උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/09US-CA Weekly Retreat|18|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0700:16:23
22020/08/07Mano Nivarana Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0601:22:44
32020/08/05Virtual Retreat - 10|05|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0301:28:52
42020/08/05Virtual Retreat - 10|07|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0400:32:34
52020/08/05Virtual Retreat - 10|06|Bhaya Bherava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0400:56:03
62020/08/05106|Nibbana Sermon 19 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0401:01:55
72020/08/04Virtual Retreat - 10|04|Bhaya Bherava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0301:04:30
82020/08/03Virtual Retreat - 10|03|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0200:15:34
92020/08/03Virtual Retreat - 10|02|Bhaya Bherava Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0200:43:48
102020/08/0274|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-08-0101:30:28
112020/07/31Jata Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-3001:47:04
122020/07/31US-CA Weekly Retreat|16|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-3100:22:36
132020/07/30105|Nibbana Sermon 19 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-2800:56:28
142020/07/2872|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-1801:19:52
152020/07/2873|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-2501:01:08
162020/07/24US-CA Weekly Retreat|14|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-2400:13:07
172020/07/24Jata Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-2302:04:15
182020/07/24104|Nibbana Sermon 19 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-2101:05:49
192020/07/2168|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1301:26:36
202020/07/2170|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2701:27:41
212020/07/2171|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-1100:49:57
222020/07/17Phusathi Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-1601:50:14
232020/07/17US-CA Weekly Retreat|12|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-1700:19:38
242020/07/16US-CA Weekly Retreat|08|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-0300:08:31
252020/07/16US-CA Weekly Retreat|07|Sandaka Sutta - 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-0300:39:43
262020/07/16US-CA Weekly Retreat|06|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2600:11:53
272020/07/16US-CA Weekly Retreat|04|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1900:12:55
282020/07/16US-CA Weekly Retreat|03|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1900:29:19
292020/07/16US-CA Weekly Retreat|02|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1200:22:03
302020/07/16US-CA Weekly Retreat|01|Asivisa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1200:28:09
312020/07/15103|Nibbana Sermon 18 & 19 Discussion 04 & 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-1401:04:14
322020/07/15පිරිත් දේශනාව 03 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | PIRITH DESHANA (PART 03)01:00:18
332020/07/15පිරිත් දේශනාව 02 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | PIRITH DESHANA (PART 02)01:01:08
342020/07/15පිරිත් දේශනාව 01 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | PIRITH DESHANA (PART 01)01:01:03
352020/07/15ධර්ම දේශනාව 20 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 20)01:29:21
362020/07/15ධර්ම දේශනාව 19 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 19)01:15:57
372020/07/15ධර්ම දේශනාව 18 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 18)01:18:11
382020/07/15ධර්ම දේශනාව 17 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 17)01:22:43
392020/07/15ධර්ම දේශනාව 16 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 16)01:20:47
402020/07/15ධර්ම දේශනාව 15 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 15)01:32:55
412020/07/15ධර්ම දේශනාව 14 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 14)01:12:24
422020/07/15ධර්ම දේශනාව 13 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 13)01:34:32
432020/07/15ධර්ම දේශනාව 12 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 12)01:51:01
442020/07/14ධර්ම දේශනාව 11 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 11)01:56:51
452020/07/14ධර්ම දේශනාව 10 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 10)01:20:47
462020/07/14ධර්ම දේශනාව 09 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 09)01:52:35
472020/07/14ධර්ම දේශනාව 08 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 08)01:47:06
482020/07/14ධර්ම දේශනාව 07 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 07)01:27:27
492020/07/14ධර්ම දේශනාව 06 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 06)01:26:10
502020/07/14ධර්ම දේශනාව 05 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 05)01:32:59
512020/07/14ධර්ම දේශනාව 04 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 04)01:30:13
522020/07/14ධර්ම දේශනාව 08 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 03)01:25:17
532020/07/14ධර්ම දේශනාව 02 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 02)01:35:22
542020/07/14ධර්ම දේශනාව 01 වන කොටස​ | Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero | DHARMA DESHANA (PART 01)01:18:40
552020/07/13RET 239|11|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July00:42:06
562020/07/12Sadaham sawana - උරග සූත්‍රය - Ven udairiygama Dhammajeewa thero01:09:17
572020/07/12Sadaham sawana - meditation instructions - Ven Udairiygama Dhammajeewa thero00:57:17
