එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15ජාතික ජන බලවේගය සමාරම්භක උළෙල | Keligama Vijithananda Thero | 14.07.201900:11:20
22019/06/26Ven Ellawala Vijithananda Thero - 2019.06.26 - 08.04 එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:56
32019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (12) Ven.Ellawala Vijithananda00:42:56
42019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (11) Ven.Ellawala Vijithananda00:46:32
52019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (10) Ven.Ellawala Vijithananda00:46:34
62019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (9) Ven.Ellawala Vijithananda00:45:16
72019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (8) Ven.Ellawala Vijithananda00:48:40
82019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (7) Ven.Ellawala Vijithananda00:48:20
92019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (6) Ven.Ellawala Vijithananda00:49:18
102019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (5) Ven.Ellawala Vijithananda00:48:34
112019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (4) Ven.Ellawala Vijithananda00:45:36
122019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (2) Ven.Ellawala Vijithananda00:49:50
132019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (3) Ven.Ellawala Vijithananda00:42:16
142019/06/06SLBC Radio Bana - ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය තමන්ගේ නිවස තුලම වඩාගැනීම (1) Ven.Ellawala Vijithananda00:57:20
152019/06/06අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි - තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 05 (Ven.Ellawala Vijithananda)01:38:56
162019/06/06අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි - තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 04 (Ven.Ellawala Vijithananda)01:42:56
172019/06/06අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි - තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 03 (Ven.Ellawala Vijithananda)01:24:30
182019/06/06අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි - තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 01 (Ven.Ellawala Vijithananda)01:27:20
192019/06/06අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි - තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 02 (Ven.Ellawala Vijithananda)01:11:34
202019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 4 part 3 - Sathipattanaya - සතිප්ට්ථාන භාවනාව ප්‍රශ්න උත්තර02:19:08
212019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 3 part 3 - Sathipattanaya - ධ්‍යාන02:26:36
222019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 4 part 2 - Sathipattanaya - සක්මන් භාවනාව01:12:58
232019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 4 part 1 - Sathipattanaya - බුදුන්ගේ ශ්‍රාවකයින් ගේ ගුණ01:25:36
242019/06/05Ven.Ellawala Vijithananda - Day 3 part 1 - Sathipattanaya - සත්‍ය ඥානය, කෘත්‍ය ඥානය, පෘතඃ ඥාන01:31:58
252019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 3 part 2 - Sathipattanaya - පාරමිතා සහ නිවන් මඟ01:00:38
262019/06/05Ven.Ellawala Vijithananda -Day 2 part 2 - athipattanaya - ච නීවරණ ඉතා ගැඹුරින්01:39:14
272019/06/05Ven.Ellawala Vijithananda -Day 2 part 1 - athipattanaya -සත්‍ය ඥානය,කෘත්‍ය ඥානය,නේව සංඥා න සංඥා01:59:18
282019/06/05Ven.Ellawala Vijithananda -Day 2 part 3 - athipattanaya - ‍යාන සමත භාවනා හා ණීවරණ බාදා කරන අයුරු01:01:30
292019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 1 part 2 - Sathipattanaya - අංග 8 සීරුමාරු කිරීම01:38:44
302019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 1 part 1 - Sathipattanaya - සතිප්ට්ථානය සිත (සිත් 6 ක්) සකස් කිරීම01:55:20
312019/06/05Ven. Ellawala Vijithananda - Day 1 part 3 - Sathipattanaya - සත්‍ය ඥානය, මාරයා, අන්ත දෙක අත්හැරීම01:01:54
322019/06/039. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-11-28) SLBC00:45:13
332019/06/038. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-11-21) SLBC00:48:38
342019/06/037. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-11-14) SLBC00:48:18
352019/06/036. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-11-07) SLBC00:49:15
