Rathana Suthraya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:22
3562020/03/28Ratana Sutta 21 Times|Rathana Suthraya| රතන සූත්‍රය 21 වරක්|Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero03:37:24
3572020/03/28 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - Seth Pirith - Ratana Sutta - මහා බලසම්පන්න ආරක්ෂා රතන සූත්‍රය00:11:42
3582020/03/27බොජනයේ මත්රාඤ්ඤතාව01:01:16
3592020/03/27චක්‍රවර්ති සිංහනාද සුත්‍රය/chakrawarthi sinhanada s00:51:41
3602020/03/27රතන සුත්‍රය /Ratana Sutta00:10:26
3612020/03/27Ratana Sutta | රතන සූත්‍රය | Seth Pirith | Shrawaka TV | Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:10:46
3622020/03/26#The_most important Buddhist advice… for my life00:05:44
3632020/03/24 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත්පිරිත් හා බණ - Dhamma sermon Bana 2200:26:16
3642020/03/23ජය පිරිත.00:03:22
3652020/03/22 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - Bhavathu Sabbha - සියලුදෙනාටම සෙත් පතා - සබ්බිතියෝ x 21 times00:29:32
3662020/03/22 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - Bhavathu Sabbha - සියලුදෙනාටම සෙත් පතා - සබ්බිතියෝ00:01:25
3672020/03/22Ven Na Uyane Ariyadhamma himi Appamada sutra 03.06.201200:44:05
3682020/03/20Rathana Suthraya රතන සූත් රය 21 වරක් අති පූජණීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ -Divine Video UK03:38:17
3692020/03/20රතන සූත්‍රය 21 වරක් - Rathana Suthraya | Rathana Suthraya Sinhala | Seth Pirith - Divine Video UK03:38:16
3702020/03/20Maara Concept In Buddhism | ඇත්තටම මාරයා යනු කවරෙක්ද ?| Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Himi.00:12:59
3712020/03/19RATHANA SUTTA මුළු දවසම රතන සුත්රය සජ්ජයනා කිරීම01:09:40
3722020/03/19Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Sathara Bambha Viharana 30.12.201400:55:47
3732020/03/17රතන සූත්‍රය 21 වරක් | Rathana Suthraya | අති පූජණීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ03:38:16
3742020/03/15ven na uyane ariyadhamma thero maithree bawana 31 03 201900:46:32
3752020/03/12රතන සූත්‍රය 21 වරක් | Rathana Suthraya | අති පූජණීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ03:38:17
3762020/03/09දස සඥ්ඥාව - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:08
3772020/03/09ven na uyane ariyadhamma himi anapanasathi bawana 08.02.201201:16:33
3782020/03/08 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - දේවතානුස්සති භාවනාව - Dhamma sermon Bana 2200:44:36
3792020/03/06ආර්‍ය්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:47
3802020/03/05පංච නීවරණ Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:34
3812020/03/01ven na uyane ariyadhamma himi asuba bawana 10.09.201800:44:11
3822020/02/24නිවන් මග - සප්ත විශුද්ධිය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
3832020/02/23නිවසේදි භාවනාවට උපදෙස් - Niwasedi Bhawanawata Upades.00:05:04
3842020/02/21සම්පත්ති සතර සහ විපත්ති සතර (කර්ම විග්‍රහය) Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:14:28
3852020/02/21arya ashthangika margaya00:55:51
3862020/02/20සිත වඩන්නේ කෙසේද? Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:29
3872020/02/19පින් අනුමෝදන් කල යුත්තේ ඇයි? Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:56
3882020/02/15සිතේ සමබරතාවයට භාවනා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:57:27
3892020/02/15හැකි සෑම විටම සිත පිරිසිඳුව තබාගමු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:13
3902020/02/15සිත දියුණු කිරීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:26
3912020/02/1068 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ථෙරාසභො යථින්දනාථො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:02
3922020/02/1067 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අනාගත වංශය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:37:44
3932020/02/1066 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - චුද්දස වශීය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:10:43
3942020/02/1065 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සංස්කාරෝපේක්ෂාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:38
3952020/02/1064 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - මාර්ගෝපදේශකයන් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:10:52
3962020/02/1063 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - බිඳීම දැකීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:07:05
3972020/02/1062 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සුවිශේෂත්වය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:41
3982020/02/1061 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - උදයවය දැකීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:13:33
3992020/02/1060 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - භාවනාවට බාධක - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:54
4002020/02/1059 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අසුභ භාවනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:56
4012020/02/1058 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - නාමරූප සප්ත විපස්සනා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:08:56
4022020/02/1057 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - නාහිමි දින චරියාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:16:32
4032020/02/1056 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සතළිසාකාර විපස්සනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:08
4042020/02/1055 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සංස්කාර විශේෂත්වය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:33
4052020/02/1054 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පා අවුක් භාවනාවට පෙර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:03:10
4062020/02/1053 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අඛණ්ඩ ගමන්මග - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:24:23
4072020/02/1052 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සතිමත් බව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:14:05
4082020/02/1051 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - මොහඳුරින් සැබෑවට - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:14:55
4092020/02/1050 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - බෝසත් ධර්මතා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:15
4102020/02/1049 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අරූපතල සමාධි සිත - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:09:13
4112020/02/1048 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සිතට නිවාඩුවක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:08:48
4122020/02/1047 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සමාහිත සිතක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:07:43
4132020/02/1046 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - වැඩූ භාවනා ක්‍රම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:32:27
4142020/02/1045 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පෙරුම්දම් සලකුණු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:01
4152020/02/1044 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ප්‍රාර්ථනා ප්‍රණිධිය- Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:37:16
4162020/02/1043 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:18:05
4172020/02/1042 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පා අවුක් භාවනා මාර්ගය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:08:48
4182020/02/1041 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - වැඩූ බුදුගුණ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:46
4192020/02/0940 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ඉසිලූ ශාසනික ධූර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:00:41
4202020/02/0939 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - විශේෂ දායක දායිකාවෝ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:07:40
4212020/02/0938 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - මිතුරන් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:50
4222020/02/0937 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - වැඩූ කමටහන් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:53