582020/07/11103|Nibbana Sermon 18 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-0701:07:09
592020/07/11RET 239|07|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:32:31
602020/07/11RET 239|06|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:15:07
612020/07/11Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero තමා දෙසම, අනුන් බලන ලෙස බැලීම00:27:13
622020/07/10RET 239|05|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:09:39
632020/07/10RET 239|04|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:16:47
642020/07/10RET 239|03|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:07:50
652020/07/10RET 239|02|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:15:46
662020/07/10RET 239|01|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 July01:03:54
672020/07/10Saththi Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-0902:13:37
682020/07/09Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero අප්පිච්ඡතා00:20:24
692020/07/09Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero කිසිවක් නොකර සිටීම00:47:23
702020/07/06Virtual Retreat - 09|03|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2801:22:35
712020/07/06Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero Power of Mindfulness00:54:19
722020/07/06Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero කායගතාසතිය00:55:52
732020/07/04RET 238|12|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June00:38:46
742020/07/03Samiddhi Sutta|06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-07-0201:54:53
752020/07/03RET 238|11|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June01:15:06
762020/07/03සතිය - පරම පූජණීය උඩඉරියගම ධම්මජීව ස්වාමීණ් වහන්සේ / Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero00:50:52
772020/07/02RET 238|10|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June01:19:39
782020/06/30RET 238|04|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June01:07:46
792020/06/30RET 238|05|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June01:17:04
802020/06/30RET 238|03|Dhamma Talk|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June00:55:37
812020/06/30RET 238|02|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 June01:15:59
822020/06/30102|Nibbana Sermon 18 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-3001:06:12
832020/06/27Virtual Retreat - 08|12|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2500:54:30
842020/06/27Virtual Retreat - 08|06|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2200:51:31
852020/06/27Virtual Retreat - 08|11|Godatta Sutta Talk 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2501:01:46
862020/06/27Virtual Retreat - 08|05|Godatta Sutta - Talk 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2200:59:13
872020/06/27Virtual Retreat - 08|02|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1900:40:16
882020/06/27Virtual Retreat - 08|01|Godatta Sutta - Talk 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1900:50:32
892020/06/27Samiddhi Sutta|04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1801:42:17
902020/06/27Samiddhi Sutta|05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2501:45:52
912020/06/25105. ලක්ඛණ උපනිජ්ජාන - Most Ven. Dhammajiva00:07:07
922020/06/2568|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2001:04:37
932020/06/25101|Nibbana Sermon 18 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2301:05:00
942020/06/21104. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව - Most Ven. Dhammajiva00:15:40
952020/06/20Virtual Retreat - 09|02|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2001:08:37
962020/06/20Virtual Retreat - 09|01|Godatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-2000:56:10
972020/06/19Virtual Retreat - 08|22|Closing Ceremony|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1800:36:55
982020/06/19Virtual Retreat - 08|21|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1800:47:35
992020/06/19Virtual Retreat - 08|20|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1800:48:58
1002020/06/17Virtual Retreat - 08|19|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1701:02:39
1012020/06/17100|Nibbana Sermon 17 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1601:03:23
1022020/06/17Virtual Retreat - 08|17|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1600:53:46
1032020/06/17Virtual Retreat - 08|16|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1600:56:23
1042020/06/17Virtual Retreat - 08|18|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1700:55:16
1052020/06/15Virtual Retreat - 08|15|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1500:48:55
1062020/06/15Virtual Retreat - 08|13|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1401:09:49
1072020/06/15Virtual Retreat - 08|14|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1500:55:48
1082020/06/15Virtual Retreat - 08|12|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1400:58:06
1092020/06/14Virtual Retreat - 08|11|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1300:54:22
1102020/06/14Virtual Retreat - 08|10|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1300:58:22
1112020/06/14Meditation Experience of an 8 - year old.00:05:41
1122020/06/14103. දානානිසංස - Most Ven. Dhammajiva00:19:41
1132020/06/13Virtual Retreat - 08|09|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1201:00:26
1142020/06/13Virtual Retreat - 08|08|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1201:00:13
1152020/06/11Samiddhi Sutta|03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1101:27:18
