නා උයනේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/21බුදුගුණ පලවෙනි කොටස. අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ස00:21:51
22019/09/20Damma discussion 32 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:31:41
32019/09/20Damma discussion 33 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:11:59
42019/09/19සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග01:09:07
52019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:44:17
62019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1601:00:18
72019/09/18 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:27:14
82019/09/18Damma discussion 31 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:16
92019/09/18Damma discussion 30 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:15
102019/09/17see My great two teachers together through my camera00:05:20
112019/09/16Aharaya thanhawen thorawa ganimu (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)01:01:48
122019/09/16Damma discussion 29 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:22:13
132019/09/16Damma discussion 28 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:24:33
142019/09/16Damma discussion 27 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:12:40
152019/09/16චක්‍රවර්ති සිංහනාද සූත්‍රය01:33:34
162019/09/16Ven Nauyane Ariyadhamma Thero සෝවාන් මාර්ගය සහ වැඩිය යුතු මාර්ග සතර00:36:16
172019/09/16අභිධර්මය යනු කුමක්ද00:27:16
182019/09/14බිනර පොහොය - අති පූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:05:14
192019/09/13Bawana Karmasthana - Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:32
202019/09/13Damma discussion 26 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:19
212019/09/13Damma discussion 25 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:44
222019/09/13Binara Poya Day - Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:14
232019/09/12සෙත් පිරිත් /Most Ven. Nauyane Ariyadhamma Maha Thero සිතනිවන මග00:12:00
242019/09/11Damma discussion 24 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:44
252019/09/11මාරයා යනු කවුද ? පූජ්‍ය පාද නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ දේශණය අංක 01 සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාත00:12:12
262019/09/10Damma discussion 23 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:21
272019/09/10Damma discussion 22 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:10
282019/09/10Damma discussion 21 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:09:55
292019/09/08ධජග්ග සූත්‍රය දම් දෙසුම- පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:27:01
302019/09/08Damma discussion 20 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:23:22
312019/09/08Damma discussion 19 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:14:56
322019/09/08Damma discussion 18 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:18:36
332019/09/08Damma discussion 17 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:16
342019/09/08Damma discussion 16 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:25:35
352019/09/07Damma discussion 15 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:19:25
362019/09/07Damma discussion 14 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:13:57
372019/09/07Damma discussion 13 ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:21:16
382019/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero 2019.09.07 - 20.00 අති පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන00:52:12
392019/09/07සිත නිවන බුදු බණ - 133 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.09.07 - 05.00  පූජ්‍ය නාඋයනේ00:44:14
402019/09/06Anapanasathiya anapanasati bhavana - ආනාපානාසතිය - ven nauyane ariyadhamma maha thero00:59:25
412019/09/06Sita Reka Geneema - සිත රැකගැනීම - Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
422019/09/06Chethanawa---Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
432019/09/05 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 3 - Dhamma sermon Bana 1400:29:40
442019/09/03 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith 2 - Dhamma sermon Bana 1300:39:21
452019/09/03Damma discussion 12Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:17:04
462019/09/03Damma discussion 10Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:28
472019/09/03Damma discussion 11Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:20:52
482019/09/03Damma discussion (Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:25:56
492019/09/02 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෙත් පිරිත් දේශනාව/Seth Pirith - Dhamma sermon Bana 1200:57:44
502019/09/02Damma discussion 08 (ven Nauyane Ariyadhamma maha thero)00:21:15
512019/09/01AppramadayaVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:16:58
522019/09/01Anekajathi sansaranVen Nauyane Ariyadhamma maha thero00:51:15
532019/08/31Yonisomanasikaraya by Ven Nauyane Ariyadhamma maha thero00:59:11
542019/08/24Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thero00:57:07
552019/08/23 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ආශිර්වාද/Ashirwadha - Dhamma sermon Bana 1100:07:19
562019/08/21 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අලෝක පූජාවක් (වන්දනා) - Dhamma sermon Bana 1000:53:37
572019/08/21Chithth Bawana Sutta - චිත්ත භාවනා සුත්‍රය Ven Nauyane Ariyadhamma Himi01:19:51
582019/08/21The Funeral of Nauyane Ariyadhamma maha thera(Full)02:49:22
592019/08/20 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - අනුශාසනාවක් සමග බුද්ධ වන්දනාව - Dhamma sermon Bana 801:12:07
602019/08/18Damma discussion 03(Ven.Nauyane Ariyadhamma maha thera)00:18:53
612019/08/18Damma discussion with ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera-0200:22:53
622019/08/18Golden damma discussion with Ven. Nauyane Ariyadhamma maha thera00:23:28
632019/08/17(ලක්කන සුත්‍රය)Lakkana suthraya by maha thera Nauyane Ariyadhamma.01:25:31
642019/08/16පිරිත් දේශනාවේ අවසානය (මහ පිරිත් පොත - 33) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:47
652019/08/16තතියකභාණවාරනිට්ඨිතං (මහ පිරිත් පොත - 32) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:09
662019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 02 (මහ පිරිත් පොත - 31) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:03
672019/08/16ආටානාටියසුත්තං - 01 (මහ පිරිත් පොත - 30) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:41:09
682019/08/16සච්චවිභංගසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 29) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:33
692019/08/16වසලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 28) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:24
702019/08/16පරාභවසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 27) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:01
712019/08/16කසීභාරද්වාජසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 26) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:49
722019/08/16ආලවකසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 25) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:09:42
732019/08/16මහාසමයසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 24) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
742019/08/16ධම්මචක්කපවත්තනසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 23) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:30
752019/08/16ඉසිගිලිසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 22) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:26
762019/08/16ගිරිමානන්දසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 21) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:14
772019/08/16මහාචුන්දථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:53
782019/08/16මහාමොග්ගල්ලානථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:04
792019/08/16මහාකස්සපථෙරබොජ්ඣඞ්ග (මහ පිරිත් පොත - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:07:05
802019/08/16ධජග්ගපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:14
812019/08/16සූරියපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:41
822019/08/16චන්දපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
832019/08/16මෝරපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:26
842019/08/16මිත්තානිසංසසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:28
852019/08/16මෙත්තානිසංසසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:34
862019/08/16ඛන්ධපරිත්තං (මහ පිරිත් පොත - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:52
872019/08/16කරණීයමෙත්‌තසුත්‌තං (මහ පිරිත් පොත - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:04:04
882019/08/16රතනසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:24
892019/08/16මඬ්ගලසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:48
902019/08/16දසධම්මසුත්තං (මහ පිරිත් පොත - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:05:26
912019/08/16පච්චවෙක්ඛනා (මහ පිරිත් පොත - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:03:26
922019/08/16ද්‌වත්‌තිංසාකාරං (මහ පිරිත් පොත - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:10
932019/08/16කුමාරපඤ්‌හා (මහ පිරිත් පොත - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:54
942019/08/16දසසික්‌ඛාපදං (මහ පිරිත් පොත - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:50
952019/08/16සරණගමනං (මහ පිරිත් පොත - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:01:43
962019/08/16ආරාධනා (මහ පිරිත් පොත - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:02:01
972019/08/13Dharma Deshana 19 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 19 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:30:52
982019/08/13Dharma Deshana 20 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 20 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
992019/08/13Dharma Deshana 18 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 18 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:21:34
1002019/08/13Dharma Deshana 17 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 17 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:14
1012019/08/13Dharma Deshana 16 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 16 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:26:50
1022019/08/13Dharma Deshana 15 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 15 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:53:24
1032019/08/13Dharma Deshana 13 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 13 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:45:00
1042019/08/13Dharma Deshana 14 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 14 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:35:24
1052019/08/13Dharma Deshana 12 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 12 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:22:03
1062019/08/12Dharma Deshana 11 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 11 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:18
1072019/08/12ස්කන්ධ පංචකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 20) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:14:12
1082019/08/12සතිපට්ඨාන (ධර්ම සාකච්ඡා - 19) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:33
1092019/08/12පින හා කුසලය (ධර්ම සාකච්ඡා - 18) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:43
1102019/08/12නරකය (ධර්ම සාකච්ඡා - 17) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:32
1112019/08/12දෙවියන් (ධර්ම සාකච්ඡා - 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:02:11
1122019/08/12චුති සිත හා ප්‍රතිසන්ධිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:44:46
1132019/08/12බුදු‍රැස් විහිදීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:35
1142019/08/12බුද්ධානුස්සතිය (ධර්ම සාකච්ඡා - 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:55