4232020/02/09ආනාපානසතිය 2 Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:46
4242020/02/0936 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පිරූ ධූත ගුණ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:00:40
4252020/02/0935 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - විශේෂ පුණ්‍ය කර්ම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:13:18
4262020/02/0934 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - විදේශ ගමන් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:18:06
4272020/02/0933 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - දඹදිව වන්දනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:23
4282020/02/0932 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සම්පාදිත ධර්ම ග්‍රන්ථ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:39
4292020/02/0931 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - භාවනා පන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:57
4302020/02/0930 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - වස් විසූ ස්ථාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:13:10
4312020/02/0929 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - වාචෝද්ගත කිරීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:57
4322020/02/0928 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අධි ශීල උපසම්පදාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:35
4332020/02/0927 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අධ්‍යයන සමය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:39
4342020/02/0926 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ආචාර්ය උපාධ්‍යාය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:03:08
4352020/02/0825 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සාමණේර සමය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:09:19
4362020/02/0824 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ශාසන ප්‍රවුජ්‍යාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:07
4372020/02/0823 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - යෝගාශ්‍රමයට පැමිණීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:03:48
4382020/02/0822 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පණ්ඩුපලාස සමය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:06:04
4392020/02/0821 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ගෘහාභිනිෂ්ක්‍රමණය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:10:23
4402020/02/0820 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:07:53
4412020/02/0819 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - නා උයනේ උදාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:43
4422020/02/0818 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - මෑණියන්ගේ අභාවය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:49
4432020/02/08ආනාපානසතිය 1 Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:54
4442020/02/08Nawam Full Moon Poyaday (නවම් පුන්පොහෝ දින වැද්ගත්කම) By Most Venerable Nauyane Ariyadhamma Himi.00:09:50
4452020/02/07භාවනාව ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද? Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:33
4462020/02/06 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2101:04:03
4472020/02/06භාවනාව යනු කුමක්ද? Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:11
4482020/02/03තෙසැත්තෑ ඥාන පුජාව - Tesattati Nyana Parittam - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
4492020/02/0217 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - දහම් පාසල - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:04
4502020/02/0216 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ප්‍රථම සීල සමාදානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:16
4512020/02/0215 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ප්‍රථම සීල සමාදානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:06:08
4522020/02/0214 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ශාසනික සග පරපුර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:06
4532020/02/0213 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - විහාරාධිපති නාහිමි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:46
4542020/02/0212 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ආශ්‍රිත විහාරස්ථාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:00:56
4552020/02/0211 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පාසල හා ගුරුවරු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:02
4562020/02/02අරිය පරියේසන සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:55
4572020/01/31අනුත්තරිය ධම්ම සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:05
4582020/01/29Upeksha Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:36
4592020/01/29Upasamanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:40
4602020/01/29Thejo Kasina Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:18
4612020/01/29Seelanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:33
4622020/01/29Sanganussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:06
4632020/01/29Muditha Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:39
4642020/01/29Marananussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
4652020/01/29Maithree Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
4662020/01/29Kayagatha Sathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:07
4672020/01/29Karuna Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:49
4682020/01/29Patichcha Samuppadaya 2 Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:19
4692020/01/29Patichcha Samuppadaya 1 Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:49
4702020/01/29Dhammanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:16
4712020/01/29Devathanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:55
4722020/01/29Chethanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:15:06
4732020/01/29Chaganussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:12
4742020/01/29Buddhanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
4752020/01/29Bawanawa Hadunagamu Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:33
4762020/01/29Bawana Karmasthana Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:32
4772020/01/29Asuba Bawanawa 6 Nawaseewathikaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:12
4782020/01/29Asuba Bawanawa 5 Nawaseewathikaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:24
4792020/01/29Asuba Bawanawa 4 Nawaseewathikaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:55
4802020/01/29Asuba Bawanawa 3 Nawaseewathikaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
4812020/01/29Asuba Bawanawa 2 Nawaseewathikaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:19
4822020/01/29Asuba Bawanawa 1 Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:02
4832020/01/29Anapanasati Bawanawa 2 Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:40
4842020/01/29Anapanasati Bawanawa 1 Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:47
4852020/01/28Ven Na Uyane Ariyadhamma himi Atharamaga Nonawathee Niwanata 05.08.201200:56:23
4862020/01/28අච්චරා සංඝාත සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:34
4872020/01/267. Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - 6.30am 14May201900:49:33
4882020/01/2612. Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - Girimananda Sutta AN - 19May201900:57:26
4892020/01/24දේවදූත සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:32
4902020/01/23පණ්ඩිත පඥ්ඥත්ත සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:23
4912020/01/23තුච්ඡ පොටිල තෙරැැන් පිලිබද කතාව - නා උයනේ අරියධම්ම හිමියන්00:12:50
4922020/01/23පින,පව් දෙක සංස්කාර වන්නේ කෙසේද/ Pin,Pau Sanskara Wanne kohomada Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:56
4932020/01/19කල්ප වෘක්ෂය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:33
4942020/01/18මහා පුරිස විතක්ක සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:41
4952020/01/18Sarala Bawanawak /කාර්ය බහුල ජීවිතයේදි සරලවම කල හැකි භාවනාවක් - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:15
