මඩවල පුණ්ණජි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/07PARADIGM SHIFT by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:13:00
22020/05/07TRANQUILITY - NOT SUBLIMATION by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:06:41
32020/05/07SIGMUND FREUD’S MISTAKE: SUBLIMATION by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:03:16
42020/05/07RENÉ DESCARTES MISTAKE by Bhante Punnaji00:07:09
52020/05/07BEING VS BECOMING by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:07:23
62020/05/06PANNA - UNDERSTANDING BY BHANTE PUNNAJI @PORTLAND, OR, USA JANUARY 200400:52:04
72020/05/06“THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN YOU” by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:05:49
82020/05/06WE ARE ORGANISMS IN AN ENVIRONMENT by Bhante Punnaji (Portland, 2004)00:05:21
92020/05/03SAMADHI - HAPPINESS BY BHANTE PUNNAJI @PORTLAND, OR, USA JANUARY 200400:53:54
102020/05/02SĪLABBATAPARĀMĀSA - Heteronomous Morality by Bhante Punnaji00:04:28
112020/04/28SAKKĀYA-DIṬṬHI - Personality View and Self-Image by Bhante Punnaji00:08:39
122020/04/27SILA - MORAL BEHAVIOR BY BHANTE PUNNAJI @PORTLAND, OR, USA JANUARY 200400:54:55
132020/04/26WHAT IS SADDHA - Appreciation of Goodness by Bhante Punnaji00:05:26
142020/04/25BRAHMA BHUTO - GODBECOME by Bhante Punnaji00:11:04
152020/04/25Buddhism - Evolution of Human Consciousness00:06:13
162020/04/25GOD (Buddha) - The Perfection of Man by Bhante Punnaji00:08:01
172020/04/23SADDHA - DEVOTION BY BHANTE PUNNAJI @PORTLAND, OR, USA JANUARY 200400:42:25
182020/04/10Of ARAHANTS, BUDDHAS & BODHISATTAS - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:10:46
192020/04/10Q&A FORUM on MEDITATION - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero01:30:33
202020/04/10Arupa Samadhi, Arupa Dhyana - Ven. Madawela Punnaji Thero01:35:00
212020/04/10Q&A Discussion - Part 3 - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero - ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු - 3 කොටස01:25:03
222020/04/10How to gain control over our emotions - Ven. Madawela Punnaji Thero00:52:16
232020/04/10Q&A Discussion - Part 2 - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero - ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු - 2 කොටස01:02:54
242020/04/10Q&A Discussion - Part 1 - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero - ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු - 1 කොටස01:11:11
252020/04/10Q & A Forum REBIRTH - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero01:24:27
262020/04/10KAMMA & REBIRTH - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero01:41:27
272020/04/10A PERNICIOUS VIEW REINCARNATION OR TRANSMIGRATION - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:06:01
282020/04/10MANO, CHITTHA, VINNANA - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:09:48
292020/04/10What is NIRODHA SAMAPATTHI - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:17:56
302020/04/10General Adaptation Syndrome - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:04:08
312020/04/10What is DHAMMA - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:06:09