1152019/08/12Dharma Deshana 10| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 10 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:39:29
1162019/08/12Dharma Deshana 09| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 09 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:27:48
1172019/08/12ආමිස පූජා (ධර්ම සාකච්ඡා - 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:37:03
1182019/08/12Dharma Deshana 06| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 06 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:24:49
1192019/08/12Dharma Deshana 07| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 07 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:23:47
1202019/08/12අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ (ධර්ම සාකච්ඡා - 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:50
1212019/08/12වේදනානුපස්සනාව (ධර්ම සාකච්ඡා - 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:43
1222019/08/12Dharma Deshana 08| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 08 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:48
1232019/08/12සංඛාර (ධර්ම සාකච්ඡා - 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:35:24
1242019/08/12නාමරූප ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:46
1252019/08/12මාර්ගඵල ලැබීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:28:21
1262019/08/12කල්ප විභාගය (ධර්ම සාකච්ඡා - 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:16
1272019/08/12ඉවසීම (ධර්ම සාකච්ඡා - 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:35:42
1282019/08/12හේතුඵල ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:21:05
1292019/08/12විපස්සනා (ධර්ම සාකච්ඡා - 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:47
1302019/08/12චිත්ත චෛතසික ධර්ම (ධර්ම සාකච්ඡා - 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero02:29:08
1312019/08/12බුදුරජාණන් වහන්සේලා (ධර්ම සාකච්ඡා - 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:17:39
1322019/08/08Dharma Deshana 04| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 04 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
1332019/08/08Dharma Deshana 01| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 01 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:42:53
1342019/08/08Dharma Deshana 05 | ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 05 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:20:17
1352019/08/08Dharma Deshana 03| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 03 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:18:34
1362019/08/08Dharma Deshana 02| ven.Nauyane Ariyadhamma | ධර්ම දේශනා 02 |අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපාණන්00:13:38
1372019/07/29Chethanawa - Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:15:06
1382019/07/25පටිච්චසමුප්පාදය 01 Patichcha Samuppadaya Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
1392019/07/2283: අසත්පුරුෂ ආආශ්‍රයේ ආදීනව….00:04:14
1402019/07/2282 dharma kamiya ha darmayata dewesha karannna00:03:25
1412019/07/19මෛත් රී භාවනාව Maithree Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
1422019/07/18SAMMA SAMBUDHU GUNA00:57:18
1432019/07/16 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:18:18
1442019/07/15METH WADANA HATI මෛත්‍රී වඩන හැටි නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි00:24:12
1452019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (02) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:18
1462019/07/13පටිච්චසමුප්පාදය (01) - Patichcha Samuppadaya - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:48
1472019/07/13තේජෝ කසිණ භාවනාව - Thejo Kasina Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:17
1482019/06/30ටිකක් අහලා බලන්න | RealPitakaya00:05:30
1492019/06/25සිත නිවන බුදු බණ - 95 Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.06.25 - 05.01 අති පූජ්‍ය නාඋය00:42:52
1502019/06/24බුදුගුණ වර්ණනා හා නිර්වාණ පටිපදා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:07
1512019/06/24සුඛො බුද්ධානං උප්පාදො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:31:04
1522019/06/24සර්වඥතා ඥානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:08:00
1532019/06/24ෂඩ් අසාධාරණ ඥාන - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:55
1542019/06/24විජ්ජාචරණ සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
1552019/06/11තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:03:40
1562019/06/11සුමනා සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:39
1572019/06/11පරාභව සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:20
1582019/06/11පහාරාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:44
1592019/06/11රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:17
1602019/06/11නිධිකණ්‌ඩ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:19
1612019/06/11මහා මංගල සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:05:06
1622019/06/11ලක්ඛණ සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:46:13
1632019/06/11කින්දද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:35:28
1642019/06/11ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:28
1652019/06/11ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:34
1662019/06/11දේවදූත සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:50:19
1672019/06/11චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:14
1682019/06/11ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:56
1692019/06/11අනමතග්ග සූත්‍රය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:51
1702019/06/06Dhammapada Pali 26part1of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:10:37
1712019/06/06Dhammapada Pali 26part2of2 26 Brāhmaṇavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:02:49
1722019/06/06Dhammapada Pali 926 Pāpavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:28
1732019/06/06Dhammapada Pali 826 Sahassavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:16
1742019/06/06Dhammapada Pali 726 Arahantavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:27
1752019/06/06Dhammapada Pali 626 Paṇḍitavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:44
1762019/06/06Dhammapada Pali 526 Bālavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
1772019/06/06Dhammapada Pali 426 Pupphavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:03
1782019/06/06Dhammapada Pali 326 Cittavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:25
1792019/06/06Dhammapada Pali 2526 Bhikkhuvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:07:27
1802019/06/06Dhammapada Pali 2426 Taṇhāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:09:14
1812019/06/06Dhammapada Pali 2326 Nāgavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:49
1822019/06/06Dhammapada Pali 226 Appamādavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:56
1832019/06/06Dhammapada Pali 2226 Nirayavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
1842019/06/06Dhammapada Pali 2126 Pakiṇṇakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:10
1852019/06/06Dhammapada Pali 2026 Maggavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:35
1862019/06/06Dhammapada Pali 1926 Dhammaṭṭhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:09
1872019/06/06Dhammapada Pali 1826 Malavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:06:41
1882019/06/06Dhammapada Pali 1726 Kodhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:04:38
1892019/06/06Dhammapada Pali 1626 Piyavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:43
1902019/06/06Dhammapada Pali 1526 Sukhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:50
1912019/06/06Dhammapada Pali 1426 Buddhavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:36
1922019/06/06Dhammapada Pali 1326 Lokavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:45
1932019/06/06Dhammapada Pali 126 Yamakavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:08:02
1942019/06/06Dhammapada Pali 1226 Attavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:06
1952019/06/06Dhammapada Pali 1126 Jarāvaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:03:29
1962019/06/06Dhammapada Pali 1026 Daṇḍavaggo by Ven Ariyadhamma Maha Thero00:05:29
1972019/06/05116 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathpurisa Dana 5 (Dananisansa) a00:32:27
1982019/06/05115 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sathipattana Suttha Desana at SLBC00:51:35
1992019/06/05114 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sarancha Saratho Gnathwa00:24:52
2002019/06/05113 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Samathittiikan Anawasesakan01:04:12
2012019/06/05112 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathakaya00:20:11
2022019/06/05111 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jathaka Desana00:56:22
2032019/06/05110 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sama Jatakaya01:25:01
2042019/06/05109 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sallakkana Sutra01:00:49
2052019/06/05108 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Saddo Seelena Sampanno01:21:58
2062019/06/05107 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbhidana Suttraya00:16:37
2072019/06/05106 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Sabbha Danan Dhamma Dhanan Jinathi -Dhanannisansa00:24:45
2082019/06/05105 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Ruwanweli Mahaseya Ithihasa Puwaru00:40:34
2092019/06/04104 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Therun - Dana Anumodanawa00:32:08
2102019/06/04UTHUM SRI SADDHARMAY AWABODA KOTGENA ME SANNSARAYEN MIDATHWA.00:38:51
2112019/06/04103 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Rattapala Sutta00:54:25
2122019/06/04102 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (02)00:17:20
2132019/06/04101 Ven Nauyane Ariyadhamma Mahathera - Punnya Irdhi (01)00:27:37
2142019/06/014. Kotigrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
2152019/06/018. Dhamma Sakachcha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
2162019/06/017. Sitha Damanaya Sepa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:37
2172019/06/016. Heki Samavitama Sitha Pirisiduwa Thabaganimu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:12
2182019/06/015. Seelaya saha Maithreeya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:22
2192019/05/26චතුරාර්ය සත්‍ය00:40:30
2202019/05/19Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - දස සංඥා ( ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය )n00:57:21
2212019/05/13Panca Maha Thejasa Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
2222019/05/13ශ් රද්ධාව Saddhawa ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අති පූජ් ය නා උයනේ අරියධම්00:11:26
2232019/05/02සත්ථො පවසතො මිත්තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:25
2242019/05/02පෝටිල භික්ෂුවගේ කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:13
2252019/05/02මච්ඡරිය කෝසිය වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:21
2262019/05/02සුමේධ පණ්ඩිත වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:03
2272019/05/02නකුල ගහපති කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:46
2282019/05/02සුමන මාලාකාර කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:18
2292019/05/02විශාඛා සි‍ටු දියණිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:19
2302019/05/02සුබ උදෑසනක් - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:28
2312019/05/02තථාගත දින චරියාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:34:23
2322019/04/19Sabba Papassa Akaranan සබ්බ පාපස්ස අකරනන් +117 Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:39
2332019/04/19නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ00:28:46
