උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/1478 අප්පිච්ජතා Most Ven Dhammajivavia torchbrowser com 100:20:24
22019/11/1478. අප්පිච්ජතා - Most Ven. Dhammajiva00:20:24
32019/11/1170|Nibbana Sermon 13 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-0501:02:40
42019/11/10වංචනික ධර්ම00:08:15
52019/11/08Achchenti Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-0701:00:05
62019/11/0777. සරති, විවරති, උත්තානි කරෝති, දේසෙති - Most Ven. Dhammajiva00:20:52
72019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 10︱උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය 02 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:19:46
82019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 09︱උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය 01 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:22:25
92019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 08︱සමාධි සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:17:31
102019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 07︱පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:19:44
112019/11/04Upaneeyati Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-3101:31:14
122019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 06︱ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:22:22
132019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 05︱විරිය සම්බොජ්ජංගය 02 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:20:48
142019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 04︱විරිය සම්බොජ්ජංගය 01 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero00:58:07
152019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 03︱ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:14:42
162019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 02︱සති සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:14:17
172019/11/03සප්ත බොජ්ජංග 01︱හැඳින්වීම - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero00:57:21
182019/11/0269|Nibbana Sermon 12 Discussion 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-2200:56:41
192019/10/3176. මාර්ගය ත්‍රිමානව වර්ධනය වේ - Most Ven. Dhammajiva00:05:40
202019/10/2743|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-2601:25:22
212019/10/27ශුන්‍යතා දර්ශනය00:11:18
222019/10/27විපස්සනා අනුග්ගහිතය00:13:13
232019/10/25B - 02 Instructions (සක්මන) - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero (පූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි)00:04:06
242019/10/25B - 01 Instructions (පර්යංක) - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero (පූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි)00:17:09
252019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 1501:20:17
262019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 1401:23:42
272019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 1301:24:09
282019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 1201:08:38
292019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 1101:21:59
302019/10/25ආනාපානසති සූත්‍රය 1001:24:04
312019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 901:17:32
322019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 801:15:58
332019/10/25ආනාපානසති සූත්‍රය 701:14:30
342019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 601:17:04
352019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 500:07:16
362019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 400:20:41
372019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 300:35:07
382019/10/25ආනාපානසති සුත්‍රය 200:37:33
392019/10/25ආනාපානසති සූත්‍රය 100:48:26
402019/10/2475. සතියත් අනිත්‍යයි, අනාත්මයි, දුක පිණිස පිහිටයි - Most Ven. Dhammajiva00:10:49
412019/10/1774. සතිය නැතිවිට පශ්චාත්තාප නොවීම - Most Ven. Dhammajiva00:59:58
422019/10/1568|Nibbana Sermon 12 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0801:04:45
432019/10/1342|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-1201:18:02
442019/10/13Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|15|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0601:17:55
452019/10/13Ret 222|08|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:13:38
462019/10/13Ret 222|07|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:08:01
472019/10/13Ret 222|06|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:13:37
482019/10/10Ret 222|04|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:33
492019/10/10Ret 222|05|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:09:12
502019/10/1073. විපස්සනා අනුග්ගහිතය - Most Ven. Dhammajiva00:13:12
512019/10/09Ret 222|03|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:09:45
522019/10/09Ret 222|02|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:12:04
532019/10/09Ret 222|01|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:49:54
542019/10/0641|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0501:21:12
552019/10/04Ret 221|08|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:25
562019/10/04Ret 221|06|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:02
572019/10/04Ret 221|07|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:58:06
582019/10/04Ret 221|05|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:06:23
592019/10/03Oghtarana Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0301:27:18
602019/10/0367|Nibbana Sermon 12 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-01-0100:59:34
612019/10/0372. විඤ්ඤාණය ඇති බවට පිළිබිඹුවක් නැතිවීම - සංඛාර උපේක්ඛා - Most Ven. Dhammajiva00:31:27
622019/10/01Ret 221|04|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:12:39
632019/10/01Ret 221|03|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:43:58
642019/10/01Ret 221|02|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:10:06
652019/10/01Ret 221|01|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:45:05
662019/09/28ආඝාත පටිවිනය සුත්‍රය 1 - පුජ්‍යපාද උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.01:09:37
672019/09/28Oghtarana Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-2601:02:17
682019/09/2766|Nibbana Sermon 12 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-2401:09:14
692019/09/2765|Nibbana Sermon 12 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1700:58:42
702019/09/27Ret 220|18|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:16:47
712019/09/27Ret 220|16|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:11:19
722019/09/27Ret 220|17|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:01:56
732019/09/26Ret 220|14|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:14:15
742019/09/26Ret 220|15|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:55:32
752019/09/2671. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා - Most Ven. Dhammajiva00:24:48
762019/09/25Ret 220|12|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:03
772019/09/25Ret 220|13|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:58:16
782019/09/24Ret 220|10|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:13:02
792019/09/24Ret 220|11|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:32:30
802019/09/23Ret 220|08|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:08
812019/09/23Ret 220|09|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:54:30
822019/09/22Ret 220|07|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:23
832019/09/22Ret 220|06|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:14
842019/09/22Ret 220|05|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:52:13
852019/09/22Ret 220|04|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:11:44
862019/09/22Ret 220|03|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:47:16
872019/09/22Ret 220|02|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:40
882019/09/22Ret 220|01|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:59:34
892019/09/1961|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1900:59:58
902019/09/1970. සාසනය වමතින් නොඅල්ලන්න - Most Ven. Dhammajiva00:19:04
912019/09/1764|Nibbana Sermon 12 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1000:55:26
922019/09/1763|Nibbana Sermon 11 Discussion 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0300:58:18
932019/09/1761|Nibbana Sermon 11 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:08:21
942019/09/1760|Nibbana Sermon 11 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1300:59:06
952019/09/1759|Nibbana Sermon 11 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0601:09:04
962019/09/1660|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1201:18:52
972019/09/1640|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1401:06:04
982019/09/15බෞද්ධ සංකල්ප අනුව දෙවියන් - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:57
992019/09/1269. සංස්කාර සමථය - Most Ven. Dhammajiva00:32:12
1002019/09/1114|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0700:53:57
1012019/09/1113|Ret at Thalawathugoda|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0700:43:22
1022019/09/11Lanka Vipassana center|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0801:10:54
1032019/09/11Lanka Vipassana center|10|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0800:56:04
1042019/09/08Ret 219|06|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:16:08
1052019/09/08Ret 219|07|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:44
1062019/09/08Ret 219|08|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:09:04
1072019/09/0568. කෙලෙස් දුරුවන් වූ සිත - Most Ven. Dhammajiva00:09:53
1082019/09/0558|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|22-08-201901:14:49
1092019/09/05Ret 219|05|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:08
1102019/09/0559|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|22-08-201900:48:38
1112019/09/05Ret 219|04|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:32
1122019/09/05#110 Slovakia|25|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:40:46
1132019/09/05#110 Slovakia|24|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:47:14
1142019/09/05#110 Slovakia|23|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:42:16
1152019/09/05#110 Slovakia|22|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:10:46
1162019/09/05#110 Slovakia|21|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:50:29
1172019/09/05#110 Slovakia|20|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:51:49
1182019/09/05#110 Slovakia|19|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:56:05
1192019/09/05#110 Slovakia|18|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:51:17
1202019/09/05#110 Slovakia|17|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:53:04
1212019/09/05#110 Slovakia|16|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:44:07
1222019/09/05#110 Slovakia|15|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:49:52
1232019/09/05#110 Slovakia|14|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:42:12
1242019/09/05#110 Slovakia|13|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:15:53
1252019/09/05#110 Slovakia|12|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:13:48
1262019/09/05#110 Slovakia|11|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:38:40
