මඩවල පුණ්ණජි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/09THE UNFORTUNATE THING BUDDHISM HAS BECOME by Bhante Punnaji00:02:01
22019/08/09WHERE IS BUDDHISM HEADING? by Bhante Punnaji00:21:02
32019/03/07WHAT IS METTA {UNIVERSAL BENEVOLENCE) - BHANTE PUNNAJI00:06:05
42019/03/06WHAT IS KARUNA - BHANTE PUNNAJI00:04:45
52019/03/06WHAT IS MUDITA - BHANTE PUNNAJI00:04:59
62019/03/06WHAT IS UPEKKHA - BHANTE PUNNAJI00:03:00
72019/02/26BUDDHIST PSYCHOTHERAPY by Bhante Punnaji00:09:13
82019/01/24APPERCEPTION by Bhante Punnaji00:01:41
92019/01/24ECSTASY - THE 1ST JHANA by Bhante Punnaji00:03:48
102019/01/24ECSTASY - 2ND, 3RD, 4TH JHANA by Bhante Punnaji00:03:35
112018/12/29SYSTEMATIC INTROSPECTION - A Meditation Practice with Bhante Punnaji00:03:34
122018/12/11BHANTE PUNNAJI REVIEW #7 - PATICCA SAMUPPADA with BRO. BILLY TAN01:59:21
132018/10/25KandyTalk00:54:12
142018/10/25CathuariyaSathya Part201:02:02
152018/10/25CathuariyaSathya Part1 _ Ven Madawela Punnaji Thero01:00:37
162018/10/24BIRTH & EXISTENCE - Bhante Punnaji00:05:20
172018/10/18SECOND LAST SERMON BY THE LATE VEN DR MADAWELA PUNNAJ MAHA THERA01:14:02
182018/10/17BHANTE PUNNAJI LAST SERMON 26TH JULY 201801:15:55
192018/10/07BIRTH & DEATH: The Dream of Existence by Bhante Punnaji00:10:12
202018/10/07BUDDHIST PSYCHOTHERAPY - SUPERNORMAL BEING by Bhante Punnaji00:09:03
212018/10/07ĀSAVA - Influences (influx) that pollute the Mind - Bhante Punnaji00:02:54
222018/09/21DHAMMAPADA VERSE 1 - BHANTE PUNNAJI00:01:40
232018/09/19MANO-VINNANA - CONSCIOUSNESS by Bhante Punnaji00:01:42
242018/09/12THERE IS NO TRUTH - BHANTE PUNNAJI00:04:15
252018/08/28ARIYAMAGGA BHAVANA - IMO VEN. DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:59:19
262018/08/25REFUGE IN THE TRIPLE GEM - Bhante Punnaji00:03:57
272018/08/25TO TAKE REFUGE IN THE BUDDHA - Bhante Punnaji00:02:26
282018/08/23TAKING REFUGE IN THE BUDDHA00:07:20
292018/08/23MOUNTAIN OF GOLD00:04:21
302018/08/18PASSADHI & SUKHA - RELAXATION & COMFORT00:04:37
312018/08/07Aniccā Vata Sankhārā Ven. Dr. Madawela Punnaji Maha Thera00:01:02
322018/08/04Aniccā Vatha Sankhārā Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera00:05:29
332018/08/04BHANTE PUNNAJI LAST SERMON 26TH JULY 201801:15:55
342018/08/04SECOND LAST SERMON BY THE LATE VEN. DR. MADAWELA PUNNAJ MAHA THERA01:14:02
352018/04/10Parimukhaṃ Satiṃ Upaṭṭhapetvā explained by Bhante Punnaji00:03:20
362018/04/07What is the difference between Saññā and Viññāna by Bhante Punnaji00:03:51
372018/04/07Understand the Four Noble Truths, Not Kamma Rebirth by Ven. Dr. M. Punnaji00:03:20
382018/04/06100 years after Parinibbāna and the Abhidhamma with Bhante Punnaji00:09:49
392018/04/05BHAVA PACCAYA JATI (BIRTH ARISES WITH EXISTENCE) BY BHANTE PUNNAJI00:10:14
402018/04/04ANICCA, DUKKHA, ANATTA by VEN. DR. PUNNAJI MAHA THERA00:05:16
412018/04/04EMOTIONS AND THINKING00:04:28
422018/03/23BHANTE PUNNAJI MORNING YOGA EXERCISE00:50:04
432018/03/23BUDDHISM vesves PHILOSOPHY: The Kalama Sutta by Ven Dr Punnaji02:13:36
442018/03/22Lesson #4: Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (29-Jan-2018)01:06:21
452018/03/22Bhante Punaji on Metaphysics, Dhamma, and Philisophy (2-Oct-2017)00:48:02
462018/03/10BUDDHISM vesves PHILOSOPHY: The Kalama Sutta by Ven Dr Punnaji02:12:27
472018/02/06BHANTE Q&A SESSION AT BUDDHIST MAHA VIHARA01:01:31
