අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/1316)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|පස්සද්දි සම්බොජ්ඣංගය01:24:07
22019/11/1315)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය01:26:11
32019/11/1314)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|විරිය සම්බොජ්ජංගය01:38:41
42019/11/1313)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය01:31:50
52019/11/05ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය01:17:03
62019/10/29 Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:07:42
72019/10/2712)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|සති සම්බොජ්ජංගය සිහියෙන් දකිමු01:26:30
82019/10/2711)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|සළායතන සිහියෙන් දකිමු-201:30:45
92019/10/2710)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|සළායතන සිහියෙන් දකිමු -101:47:04
102019/10/2709)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|භාවනාව රැකගැනීමට ක්‍රම 4 ක්01:31:01
112019/10/2708)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|පංච උපාදානස්කන්ධය සිහියෙන් දකිමු.01:28:20
122019/10/2707)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|පංච නීවරණ සිහියෙන් දකිමු01:27:27
132019/10/2706)බුදු සුවඳ(Budu Suwanda)|චිත්තානුපස්සනාව01:29:47
142019/10/2705)බුදු සුවඳ (Budu Suwanda)|වේදනානුපස්සනාව01:11:36
152019/10/2704)බුදු සුවඳ (Budu Suwanda)|නවසීවථික භාවනාව01:28:36
162019/10/2703)බුදු සුවඳ (Budu Suwanda)|ධාතු මනසිකාර භාවනාව01:10:55
172019/10/2702)බුදු සුවඳ (Budu Suwanda)|සති සම්පජඥ්ඥ භාවනාව01:18:31
182019/06/29බුදු සුවඳ (Budu Suwanda)01|ආනාපානසති භාවනාව01:16:46
192019/04/28නිවන් මග වඩින ශ්‍රාවකයෙක්-Nivan Maga Wadina Shrawakayek | Upanisa Sutta (Noblepath.Net)01:23:02
202019/04/16අරුත්බර තාරුණ්‍යය00:54:29
212018/04/15හේතු සහිත වීම ගැන වදාළ දෙසුම - සනිදාන සූත්‍රය | Sanidana Sutta00:54:37
222018/04/01නිවන් මග වඩින ශ්‍රාවකයෙක් - Nivan Maga Wadina Sravakayek | Upanisa Sutta01:23:02
232018/03/23පෙර කළ අකුසල් ගෙවා දමන්නේ කෙසේ ද ? - කාය සූත්‍රය | Kaya Sutta01:47:51
242018/03/22ක්‍රෝධයට මුල් තැන දෙන්නේ ද - දුතිය කොධගරු සූත්‍රය | Dutiya Kodhagaru Sutta01:38:18
252018/03/18මරණයට සූදානම් වෙමු | Maranayata Sudanam Wemu01:15:18
262018/03/06නිරය මේ තරම් දුක්ඛිත ද..? - දෙවදූත සූත්‍රය | Devaduta Sutta01:56:27
272018/03/04හිමාල වනයේ අනවතප්ත විල සහ පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා | Khaggavisana Sutta01:32:50
282018/03/03දුක්ඛ සූත්‍රය (ඛන්ධ සංයුත්තය) | Dukkha Sutta01:36:49
292018/03/01සමිද්ධි දුක්ඛ පඤ්හ සූත්‍රය | Samiddhi Dukkha Panna Sutta01:29:53
302018/02/28ධම්මපද දෙසුම | Dhammapada Desuma01:26:27
312018/02/25විඤ්ඤාණය | Vinnanaya01:36:22
322018/02/24දම්සක් දෙසුමෙන් හෙළිකළ නිවන් මග | Damsak Desumen Heli Kala Niwan Maga01:32:58
332018/02/23ධාතු මනසිකාරයෙන් විවර වන නිවන් මග | Datu Manasikarayen Wiwara Wana Nivan Maga01:28:09
342018/02/10ඡප්පාණක සූත්‍රය | Chappanaka Sutta00:59:31
352018/02/02Dharmasanaya | ධර්මාසනය | 2018.02.0200:35:34
362018/01/29Sanaramara Sewana | සනරාමර සෙවණ | 2018.01.2700:45:33
372018/01/14Pansil Maluwa | පන්සිල් මලුව | 2016.05.0801:17:11
382018/01/13Pansil Maluwa | පන්සිල් මලුව | 2015.10.2501:01:26
392018/01/06Pansil Maluwa | පන්සිල් මලුව | 2017.07.3001:04:14
402018/01/03Pansil Maluwa | පන්සිල් මලුව | 2017.10.2901:10:05