4962020/01/16ven na uyane ariyadhamma himi maithree bawana karana hati 09.05.201300:18:50
4972020/01/14ven na uyane ariyadhamma himi dewulowa 26.10.201300:31:07
4982020/01/11අප්පමාද සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:51
4992020/01/10සිත නිවන බුදු බණ 133 Most Ven Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:44:14
5002020/01/10සිත නිවන බුදු බණ 151 Most Ven Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:41:45
5012020/01/09සිත නිවන බුදු බණ 95 Most Ven Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019 06 2500:42:52
5022020/01/06අති පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:52:12
5032020/01/05ප්‍රඥාවන්තයින්ට පමණක් උරුම ශ්‍රී සද්ධර්මය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:12
5042020/01/03Asuba Bawanawa ha Vidarsanawa, අසුභ භාවනාව හා විදර්ශනාව, Ven Nauyane Ariyadamma Thero00:04:55
5052020/01/02Ratana Sutta රතන සූත්‍රය Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:51
5062020/01/01Na Uyane Ariyadhamma Thero Maithree Wadamu 09.05.201301:02:57
5072020/01/01දස සංයෝජන Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:08
5082020/01/01පටිච්ච සමුප්පාදය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:59
5092019/12/31පින් දීම - Bana - Dharma Deshana - Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Nayaka Thero01:06:54
5102019/12/29ආටානාටිය පිරිත00:09:06
5112019/12/29අංගුලිමාල පිරිත00:01:08
5122019/12/29මෝර පිරිත00:02:26
5132019/12/29සල්ලේක සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:26
5142019/12/29ඛන්ධ පිරිත00:02:11
5152019/12/29අග්ගඥ්ඥ සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:40
5162019/12/29පත්තකම්ම සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:03
5172019/12/28සද්ධා ජාත සූත්‍රය Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:38
5182019/12/28දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:45
5192019/12/24මෛත්‍රී භාවනාව Ven, Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:46
5202019/12/24චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:29
5212019/12/24සද්ධා ජාත සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:38
5222019/12/24සුමනා සූත්‍රය Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:52
5232019/12/24සුනාමි අනුස්මරණ පිංකම - Bana- Dharmadeshana - Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Mahanayaka Thero00:49:48
5242019/12/24සතර බ්‍රහ්ම විහරණ Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:46
5252019/12/1910 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - අකුරුකරණය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:19
5262019/12/1909 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පෙළපත හා ගිහි නම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:00:46
5272019/12/1908 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - සොහොයුරු සොහොයුරියෝ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:00:50
5282019/12/1907 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - දෙමව්පියවරු - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:02:03
5292019/12/1906 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ජන්ම භූමිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:04:09
5302019/12/1905 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - උපත - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:05:20
5312019/12/1904 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පිං පැතුම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:29
5322019/12/1903 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - හැඳින්වීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:08:20
5332019/12/1902 - අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - පූජා වේවා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:54
5342019/12/1901 අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් - ස්වයංචරිතාපදානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero (Audio Book)00:01:54
5352019/12/18කළ්‍යාණමිත්‍ර සේවනය00:53:00
5362019/12/18යෝනිසෝ මනසිකාරය- Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:42
5372019/12/17බුද්ධ පූජාවකදී නිවැරදිව ගාථා කියන්නේ මෙහෙමයි...00:14:34
5382019/12/172010 Abhidharma Sammanthranaya Nauyane Ariyadhamma Mahathero01:45:48
5392019/12/12බුද්ධ ගුණා අචින්තියා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:51
5402019/12/12උපේක්ෂා භාවනාව Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:45
5412019/12/12කරුණා භාවනාව Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:50
5422019/12/12මුදිතා භාවනාව Ven.Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:47
5432019/12/12මෛත්‍රී භාවනාව Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:46
5442019/12/11නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහණ්සේ ගුණානුස්මරණය, සුදුගල ආරණය සේනාසනය , #2019.09.0700:12:11
5452019/12/11කරුණා භාවනාව Karuna Bawanava00:45:57
5462019/12/11 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - බෝධි වන්දනා හා තෙසැත්තැඤාණ වන්දනාව - Dhamma sermon Bana 2001:20:33
5472019/12/08Ven Na Uyane Ariyadhamma thero Niwanata maga 10.09.201601:03:53
5482019/12/07 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - චෛත්‍ය පුජාව හා පුණ්‍ය අනුමෝදනාව - Dhamma sermon Bana 1900:37:01
5492019/12/06සෝවාන් මාර්ගය- Ven. Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:23
5502019/12/03Ven Nauyane Ariyadhamma Thero සෝවාන් මාර්ගය සහ වැඩිය යුතු මාර්ග සතර00:36:16
5512019/12/02නා උයනේ අරියධම්ම අනු නාහිමි ජිවන චරිතයෙන් බිදක් Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero Life Story01:27:48
5522019/12/02Asirimath Budumaga - Na Uyana Ariyadhamma maha thero05:45:57
5532019/11/30Nauyane Ariyadhamma Thero 03 (Dewadutha suthraya)00:53:50
5542019/11/30Nauyane Ariyadhamma thero Deshana 0200:49:01
5552019/11/29Nauyane Ariyadhamma thero Deshana 0100:56:31
5562019/11/26උපේක්ෂා භාවනාව (භාවනා - සමථ - 21) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:36
5572019/11/26මුදිතා භාවනාව (භාවනා - සමථ - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:36:39
5582019/11/26කරුණා භාවනාව (භාවනා - සමථ - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:45:43
5592019/11/26මෛත්‍රී භාවනාව (භාවනා - සමථ - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:32
5602019/11/26ආනාපානසති භාවනාව - 02 (භාවනා - සමථ - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:40
5612019/11/26ආනාපානසති භාවනාව - 01 (භාවනා - සමථ - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:47
5622019/11/26කායගතාසති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:06
5632019/11/26මරණානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:43:05
5642019/11/26උපසමානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:33
5652019/11/26දේවතානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:55
5662019/11/26චාගානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:04
5672019/11/25සීලානුස්සති භාවනාව - 10 (භාවනා - සමථ - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:39:32
5682019/11/25සංඝානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:45:59
5692019/11/25ධම්මානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:52:16
5702019/11/25බුද්ධානුස්සති භාවනාව (භාවනා - සමථ - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:37
5712019/11/25අසුභ භාවනාව - නවසීවථිකය - 06 (භාවනා - සමථ - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:43:14
5722019/11/25අසුභ භාවනාව - නවසීවථිකය - 05 (භාවනා - සමථ - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:36:28
5732019/11/25අසුභ භාවනාව - නවසීවථිකය - 04 (භාවනා - සමථ - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:41:54
5742019/11/25අසුභ භාවනාව - නවසීවථිකය - 03 (භාවනා - සමථ - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:13
5752019/11/25අසුභ භාවනාව - නවසීවථිකය - 02 (භාවනා - සමථ - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:18
5762019/11/25අසුභ භාවනාව - 01 (භාවනා - සමථ - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:43:55
5772019/11/25භාවනා ගැන හඳුන්වාදීම (භාවනා - සමථ - 00) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:32