2342019/04/19බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා Dharma Sakachcha Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:13
2352019/03/31උපේක්ෂා භාවනාව | Upeksha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:36
2362019/03/31මුදිතා භාවනාව | Muditha Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:39
2372019/03/31කරුණා භාවනාව | Karuna Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:50
2382019/03/31මෛත්‍රී භාවනාව | Maithree Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:32
2392019/03/30ආනාපානසති භාවනාව (02) | Anapanasati Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:40
2402019/03/30Anapanasati Bawanawa (Part 1) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:47
2412019/03/30Kaayagatha Sathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:06
2422019/03/30Marananussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:11
2432019/03/30Upasamanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:40
2442019/03/30Devathanussathi Baawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:55
2452019/03/29Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
2462019/03/29- Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:11
2472019/03/26ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය Nauyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:51
2482019/03/25බුද්ධානුස්සති භාවනාව Buddhanussathi Bawanawa Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
2492019/03/23හේතුඵල නියාම ධර්ම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:36
2502019/03/23දානං දත්‌වා සීලං සමාදියිත්‌වා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:03
2512019/03/23කුටිසේනාසනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:04
2522019/03/23කඨිනානිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:39:44
2532019/03/23කඨින අනුමෝදනා 2005 - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:54:56
2542019/03/22පුඤ්ඤ ඍද්ධිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:42
2552019/03/22නිධීනංව පවත්තාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:04
2562019/03/22නිග්‍රොධං පඨමං පස්‌සි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:43
2572019/03/22දුකූළ පණ්ඩිත කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:25:01
2582019/03/22අසෙවනාච බාලානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:42:23
2592019/03/22බුදුගුණ ඉතිපිසෝ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:34
2602019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 3 /arya wansha deshana suthraya00:31:51
2612019/03/19ආර්යවංශ දේශනා සුත්‍රය 02 /arya wansha deshanawa00:26:56
2622019/03/19හංසාදිච්චපථෙ යන්ති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:06
2632019/03/19දානං භික්‌ඛවෙ පණ්‌ඩිතපඤ්‌ඤත්‌තං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:21:55
2642019/03/19ඒක සාටක බමුණු කතා වස්තුව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:30
2652019/03/19ඒක පුප්ඵදාන චරිතය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:38:57
2662019/03/19අග්ගිදත්ත බ්‍රාහ්මණ දමනය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:36
2672019/03/16චිරප්‌පවාසිං පුරිසං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:26:16
2682019/03/16එවං දස්සන සම්පන්නො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
2692019/03/16එතෙතෙ භික්ඛවෙ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:36
2702019/03/16ආයුං ආරොගියං වණ්ණං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:03
2712019/03/16අනෙක ජාති සංසාරං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:33:10
2722019/03/14අරුණවතී සුත්‍රය /Arunawathi Suthraya00:30:06
2732019/03/14අප්පමාද සුත්‍රය /Appamada suthraya01:24:06
2742019/03/13Aneka jathi sansaran/ අනේක ජාති සංසාරං00:41:16
2752019/03/03Seelanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:32
2762019/03/03Nauyne Ariyadhamma Himi,Niwnata Upanissya wana Karana hatharak01:04:53
2772019/02/24Pancha niwrana | Nauyane Ariyadhamma Himi01:01:37
2782019/02/24Niwan maga sadha upades, pramada nowemwa Q&A | Nauyane Ariyadhamma himi01:17:15
2792019/02/24Bojjanga bawnwa ha indhiriya bawanawa | Nauyne Ariayadhamma himi01:03:36
2802019/02/23SAMA SATHALIS KARMASTHANA BAWANA සම සතලිස් කර්මස්තාන භාවනා VEN NAUYANE ARIYADHAMMA THERO00:51:28
2812019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 6 (3 of 3)01:18:44
2822019/02/09චතුරාරක්‌ඛා ප්‍රතිපදාව - සතර ආරක්‍ෂක කමටහන් - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane00:47:27
2832019/02/09Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 5 (2 of 3)01:30:16
2842019/02/09lakkana Sutta Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:09
2852019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:55
2862019/02/09Citta Arakkha Anisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:06:16
2872019/02/09Daham Poth Pujawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:49
2882019/02/09Bojjanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:39
2892019/02/09Atharamaga Nonawathee Niwanata NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:08
2902019/02/09Dhamma Skachcha at SLBC 01 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:42
2912019/02/09Dajagga Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:26:59
2922019/02/09Chatta Manawaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:57:16
2932019/02/09Buddhapuja BodhiPujaWadana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:56:30
2942019/02/09Buddha Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:04:18
2952019/02/09BUDDHA GUNA BHAVANA NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:48:47
2962019/02/09Bagawa Gudugunaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:21
2972019/02/09Bhagava Gunaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:20
2982019/02/09Awijarasdgth Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:49:28
2992019/02/09Buddha wandanaKaranaSeti NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:49
3002019/02/09Buddha Anussathiya Bhawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:26
3012019/02/09Budda gaya, Sujatha kiripedu vistara NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:56
3022019/02/09Bodhisatha Prarthana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:25:44
3032019/02/09Baawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:01
3042019/02/09Asaya Anusaya Gnana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:03:08
3052019/02/09Asivisopama Suttha Desana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:48
3062019/02/09AtaSil deema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:56
3072019/02/09Seela Sanwaraya Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
3082019/02/09Devachawana sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:55
3092019/02/09Delowama Sanasena Ekama Dahama NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:17
3102019/02/09Dewulowa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:31:03
3112019/02/09Dhajanga Suththa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:08
3122019/02/09Poya Day DiscussionSLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:47:16
3132019/02/09Dhamma Discussion 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:39:23
3142019/02/09Dewanumodana Aanisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:21
3152019/02/09Dewaduta Awawada NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:23:30
3162019/02/09Devadutha Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
3172019/02/09Devanumodananisamsa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:29
3182019/02/09Dewa Dutha Sutta Guwanwidili Dharma Deshanawa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:55:17
3192019/02/09Aschryavath Budurajanan Vahanse NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:41:48
3202019/02/09DajaggHa Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:44:33
3212019/02/09Dananisansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:35:24
3222019/02/09Danaya Akirti Tawus Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:36:53
3232019/02/09Dasa niggaya Vattu NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:31
3242019/02/09Deeme Anishansa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:48
3252019/02/09Dananisansa for Visaka NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:54
3262019/02/09Dana Katha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:38:22
3272019/02/09Dan Diyayuththe Ai NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:03
3282019/02/09Damma vichaya sambogjangaya NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:08:56
3292019/02/09Dakkina Vibanga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:29:42
3302019/02/092005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero NaUyane Ariyadhamma Maha T00:55:28
3312019/02/09Areeya Pariyeshana Suttha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:13:08
3322019/02/09Dahamma Sakachcha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:34
3332019/02/09Kalpa Wibhaga Discussion NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:30:11
3342019/02/09Asare Sara Mathino00:40:31
3352019/02/09Ariatangamaga NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:53:19
3362019/02/09Dhamma Discussion at SLBC NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:24:18
3372019/02/09Appamada Sutta 2 NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:46:42
3382019/02/09Apa kala Pin An Ayata diya hakida NaUyane Ariyadhamma Maha Thero01:07:25
3392019/02/09Ariyowa thunnibhawo00:26:16
3402019/02/09Anekjathi Sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:51:15
3412019/02/09Aneka jathi sansaran NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:04
3422019/02/09AgaSaw Padawi Pirinemeema NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:34:08
3432019/02/09Acintya Budda Guna NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:28:50
3442019/02/09Anawatagga Sanukta Sutta NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:33:26
3452019/02/09Annahi Labhopanisa NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:11
3462019/02/09Akethu Thapasa Watha NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:32:05
3472019/02/09Aggidatta Brhamana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:43:42
3482019/02/09Abidham Nimthera NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:27:22
3492019/02/09Aanapanasathi Bawana NaUyane Ariyadhamma Maha Thero00:54:45
3502019/02/08Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 4 (1 of 3)01:25:26
3512019/02/03සංඝානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:45:35
3522019/02/02ධම්මානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero00:51:58
3532019/02/01බුද්ධානුස්සති භාවනාව - අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි - Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero,00:48:17
3542019/01/29දේව දූතයන් කවුරුන්ද නා උයනේ ආරියධම්ම හිමිපානෝ Na Uyane Ariyadamma thero00:14:01
3552019/01/27Ven na uyane ariyadhamma thero Chattarocha patipanna 100:42:41
3562019/01/24sognathi dammocha no 2 ven na uyane ariyadhamma thero00:26:07
3572019/01/24සමාධි භාවනාව (භාවනා මාර්ගය 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:58
3582019/01/24Vicheiya dhana, ven na uyane ariyadhamma thero ,යමා මාහා පෙලහර පෑම00:21:57
3592019/01/24Ewan mahiddika esa ven na uyane ariyadhamma එවන් මහිද්දිකා එස00:27:40
3602019/01/24Sognathi dammocha ven na uyane ariyadhamma thero සොඥාති ධම්මෝච00:39:18
3612019/01/24Sumana suthraya ven na uyane ariyadhamma thero සුමනා සුත්‍රය00:42:06
3622019/01/24Nidikanda suthraya ven na uyane ariyadhamma thero නිදිකන්ඩ සූත්‍රය00:53:09
3632019/01/23Ayu aroghyan ven na uyane ariyadhamma thero නා උයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලදී00:35:14