412018/01/01Sanaramara Sewana | සනරාමර සෙවණ | 2017.07.1500:50:47
422017/12/31Ambanpola Gnanawijaya Thero - Pansil Maluwa 2017-12-3101:26:20
432017/12/26Budu Suwanda 30 | දසුත්තර සූත්‍රය 5/5 | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා 8 බැගින් වදාළ කොටස01:21:04
442017/12/25Budu Suwanda 29 | දසුත්තර සූත්‍රය 4/5 | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා 7 බැගින් වදාළ කොටස01:24:20
452017/12/24Budu Suwanda 28 | දසුත්තර සූත්‍රය 3/5 | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා 6 බැගින් වදාළ කොටස01:36:18
462017/12/23Budu Suwanda 27 | දසුත්තර සූත්‍රය 2/5 | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා 5 බැගින් වදාළ කොටස01:30:41
472017/12/23Budu Suwanda 26 | දසුත්තර සූත්‍රය 1/5 | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා 1-2-3-4 බැගින් වදාළ කොටස්01:40:51
482017/12/16Budu Suwanda 25 | ධාතු මනසිකාර භාවනාව | Dhathu Manasikara Bhawanawa01:25:51
492017/12/15Budu Suwanda 24 | ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය | Lobhaya, Dweshaya, Mohaya01:17:03
502017/12/13Budu Suwanda 23 | චේතනාව | Chethanawa01:08:05
512017/12/06අනාථපිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය - 1 | Anatha Pindikowada Sutta - Part 101:31:56
522017/11/07Pansil Maluwa 2017-10-29 - Ambanpola Gnanavijaya Thero01:25:48
532017/10/29Ambanpola Gnanawijaya Thero - Pansil Maluwa 2017-10-2901:18:34
542017/09/16Budu Suwanda 20 | පංච උපාදානස්කන්ධ දුක | Pancha Upadanaskanda Duka01:46:57
552017/09/16පංච නීවරණ | Pancha Nivarana01:06:01
562017/09/16තෙරුවන් සරණ යමු | Theruwan Sarana Yamu | OMAN00:51:47
572017/09/16මැටි භාජනය පුච්චගමු | Meti Bhajanaya Puccha Gamu00:58:42
582017/09/16බියකරු සසරින් මිදෙමු | Biyakaru Sasarin Midemu | OMAN01:08:36
592017/09/16සතර මහා ධාතු | Satara Maha Dhatu | Australia - Melbourne01:50:18
602017/09/16සසරට බැද තබන අාහාර | Sasarata Benda Thabana Ahara | Australia - Sydney00:53:37
612017/09/16අැයි අපි තවමත් ප්‍රමාද? | Ai Api Thawamath Pramada? | Australia - Adelaide01:41:49
622017/09/16අරුත්බර තාරුණ්‍යය | Arutbara Tharunyaya00:54:29
632017/09/16ආශ්‍රව | Ashrava01:00:31
642017/09/16සේඛ බල ඇතිකර ගනිමු | Sekha Bala Atikara Gamu01:04:08
652017/09/12Budu Suwanda 22 | දුක්ඛ නිරෝධගාමිණී පටිපදා ආර්ය සත්‍යයන් | Dukkha Nirodha Gamini Patipada01:23:05
662017/09/11Budu Suwanda 21 | දුක්ඛ සමුදය සහ දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය | Dukkha Samudhaya saha Dukkha Nirodha01:38:21
672017/09/03Budu Suwanda 19 | දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය | Dhukka Arya Sathya01:19:55
682017/08/31Budu Suwanda 18 | උපේක්ඛා සම්බොජ්ඣංගය | Upekkha Sambojjhanga Private01:28:42
692017/08/29Budu Suwanda 17 | සමාධි සම්බොජ්ඣංගය | Samadhi Sambojjhanga00:57:54
702017/08/22Pansil Maluwa - Abanpola Gnanavijaya Himi 2017-07-3001:15:05
712017/08/21Budu Suwanda 16 | පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය | Passaddi Sambojjhanga01:24:07
722017/08/19Budu Suwanda 15 | ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය | Preethi Sambojjhanga01:26:11
732017/08/18Budu Suwanda 14 | විරිය සම්බොජ්ඣංගය | Viriya Sambojjhanga01:38:41
742017/08/10ශ්‍රී සද්ධර්මය උගනිමු | Sri Saddharmaya Uganimu | OMAN01:11:14
752017/08/10සත්බුදු වරුණ සහ වන්දනාව | Satbudu Varuna saha Vandanawa | OMAN01:14:54
