අජාන් අමරෝ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/19Ajahn Amaro Winning and Losing Life's Ups and Downs and the Buddha's Middle Way 201401:57:30
22019/07/19'Learning From Mistakes' by Venerable Ajahn Amaro, Panyaden School, December 11t01:00:28
32019/07/19Ven Ajahn Amaro The Buddhist Ideal of a Perfect Society June 201701:20:06
42019/07/18Ven Ajahn Amaro “Life without Sila is Like a Car without Brakes” 201501:15:16
52019/07/17Ajahn Amaro Inner Peace, Outer Peace 22 11 1401:04:47
62019/07/17Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford.01:03:44
72019/07/14Ven Ajahn Amaro 'We Need to Talk about Nibbāna' Jun 201901:21:41
82019/07/10Ven. Ajahn Amaro : 'We Need to Talk about Nibbāna' (Jun. 2019)01:21:41
92019/07/08Ajahn Amaro - Increased Quality of Faith on Truth Dharma00:02:58
102019/05/05Day 4 Ajahn Amaro Morning Meditation00:15:03
112019/05/04Ajahn Amaro Day 3 Evening talk01:01:53
122019/05/04Ajahn Amaro Day 3 Evening chanting00:12:50
132019/05/04Ajahn Amaro Day 3 Q and A01:02:44
142019/05/04Ajahn Amaro Mediataion advice00:09:26
152019/05/04Ajahn Amaro Morning Medidation Day 300:33:18
162019/05/04Ajahn Amaro Day 3 Morning Chanting00:26:14
172019/05/04Ajahn Amaro Day 2 evening talk00:59:14
182019/05/04Ajahn Amaro Day 2 Evening Chanting00:11:09
192019/05/03Ajahn Amaro - Day 2 - Evening Q&A01:10:12
202019/05/03Ajahn Amaro - Day 2 - Morning Meditation00:33:52
212019/05/03Ajahn Amaro Day-1 evening at Dhammārāma01:14:34
222019/05/03Ajahn Amaro Day-2 evening at Dhammārāma01:00:05
232019/04/03Part 2 - Ch22 - Reading The Natural Mind00:38:39
242019/04/03Part 2 - Ch21 - Living With The Cobra00:07:57
252019/04/03Part 2 - Ch20 - A Gift of Dhamma00:14:36
262019/04/03Part 2 - Ch19 - Fragments of A Teaching00:16:50
272019/04/01Part 2 - Ch18 - Timeless Teachings00:09:10
282019/04/01Part 1 - Ch17 - Transcendence00:35:01
292019/03/31Part 1 - Ch16 - Tuccho Pothila00:28:10
302019/03/31Part 1 - Ch14 - The 4 Noble Truths00:24:48
312019/03/31Part 1 - Ch15 - Living In This World00:19:18
322019/03/31Part 1 - Ch13 - Our Real Home00:26:34
332019/03/31Part 1 - Ch12 - Why Are We Here00:26:25
342019/03/31Part 1 - Ch11 - Making The Heart Good00:18:23
352019/03/31Part 1 - Ch10 - Even One Word is Enough00:28:22
362019/03/30Part 1 - Ch09 - The Dhamma Goes Westward00:34:46
372019/03/30Part 1 - Ch08 - Understanding Dukkha00:20:14
382019/03/30Part 1 - Ch07 - it Can Be Done00:37:00
392019/03/30Part 1 - Ch06 - About Being Carefull00:41:08
402019/03/30Part 1 - Ch05 - Evening Sitting00:25:02
412019/03/29Part 1 - Ch04 - No Abiding00:15:15
422019/03/29Part 1 - Ch03 - Convention And Liberation00:17:17
432019/03/29Part 1 - Ch02 - The Peace Beyond00:26:13
442019/03/29Part 1 - Ch01 - The Middle Way Within00:18:03
452019/03/25Hurdles and Pitfalls01:33:33
462019/03/25Wisdom and Compassion(Ajahn Amaro; )01:04:00
472019/03/22Knowing-versus-Thinking-Ajahn-Amaro01:33:01
482019/03/22Kamma and Rebirth01:00:59
492019/03/22The samana and society, Patience00:59:00
502019/03/20Movement and Stillness- Ajahn Amaro01:35:18
512019/03/19Mind- How Can I Stop this Story-making Factory?(Ajahn Amaro )01:01:12
522019/03/15Journey's End00:19:47
532019/03/15A Mysterious Balance00:18:43
542019/03/15Mind Tells a Story00:51:51
