රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/28රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි චරිතාපදානය 0200:09:53
22020/06/28රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි ගේ අවසන් කටයුතු01:05:04
32020/06/28රේරුකානේ චන්දවිමල මහනාහිමි00:09:36
42020/04/11Buddhism G 11 - 05 lesson - I part Rerukane Chandawimala Thero බුද්ධ ධර්මය11ශ්‍රේණිය 05-01කොටස01:11:43
52020/03/07Ven Rerukane Chandawimala Thero's Life Story රේරැකානේ චන්දවිමල ස්වාමින් වහන්සේගේ ජිවිත කතාව00:26:43
62019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 63 (විචිකිච්ඡා නීවරණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:08:39
72019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 62 (කුක්කුච්ඡ ඇතිවීමේ හේතු) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:43
82019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 61 (කුක්කුච්ඡ නීවරණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:06:58
92019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 60 (ථිනමිද්ධ නීවරණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:08:49
102019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 59 (නොකිපීමේ අනුහස්) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:45
112019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 58 (ව්‍යාපාද ඇතිවීමේ හේතු) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:08:30
122019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 57 (ව්‍යාපාද නීවරණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:09:31
132019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 56 (කාම සූත්‍රය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:49
142019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 55 (කාමයන්ගේ ආදීනව) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:11:01
152019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 54 (ආහාරේ ප්‍රතිකූලතාවය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:18
162019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 53 (විජය සූත්‍රය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:07:47
172019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 52 (කාමඡන්ද ප්‍රහාණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:28
182019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 51 (කාමඡන්ද නීවරණය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:16:27
192019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 50 (බාධා කරන නීවරණයෝ) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:18
202019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 49 (භාවනා ක්‍රම දෙක) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:12:19
212019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 48 (රහතන් වහන්සේ) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:04
222019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 47 (මගඵල ලැබීම) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:06:50
232019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 46 (බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩීම) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:00
242019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 45 (ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:42
252019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 44 (භාවනාව කල යුතු ආකාරය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:50
262019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 43 (භාවනා පද විභංගය) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:57
272019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 42 (සංකිලේසික ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:10:13
282019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 41 (උපායාස ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:07
292019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 40 (පරිදේව ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:20
302019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 39 (ශෝක ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:32
312019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 38 (මරණ ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:12:05
322019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 37 (ව්‍යාධි ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:49
332019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 36 (ජරා ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:35
342019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 35 (ජාති ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:34
352019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 34 (මාරාමිසා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:53
362019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 33 (සංඛතා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:09
372019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 32 (සාසවා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:30
382019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 31 (විභවා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:14
392019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 30 (වධකා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:51
402019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 29 (අඝමූලා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:20:28
412019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 28 (අසාරකා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:45
422019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 27 (විපරිණාම ධම්මා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:26
432019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 26 (ආදීනවා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:58
442019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 25 (අනත්තා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:06:17
452019/11/24චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 24 (සුඤ්ඤා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:04
462019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 23 (තුච්ඡා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:26
472019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 22 (රිත්තා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:43
482019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 21 (අසරණා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:42
492019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 20 (අලේණා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:44
502019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 19 (අතාණා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:06:20
512019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 18 (අද්ධුවා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:16
522019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 17 (පභංගු) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:53
532019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 16 (චලා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:21
542019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 15 (උපසග්ගා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:29
552019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 14 (භයා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:03:24
562019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 13 (උපද්දවා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:01:46
572019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 12 (ඊති) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:26
582019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 11 (පලෝකා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:11
592019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 10 (පරේ) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:06:02
602019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 09 (ආබාධා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:43
612019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 08 (අඝා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:02:55
622019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 07 (සල්ලා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:59
632019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 06 (ගණ්ඩා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:00
642019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 05 (රෝගා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:04:29
652019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 04 (දුක්ඛා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:13:40
662019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 03 (අනිච්චා) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:28:43
672019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 02 (හැඳින්වීම) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:05:12
682019/11/23චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනාව - 01 (ප්‍රස්තාවනාව) - Ven. Rerukane Chandawimala Mahathero00:11:03
692019/08/05Ven Kukulpane Sudassi Thero | පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ00:53:11
702019/05/07අද්ධුවා (චත්තාලීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව - 11) - Ven. Ududumbara Kashyapa Thero00:46:19
712019/03/10RERUKANE MAHANAHIMI CHARITHA KATHAVA PART 1 රේරුකානේ මහනාහිමි චරිත කථාව00:16:58
722019/03/04Most Ven Rerukane Chandawimala Thero00:11:56
732018/12/18Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (13) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-18)01:07:37
742018/07/21පරම පූජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ චරිතාප්‍රදානය00:26:43
752018/07/21පරම පූජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක ස්ථවිරයන් වහන්සේ00:15:26
762017/07/01Rerukane Chandawimala Mahanayaka Thero00:26:43
772014/04/07Rerukane Chandawimala Maha Naayaka Thero00:50:49
782013/04/03Ven. Rerukane Chandawimala Thero - Daham Vila00:41:07
792012/06/03DHARMA DESHANA-73 most ven.Rerukane Chandawimala Thero00:59:50
802012/04/02most ven. Rerukane Chandawimala Thero- Interview and Funeral00:26:43
812011/12/23funaral 101:05:00
822011/12/22rerukane chandawimala mahanahimi00:50:48
832010/09/26most ven rerukane chandavimala hamuduruwo -(part 3)00:09:46
842010/09/26most ven rerukane chandhavimala hamuduruwo (part 2)00:09:30
852010/09/26most ven rerukane chandhavimala hamuduruwo (part 1 )00:09:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.