762017/07/31ධර්ම සාකච්ඡාව - 02 | DHAMMA SAKACCA - 0200:22:40
772017/07/30Ambanpola Gnanawijaya Thero - Pansil Maluwa 2017-07-3001:10:54
782017/07/20ධර්ම සාකච්ඡාව | DHAMMA SAKACCA - 0100:24:58
792017/07/15භාවනා ප‍්‍රවේශය - පූජ්‍ය අඹන්පොළ ඤාණවිජය හිමි00:52:31
802017/07/14Ehipassiko Swarnavahini | ශ්‍රී සද්ධර්මය | 09 - 09 - 201100:30:36
812017/07/14Ehipassiko Swarnavahini | නුවණැත්තන්ගේ අාදරය | 17 - 02 - 201200:30:38
822017/07/14Ehipassiko Swarnavahini | සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය | 31 - 07 - 201200:31:20
832017/07/14Ehipassiko Swarnavahini | උතුම් දහමක් තුළ සරළ දිවියක් | 13 - 01 - 201200:30:46
842017/07/14Ehipassiko Swarnavahini | නව වසෙට නව සැළැස්මක් | 06 - 01 - 201200:31:08
852017/07/13Namo Buddhaya [#65] 16-05-201301:19:57
862017/07/13Namo Buddhaya [#66] 09-05-201301:07:58
872017/07/13Namo Buddhaya [#67] 16-05-201301:16:01
882017/07/13Namo Buddhaya [#68] 23-05-201301:20:22
892017/07/13Namo Buddhaya [#69] 30-05-201301:13:14
902017/07/13Namo Buddhaya [#70] 06-06-201301:19:54
912017/07/13Namo Buddhaya [#71] 13-06-201301:10:24
922017/07/13Namo Buddhaya [#72] 20-06-201301:07:53
932017/07/13Namo Buddhaya [#73] 27-06-201301:14:37
942017/07/13Namo Buddhaya [#74] 04-07-201301:17:11
952017/07/13Namo Buddhaya [#75] 18-07-201301:09:56
962017/07/13Namo Buddhaya [#76] 25-07-201301:13:32
972017/07/13Namo Buddhaya [#77] 01-08-201301:25:04
982017/07/13Namo Buddhaya [#78] 08-08-201301:20:45
992017/07/13Namo Buddhaya [#79] 15-08-201301:06:00
1002017/07/13Namo Buddhaya [#80] 22-08-201301:19:25
1012017/07/13Namo Buddhaya [#81] 29-08-201301:23:19
1022017/07/13Namo Buddhaya [#82] 05-09-201301:05:25
1032017/07/13Namo Buddhaya [#83] 12-09-201301:06:32
1042017/07/13Namo Buddhaya [#102] 30-01-201301:59:51
1052017/07/13Namo Buddhaya [#101] 23-01-201301:22:34
1062017/07/13Namo Buddhaya [#100] 16-01-201301:26:36
1072017/07/13Namo Buddhaya [#99] 02-01-201301:34:24
1082017/07/13Namo Buddhaya [#98] 26-12-201301:42:27
1092017/07/13Namo Buddhaya [#97] 19-12-201301:34:22
1102017/07/13Namo Buddhaya [#96] 12-12-201301:21:34
1112017/07/13Namo Buddhaya [#95] 05-12-201301:26:07
1122017/07/13Namo Buddhaya [#94] 22-11-201301:19:03
1132017/07/13Namo Buddhaya [#93] 21-11-201301:20:14
1142017/07/13Namo Buddhaya [#92] 14-11-201301:19:31
1152017/07/13Namo Buddhaya [#91] 07-11-201300:55:22
1162017/07/13Namo Buddhaya [#90] 31-10-201301:08:26
1172017/07/13Namo Buddhaya [#89] 24-10-201301:05:48
1182017/07/13Namo Buddhaya [#88] 17-10-201301:04:54
1192017/07/13Namo Buddhaya [#86] 03-10-201301:09:31
1202017/07/13Namo Buddhaya [#85] 26-09-201301:06:23
1212017/07/13Namo Buddhaya [#84] 19-09-201301:07:47
1222017/07/13Namo Buddhaya [#61] 04-04-201301:27:05
1232017/07/13Namo Buddhaya [#60] 21-03-201301:21:48
1242017/07/13Namo Buddhaya [#56] 21-02-201301:26:10
1252017/07/13Namo Buddhaya [#54] 07-02-201301:22:16
1262017/07/13Namo Buddhaya [#64] 25-04-201301:16:45
1272017/07/13Namo Buddhaya [#53] 31-01-201300:34:16
1282017/07/13Namo Buddhaya [#52] 24-01-201301:09:36
1292017/07/13Namo Buddhaya [#51] 17-01-201301:14:12
1302017/07/13Namo Buddhaya [#50] 10-01-201301:18:32
1312017/07/13Namo Buddhaya [#49] 03-01-201301:24:19