552019/03/14meaning in myth (ajahn amaro)01:05:01
562019/03/06Mindfulness Seminar | London Buddhist Vihara | British Mahabodhi Society03:29:58
572018/12/05Nirvana: ¿Realidad o anhelo? - Ajahn Amaro01:42:27
582018/11/14Unentangled Participating | Ajahn Amaro01:06:53
592018/11/14Communal Harmony | Ajahn Amaro00:09:35
602018/11/14Mindfulness of Awkward Feeling |Ajahn Amaro00:11:22
612018/11/13Talk by Ajahn Amaro at Stanford University01:28:44
622018/11/06Feedback and Forgiveness | Ajahn Amaro00:45:04
632018/10/27‘Gods, demons and kind spirits…’ – by Ajahn Amaro01:53:48
642018/10/18Let Go - Guided Meditation by Ajahn Amaro00:18:15
652018/10/15Guided Meditation Ajahn Amaro - Relaxation of the Body00:37:16
662018/09/08Of course it is happening..... by Ajahn Amaro01:39:05
672018/09/04Buddhism and the Pursuit of Wealth by Ajahn Amaro01:47:41
682018/08/16Fearing to Leave Fear Behind by Ajahn Amaro01:34:44
692018/08/12The good the bad and the Unconditioned by Ajahn Amaro01:42:18
702018/08/08'Who was Ajahn Chah?' - Special Event with Venerable Ajahn Amaro(June2018)01:15:28
712018/08/01Ajahn Amaro "A Warm Heart of Luang Por's Teaching"00:55:35
722018/07/05Don't Take Your Life Personally by Ajahn Amaro00:39:42
732018/06/28TRUELITTLEMONK | Ajahn Amaro | Letting Go in a Balanced Way.00:08:39
742018/05/02Off the Wheel (Vintage 1999 talk) | Ajahn Amaro00:57:51
752018/03/23How to desire without suffering – Ajahn Amaro01:39:49
762018/03/21Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford01:44:48
772018/03/03Ajahn Amaro00:05:30
782018/03/03Cycle of Addiction00:07:20
792018/02/04Ajahn Amaro - The Breakthrough(Stream Entry)02:12:18
802018/01/24TRUELITTLEMONK | Letting Go in a Balanced Way | Phra Ajahn Amaro | การปล่อยวางอย่างมีสมดุล00:08:39
812018/01/18Ajahn Amaro - Guided Loving-Kindness meditation00:36:46
822018/01/09TRUELITTLEMONK | Meditation | Phra Ajahn Amaro | การทำสมาธิ | พระอมโร00:23:25
832018/01/08Here or Gone (Vintage 1998 talk) | Ajahn Amaro00:46:58
842017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 3 - Night discourse01:11:09
852017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 3 - Afternoon Q & A01:05:21
862017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 3 - Morning Discourse00:33:36
872017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 2 - Morning discourse00:45:52
882017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 2 - Morning - Meditation instructions00:20:23
892017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 4 - Morning Discourse00:26:19
902017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 3 - Evening discourse00:10:41
912017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 2 - Afternoon Q & A01:12:48
922017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 2 - Evening Discourse01:07:41
932017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 3 - Morning Chanting00:04:55
942017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 2 - Afternoon discourse00:09:17
952017/12/26Ajahn Amaro Retreat - Day 1 - Introduction00:51:56
962017/12/21'Kalyanamitr: Being A Good Friend' by Ven. Ajahn Amaro, Panyaden International School, Nov 22, 201700:53:31
972017/12/17Ajahn Amaro | 11 December 201701:50:54