362019/06/035. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-10-31) SLBC00:48:32
372019/06/034. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-10-24) SLBC00:45:33
382019/06/033. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-10-17) SLBC00:42:14
392019/06/032. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-10-10) SLBC00:49:48
402019/06/0312. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-12-12) SLBC00:42:54
412019/06/0311. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-12-12) SLBC00:46:29
422019/06/0310. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-12-05) SLBC00:46:31
432019/06/031. Ven Ellawala Vijithananda Thero - (2015-10-03) SLBC00:57:17
442019/02/22Ven Ellawala Vijithananda Thero - Dhamma Talk At A Dayaka's House01:25:31
452019/02/17Sil & Meditation - Ven Ellawala Vijithananda Thero 17Feb Ii01:23:11
462019/02/17Sil & Meditation - Ven Ellawala Vijithananda Thero 17Feb1901:27:36
472019/02/16Sil & Meditation Day - Ven Ellawala Vijithananda Thero 16Feb19 ( Final session )01:14:46
482019/02/16Sil & Meditation Day - Ven Ellawala Vijithananda Thero 16Feb01:37:36
492019/02/14Ven Ellawala Vijithananda Thero Thursday Night Deshana01:32:36
502019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - පුණ්‍යානුමෝදනාව00:20:46
512019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - සයවන දින ධර්ම දේශනාව01:28:35
522019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - පස්වන දින ධර්ම දේශනාව01:14:29
532019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - සතරවන දින ප්‍රශ්නෝත්තර දේශනාව00:58:54
542019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - පස්වන දින ප්‍රශ්නෝත්තර දේශනාව01:28:17
552019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - දෙවන දින ප්‍රශ්නෝත්තර දේශනාව00:52:50
562019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - දෙවන දින ධර්ම දේශනාව01:11:35
572019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - තෙවන දින ප්‍රශ්නෝත්තර දේශනාව01:27:04
582019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - තෙවන දින ධර්ම දේශනාව01:10:47
592019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - සතරවන දින ධර්ම දේශනාව01:09:43
602019/01/182019 සිදුකල පස්දින භාවනා වැඩසටහන - පලමු දින ධර්ම දේශනාව01:22:19
612018/12/22තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 0501:38:52
622018/12/21තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 0401:42:53
632018/12/21තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 0301:24:27
642018/12/21තිරත්න නේවාසික භාවනා වැඩසටහන - 0201:11:31
652018/12/20තිරත්න ආධුනික භාවනා වැඩසටහන - 0101:27:16
662018/06/30"ජීවිතයට මැදමාවත" - [තෙවන සංස්කරණය]00:50:35
672018/05/082018 අප්‍රේල් මස 07 දින පන්නිපිටියේ තිරත්න ප්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්වූ දේශනාව03:39:25
682018/03/26S-01: ශුද්ධ විපස්සනාව හැඳින්වීම | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:50:51
692018/03/26S-02: විපස්සනාවට ආර්යවිනයේ බ්‍රහ්ම චර්යාව | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි00:56:50
702018/03/26S-03: Q&A ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:04:24
712018/03/26S-04: අරි අට මග වැඩීම | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:30:18
722018/03/26S-05: ප්‍රායෝගික සතර සතිපට්ඨානය |අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:00:04
732018/03/26S-06: තණ්හාව දුරුකරන ක්‍රම හතර | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි02:05:15
742018/03/26S-07: තණ්හාව හා මමත්වය | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:06:52
752018/03/26S-08: "කායේ කායානුපස්සී විහරති" | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:00:23
762018/03/26S-09: Q&A ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:39:51
772018/03/26S-10: භාවනාවට බාධා-1: දස මාරයින් | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:16:56
782018/03/26S-11: භාවනාවට බාධා-2: විදර්ශනා උපක්ලේශ | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:12:43
792018/03/26S-12: Q&A ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි02:25:04
802018/03/26S-13: ආශ්‍රව හා බෝධි පාක්ෂික ධර්ම | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:22:40