482018/01/25RETREAT DAY 8: METTA BHAVANA (UNIVERSAL BENEVOLENCE)00:30:00
492018/01/25RETREAT DAY 8: AWAKENING FROM THE DREAM OF EXISTENCE00:19:24
502018/01/25BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-8 (22-DEC-2017)02:20:56
512018/01/25BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-9 (23-DEC-2017)01:30:55
522018/01/25RETREAT DAY 9: THE BUDDHA'S AWAKENING00:30:57
532018/01/25RETREAT DAY 6: SOLVING THE PROBLEM WITHIN00:09:03
542018/01/25RETREAT DAY 5: EXISTENTIALISM & BUDDHISM00:07:23
552018/01/25RETREAT DAY 5: SELFISH GENE00:08:57
562018/01/25RETREAT DAY 5: FIVE HINDRANCES00:28:56
572018/01/25Lesson #3: Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (22-Jan-2018)01:09:28
582018/01/25Lesson #2: Sammaditthi Sutta with Bhante Punnaji & Bhante Seelawimala (15-Jan-2018)01:19:35
592018/01/25Lesson #1: MN 9 Sammaditthi Sutta by Bhante Punnaji (8-Jan-2018)01:29:10
602018/01/09RETREAT DAY 5: RELAXATION00:05:59
612018/01/04RETREAT DAY 8: CULTIVATION OF BRAHMA VIHARA00:15:55
622018/01/03RETREAT DAY 7: HETU & PACCAYA (CONDITIONS)00:42:38
632018/01/03RETREAT DAY 7: PRACTISING PENETRATIVE AWARENESS00:08:58
642018/01/03RETREAT DAY 7: AWARENESS OF THE REALITIES OF LIFE00:18:51
652018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-7 (21-DEC-2017)01:17:19
662018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-6 (20-DEC-2017)01:33:36
672018/01/02BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-5 (19-DEC-2017)01:12:54
682017/12/30RETREAT DAY 4: GAINING CONTROL OVER EMOTIONS00:38:39
692017/12/30BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-4 (18-DEC-2017)02:03:01
702017/12/30BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-3 (17-DEC-2017)00:14:48
712017/12/30RETREAT DAY 4: SUPER-EGO (HIRI OTTAPPA)00:05:41
722017/12/29RETREAT DAY 2: ADVICE ON FACING DEATH00:14:04
732017/12/29RETREAT DAY 2: PLEASURE & PAIN00:05:07
742017/12/28RETREAT DAY 2: ASUBHA & KALEBARA BHAVANA00:10:56
752017/12/27An Insight into Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera and his encounter with Buddha's teachings00:47:56
762017/12/27Bhante Punnaji, Philosophy, Psychology, and Translations - Excerpt from an Interview00:08:02
772017/12/27RETREAT DAY 2: MARANANUSSATHI00:08:42
782017/12/27BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-2 (16-DEC-2017)01:14:24
792017/12/27ORIGINAL BUDDHA'S TEACHINGS LASTED ONLY 100 YEARS00:12:11
802017/12/27RETREAT DAY 1: JHANA00:10:57
812017/12/27RETREAT DAY 1: PAPANCA, SANNA, SANKHA00:07:32
822017/12/27RETREAT DAY 1: PERCEPTION, CONCEPTION, COGNITION00:14:59
832017/12/27RETREAT DAY 1: INSTRUCTIONS00:11:40
842017/12/26BHANTE PUNNAJI MEDITATION RETREAT DAY-1 (15-DEC-2017)02:26:24
852017/11/28Bhante Punnaji - Soteriology - Nirvana - salvation, immortality03:30:15
862017/10/28MN8 Sallekha Sutta by Bhante Punnaji on 23-Oct-201701:16:38
872017/10/27MN73 Mahavacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 16-Oct-201701:16:39
882017/10/20ĀNĀPĀNASATI SUTTA by Bhante Punnaji - PART 2 of 2 (20 May 2013)00:53:28
892017/10/20ĀNĀPĀNASATI SUTTA by Bhante Punnaji - PART 1 of 2 (13 May 2013)00:51:08
902017/10/12MN72 Aggivacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 9-Oct-201701:14:56
912017/10/03MN71 Tevijja-vacchagotta Sutta by Bhante Punnaji on 2-Oct-201700:31:13
922017/09/29Bhante Punnaji explains the meaning of Āsava (*sanskrit: Āśrava)00:03:38