982017/12/13The Buddhist Library - Living Good Life, Understand Good Death01:29:51
992017/12/08VEN. Ajahn Amaro : DHAMMA TALK & Q&A (November 2017)01:42:45
1002017/11/13Ajahn Amaro | Closing Talk We Leave but the Practice Remains | 201400:44:20
1012017/11/13Ajahn Amaro | Q&A | Is There A Soul Who Is The Knower : Can I Open My Eyes00:29:09
1022017/10/18The Blue Pill or the Red Pill? Why Wake Up When My Habits Are So Pleasant? by Ajahn Amaro01:47:08
1032017/09/26Conversas com Convidados | Ajahn Amaro | 26.04 201601:10:36
1042017/09/26Conversas com Convidados | Ajahn Amaro - excerto00:02:05
1052017/09/23The Mind Is What Matters by Ajahn Amaro01:43:27
1062017/09/23Who Am I? by Ajahn Amaro01:51:00
1072017/09/23My Way & The Middle Way by Ajahn Amaro01:43:23
1082017/09/23Transcendental Dependent Origination by Ajahn Amaro01:41:57
1092017/09/23What Does It Mean To Be A Buddha? by Ajahn Amaro01:40:21
1102017/08/21The Fire Sermon (Vintage 1996 Talk) - Ajahn Amaro00:40:24
1112017/07/29Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford02:06:38
1122017/07/23Ven.Ajahn Amaro : "The Buddhist Ideal of a Perfect Society" (June 2017)01:20:06
1132017/07/16Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford01:58:28
1142017/07/13Ajahn Amaro | Realm Of Instinct | Dharma Talk | Dhamma | Buddhism01:00:23
1152017/07/08Mara's Temptations (Vintage 1997 talk) - Ajahn Amaro01:21:52
1162017/06/09Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford01:31:08
1172017/03/17Ven. Ajahn Amaro : “Skillful Leadership” (December 2016)01:23:36
1182017/02/25Kising The Joy As It Files. Dharma Talks By Ajahn Amaro01:02:15
1192017/02/24Dharma Talks By Ajahn Amaro .The Self01:03:32
1202017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 25 : The One Who Knows00:52:55
1212017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 19 : The Abodes of Bliss00:47:22
1222017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 15 : Unshakeable Freedom02:49:08
1232017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 14 : Nibbana The Universal Potential02:09:26
1242017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 13 : The Host of Mara02:44:59
1252017/02/01The Dawn of the Dhamma -Chapter 17 : Heaven on Earth00:58:32
1262017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 26 : The End and the Beginning00:45:50
1272017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 24 : Light in the World00:44:17
1282017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 20 : Creative Delight01:09:45
1292017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 18 : The Realms of the Guardians01:14:59
1302017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 16 : What Kondanna Knew02:02:13
1312017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 23 : Whole Lotta of Shakin Going On01:02:53
1322017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 22 : The World of Dhamma00:57:16
1332017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 21 : Formless Rapture01:46:41
1342017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 9 : Light on Dukkha02:03:27
1352017/02/01The Dawn of the Dhamma -Chapter 12 : Cultivation02:04:16
1362017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 8 : The Fourth Noble Truth - The Great Way01:02:07