1322017/07/13Namo Buddhaya [#48] 27-12-201201:04:08
1332017/07/13Namo Buddhaya [#47] 20-12-201202:19:08
1342017/07/13Namo Buddhaya [#46] 13-12-201201:04:15
1352017/07/13Namo Buddhaya [#45] 06-12-201201:13:26
1362017/07/13Namo Buddhaya [#44] 29-11-201201:12:53
1372017/07/13Namo Buddhaya [#43] 22-11-201201:06:32
1382017/07/13Namo Buddhaya [#42] 15-11-201201:11:01
1392017/07/13Namo Buddhaya [#41] 08-11-201201:21:09
1402017/07/13Namo Buddhaya [#40] 01-11-201201:15:12
1412017/07/13Namo Buddhaya [#39] 18-10-201201:12:25
1422017/07/13Namo Buddhaya [#38] 11-10-201201:13:53
1432017/07/12සත්තවතපද සූත්‍රය | Saththawatapada sutta01:33:16
1442017/07/12Budu Suwanda 11 | සළායතන සිහියෙන් දකිමු - 2 | Slayatana Sihiyen Dakumu01:30:45
1452017/07/12Budu Suwanda 10 | සළායතන සිහියෙන් දකිමු - 1 | Slayatana Sihiyen Dakumu01:47:04
1462017/07/12Budu Suwanda 09 | භාවනාව රැකගැනීමට ක්‍රම 4ක් | Bhavanawa Reka Genimata Krama 401:31:01
1472017/07/12Budu Suwanda 08 | පංච උපාදානස්කන්ධය සිහියෙන් දකිමු | Panca Upadanaskandaya Sihiyen Dakimu01:28:20
1482017/07/12Budu Suwanda 07 | පංච නීවරණ සිහියෙන් දකිමු | Panca Nivarana Sihiyen Dakumu01:27:27
1492017/07/12Budu Suwanda 06 | චිත්තානුපස්සනාව | Cittanupassanawa01:29:47
1502017/07/12Budu Suwanda 13 | ධම්මවිචය සම්බොජ්ඣංගය | Dammavicaya Sambojjhanga01:31:50
1512017/07/12Budu Suwanda 12 | සති සම්බොජ්ඣංගය | Sati Sambojjhangaya01:26:30
1522017/07/12Budu Suwanda 05 | වේදනානුපස්සනාව | Vedananupassana01:11:36
1532017/07/12Budu Suwanda 04 | නව සීවථික භාවනාව | Nava Sivathika Bhavanawa01:28:36
1542017/07/12Budu Suwanda 03 | ධාතු මනසිකාර භාවනාව | Dhatu Manasikara Bhavanawa01:10:55
1552017/07/12Budu Suwanda 02 | සතිසම්පජඤ්ඤ භාවනාව | Sati Sampajanna Bhavanawa01:18:31
1562017/07/12Budu Suwanda 01 | අානාපානසති භාවනාව | Anapanasati Bhavanawa01:16:46
1572017/07/12Swarnavahini Amadahara | 13 - 03 - 201100:58:05
1582017/07/11න තුම්‌හාක සූත්‍රය | Na Tumhaka Sutta01:26:47
1592017/07/11ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය | Ganaka Moggallana Sutta01:43:47
1602017/07/11ධම්‌මරාජ සූත්‍රය | Dhammaraja Sutta01:29:29
1612017/07/11උදය සූත්‍රය | Udaya Sutta01:58:03
1622017/07/11අජරසා සත්‍රය | Ajarasa sutta01:50:12
1632017/07/11සභිය සූත්‍රය | Sabhiya Sutta01:01:10
1642017/07/11සුචිලෝම සූත්‍රය | Suchiloma Sutta00:55:00
1652017/07/11අනන්ත බුදු ගුණ වර්ණනාවක බලය (සුගන්ධ තෙරුන්ගෙ කතාව) | Ananta Buduguna Warnanawe Balaya01:43:06
1662017/07/10මහමළුව | Mahamaluwa00:29:45
1672017/07/08ජරා සූත්‍රය | Jara Sutta01:12:36
1682017/07/04සමාහිත සිතක් - 2 | භාවනා දින සැළසුමක් හදමු00:08:57
1692017/06/08කකචූපම සූත්‍රය (කියත උපමා කොට වදාළ දෙසුම) | Kakacupama Sutta (The Simile of the Saw)01:15:36
1702017/06/01සමාහිත සිතක් 1 - භාවනාවට ආරම්භයක්00:21:16
1712017/05/30දහම් ගැටලු - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි (5)00:16:29
1722017/05/30දහම් ගැටලු - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි (4)00:13:55
1732017/05/30දහම් ගැටලු - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි (3)00:19:16
1742017/05/30දහම් ගැටලු - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි (2)00:20:55
1752017/05/30දහම් ගැටලු - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි (1)00:17:43