1272019/09/05#110 Slovakia|10|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:48:58
1282019/09/05#110 Slovakia|09|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:08:02
1292019/09/05#110 Slovakia|08|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:01:51
1302019/09/05#110 Slovakia|07|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:02:45
1312019/09/05#110 Slovakia|06|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:05:43
1322019/09/05#110 Slovakia|05|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:04:03
1332019/09/05#110 Slovakia|04|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:03:48
1342019/09/05#110 Slovakia|03|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:58:10
1352019/09/05#110 Slovakia|02|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:05:33
1362019/09/05#110 Slovakia|01|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:06:08
1372019/09/04Ret 219|03|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:14
1382019/09/04Ret 219|02|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:06:20
1392019/09/04Ret 219|01|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:06:45
1402019/09/04Texas USA|07|Indriya Bhavana Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:58:46
1412019/09/04Texas USA|06|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:13:24
1422019/09/04Texas USA|05|Indriya Bhavana Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:58:57
1432019/09/04Texas USA|04|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:00:51
1442019/09/04Texas USA|03|Indriya Bhavana Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:00:18
1452019/09/04Texas USA|02|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:59:36
1462019/09/04Texas USA|01|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:33:43
1472019/09/04Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|14|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0101:05:36
1482019/09/04Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|13|Dhamma Sermon|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0100:57:59
1492019/09/01#114 Toronto|15|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:18:08
1502019/09/01#114 Toronto|07|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:20:17
1512019/09/01#114 Toronto|09|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:17:47
1522019/09/01#114 Toronto|14|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:19:29
1532019/09/01#114 Toronto|17|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:01:18
1542019/09/01#114 Toronto|06|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:27:14
1552019/09/01#114 Toronto|16|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:40:57
1562019/09/01#114 Toronto|05|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:19:29
1572019/09/01#114 Toronto|13|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:11:05
1582019/09/01#114 Toronto|11|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:14:57
1592019/09/01#114 Toronto|10|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:16:41
1602019/09/01#114 Toronto|12|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:41:59
1612019/09/01#114 Toronto|18|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:30:23
1622019/09/01#114 Toronto|04|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:30:30
1632019/09/01#114 Toronto|08|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:35:19
1642019/09/01#114 Toronto|03|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:15:07
1652019/09/01#114 Toronto|02|Dhathu Vibhanga Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:39:40
1662019/09/01#114 Toronto|01|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:09:42
1672019/09/01#112 New York|10|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:57:53
1682019/09/01#112 New York|09|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:07
1692019/09/01#112 New York|08|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:32:37
1702019/09/01#112 New York|07|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:22
1712019/09/01#112 New York|06|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:31:48
1722019/09/01#112 New York|05|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:00:19
1732019/09/01#112 New York|04|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:28:54
1742019/09/01#112 New York|03|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:56
1752019/09/01#112 New York|02|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:13:42
1762019/09/01#112 New York|01|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:16:25
1772019/09/0139|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-3101:16:32
1782019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:03:53
1792019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:11:40
1802019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:01:42
1812019/08/3102|Florida|Chanki Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Apr01:18:22
1822019/08/31#14 Melbourne|10|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:39:59
1832019/08/31#14 Melbourne|09|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:46:11
1842019/08/31#14 Melbourne|08|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:48:08
1852019/08/31#14 Melbourne|07|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:43:19
1862019/08/31#14 Melbourne|06|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:52:14
1872019/08/31#14 Melbourne|05|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:46:13
1882019/08/31#14 Melbourne|04|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:51:36
1892019/08/31#14 Melbourne|03|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:52:45
1902019/08/31#14 Melbourne|02|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:50:23
1912019/08/31#14 Melbourne|01|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:51:14
1922019/08/31#08 Melbourne|03|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:13:01
1932019/08/31#08 Melbourne|07|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:02:52
1942019/08/31#08 Melbourne|06|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:37:51
1952019/08/31#08 Melbourne|05|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:44:15
1962019/08/31#08 Melbourne|04|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:42:06
1972019/08/31#08 Melbourne|02|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:37:46
1982019/08/31#08 Melbourne|01|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:38:39
1992019/08/31#07 Keysborough|01|Samma Dhitti Sutta - Intro|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:15:20
2002019/08/31#07 Keysborough|20|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:45:28
2012019/08/31#07 Keysborough|19|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:49:37
2022019/08/31#07 Keysborough|18|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:48:14
2032019/08/31#07 Keysborough|17|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:40:27
2042019/08/31#07 Keysborough|16|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:49:16
2052019/08/31#07 Keysborough|15|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:50:14
2062019/08/31#07 Keysborough|14|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:25:57
2072019/08/31#07 Keysborough|13|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:32:59
2082019/08/31#07 Keysborough|12|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:28:06
2092019/08/31#07 Keysborough|11|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:22:09
2102019/08/31#07 Keysborough|10|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:08:46
2112019/08/31#07 Keysborough|09|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:44:44
2122019/08/31#07 Keysborough|08|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:35:13
2132019/08/31#07 Keysborough|07|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:41:03
2142019/08/31#07 Keysborough|06|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:56:31
2152019/08/31#07 Keysborough|05|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:00:13
2162019/08/31#07 Keysborough|04|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:40:11
2172019/08/31#07 Keysborough|03|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:32:02
2182019/08/31#07 Keysborough|02|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:13:04
2192019/08/31#07 Keysborough|01|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:14:12
2202019/08/31Ret 218|16|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2801:05:05
2212019/08/31Ret 218|15|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2800:56:25
2222019/08/31Ret 218|14|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2701:18:17
2232019/08/31Ret 218|13|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2700:59:03
2242019/08/31Ret 218|12|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2601:05:43
2252019/08/2967. සක්මන් භාවනාවේ ආනිසංස පහ - Most Ven. Dhammajiva00:16:47
2262019/08/2711|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-07-2000:51:41
2272019/08/2710|Ret at Thalawathugoda|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-07-2000:50:11
2282019/08/2712|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2400:57:57
2292019/08/27Ret 218|11|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2601:01:32
2302019/08/27Ret 218|10|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2501:09:16
2312019/08/27Ret 218|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2501:15:47
2322019/08/27Ret 218|08|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2301:09:12
2332019/08/27RET 108|26|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:51:42
2342019/08/27RET 108|25|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:52:47
2352019/08/27RET 108|24|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:42
2362019/08/27RET 108|23|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:41:47
2372019/08/27RET 108|22|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:04:31
2382019/08/27RET 108|21|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:01:07
2392019/08/27RET 108|20|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:46:26
2402019/08/27RET 108|19|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:53:56
2412019/08/27RET 108|18|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:03:08
2422019/08/27RET 108|17|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:58:00
2432019/08/27RET 108|16|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:09:59
2442019/08/27RET 108|15|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:01:53
2452019/08/27RET 108|14|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:49:26
2462019/08/27RET 108|13|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:18:48
2472019/08/27RET 108|12|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:17:53
2482019/08/27RET 108|11|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:16:52
2492019/08/27RET 108|10|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:23:44