322020/04/10Entering into incentience - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:08:40
332020/04/10MIND & REBIRTH - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:10:45
342020/04/10MAHA SEEHANAADA sutra - The Greater Discourse on the Lion’s Roar - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero01:08:00
352020/04/10PATICCA SAMUPPADA continuation - Ven. Madawela Punnaji Thero01:34:29
362020/04/10Ven Dr. Madawela Punnaji Thero - 21st AUG 201701:23:29
372020/04/10Translation of 'SAMADHI' - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:14:05
382020/04/10The meaning of Āsava ( Āśrava ) - Ven Dr. Madawela Punnaji Thero00:03:38
392020/04/10THEVIJJA WACHHAGOTTHA Sutra - Ven Dr Madawela Punnaji Thero - 2nd Oct 201700:31:13
402020/04/10AGGI WACHCHAGOTTHA sutra - Ven Dr Madawela Punnaji Thero - 9 Oct 201701:14:57
412019/12/27THE WORLD WE THINK OF IS MERELY A CONCEPT IN THE MIND - BHANTE PUNNAJI00:05:04
422019/12/27WHY WE SEE THE WORLD AS AN EXTERNAL ENTITY - BHANTE PUNNAJI00:02:46
432019/12/27THE MEANING OF "TATHĀGATA" BY BHANTE PUNNAJI00:05:40
442019/12/23REMEMBERING TWO GREAT DHAMMA MINDS - Bhante Punnaji and Luangpor Dhammavuddho00:05:22
452019/12/18PHASSA IS COGNITION: FORMING AN OBJECT FROM THE PROCESS OF EXPERIENCE - BHANTE PUNNAJI00:07:23
462019/12/17Ānāpānasathi sutra - part 2 of 2 - Ven Dr Madawela Punnaji Thero00:53:28
472019/12/14Cognitive Psychotherapy - Bhante Punnaji00:10:08
482019/12/08Q&A Forum Cultivation of SĪLA - Ven Dr Madawela Punnaji Thero01:29:54
492019/12/04Ānāpānasathi sutra - part 1 of 2 - Ven Dr Madawela Punnaji Thero00:51:08
502019/12/01Abandoning The Five Hindrances - Ven Dr Madawela Punnaji thero (25 June 2017)00:50:41
512019/12/01Living In The Moment by - Ven Dr Madawela Punnaji Thero01:01:55
522019/12/01'Cultivating Saddhā, Sīla, Samādhi, Paññā' - Ven Dr Madawela Punnaji Thero01:10:13
532019/11/28PARADIGM SHIFT from EXISTENCE to EXPERIENCE - Bhante Punnaji00:08:48
542019/10/19WHAT IS PHASSA - AWARENESS OF THE WORLD00:01:35
552019/08/09THE UNFORTUNATE THING BUDDHISM HAS BECOME by Bhante Punnaji00:02:01
562019/08/09WHERE IS BUDDHISM HEADING? by Bhante Punnaji00:21:02
572019/03/07WHAT IS METTA {UNIVERSAL BENEVOLENCE) - BHANTE PUNNAJI00:06:05
582019/03/06WHAT IS KARUNA - BHANTE PUNNAJI00:04:45
592019/03/06WHAT IS MUDITA - BHANTE PUNNAJI00:04:59
602019/03/06WHAT IS UPEKKHA - BHANTE PUNNAJI00:03:00
612019/02/26BUDDHIST PSYCHOTHERAPY by Bhante Punnaji00:09:13
622019/01/24APPERCEPTION by Bhante Punnaji00:01:41
632019/01/24ECSTASY - THE 1ST JHANA by Bhante Punnaji00:03:48
642019/01/24ECSTASY - 2ND, 3RD, 4TH JHANA by Bhante Punnaji00:03:35
652018/12/29SYSTEMATIC INTROSPECTION - A Meditation Practice with Bhante Punnaji00:03:34
662018/12/11BHANTE PUNNAJI REVIEW #7 - PATICCA SAMUPPADA with BRO. BILLY TAN01:59:21
672018/10/25KandyTalk00:54:12
682018/10/25CathuariyaSathya Part201:02:02
692018/10/25CathuariyaSathya Part1 _ Ven Madawela Punnaji Thero01:00:37
702018/10/24BIRTH & EXISTENCE - Bhante Punnaji00:05:20
712018/10/18SECOND LAST SERMON BY THE LATE VEN DR MADAWELA PUNNAJ MAHA THERA01:14:02
722018/10/17BHANTE PUNNAJI LAST SERMON 26TH JULY 201801:15:55