1762017/04/29Sayurenethera Sadaham Deshana | සයුරෙන්එතෙර සදහම් දේශනා | 2017/04/29 - 1.00 pm | Shraddha TV01:50:18
1772017/04/14නව වසර | New Year01:21:01
1782017/04/12කිලේස සූත්‍රය | Kilesa Suthraya01:46:31
1792017/04/10දුතියඔවාද සූත්‍රය (කස්සප සංයුක්තය) | Duthiya owada Suthraya (Kassapa sanyukthaya)01:23:36
1802017/04/08අරහත්ත සූත්‍රය | Arahaththa Suthraya01:18:46
1812017/04/03උපය සූත්‍රය | Upaya Suthraya01:54:26
1822017/03/31අනාථපිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය - 2 | Anatha Pindikowada Suthraya - Part 201:49:46
1832017/03/29පරිවීමංසන සූත්‍රය | Parivimansana Suthraya02:04:26
1842017/03/27වැරදි කාම සේවනයෙන් වැලකීම | Varadi kama sewanayen walakeema02:07:41
1852017/03/23උදය ජාතක | Udaya Jathakaya01:30:56
1862017/03/22පාරිලෙය්‍යක සූත්‍රය | Parileyyaka Sutta01:26:06
1872017/03/17උදය සූත්‍රය (පාරායන වග්ගය) | Udaya Suthraya01:57:31
1882017/03/16සුඛ සෝමනස්ස සූත්‍රය | Suka Somanassa Suthraya01:29:46
1892017/03/13තිස්‌සමෙත්‌තෙය්‍ය දේශනාව (පාරායන වග්ගය) | Tissa Meththiaya Sermon01:30:51
1902017/03/12මහා ප්‍රජාපතී ගෞතමි මහරහත් තෙරණිය | Maha Pajapati Gotami Rahath Theraniya01:50:11
1912017/03/10සම්මා වායාමය - වීර්ය | Veerya01:25:36
1922017/03/10වචනය සංවර කිරීම | Wachanaya Sanwara Kirima01:47:53
1932017/02/25සතර කමටහන් | Sathara Kamatahan01:45:51
1942017/02/20ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය | Laukika Samma Dittiya01:17:21
1952017/02/16අසිරිමත් සිරිපා වන්දනාව | Siripa Wandanawa00:20:01
1962017/02/10වන්දාමි සම්බුද්ධ ධම්මකායික මුනිදු...00:24:51
1972017/02/10අසිරිමත් ශ්‍රී සම්බුද්ධත්වය01:45:26
1982017/02/10මනෝ ප්‍රසාදය - බුද්‌ධාපදානය | Mano Prasadaya01:27:51
1992017/02/10නිද්‌දසවත්‌ථු සූත්‍රය | Niddasawaththu Sutta01:06:51
2002017/02/08සුඛ සූත්‍රය ( සැපය ගැන වලා දෙසුම ) | Pattama & Duthiya Sukka Sutta01:37:06
2012017/02/07නගරූපම සූත්‍රය | Nagarupama Suttha01:47:06
2022017/02/04Sayurenethera Sadaham Deshana | සයුරෙන්එතෙර සදහම් දේශනා | 2017/02/04 - 1.00 pm | Shraddha TV01:23:54
2032017/01/30සබ්බාසව සූත්‍රය | Sabbasawa Sutta01:40:01
2042017/01/30මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය (මී පිඬක් සේ මිහිරි ලෙස වදාළ දෙසුම.) | Madhupindaka Sutta01:44:06
2052017/01/26ඉට්‌ඨධම්‌ම සූත්‍රය | Etta Dhamma Sutta01:12:56
2062017/01/26ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය | Girimanda Sutta00:55:31
2072017/01/26සතිසම්‌පජඤ්‌ඤ සූත්‍රය | Sathi Sampajannya Sutta01:36:36
2082017/01/17අනුසයප්පහාන සූත්‍රය | Anusayappahana Sutta00:58:56
2092017/01/17අනිත්‍ය සංඥාව | Anithya Sangnawa01:29:36
2102017/01/17සුගතියට ඇති බාදක | Sugathiyata Athi Badaka01:33:31
2112017/01/17ගද්‌දුලබද්‌ධ සූත්‍රය | Gaddula Baddha Sutta01:13:21
2122017/01/17සඞ්ඛිත්‌තදෙසිත සූත්‍රය | Sankittha Deshitha Sutta01:41:56
2132017/01/17ආශ්‍රව පිළිබඳව වදාල දේශනය | Ashrawa Pilibandawa Wadala Deshanaya01:50:26
2142017/01/17මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය | Maha Sathipattana Sutta01:48:21
2152017/01/11සූබ්‍රහ්ම සූත්‍රය | Subrahmma Sutta , බාහිය සූත්‍රය (බාහිය දාරුචීරිය) | Bhahiya Sutta01:15:41
2162017/01/11කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර දේශනය | Karaneeya Metta Sutta01:37:56
2172017/01/11සල්‌ල සූත්‍රය | Salla sutta01:41:21
2182016/12/29Ven ambanpola gnanawijaya thero Shraddha Tv Dharma Deshana 2016 01 30 ධර්ම සාකච්ඡාව YouTube00:50:50