2502019/08/27RET 108|09|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:22:09
2512019/08/25RET 108|08|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:20:09
2522019/08/25RET 108|07|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:17:53
2532019/08/25RET 108|06|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:14:17
2542019/08/25RET 108|05|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:10:05
2552019/08/25RET 108|04|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:08:20
2562019/08/25RET 108|03|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:56
2572019/08/25RET 108|02|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:31
2582019/08/25RET 108|01|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:08:40
2592019/08/25#94 Florida|12|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:14:02
2602019/08/25#94 Florida|11|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:55:37
2612019/08/25#94 Florida|10|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:59:18
2622019/08/25#94 Florida|09|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:12:08
2632019/08/25#94 Florida|08|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:34:56
2642019/08/25#94 Florida|07|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:14:41
2652019/08/25#94 Florida|06|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:49:40
2662019/08/25#94 Florida|05|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:11:42
2672019/08/25#94 Florida|04|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:24:32
2682019/08/25#94 Florida|02|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:06:40
2692019/08/25#94 Florida|01|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:23:49
2702019/08/25#94 Florida|01|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:38:40
2712019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|19|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:04:43
2722019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|18|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:12:40
2732019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|17|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:04:47
2742019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|16|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:37:02
2752019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|15|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:05:32
2762019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|14|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:30:39
2772019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|13|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:03:44
2782019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|12|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:19:44
2792019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|11|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:07:14
2802019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|10|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:06:27
2812019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|09|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:36
2822019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:14:15
2832019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:01:21
2842019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:35
2852019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:48
2862019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan00:58:00
2872019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:01:09
2882019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:03:15
2892019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan00:59:08
2902019/08/24Ret 218|07|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2301:12:09
2912019/08/24Ret 218|04|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2101:06:41
2922019/08/24Ret 218|05|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2201:07:10
2932019/08/24Ret 218|06|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2201:11:24
2942019/08/2366. ආර්යය දුක්ඛ සත්‍යය - Most Ven. Dhammajiva00:15:31
2952019/08/22Ret 218|03|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:10:22
2962019/08/22Ret 218|02|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:09:17
2972019/08/22Ret 218|01|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:17:19
2982019/08/22#02 Kanduboda|18|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:40:37
2992019/08/22#02 Kanduboda|17|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:41:48
3002019/08/22#02 Kanduboda|16|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:25:39
3012019/08/22#02 Kanduboda|15|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:13
3022019/08/22#02 Kanduboda|14|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:22:14
3032019/08/22#02 Kanduboda|13|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:21:39
3042019/08/22#02 Kanduboda|12|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:06:55
3052019/08/22#02 Kanduboda|11|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:38
3062019/08/22#02 Kanduboda|10|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:20:36
3072019/08/22#02 Kanduboda|09|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:07
3082019/08/22#02 Kanduboda|08|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:26:35
3092019/08/22#02 Kanduboda|07|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:02:20
3102019/08/22#02 Kanduboda|06|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:08:08
3112019/08/22#02 Kanduboda|05|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:19:36
3122019/08/22#02 Kanduboda|04|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:27:25
3132019/08/22#02 Kanduboda|03|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:20:32
3142019/08/22#02 Kanduboda|02|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan00:54:13
3152019/08/22#02 Kanduboda|01|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan00:55:49
3162019/08/2165. අඛණ්ඩ සතියක් ගෙනදෙන වේදනාව - Most Ven. Dhammajiva00:04:49
3172019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|21|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:54:33
3182019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|20|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:08:47
3192019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|19|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:59:07
3202019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|18|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul01:06:04
3212019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|17|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:55:58
3222019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|16|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:46:02
3232019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|15|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:56:36
3242019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|14|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:45:02
3252019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|13|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:57:49
3262019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|12|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:52:34
3272019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|11|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:48
3282019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|10|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:06
3292019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|08|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:22
3302019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|09|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:55:32
3312019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|07|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:44:30
3322019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|06|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul01:06:42
3332019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|05|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:54:06
3342019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|03|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:52:29
3352019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|02|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:47:43
3362019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|01|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:50:51
3372019/08/18#02 Ambuluvawa|07|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:43:43
3382019/08/18#02 Ambuluvawa|06|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:16:47
3392019/08/18#02 Ambuluvawa|05|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:11:34
3402019/08/18#02 Ambuluvawa|04|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:34:49
3412019/08/18#02 Ambuluvawa|03|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:10:04
3422019/08/18#02 Ambuluvawa|02|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:28:04
3432019/08/18#02 Ambuluvawa|01|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:13:07
3442019/08/18#05 Ambuluvava|03|Thilakshana Desana - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct00:22:25
3452019/08/18#05 Ambuluvava|02|Thilakshana Desana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct01:30:18
3462019/08/18#05 Ambuluvava|01|Thilakshana Desana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct01:23:40
3472019/08/18#04 Ambuluwawa|03|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:33:50
3482019/08/18#04 Ambuluwawa|05|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:41:55
3492019/08/18#04 Ambuluwawa|01|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:31:03
3502019/08/18#04 Ambuluwawa|04|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:34:20
3512019/08/18#04 Ambuluwawa|02|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:27:23
3522019/08/18#02 Borelesgamuwa|02|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:24:54
3532019/08/18#02 Borelesgamuwa|04|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:51:56
3542019/08/18#02 Borelesgamuwa|01|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:26:39
3552019/08/18#02 Borelesgamuwa|03|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:30:10
3562019/08/18#03 Ambuluwawa|12|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:31:11
3572019/08/18#03 Ambuluwawa|11|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:26:43
3582019/08/18#03 Ambuluwawa|10|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:29:05
3592019/08/18#03 Ambuluwawa|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:49:30
3602019/08/18#03 Ambuluwawa|08|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:27:31
3612019/08/18#03 Ambuluwawa|07|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:27:22
3622019/08/18#03 Ambuluwawa|06|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:28:43
3632019/08/18#03 Ambuluwawa|05|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:30:36