5782019/11/24සුමන මලාකාරයාගේ කථාව/Sumana malakara thumage katha watsthuwa00:19:11
5792019/11/24Kusal Kirima Saha Kusalanisansa කුසල් කිරීම,කුසලානිසංස 17 nauyane ariyadhamma thero 144 X 25601:17:58
5802019/11/24Chithth Bawana Sutta චිත්ත භාවනා සුත්‍රය 61 Ven Nauyane Ariyadhamma Himi 240 X 42601:19:52
5812019/11/24Anapanasathiya anapanasati bhavana ආනාපානාසතිය 8 ven nauyane ariyadhamma maha thero 144 X 25600:59:26
5822019/11/22මාතා පෙත්ති භරං ජන්තුං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:27
5832019/11/22මග්ගානට්ඨඞ්ගිකො සෙට්ඨො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:56:25
5842019/11/22උදකඤ්හි නයන්ති නෙත්තිකා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:22
5852019/11/22පථබ්‍යා එකරජ්ජෙන (සෝතාපත්ති ඵල වර්ණනා) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:36
5862019/11/22දූරෙ සන්තො පකාසෙන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:22:05
5872019/11/22අඤ්ඤා හි ලාභූපනිසා අඤ්ඤා නිබ්බානගාමිනී - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:27
5882019/11/22සාරඤ්ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:59
5892019/11/22උට්ඨානෙනප්පමාදෙන සංයමෙන දමෙන ච - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:18
5902019/11/22න තං මාතා පිතං කයිරා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:58
5912019/11/21මෛත්‍රී පාරමිතා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:20:26
5922019/11/21මෛත්‍රී භාවනා උපදෙස් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:41:59
5932019/11/21මෙත්තානිසංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:18
5942019/11/21ආනාපානසති සමාධි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:00
5952019/11/21ආනාපානසති අනුසස් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:47
5962019/11/19දේවතානුස්සති භාවනාව Devathanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero 360 X 64000:44:55
5972019/11/19භාවනාව හැඳින්වීම Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero 240 X 42600:51:33
5982019/11/16පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:15:41
5992019/11/16අගසව් පදවි පිරිනැමීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:18
6002019/11/16පත්තකම්ම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:48
6012019/11/16මහා කප්පින රහත් තෙරණු වත - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:05
6022019/11/16බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පංච මහා තේජස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:37:47
6032019/11/16සීලයේ අානිසංස සිව්වන කොටස - seelaye anisansa 0400:15:35
6042019/11/14සෝතාපත්ති ඵල වර්ණනා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:48
6052019/11/14අතරමග නොනැවතී නිවනට - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:56:24
6062019/11/14සිත ‍රැකුමෙන් සුව ගෙනදේ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:19:51
6072019/11/14දෙලොවම සනසන එකම ධර්මයක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:30
6082019/11/14දන් දිය යුත්තේ ඇයි? - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:11
6092019/11/10Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Sowan Margaya 18111400:36:23
6102019/11/09Maithree Bawanawa Wadamu - මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:25
6112019/11/06Marananussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
6122019/11/05සීලයේ අානිසංස දෙවන කොටස - seelaye anisansa 0300:09:20
6132019/11/04සිත නිවන බුදු බණ - 151 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019.11.03 - 05.01 පූජ්‍ය නාඋයනේ00:41:45
6142019/11/03Na Uyane Ariyadhamma thero Dajagga sutra00:25:44
6152019/11/03Na Uyane Ariyadhamma maha thero sumana malkaruge mal poojawa00:19:35
6162019/11/02Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha thero Dakshina Vibanga sutra00:36:45
6172019/11/02Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Katina Upades00:13:29
6182019/11/01Na Uyane Ariyadhamma Himi Aggasmin Dhanan Dhadathan00:10:00
6192019/11/01සීලයේ අානිසංස දෙවන කොටස - seelaye anisansa 0200:09:18
6202019/10/31සීලයේ අානිසංස පළමු කොටස - seelaye anisansa 0100:14:02
6212019/10/29ද්වේෂය මැඩිම හා පුණ්‍ය ඉර්ධිය00:04:18
6222019/10/29ලුණු රස බැලිම හොදද? .. lunurasa balima hodada00:03:30
6232019/10/29සිහිසුන් නැති අයෙග් මරණින් මතු උපත00:03:49
6242019/10/29බුදු හිමි අජන්‍ය පුරුෂයා යැයි හැදින්වීම - ajanya purushaya00:03:17
6252019/10/28සංඛාර උපෙක්ඛා ඥාණය sankara upekka gchanaya00:04:17
6262019/10/28අභිනිහාර පූජාව හා අනින්ජ සමාධිය00:02:31
6272019/10/28ධාතු මනිසිකාරය කරන විදිය - dhathu manisikaraya00:03:51
6282019/10/28සමථයෙන් විදර්ශනාවට යන හැටි - SAMATHAYEN VIDHARSHANAWATA00:04:36
6292019/10/28බුද්ධ ශ්‍රි ශරිරය දිරාපත් වෙනවාද?.00:06:53
6302019/10/26ඒදිනෙදා ජීවිතයේ පුහුණුවට මෛත්‍රි භාවනාක් - Maithree Bhavanawa00:03:14
6312019/10/26මෛත්‍රීය භාවණාව බුදු ගුණ,සදහම්,සංඝ ගුණ අනන්තයි00:05:08
6322019/10/26සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැකි ක්‍රමයක් -​ මෛත්‍රිය00:14:59
6332019/10/26නාම රුප - nama rupa00:02:29
6342019/10/26අන්තරාභවයේ සත්‍යය දැනගන්න00:21:20
6352019/10/26පංචවිධ නෙයිය ධර්මය panchavida neyya dharmya00:08:21
6362019/10/24Damma discussion 55ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:32
6372019/10/24Damma discussion 56ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:46
6382019/10/23මහා චක්කවත්තී සීහනාද සූත්‍රය - Ven Na Uyane Thero01:05:33
6392019/10/20Damma discussion 54ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:26:16
6402019/10/15Na Uyane Ariyadhamma himi Attanan Chethiyan Jagngna00:14:31
6412019/10/15Na Uyane Ariyadhamma himi Ayun Arogan Wannam00:06:51
6422019/10/13Na Uyane Ariyadhamma Thero Seelaya bideemata hethu00:07:17
6432019/10/13Na Uyane Ariyadhamma thero Agra Wasthu00:10:00
6442019/10/13Na Uyane Ariyadhamma maha thero Maha Akeerthi Jathakaya00:16:28
6452019/10/13Na Uyane Ariyadhamma Thero Pihitak labena saranak00:15:41
6462019/10/13Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero_Arogya Paramalaba00:10:34
6472019/10/13Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero samma panihitha sitha trial 000:07:03
6482019/10/11Damma discussion 53ven Nauyane Ariyadhamma maha thero 100:27:56
6492019/10/11Damma discussion 51ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:08
6502019/10/11Damma discussion 52ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:11
6512019/10/11Ven Na Uyane Ariyadhamma Thero Sihanada sutra part 200:32:38
6522019/10/10බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bawanawa00:48:37
6532019/10/09Na Uyane Ariyadhamma thero sihanada sutra part 100:33:27
6542019/10/06Damma discussion 50ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:53
6552019/10/06Damma discussion 49ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:09
6562019/10/06Damma discussion 48ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:28:22
6572019/10/06Damma discussion 47ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:23
6582019/10/05Damma discussion 46ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:11:49
6592019/10/05Damma discussion 45ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:15:54
6602019/10/05Damma discussion 44ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:05:41
6612019/10/05Damma discussion 43ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:55
6622019/10/01Damma discussion 41ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:12:30
6632019/09/28භාවනාව හැඳින්වීම - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:33
6642019/09/27 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:49:10
6652019/09/24Damma discussion 40ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:08:26
6662019/09/24Damma discussion 42ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:26
6672019/09/23Damma discussion 39ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:06
6682019/09/23Damma discussion 38 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:54
6692019/09/23Damma discussion 37 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:39
6702019/09/22Damma discussion 36 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:15:48
