මීවනපලානේ රතනසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/16Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2020.02.16 - 20.02 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:41
22019/09/11Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero 2019.09.11 - 08.04 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:26
32019/08/24Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero  2019.08.24 - 08.07 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:23
42019/07/21ධම්ම චින්තාව - 124 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.21 -  04.44 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:03:39
52019/07/19ධම්ම චින්තාව - 122 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.19 -  04.45 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:04:10
62019/07/17ධම්ම චින්තාව - 121 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.17 -  04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:03:43
72019/07/16ධම්ම චින්තාව - 120 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.16 -  04.43 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:04:17
82019/07/13ධම්ම චින්තාව - 119 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.13 -  04.45 මීවනපලානේ රතනසාර හිමි00:04:05
92019/07/12ධම්ම චින්තාව - 118 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.12 -  04.44 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන00:05:09
102019/07/11ධම්ම චින්තාව - 117 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.11- 04.43 මීවනපලානේ රතනසාර හිමි00:05:08
112019/07/10ධම්ම චින්තාව - 116 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.10 - 04.45 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්00:04:51
122019/07/09ධම්ම චින්තාව - 115  Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.09 - 04.44 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන00:04:05
132019/06/04Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero - 2019.06.04 -  08.04 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:47
142019/03/23Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero - 2019.03.23 - 08.05 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:31
152019/03/10ධම්ම චින්තාව - 64 Meewanapalane Rathanasara Thero 2019.03.10 - 04.45 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:04:38
162019/03/07ධම්ම චින්තාව - 63 Meewanapalane Rathanasara Thero 2019.03.08 - 04.45 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:05:07
172019/03/04ධම්ම චින්තාව - 62 Meewanapalane Rathanasara Thero 2019.03.04 - 04.45 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:04:37
182019/01/24Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero  - 2019.01.24 - 20.01 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:53
192018/07/27Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero,, - 2018.07.27 - 20.00 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:29
202018/06/23ධම්ම චින්තාව - 30 Ven Meewanapalane Rathanasara Thero -2018.06.23 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:30
212018/06/12Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, - 2018.06.12 - 08.00 මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:37
222018/03/05Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero - 2018.03.05 - 08.00 - මීවනපලානේ රතනසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:01
232014/01/0128. Ven Meewanapalane Rathanasara Thero - Udaya Sutta Sanyuktha Nikaya - 11a Feb1300:51:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.