අස්සැද්දුමේ කමලසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/19Assaddume Kamalaseela Thero : කායානුපස්සනාව | තෙවන කොටස02:02:34
22019/09/19ආතතියෙන් මිදී සිත සකසා ගැනීමට කැමති ආධුනිකයන් සදහා භාවනාවට ප්‍රවේශ වීමට උපදෙස්. | පළමු කොටස01:56:01
32019/09/19ආතතියෙන් මිදී සිත සකසා ගැනීමට කැමති ආධුනිකයන් සදහා භාවනාවට ප්‍රවේශ වීමට උපදෙස්. | දෙවන කොටස00:43:10
42019/09/19ආතතියෙන් මිදී සිත සකසා ගැනීමට කැමති ආධුනිකයන් සදහා භාවනාවට ප්‍රවේශ වීමට උපදෙස්. | තෙවන කොටස01:37:16
52019/09/18Assaddume Kamalaseela Thero : කායානුපස්සනාව | දෙවන කොටස01:37:36
62019/09/17KamalaseelaThero 07Sep2019 Cranbourne Part101:15:17
72019/09/17Assaddume Kamalaseela Thero : චිත්තානුපස්සනාව | Part 301:25:47
82019/09/17Assaddume Kamalaseela Thero : චිත්තානුපස්සනාව | Part 201:13:53
92019/09/16Assaddume Kamalaseela Thero : චිත්තානුපස්සනාව | Part 101:36:55
102019/09/15Assaddume Kamalaseela Thero - සතර සතිපට්ඨානය - Keysborough Temple (13th Sep 2019)01:41:09
112019/09/14kayanupassanawa04:49:25
122019/09/12Assaddume Kamalaseela Thero : කායානුපස්සනාව | Day 5 Part 204:49:25
132019/09/11Assaddume Kamalaseela Thero - ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය: සම්මා වායාම - Keysborough Temple (6th Sep 2019)01:40:59
142019/09/11Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 5 Part 101:15:17
152019/09/10දහම් පැන විසදුම ධර්ම සාකච්ඡාව02:52:36
162019/09/08energy01:40:59
172019/09/02සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය01:47:33
182019/09/02Assaddume Kamalaseela Thero - සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය - Keysborough Dhamma Sarana (30th Aug 2019)01:47:33
192019/09/01පරාභව සූත්‍රය -කීස්බරෝ ධම්මසරණ විහරස්ථානය01:52:14
202019/08/28August 28, 201901:38:25
212019/08/27සීලය ජීවිතය තුලඅංග සංපූර්ණ නොවී නිවන් මගෙහි කිසිදු වැඩීමක් නැත.August 23, 201901:33:43
222019/08/27Assaddume Kamalaseela Thero - 16th Aug 201901:19:05
232019/08/27Assaddume Kamalaseela Thero - 9th Aug 201901:19:47
242019/08/27Assaddume Kamalaseela Thero - 24th Aug01:33:43
252019/08/25August 17, 201900:08:02
262019/08/25Assaddume Kamalaseela Thero01:38:25
272019/08/24Assaddume Kamalaseela Thero - Keysborough Dhamma Sarana Temple (23rd Aug 2019)01:33:43
282019/08/24Assaddume Kamalaseela Thero - Keysborough Dhamma Sarana Temple (16th Aug 2019)01:19:05
292019/08/18August 18, 201903:16:27
302019/08/18Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 4 Part 200:34:51
312019/08/18Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 4 Part 100:40:34
322019/08/17August 17, 201901:19:05
332019/08/16Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 3 Part 200:52:52
342019/08/16Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 3 Part 101:39:00
352019/08/13සතිපටඨාන භාවනා දේශන 14 August 10, 201900:27:21
362019/08/13සතිපටඨාන භාවනා 12 August 10 201900:32:05
372019/08/13සතිපටඨාන භාවනා 13 August 10, 201900:18:08
382019/08/13සතිපටඨාන භාවනා 11 August 10, 201901:10:07
392019/08/12සතිපටඨාන දේශනා 10August 10, 201901:40:24
402019/08/12Assaddume Kamalaseela Thero - Keysborough Dhamma Sarana Temple (9th Aug 2019)01:19:47