812018/03/26S-14: සතිපට්ඨානයේ ආනිසංස | අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි01:23:30
822018/03/26S-15: Last Q&A ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු| අතිපුජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි02:18:45
832018/01/03මැද මාවත Most Ven Ellawala Vijithananda Thero 03- 01- 201800:46:24
842018/01/0370. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sathipattana Sutta - 11.30 am 09 Dec 201700:47:15
852018/01/0366. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 11.45 am 02 Dec 201700:51:28
862018/01/035. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Kruthya Gnanaya - 12.30pm15 Jan2017 (missing 30 seconds)00:45:17
872018/01/0346. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 11.30 am 07 Oct 201700:48:27
882018/01/0326. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 11.30am10 Jun201700:51:19
892018/01/0324. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 11.30am03 Jun201700:49:42
902018/01/0314. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sabbapapassa Akaranan 3 - 11.30am11 Mar201700:48:43
912018/01/0311. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sabbapapassa Akaranan 1 - 11.30am11 Feb201700:48:06
922018/01/031. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sathya Gnanaya - 12.30pm08 Jan2017 mp300:45:57
932018/01/0361. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Udakoopama Puggala Sutta 4 - 16p Dec201700:45:06
942018/01/0359. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Udakoopama Puggala Sutta - 09p Dec201700:45:35
952018/01/0355. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Udakoopama Puggala Sutta 2 - 18p Nov201700:45:05
962018/01/0353. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 11p Nov201700:43:57
972018/01/0349. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Beluwagama Sutta - 21p Oct201700:45:34
982018/01/0348. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Jagara Sutta SN - 14p Oct201700:45:23
992018/01/0344. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sothapanna Anga Sutts 9 -16p Sep201700:47:18
1002018/01/0342. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sothapaththi Anga - 17p Jun201700:45:30
1012018/01/0340. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Yonisomanasikaraya - 03p Jun2017 (missing 1st 10 mnts)00:35:28
1022018/01/0326. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Dhammacakka Sutta 6 - 18p Mar201700:42:20
1032018/01/0323. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Dhammacakka Sutta 5 - 4p Mar1700:43:35
1042018/01/0318. Ven Ellawala Vijithananda Thero Dhammacakka Sutta 4 - 18p Feb201700:47:55
1052018/01/039. Ven Ellawala Vijithananda Thero - About Dhammacakka Sutta - 21p Jan201700:46:21
1062018/01/032. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Dhammacakka Sutta 1 - 07p Jan201600:46:28
1072018/01/0345. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 23p Sep201700:48:30
1082018/01/01Ven Ellawala Vijithananda Thero 01- 01- 201800:46:17
1092017/12/28Uduwap Poyaday (2017-12- 03) @ Vipassana Meditation Center01:54:42
1102017/12/09Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 09-12- 201700:46:09
1112017/12/05පුජ්‍යපාද එල්ලාවල විජිතනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව - අරියවංස දේශනාව 2 කොටස01:31:10
1122017/12/04Poya day Program on 03-12-2017 - Ven. Ellawala Vijithananda Thero01:54:42
1132017/12/03BC2017111100:53:51
1142017/12/03BC2017110400:51:10
1152017/12/03BC2017090200:57:15
1162017/12/02Buddhist TV dharma deshanawa ven Ellawala vijita nanda thero 2017 12 0200:52:48
1172017/12/02නරියාව පුහූවට සුදුසු ස්ථාන තුනක් Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 02-12-201700:52:48
1182017/11/122017_Nov_PoyaDay_08 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:11:54
1192017/11/122017_Nov_PoyaDay_07 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:20:03
1202017/11/122017_Nov_PoyaDay_06 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:08:51
1212017/11/122017_Nov_PoyaDay_05 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:20:03