1162020/06/11Virtual Retreat - 08|06|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1100:58:32
1172020/06/11Virtual Retreat - 08|07|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1100:35:16
1182020/06/10Virtual Retreat - 08|04|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1000:56:19
1192020/06/10Virtual Retreat - 08|05|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-1000:56:40
1202020/06/09Virtual Retreat - 08|03|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0900:56:01
1212020/06/0999|Nibbana Sermon 17 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0901:02:02
1222020/06/09Virtual Retreat - 08|02|Privimansana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0900:53:32
1232020/06/09Virtual Retreat - 08|01|Initial Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0900:08:17
1242020/06/07Samiddhi Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0401:51:03
1252020/06/07Samiddhi Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2801:33:56
1262020/06/07Kutika Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1400:58:44
1272020/06/07කාමයේ හැසිරීම එහෙමත් නැත්නම් මෛථුන සේවනය කියන්නේ හරියට පෙට්‍රල් වලට ගින්දර එකතු කරා වගේ00:28:35
1282020/06/0667|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0601:40:24
1292020/06/0498|Nibbana Sermon 17 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0200:57:02
1302020/06/0497|Nibbana Sermon 17 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2601:04:33
1312020/06/04102. සැක නම්, නැවත නැවතත් කර බලන්න - Most Ven. Dhammajiva00:09:42
1322020/06/03Virtual Retreat - 06|24|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0100:59:27
1332020/06/03Virtual Retreat - 06|23|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-3100:59:08
1342020/06/03Virtual Retreat - 06|22|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-3000:55:00
1352020/06/03Virtual Retreat - 06|21|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2901:02:06
1362020/06/03Virtual Retreat - 06|20|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2801:06:27
1372020/06/03Virtual Retreat - 06|19|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2700:52:05
1382020/06/03Virtual Retreat - 06|18|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2601:10:50
1392020/06/03Virtual Retreat - 06|17|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2500:48:58
1402020/06/03Virtual Retreat - 06|15|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2300:55:59
1412020/06/03Virtual Retreat - 06|16|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2400:53:14
1422020/06/03Virtual Retreat - 06|14|Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2200:40:37
1432020/06/03Virtual Retreat - 06|02|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2100:56:30
1442020/06/03Virtual Retreat - 06|03|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2200:57:41
1452020/06/03Virtual Retreat - 06|04|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2300:57:45
1462020/06/03Virtual Retreat - 06|13|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-06-0100:31:55
1472020/06/03Virtual Retreat - 06|12|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-3101:00:06
1482020/06/03Virtual Retreat - 06|11|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-3000:56:03
1492020/06/03Virtual Retreat - 06|10|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2900:57:52
1502020/06/03Virtual Retreat - 06|09|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2800:58:01
1512020/06/03Virtual Retreat - 06|07|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2600:54:50
1522020/06/03Virtual Retreat - 06|08|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2700:55:32
1532020/06/03Virtual Retreat - 06|06|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2500:56:06
1542020/06/03Virtual Retreat - 06|05|Na Cetana Karaniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2400:52:38
1552020/06/02සමාධියත් අනිත්‍යයි00:11:01
1562020/06/01හිත අරමුණෙන් පිටතට යන්නේ ඇයි?00:06:41
1572020/05/31ආනාපානයේදී හුස්ම තුනීවී සිතුවිලි එනවිට00:08:05
1582020/05/3066|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-3001:45:58
1592020/05/30සක්මන් භාවනාවේදී දෙපා තැබිය යුත්තේ කෙසේද?00:06:25
1602020/05/29ගෝචර භූමිය00:14:14
1612020/05/2464|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1601:16:48
1622020/05/2465|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-2301:01:59
1632020/05/22Virtual Retreat - 06|01|Initial Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:10:18
1642020/05/22Virtual Retreat - 05|15|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:35:49
1652020/05/2196|Nibbana Sermon 17 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1901:07:30
1662020/05/21Virtual Retreat - 05|14|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:59:37
1672020/05/21Virtual Retreat - 05|13|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:46:58
1682020/05/18Virtual Retreat - 05|12|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:59:28
1692020/05/18Virtual Retreat - 05|11|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:53:36
1702020/05/17Virtual Retreat - 05|09|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:56:21
1712020/05/17Virtual Retreat - 05|10|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May01:02:43
1722020/05/1663|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0901:39:25
1732020/05/16Virtual Retreat - 05|08|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:56:46
1742020/05/16Virtual Retreat - 05|07|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:50:04