932017/09/12Bhante Punnaji explains the translation of "SAMADHI"00:14:05
942017/09/12MN12 - MAHASIHANADA SUTTA (The Greater Discourse on the Lion’s Roar) by Bhante Punnaji01:08:00
952017/08/22BHANTE PUNNAJI LESSON 21-AUG-201701:23:29
962017/08/15PATICCA SAMUPPADA (continuation) by Ven. Dr. M. Punnaji Maha Thera01:34:29
972017/07/31ENTERING INTO INSENTIENCE by Bhante Punnaji00:08:40
982017/07/21WHAT IS DHAMMA by Ven. Dr. Punnaji Maha Thera00:06:09
992017/06/30BHANTE PUNNAJI on "SATTA BOJJHAṄGĀ"01:30:44
1002017/06/30BHANTE PUNNAJI briefing on SATIPATTHANA00:08:18
1012017/06/30BHANTE PUNNAJI on "General Adaptation Syndrome"00:04:08
1022017/06/29BHANTE PUNNAJI "Abandoning The Five Hindrances" 25-June-201700:50:41
1032017/06/20Supernormal Eightfold Way by Bhante Punnaji 19-June-201701:22:25
1042017/06/13Paticca Samuppada (simplified version) by Bhante Punnaji at BMV on 12-June-201701:28:11
1052017/06/11A PERNICIOUS VIEW: REINCARNATION OR TRANSMIGRATION by Bhante Punnaji00:06:00
1062017/06/11ANIMAL NATURE00:04:02
1072017/06/09"IS THERE A THINKER?" by Bhante Punnaji (2014)00:06:19
1082017/06/06Bhante Punnaji on MN38: Mahātaṇhā­saṅkhaya Sutta01:14:30
1092016/07/26Part 2: 2016 Dhamma Discussion Bhante Vimalaramsi and Bhante Punnaji00:50:09
1102016/07/26Part 1: 2016 Dhamma Discussion Bhante Vimalaramsi and Bhante Punnaji01:00:49
1112016/05/20There Are Two Ways To Awakening by Bhante Punnaji00:05:01
1122016/05/18Paticca Samuppada (Concise) by Bhante Punnaji00:36:28
1132016/05/16Q&A Forum: PATICCA SAMUPPADA by Bhante Punnaji (11-May-2016)01:30:57
1142016/05/11What is NIRODHA SAMAPATTI? by Bhante Punnaji00:17:56
1152016/05/11AVIJJA is Insentience - by Bhante Punnaji00:13:04
1162016/05/10Beyond The 4 Jhānas - ARUPA SAMADHI by Bhante Punnaji01:10:33
1172016/05/03Q&A Forum on "Samadhi Bhavana: Beyond The 4 Jhanas" with Bhante Punnaji01:14:40
1182016/04/22Simile of Proton Saga!00:03:19
1192016/04/22Q&A Forum on Five Hindrances with Bhante Punnaji01:03:47
1202016/02/02MIND & REBIRTH by Bhante Punnaji00:10:45
1212016/01/01Q&A Forum: Satipaṭṭhāna - The Four Focuses of Introspection with Bhante Punnaji01:36:42
1222015/09/08MN44: Cūḷavedalla Sutta - Part 2 (Ven. Dr. Punnaji) 7th September 201501:35:06
1232015/09/03Q&A Forum: Sammā Sati & Sammā Samādhi - 1st Sept 2015 (Session 6)01:04:49
1242015/08/28Q&A Forum: Sammā Vāyāma - 26th August 2015 (Session 5)01:03:49
1252015/08/26Q&A Forum: Cultivation of SĪLA - 25th August 2015 (Session 4)01:29:54
1262015/08/25MN44: Cūḷavedalla Sutta - Part 1 (Ven. Dr. Punnaji) 24th August 201501:09:25
1272015/08/23QUO VADIS THERAVADA with Bhante Punnaji and Bhikkhuni Sumangala01:47:39
1282015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 3 (10-August-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:30:44
1292015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 1 (27-July-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:20:35
1302015/08/13MN43: MAHĀVEDALLA SUTTA - Part 2 (3-August-2015) by Ven. Dr. Punnaji Mahathera01:26:02
1312015/08/12Q&A Forum: Dhammacakkappavattana Sutta on 28th July 2015 (Session 1)01:23:58
1322015/08/12Q&A Forum: Sammā Sankappa 11th August 2015 (Session 3)01:02:06
1332015/08/10Q&A Forum: Sammā Ditthi 4th August 2015 (Session 2)00:39:09
1342015/06/27Pope Francis meets Buddhist leaders - Vatican 23rd-27th June 201500:02:55