3642019/01/23Wessanthara jathakaya ven nauyane ariyadhamma thero වෙස්සන්තර ජාතකය00:44:48
3652019/01/23සමථ හා විපස්සනා (භාවනා මාර්ගය 01) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:57:42
3662019/01/23Sethan unhan pathihanthi Medium ven na uyane ariyadhamma thero00:23:40
3672019/01/23Ven na uyane ariyadhamma thero maha akirthi jathakaya Medium00:20:12
3682019/01/22චක්කවත්තී සීහනාද සුත්‍රය01:05:31
3692019/01/21අප බාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම් බුදු රජානන් වහන්සෙගේ ගුනයන්00:41:01
3702019/01/21wessanthara jathakaya 2 Medium00:31:01
3712019/01/21na uyane ariyadhamma himi00:44:01
3722019/01/20අභිදර්මය හැදින්විම00:27:25
3732019/01/20නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:52:15
3742019/01/15ජිවන චරිතයෙන් බිදක් - A glimpse of the life story of Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:27:49
3752019/01/15ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 3 - නිවනට වීරිය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:15:27
3762019/01/14maithree bawanawa Metta Bhawana මෛත්‍රි භාවනාව 124 Ven Nauyane Ariyadhamma T00:49:15
3772019/01/11ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - සිත දමනය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:21:48
3782019/01/07මහාකප්පින මහතෙරුන් වහන්සේ00:48:45
3792019/01/073.2 Pewadi Pinkama 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:36
3802019/01/073.1 Pewadi Pinkama 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:46
3812019/01/072. Na Uyana Aryanya Senasanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:12:53
3822019/01/071. Abidhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:25
3832019/01/06221. Dhamma Sermon - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
3842019/01/06220. Yasasa Labennanam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
3852019/01/06219. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:59
3862019/01/06218. Wessanthara Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:02
3872019/01/06217. Virathi Seela - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:38
3882019/01/06216. Vihara Pujawe Anusas - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:49
3892019/01/06215. Uthum Nidanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:05
3902019/01/06214. Uthum Budugunaya saha Nuwanata Maga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
3912019/01/06213. Therak Nathi Sasara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:53
3922019/01/06212. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
3932019/01/06211. Story of Ankurathe God - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:14
3942019/01/06210. Sothapaththi Mahima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:52
3952019/01/06209. Sothapaththi Phalaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
3962019/01/06208. Sotapaththi Phala Vannana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:42
3972019/01/06207. Sotapaththi Phala Vannana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:35
3982019/01/06206. Sotapaththi Phala Vannana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:25
3992019/01/06205. Siwubamba Wiharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:05
4002019/01/06204. Sithe Samabarathawayata Baawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:13
4012019/01/06203. Sitha Rqakumen Suwa Genade - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
4022019/01/06202. Sitha Diyunu Kireema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:14
4032019/01/06201. Sigalowada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
4042019/01/06200. Seth Pirith saha Thesaththa Chana Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:59
4052019/01/06199. Senasana Pooja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
4062019/01/06198. Seelaya& Salayathana 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:39
4072019/01/06197. Seelaya & Salayathana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:57
4082019/01/06196. Seelaya & Salayathana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
4092019/01/06195. Seela Sanwaraya Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:11:58
4102019/01/06194. Sathpurushayange Dhanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
4112019/01/06193. Sathipattanaya Q & A - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:11
4122019/01/06192. Saraneeya Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:22
4132019/01/06191. Sappurisa Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
4142019/01/06190. Samma Sankappa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:57
4152019/01/06189. Samma Dittiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:14
4162019/01/06188. Samatha and Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:28
4172019/01/06187. Samata Pihita Wana Pina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:22
4182019/01/06186. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
4192019/01/06185. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:32
4202019/01/06184. Sallakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:51
4212019/01/06183. Sakman Maluwa - Metta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:30
4222019/01/06182. Shraddha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:23:09
4232019/01/06181. Saddajatha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:35
4242019/01/06180. Saddajatha Sutta - Saddawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:10:36
4252019/01/06179. Sama Jathakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
4262019/01/06178. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
4272019/01/06177. Rathithapala Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:53
4282019/01/06176. Rathana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
4292019/01/06175. Pramada Wiharanaya Sansaara Bayata Hethuwak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:42
4302019/01/06174. Potila Maharahathan Wahanse - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:43
4312019/01/06173. Pirith Sajjayana - Thesththachana Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
4322019/01/06172. Pirith Sajjayana - Mahamangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:13
4332019/01/06171. Pirith Sajjayana - Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:00
4342019/01/06170. Pindeeme Wadagathkama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:58
4352019/01/06169. Pattakkama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:06
4362019/01/06168. Patichcha Samuppada Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:46
4372019/01/06166. Pandithayan Asurukaranna Piriheemata Path Nowei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:04
4382019/01/06167. Parabawa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:58
4392019/01/06165. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
4402019/01/06164. Panca Neewarana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:29
4412019/01/06163. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
4422019/01/06162. Paharada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:26
4432019/01/06161. Ovadato Visakha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
4442019/01/06160. Obath Pinata Bayada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:41
4452019/01/06159. Oba Sapa Soyanamaga Niwaradida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
4462019/01/06158. Nama Rupa Vipassana Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:52
4472019/01/06157. Nacaso Nacaanno - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:56
4482019/01/06156. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:25
4492019/01/06155. Metta Vihari Bhikkawe Bawetha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:58
4502019/01/06154. Metta Bawanawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:31
4512019/01/06153. Metta Bawanawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:08
4522019/01/06152. Metta Anisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:30
4532019/01/06151. Mavupiya Upasthanaya Sathpurusha Gunayaki - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:44
4542019/01/06150. Matha Pitu Upattanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:43
4552019/01/06149. Mangala Sutta Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:17:05
4562019/01/06148. Mangala Sutta Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:15:40
4572019/01/06147. Mahapiritha - Thaniykbanvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:10
4582019/01/06146. Mahapiritha - Aataanatiya Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:05
4592019/01/06145. Mahapiritha - Schchvibanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
4602019/01/06144. Mahapiritha - Aggikbrdwaaja Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:25
4612019/01/06143. Mahapiritha - Parabhava Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:02
4622019/01/06142. Mahapiritha - Kasibaradwaga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:52
4632019/01/06141. Mahapiritha - Alavaka Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:20
4642019/01/06140. Mahapiritha - Mahasamaya Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:43
4652019/01/06139. Mahapiritha - Dammachakka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:31
4662019/01/06138. Mahapiritha - Isigili Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
4672019/01/06137. Mahapiritha - Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:14
4682019/01/06136. Mahapiritha - Maha Chunda Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:56
4692019/01/06135. Mahapiritha - Maha Moggallana Thera - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:06
4702019/01/06134. Mahapiritha - Maha Kassapa - Bojjhanga Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:08
4712019/01/06133. Mahapiritha - Dhajagga Pariththan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:11:16
4722019/01/06132. Mahapiritha - Suriya Pariyantha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:43
4732019/01/06131. Mahapiritha - Chanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:29
4742019/01/06130. Mahapiritha - Mora Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:28
4752019/01/06129. Mahapiritha - Mittanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:30
4762019/01/06128. Mahapiritha - Mettanisamsa Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:35
4772019/01/06127. Mahapiritha - Khanda Parittam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:06:53
4782019/01/06126. Mahapiritha - Karaneeya Metta Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:04:05
4792019/01/06125. Mahapiritha Ratana Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:24
4802019/01/06124. Mahapiritha - Mahamangala Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:49
4812019/01/06123. Mahapiritha - Dasadhamma Suttam - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:27
4822019/01/06122. Mahapiritha - Paccavekkhana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:27
4832019/01/06121. Mahapiritha - Dvattimsakaraya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:12
4842019/01/06120. Mahapiritha - Samanera Panha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:56
4852019/01/06119. Mahapiritha - Dasasikkapadaani - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:51
4862019/01/06118. Mahapiritha - Saranagamanan - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:44
4872019/01/06117. Mahapiritha Aaradanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:01:40