2192016/07/25සදහම් අමා දියවර සයවන ( 6 ) ධර්ම දේශනය - මෙල්බර්න් නුවර 12-07-201602:23:45
2202016/07/175 වන ධර්ම දේශනාව - ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරදී - 2016-06-05 - අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි00:53:37
2212016/07/09සදහම් අමා දියවර පස් වැනි වැනි ධර්ම දේශනය - සිඩ්නි නුවර 05-06-201600:53:38
2222016/07/014 වන ධර්ම දේශනාව - ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරදී - 2016-06-05 - අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි01:12:53
2232016/07/01අප්‍රමාදීව පිනත් කුසලයත් රැස් කරන්නේ කෙසේ ද - 4 වන ධර්ම දේශනාව - ඇඩිලේඩ් - අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි01:41:33
2242016/07/013 වැනි ධර්ම දේශනය - ඇඩිලේඩ්, ඔස්ට්‍රේලියාව - 2016-05-28 - අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි01:41:49
2252016/07/01සදහම් අමා දියවර සතර වෙනි වැනි ධර්ම දේශනය - ඇඩිලේඩ් නුවර 29-05-201601:41:33
2262016/06/30පංච උපාදානස්ඛන්දය - මෙල්බර්න් නුවර -දෙවන ධර්ම දේශනය - 22-05-2016 - අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි01:48:12
2272016/06/27පූජ්‍ය අඹන්පොළ ඤාණවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ - ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවරදී - Ven Abanpola GnanaWijaya SW01:12:53
2282016/06/10සදහම් අමා දියවර 3 වැනි ධර්ම දේශනය - ඇඩිලේඩ් මහමෙව්නාව 28-05-201601:41:49
2292016/05/31සදහම් අමා දියවර දෙවන ධර්ම දේශනය - මෙල්බර්න් නුවර 22-05-201601:48:12
2302016/04/10Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2016/04/10 | Shraddha TV01:50:31
2312016/03/03ධර්ම සාකච්චාව - 01/2015 - මාලඹේ - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:50:49
2322016/01/31ක්‍රෝධයට මුල් තැන දෙන්නේද? - දුතිය කොධගරු සූත්‍රය - 01/2015 - මාලඹේ - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:38:18
2332015/11/27හටගත් දේ වෙනස් වීම උරුම කොට පවතී - ඕමාන් (5) - දෙසැම්බර් 2014 -පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:57:33
2342015/11/10සත්බුදු වරුණ සහ වන්දනාව - ඕමාන් (4) - දෙසැම්බර් 2014 -පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:14:54
2352015/11/09චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | ධම්‌මරාජ සූත්‍රය | ධාර්මිකවූ, ධම්‌ම රාජයාණන් වහන්සේ ගැන වදාළ දෙසුම​01:29:29
2362015/11/03ශ්‍රී සද්ධර්මය උගනිමු - ඕමාන් (තෙවන දිනය) - දෙසැම්බර් 2014 -පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:11:14
2372015/10/30පිනට බිය නොවන්න - ඕමාන් (දෙවන දිනය) - දෙසැම්බර් 2014 -පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:51:47
2382015/10/27අපට ඇති එකම රැකවරණය, තිසරණය - ධම්මරාජ සූත්‍රය - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි - මාලඹේ01:28:49
2392015/10/25අවබෝධයෙන්ම ධර්මශ්‍රවණය කරමු - ඕමාන් (පළමු දිනය) - දෙසැම්බර් 2014 - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:08:36
2402015/10/22Dhamma Discussion | චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | ධර්ම සාකච්ඡාව | පූජ්‍ය අබන්පොල ඤාණවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
2412015/10/21චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | ලෝභ​, ද්වේෂ​, මෝහ දුරු කිරීමට සීල​, සමාධි, ප්‍රඥා වැඩිය යුතු ආකාරය01:17:37
2422015/10/06සවස ධර්ම දේශනාව​ | බාහිර වශයෙන් සතර මහා ධාතූන්ගෙන් සකස් වුනු ස්වභාවය නුවණින් විමසීම (ධාතු මනසිකාරය)01:25:48