3642019/08/18#03 Ambuluwawa|04|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:35:13
3652019/08/18#03 Ambuluwawa|03|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:28:59
3662019/08/18#03 Ambuluwawa|02|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:19:54
3672019/08/18#03 Ambuluwawa|01|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:33:40
3682019/08/18Lanka Vipassana center|08|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1101:04:56
3692019/08/18Lanka Vipassana center|07|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1101:28:37
3702019/08/18#01 Paramita Center|10|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:54:04
3712019/08/18#01 Paramita Center|06|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:52:33
3722019/08/18#01 Paramita Center|05|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:44:00
3732019/08/18#01 Paramita Center|09|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:48:15
3742019/08/18#01 Paramita Center|08|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:45:20
3752019/08/18#01 Paramita Center|07|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:37:57
3762019/08/18#01 Paramita Center|04|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:40:04
3772019/08/18#01 Paramita Center|11|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:26:01
3782019/08/18#01 Paramita Center|03|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:36:16
3792019/08/18#01 Paramita Center|02|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:31:14
3802019/08/18#01 Paramita Center|12|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep00:52:41
3812019/08/18#01 Paramita Center|01|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep00:01:28
3822019/08/18#02 Ambuluwawa|08|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:47:29
3832019/08/18#02 Ambuluwawa|09|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb02:02:17
3842019/08/18#02 Ambuluwawa|14|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:56:11
3852019/08/18#02 Ambuluwawa|10|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:51:45
3862019/08/18#02 Ambuluwawa|15|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:27:05
3872019/08/18#02 Ambuluwawa|07|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:38:38
3882019/08/18#02 Ambuluwawa|06|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:31:29
3892019/08/18#02 Ambuluwawa|05|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:36:00
3902019/08/18#02 Ambuluwawa|12|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:26:04
3912019/08/18#01 Borelesegamuwa|11|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:38:35
3922019/08/18#02 Ambuluwawa|13|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:11:08
3932019/08/18#02 Ambuluwawa|11|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:17:39
3942019/08/18#02 Ambuluwawa|04|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:38:33
3952019/08/18#02 Ambuluwawa|03|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:24:10
3962019/08/18#02 Ambuluwawa|02|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:24:45
3972019/08/18#02 Ambuluwawa|01|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:10:29
3982019/08/18#01 Borelesegamuwa|16|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:49:17
3992019/08/18#01 Borelesegamuwa|18|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:49:50
4002019/08/18#01 Borelesegamuwa|17|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:40:31
4012019/08/18#01 Borelesegamuwa|15|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:44:35
4022019/08/18#01 Borelesegamuwa|14|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:22:09
4032019/08/18#01 Borelesegamuwa|13|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:55:21
4042019/08/18#01 Borelesegamuwa|12|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:29:46
4052019/08/18#01 Borelesegamuwa|10|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:13:50
4062019/08/18#01 Borelesegamuwa|09|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:14:18
4072019/08/18#01 Borelesegamuwa|08|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:50:46
4082019/08/18#01 Borelesegamuwa|07|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:47:32
4092019/08/18#01 Borelesegamuwa|06|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:19:23
4102019/08/18#01 Borelesegamuwa|05|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:18:48
4112019/08/18#01 Borelesegamuwa|04|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:05:52
4122019/08/18#01 Borelesegamuwa|03|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:35:37
4132019/08/18#01 Borelesegamuwa|02|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:44:16
4142019/08/18#01 Borelesegamuwa|01|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:05:38
4152019/08/18#02 Dekanduwala|03|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:49:54
4162019/08/18#02 Dekanduwala|01|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:20
4172019/08/18#02 Dekanduwala|04|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:44:42
4182019/08/18#02 Dekanduwala|05|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:42:25
4192019/08/18#02 Dekanduwala|09|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:31:18
4202019/08/18#02 Dekanduwala|08|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:37:40
4212019/08/18#02 Dekanduwala|07|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:36:19
4222019/08/18#02 Dekanduwala|06|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:23:27
4232019/08/18#02 Dekanduwala|02|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:27:17
4242019/08/17#01 Dekanduwala|12|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:33:19
4252019/08/17#01 Dekanduwala|24|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:09:23
4262019/08/17#01 Dekanduwala|28|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:21:07
4272019/08/17#01 Dekanduwala|27|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:29:59
4282019/08/17#01 Dekanduwala|26|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:45:05
4292019/08/17#01 Dekanduwala|25|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:09:55
4302019/08/17#01 Dekanduwala|23|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:34:16
4312019/08/17#01 Dekanduwala|22|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:13:51
4322019/08/17#01 Dekanduwala|21|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:48
4332019/08/17#01 Dekanduwala|20|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:30:14
4342019/08/17#01 Dekanduwala|19|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:23:06
4352019/08/17#01 Dekanduwala|18|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:19:58
4362019/08/17#01 Dekanduwala|17|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:57:34
4372019/08/17#01 Dekanduwala|16|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:15:46
4382019/08/17#01 Dekanduwala|15|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:35
4392019/08/17#01 Dekanduwala|14|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:24
4402019/08/17#01 Dekanduwala|13|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:04:09
4412019/08/17#01 Dekanduwala|11|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:11:48
4422019/08/17#01 Dekanduwala|10|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:45
4432019/08/17#01 Dekanduwala|09|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:14:49
4442019/08/17#01 Dekanduwala|08|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:38:22
4452019/08/17#01 Dekanduwala|07|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:02:48
4462019/08/17#01 Dekanduwala|06|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:10:06
4472019/08/17#01 Dekanduwala|05|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:48
4482019/08/17#01 Dekanduwala|04|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:04:41
4492019/08/17#01 Dekanduwala|03|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:15
4502019/08/17#01 Dekanduwala|02|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:08:52
4512019/08/17#01 Dekanduwala|01|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:16:17
4522019/08/17#03 Kanduboda|17|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:59:42
4532019/08/17#03 Kanduboda|16|Nathakarana Sutta - discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:42:17
4542019/08/17#03 Kanduboda|15|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:33:38
4552019/08/17#03 Kanduboda|14|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:33:33
4562019/08/17#03 Kanduboda|13|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:44:15
4572019/08/17#03 Kanduboda|12|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:55:33
4582019/08/17#03 Kanduboda|11|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:44:15
4592019/08/17#03 Kanduboda|10|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:30:05
4602019/08/17#03 Kanduboda|09|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:12:57
4612019/08/17#03 Kanduboda|08|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:41:05
4622019/08/17#03 Kanduboda|07|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:39:07
4632019/08/17#03 Kanduboda|06|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:47:54
4642019/08/17#03 Kanduboda|05|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:15:30
4652019/08/17#03 Kanduboda|04|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:10:09
4662019/08/17#03 Kanduboda|03|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:52:11
4672019/08/17#03 Kanduboda|02|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:00:00
4682019/08/17#03 Kanduboda|01|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug00:36:30
4692019/08/1764. මම දිය වී යාම - Most Ven. Dhammajiva00:32:22
4702019/08/17#02 Damrivi|25|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:00:20
4712019/08/17#02 Damrivi|24|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:16:31
4722019/08/17#02 Damrivi|23|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:01:38
4732019/08/17#02 Damrivi|22|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:58:43
4742019/08/17#02 Damrivi|21|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:29:57
4752019/08/17#02 Damrivi|20|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:59:56
4762019/08/17#02 Damrivi|19|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:54:57
4772019/08/17#02 Damrivi|18|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:19:05
4782019/08/17#02 Damrivi|17|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:15:01
4792019/08/17#02 Damrivi|16|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:00:49
4802019/08/17#02 Damrivi|15|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:28:30
4812019/08/17#02 Damrivi|14|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:16:14
4822019/08/17#02 Damrivi|13|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:59:49
4832019/08/17#02 Damrivi|12|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:24:33