1352015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 2 (3-June-2015)01:51:32
1362015/06/06MEETING OF GREAT DHAMMA MINDS - Part 1 (2-June-2015)01:50:20
1372015/06/01"Mano Citta Vinnana" by Bhante Punnaji00:09:48
1382015/06/01"ANICCA DUKKHA ANATTA" by Bhante Punnaji00:03:30
1392015/06/01"Cultivating Saddhā, Sīla, Samādhi, Paññā" by Bhante Punnaji01:10:13
1402015/05/29Living A Good Life Can Take You To Heaven by Bhante Punnaji00:55:40
1412015/05/25ARIYAMAGGA BHĀVANĀ - Lesson 1: An Introduction by Ven. Dr. M. Punnaji Mahathera (25-May-2015)01:09:26
1422015/05/24BIRTH, AWAKENING, & PARINIBBANA OF THE BUDDHA by Ven. Dr. Punnaji00:56:48
1432015/01/21MN71 : Tevijjavacchagotta Sutta by Bhante Punnaji01:36:19
1442015/01/14TATHĀGATA - A Translation by Bhante Punnaji00:18:59
1452015/01/12AN1.170: "One Person" Sutta Class Lesson by Bhante Punnaji01:02:05
1462014/11/17Nibbana — Awakening 1 — Venerable Dr. Madawela Punnaji Thera00:04:53
1472014/09/26Q & A ON BUDDHIST PSYCHOTHERAPY WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA00:51:36
1482014/09/24MN95: CANKI SUTTA (22-Sept-2014)01:09:04
1492014/09/18Q & A SESSION - BUDDHISM & PSYCHOLOGY2 WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:18:02
1502014/09/18Q & A SERIES - BUDDHISM & PSYCHOLOGY1 WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:34:54
1512014/09/18Q & A SERIES - MEDITATION - WITH VENERABLE DR. M. PUNNAJI MAHA THERA01:39:18
1522014/09/07BUDDHISM AS A PSYCHOTHERAPY by Bhante Punnaji00:58:29
1532014/09/05Q&A FORUM ON BUDDHIST PSYCHOLOGY with Bhante Punnaji01:33:58
1542014/09/04Q&A FORUM ON MEDITATION with Bhante Punnaji01:30:33
1552014/09/03WHAT IS TRUTH? by Ven. Dr. M. Punnaji Mahathera00:06:30
1562014/09/03MN71: Tevijjavacchagotta Sutta (1-Sept-2014)01:19:19
1572014/08/27MN12: Mahāsihanāda Sutta - Part2 (25-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:18:41
1582014/08/19MN12: Mahāsihanāda Sutta - Part1 (18-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:24:28
1592014/08/13AGGAÑÑA SUTTA - Part 2 (11-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:28:41
1602014/08/10Q & A Forum: "REBIRTH" with Bhante Punnaji & Uncle Vijaya01:24:27
1612014/08/05OF ARAHANTS, BUDDHAS & BODHISATTAS by Bhante Punnaji00:10:46
1622014/08/04AGGAÑÑA SUTTA - Part 1 (4-Aug-2014) by Bhante Punnaji01:19:05
1632014/08/02"BUDDHISM & PHILOSOPHY: The Kalama Sutta" by Ven Dr Punnaji01:23:53
1642014/07/26"WHAT IS METTA?" by Ven Dr. Punnaji00:08:19
1652014/07/25The Four Brahma Vihara by Ven. Dr. Punnaji00:42:29
1662014/07/18KAMMA & REBIRTH at BMV00:42:37
1672014/05/01Buddhist Sunday School Syllabus00:18:06
1682014/05/01KAMMA & REBIRTH - Bhante Punnaji (Seremban)01:41:27
1692013/11/08Awakening from the dream of Existence01:25:46
1702013/03/26MN27: Cūḷahatthipadopama Sutta (Part 1) by Ven Dr M. Punnaji Maha Thera00:56:55
1712013/02/23Harmonious Speech by Ven Dr Punnaji01:13:44
1722011/12/24SLEEPING (LYING) MEDITATION POSE00:05:35
1732010/12/15Youth Buddhism Sermon in English by Ven. Madawela Punnaji Thero 10 Dec 200601:05:00
1742009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 400:10:00
1752009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 200:10:01
1762009/05/28Ven Dr. M. Punnaji Maha Thera / Part 100:09:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.