2432015/10/01ඡප්‌පාණක සූත්‍රය - බිනර පොහොය 2015 - මාලඹේ - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි02:00:31
2442015/09/30ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:35:57
2452015/09/28බිනර පුන් පොහෝදා උදෑසන ධර්ම දේශනය | ඡප්‌පාණක සූත්‍රය | ප්‍රාණීන් 6 දෙනා ගැන වදාළ දෙසුම02:02:56
2462015/09/27Shraddha Tv | පුන්පෝදා අමාවතුර අසපුව | ඡප්‌පාණක සූත්‍රය | Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero02:00:31
2472015/09/13ඔබට අයිති නැති දේ හදුනා ගන්න | න තුම්‌හාක සූත්‍රය - අධි ඇසල පොහොය 2015 - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:26:47
2482015/09/07ධාතු මනසිකාරය - බුදු සුවඳ - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:25:20
2492015/08/09කාය සූත්‍රය - පොසොන් පොහොය 2015 - මාලඹේ - පූජනිය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:47:51
2502015/07/26ධාතු මනසිකාරය - සවස ධර්ම දේශනාව - බුදු සුවඳ - (20/06/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:29:22
2512015/07/26දසුත්තර සූත්‍රය (5 වන කොටස) - බුදු සුවඳ - (20/06/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:21:23
2522015/07/16Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 2015 - malabe ශ්‍රී.බු.ව.2559, වෙසක් මස පුන් පොහෝ දා01:43:06
2532015/07/12අනන්ත බුදුගුණ වර්ණනාවේ විපාක - වෙසක් පොහොය 2015 - මාලඹේ - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:43:06
2542015/07/06අකාලික මුනි දහම් | පංච නීවරණ නිසාවෙන් භාවනාවෙහි සිත නොඇලෙයි01:06:01
2552015/07/06බුදු සුවඳ | දසුත්තර සූත්‍රය | බොහෝ උපකාරය පිණිස  පවතින කාරණා 7 බැගින් වදාළ කොටස01:30:15
2562015/07/02අකාලික මුනිදහම් - අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:05:10
2572015/06/28දසුත්තර සූත්‍රය (4 වන කොටස) - බුදු සුවඳ - (16/05/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:30:05
2582015/06/27ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය - මැදින් පොහොය 2015 - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:48:58
2592015/06/14දුක්ඛ සූත්‍රය - උදුවප් පොහොය 2014 - මාලඹේ - අතිපූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි01:36:40
2602015/06/06දසුත්තර සූත්‍රය (3 වන කොටස) - බුදු සුවඳ (18/04/2015) - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:36:18
2612015/06/02චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | තමා ගැන දැන ගන්නා කාරණා 6 [ශ්‍රද්ධා, සීල, ශුත, ත්‍යාග, ප්‍රඥා, පටිභාන]01:36:25
2622015/06/02චරථ භික්ඛවේ චාරිකං | ගණකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රය | අනුපිළිවෙලින් ධර්මය තුළ ස්ථාවර වීම01:43:47
2632015/05/27බුදු සුවඳ | දසුත්තර සූත්‍රය | බොහෝ උපකාරය පිණිස පවතින කාරණා ගැන වදාළ දෙසුම01:36:18
2642015/05/27ධර්ම දේශනය | උදය සූත්‍රය | සුත්ත නිපාතය, පාරායන වර්ගය01:58:03
2652015/05/06මහාමේඝ සද්ධර්ම වර්ෂා ධර්ම සාකච්ඡාව | වෙසක් පුන් පොහෝදා (ශ්‍රී:බු:ව: 2559) | 2 කොටස03:04:53
2662015/04/28ආදිත්තපරියාය සූත්‍රය - වප් පොහොය - මාලඹේ - අතිපූජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:39:10
2672015/04/26දුතිය කොධගරු සූත්‍රය - මාලඹේ - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:38:08
2682015/04/26ධර්ම සාකච්චාව - බුදු සුවඳ - (03/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:57:41
2692015/04/26ධාතු මනසිකාරය - බුදු සුවඳ - (03/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:26:44
2702015/04/26දසුත්තර සූත්‍රය (දෙවන කොටස) - බුදු සුවඳ - (03/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:31:10
