පැපිලියානේ ආර්‍යදෙවරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/23Subawu da asubawu da awurudda by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero 200:51:54
22019/01/21Arya Travels Myanmar Episode 1(ආර්‍ය චාරිකා මියන්මාරය)00:08:21
32019/01/20Kamathi se nadda sthira nadda(කැමති සේ නැද්ද? ස්ථිර නැද්ද?) Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:13
42019/01/15Denne na ganna ona(දෙන්නෙ නෑ ගන්න ඕන) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:52:17
52018/10/16අපේ කාලයේ භාවිතාව00:05:38
62018/10/12වින්දා විදෙව්වා අතහැරියා winda widewwa athahariya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Threro00:47:02
72018/10/11Sanga Bedaya (සංඝ භේදය)By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:05:55
82018/10/07ජයග්‍රහණය පසෙකලා අවබෝධ කිරීම by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:21:22
92018/09/02(නිරෝධය ) Nirodhaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:46
102018/08/23සෝතාපන්න වීම 4 Sothapanna weema 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:32:33
112018/08/23සෝතාපන්න වීම 3 Sothapanna weema 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:56
122018/08/23(සෝතාපන්න වීම 2) Sothapanna weema 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:08
132018/08/22(සෝතාපන්න වීම ) Sothapanna weema 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:12:17
142018/08/20දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රමයක් Deyak nemei kramayak by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:03:56
152018/08/14(තරග කිරීම පසෙකලා අවබෝධ කිරීම)Tharaga kirima pasakala awabodaya desata gaman kireema00:55:04
162018/07/05Mayawa( මායාව)BY Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:04:53
172018/06/13One day programme part 2~1Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:07:27
182018/06/13One day programme part 4 -4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero00:52:38
192018/06/13One day programme part 3- 4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:38:15
202018/06/13One day programme part 1~4 Pepiliyane Aryadeva Rathan thero01:14:48
212018/04/30රහතුන්ට හැගීම් පවතී By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:39
222018/04/22ගුරුවරයා (The teacher) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:13
232018/04/13අවුරුදු පණිවුඩය Awurudhu Paniwudaya by Pepiliayane Aryadeva Rathana thero00:03:42
242018/03/17kanna law kirima by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:31:52
252018/02/17sathuta saha sihiya by Pepiliyane Aryadeva rathana Thero00:45:23
262018/02/17Budu dahama asubawadi Dahamakda By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:19:05
272018/02/17Obath tharaha yana kenekda by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:22:02
282018/02/03Happy Science By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:59:45
292018/01/09Arya Travels 7 Malesia part 1 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:14:43
302018/01/06Ahimi wu sinahawa soya ganeema By Pepilyane Aryadeva Rathan thero00:53:25
312018/01/01Niwan Dakkoth hodai By Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:09:52
322017/12/25Awinishchitha wu jeewithaya by pepiliyane Aryadeva Rathana thero 200:04:03
332017/11/22Nidahas wime widhyawa 19 and 20 Asubawadi nowima ha awasana bawanawa by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:38:38
342017/11/22Nidahas wime widhyawa 18 Udayawya gnannaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:21:36
352017/11/21Nidahas wime widhyawa 17 Dhammanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:10:57
362017/11/15Nidahas wime widyawa 16 Dammanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:55
372017/11/15Nidahas weeme widyawa 15 chiththanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:28:27
382017/11/15Nidahas wime widhyawa 14 Chiththanupassanawa part 3 Nama Roopa 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana The00:48:33
392017/11/15Nidahas wime widyawa 13 Chiththanupassanawa part 2 by Pepiliyane Aryadeva Rathana00:39:20
402017/11/14පිරිසිදු සිතෙන් ගැලවීම (Pirisidu sithen galaweema) by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:42
412017/11/14Nidahas wime widhyawa 12 chiththanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathan01:11:18
422017/11/13Nidahas wime widhyawa 11Kayanupassanawa part 4 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:26:21
432017/11/11Nidahas wime widyawa 10 Kayanupassanawa part 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:05:28
442017/11/09Nidahas weeme widyawa 9 Kayanupassanawa part 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:01:16
452017/11/09Nidahas wime widhyawa 8 kayanupassanawa part 1 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:42:13
462017/11/08Nidahas weeme widyawa 7 Anapaa Sathiya 4 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:31:10
472017/11/07Nidahas weeme widyawa 6 Anapaa Sathiya 3 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:04:32
482017/11/07Nidahas weeme widyawa 5 Anapanasathiya 2 part by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:37:47