4842019/08/17#02 Damrivi|11|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:00:53
4852019/08/17#02 Damrivi|10|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:46:50
4862019/08/17#02 Damrivi|09|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:11:56
4872019/08/17#02 Damrivi|08|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:36:44
4882019/08/17#02 Damrivi|07|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:34:04
4892019/08/17#02 Damrivi|06|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:27:29
4902019/08/17#02 Damrivi|05|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:33:09
4912019/08/17#02 Damrivi|04|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:41:30
4922019/08/17#02 Damrivi|03|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:39:23
4932019/08/17#02 Damrivi|02|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:50:14
4942019/08/17#02 Damrivi|01|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:15:04
4952019/08/15#97|08|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:37:05
4962019/08/15#97|03|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:45:23
4972019/08/15#97|07|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:33:02
4982019/08/15#97|02|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:45:06
4992019/08/15#97|06|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:35:00
5002019/08/15#97|05|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:36:50
5012019/08/15#97|09|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:19:36
5022019/08/15#97|04|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:31:47
5032019/08/15#97|01|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:20:36
5042019/08/15#82|03|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June01:38:29
5052019/08/15#82|02|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June01:17:08
5062019/08/15#82|01|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June00:59:51
5072019/08/15#82|04|Connecticut|Sati Pasala|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June00:35:47
5082019/08/15#81|16|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:00:11
5092019/08/15#81|15|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:56:52
5102019/08/15#81|14|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:50
5112019/08/15#81|13|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:52:57
5122019/08/15#81|12|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:00:20
5132019/08/15#81|11|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:59:51
5142019/08/15#81|10|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:06
5152019/08/15#81|09|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:54:25
5162019/08/15#81|08|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:30
5172019/08/15#81|07|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:41:48
5182019/08/15#81|06|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:59:50
5192019/08/15#81|05|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:57:55
5202019/08/15#81|04|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:56:15
5212019/08/15#81|03|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:57:15
5222019/08/15#81|02|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:04:39
5232019/08/15#81|01|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:55:58
5242019/08/15#71|07|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:39:09
5252019/08/15#71|09|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:24:41
5262019/08/15#71|12|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:33:37
5272019/08/15#71|13|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:16:04
5282019/08/15#71|14|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:37:57
5292019/08/15#71|11|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:19:46
5302019/08/15#71|10|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:51:33
5312019/08/15#71|04|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:35:34
5322019/08/15#71|08|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:59:47
5332019/08/15#71|06|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:07:37
5342019/08/15#71|05|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:00:58
5352019/08/15#71|03|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:02:42
5362019/08/15#71|02|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:02:37
5372019/08/15#71|01|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:39:41
5382019/08/15#70|05|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:41:44
5392019/08/15#70|07|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:40:51
5402019/08/15#70|03|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:40:31
5412019/08/15#70|06|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:27:07
5422019/08/15#70|08|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:04:18
5432019/08/15#70|04|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:14:22
5442019/08/15#70|02|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:13:56
5452019/08/15#70|01|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:03:31
5462019/08/15#69|23|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:05:49
5472019/08/15#69|22|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:00:54
5482019/08/15#69|21|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:28:35
5492019/08/15#69|20|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:00:17
5502019/08/15#69|19|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:33:07
5512019/08/15#69|18|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:03:18
5522019/08/15#69|17|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:25:33
5532019/08/15#69|16|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:01:31
5542019/08/15#69|15|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:07:01
5552019/08/15#69|14|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:01:23
5562019/08/15#69|13|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:21:43
5572019/08/15#69|12|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:58:33
5582019/08/15#69|11|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:58:12
5592019/08/15#69|10|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:02:06
5602019/08/15#69|09|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:50:24
5612019/08/15#69|08|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:06:18
5622019/08/15#69|07|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:29:53
5632019/08/15#69|06|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:06:09
5642019/08/15#69|05|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:07:51
5652019/08/15#69|04|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:05:41
5662019/08/15#69|03|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:06:21
5672019/08/15#69|02|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June01:05:54
5682019/08/15#69|01|UK|Chula Sunnatha Sutta - (Eng) Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 June00:42:05
5692019/08/15#65|13|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:45:51
5702019/08/15#65|12|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan00:55:21
5712019/08/15#65|11|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:16:44
5722019/08/15#65|10|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:54:33
5732019/08/15#65|09|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:17:27
5742019/08/15#65|08|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:27:17
5752019/08/15#65|07|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:16:07
5762019/08/15#65|06|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:38:17
5772019/08/15#65|05|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:19:43
5782019/08/15#65|04|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:08:41
5792019/08/1563. සුවිමුත්තං චිත්තං - Most Ven. Dhammajiva00:13:19
5802019/08/13#65|03|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:16:56
5812019/08/13#65|02|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:23:25
5822019/08/13#65|01|Perth|Maha Thanhasankaya Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:08:32
5832019/08/13#64|08|Canberra|Pubba Karana Sutta - Summary in English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec00:22:46
5842019/08/13#64|07|Canberra|Pubba Karana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:54:58
5852019/08/13#64|06|Canberra|Pubba Karana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:26:00
5862019/08/13#64|05|Canberra|Pubba Karana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:52:59
5872019/08/13#64|04|Canberra|Pubba Karana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:44:21
5882019/08/13#64|03|Canberra|Pubba Karana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec00:12:15
5892019/08/13#64|02|Canberra|Pubba Karana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:52:17
5902019/08/13#64|01|Canberra|Pubba Karana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:21:35
5912019/08/12#62|13|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June02:07:00
5922019/08/12#62|12|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:16:02
5932019/08/12#62|11|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:31:45
5942019/08/12#62|10|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:33:14
5952019/08/12#62|09|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June02:02:38
5962019/08/12#62|08|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:35:53
5972019/08/12#62|07|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:28:55
5982019/08/12#62|06|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:58:27
5992019/08/12#62|05|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June02:03:36
6002019/08/12#62|04|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:19:18
6012019/08/12#62|03|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:24:47
6022019/08/12#62|02|Vancouver|Vattupama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:33:58
6032019/08/12#62|01|Vancouver|Vattupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 June01:29:54
6042019/08/12#51|19|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:01:30
6052019/08/12#51|18|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June00:55:37
6062019/08/12#51|17|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June00:55:16
6072019/08/12#51|16|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:04:55
6082019/08/12#51|15|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:09:41
6092019/08/12#51|14|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:08:20
6102019/08/12#51|13|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:09:16
6112019/08/12#51|12|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:03:37
6122019/08/12#51|11|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:02:01
6132019/08/12#51|10|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:15:07
6142019/08/12#51|09|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:14:51
6152019/08/12#51|08|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:13:39
6162019/08/12#51|07|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:15:20