412019/08/11ඔබ සොයන විදිහේ නොබිදෙන දිගටම සැපම පමණක් දැනෙන සතුටක් අත්පත් කරගන්නා තාක්ෂණය01:36:03
422019/08/10Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 3 Part 300:25:16
432019/08/08Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 2 Part 201:50:40
442019/08/05Augest 3 2019.4.30 p.m02:01:04
452019/08/04aug 3 201902:26:35
462019/08/04වඩා දරුණු කායික රොගයද මානසික රෝගයද(රාගාදී කෙලෙස්)2019/8/301:15:39
472019/08/01Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 2 Part 101:06:41
482019/07/30July 30, 201901:03:52
492019/07/30July 30, 201900:17:28
502019/07/302nd day00:29:58
512019/07/30Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 1 Part 202:10:41
522019/07/302nd day00:31:50
532019/07/292වන දිනය 7.28සතිපට්ඨාන භාවනාව දේශන අංක 400:19:00
542019/07/29Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 1 Part 102:06:54
552019/07/29Assaddume Kamalaseela Thero : Meditation Retreat | Day 1 Part 102:06:54
562019/07/27සතිපට්ඨාන භාවනා දේශන 3 (සතිය)00:27:56
572019/07/27සතිපට්ඨාන භාවනා දේශනා 202:10:43
582019/07/27සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන දේශනා 102:06:55
592019/07/24Assaddume Kamalaseela Thero01:29:52
602019/07/24Assaddume Kamalaseela Thero01:29:50
612019/07/227.22ඔබ සිතන දෙයයි ඔබට ලැබෙන දෙයයි වෙනස් උනොත් ඔබ තුල හටගන්නේ දුකයි.ඒ දෙක සමාන කරත්තොත් දුක හට නොගනි01:31:27
622019/07/20July 20, 201901:31:42
632019/07/12පණිවිඩය තේරුම් ගත්තාද?.නොගත්තොත් අපි හැමදාම අනාතයි00:55:38
642019/07/07සොවන් පුද්ගලයා සකදාගාමී වීමට කවර ධර්මයක් පුහුණු කල යුතුද Assaddume Kamalaseela tero (2019 - 07 - 06)00:53:58
652019/07/03ජීවතේ විවිධ අවස්ථා වලදි දුකදැනෙන්නෙ නැති වෙන්න මුහුණ දෙන්න ඕනි හොදම තාක්ෂ්නය බෞද්ධ දර්ශනයයි00:18:45
662019/06/27විකෘති මනසකින් අප වෙළඳපොළ පරිහරණය කරන ආකාරය Ven. Assaddume Kamalaseela thero (2019 - 06 - 26)00:53:58
672019/06/13March 18, 201901:32:49
682019/06/13නිවන්මග සද්ධර්ම දේශනය මාතලේ01:21:16
692019/06/12සතර ඉර්දිපාද වැඩීමෙන් නිවන් මග පිරේ(අපාර සූත්‍රය )00:27:23
702019/06/11Ven.Assaddume Kamalaseela Thero - 2019.06.06 - 16.10 අස්සද්දුමේ කමලසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:56:11
712019/05/29May 29, 201900:42:41
722019/05/22May 21, 201901:02:25
732019/05/09May 6, 201900:56:53
742019/04/06කායනුපස්සනාව00:48:43
752019/04/06කායනුපස්සනාව- ධාතු මනසිකාරය,අනිච්ච ,දුකඛ අනත්ත00:47:56
762019/04/04ඔබට තියෙන දරුණු රොගයකට ලොව තිබෙන එකම ඖෂධය ධර්මයයි02:03:16
772019/03/17අධ්‍යාපනයට උපදේශනයක්)හොඳින් ඉගෙන නොගත්තොත් අනාගතයේ දී ඔබට වෙන්නේ මොකක්ද?01:15:10
782019/03/08March 8, 201900:48:05
792019/02/25February 25, 201901:25:23
802019/02/24February 24, 201901:01:15
812019/02/22February 22, 201901:14:26
822019/02/14සංයුත්ත නිකායේ මාර සංයුත්තයේ ගෝධ්ක සුත්‍රය01:57:41
832019/02/13ප්‍රශ්න ඇතිවන්නේ අනවබෝධය නිසයි .එයට ඇති එකම විසදුම දැනුවත්භාවය (විදර්ශනා නුවණ )ඇති කර ගැනීමයි.00:33:24
842019/02/012019 1 3101:03:04
852019/01/31ආනාපානසති භාවනාව (ත්‍රිපිටකයේ සදහන් නිවරදි ආකාරයටම)00:46:54
862019/01/29Ven.Assaddume Kamalaseela Thero - 2019.01.29 - 16.05  අස්සැද්දුමේ කමලසීල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:43