492017/11/06Nidahas weeme widyawa 4 Anapaa Sathiya 1 part By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie01:05:21
502017/11/05Nidahas wime widhyawa 3 by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero02:27:01
512017/11/04Nidahas weeme widyawa 2 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Movie00:53:27
522017/11/03Nidahas weeme widyawa Siwdina Bhawana wadasatahana 1 By pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:14:48
532017/09/04Arya Travels 06 to Thailand with Pepiliyanr Aryadeva Rathana Thero01:22:18
542017/08/19anik reddawal gana kawara kathada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:53:55
552017/06/30Araya Travels 4 with Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:08:58
562017/06/24Arya Travel 3 with Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:13:54
572017/06/10ජන්මෙට වඩා ලොකු පුරුද්ද Janmeta Wada Loku purudda by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:43
582017/06/05life vs dead ජීවිතය vs මරණය by pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:32
592017/06/02Arya travel episode 2 by pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:04:47
602017/05/31Arya travel episode 100:06:28
612017/05/30Thama Gana Seweema තමා ගැන සෙවීම By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:00:58
622017/05/06ජීවිතය ඔබට ඇඹුල් වූ ලෙමන් ගෙඩියක් ලබා දුන්නොත් ? by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:07:20
632017/04/13The reality By Pepiliyane Aryadeva Rtahana Thero00:06:31
642017/04/11Sithak Hadenne kohomada? By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:52
652017/04/11Arya Margaya 3 Asata Penne Kohomada? by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:12:25
662017/04/07Arya Margaya 2 Sasara By Pepiliyane Aryadeva Thero00:10:34
672017/04/04Arya Margaya By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:02:59
682017/03/01Dambadiwa Pilgrimage 201700:56:52
692016/12/01Mohaye patalum lihaganna By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:08:19
702016/09/20Arya Dhowanaya By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:07:31
712016/07/17THE BUDDHA By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:53:34
722015/12/30pepiliyane Aryadeva Rathana Thero ( අප සිටින්නේ බෟෙද්ධ සංස්කෘතියකද?)01:12:07
732015/12/15sabama maitreeya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:32:56
742015/12/15Pepiliyane Aryadeva Thero FM RADIO bana00:58:56
752015/09/21Manasika Rogayen mideema by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:14
762015/08/11Bhawanawa yanunu (the meditation) By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:09:24
772015/06/24Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero kireema , nokireema ha nokara kireema01:05:07
782015/06/03Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Shrawanayata nowa baawithayata00:51:19
792015/05/22Sundara warthamanaya by Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:58:59
802015/04/04''Be Happy'' Matara Bodhiya bana 1 By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:22:25
812015/03/28Matara Bodhiya Bana By Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:06:10
822015/03/04Mahanakama By Ven Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero00:56:58
832015/03/04wenas widihata lokaya dakimu By pepiliyane Aryadeva Thero01:04:50
842014/12/22Jeewithaya Baaraganna By Pepiliyane Aryadeva Thero00:57:30
852014/12/22Dhamma Sakachchawa01:06:50
862014/12/22Maitrieya Bodhisatva by ven.Pepiliyane Aryadeva Thero01:34:01
872014/12/22sudharmaramaya bana By Pepiliyane Aryadeva thero01:20:34
882014/12/17The message Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:02:18
892014/07/01Sussex collage dhamma desana by Pepiliyane Aryadeva Rathana thero01:12:00
902014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Sthbudu Wandanawa01:33:02
912014/07/01Pepiliyane Aryadeva Thero Dhamma deshana The Buddha00:52:38
922014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathna Thero Bana 301:03:06
932014/07/01Pepiliyane Aryadeva Rathana Thero Bana 201:29:52
942014/06/04Samurdhi bank bana in pepiliyana by ven pepiliyane Aryadeva Rathana Thero01:25:28
952014/05/15Pepiliyane Aryadeva Rathana thero00:02:52
962014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 600:01:12
972014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 500:14:31
982014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 400:14:31
992014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 300:14:31
1002014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 200:14:31
1012014/05/15Pepiliyane Aryadeva thero (The mind) Part 100:14:31
1022014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1032014/02/27Papiliyane Aaryadeva Thero February Bana01:03:00
1042014/02/27Papiliyane Aaryadeva thero 2014 february bawanawa01:58:39
1052014/01/15Ven Papiliyane Aarya Deva Himi January bana01:02:42
1062014/01/07ven.Aarya Deva Rathana himi02:39:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.