1372017/02/01The Dawn of the Dhamma - Chapter 7 : Letting It All Go01:01:30
1382017/01/31The Dawn of the Dhamma - Chapter 11 : Realisation01:58:59
1392017/01/31The Dawn of the Dhamma - Chapter 10 : Abandonment01:06:54
1402017/01/31The Dawn of the Dhamma - Chapter 6 : The Second Noble Truth Getting Burned02:33:59
1412017/01/31The Dawn of the Dhamma Chapter 5 The First Noble Truth Having To Hold On Is Suffering01:48:15
1422017/01/31The Dawn of the Dhamma - Chapter 4 : The Path Beyond01:00:33
1432017/01/31The Dawn of the Dhamma - Chapter 3 : The Two Extremes01:01:32
1442017/01/30The Dawn of the Dhamma - Chapter 2 : Thus Have I Heard00:58:50
1452017/01/30The Dawn of the Dhamma-Chapter 1: The Great Wheel of the Law01:00:16
1462016/10/21"Satan vs Mara" by Ajahn Amaro00:59:27
1472016/09/21Abhayagiri Monastery 20th Year Anniversary Talks: Ajahn Amaro00:36:04
1482016/06/20Substitute your choice of addiction – Ajahn Amaro~!00:14:46
1492016/06/08Ajahn Amaro at Berkeley Buddhist Monastery, 7 June 201602:32:35
1502016/03/08Ven. Ajahn Amaro: “Life without Sila is Like a Car without Brakes” (2015)01:15:16
1512016/03/08“Come Back, Siladhamma. Please Come Back!” by Ven. Ajahn Amaro (2015)00:05:17
1522016/01/07'Learning From Mistakes' by Venerable Ajahn Amaro, Panyaden School, December 11th, 2015.01:00:29
1532015/09/11Venerable Ajahn Amaro talk at Stanford01:03:44
1542015/04/29Ajahn Amaro: ‘New Year, New Life: A year for doing our duty in the best way’ (2014)01:24:01
1552015/03/29Glynn's Funeral Service - March 20th 201501:35:14
1562015/03/19Tips how to carry on the spirit of the retreat (Ajahn Amaro )00:54:36
1572015/03/19Enable faith to raise above your addictions (Ajahn Cittapala)00:52:32
1582015/03/19Reboot, refresh your intentions (Ajahn Amaro)00:19:20
1592015/03/19Wherever you go, you are always here (Guided Meditation by Ajahn Amaro )00:21:37
1602015/03/19No substantiality (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:26:32
1612015/03/19What to do now about suffering (Ajahn Amaro)00:51:26
1622015/03/19How to desire without suffering – Ajahn Amaro01:02:21
1632015/03/19Everything remains (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:24:25
1642015/03/19Taste the Dependent Origination (Ajahn Cittapala)00:53:21
1652015/03/19Substitute your choice of addiction – Ajahn Amaro01:05:36
1662015/03/19Becoming (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:20:21
1672015/03/19Caught in becoming (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:25:21
1682015/03/19Craving and Clinging – fans, heat, cough – Questions and Answers00:29:01
1692015/03/19Pain, Pain, Pain (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:17:11
1702015/03/19Taking refuge in the quality: Luang Por Sumedho’s Advice - Ajahn Amaro00:27:06
1712015/03/19Sense of Relief : Skip the meditation (Ajahn Amaro)00:02:41
1722015/03/19Perceptions (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:17:01
1732015/03/19The Feelings Now (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:26:26
1742015/03/19Judgements (Guided Meditation by Ajahn Amaro)00:08:31
1752015/01/22Ajahn Amaro : New Year's Blessing (2015)00:03:50