4882019/01/06116. Maha Parinibbana Sutta 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:19
4892019/01/06115. Maha Parinibbana Sutta 3 - 2007 Wesak - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:53
4902019/01/06114. Mahakarunawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:10
4912019/01/06113. Mahakaruna Samapathiya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:25
4922019/01/06112. Maha Cattaleesaka Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:47
4932019/01/06111. Maha Parinibbana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:12
4942019/01/06110. Maha Seehanada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:01
4952019/01/06109. Maha Parinibbana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:16
4962019/01/06108. Maha Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:20
4972019/01/06107. Maha Karuna Samapatti (SLBC Duruthu Talk) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
4982019/01/06106. Maha Karuna Samapatti (SLBC Discussion) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
4992019/01/06105. Mahakappinna Rahattheranuwatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:46
5002019/01/06104. Maha Cattalisaka Sutta Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:49
5012019/01/06103. Madihe Pannasiha Gunasamaru - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:01
5022019/01/06102. Loka Vidhu Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:21
5032019/01/06101. Lakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:25:31
5042019/01/06100. Kusala Dhamma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:25
5052019/01/0699. Kusal Karanna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:55
5062019/01/0698. Kayagatasathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:03
5072019/01/0697. Kathina Anumodanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:58
5082019/01/0696. Karuna Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:40
5092019/01/0695. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:48
5102019/01/0694. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:53
5112019/01/0693. Kalyana Mittatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:35
5122019/01/0692. Kalaguna Selakima - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:57
5132019/01/0691. Kakkana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:58:57
5142019/01/0690. Kaalarakaamrama Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:04
5152019/01/0689. How He Became a Bhikku - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:09
5162019/01/0688. Hakithak Kusal Karanda - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:25
5172019/01/0687. Guwanwiduli Dhamma Sakacha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
5182019/01/0686. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
5192019/01/0685. Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:40
5202019/01/0684. Girimananda Talk 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:02:13
5212019/01/0683. Girimananda Talk 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:45
5222019/01/0682. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
5232019/01/0681. Exposition on Mangala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:14:03
5242019/01/0680. Exposition on Girimananda Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:34
5252019/01/0679. Dukka Niroadaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:32
5262019/01/0678. Dukka Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:17
5272019/01/0677. Discussions from Canberra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:09
5282019/01/0676. Discussion - Vipassana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:32
5292019/01/0675. Discussion - Skanda Pancakaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:53
5302019/01/0674. Discussion - Kasina - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:47
5312019/01/0673. Discussion 8 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:53
5322019/01/0672. Discussion 7 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:42
5332019/01/0671. Discussion 6 (Kayagatha Sathi) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:32
5342019/01/0670. Discussion 5 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:46
5352019/01/0669. Discussion 4 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:53
5362019/01/0668. Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:21
5372019/01/0667. Discussion 1 and 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:50
5382019/01/0666. Dinapatha Bhawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:46
5392019/01/0665. Dharmanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:06
5402019/01/0664. Dhammohaverakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
5412019/01/0663. Dhammavicaya Sambojjhanga (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
5422019/01/0662. Dhammanushasanaawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:42
5432019/01/0661. Dhamma Discussion 3 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:01
5442019/01/0660. Dhamma Discussion 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:24
5452019/01/0658. Dewanumodana Aanisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
5462019/01/0659. Dhajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:10
5472019/01/0657. Dewa Dutha Sutta (Guwanwidili Dharma Deshanawa) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
5482019/01/0656. Detismaha Purusa Lakkana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:26
5492019/01/0655. Delowama Sanasena Ekama Dahama - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:19
5502019/01/0654. Deeme Anishansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:50
5512019/01/0653. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
5522019/01/064. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:14
5532019/01/06ත්‍රිලක්ෂණය (අභිධර්ම දේශනා 16) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:04:38
5542019/01/06අභිධර්ම සාකච්ඡා (අභිධර්ම දේශනා 15) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:51:46
5552019/01/06ත්‍රිපිටකය ගැන හැඳින්වීමක් (අභිධර්ම දේශනා 14) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:27:33
5562019/01/0552. Dasaniggaya Vattu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:33
5572019/01/0551. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
5582019/01/0550. Dananisansa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:26
5592019/01/0549. Dan Diyayuththe Ai - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:05
5602019/01/0548. Dakkhina Vibhanga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:22
5612019/01/0547. Dajaggha Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:35
5622019/01/0546. Dajagga Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:01
5632019/01/0545. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
5642019/01/0544. Chatta Manawaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:18
5652019/01/0543. Buruma Wandanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:20:12
5662019/01/0542. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
5672019/01/0541. Buddhapuja Bodhi Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
5682019/01/0540. Buddha Gnana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:04:20
5692019/01/0539. Buddhawandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
5702019/01/0538. Buddha Anussathiya Bhawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
5712019/01/0537. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:51
5722019/01/0536. Brahmadatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:03:17
5732019/01/0535. Bojjanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:41
5742019/01/0534. Bawana Paliboada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:27
5752019/01/0533. Bagawa Gunaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:24
5762019/01/0532. Bagawa Gudugunaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:22
5772019/01/0531. Baawana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
5782019/01/0530. Awijarasdgth Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:30
5792019/01/0529. Atharamaga Nonawathee Niwanata - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:10
5802019/01/0528. Atawisi Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:26
5812019/01/0527. Ata Sildeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
5822019/01/0526. Arya Ashtangika Margaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:15
5832019/01/0525. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
5842019/01/0524. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
5852019/01/0523. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
5862019/01/0522. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
5872019/01/0521. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
5882019/01/0520. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
5892019/01/0519. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
5902019/01/0518. Ariyavansha Deshana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
5912019/01/0517. Areeya Pariyeshana Suttha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:13:10
5922019/01/0516. Appamada Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:23
5932019/01/0515. Appamada Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:44
5942019/01/0514. Apakala Pin An Ayata Diyahakida - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:07:27
5952019/01/0513. Annahi Labhopanisa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:13
5962019/01/0512. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:17
5972019/01/0511. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
5982019/01/0510. Anawatagga Sanukta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:28
5992019/01/059. Anaum Piritha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:44
6002019/01/058. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
6012019/01/057. Abidham Nimthera - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:27
6022019/01/056. Aatanatiya Pariykbnvaaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:58
6032019/01/055. Aanapanasathi Bawanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:26
6042019/01/053. Aanapanasathi Bawana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:20
6052019/01/052. Aanapanasathi Bawana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:24
6062019/01/051. Welama Brahmana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:40
6072019/01/0554. Dhammavicaya Sambojjhango (2005-07-31) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:09:47
6082019/01/0553. 2005-08-12 (12.46pm) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:24
6092019/01/0547. Samagganam Tapo Suko - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:08:36
6102019/01/0552. 2005 Nikini Poya Dhamma Discussion at SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:28
6112019/01/0551. 2005 Nikini Poya Desana At SLBC - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:55:19
6122019/01/0550. Singalovada Sutta (2005-05-27) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:02
6132019/01/0549. Satara Samgraha Vastu - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:57
6142019/01/0548. Samaggi Vannana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:12:15
6152019/01/0546. Patta Kamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:03
6162019/01/0545. Kusalakusala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:08
6172019/01/0544. Karaniya Metta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:47
