කහගල සාරානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/21තමා තුල සිටින සැඟවුනු අමුත්තා සොයා ගැනීම Ven. Kahagala Sarananda thero (2019 - 08 - 20)00:54:52
22019/02/19108 Ven Kahagala Sarananda - Gopaka Moggallana Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:06:24
32019/02/19110 Ven Kahagala Sarananda - Sammary of Devadaha Vagga පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:52:50
42019/02/19107 Ven Kahagala Sarananda - Ganaka Moggallana Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:04:36
52019/02/19106 Ven Kahagala Sarananda - Anenja Sappaya Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:59:50
62019/02/19105 Ven Kahagala Sarananda - Sunakkatta Sutta ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:55:48
72019/02/19109 Ven Kahagala Sarananda - Maha Punnama Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:23:34
82019/02/19104 Ven Kahagala Sarananda - Samagama Sutta i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:40:44
92019/02/19105 Ven Kahagala Sarananda - Sunakkatta Sutta i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:55:18
102019/02/19104 Ven Kahagala Sarananda - Samagama Sutta ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:47:00
112019/02/19103 Ven Kahagala Sarananda - Kinthi Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:50:42
122019/02/1910 Ven Kahagala Sarananda Devadutha Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:02:52
132019/02/19සීලය Ven Kahagala Sarananda පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:43:06
142019/02/1909 Ven Kahagala Sarananda Kayagatasathi Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:56:26
152019/02/1909 Ven Kahagala Sarananda Bala Panditha Sutta i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:54:38
162019/02/1909 Ven Kahagala Sarananda Bala Panditha Sutta ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:44:54
172019/02/19102 Ven Kahagala Sarananda Panchattaya Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:14:34
182019/02/1908 Ven Kahagala Sarananda Upakkilesa Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:38:34
192019/02/19101 Ven Kahagala Sarananda Devadaha Sutta iii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:59:18
202019/02/19101 Ven Kahagala Sarananda Devadaha Sutta ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:58:24
212019/02/19101 Ven Kahagala Sarananda Devadaha Sutta i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:03:04
222019/02/1910 Ven Kahagala Sarananda Sankaruppatthi Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:45:34
232019/02/1808 Ven Kahagala Sarananda - Anapanasathi Sutta i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:05:02
242019/02/1808 Ven Kahagala Sarananda - Anapanasathi Sutta iii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:04:38
252019/02/1808 Ven Kahagala Sarananda - Anapanasathi Sutta ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:55:42
262019/02/1807 Ven Kahagala Sarananda - Maha Chattarisaka Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්01:05:00
272019/02/1803 Ven Kahagala Sarananda - Sappurisa Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:50:46
282019/02/1803 Ven Kahagala Sarananda - Acchariya Abbuta Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:56:06
292019/02/1802 Ven Kahagala Sarananda - Maha Sunntha ii පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:55:46
302019/02/1802 Ven Kahagala Sarananda - Maha Sunntha i පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:57:12
312019/02/1802 Ven Kahagala Sarananda - Chabbisodana Sutta පුජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමිපාණන්00:58:30
322019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය කහගල සාරානන්ද හිමි - Ven Kahagala Sarananda thero00:56:12
332018/02/21"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Kahagala Sarananda Thero02:11:41
342017/12/29KAKS038 2017 12 23 සවස දේශනා02:23:33
352017/12/29KAKS037 2017 12 23 උදෑසන දේශනා03:36:28
362017/12/29KAKS036 2017 12 22 සවස දේශනා01:55:02
372017/12/29KAKS027 2017 ඔක්තෝබර් මස 21 දින සවස දේශනා02:06:05
382017/12/29KAKS035 2017 12 22 උදෑසන දේශනා01:31:52
392017/12/29KAKS034 2017 12 22 උදෑසන වන්දනා01:01:27
402017/12/29KAKS033 2017 11 18 සවස දේශනා01:37:17
412017/12/29KAKS031 2017 11 17 දින රාත්‍රී දේශනාව01:50:46
422017/12/29KAKS032 2017 11 18 උදෑසනදේශනා වාර00:54:11
432017/12/29KAKS030 2017 නොවැම්බර් මස 17 දින සවස දේශනා01:48:17
442017/12/29KAKS029 2017 නොවැම්බර් මස 17 දින උදෑසන වන්දනා01:06:27
452017/12/29KAKS028 2017 නොවැම්බර් මස 17 දින උදෑසන දේශනා00:58:30
462017/12/27KAKS026 ඔක්තෝබර් මස 21 දින උදෑසන දේශනා01:43:32
472017/12/27KAKS025 2017 ඔක්තෝබර් මස 21 දින උදෑසන වන්දනා01:07:53
482017/12/27KAKS024 2017 ඔක්තෝබර් මස 20 දින සවස දේශනා02:09:08
492017/12/27KAKS023 2017 ඔක්තෝබර් මස 20 දින උදෑසන දේශනා01:28:09
502017/09/25KAKS022- 2017 09 23- සවස දේශනා01:38:39
512017/09/25KAKS021- 2017 09 23- උදෑසන දේශනා01:46:40
522017/09/25KAKS020- 2017 09 23- උදෑසන වන්දනා00:55:47
532017/09/25KAKS019- 2017 09 22- රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව01:32:51
542017/09/25KAKS018- 2017 09 22- සවස දේශනා01:57:46
552017/09/25KAKS017- 2017 09 22- උදෑසන දේශනා01:46:44
562017/08/20KAKS016- 2017 08 19- සවස දේශනා03:04:11
572017/08/20KAKS015- 2017 08 19- උදෑසන දේශනා01:27:55
582017/08/20KAKS014- 2017 08 18- සවස දේශනා01:56:25
592017/08/20KAKS013- 2017 08 18- උදෑසන දේශනා00:40:43
602017/07/24KAKS012- 2017 07 22- සවස දේශනා01:58:38
612017/07/24KAKS011- 2017 07 22- උදෑසන දේශනා01:51:43
622017/07/24KAKS010- 2017 07 21- රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව01:19:05
632017/07/23KAKS009- 2017 07 21- සවස දේශනා02:09:16
642017/07/23KAKS008- 2017 07 21 උදෑසන දේශනාව 201:14:10
652017/07/23KAKS007- 2017 07 21 සමාරම්භක වන්දනා සහ දේශනාව01:11:49
662017/06/19KAKS005- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 501:49:19
672017/06/19KAKS006- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 600:40:19
682017/06/19KAKS003- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 301:45:26
692017/06/19KAKS002- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 202:33:09
702017/06/19KAKS004- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 400:21:05
712017/06/19KAKS001- සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් මූලික භාවනා කමටහන් 103:30:10
722016/05/16භාවනා වැඩසටහන - Ven Kahagala Sarananda Thero02:40:44
732016/05/13සීලය - Ven Kahagala Sarananda Thero01:43:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.