6712019/09/22Damma discussion 35 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:07:45
6722019/09/22Damma discussion 34 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:22
6732019/09/21බුදුගුණ පලවෙනි කොටස. අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ස00:21:51
6742019/09/20Damma discussion 32 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:31:41
6752019/09/20Damma discussion 33 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:11:59
6762019/09/19සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග01:09:07
6772019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:44:17
6782019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1601:00:18
6792019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:27:14
6802019/09/18Damma discussion 31 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:16
6812019/09/18Damma discussion 30 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:15
6822019/09/17see My great two teachers together through my camera00:05:20
6832019/09/16Aharaya thanhawen thorawa ganimu (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)01:01:48
6842019/09/16Damma discussion 29 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:13
6852019/09/16Damma discussion 28 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:24:33
6862019/09/16Damma discussion 27 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:12:40
6872019/09/16චක්‍රවර්ති සිංහනාද සූත්‍රය01:33:34
6882019/09/16Ven Nauyane Ariyadhamma Thero සෝවාන් මාර්ගය සහ වැඩිය යුතු මාර්ග සතර00:36:16
6892019/09/16අභිධර්මය යනු කුමක්ද00:27:16
6902019/09/13Bawana Karmasthana - Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:32
6912019/09/13Damma discussion 26 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:19
6922019/09/13Damma discussion 25 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:44
6932019/09/13Binara Poya Day - Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:14
6942019/09/12සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග00:12:00
6952019/09/11Damma discussion 24 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:44
6962019/09/11මාරයා යනු කවුද ? පූජ්‍ය පාද නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශණය අංක 01 සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාත00:12:12
6972019/09/10Damma discussion 23 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:21
6982019/09/10Damma discussion 22 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:10
6992019/09/10Damma discussion 21 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:55
7002019/09/08ධජග්ග සූත්‍රය දම් දෙසුම- පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:27:01
7012019/09/08Damma discussion 20 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:22
7022019/09/08Damma discussion 19 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:14:56
7032019/09/08Damma discussion 18 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:36
7042019/09/08Damma discussion 17 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:16
7052019/09/08Damma discussion 16 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:35
7062019/09/07Damma discussion 15 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:25
7072019/09/07Damma discussion 14 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:13:57
7082019/09/07Damma discussion 13 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:21:16
7092019/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019.09.07 - 20.00 අති පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන00:52:12
7102019/09/07සිත නිවන බුදු බණ - 133 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.09.07 - 05.00  පූජ්‍ය නාඋයනේ00:44:14
7112019/09/06Anapanasathiya anapanasati bhavana - ආනාපානාසතිය - ven nauyane ariyadhamma maha thero00:59:25
7122019/09/06Sita Reka Geneema - සිත රැකගැනීම - Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
7132019/09/06Chethanawa---Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
7142019/09/05 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 3 - Dhamma sermon Bana 1400:29:40
7152019/09/03 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 2 - Dhamma sermon Bana 1300:39:21
7162019/09/03Damma discussion 12Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:04
7172019/09/03Damma discussion 10Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:28
7182019/09/03Damma discussion 11Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:52
7192019/09/03Damma discussion (Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:25:56
7202019/09/02 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 1 - Dhamma sermon Bana 1200:57:44
7212019/09/02Damma discussion 08 (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:21:15
7222019/09/01AppramadayaVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:58
7232019/09/01Anekajathi sansaranVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:51:15
7242019/08/31Yonisomanasikaraya by Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:59:11
7252019/08/24Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thero00:57:07
7262019/08/23 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ආශිර්වාද/Ashirwadha - Dhamma sermon Bana 1100:07:19
7272019/08/21 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අලෝක පූජාවක් (වන්දනා) - Dhamma sermon Bana 1000:53:37
7282019/08/21Chithth Bawana Sutta - චිත්ත භාවනා සුත්‍රය Ven Nauyane Ariyadhamma Himi01:19:51
7292019/08/21The Funeral of Nauyane Ariyadhamma maha thera(Full)02:49:22
7302019/08/20 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අනුශාසනාවක් සමග බුද්ධ වන්දනාව - Dhamma sermon Bana 801:12:07
7312019/08/18Damma discussion 06 (Ven. Nauyane Ariyadamma maha thera)00:23:47
7322019/08/18Damma discussion 03(Ven.Nauyane Ariyadhamma maha thera)00:18:53
7332019/08/18Damma discussion with ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera-0200:22:53
7342019/08/18Golden damma discussion with Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera00:23:28
7352019/08/17(ලක්කන සුත්‍රය)Lakkana suthraya by maha thera Nauyane Ariyadhamma.01:25:31
7362019/08/16පිරිත් දේශනාවේ අවසානය Awasaanaya (මහ පිරිත් පොත - 33) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:47
7372019/08/16තතියකභාණවාරනිට්ඨිතං (මහ පිරිත් පොත - 32) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:09
7382019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 02 Atanaatiya Sutta (මහ පිරිත් පොත - 31) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:03
7392019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 01 Atanaatiya Sutta (මහ පිරිත් පොත - 30) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:41:09
7402019/08/16සච්චවිභංගසුත්තං Sachcha Vibhanga Sutta (මහ පිරිත් පොත - 29) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:33
7412019/08/16වසලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 28) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:24
7422019/08/16පරාභවසුත්තං Parabhava Sutta (මහ පිරිත් පොත - 27) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:01
7432019/08/16කසීභාරද්වාජසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 26) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:49
7442019/08/16ආලවකසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 25) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:09:42
7452019/08/16මහාසමයසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 24) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
7462019/08/16ධම්මචක්කපවත්තනසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 23) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:30
7472019/08/16ඉසිගිලිසුත්තං Isigili Sutta (මහ පිරිත් පොත - 22) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:26
7482019/08/16ගිරිමානන්දසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 21) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:14
7492019/08/16මහාචුන්දථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:53
7502019/08/16මහාමොග්ගල්ලානථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:04