6172019/08/12#51|06|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:15:04
6182019/08/12#51|05|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:09:52
6192019/08/12#51|04|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:13:02
6202019/08/12#51|03|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:19:01
6212019/08/12#51|02|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June01:17:47
6222019/08/12#51|01|Gainsville|Sangiti Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 June00:08:02
6232019/08/12#47|14|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:09:26
6242019/08/12#47|13|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:09:47
6252019/08/12#47|11|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:55:38
6262019/08/12#47|07|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:46:03
6272019/08/12#47|12|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:52:36
6282019/08/12#47|09|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:05:40
6292019/08/12#47|03|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan00:57:03
6302019/08/12#47|04|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:01:39
6312019/08/12#47|10|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:04:24
6322019/08/12#47|08|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:00:34
6332019/08/12#47|05|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:03:26
6342019/08/12#47|02|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:01:08
6352019/08/12#47|06|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan00:58:07
6362019/08/12#47|01|Perth|Ganaka Moggallana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan00:59:17
6372019/08/12#43|10|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:12:42
6382019/08/12#43|09|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:10:57
6392019/08/12#43|08|Winnipeg|Kinsukopama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:39:33
6402019/08/12#43|07|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:07:17
6412019/08/12#43|06|Winnipeg|Kinsukopama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:41:48
6422019/08/12#43|05|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:18
6432019/08/12#43|04|Winnipeg|Kinsukopama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:22:20
6442019/08/12#43|03|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:13:35
6452019/08/12#43|02|Winnipeg|Kinsukopama Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:47:17
6462019/08/12#43|01|Winnipeg|Kinsukopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:35
6472019/08/12#42|22|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:07:48
6482019/08/12#42|21|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:08:19
6492019/08/12#42|20|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:10:57
6502019/08/12#42|19|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul00:52:33
6512019/08/12#42|18|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:10
6522019/08/12#42|17|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:12:33
6532019/08/12#42|16|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:01:10
6542019/08/12#42|15|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:03:57
6552019/08/12#42|14|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:42
6562019/08/12#42|13|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul00:45:15
6572019/08/12#42|12|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:07:20
6582019/08/12#42|11|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:06:17
6592019/08/12#42|10|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:07:32
6602019/08/12#42|09|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:03:10
6612019/08/11#42|08|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:06:55
6622019/08/11#42|07|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:07:44
6632019/08/11#42|06|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:01:43
6642019/08/11#42|05|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:27
6652019/08/11#42|04|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:05:50
6662019/08/11#42|03|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:01:28
6672019/08/11#42|01|Florida|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul00:48:19
6682019/08/11#42|01|Florida|Maha Thanha Sankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jul01:04:42
6692019/08/11#41|28|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:11:21
6702019/08/11#41|27|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:10:40
6712019/08/11#41|26|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:36:23
6722019/08/11#41|25|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:04:37
6732019/08/11#41|24|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:37:49
6742019/08/11#41|23|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:10:08
6752019/08/11#41|22|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:30:20
6762019/08/11#41|21|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:11:03
6772019/08/11#41|20|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:12:40
6782019/08/11#41|19|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:11:04
6792019/08/11#41|18|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:26:01
6802019/08/11#41|17|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:00:37
6812019/08/11#41|16|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:38:51
6822019/08/11#41|15|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:20:55
6832019/08/11#41|14|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:26:58
6842019/08/11#41|13|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:10:37
6852019/08/11#41|12|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:23:18
6862019/08/11#41|11|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:08:59
6872019/08/11#41|10|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:13:38
6882019/08/11#41|09|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:08:46
6892019/08/11#41|08|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:11:37
6902019/08/11#41|07|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:11:01
6912019/08/11#41|06|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June00:28:33
6922019/08/11#41|05|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:10:36
6932019/08/11#41|04|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:41:01
6942019/08/11#41|03|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June01:04:30
6952019/08/11#41|02|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June00:10:43
6962019/08/11#41|01|UK|Kin Moolaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 June00:02:03
6972019/08/11#40|12|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb02:11:05
6982019/08/11#40|09|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:32:47
6992019/08/11#40|04|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:45:34
7002019/08/11#40|11|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:15:55
7012019/08/11#40|02|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:32:23
7022019/08/11#40|10|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:12:28
7032019/08/11#40|07|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:12:15
7042019/08/11#40|06|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:26:01
7052019/08/11#40|03|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:19:53
7062019/08/11#40|05|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:20:45
7072019/08/11#40|08|Savaththi|Pottapada Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb00:27:46
7082019/08/11#40|01|Savaththi|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:19:09
7092019/08/11#35|06|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:51:50
7102019/08/11#35|09|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:37:38
7112019/08/11#35|03|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:38:48
7122019/08/11#35|10|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:09:06
7132019/08/11#35|12|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:19:00
7142019/08/11#35|01|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:25:49
7152019/08/11#35|08|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:12:53
7162019/08/11#35|11|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:10:08
7172019/08/11#35|07|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:12:53
7182019/08/11#35|05|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:11:40
7192019/08/11#35|04|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:11:41
7202019/08/11#35|02|Perth|Bhaddekaratta Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Jan01:02:37
7212019/08/11#34|12|Perth|Bhaddekaratta Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:19:52
7222019/08/11#34|06|Perth|Bhaddekaratta Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:08:26
7232019/08/11#33|16|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:26:46
7242019/08/11#34|08|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:28:27
7252019/08/11#34|03|Perth|Bhaddekaratta Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:43:29
7262019/08/11#34|09|Perth|Bhaddekaratta Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:40:52
7272019/08/11#34|05|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:25:28
7282019/08/11#34|07|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:28:15
7292019/08/11#34|13|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:00:00
7302019/08/11#34|10|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:23:44
7312019/08/11#34|11|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:16:48
7322019/08/11#34|04|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:14:24
7332019/08/11#34|01|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:15:13
7342019/08/11#34|02|Perth|Bhaddekaratta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:13:44
7352019/08/11#33|12|Melbourne|Maha Vedalla Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:11:34
7362019/08/11#33|14|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:55:04
7372019/08/11#33|04|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:48:52
7382019/08/11#33|05|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:01:12
7392019/08/11#33|15|Melbourne|Maha Vedalla Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:44:17
7402019/08/11#33|11|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:47:09
7412019/08/11#33|07|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:46:24
7422019/08/11#33|09|Melbourne|Maha Vedalla Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:45:35
7432019/08/11#33|08|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:41:31
7442019/08/11#33|13|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:34:15
7452019/08/11#33|10|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:41:56
7462019/08/11#33|06|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:38:27
7472019/08/11#33|03|Melbourne|Maha Vedalla Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:32:46
7482019/08/11#33|02|Melbourne|Maha Vedalla Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:31:10