1762015/01/05How can Buddhism prepare our children for today's world by Venerable Ajahn Amaro-10 Dec 201400:55:38
1772014/11/23Ajahn Amaro - 21.11.14 - The Buddha's Words on Loving-kindness00:08:51
1782014/11/23Ajahn Amaro - 21.11.14 - Seven Factor of Enlightenment - Contemplation of the Mind01:05:14
1792014/11/23Ajahn Amaro - 21.11.14 - Chanting00:07:22
1802014/11/23Ajahn Amaro - 21.11.14 - Seven Factor of Enlightenment - Anatta01:32:02
1812014/11/23Ajahn Amaro - "Inner Peace, Outer Peace" - Q & A - 22.11.1400:39:17
1822014/11/23Ajahn Amaro - "Inner Peace, Outer Peace" - 22.11.1401:04:47
1832014/11/22Ajahn Amaro - "Inner Peace, Outer Peace" - Preface - 22.11.1400:01:51
1842014/11/21Ajahn Amaro - 18.11.14 - Seven Factors of Enlightenment - Sati01:46:58
1852014/11/21Ajahn Amaro - 19.11.14 - Chanting00:08:40
1862014/11/21Ajahn Amaro - 19.11.14 - Seven Factors of Enlightenment - The Five Hindrances01:57:01
1872014/11/21Ajahn Amaro - 19.11.14 - The Five Precepts00:05:00
1882014/11/21Ajahn Amaro - 20.11.14 - Chanting00:07:15
1892014/11/21Ajahn Amaro - 20.11.14 - Seven Factor of Enlightenment - Anapanasati01:57:02
1902014/11/21Ajahn Amaro - 20.11.14 - The Highest Blessings00:07:24
1912014/11/21Ajahn Amaro - 18.11.14 - Chanting and Preface00:16:43
1922014/07/27Let Go (Guided meditation by Ajahn Amaro)00:18:15
1932014/07/27Learning to fail properly (Guided meditation by Ajahn Amaro)00:21:59
1942014/07/27Walking Meditation - Ajahn Amaro - (Amaravati Retreat 2013) Dependent Origination00:05:27
1952014/07/12Ajahn Amaro : "Winning and Losing: Life's Ups and Downs and the Buddha's Middle Way" (2014)01:57:30
1962014/06/05Guided Meditation - Ajahn Amaro - Relaxation of the body00:37:16
1972014/06/05Ajahn Amaro - (Amaravati Retreat 2013) Dependent Origination Intro Talk01:02:32
1982014/01/24Ajahn Amaro - Ajahn Chah's Legacy00:57:31
1992014/01/10Ajahn Amaro: Conceiving is a Disease00:05:57
2002013/12/12Ajahn Amaro: The Doors Of The Deathless Are Open00:56:43
2012013/12/04Ajahn Chah: Part 3 - Ch57 - Toilets On The Path00:48:46
2022013/12/04Ajahn Chah: Part 3 - Ch58 - A Message From Thailand00:04:47
2032013/12/04Ajahn Chah: Part 3 - Ch56 - The Path To Peace00:52:12
2042013/12/04Ajahn Chah: Part 3 - Ch55 - Opening The Dhamma Eye00:32:19
2052013/12/04Ajahn Chah: Part 3 - Ch54 - Suffering On The Road01:03:12
2062013/12/03Ajahn Chah: Part 3 - Ch53 - Right Restraint00:28:00
2072013/12/02Ajahn Chah: Part 3 - Ch52 - Wholehearted Training00:56:10
2082013/12/02Ajahn Chah: Part 3 - Ch51 - Not Sure00:31:03
2092013/12/02Ajahn Chah: Part 3 - Ch50 - The Fountain Of Wisdom00:34:56
2102013/12/01Ajahn Chah: Part 3 - Ch49 - In The Dead Of Night00:41:12
2112013/12/01Ajahn Chah: Part 3 - Ch48 - The Flood Of Sensuality00:24:24
2122013/12/01Ajahn Chah: Part 3 - Ch47 - Maintaining The Standard00:22:12
2132013/12/01Ajahn Chah: Part 3 - Ch46 - Understanding Vinaya00:26:53
2142013/11/30Ajahn Chah: Part 3 - Ch45 - Dhamma Fighting00:11:34
2152013/11/30Ajahn Chah: Part 3 - Ch44 - The Wave Ends00:16:45
2162013/11/30Ajahn Chah: Part 3 - Ch43 - The Training Of The Heart00:25:45
2172013/11/30Ajahn Chah: Part 3 - Ch42 - The Two Faces Of Reality00:32:24
2182013/11/26Ajahn Chah: Part 3 - Ch41 - Dhamma Nature00:18:20
2192013/11/26Ajahn Chah: Part 3 - Ch40 - What Is Contemplation00:10:57