7512019/08/16මහාකස්සපථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:05
7522019/08/16ධජග්ගපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:14
7532019/08/16සූරියපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:41
7542019/08/16චන්දපරිත්තං Chanda Piritha (මහ පිරිත් පොත - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
7552019/08/16මෝරපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:26
7562019/08/16මිත්තානිසංසසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
7572019/08/16මෙත්තානිසංසසුත්තං Mettanisansa Sutta (මහ පිරිත් පොත - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:34
7582019/08/16ඛන්ධපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:52
7592019/08/16කරණීයමෙත්‌තසුත්‌තං (මහ පිරිත් පොත - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:04:04
7602019/08/16රතනසුත්තං Rathana Sutta (මහ පිරිත් පොත - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:24
7612019/08/16මඬ්ගලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:48
7622019/08/16දසධම්මසුත්තං Dasa Dhamma Sutta (මහ පිරිත් පොත - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:26
7632019/08/16පච්චවෙක්ඛනා (මහ පිරිත් පොත - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:26
7642019/08/16ද්‌වත්‌තිංසාකාරං (මහ පිරිත් පොත - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:10
7652019/08/16කුමාරපඤ්‌හා Kumara Prashnaya (මහ පිරිත් පොත - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:54
7662019/08/16දසසික්‌ඛාපදං Dasa Sikkhapadha (මහ පිරිත් පොත - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:50
7672019/08/16සරණගමනං Saranagamanaya (මහ පිරිත් පොත - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:43
7682019/08/16ආරාධනා (මහ පිරිත් පොත - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:01
7692019/08/13Dharma Deshana 19 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 19 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:30:52
7702019/08/13Dharma Deshana 20 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 20 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
7712019/08/13Dharma Deshana 18 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 18 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:21:34
7722019/08/13Dharma Deshana 17 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 17 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:14
7732019/08/13Dharma Deshana 16 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 16 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:50
7742019/08/13Dharma Deshana 15 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 15 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:53:24
7752019/08/13Dharma Deshana 13 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 13 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:45:00
7762019/08/13Dharma Deshana 14 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 14 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
7772019/08/13Dharma Deshana 12 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 12 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:22:03
7782019/08/12Dharma Deshana 11 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 11 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:18
7792019/08/12ස්කන්ධ පංචකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:14:12
7802019/08/12සතිපට්ඨාන (ධර්ම සාකච්ඡා - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:33
7812019/08/12පින හා කුසලය (ධර්ම සාකච්ඡා - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:43
7822019/08/12නරකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:32
7832019/08/12දෙවියන් (ධර්ම සාකච්ඡා - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:02:11
7842019/08/12චුති සිත හා ප්‍රතිසන්ධිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:46
7852019/08/12බුදු‍රැස් විහිදීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:35
7862019/08/12බුද්ධානුස්සතිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:55
7872019/08/12Dharma Deshana 10| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 10 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:39:29
7882019/08/12Dharma Deshana 09| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 09 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:27:48
7892019/08/12ආමිස පූජා (ධර්ම සාකච්ඡා - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:37:03
7902019/08/12Dharma Deshana 06| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 06 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:24:49
7912019/08/12Dharma Deshana 07| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 07 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:23:47
7922019/08/12අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ (ධර්ම සාකච්ඡා - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:50
7932019/08/12වේදනානුපස්සනාව (ධර්ම සාකච්ඡා - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:43
7942019/08/12Dharma Deshana 08| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 08 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:48
7952019/08/12සංඛාර (ධර්ම සාකච්ඡා - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:35:24
7962019/08/12නාමරූප ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:46
7972019/08/12මාර්ගඵල ලැබීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:28:21
7982019/08/12කල්ප විභාගය (ධර්ම සාකච්ඡා - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:16
7992019/08/12ඉවසීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:35:42
8002019/08/12හේතුඵල ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:21:05
8012019/08/12විපස්සනා (ධර්ම සාකච්ඡා - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:47
8022019/08/12චිත්ත චෛතසික ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:29:08
8032019/08/12බුදුරජාණන් වහන්සේලා (ධර්ම සාකච්ඡා - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:17:39
8042019/08/08Dharma Deshana 04| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 04 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
8052019/08/08Dharma Deshana 01| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 01 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
8062019/08/08Dharma Deshana 05 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 05 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:20:17
8072019/08/08Dharma Deshana 03| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 03 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:34
8082019/08/08Dharma Deshana 02| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 02 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:13:38
8092019/08/05Ven Nauyane Ariyadamma himi -Dhananisansa part 100:23:21
8102019/07/29Chethanawa - Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
8112019/07/25පටිච්චසමුප්පාදය 01 Patichcha Samuppadaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
8122019/07/19මෛත් රී භාවනාව Maithree Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
8132019/07/18SAMMA SAMBUDHU GUNA00:57:18
8142019/07/16ගිරිමානන්ද සුත්‍රය -Nauyane Ariyadamma Maha Thero00:51:32
8152019/07/16 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:18:18
8162019/07/15METH WADANA HATI මෛත්‍රී වඩන හැටි නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි00:24:12
8172019/07/13Patichcha Samuppadaya (02) - Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:18
8182019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (01) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
8192019/07/13Thejo Kasina Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:17
8202019/06/30ටිකක් අහලා බලන්න | RealPitakaya00:05:30
8212019/06/25සිත නිවන බුදු බණ - 95 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.06.25 - 05.01 අති පූජ්‍ය නාඋය00:42:52
8222019/06/24බුදුගුණ වර්ණනා හා නිර්වාණ පටිපදා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:07
8232019/06/24සුඛො බුද්ධානං උප්පාදො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:31:04