872019/01/152019 - 01 - 14 පූජ්‍ය අස්සැද්දුමේ කමලසීල හිමි - Ven Assaddume Kamalaseela thero00:59:38
882019/01/1320190112 13504600:44:21
892019/01/1320190112 12583200:48:54
902019/01/1320190112 10262600:17:14
912019/01/13සංයුත්ත නිකායේ අවිජ්ජා වග්ගයේ විභංග සුත්‍රය01:01:44
922019/01/09සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කොට සෝතාපන්න වීමට කායානුපස්සනාවේ දායකත්වය02:15:21
932019/01/08ත්‍රිපිටකය00:04:46
942019/01/072019 - 01 - 07 පූජ්‍ය අස්සැද්දුමේ කමලසීල හිමි - Ven Assaddume Kamalaseela thero00:53:13
952019/01/07ශ්‍රී ලංකා රාමණ්ණ මහා නිකායේ කෑගල්ල සංඝ සභාවට පොහොය කිරීම සදහා ආසන පූජා කීරීම00:00:31
962019/01/07වාර්ෂික අ.පො.ස. සා පෙළ ශ්‍රී මහා බෝධි පූජාව00:01:47
972019/01/06January 6, 201900:49:15
982019/01/05January 5, 201900:13:09
992018/12/2820181220 12322600:59:39
1002018/12/2820181220 11015600:56:12
1012018/12/282018 -12 -2000:56:11
1022018/12/22December 21, 201800:52:31
1032018/12/22December 22, 201800:56:11
1042018/12/17ධර්මය ස්‍රවනයෙන් පමණක් නිවන් දැකිය හැකිද00:10:46
1052018/12/17සහභාගි වූ සාර්ථක වූ පිංවතෙකුගේ අදහස්00:11:05
1062018/12/17නිර්වාණය හමුවුනා .අවැසි අය සොය බලන්න(සංයුත්ත ජටා සූත්‍රය)00:08:34
1072018/11/14November 13, 201800:29:16
1082018/11/12පැවිදි වූවන් පැවිදි වූ අරමුණ මෙලවදීම ඉටුකරගැනීමටනම් දෛනික ව ජීවිතය ගතකල යුතු ආකාරය00:40:06
1092018/11/12November 12, 201801:14:21
1102018/11/03November 3, 201802:56:05
1112018/11/03November 3, 201802:39:04
1122018/11/01ඇසිය යුතුම දේශනයක්00:25:46
1132018/10/24මොනව කරන්න ගියත් ඒ දේ ගැන බුදුන්වහන්සේ කී දෙය අහලම එක කලයුත්තේ උන් වහන්සේ අසහාය චින්තකයෙකු නිසයි00:52:47
1142018/10/20October 20, 201801:31:12
1152018/10/15සිතක්(දැනීමක්) සකස් වන්නේ මොනවගෙන්ද.අභ්‍යන්තර ආයතන +භාහිර ආයතන +විඥානය=සිත00:42:16
1162018/10/14October 14, 201800:50:54
1172018/10/14October 14, 201801:27:06
1182018/10/14October 14, 201801:41:45
1192018/10/14October 14, 201800:56:45
1202018/09/25September 25, 201800:55:59
1212018/09/11September 11, 201800:30:35
1222018/09/10September 10, 201801:09:09
1232018/09/02September 2, 201800:31:14
1242018/09/02September 2, 201800:19:16
1252018/08/26August 26, 201801:32:56
1262018/08/26August 26, 201801:19:23
1272018/08/25August 26, 201800:35:07
1282018/08/25August 15, 201800:36:17
1292018/08/14August 14, 201801:15:18
1302018/08/14August 14, 201800:33:40
1312018/08/14August 14, 201800:20:02
1322018/08/13August 13, 201800:29:44
1332018/08/12August 12, 201800:31:25
1342018/08/08August 8, 201801:30:03
1352018/08/07August 7, 201800:54:05
1362018/08/07August 7, 201800:15:52
1372018/08/04August 5, 201800:40:06
1382018/07/12දුකෙන් මිදෙන්න වෙන්න මෙහෙම විතරමයි00:55:11
1392018/04/13Assaddume Kamalaseela Thero : නාම ධර්ම, රූප ධර්ම තුලින් ලෝකය දැකීම සහ අනිත්‍යතාව හඳුනා ගැනීම01:27:17
1402018/04/11Assaddume Kamalaseela Thero : දුකට හේතුව තෘෂ්ණාවමයි02:38:53
1412018/04/06Assaddume Kamalaseela Thero : විඥ්ඥාණය, චෛතසික 52 සහ පංචඋපාදානස්කන්ධය02:26:54
1422018/03/27ඉසිපතන පුන්‍යභූමි පුජා ආරණ්‍යයේ ඉඩමෙහි දායකත්වය දැරීමට එක්වන්න00:14:48