2712015/04/25අශුභ භාවනාව - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:49:40
2722015/04/25ආහාරයේ පටිකුල සංඥාව - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:23:39
2732015/04/25ශරීරයේ අශුභය - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:32:19
2742015/04/25ඉරියාපථ භාවනාව - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:03:43
2752015/04/25දසුත්තර සූත්‍රය (පළමු කොටස) - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:40:28
2762015/04/25සවස ධර්ම සාකච්චාව - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:24:28
2772015/04/25උදෑසන ධර්ම සාකච්චාව - බුදු සුවඳ - (02/2015) - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:09:24
2782015/04/25සඳුන් දැව පූජාකිරුමේ පින්කම සහ ධර්ම දේශනාව - මාලඹේ - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි01:03:17
2792015/04/21පුච්චපු නැති මැටි භාජනය පුච්චා ගැනීම පිණිසම වේවා.(Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero)සදහම් දේශනා00:58:42
2802015/04/09අසිරිමත් දම්සක - ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයාගේ සිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට අනුශාසනාවක්00:58:09
2812015/04/05ධර්ම සාකච්චාව - මාලඹේ - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය හිමි00:45:31
2822015/03/05කාම මිච්චචාරයෙන් වළකින්නේ කෙසේද - අතිපුජ්‍ය අඹන්පොල ඥානවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ02:06:57
2832015/02/18Shraddha TV Dhamma Sermon - අසිරිමත් දම්සක - සූචිලොම සූත්‍රය01:04:07
2842015/01/11Dhamma Discussion - ධර්ම සාකච්ඡාව - 11-01-201500:50:39
2852015/01/11උදෑසන ධර්ම දේශනය | දුතිය කොධගරු සූත්‍රය | ධර්මය නිසි තැන පිහිටුවා ගැනීම ගැන වදාළ දෙසුම01:38:08
2862014/11/05නවසීවථික හාවනාව - Nawaseewathikaya - පූජ්‍ය අඹන්පොල ඥාණවිජය හිමි00:08:33
2872014/01/03165. Ven Ambanpola Gnanavijaya Thero - 29p Jul1300:45:09
2882014/01/03149. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero - Sathi Sampajannaya - 14a Jul1300:52:37
2892014/01/02134. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero - 02p Jul1300:46:21
2902014/01/02119. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero - Anapanasathi Bhavanava - 09a Jun1300:51:13
2912014/01/0255. Ven Ambanpola Gnanavijaya Thero - Sukha Sutta / Anguththara Nikaya - 01p Apr1300:46:40
2922013/06/12104. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 12p Sun Sep1000:52:33
2932013/06/128. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero12 16 Jan1000:48:06
2942013/03/3185. Bhara Sutta S N (භාර සූත්‍රය ස.නි) Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 22 Nov1200:57:41
2952013/03/24154. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 22p Nov1200:46:16
2962013/03/24141. Ven Ambanpola Gnanavijaya Thero 02p Nov1200:47:07
2972013/03/2359. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 16a Apr1200:51:01
2982013/03/2350. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 31p Mar1200:40:47
2992013/03/2343. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 16p Mar12- Gilana Sutta A N00:41:19
3002013/03/2334. Ven Ambanpola Gnanawijaya Thero 27p Feb12.00:43:03
3012012/01/05How To live Menaningfull new year Ahaed By Ven Ambanpola Gnanavijaya Thero 201200:31:10

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.