732018/10/07BIRTH & DEATH: The Dream of Existence by Bhante Punnaji00:10:12
742018/10/07BUDDHIST PSYCHOTHERAPY - SUPERNORMAL BEING by Bhante Punnaji00:09:03
752018/10/07ĀSAVA - Influences (influx) that pollute the Mind - Bhante Punnaji00:02:54
762018/09/21DHAMMAPADA VERSE 1 - BHANTE PUNNAJI00:01:40
772018/09/19MANO-VINNANA - CONSCIOUSNESS by Bhante Punnaji00:01:42
782018/09/12THERE IS NO TRUTH - BHANTE PUNNAJI00:04:15
792018/08/28ARIYAMAGGA BHAVANA - IMO VEN. DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:59:19
802018/08/25REFUGE IN THE TRIPLE GEM - Bhante Punnaji00:03:57
812018/08/25TO TAKE REFUGE IN THE BUDDHA - Bhante Punnaji00:02:26
822018/08/23TAKING REFUGE IN THE BUDDHA00:07:20
832018/08/23MOUNTAIN OF GOLD00:04:21
842018/08/18PASSADHI & SUKHA - RELAXATION & COMFORT00:04:37
852018/08/07Aniccā Vata Sankhārā Ven. Dr. Madawela Punnaji Maha Thera00:01:02
862018/08/04Aniccā Vatha Sankhārā Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera00:05:29
872018/08/04BHANTE PUNNAJI LAST SERMON 26TH JULY 201801:15:55
882018/08/04SECOND LAST SERMON BY THE LATE VEN. DR. MADAWELA PUNNAJ MAHA THERA01:14:02
892018/04/10Parimukhaṃ Satiṃ Upaṭṭhapetvā explained by Bhante Punnaji00:03:20
902018/04/07What is the difference between Saññā and Viññāna by Bhante Punnaji00:03:51
912018/04/07Understand the Four Noble Truths, Not Kamma Rebirth by Ven. Dr. M. Punnaji00:03:20
922018/04/06100 years after Parinibbāna and the Abhidhamma with Bhante Punnaji00:09:49
932018/04/05BHAVA PACCAYA JATI (BIRTH ARISES WITH EXISTENCE) BY BHANTE PUNNAJI00:10:14
942018/04/04ANICCA, DUKKHA, ANATTA by VEN. DR. PUNNAJI MAHA THERA00:05:16
952018/04/04EMOTIONS CONTROL THINKING00:04:28
962018/03/23BHANTE PUNNAJI MORNING YOGA EXERCISE00:50:04
972018/03/23BUDDHISM vesves PHILOSOPHY: The Kalama Sutta by Ven Dr Punnaji02:13:36
982018/03/22Lesson #4: Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (29-Jan-2018)01:06:21
992018/03/22Bhante Punaji on Metaphysics, Dhamma, and Philisophy (2-Oct-2017)00:48:02
1002018/02/06BHANTE Q&A SESSION AT BUDDHIST MAHA VIHARA01:01:31
1012018/01/25RETREAT DAY 8: METTA BHAVANA (UNIVERSAL BENEVOLENCE)00:30:00
1022018/01/25RETREAT DAY 8: AWAKENING FROM THE DREAM OF EXISTENCE00:19:24
1032018/01/25BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-8 (22-DEC-2017)02:20:56
1042018/01/25BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-9 (23-DEC-2017)01:30:55
1052018/01/25RETREAT DAY 9: THE BUDDHA'S AWAKENING00:30:57
1062018/01/25RETREAT DAY 6: SOLVING THE PROBLEM WITHIN00:09:03
1072018/01/25RETREAT DAY 5: EXISTENTIALISM & BUDDHISM00:07:23
1082018/01/25RETREAT DAY 5: SELFISH GENE00:08:57
1092018/01/25RETREAT DAY 5: FIVE HINDRANCES00:28:56
1102018/01/25Lesson #3: Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (22-Jan-2018)01:09:28
1112018/01/25Lesson #2: Sammaditthi Sutta with Bhante Punnaji & Bhante Seelawimala (15-Jan-2018)01:19:35
1122018/01/25Lesson #1: MN 9 Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (8-Jan-2018)01:29:10
1132018/01/09RETREAT DAY 5: RELAXATION00:05:59
1142018/01/04RETREAT DAY 8: CULTIVATION OF BRAHMA VIHARA00:15:55