8242019/06/24සර්වඥතා ඥානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:08:00
8252019/06/24ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:55
8262019/06/24විජ්ජාචරණ සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
8272019/06/11තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:40
8282019/06/11සුමනා සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:39
8292019/06/11පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:20
8302019/06/11පහාරාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:44
8312019/06/11රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:17
8322019/06/11නිධිකණ්‌ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:19
8332019/06/11මහා මංගල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:05:06
8342019/06/11ලක්ඛණ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:13
8352019/06/11කින්දද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:28
8362019/06/11ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:28
8372019/06/11ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:34
8382019/06/11දේවදූත සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:19
8392019/06/11චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:14
8402019/06/11ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:56
8412019/06/11අනමතග්ග සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:51
8422019/06/06Dhammapada Pali 26part1of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:10:37
8432019/06/06Dhammapada Pali 26part2of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:02:49
8442019/06/06Dhammapada Pali 926 Pāpavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:28
8452019/06/06Dhammapada Pali 826 Sahassavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:16
8462019/06/06Dhammapada Pali 726 Arahantavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:27
8472019/06/06Dhammapada Pali 626 Paṇḍitavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:44
8482019/06/06Dhammapada Pali 526 Bālavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
8492019/06/06Dhammapada Pali 426 Pupphavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
8502019/06/06Dhammapada Pali 326 Cittavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:25
8512019/06/06Dhammapada Pali 2526 Bhikkhuvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:07:27
8522019/06/06Dhammapada Pali 2426 Taṇhāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:09:14
8532019/06/06Dhammapada Pali 2326 Nāgavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:49
8542019/06/06Dhammapada Pali 226 Appamādavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:56
8552019/06/06Dhammapada Pali 2226 Nirayavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
8562019/06/06Dhammapada Pali 2126 Pakiṇṇakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:10
8572019/06/06Dhammapada Pali 2026 Maggavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:35
8582019/06/06Dhammapada Pali 1926 Dhammaṭṭhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:09
8592019/06/06Dhammapada Pali 1826 Malavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:06:41
8602019/06/06Dhammapada Pali 1726 Kodhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
8612019/06/06Dhammapada Pali 1626 Piyavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:43
8622019/06/06Dhammapada Pali 1526 Sukhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:50
8632019/06/06Dhammapada Pali 1426 Buddhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:36
8642019/06/06Dhammapada Pali 1326 Lokavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:45
8652019/06/06Dhammapada Pali 126 Yamakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:08:02
8662019/06/06Dhammapada Pali 1226 Attavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:06
8672019/06/06Dhammapada Pali 1126 Jarāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:29
8682019/06/06Dhammapada Pali 1026 Daṇḍavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:29
8692019/06/05116 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathpurisa Dana 5 (Dananisansa) a00:32:27
8702019/06/05115 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathipattana Suttha Desana at SLBC00:51:35
8712019/06/05114 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sarancha Saratho Gnathwa00:24:52
8722019/06/05113 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Samathittiikan Anawasesakan01:04:12
8732019/06/05112 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathakaya00:20:11
8742019/06/05111 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathaka Desana00:56:22
8752019/06/05110 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jatakaya01:25:01
8762019/06/05109 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sallakkana Sutra01:00:49
8772019/06/05108 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Saddo Seelena Sampanno01:21:58
8782019/06/05107 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbhidana Suttraya00:16:37
8792019/06/05106 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbha Danan Dhamma Dhanan Jinathi -Dhanannisansa00:24:45
8802019/06/05105 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Ruwanweli Mahaseya Ithihasa Puwaru00:40:34
8812019/06/04104 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Therun - Dana Anumodanawa00:32:08
8822019/06/04UTHUM SRI SADDHARMAY AWABODA KOTGENA ME SANNSARAYEN MIDATHWA.00:38:51
8832019/06/04103 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Sutta00:54:25
8842019/06/04102 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (02)00:17:20
8852019/06/04101 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (01)00:27:37
8862019/06/014. Kotigrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
8872019/06/018. Dhamma Sakachcha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
8882019/06/017. Sitha Damanaya Sepa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:37
8892019/06/016. Heki Samavitama Sitha Pirisiduwa Thabaganimu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:12
8902019/06/015. Seelaya saha Maithreeya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:22
8912019/05/19Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - දස සංඥා ( ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය )n00:57:21
8922019/05/13Panca Maha Thejasa Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
8932019/05/13ශ් රද්ධාව Saddhawa ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අති පූජ් ය නා උයනේ අරියධම්00:11:26
8942019/05/02සත්ථො පවසතො මිත්තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:25
8952019/05/02පෝටිල භික්ෂුවගේ කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:13
8962019/05/02මච්ඡරිය කෝසිය වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
8972019/05/02සුමේධ පණ්ඩිත වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:03
8982019/05/02නකුල ගහපති කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:46
8992019/05/02සුමන මාලාකාර කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:18
9002019/05/02විශාඛා සි‍ටු දියණිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
9012019/05/02සුබ උදෑසනක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:28
9022019/05/02තථාගත දින චරියාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:23
9032019/04/19Sabba Papassa Akaranan සබ්බ පාපස්ස අකරනන් +117 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:39
9042019/04/19නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ00:28:46
9052019/04/19බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා Dharma Sakachcha Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:13
9062019/03/31උපේක්ෂා භාවනාව | Upeksha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:36
9072019/03/31මුදිතා භාවනාව | Muditha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:39
9082019/03/31කරුණා භාවනාව | Karuna Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:50
9092019/03/31මෛත්‍රී භාවනාව | Maithree Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