1752020/05/16Virtual Retreat - 05|06|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:57:43
1762020/05/16Virtual Retreat - 05|05|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:57:11
1772020/05/16Virtual Retreat - 05|04|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:59:00
1782020/05/16Virtual Retreat - 05|03|Pariyesana Nanatta Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:56:11
1792020/05/13Virtual Retreat - 05|02|Pariyesana Nanatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:54:27
1802020/05/13Virtual Retreat - 05|01|Basic Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 May00:21:34
1812020/05/12Virtual Retreat - 04|22|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1201:00:18
1822020/05/12Virtual Retreat - 04|21|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1201:03:54
1832020/05/12Virtual Retreat - 04|20|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1100:57:26
1842020/05/12Virtual Retreat - 04|19|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1101:08:29
1852020/05/12Virtual Retreat - 04|18|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1000:54:44
1862020/05/12Virtual Retreat - 04|17|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1000:38:42
1872020/05/1295|Nibbana Sermon 16 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-1201:01:36
1882020/05/10Virtual Retreat - 04|16|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0901:00:16
1892020/05/10Virtual Retreat - 04|15|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0901:05:11
1902020/05/10Virtual Retreat - 04|14|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0800:55:22
1912020/05/09Hiri Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0700:56:08
1922020/05/08මේ ආකාරයට සිහියෙන් ආහාර ගත්තොත් ඔබට කවදාවත් දියවැඩියාව හැදෙන්නෙ නැහැ !!00:04:56
1932020/05/08Virtual Retreat - 04|13|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0800:55:46
1942020/05/08Virtual Retreat - 04|12|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0701:04:00
1952020/05/07101. මාර්ග ඵල ප්‍රකාශ කල යුතුද? - Most Ven. Dhammajiva00:08:29
1962020/05/07Virtual Retreat - 04|11|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0700:57:38
1972020/05/07Virtual Retreat - 04|09|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0600:59:02
1982020/05/07Virtual Retreat - 04|10|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0600:58:16
1992020/05/06Virtual Retreat - 04|08|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0501:01:32
2002020/05/06Virtual Retreat - 04|07|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0500:57:02
2012020/05/05Virtual Retreat - 04|06|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0400:58:57
2022020/05/0594|Nibbana Sermon 16 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0501:09:11
2032020/05/04Virtual Retreat - 04|03|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0300:55:09
2042020/05/04Virtual Retreat - 04|05|Duthiya Dasabala Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0400:58:41
2052020/05/04Virtual Retreat - 04|04|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0300:59:15
2062020/05/03Virtual Retreat - 04|02|Duthiya Dasabala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0200:51:35
2072020/05/03Virtual Retreat - 04|01|Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0200:33:42
2082020/05/03Virtual Retreat - 03|Sappurisa Sutta Discussion & Q&A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|03|2020-04-2801:05:26
2092020/05/03Virtual Retreat - 03|Sappurisa Sutta Discussion & Q&A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|02|2020-04-2100:59:29
2102020/05/03Virtual Retreat - 03|Sappurisa Sutta Discussion & Q&A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|01|2020-04-1500:55:07
2112020/05/0262|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-05-0201:33:34
2122020/05/0293|Nibbana Sermon 16 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-2801:02:35
2132020/04/30Dukkara Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-3001:05:45
2142020/04/28100. හාවා හීනෙන් හඳ දැකීම - Most Ven. Dhammajiva00:04:55
2152020/04/27Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|18|2020-04-2700:48:23
2162020/04/27Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|17|2020-04-2600:44:46
2172020/04/26Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|16|2020-04-2600:49:44
2182020/04/2561|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-2501:32:23
2192020/04/25Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|15|2020-04-2500:53:12
2202020/04/25Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|13|2020-04-2400:54:11
2212020/04/25Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|14|2020-04-2500:51:28
2222020/04/2599. මනාප අමනාප පහළ නොවීම - Most Ven. Dhammajiva00:06:01
2232020/04/24Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|12|2020-04-2400:48:59
2242020/04/23Niddathandi Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-2301:20:22
2252020/04/23Sanamana Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-1601:29:46
2262020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|09|2020-04-2200:53:44
2272020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|11|2020-04-2300:35:44
2282020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|10|2020-04-2300:48:24
2292020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|08|2020-04-2200:54:15
2302020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|06|2020-04-2000:51:34
2312020/04/23Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|07|2020-04-2100:26:01