7492019/08/11#33|01|Melbourne|Maha Vedalla Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec00:01:58
7502019/08/11#32|10|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec03:10:35
7512019/08/11#32|09|Sydney|Nakula pithu Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:32:42
7522019/08/11#32|08|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:37:25
7532019/08/11#32|07|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:26:31
7542019/08/11#32|06|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:54:56
7552019/08/11#32|05|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:12:32
7562019/08/11#32|04|Sydney|Nakula pithu Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec02:00:10
7572019/08/11#32|03|Sydney|Nakula pithu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:40:15
7582019/08/11#32|02|Sydney|Ata Sil|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec00:03:31
7592019/08/11#32|01|Sydney|Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Dec01:03:28
7602019/08/11#31|16|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:59:50
7612019/08/11#31|15|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:51:25
7622019/08/11#31|14|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:02:57
7632019/08/11#31|13|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:47:20
7642019/08/11#31|12|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:43:26
7652019/08/11#31|11|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:58:56
7662019/08/11#31|10|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:41:08
7672019/08/11#31|09|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:06:58
7682019/08/11#31|08|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:17:53
7692019/08/11#31|07|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:53:56
7702019/08/11#31|06|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:08:38
7712019/08/11#31|05|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:17:03
7722019/08/11#31|04|Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:34:02
7732019/08/11#31|03|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:34:01
7742019/08/11#31|02|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:34:02
7752019/08/11#31|01|Minneapolis|Mahā Hatthipadopama Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:33:19
7762019/08/11#30|19|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun02:14:25
7772019/08/11#30|18|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:07:17
7782019/08/11#30|17|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:26:27
7792019/08/11#30|16|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:52:19
7802019/08/11#30|15|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:55:20
7812019/08/11#30|14|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:58:52
7822019/08/11#30|13|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:42:47
7832019/08/11#30|12|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:58:14
7842019/08/11#30|11|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:49:32
7852019/08/11#30|10|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:08:23
7862019/08/11#30|09|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:49:42
7872019/08/11#30|08|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:12:33
7882019/08/11#30|07|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:39:27
7892019/08/11#30|06|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:01:14
7902019/08/11#30|05|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:49:23
7912019/08/11#30|04|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:29:43
7922019/08/11#30|03|Upadana Pariwatta Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:24:01
7932019/08/11#30|02|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:46:37
7942019/08/11#30|01|Upadana Pariwatta Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:01:21
7952019/08/11# 29|16|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:07:16
7962019/08/11# 29|15|Houston USA|Nakulapitu Sutta - Q & A - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:54:51
7972019/08/11# 29|14|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:08:37
7982019/08/11# 29|13|Houston USA|Nakulapitu Sutta - Q & A - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:53:36
7992019/08/11# 29|12|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:09:15
8002019/08/11# 29|11|Houston USA|Nakulapitu Sutta - Q & A - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:15:22
8012019/08/11# 29|10|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:08:42
8022019/08/11# 29|09|Houston USA|Nakulapitu Sutta- Q & A - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:53:17
8032019/08/11# 29|08|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:09:26
8042019/08/11# 29|07|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:18:10
8052019/08/11# 29|06|Houston USA|Nakulapitu Sutta - Q & A - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:08:46
8062019/08/11# 29|05|Houston USA|Children course - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:13:38
8072019/08/11# 29|04|Houston USA|Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun01:49:46
8082019/08/11# 29|03|Houston USA|Admin of Eight Percepts - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:04:58
8092019/08/11# 29|02|Houston USA|Meditation Instructions - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:40:10
8102019/08/11# 29|01|Houston USA|Introduction Nakulapitu Sutta - (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Jun00:01:25
8112019/08/1038|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1001:25:38
8122019/08/10Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|12|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0401:34:47
8132019/08/10Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|11|Dhamma Sermon|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0400:59:01
8142019/08/0962. පරිපුර්ණ වීරිය (පරාක්‍රම ධාතු වීර්යය) - Most Ven. Dhammajiva00:16:05
8152019/08/08Ret 217|16|Dasuththara sutta - 83|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0501:08:07
8162019/08/08Ret 217|14|Dasuththara sutta - 83|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0501:09:58
8172019/08/08Ret 217|15|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0500:42:02
8182019/08/0807|New Jersey|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:35:05
8192019/08/0806|New Jersey|Unitarium Church Public Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:29:26
8202019/08/0805|New Jersey|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:36:06
8212019/08/0804|New Jersey|Michcha Ditti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:56:54
8222019/08/0803|New Jersey|Michcha Ditti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:14:57
8232019/08/0802|New Jersey|Satta Sanyojana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:23:06
8242019/08/0801|New Jersey|Satta Sanyojana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:13:59
8252019/08/0804|CT USA|Chula Sunnata Sutta - Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jun01:09:03
8262019/08/0803|CT USA|Chula Sunnata Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jun01:06:00
8272019/08/0802|CT USA|Chula Sunnata Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jun01:06:21
8282019/08/0801|CT USA|Chula Sunnata Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jun00:59:22
8292019/08/0857|Mūla Pariyāya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|08-08-201901:10:29
8302019/08/0819|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:59:16
8312019/08/0818|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:32:34
8322019/08/0817|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:53:11
8332019/08/0816|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:40:30
8342019/08/0815|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:06:08
8352019/08/0814|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:31:24
8362019/08/0813|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:57:41
8372019/08/0812|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:04:36
8382019/08/0811|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:27:02
8392019/08/0810|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:26:58
8402019/08/0809|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:02:27
8412019/08/0808|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:38:01
8422019/08/0807|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:08:16
8432019/08/0806|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:23:02
8442019/08/0805|OSR 28|Berlin|Sedaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:15:13
8452019/08/0804|OSR 28|Berlin|Introduction to Meditation|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:06:14
8462019/08/0803|OSR 28|Berlin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:19:30
8472019/08/0802|OSR 28|Berlin|Dana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:04:20
8482019/08/0801|OSR 28|Berlin|Patichcha Samupada|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:10:49
8492019/08/0802|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:47:28
8502019/08/0810|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr02:13:40
8512019/08/0818|OSR 27|UK|Conclusion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:50:44
8522019/08/0817|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:19:06
8532019/08/0816|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:07:27
8542019/08/0815|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:30:58
8552019/08/0814|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:24:18
8562019/08/0813|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:22:02
8572019/08/0812|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:36:46
8582019/08/0811|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:20:10
8592019/08/0809|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:13:07
8602019/08/0808|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:16:45
8612019/08/0807|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:15:59
8622019/08/0806|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:50:08
8632019/08/0805|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:40:05
8642019/08/0804|OSR 27|UK|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:53:42
8652019/08/0803|OSR 27|UK|Nibbedika Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr01:21:07
8662019/08/0801|OSR 27|UK|Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Apr00:42:35
8672019/08/07OSR26|12|Perth|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:23:18
8682019/08/07OSR26|11|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:14:59
8692019/08/07OSR26|10|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:30:47
8702019/08/07OSR26|09|Perth|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:19:05
8712019/08/07OSR26|08|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:17:42
8722019/08/07OSR26|07|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:21:53
8732019/08/07OSR26|06|Perth|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:13:27