9102019/03/30ආනාපානසති භාවනාව (02) | Anapanasati Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:40
9112019/03/30Anapanasati Bawanawa (01) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:47
9122019/03/30Kayagatha Sathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:06
9132019/03/30Marananussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
9142019/03/30Upasamanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:40
9152019/03/30Devathanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:55
9162019/03/29Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
9172019/03/29- Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:11
9182019/03/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:51
9192019/03/25බුද්ධානුස්සති භාවනාව Buddhanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
9202019/03/23හේතුඵල නියාම ධර්ම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:36
9212019/03/23දානං දත්‌වා සීලං සමාදියිත්‌වා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:03
9222019/03/23කුටිසේනාසනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:04
9232019/03/23කඨිනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:39:44
9242019/03/23කඨින අනුමෝදනා 2005 - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:56
9252019/03/22පුඤ්ඤ ඍද්ධිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:42
9262019/03/22නිධීනංව පවත්තාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:04
9272019/03/22නිග්‍රොධං පඨමං පස්‌සි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:43
9282019/03/22දුකූළ පණ්ඩිත කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:25:01
9292019/03/22අසෙවනාච බාලානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:23
9302019/03/22බුදුගුණ ඉතිපිසෝ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:34
9312019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 3 /arya wansha deshana suthraya00:31:51
9322019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 02 /arya wansha deshanawa00:26:56
9332019/03/19හංසාදිච්චපථෙ යන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:06
9342019/03/19දානං භික්‌ඛවෙ පණ්‌ඩිතපඤ්‌ඤත්‌තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:55
9352019/03/19ඒක සාටක බමුණු කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:30
9362019/03/19ඒක පුප්ඵදාන චරිතය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:57
9372019/03/19අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ දමනය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:36
9382019/03/16චිරප්‌පවාසිං පුරිසං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:16
9392019/03/16එවං දස්සන සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
9402019/03/16එතෙතෙ භික්ඛවෙ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:36
9412019/03/16ආයුං ආරොගියං වණ්ණං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:03
9422019/03/16අනෙක ජාති සංසාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:33:10
9432019/03/14අරුණවතී සුත්‍රය /Arunawathi Suthraya00:30:06
9442019/03/14අප්පමාද සුත්‍රය /Appamada suthraya01:24:06
9452019/03/13Aneka jathi sansaran/ අනේක ජාති සංසාරං00:41:16
9462019/03/03Seelanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:32
9472019/03/03Nauyne Ariyadhamma Himi,Niwnata Upanissya wana Karana hatharak01:04:53
9482019/02/28"අනන්ත වු බුදුගුණ වරුණ"00:28:52
9492019/02/28ආනාපානාසති භාවනාව 200:57:21
9502019/02/28ආනාපානසති භාවනාව.00:41:24
9512019/02/28වේලාම බ්‍රාහමණ සුත්‍රය.00:19:40
9522019/02/24Pancha niwrana | Nauyane Ariyadhamma Himi01:01:37
9532019/02/24Niwan maga sadha upades, pramada nowemwa Q&A | Nauyane Ariyadhamma himi01:17:15
9542019/02/24Bojjanga bawnwa ha indhiriya bawanawa | Nauyne Ariayadhamma himi01:03:36
9552019/02/23SAMA SATHALIS KARMASTHANA BAWANA සම සතලිස් කර්මස්තාන භාවනා VEN NAUYANE ARIYADHAMMA THERO00:51:28
9562019/02/09 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 6 (3 of 3)01:18:45
9572019/02/09චතුරාරක්‌ඛා ප්‍රතිපදාව - සතර ආරක්‍ෂක කමටහන් - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane00:47:27
9582019/02/09 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 5 (2 of 3)01:30:15
9592019/02/09lakkana Sutta Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:09
9602019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:55
9612019/02/09Citta Arakkha Anisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:06:16
9622019/02/09Daham Poth Pujawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:49
9632019/02/09Bojjanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:39
9642019/02/09Atharamaga Nonawathee Niwanata NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:08
9652019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC 01 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:42
9662019/02/09Dajagga Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:26:59
9672019/02/09Chatta Manawaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:16
9682019/02/09Buddhapuja BodhiPujaWadana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:30
9692019/02/09Buddha Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:04:18
9702019/02/09BUDDHA GUNA BHAVANA NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:47
9712019/02/09Bagawa Gudugunaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:21
9722019/02/09Bhagava Gunaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:20
9732019/02/09Awijarasdgth Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:28
9742019/02/09Buddha wandanaKaranaSeti NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:49
9752019/02/09Buddha Anussathiya Bhawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:26
9762019/02/09Budda gaya, Sujatha kiripedu vistara NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:56
9772019/02/09Bodhisatha Prarthana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:44
9782019/02/09Baawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:01
9792019/02/09Asaya Anusaya Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:03:08
9802019/02/09Asivisopama Suttha Desana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:48
9812019/02/09AtaSil deema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:56
9822019/02/09Seela Sanwaraya Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
9832019/02/09Devachawana sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:55
9842019/02/09Delowama Sanasena Ekama Dahama NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:17
9852019/02/09Dewulowa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:03
9862019/02/09Dhajanga Suththa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:08
9872019/02/09Poya Day DiscussionSLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:47:16
9882019/02/09Dhamma Discussion 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:23
9892019/02/09Dewanumodana Aanisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:21
9902019/02/09Dewaduta Awawada NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:23:30
9912019/02/09Devadutha Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
9922019/02/09Devanumodananisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:29
9932019/02/09Dewa Dutha Sutta Guwanwidili Dharma Deshanawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
9942019/02/09Aschryavath Budurajanan Vahanse NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:41:48
9952019/02/09DajaggHa Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:33
9962019/02/09Dananisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:35:24
9972019/02/09Danaya Akirti Tawus Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:36:53
9982019/02/09Dasa niggaya Vattu NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:31
9992019/02/09Deeme Anishansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:48
10002019/02/09Dananisansa for Visaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:54
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3111)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.