2202013/11/26Ajahn Chah: Part 2 - Ch38 - Unshakable Peace01:47:20
2212013/11/26Ajahn Chah: Part 2 - Ch39 - Just This Much00:03:58
2222013/11/25Ajahn Chah: Part 2 - Ch37 - Learning To Listen00:03:39
2232013/11/25Ajahn Chah: Part 2 - Ch36 - Clarity Of Insight00:55:35
2242013/11/25Ajahn Chah: Part 2 - Ch35 - Toward The Unconditioned00:41:17
2252013/11/24Ajahn Chah: Part 2 - Ch34 - Still Flowing Water00:28:47
2262013/11/24Ajahn Chah: Part 2 - Ch33 - Supports For Meditation00:23:46
2272013/11/23Ajahn Chah: Part 2 - Ch32 - Knowing The World00:36:24
2282013/11/23Ajahn Chah: Part 2 - Ch31 - Monastery Of Confusion00:36:16
2292013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch30 - The Place Of Coolness00:10:44
2302013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch29 - The Path In Harmony00:12:13
2312013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch28 - Tranquility and Insight00:12:32
2322013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch26 - Detachment Within Activity00:28:57
2332013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch27 - Training This Mind00:02:41
2342013/11/22Ajahn Chah: Part 2 - Ch25 - Steady Practice00:32:12
2352013/11/21Ajahn Chah: Part 2 - Ch24 - Questions and Answers With Ajahn Chah00:35:52
2362013/11/21Ajahn Chah: Part 2 - Ch23 - Just Do It00:17:34
2372013/11/21Ajahn Chah: Part 2 - Ch22 - Reading The Natural Mind00:38:46
2382013/11/20Ajahn Chah: Part 2 - Ch21 - Living With The Cobra00:08:09
2392013/11/20Ajahn Chah: Part 2 - Ch20 - A Gift of Dhamma00:14:46
2402013/11/20Ajahn Chah: Part 2 - Ch19 - Fragments of A Teaching00:17:02
2412013/11/20Ajahn Chah: Part 2 - Ch18 - Timeless Teachings00:09:18
2422013/11/19Ajahn Chah: Part 1 - Ch17 - Transcendence00:35:10
2432013/11/19Ajahn Chah: Part 1 - Ch16 - Tuccho Pothila00:28:22
2442013/11/19Ajahn Chah: Part 1 - Ch15 - Living In This World00:19:29
2452013/11/19Ajahn Chah: Part 1 - Ch14 - The 4 Noble Truths00:24:49
2462013/11/19Ajahn Chah: Part 1 - Ch13 - Our Real Home00:26:34
2472013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch12 - Why Are We Here00:26:31
2482013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch11 - Making The Heart Good00:18:29
2492013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch10 - Even One Word is Enough00:28:29
2502013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch09 - The Dhamma Goes Westward00:34:53
2512013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch08 - Understanding Dukkha00:20:21
2522013/11/18Ajahn Chah: Part 1 - Ch07 - it Can Be Done00:37:09
2532013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch06 - About Being Careful00:41:20
2542013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch05 - Evening Sitting00:25:10
2552013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch04 - No Abiding00:15:19
2562013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch03 - Convention and Liberation00:17:22
2572013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch02 - The Peace Beyond00:26:16
2582013/11/17Ajahn Chah: Part 1 - Ch01 - The Middle Way Within00:18:07
2592013/08/07Ajahn Amaro - Seeing Is Not Beliving01:01:23
2602013/06/22Ajahn Amaro - Saturday Night At The Movies00:59:28