6182019/01/0543. Kamma Vibhanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:19:57
6192019/01/0542. Dhammo Have Rakkati Dhammacarino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:00
6202019/01/0541. Devanumodananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:23
6212019/01/0540. Dasabala Nyana (Buddhanussati) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:16:08
6222019/01/0539. Dananisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:08
6232019/01/0538. Dam Sabha Mandapaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:30:28
6242019/01/0537. Cittarakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:16
6252019/01/0536. Citta Arakkha Anisamsa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:05:47
6262019/01/0535. Buddhalambana Piti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:29
6272019/01/0534. Anuttariya Dhamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:01:55
6282019/01/0533. Anatha Pindika Katha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:28:56
6292019/01/0532. Accharasangata Sutta (2005-04-24) - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:29
6302019/01/0531. Abhikkareta Kairane - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:17:00
6312019/01/0530. Cattaro Brahmavihara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:22
6322019/01/0529.2 Ratana Sutta 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:59
6332019/01/0529.1 Ratana Sutta 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
6342019/01/0528. Paharada Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
6352019/01/0527. Mahamangala Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:50:02
6362019/01/0526. Kalakarama Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:27
6372019/01/0525.2 DvattimsaMaha Purisa Lakkana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:33
6382019/01/0525.1 Dvattimsa Maha Purisa Lakkana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:02
6392019/01/0524. Cunda Sutta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:10
6402019/01/0523.2 Buddhaguna Desana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:18
6412019/01/0523.1 Buddhaguna Desana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:01
6422019/01/0522. Buddha Guna Bhavana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:49
6432019/01/0521. Buddho So Bhagava - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:50
6442019/01/0520.2 Anapana Sathi Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:41
6452019/01/0520.1 Anapana Sathi Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:35
6462019/01/0519.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:45
6472019/01/0519.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
6482019/01/0518.2 Dhamma Deshana Jinavan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:47:57
6492019/01/0518.1 Dhamma Deshana Jinavan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:31
6502019/01/0517.2 Nama Rupa Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:52
6512019/01/0517.1 Nama Rupa Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:53
6522019/01/0516.2 Yoniso Manasikaraya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:20
6532019/01/0516.1 Yoniso Manasikaraya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:50
6542019/01/0515.2 Anapanasathi Samadhi 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:03:12
6552019/01/0515.1 Anapanasathi Samadhi 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:35
6562019/01/0514.2 Saptha Bojjanga 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:03
6572019/01/0514.1 Saptha Bojjanga 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:56
6582019/01/0513.2 Sothapaththi Phalaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:46
6592019/01/0513.1 Sothapaththi Phalaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:28
6602019/01/0512.2 Aththadeepa Bhikkave 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:28
6612019/01/0512.1 Aththadeepa Bhikkave 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:09:51
6622019/01/0511.2 Seelaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:32
6632019/01/0511.1 Seelaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:34
6642019/01/0510.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:59
6652019/01/0510.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
6662019/01/059.2 Avaso Kulan 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:29
6672019/01/059.1 Avaso Kulan 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:51
6682019/01/058.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:41
6692019/01/058.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:49
6702019/01/057.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:18
6712019/01/057.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
6722019/01/056.2 Ariyavansha Deshana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:49
6732019/01/056.1 Ariyavansha Deshana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:46
6742019/01/055.2 Kamadeenawa 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:12
6752019/01/055.1 Kamadeenawa 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:55
6762019/01/054.2 Asayanusaye Gnanaya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:49
6772019/01/054.1 Asayanusaye Gnanaya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:05
6782019/01/053.2 Samatha Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:18:54
6792019/01/053.1 Samatha Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:25
6802019/01/052.2 Samadhiya 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:31
6812019/01/052.1 Samadhiya 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:04
6822019/01/051.2 Vipassana 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:20:01
6832019/01/051.1 Vipassana 1 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:04
6842019/01/049. Gemunu Kumara Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:16:30
6852019/01/048. Katina Cheewara Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
6862019/01/0466. Karaniya Metta Suthra - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:48
6872019/01/0465. Paritta Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:46
6882019/01/0464. Aggidatta Brhamana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:57
6892019/01/0463. Parittana Pera Anusasana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:33:21
6902019/01/0462. Udakan Hinayanthi Netthika - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:29
6912019/01/0460. Sangika Dana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:30
6922019/01/0459. Maga Manawakawatha Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:40
6932019/01/0458. Dewaduta Awawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:23:38
6942019/01/0456. Dakkina Vibanga - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:29:52
6952019/01/0453. Sakman Maluwa - Esala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:27
6962019/01/0452. Seewalee Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:24
6972019/01/0439. Sumana Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:35:08
6982019/01/0437. Ariyowa Thunnibhawo - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:18
6992019/01/0430. Asare Sara Mathino - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:45
7002019/01/0415. 5th Annivesary Tribute by Ven Kahagolle Somawansa Thero for Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:41
7012019/01/0414. Sanga Daksina for Ven Vineetha Thero's Birthday - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:16
7022019/01/047. Pinasepatama Hethuwei - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:10
7032019/01/0461. Seewalee Watha 2 - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:48
7042019/01/046. Seth Pethum Sajjayanawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:56
7052019/01/0457. Aga Saw Padawi Pirinemeema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:20
7062019/01/0455. Panca Maha Thejasa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:49
7072019/01/0454. Sakman Maluwa - Nikini - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:13:20
7082019/01/0451. Tanhakkayo Sabba Dukkan Jinathi - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:52
7092019/01/0450. Abhiwadana Seelissa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:22:44
7102019/01/045. Sickness - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:27:22
7112019/01/0449. Seth Pirith Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:38
7122019/01/0448. Seelaya Piriheemen Phala - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:09
7132019/01/0447. What You don't Leave Behind - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:04
7142019/01/0446. Koralage Senasa Pujawada - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:02
7152019/01/0445. Mettanisansa Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:00:18
7162019/01/0444. Buddhapuja Bodhi Puja Wadana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:56:32
7172019/01/0443. Daham Poth Pujawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:51
7182019/01/0442. Aggasthabawa - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:30:48
7192019/01/0441. Pattakamma Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:34:50
7202019/01/0440. Appamada Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:27
7212019/01/0438. Completed Task - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:20
7222019/01/0436. Nawam Poyada Desuma - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:37:05
7232019/01/0435. Metta Wiharanaya - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:34
7242019/01/0434. Rattapala Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:40:32
7252019/01/0433. Akethu Thapasa Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:32:16
7262019/01/0432. Danaya Akirti Tawus Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:55
7272019/01/0431. Pirith Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:45:48
7282019/01/0429. King Bimbisara - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:43
7292019/01/0428. Fourth Brahma Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:14:53
7302019/01/0427. Wandana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:24:00
7312019/01/0426. Buddha Wandana Karana Seti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:51
7322019/01/0425. Pinanumodanawak saha Seth Prith - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:26:39
7332019/01/0424. Chatta Manawaka Gatha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:57:17
7342019/01/0423. Pinama Pihitta Hethuwe - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:19:48
7352019/01/0422. Payoga Sampatti - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:06
7362019/01/0421. Ata Sil Deema - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:58
7372019/01/0420. Aneka Jathi Sansaran - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:05
7382019/01/0419. Karaniya Metta Chanting - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:10:19
7392019/01/0418. Gnana Vibanga Desana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:09
7402019/01/0417. Metta Viharana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
7412019/01/0416. Ordination Anniversary - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:24:07
7422019/01/0413. Acintya Budda Guna - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:28:52
7432019/01/0412. Panditha Pannatta Sutta - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:31:03
7442019/01/0411. Mahakappinna Rahattheranu Watha - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:45