8742019/08/07OSR26|05|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:21:52
8752019/08/07OSR26|04|Perth|Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:13:48
8762019/08/07OSR26|03|Perth|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:05:05
8772019/08/07OSR26|02|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:09:56
8782019/08/07OSR26|01|Perth|Instructions on Mindfulness (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:24:57
8792019/08/07OSR26|11|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:23:25
8802019/08/07OSR26|10|Perth|Sabbasava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:29:21
8812019/08/07OSR26|09|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:22:31
8822019/08/07OSR26|08|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:26:04
8832019/08/07OSR26|07|Perth|Sabbasava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:25:01
8842019/08/07OSR26|06|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:25:26
8852019/08/07OSR26|05|Perth|Sabbasava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:41:39
8862019/08/07OSR26|04|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:22:21
8872019/08/07OSR26|03|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:36:39
8882019/08/07OSR26|02|Perth|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec00:25:40
8892019/08/07OSR26|01|Perth|Sabbasava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Dec01:18:32
8902019/08/07OSR25|19|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:05:18
8912019/08/07OSR25|18|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:03:28
8922019/08/07OSR25|17|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:08:40
8932019/08/07OSR25|16|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:13:54
8942019/08/07OSR25|15|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:14:26
8952019/08/07OSR25|21|Singapore|Sedaka Sutta |Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:18:46
8962019/08/07OSR25|20|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:30:31
8972019/08/07OSR25|14|Singapore|Sabbasawa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:10:41
8982019/08/07OSR25|13|Singapore|Rupa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:39:45
8992019/08/07OSR25|12|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:45:52
9002019/08/07OSR11|11|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:39:05
9012019/08/07OSR25|10|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:49:00
9022019/08/07OSR25|09|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:42:26
9032019/08/07OSR25|08|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:51:24
9042019/08/07OSR25|07|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:13:53
9052019/08/07OSR25|06|Singapore|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:46:36
9062019/08/07OSR25|05|Singapore|Passing Merrits on Dana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:29:02
9072019/08/07OSR25|04|Singapore|Observing Precepts & Meditation|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:41:43
9082019/08/07OSR25|03|Singapore|Maha Dharmapala Jathakaya|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:10:01
9092019/08/07OSR25|02|Singapore|Dhamma Talk The Value of Mindfulness|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:28:48
9102019/08/07OSR25|01|Singapore|Desana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov01:04:18
9112019/08/0707|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:39:15
9122019/08/0706|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:32:44
9132019/08/0705|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:37:07
9142019/08/0704|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:33:04
9152019/08/0703|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:34:23
9162019/08/0702|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:40:50
9172019/08/0701|Singapore|Sabbasava Suttha|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Nov00:22:22
9182019/08/07Ven. U Dhammajiva maha thero - Melbourne 04/12/2018 "Kayanupassana"01:28:23
9192019/08/07Ven. U. Dhammajiva maha thero - Melbourne 03/12/2018 "Apramadaya"01:18:02
9202019/08/0601|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:55:06
9212019/08/0606|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:45:03
9222019/08/0608|Minneapolis|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:20:57
9232019/08/0602|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:50:16
9242019/08/0603|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:19:53
9252019/08/0605|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:20:08
9262019/08/0610|Minneapolis|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:05:12
9272019/08/0607|Minneapolis|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:02:49
9282019/08/0609|Minneapolis|Sabbasava Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:55:13
9292019/08/0604|Minneapolis|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:56:53
9302019/08/0604|Minneapolis|Ariyawansa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:22:36
9312019/08/0603|Minneapolis|Ariyawansa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:02:50
9322019/08/0602|Minneapolis|Ariyawansa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:01:04
9332019/08/0601|Minneapolis|Ariyawansa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:20:04
9342019/08/0602|Vancouver|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:55:15
9352019/08/0608|Vancouver|Walking med instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:11:54
9362019/08/0607|Vancouver|Nakulapitu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:53:11
9372019/08/0606|Vancouver|Sitting Med instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:05:15
9382019/08/0605|Vancouver|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May02:06:27
9392019/08/0604|Vancouver|Nakulapitu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:32:57
9402019/08/0603|Vancouver|Sitting Med Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:13:43
9412019/08/0601|Vancouver|Nakulapitu Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:45:59
9422019/08/0602|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:27:31
9432019/08/0606|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:19:24
9442019/08/0609|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:35:02
9452019/08/0608|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:32:31
9462019/08/0607|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:36:56
9472019/08/0605|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:44:17
9482019/08/0604|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:33:48
9492019/08/0603|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:33:30
9502019/08/0601|Vancouver|Uraga Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:32:49
9512019/08/0628|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:46:46
9522019/08/0627|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:48:49
9532019/08/0626|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:42:04
9542019/08/0625|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:58:40
9552019/08/06Ariyawansa Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:27:16
9562019/08/0624|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:00:57
9572019/08/0623|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:47:04
9582019/08/0622|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:42:06
9592019/08/0621|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:42:56
9602019/08/0620|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:44:59
9612019/08/0619|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:58:11
9622019/08/0618|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:59:00
9632019/08/0616|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:03:54
9642019/08/0615|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:06:42
9652019/08/0614|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:01:30
9662019/08/0613|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:42:03
9672019/08/0612|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:49:09
9682019/08/0611|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:14:28
9692019/08/0610|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:11:07
9702019/08/0609|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:14:10
9712019/08/0608|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:13:55
9722019/08/0607|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:19:19
9732019/08/0606|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:12:01
9742019/08/0605|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:08:10
9752019/08/0604|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:25:30
9762019/08/0603|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:17:46
9772019/08/0602|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:12:39
9782019/08/0617|Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May00:36:52
9792019/08/0601|Toronto|Uraga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 May01:15:20
9802019/08/06Kalyanamittha Sutta|14|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|1998-07-1601:06:43
9812019/08/06Kalyanamittha Sutta|15|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|1998-07-2301:06:30
9822019/08/0616|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April02:08:15
9832019/08/0615|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:30:55
9842019/08/0614|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:22:44
9852019/08/0613|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:26:12
9862019/08/0612|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:10:19
9872019/08/0611|Miami|Sathipattana Sutta(Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:41:45
9882019/08/0610|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:09:22
9892019/08/0609|Miami|Sathipattana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:17:30
9902019/08/0608|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:35:36
9912019/08/0607|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:28:13
9922019/08/0606|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:32:41
9932019/08/0605|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:18:25
9942019/08/0604|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April00:44:54
9952019/08/0603|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:23:43
9962019/08/0602|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:27:58
9972019/08/0601|Miami|Dhamma Discussions (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 April01:27:01
9982019/08/0509|Florida|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Apr01:22:32
9992019/08/0508|Florida|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Apr01:33:59
10002019/08/0507|Florida|Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Apr01:56:21
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 6 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 5566)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.