1432018/03/25Ven Assaddume Kamalaseela Thero01:53:38
1442018/02/15813 2017 08 01 Assaddume Kamalaseela Himi 10 00 PM Kandy01:05:25
1452018/02/15378 2016 12 25 Assaddume Kamalaseela Himi 01 30 PM Kandy00:58:11
1462018/02/15168 2016 09 25 Assaddume Kamalaseela Himi 09 00 AM Kandy01:07:02
1472018/01/02Kamalaseela Assaddume Live Stream01:09:42
1482018/01/01Kamalaseela Assaddume Live Stream00:02:14
1492017/12/29Kamalaseela Assaddume Live Stream01:39:41
1502017/12/27Kamalaseela Assaddume Live Stream00:51:15
1512017/12/27Kamalaseela Assaddume Live Stream01:06:56
1522017/12/07සබ්බාසව සූත්‍රය - කෙලෙස් ඇතිවන සියලු ආකාර හා ඒවා දුරු කරන අකාරය02:07:27
1532017/12/07Kamalaseela Assaddume Live Stream02:35:04
1542017/11/26නිවන් මග පිරීමට අත්‍යාවශ්‍යම සතිය සාමාන්‍ය ජීවිතය තුල පුහුණුකරණ ආකාරය01:40:46
1552017/11/26ආනාපානසති භාවනාව සහ විදර්ශනා භාවනා අතර ඇති සම්බන්දතව සැකෙවින්00:19:56
1562017/11/26අවිද්‍යාව හා තෘෂ්ණාව නිසා දුක ඇතිවෙද්දී දුකින් මිදීමට ඉපදෙන තැන වෙනස් කරාම හරියනවද?02:09:01
1572017/11/25Kamalaseela Assaddume Live Stream01:33:41
1582017/11/25ආයතන ඇතිවිට අරමුණු දැනීමකින් තොරව සිටීමට ඔබට හැකිද?බැහැ නේද? දැනීමක් නිසා ඔබට සිදුවන්නේ කවර ඉරණමක්ද?00:55:43
1592017/11/20Kamalaseela Assaddume Live Stream00:28:35
1602017/11/19Kamalaseela Assaddume Live Stream01:13:11
1612017/11/19Kamalaseela Assaddume Live Stream00:55:42
1622017/11/19Kamalaseela Assaddume Live Stream01:55:07
1632017/11/05නේවාසික භාවනා වැඩසටහන් පවත්වන ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ඔබගේ සහයෝගය අපේක්ෂා කරමු00:09:49
1642017/11/03Kamalaseela Assaddume Live Stream01:22:05
1652017/10/19Assaddume Kamalaseela Thero 18 Aug ‎201704:18:30
1662017/10/17Assaddume Kamalaseela Thero : Day1 Session 1 (21 Sep 2017)02:40:19
1672017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero Day 4 Session 3 (24 Sep 2017)01:34:07
1682017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 4 Session 2 (24 Sep 2017)03:51:51
1692017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 3 Session 2 (23 Sep 2017)02:17:20
1702017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 4 Session 1 (24 Sep 2017)03:06:37
1712017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 3 Session 3 (23 Sep 2017)02:10:51
1722017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 3 Session 1 (23 Sep 2017)02:47:20
1732017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 2 Session 3 (22 Sep 2017)01:40:12
1742017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 2 Session 2 (22 Sep 2017)02:06:10
1752017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 2 Session 1 (22 Sep 2017)02:00:41
1762017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 1 Session 3 (21 Sep 2017)01:55:58
1772017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day 1 Session 2 (21 Sep 2017)02:23:01
1782017/10/10Assaddume Kamalaseela Thero : Day1 Session 1 (21 Sep 2017)02:39:34
1792017/10/05Assaddume Kamalaseela Thero01:47:53
1802017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero01:28:23