7452019/01/0410. Four Greatest Fortunes - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:38:52
7462019/01/044. Dananisansa for Visaka - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:25:03
7472019/01/043. Senasana Puja - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:39:15
7482019/01/042. Maha Karuna Samapatti - SLBC Discussion - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:59:10
7492019/01/041. Maha Karuna Samapatti - Duruthu Talk - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:53:34
7502019/01/02දේවතානුස්සති මරන බියට දෙව් ලොවට යන මඟ භාවනාව00:05:48
7512019/01/02ද්වත්තිංසාකාර පටික්කූල මනසිකාරය_සමථ _ විපස්සනා00:38:56
7522019/01/02බෞද්ධ ධර්ම සාකච්ඡා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:49:13
7532019/01/02බෞද්ධ භාවනා ගැටළු - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:54:42
7542019/01/02භාවනා පූර්ව කෘත්‍ය සතර ආරක්ෂක භාවනා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:17:00
7552019/01/02ලෝක විනශය හා නැවත හටගැනීම - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:53:27
7562019/01/02ලෝදිය ද කර්මය ද අපායේ ආහාරය කුමක්ද ? - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:01:35
7572019/01/02සියලූ බාධක හිරිහැර ජයගත හැක​ මෛත්‍රිය පතුරුවා - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:14:59
7582019/01/02සේරිවානිජ ජාතකය - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:15:09
7592019/01/02සෝවාන් ඵ්ලයට අවබෝද වන්නෙ කුමක්ද - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:28
7602019/01/01අනේක ජාති සංසාරං - Anekajathi sansaran - Buddha’s first words - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:54:01
7612018/12/31පින් අනුමෝදනා - පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි - Pin Anumodana - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:02:13
7622018/12/31සමතිට්ඨිකං අනවසේසකං (අභිධර්ම දේශනා 13) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:16
7632018/12/30මහාථෙරාභිවන්දනා - Mahatherabhiwandana - In memory of late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero01:00:52
7642018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා අකුසල් විපාක නොදෙයි (අභිධර්ම දේශනා 12) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:25
7652018/12/30ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා කුසල කර්ම විපාක දෙයි (අභිධර්ම දේශනා 11) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:14:11
7662018/12/30පංචග්ගදායක බ්‍රාහ්මණ වස්තුව (අභිධර්ම දේශනා 10) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:15
7672018/12/30වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය (අභිධර්ම දේශනා 09) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:41
7682018/12/30ඨානාඨාන ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 08) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:07
7692018/12/30අනේකධාතු නානාධාතු ඥානය (අභිධර්ම දේශනා 07) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:18:14
7702018/12/29නාමරූප ලක්ඛණ (අභිධර්ම දේශනා 06) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:48:45
7712018/12/27කුසලා ධම්මා (අභිධර්ම දේශනා 05) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:55:58
7722018/12/27ජීවිතීන්ද්‍රිය (අභිධර්ම දේශනා 04) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:06:11
7732018/12/27මහාචත්තාලිස්සක සූත්‍රය - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero01:31:45
7742018/12/25නිවන් දැකීමේ දොරටු පහ෴ Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:05:56
7752018/12/24චක්ඛු විඥානය (අභිධර්ම දේශනා 03) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:25:41
7762018/12/21ධම්මහදය විභංගය (අභිධර්ම දේශනා 02) - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:01:09
7772018/12/20චිත්ත චෛතසික - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:10:42
7782018/12/16අනන්තවු නව අරහාදී බුදු ගුණ​ ඉතාමත් දුර්ලභ දේශනාවක් Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:17
7792018/12/15කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද ?00:06:34
7802018/12/14කළ පව් මතක් වී දෑසම තෙත් වේද​? | Nithara Kala pau pathak weda ?00:06:34
7812018/12/11ආනාපානාසතිය 05/Anapanasathi Sutta 0501:16:26
7822018/12/06ආනාපානාසතිය 04(රාහුල තෙරුන්ට වදාලාවූ ආනාපාන සති භාවනාව )00:29:51
7832018/12/06අනාපානාසති භාවනාව 03/ Anapanasathiya 0300:54:21
7842018/12/06අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ( ත්‍රිලක්ෂණය )...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි01:03:43
7852018/12/04Ven Nauyane Ariyadhamma Thero - සෝවන් ඵලය සක්ෂාත් කරලීමට00:52:44
7862018/12/01සියලු දාන,සියලු රස,සියලු ඇලීම් සහ සියලු දුක් පරදවා කුමක් ජයගනීද ?00:30:57
7872018/12/01ප්‍රඥාවන්තයින් අවවාද පිළිගන්නේ00:12:35
7882018/11/29අනාපානාසති භාවනාව 02 /anapana sathiya 0201:03:11
7892018/11/25අරියවංශ දේශනා 3 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:41
7902018/11/25අරියවංශ දේශනා 2 පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:27:49
7912018/11/25අරියවංශ දේශනා 1 - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:31:46
7922018/11/22෴ ආර්ය මග සඳහා වැදගත් කරුණු සතරක් ෴00:38:36
7932018/11/20මෛත්‍රී භාවනාව - මෙත් වැඩීමේ අනීසංස.00:48:52
7942018/11/19ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:59:35
7952018/11/19චතුන්නං අරියසච්චානං - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:43
7962018/11/19ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:10:32
7972018/11/19අෂ්ඨ පරිෂ්කාර - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:06:20
7982018/11/19ගිලානුපස්ථානය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:11:00
7992018/11/15මෛත්‍රී භාවනාව කරන හැටි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:17:50
8002018/11/15අතීතං නාන්වාගමෙය්‍ය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:17
8012018/11/13අනාපානාසති භාවනාව 01 /Anapanasathiya bhawanawa 0100:50:51
8022018/11/11අච්චරා සංගාත සුත්‍රය/Achchara sangatha sutta00:27:01
8032018/11/11සිත භාවිතය හා බහුලිකෘත කිරීම/sitha bhawithaya00:37:01
8042018/11/10ධර්මය විකුර්ති කර දේශනා කිරීමේ ආදීනව - පුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:22:59
8052018/11/09ඔබත් පිනට බයද? අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ00:37:39
8062018/11/08සීලයේ ආනිසංස...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:35:07
8072018/11/02මාර්‍ගඵල ලාභීහු ඒ බව කියා සිටිත් ද ?00:07:23
8082018/11/02දක්ෂිණා විභංග සූත්‍රය00:36:45
8092018/11/01සති බොජ්ඣග/Sathi bojjangaya00:58:11
8102018/11/01රාහුලෝවාදය/Rahulowadaya00:52:11
8112018/11/01කෝටිග්‍රාම සුත්‍රය00:53:37
8122018/11/01සංඝානුස්සති භාවනාව - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:46:06
8132018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 700:22:04
8142018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 600:03:11
8152018/10/25Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:28:46
8162018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 500:22:49
8172018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 400:12:16
8182018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 300:10:30
8192018/10/24Funeral of Late Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero - various clip 100:03:04
8202018/10/18වඳිමු බුදුගුණ අරුත දැනගෙන, නව අරහාදී බුදු ගුණ 1​ — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:36
8212018/10/18අනේක ජාතී සංසාරං - පරම පුජනීය පින්වත් නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:54:04
8222018/10/17Sabba papassa akaranam gatha - සබ්බ පාපාස්ස අකරණං ගාථා - Most Ven Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero00:00:17
8232018/10/17ලැබිය යුතු උතුම්ම සම්පත් සතර...Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:38:51
8242018/10/15සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් දේශිත පට්ටාන මහා ප්‍රකරණය/Pattana mahaprakaranaya00:54:16
8252018/10/15ආර්ය අෂ්ඨාංගික ශීලය සමාදන් වීම - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:38:56
8262018/10/14නාම රූප විදර්ශනාව Ven Na uyane Ariyadhamma Thero පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:48:33
8272018/10/13පුනරුප්පත්තිය01:31:59
8282018/10/13නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ARYA PARYESHANA SUTTRAYA....01:12:53
8292018/10/12වැරදි දෘෂ්ටින් ගැන - නා උයනේ අරියධම්ම හිමි00:14:21
8302018/10/12සම්මා පණිහිත සිත - පූජ්‍යපාද නා උයනේ අරියධම්මාභිධාන මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:06:59
8312018/10/11මෛත්‍රීය විහරණයේ ආනිසංස - අති පූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නහිමිපාණන්00:14:59
8322018/10/11අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේ අන්තරාබවය පිලිබඳව...00:40:00
8332018/10/09ඔක්කන්තිකා ධර්ම දේශනා/ අට්ට කතා /atta katha00:04:26
8342018/10/02අද කාලේ රහතන් වහන්සේලා නැත කියා කවදාවත් නොකිවයුතුයි පුජනීය නා උයනේ අරිය00:06:32
8352018/09/30යෝනිසො මනසිකාරය/ Yonisomanasikaraya00:56:16
8362018/09/28අයෝනිසෝ සහ​ යෝනිසෝ මනසිකාරය | Ayoniso saha Yoniso Manasikaraya00:07:02
8372018/09/27අභිධර්මය යනු කුමක්ද - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero -What is Abhidhamma00:27:16
8382018/09/26විදර්ශනාව හා සන්තති අමාත්‍ය තුමාගේ කතාව /widharshanawa00:33:46
8392018/09/26භූතරූප විදර්ශනාවට වැඩිම/ widarshanawa00:07:21
8402018/09/26භාවනා උපදෙස් /BAWANAWATA UPADES00:11:36
8412018/09/25අසීමිත බුදුගුණ බලයෙන් මෛත්‍රි භාවනාව වඩමු/ Mithree bawanawa00:04:16
8422018/09/25පොඨිල ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා දේශණය/ Pottila maharahathanwahanse00:56:41
8432018/09/24පියා සතු ගොදුරු බිමේ හැසිරේත්වා /sathiya00:09:16
8442018/09/24පරාභව සුත්‍රය ආශ්‍රයෙන් භාවනාව ඇසුරෙන් ෙෙමයිත්‍රි භාවනාව / Parabawa Sathraya00:58:06
8452018/09/24නවසිවිථික භාවනාව/Nawasivithika bhawanawa01:22:21
8462018/09/24ධම්මානු පස්සනාව (පංචනිවරණ යටපත් කරගන්නේ කෙසේද )/dhammanu passanawa00:59:21
8472018/09/24පටාචාරා මහා රහත් තෙරණින් වහන්සේ/Patachara maharahath theraniya00:21:56
8482018/09/22මාර්ගපල ලාභීන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද? නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:06:31
8492018/09/21මෛත්‍රී භාවනාව වඩමු 1 — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ01:02:24
8502018/09/20ලොක විදු / lokawidu00:25:16
8512018/09/20බුද්ධ චරිතය හා පට්ඨාන දේශනාව00:54:16
8522018/09/20නාමරූප ධර්ම සාකච්ඡාවක් 1600:48:46
8532018/09/20නාම රූප දේශනා/ nama rupa Deshana00:31:56
8542018/09/20බුද්ධෝපි බුද්ධස්ස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:53:53
8552018/09/20බුද්ධෝ සෝ භගවා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero01:29:22
8562018/09/14සිත ආරක්ෂා කරගැනීම හා සිතේ ස්වභාවය00:34:51
8572018/09/13සංඝානුස්සති භාවනාව - Sanganussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:46:06
8582018/09/13ධම්මානුස්සති භාවනාව - Dhammanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:52:16
8592018/09/13බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Buddhanussathi Bawanawa - Nauyane Ariyadhamma Thero00:48:37
8602018/09/13ධජග්ග සූත්‍රය - අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහනාහිමි අනුස්මරණ ධර්මදේශනාව01:50:32
8612018/09/11අසුභ භාවනාව - 06 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:43:12
8622018/09/11අසුභ භාවනාව - 05 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:36:24
8632018/09/11අසුභ භාවනාව - 04 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:41:54
8642018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 15 (සප්පාය කතා)01:33:56
8652018/09/11ධර්ම සාකාච්ඡාවක් හා අනුසාසනයක් 14 / Dharma sakachcha 1400:30:56
8662018/09/11ධර්ම සාකච්ඡාව 13 / Dharma sakachcha 1300:47:26
8672018/09/10අසුභ භාවනාව - 03 කොටස (නවසීවතිකය) - Nauyane Ariyadhamma Thero00:49:13
8682018/09/10අසුභ භාවනාව - 01 කොටස - Nauyane Ariyadhamma Thero00:44:01
8692018/09/09කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:52
8702018/09/09අංකුර දේවරාජ - දාන ආනිශංස - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:13:34
8712018/09/08අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි ගුණ සයුරෙන් බිඳක්..01:00:46