1222017/11/122017_Nov_PoyaDay_04 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:20:02
1232017/11/122017_Nov_PoyaDay_03 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:19:59
1242017/11/122017_Nov_PoyaDay_02 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:02:44
1252017/11/122017_Nov_PoyaDay_01 ("ආරෝග්‍යා පරමා ලභා")00:01:41
1262017/11/11Ven. Ellawala Vijithananda Thero 11-11-201700:50:11
1272017/11/04Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 04-11-201700:47:45
1282017/10/15අරියවංස දේශනාව 02 Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 14-10-201701:30:03
1292017/10/14මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින අන්තර්ජාතික විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට01:37:24
1302017/10/14මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින අන්තර්ජාතික විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට02:35:17
1312017/10/14මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින අන්තර්ජාතික විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට00:17:07
1322017/10/14සොතාපත්තිඅංග සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින කොළඹ BMICH සිට)02:03:56
1332017/10/14සොතාපත්තිඅංග සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින කොළඹ BMICH සිට)01:46:41
1342017/10/14සොතාපත්තිඅංග සුත්‍ර දේශනාව - ( 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින කොළඹ BMICH සිට)00:02:58
1352017/10/06Ellawala Vijithananda Thero - Damsak Nada - Vap Poya 201700:40:00
1362017/10/05BC2017070100:50:09
1372017/09/28ජාගර සුත්‍ර දේශනාව - 2017 බිනර පොහෝ දින.01:55:59
1382017/09/28"සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති" දේශනාව - 2017 නිකිනි පොහෝ දින01:50:00
1392017/09/12Didula TV - 10 (අවසාන කොටස )00:47:28
1402017/09/11Didula TV - 0900:48:14
1412017/09/10Didula TV - 0800:47:03
1422017/09/10Didula TV - 0700:47:27
1432017/09/06Ellawala Vijithananda Thero - Pansil Maluwa 2017-09-0301:18:46
1442017/09/02බොජ්ජංග ධර්ම Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 02- 09- 201700:54:41
1452017/09/01Didula TV - 0600:46:48
1462017/09/01Didula TV - 0500:45:41
1472017/08/31Didula TV - 0400:37:42
1482017/08/31Didula TV - 0300:45:04
1492017/08/31Didula TV - 0200:48:28
1502017/08/30Didula TV - 0100:44:40
1512017/08/15භාවනාවේ බාධක - අතිපූජ්‍ය එල්ලාවල විජිතානන්ද හිමි00:43:35
1522017/08/09අනුරාධ සූත්‍රය - Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero 09- 08- 201700:51:14
1532017/08/07BC20170610 - (09 කොටස)00:52:51
1542017/08/05කලහවිවාද සුත්‍ර දේශනාව - 3 කොටස (කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට)01:41:54
1552017/08/05කලහවිවාද සුත්‍ර දේශනාව - 2 කොටස (කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට)00:44:40
1562017/08/05කලහවිවාද සුත්‍ර දේශනාව - 1 කොටස (කොළඹ ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට)01:12:21
1572017/07/11BC20170603 - (08 කොටස)00:50:41
1582017/07/11BC20170513 - (07 කොටස)00:46:10
1592017/07/11BC20170506 - (06 කොටස)00:49:50
1602017/07/10BC20170408 - (05 කොටස)00:49:11
1612017/07/10මංගල සුත්‍රය හා සංසාර විමුක්තිය - 2017 ජුලි මස 01 දින විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ( 04 කොටස )00:55:38
1622017/07/08මැදමාවත ධර්ම දේශනාව -2017 ජුලි මස 08 පසළොස්වක පොහෝ දින ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිට01:49:48
1632017/07/05මංගල සුත්‍රය හා සංසාර විමුක්තිය - 2017 ජුලි මස 01 දින විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ( 03 කොටස )01:28:40
1642017/07/04මංගල සුත්‍රය හා සංසාර විමුක්තිය - 2017 ජුලි මස 01 දින විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ( 02 කොටස )00:43:55
1652017/07/03මංගල සුත්‍රය හා සංසාර විමුක්තිය - 2017 ජුලි මස 01 දින විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය ( 01 කොටස )01:52:57
1662017/07/03BC20170401 - (04 කොටස)00:48:42
1672017/06/26මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව -2017 ජුනි මස 26 දින ඇහැළියගොඩ සාම විහාරය - (04 කොටස)01:26:12
1682017/06/26මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව -2017 ජුනි මස 26 දින ඇහැළියගොඩ සාම විහාරය - (03 කොටස)01:31:28
1692017/06/26මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව -2017 ජුනි මස 26 දින ඇහැළියගොඩ සාම විහාරය - (02 කොටස)01:05:44