2612013/06/22Ajahn Amaro - Personality View00:59:36
2622013/06/22Ajahn Chah - A Message From Thailand00:04:40
2632013/06/22Ajahn Chah - Transcendence00:35:02
2642013/06/22Ajahn Chah - Understanding Vinaya00:26:49
2652013/06/22Ajahn Chah - Making The Heart Good00:18:26
2662013/06/22Ajahn Chah - Living With The Cobra00:07:59
2672013/06/22Ajahn Chah - Learning To Listen00:03:32
2682013/06/22Ajahn Chah - Training This Mind00:02:41
2692013/06/22Ajahn Chah - Just This Much00:03:57
2702013/06/21Ajahn Chah - Dhamma Fighting00:11:26
2712013/06/21Ajahn Chah - Convention And Liberation00:17:21
2722013/06/21Ajahn Chah - The Wave Ends00:16:33
2732013/06/21Ajahn Chah - Dhamma Nature00:18:17
2742013/06/21Ajahn Chah - What Is Contemplation00:10:53
2752013/06/21Ajahn Chah - Maintaining The Standard00:22:07
2762013/06/21Ajahn Chah - Right Restraint00:27:51
2772013/06/21Ajahn Chah - Clarity Of Insight00:55:28
2782013/06/21Chapter 45 - Night And Morning In The Spheres00:10:16
2792013/06/09Chapter 44 - Vasitthi's Bequest00:11:31
2802013/06/09Chapter 43 - The Passing Of The Tathagata00:21:08
2812013/06/09Chapter 42 - The Sick Nun00:11:21
2822013/06/09Chapter 41 - The Simple Contemplation00:11:28
2832013/06/09Chapter 40 - In The Grove Of Krishna00:12:38
2842013/06/09Chapter 39 - The Dusk Of The Worlds00:07:18
2852013/06/09Chapter 38-In The Kingdom Of The Hundred-Thousandfold Brahma00:06:44
2862013/06/09Chapter 37 - The Blossoms Of Paradise Wither00:06:09
2872013/06/09Chapter 36 - The Buddha And Krishna00:18:44
2882013/06/09Chapter 35 - A Pure Offering00:14:27
2892013/06/09Chapter 34 - The Hell Of Spears00:15:37
2902013/06/09Chapter 33 - Angulimala00:08:02
2912013/06/09Chapter 32 - Satagira00:10:14
2922013/06/09Chapter 31 - The Apparition On The Terrace00:14:21
2932013/06/09Chapter 30 - To Be Born Is To Die00:05:14
2942013/06/09Chapter 29 - Amid The Sweetness Of The Coral Blossoms00:07:42
2952013/06/09Chapter 28 - On The Shores Of The Heavenly Ganga00:07:20
2962013/06/09Chapter 27 - The Rite Of Truth00:07:35
2972013/06/09Chapter 26 - The Chain With The Tiger-Eye00:08:19
2982013/06/09Chapter 25 - The Bud Of The Lotus Opens00:07:01
2992013/06/09Chapter 24 - The Coral Tree00:05:13
3002013/06/09Chapter 23 - The Roundelay Of The Blessed00:05:58
3012013/06/09Chapter 22 - In The Paradise Of The West00:05:52
3022013/06/09Chapter 21 - In Mid-Career00:13:47
3032013/06/09Chapter 20 - The Unreasonable Child00:16:18
3042013/06/09Chapter 19 - The Master00:06:30
3052013/06/09Chapter 18 - In The Hall Of The Potter00:09:29
3062013/06/09Chapter 17 - To Homelessness00:14:36
3072013/06/09Chapter 16 - Ready For Action00:13:38
3082013/06/09Chapter 15 - The Shaven-Headed Monk00:08:40
3092013/06/09Chapter 14 - The Family Man00:10:08
3102013/06/09Chapter 13 - The Companion Of Success00:18:36
3112013/06/09Chapter 12 - The Grave Of The Holy Vajashravas00:12:49
3122013/06/09Chapter 11 - The Elephant's Trunk00:10:39
3132013/06/09Chapter 10 - Esoteric Doctrine00:10:37
3142013/06/09Chapter 9 - Under The Constellation Of The Robbers00:15:23
3152013/06/09Chapter 8 - The Paradise Bud00:09:00
3162013/06/09Chapter 7 - In The Ravine00:07:53
3172013/06/09Chapter 6 - On The Terrace Of The Sorrowless00:17:50
3182013/06/09Chapter 5 - The Magic Portrait00:08:49