1152018/01/03RETREAT DAY 7: HETU & PACCAYA (CONDITIONS)00:42:38
1162018/01/03RETREAT DAY 7: PRACTISING PENETRATIVE AWARENESS00:08:58
1172018/01/03RETREAT DAY 7: AWARENESS OF THE REALITIES OF LIFE00:18:51
1182018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-7 (21-DEC-2017)01:17:19
1192018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-6 (20-DEC-2017)01:33:36
1202018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-5 (19-DEC-2017)01:12:54
1212017/12/30RETREAT DAY 4: GAINING CONTROL OVER EMOTIONS00:38:39
1222017/12/30BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-4 (18-DEC-2017)02:03:01
1232017/12/30BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-3 (17-DEC-2017)00:14:48
1242017/12/30RETREAT DAY 4: SUPER-EGO (HIRI OTTAPPA)00:05:41
1252017/12/29RETREAT DAY 2: ADVICE ON FACING DEATH00:14:04
1262017/12/29RETREAT DAY 2: PLEASURE & PAIN00:05:07
1272017/12/28RETREAT DAY 2: ASUBHA & KALEBARA BHAVANA00:10:56
1282017/12/27An Insight into Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera and his encounter with Buddha's teachings00:47:56
1292017/12/27Bhante Punnaji, Philosophy, Psychology, and Translations - Excerpt from an Interview00:08:02
1302017/12/27RETREAT DAY 2: MARANANUSSATHI00:08:42
1312017/12/27BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-2 (16-DEC-2017)01:14:24
1322017/12/27ORIGINAL BUDDHA'S TEACHINGS LASTED ONLY 100 YEARS00:12:11
1332017/12/27RETREAT DAY 1: JHANA00:10:57
1342017/12/27RETREAT DAY 1: PAPANCA, SANNA, SANKHA00:07:32
1352017/12/27RETREAT DAY 1: PERCEPTION, CONCEPTION, COGNITION00:14:59
1362017/12/27RETREAT DAY 1: INSTRUCTIONS00:11:40
1372017/12/26BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-1 (15-DEC-2017)02:26:24
1382017/11/28Bhante Punnaji - Soteriology - Nirvana - salvation, immortality03:30:15
1392017/10/28MN8 Sallekha Sutta by Bhante Punnaji on 23-Oct-201701:16:38
1402017/10/27MN73 Mahavacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 16-Oct-201701:16:39
1412017/10/20ĀNĀPĀNASATI SUTTA by Bhante Punnaji - PART 2 of 2 (20 May 2013)00:53:28
1422017/10/20ĀNĀPĀNASATI SUTTA by Bhante Punnaji - PART 1 of 2 (13 May 2013)00:51:08
1432017/10/12MN72 Aggivacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 9-Oct-201701:14:56
1442017/10/03MN71 Tevijja-vacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 2-Oct-201700:31:13
1452017/09/29Bhante Punnaji explains the meaning of Āsava (*sanskrit: Āśrava)00:03:38
1462017/09/12Bhante Punnaji explains the translation of "SAMADHI"00:14:05
1472017/09/12MN12 - MAHASIHANADA SUTTA (The Greater Discourse on the Lion’s Roar) by Bhante Punnaji01:08:00
1482017/08/22BHANTE PUNNAJI LESSON 21-AUG-201701:23:29
1492017/08/15PATICCA SAMUPPADA (continuation) by Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera01:34:29
1502017/07/31ENTERING INTO INSENTIENCE by Bhante Punnaji00:08:40
1512017/07/21WHAT IS DHAMMA by Ven. Dr. Punnaji Maha Thera00:06:09
1522017/06/30BHANTE PUNNAJI on "SATTA BOJJHAṄGĀ"01:30:44
1532017/06/30BHANTE PUNNAJI briefing on SATIPATTHANA00:08:18
1542017/06/30BHANTE PUNNAJI on "General Adaptation Syndrome"00:04:08