1812017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero02:34:06
1822017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero01:40:31
1832017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero01:40:46
1842017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero01:40:46
1852017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero03:08:29
1862017/10/01Assaddume Kamalaseela Thero04:33:11
1872017/09/29විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven Assaddume Kamalaseela Thero (2017-09-29)01:45:16
1882017/09/28Assaddume Kamalaseela Thero01:25:53
1892017/09/12සතුටින් ජීවිතය ගතකිරීමට ජීවිතය ගැන අලුත් විදියට සිතන්න02:34:06
1902017/09/12සද්දර්මය නොදන්නා තැනැත්තාට සංසාරය දීර්ග වේ සසරින් මිදීමට දැන ගත යුත්ත01:28:22
1912017/09/12සතුට අත්පත් කරගැනීමට නම් සිටිය යුතු ආකාරය01:40:31
1922017/09/12නිවන් මහා පිරීමට අත්‍යාවශ්‍යම සතිය සාමාන්‍ය ජීවිතය තුල පුහුණුකරණ ආකාරය101:40:46
1932017/09/12දුක්ක සමුදය සත්ත්‍ය දුක ඇතිවන්නේ කවර හෙතුන්ගෙන්ද බෞද්ධ අබෞද්ධ මතය03:08:29
1942017/09/12අතීතයේ දුබලතා හදුනාගෙන අනාගතය සැකසා ගැනීමට බෞද්ධ උපදේශනයක්00:55:05
1952017/09/12අසේවනාච බාලානං පණඩිතානන්ච සේවනා00:43:11
1962017/09/12කටිනානිශංශ ලබා ගැනීමට නිවැරදිව කටින පිංකම කරන ආකාරය00:48:01
1972017/09/12චිත්ත පීඩාවට හේතුවන ජීවිත සිදුවීම් ඇති වන්නේ පංච නියාම ධර්මයන්ගෙනි .04:33:11
1982017/05/23සිතයනු කුමක්දැයි හදුනාගැනිම00:59:10
1992017/05/23සිත පිලිබදව අපගේ නිත්‍ය,සුන්දර,සුඛ,ආත්ම සංඥා කෙලෙස් ඇති වීමට බලපාන ආකාරය00:58:19
2002017/05/23සැබෑ බෞද්ධයෙක් වන්නේ කෙසේද00:40:47
2012017/05/23සාර්ථකවීමට, සිතින් පොහොසත් වන්න00:48:42
2022017/05/23ධාතු මනසිකාරය නිවන් මග සාක්ෂාත් කරයි00:59:50
2032017/05/23කයේ අනිච්චානුස්සතිය00:57:24
2042017/05/23කයේ යතාර්ථය අසාරතාවයයි00:55:23
2052017/05/23කය සකස්ව තිබෙන්නේ මොනවාගෙන්ද?00:59:16
2062017/05/22කය පිළිබද මමත්වය දුකට හේතවෙන බැවින් ආත්ම සංඥාව අත්හරිමු.00:59:41
2072017/05/202017 April 14 , Assaddume Kamalaseela Himi02:00:31
2082017/01/2916 Assaddume kamalaseela himi00:58:10
2092017/01/2915 Assaddume kamalaseela himi00:55:00
2102017/01/2914 Assaddume kamalaseela himi00:59:37
2112017/01/2913 Assaddume kamalaseela himi00:55:18
2122017/01/2912 Assaddume kamalaseela himi00:57:18
2132017/01/2911 Assaddume kamalaseela himi00:58:56
2142017/01/2910 Assaddume kamalaseela himi00:59:48
2152017/01/2909 Assaddume kamalaseela himi00:58:50
2162017/01/2908 Assaddume kamalaseela himi00:59:10
2172017/01/2907 Assaddume kamalaseela himi00:59:45
2182017/01/2906 Assaddume kamalaseela himi00:59:48
2192017/01/2905 Assaddume kamalaseela himi00:59:59
2202017/01/2904 Assaddume kamalaseela himi00:58:03
2212017/01/2903 assaaddume kamalaseela himi00:59:43
2222017/01/2902 බෞද්ධ සංකෘතිය හා බෞද්ධ දර්ශනය00:56:09
2232017/01/2901 Assaddume kamalaseela himi00:59:51
2242016/09/26Sadaham sawana - ඔබත් මේ මිත්‍යා පිලිගන්නා අයෙක්ද? - පූජ්‍ය අස්සැද්දුමේ කමලසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:36
2252016/06/14manoo upadesana programe00:45:02
2262016/06/14bodumagata saviyak at algama school01:32:00
2272016/06/14katina Pinkama00:48:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.