3192013/06/09Chapter 4 - The Maiden Ball-Player00:08:28
3202013/06/09Chapter 3 - To The Banks Of The Ganga00:09:07
3212013/06/09Chapter 2 - The Meeting00:04:53
3222013/06/09Chapter 1 - The Buddha Revisits The City Of The Five Hills00:09:44
3232013/05/13Ajahn Chah - Wholehearted Training00:55:57
3242013/05/12Ajahn Chah - Unshakeable Peace01:46:58
3252013/05/12Ajahn Chah - Two Faces Of Reality00:32:24
3262013/05/12Ajahn Chah - Tranquility And Insight00:12:30
3272013/05/12Ajahn Chah - Timeless Teachings00:09:13
3282013/05/12Ajahn Chah - A Gift Of Dhamma00:14:39
3292013/05/12Ajahn Chah - Fragments Of A Teaching00:16:53
3302013/04/15Ajahn Chah - Tuccho Pothila(Venerable Empty-Scripture)00:28:14
3312013/04/15Ajahn Amaro - I Know You Mara00:06:05
3322013/04/15Ajahn Amaro - The 4 Noble Truths00:21:16
3332013/04/15Ajahn Amaro - The Cup Is Already Broken(Anicca)00:56:40
3342013/03/28AJAHN AMARO - ADDICTION TO EXISTENCE01:02:16
3352013/03/28AJAHN AMARO - UNCERTAINTY(ANICCA)01:09:39
3362013/03/28AJAHN AMARO - IDENTIFYING WITH OUR THOUGHTS01:01:22
3372013/03/18Ajahn Amaro - Taking Refuge In Nibbana(Nirvana)00:41:50
3382013/03/18Ajahn Amaro - Dependent Origination(Paticca-Samuppada)00:24:07
3392013/03/18Ajahn Chah - Not Sure(Anicca)00:30:58
3402013/03/18Ajahn Amaro - Impermanence(Anicca)00:25:37
3412013/03/18Ajahn Chah - The 4 Noble Truths00:24:54
3422013/03/17Ajahn Chah - Right View(The Place Of Coolness)00:10:41
3432013/02/23AJAHN CHAH - TOILETS ON THE PATH00:48:32
3442013/02/11Ajahn Amaro - Timeless Wisdom00:01:05
3452013/02/08Timeless Wisdom: Being the Knowing00:10:01
3462013/01/23Ajahn Chah - The Path In Harmony00:12:10
3472013/01/23Ajahn Chah - Detachment Within Activity00:28:52
3482013/01/22Ajahn Chah-Steady Practice00:32:03
3492013/01/22Ajahn Chah -The Dhamma Goes Westward00:34:50
3502013/01/22Ajahn Chah - No Abiding00:15:17
3512012/12/24Ajahn Chah - Just Do It00:17:29
3522012/12/24Ajahn Chah - Even One Word Is Enough00:28:27
3532012/12/24Ajahn Chah - It Can Be Done00:37:01
3542012/12/24Ajahn Chah - Evening Sitting00:25:05
3552012/12/24Ajahn Chah - Toward The Unconditioned00:41:12
3562012/12/08Sila, Allowing Inherent Goodness to Blossom - Ajahn Amaro01:00:16
3572012/11/12AJAHN CHAH - OUR REAL HOME00:26:37
3582012/11/12AJAHN CHAH - WHY ARE WE HERE00:26:30
3592012/10/28Ajahn Chah - The Path To Peace00:52:02
3602012/10/28Ajahn Chah - Suffering On The Road01:03:01
3612012/10/28Ajahn Chah - The Fountain Of Wisdom00:34:49
3622012/10/28Ajahn Chah - The Flood Of Sensuality00:24:12
3632012/10/26Ajahn Chah - Opening The Dhamma Eye00:32:07
3642012/10/26Ajahn Chah - Supports For Meditation00:23:36
3652012/10/26Ajahn Chah - Still Flowing Water00:28:37
3662012/10/26Ajahn Chah - Knowing The World00:36:19
3672012/10/26Ajahn Chah - Living In This World00:19:20
3682012/10/26Ajahn Chah - About Being Careful00:41:10
3692012/10/25Ajahn Chah - The Peace Beyond00:26:18
3702012/09/01Ajahn Chah - Understanding Dukkha00:20:17
3712012/06/12Sunyata - Visit of Ajahn Amaro00:03:53
3722012/06/12SunyataVisitofAjahnAmaro.mp400:03:53
3732012/04/252600th Sambuddha Jayanthi Celebration London 29-05-201102:17:24
3742012/02/26AJAHN CHAH - THE MIDDLE WAY WITHIN00:18:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.