1702017/06/26මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව -2017 ජුනි මස 26 දින ඇහැළියගොඩ සාම විහාරය - (01 කොටස)01:13:58
1712017/06/26මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව -2017 ජුනි මස 26 දින උදේ 8.30 ට ඇහැළියගොඩ සාම විහාරයේ සිට00:08:27
1722017/06/20සක්මන් භාවනාව - අතිපූජ්‍ය එල්ලාවල විජිතනන්ද හිමි00:06:15
1732017/06/11D3 part 302:26:33
1742017/06/11D3 part 201:00:35
1752017/06/11D3 part 101:31:55
1762017/06/11D2 Part 301:01:26
1772017/06/11D2 Part 201:39:10
1782017/06/10මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව - 2017 ජුනි මස 10 දින නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිට.. (03 කොටස )02:16:21
1792017/06/10මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව - 2017 ජුනි මස 10 දින නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිට - (අතරමැදි දසුන් )00:10:17
1802017/06/10මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව - 2017 ජුනි මස 10 දින නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිට - (02 කොටස )01:10:05
1812017/06/10මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව - 2017 ජුනි මස 10 දින නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිට - ( 01 කොටස )01:27:35
1822017/06/10D1 part 301:01:51
1832017/06/10D1 part 201:38:40
1842017/06/10D2 Part 101:59:15
1852017/06/10මැදමාවත සජීවී ධර්ම දේශනාව - 2017 ජුනි මස 10 දින නිදහස් චතුරශ්‍රයේ සිට - (පෙර සුදානම )00:39:47
1862017/06/09D4 part 302:19:05
1872017/06/09D1 part 101:55:16
1882017/06/09D4 part 101:25:32
1892017/06/09D4 part 201:12:55
1902017/05/21මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට..( 3 කොටස )02:00:29
1912017/05/20මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට ( 2 කොටස )02:00:55
1922017/05/20මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට (1 කොටස )04:35:38
1932017/05/20මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින රාත්‍රී 8.00 සිතුල්පව්වේ සිට..00:02:58
1942017/05/20මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව - මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින රාත්‍රී 8.00 සිතුල්පව්වේ සිට..00:23:58
1952017/05/20මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට..(2 කොටස )01:34:18
1962017/05/20මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට..(1 කොටස )01:24:43
1972017/05/19මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 19 දින සිතුල්පව්වේ සිට..(1 කොටස)01:48:13
1982017/05/19මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 19 දින සිතුල්පව්වේ සිට..00:17:59
1992017/05/19මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 18 දින සිතුල්පව්වේ සිට.. (1 කොටස )01:40:43
2002017/05/18මැදමාවත සජීවී විකාශනය - 2017 මැයි 20 දින සිතුල්පව්වේ සිට..(Testing)00:17:57
2012017/04/02BC20170314 - (03 කොටස)00:52:41
2022017/03/13BC20170304 - (02 කොටස)00:49:16
2032017/02/23BC20170211 - (01 කොටස)00:52:27
2042017/02/23BC2017011500:52:04
2052017/02/22BC2017010800:49:55
2062017/01/22Ven Ellawala Vijithananda Thero 2017 01 21 20 0000:46:03
2072017/01/1583. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Chaturarya Sathyaya - 17p Dec201600:46:24
2082017/01/1576. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Bojjanga Dharma - 03p Nov201600:45:37
2092017/01/1567. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 19pNov201600:45:10
2102017/01/1555. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sammaditti - 05p Nov201600:44:10
2112017/01/1547. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 01p Oct201600:45:51
2122017/01/1542. Ven Ellawaa Vijithananda Thero - Niramisa Dukka Vedanava - 17p Sep201600:46:04
2132017/01/1529. Ven Ellawala Vijithananda Thero - Sothapanna Sutta - 23p Jul201600:44:49
2142017/01/143. Ven Ellawala Vijithananda Thero - 14p Feb201600:47:01
2152016/12/19එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ 2016/12/10 පවත්වන ලද පස්වරු සදහම් දේශනාව02:26:35
2162016/12/19එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ 2016/12/10 දින පවත්වන ලද උදැසන සදහම් දේශනාව.02:16:40
2172016/11/03Ganemulla_Day101:29:20
2182015/04/29QA 0700:09:23
2192015/04/22Gebiamma00:29:52
2202015/04/18ellawala 0100:59:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.