8722018/09/08Most Ven Nauyane Ariyadhamma Thero | අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ | 2018-09-07 - 10.00PM01:00:52
8732018/09/07අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දෙවර්ෂපූර්ණ ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන්00:55:09
8742018/09/07මහා ථේරාභිවන්දනා -Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- 07- 09- 201801:00:41
8752018/09/07Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Nayaka Thero - 2018.09.07 - 20.00 අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම නාහිමි00:53:16
8762018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:57:38
8772018/09/07Ven Na Uayane Ariyadhamma Maha Thero- අපවත් වීමෙන් වසර 2ක් පිරීම නිමිත්තෙන්00:55:09
8782018/09/06තිට්ඨන්තේ නිබ්බුතේ චාපි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:12:01
8792018/09/06සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:29:45
8802018/09/06ඥාතීන්ට පින් පැමිණවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:15:40
8812018/09/04සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:49
8822018/09/04මා පුඤ්ඤාභායි - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:19:29
8832018/09/04පඤ්ඤවන්තස්සායං ධම්මො - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:08:16
8842018/09/04අනුත්තරිය ධම්ම විවරණ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:19
8852018/09/04දෙවියන්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය හා චුතවීම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:16:36
8862018/09/04දස පලිබෝධ - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:28
8872018/09/04ඒවං අචින්තියා බුද්ධා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:24:46
8882018/09/04ආශ්චර්ය්‍ය මනුෂ්‍යයා - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:30:53
8892018/09/03පින සහ කුසලය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:47:16
8902018/09/03අනාත්මවාදය - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:32:26
8912018/09/02අන්තරාභව වාද විසඳුම - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:40:08
8922018/09/02නාම රූප විදර්ශනාව - Ven. Na Uyane Ariyadhamma Thero00:49:35
8932018/08/30භාවනාව තුලින් ලෙඩ රෝග සුව කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:08:26
8942018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 12/Dharma sakachcha00:56:16
8952018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 11 / Dharma sakachcha00:49:16
8962018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාවක් 08 / Dharma sakachchawa00:51:36
8972018/08/30ධර්ම සාකච්ඡාව 7 /Dharma sakachcha 0700:56:16
8982018/08/29අකුසල කර්ම කුසල කර්ම මගින් අහෝසි කර්ම බවට පත් කළ හැකිද? - Ven Nauyane Ariyadhamma Thero00:07:22
8992018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 68(තෙරාසභෝ අරියධම්ම යතින්ද නාතෝ )00:04:06
9002018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 67 (අනාගත වංශය)00:37:46
9012018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 66 (චුද්දස වශිය)00:10:46
9022018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 65 (සංස්කාර කෙරෙහි වූ උපේක්ෂාව)00:04:41
9032018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 64 (ශ්‍රේෂ්ට මාර්ගෝපදේශකයාණන් වහන්සේ)00:10:56
9042018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 63(බිඳීම දැකීම)00:07:06
9052018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 62 (සුවිශේෂත්වයක විශේෂය)00:04:46
9062018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 61( හට ගැන්ම හා විනාශය දැකීම)00:13:36
9072018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 60( භාවනාවට බාධක)00:01:56
9082018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 59( අසුභ භාවනාව)00:05:01
9092018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 58( සත් ආකාර නාම - රූප විදර්ශනාව)00:09:01
9102018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 57 ( මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ දින චරියාව)00:16:36
9112018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 56 (සතළිස් ආකාර විදර්ශනාව)00:05:11
9122018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 55 (සංස්කාර විශ්ලේෂණය)00:04:36
9132018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 54 (ඵා ඖ භාවනාවට පෙර)00:03:11
9142018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 53 (බිඳෙන දේ තුළ නොබිඳෙන ගමන් මග)00:24:26
9152018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 52 (සතිමත් බව)00:14:11
9162018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 51(මොහඳුරින් වැසුණු සැබෑව)00:15:01
9172018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 50 (බෝසත් ධර්මතා)00:05:21
9182018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 49 (අරූපතල සමාධි සිත)00:09:16
9192018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 48( සිතට නිවාඩුවක්)00:08:51
9202018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 47(සමාහිත සිතක්)00:07:46
9212018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 46 (මාහිමිපාණන් වහන්සේ වැඩූ භාවනා ක්‍රම)00:32:31
9222018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 44 (ප්‍රර්ථනා ප්‍රණිධිය )00:37:21
9232018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 45 (පෙරුම්දම් සලකුණු)00:05:06
9242018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 43 (සිවුපස ප්‍රත්‍යවෙක්ෂාව )00:18:06
9252018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 42 (ඵා ඖ භාවනා මාර්ගය)00:08:51
9262018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 41(වැඩු බුදුගුණ)00:05:51
9272018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 40 (ඉසිලූ ශාසනික ධුර)00:00:46
9282018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 39 (විශේෂ උපකාරක දායක දායිකාවෝ)00:07:41
9292018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 38 (ආශ්‍රයට ලැබුන කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ )00:02:51
9302018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 37 (වැඩූ කමටහන්)00:01:56
9312018/08/29Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 36 ( පිරූ ධුත ගුණ)00:00:41
9322018/08/28ධර්ම සාකච්ඡාව /Darma sakachcha 0900:52:41
9332018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 35(විශේෂ පුණ්‍ය කර්ම )00:13:21
9342018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 34 (විදේශ ගමන්)00:18:11
9352018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 33 (දඹදිව වන්දනාව)00:04:26
9362018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 32 (සම්පාදිත ධර්ම ග්රන්ථ)00:01:41
9372018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමගපිය සටහන් 31(භාවනා පන්ති)00:02:01
9382018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 30 (වස් විසූ ස්ථාන හා ඇසුරු කළ ස්ථාන)00:13:16
9392018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 29 (ත්‍රිපිටකය වචෝද්ගත කිරීම)00:02:01
9402018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 28 (අධිශීලෝපසම්පදාව)00:05:36
9412018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 27 (අධ්‍යන සමය )00:04:41
9422018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 26 (ආචාර්ය උපාද්‍යය මහාහිමිවරු )00:03:11
9432018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 25 (සාමණේර සමය)00:09:21
9442018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 24 ( ශාසන ප්‍රවුර්ජාව)00:04:11
9452018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 23 (ශ්‍රී ගුනවර්ධනාරාම යෝගාශ්‍රමයට පැමිණීම)00:03:51
9462018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 22 (පණ්ඩුපලාස සමය)00:06:06
9472018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 21 (ගෘහාභිනිෂ්ක්රමනය)00:10:26
9482018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 20 (ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය )00:07:56
9492018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 19 (නාඋයන ආරණ්ය උදාව)00:02:46
9502018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 18 (මෑණියන්ගේ අභාවය)00:02:51
9512018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 17 ( දහම් පාසල)00:02:06
9522018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book / 16 ( සමාගම් ශාලාවේ වස් වාසය කරවීම)00:01:21
9532018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book 15 (ප්‍රථම උපෝසථ සීල සමාදානය)00:06:11
9542018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 14 (ශාසනික ඤාති සඟ පිරිස)00:02:11
9552018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 13( විහාරාධිපති නාහිමි)00:01:51
9562018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 12 ( ආශ්‍රිත විහාරස්ථානය)00:01:01
9572018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 11(පාසල හා ගුරුවරු)00:02:06
9582018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 10 (අකුරු කරණය)00:01:21
9592018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 09(පෙළපත හා ගිහි නම )00:00:51
9602018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 08( සොහොයුරු සොහොයුරියෝ )00:00:51
9612018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 07 (දෙමවුපියවරු)00:02:06
9622018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 06 (ජන්ම භූමිය)00:04:11
9632018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 05 (උපත)00:05:21
9642018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 04 (පිං පැතුම)00:01:31
9652018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 02(පුජාවේවා )00:01:56
9662018/08/28Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 03 (හැදින්වීම)00:08:26
9672018/08/27Asirimath Budumaga Piyasatahan audio book /අසිරිමත් බුදුමග පියසටහන් පොත 0100:01:56
9682018/08/27මරණානුස්සති භාවනාව / marananussathi bhawanawa00:09:21
9692018/08/27කායගතාසතිය / පිලිකුල් භාවනාව/pilikul bhawanawa00:01:36
9702018/08/25Salleka Sutta - සල්ලේක සුත්‍රය - Nauyane Ariyadhamma Himi00:53:03
9712018/08/23අසුභ භාවනාව - 01 කොටස | Nauyane Ariyadhamma Thero00:42:18
9722018/08/23භාවනාව හැඳින්වීම - Nauyane Ariyadhamma Thero00:51:33
9732018/08/14Rev Nauyane Ariyadhamma Thero For All of tthe Buddhist00:02:00
9742018/08/14Rev Nauyane Ariyadhamma theros For Sangarathnaya00:01:39
9752018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු තුන්වැනි ස්ථානය 0300:01:16
9762018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු දෙවැනි ස්ථානය 0200:01:21
9772018/08/05අභිධර්ම දේශනාව පැවතුනු පලවෙනි ස්ථානය 0100:05:46
9782018/08/05අභිධර්මය ප්‍රතික්ශේප කිරීමේ භයානක කම !00:04:16
9792018/08/05ඔබ ඇසිය යුතුම ධර්මය -නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වමින්වහන්සෙගෙ සතිපට්ඨන ධර්ම දෙශනාව01:17:58
9802018/08/03සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති00:24:51
9812018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0600:52:06
9822018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0500:55:41
9832018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0300:47:21
9842018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0401:32:01
9852018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0200:53:21
9862018/08/03ධර්ම සාකච්චා 0100:50:01
9872018/08/03ත්‍රිලක්ෂණය , Thrilakshanaya00:03:01
9882018/08/03බුදුගුණ භාවනා Budu Guna Bhavanawa00:05:11
9892018/08/03මෛත්රි භාවනා Maithree Bhavanawa00:03:16
9902018/08/03චිත්ත භාවනා (සිත පිරිසිදු කිරීම)00:28:46
9912018/08/03රතන සුත්‍රය00:10:26
9922018/08/03කරණිය මෙත්ත සුත්‍රය00:04:06
9932018/08/01සිතින් පමණක් අකුසල් කර්මයක් රැස්වෙනවාද?00:04:46
9942018/07/31අන්තරාභව වාද විසඳුම... Ven. Nauyane Ariyadhamma Himi00:39:53
9952018/07/30සිත නැති කය ඇති බඹ ලොව ගැන00:04:56
9962018/07/30අභිදර්මය යනුකුමක්ද ? ධර්ම සාකච්චාව abhidh00:55:01
9972018/07/30අරුප ලෝකයේ සියුම්වත් රුපයක් ඇතිද ? අරූප ධ්‍යාන වඩන ආකාරය00:07:06
9982018/07/30අතිපුජනිය මහා කම්මට්ඨානාචාර්‍ය, ත්‍රිපිටක වාගීස්වරාචාර්‍ය අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමින්වහන්සේ00:52:41
9992018/07/27මාර්ග පල ලැබුවන් එය ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද?00:06:31
10002018/07/27මගපල ලැබුවන්ට සහතික අවශ්‍ය නොවේනේ ඇයි ?00:04:01
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2386)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.