1552017/06/29BHANTE PUNNAJI "Abandoning The Five Hindrances" 25-June-201700:50:41
1562017/06/20Supernormal Eightfold Way by Bhante Punnaji 19-June-201701:22:25
1572017/06/13Paticca Samuppada (simplified version) by Bhante Punnaji at BMV on 12-June-201701:28:11
1582017/06/11A PERNICIOUS VIEW: REINCARNATION OR TRANSMIGRATION by Bhante Punnaji00:06:00
1592017/06/11ANIMAL NATURE00:04:02
1602017/06/09"IS THERE A THINKER?" by Bhante Punnaji (2014)00:06:19
1612017/06/06Bhante Punnaji on MN38: Mahātaṇhā­saṅkhaya Sutta01:14:30
1622016/07/26Part 2: 2016 Dhamma Discussion Bhante Vimalaramsi and Bhante Punnaji00:50:09
1632016/07/26Part 1: 2016 Dhamma Discussion Bhante Vimalaramsi and Bhante Punnaji01:00:49
1642016/05/20There Are Two Ways To Awakening by Bhante Punnaji00:05:01
1652016/05/18Paticca Samuppada (Concise) by Bhante Punnaji00:36:28
1662016/05/16Q&A Forum: PATICCA SAMUPPADA by Bhante Punnaji (11-May-2016)01:30:57
1672016/05/11What is NIRODHA SAMAPATTI? by Bhante Punnaji00:17:56
1682016/05/11AVIJJA is Insentience - by Bhante Punnaji00:13:04
1692016/05/10Beyond The 4 Jhānas - ARUPA SAMADHI by Bhante Punnaji01:10:33
1702016/05/03Q&A Forum on "Samadhi Bhavana: Beyond The 4 Jhanas" with Bhante Punnaji01:14:40
1712016/04/22Simile of Proton Saga!00:03:19
1722016/04/22Q&A Forum on Five Hindrances with Bhante Punnaji01:03:47
1732016/02/02MIND & REBIRTH by Bhante Punnaji00:10:45
1742016/01/01Q&A Forum: Satipaṭṭhāna - The Four Focuses of Introspection with Bhante Punnaji01:36:42
1752015/09/08MN44: Cūḷavedalla Sutta - Part 2 (Ven. Dr. Punnaji) 7th September 201501:35:06
1762015/09/03Q&A Forum: Sammā Sati & Sammā Samādhi - 1st Sept 2015 (Session 6)01:04:49
1772015/08/28Q&A Forum: Sammā Vāyāma - 26th August 2015 (Session 5)01:03:49
1782015/08/26Q&A Forum: Cultivation of SĪLA - 25th August 2015 (Session 4)01:29:54
1792015/08/25MN44: Cūḷavedalla Sutta - Part 1 (Ven. Dr. Punnaji) 24th August 201501:09:25
1802015/08/23QUO VADIS THERAVADA with Bhante Punnaji and Bhikkhuni Sumangala01:47:39
1812015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 3 (10-August-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:30:44
1822015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 1 (27-July-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:20:35
1832015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 2 (3-August-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:26:02
1842015/08/12Q&A Forum: Dhammacakkappavattana Sutta on 28th July 2015 (Session 1)01:23:58
1852015/08/12Q&A Forum: Sammā Sankappa 11th August 2015 (Session 3)01:02:06
1862015/08/10Q&A Forum: Sammā Ditthi 4th August 2015 (Session 2)00:39:09
1872015/06/27Pope Francis meets Buddhist leaders - Vatican 23rd-27th June 201500:02:55
1882015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 2 (3-June-2015)01:51:32
1892015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 1 (2-June-2015)01:50:20
1902015/06/01"Mano Citta Vinnana" by Bhante Punnaji00:09:48
1912015/06/01"ANICCA DUKKHA ANATTA" by Bhante Punnaji00:03:30
1922015/06/01"Cultivating Saddhā, Sīla, Samādhi, Paññā" by Bhante Punnaji01:10:13
1932015/05/29Living A Good Life Can Take You To Heaven by Bhante Punnaji00:55:40
1942015/05/25ARIYAMAGGA BHĀVANĀ - Lesson 1: An Introduction by Ven. Dr. M. Punnaji Mahathera (25-May-2015)01:09:26
1952015/05/24BIRTH, AWAKENING, & PARINIBBANA OF THE BUDDHA by Ven. Dr. Punnaji00:56:48
1962015/01/21MN71 : Tevijjavacchagotta Sutta by Bhante Punnaji01:36:19
1972015/01/14TATHĀGATA - A Translation by Bhante Punnaji00:18:59
1982015/01/12AN1.170: "One Person" Sutta Class Lesson by Bhante Punnaji01:02:05
1992014/11/17Nibbana — Awakening 1 — Venerable Dr. Madawela Punnaji Thera00:04:53
2002014/09/26Q & A ON BUDDHIST PSYCHOTHERAPY WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA00:51:36
2012014/09/24MN95: CANKI SUTTA (22-Sept-2014)01:09:04
2022014/09/18Q & A SESSION - BUDDHISM & PSYCHOLOGY2 WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:18:02
2032014/09/18Q & A SERIES - BUDDHISM & PSYCHOLOGY1 WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:34:54
2042014/09/18Q & A SERIES - MEDITATION - WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:39:18
2052014/09/07BUDDHISM AS A PSYCHOTHERAPY by Bhante Punnaji00:58:29
2062014/09/05Q&A FORUM ON BUDDHIST PSYCHOLOGY with Bhante Punnaji01:33:58
2072014/09/04Q&A FORUM ON MEDITATION with Bhante Punnaji01:30:33
2082014/09/03WHAT IS TRUTH? by Ven. Dr. M. Punnaji Mahathera00:06:30
2092014/09/03MN71: Tevijjavacchagotta Sutta (1-Sept-2014)01:19:19
2102014/08/27MN12: Mahāsihanāda Sutta - Part2 (25-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:18:41
2112014/08/19MN12: Mahāsihanāda Sutta - Part1 (18-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:24:28
2122014/08/13AGGAÑÑA SUTTA - Part 2 (11-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:28:41
2132014/08/10Q & A Forum: "REBIRTH" with Bhante Punnaji & Uncle Vijaya01:24:27
2142014/08/05OF ARAHANTS, BUDDHAS & BODHISATTAS by Bhante Punnaji00:10:46
2152014/08/04AGGAÑÑA SUTTA - Part 1 (4-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:19:05
2162014/08/02"BUDDHISM & PHILOSOPHY: The Kalama Sutta" by Ven Dr Punnaji01:23:53
2172014/07/26"WHAT IS METTA?" by Ven Dr. Punnaji00:08:19
2182014/07/25The Four Brahma Vihara by Ven. Dr. Punnaji00:42:29
2192014/07/18KAMMA & REBIRTH at BMV00:42:37
2202014/05/01Buddhist Sunday School Syllabus00:18:06
2212014/05/01KAMMA & REBIRTH - Bhante Punnaji (Seremban)01:41:27
2222014/01/27Meditation Retreat - Meditation or Self-Hypnosis with Bhante Punnaji and Bro Billy Tan01:13:16
2232014/01/19Meditation Retreat - From Perception To Stress with Bhante Punnaji and Bro Billy Tan01:18:59
2242013/11/08Awakening from the dream of Existence01:25:46
2252013/03/26MN27: Cūḷahatthipadopama Sutta (Part 1) by Ven Dr M. Punnaji Maha Thera00:56:55
2262013/02/23Harmonious Speech by Ven Dr Punnaji01:13:44
2272011/12/24SLEEPING (LYING) MEDITATION POSE00:05:35
2282010/12/15Youth Buddhism Sermon in English by Ven. Madawela Punnaji Thero 10 Dec 200601:05:00
2292009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 400:10:00
2302009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 200:10:01
2312009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 100:09:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.