2322020/04/2192|Nibbana Sermon 16 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-2101:06:11
2332020/04/2191|Nibbana Sermon 16 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-1401:01:55
2342020/04/2160|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-1801:58:00
2352020/04/20Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|05|2020-04-2000:51:44
2362020/04/19Lanka Vipassana center|14|Paharada Sutta Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-0801:01:11
2372020/04/19Lanka Vipassana center|13|Paharada Sutta Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-0800:56:59
2382020/04/19Lanka Vipassana center|12|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-0900:53:40
2392020/04/19Lanka Vipassana center|11|Paharada Sutta Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-0901:21:05
2402020/04/19Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|04|2020-04-1900:59:10
2412020/04/19Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|03|2020-04-1900:55:12
2422020/04/19Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|02|2020-04-1800:35:24
2432020/04/1959|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-1101:21:15
2442020/04/1890|Nibbana Sermon 15 Discussion 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-0701:09:56
2452020/04/18Virtual Retreat - 02|Kalaha Vivada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|01|2020-04-1800:53:30
2462020/04/17Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|13|2020-04-1600:55:04
2472020/04/17Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|14|2020-04-1700:55:25
2482020/04/17Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|12|2020-04-1500:54:45
2492020/04/1698. මාන්නය - Most Ven. Dhammajiva00:15:44
2502020/04/14Online Retreat|Akuppa Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|11|2020-04-1400:58:36
2512020/04/14Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|10|2020-04-1400:47:46
2522020/04/13Online Retreat|Akuppa Sutta - Closing Ceremony|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|09|2020-04-1300:49:32
2532020/04/13Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|07|2020-04-1300:58:10
2542020/04/13Online Retreat|Akuppa Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|08|2020-04-1301:02:37
2552020/04/13Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|01|2020-04-1000:54:26
2562020/04/12Online Retreat|Akuppa Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|06|2020-04-1201:03:12
2572020/04/12Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|05|2020-04-1200:55:04
2582020/04/12Online Retreat|Akuppa Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|04|2020-04-1100:58:30
2592020/04/12Online Retreat|Akuppa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|03|2020-04-1100:57:14
2602020/04/12Online Retreat|Akuppa Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|02|2020-04-1001:09:57
2612020/04/10Khattiya Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-0901:47:25
2622020/04/0997. සතියේ ක්‍රමික වර්ධනය - Most Ven. Dhammajiva00:24:23
2632020/04/07සති ආලෝකය ලබමු - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:17:08
2642020/04/07සතිය - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:50:59
2652020/04/07අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:24:48
2662020/04/07ධාතු මනසිකාරය - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:32:22
2672020/04/07සති සම්පජන්නය - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:10:16
2682020/04/07නිවනේ පලමු දොරටුව - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:14:00
2692020/04/07කාය, වචී, චිත්ත සංස්කාර සංසිදීම - Ven Uduiriyagama Dhammajeewa Thero00:32:12
2702020/04/0458|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-0401:58:59
2712020/04/03Natthiputta Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-04-0201:24:57
2722020/04/0296. ප්‍රඥාව සහ කරුණාව සමබර වීම - Most Ven. Dhammajiva00:12:12
2732020/03/3189|Nibbana Sermon 15 Discussion 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-3101:08:39
2742020/03/28Nandathi Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-2601:40:35
2752020/03/28Nandana Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-1901:23:28
2762020/03/2857|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-2801:48:18
2772020/03/2856|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-2101:26:58
2782020/03/2795. සම්මා සතිය - Most Ven. Dhammajiva00:07:27
2792020/03/25ගුරු ස්වාමීන්වහන්සේගෙන් පණිවිඩයක් - Most Ven. Dhammajiva00:17:08
2802020/03/2488|Nibbana Sermon 15 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-2401:07:24
2812020/03/22RET 237|15|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:51:05
2822020/03/22RET 237|14|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:47:45
2832020/03/20RET 237|13|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:12:41
2842020/03/20RET 237|11|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:13:24
2852020/03/20RET 237|12|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:08:46
2862020/03/20RET 237|10|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:03:00
2872020/03/18RET 237|09|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:11:18
2882020/03/18RET 237|08|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:53:28
2892020/03/17RET 237|04|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:57:17
2902020/03/17RET 237|03|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:09:52
2912020/03/17RET 237|05|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:13:45
2922020/03/17RET 237|06|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:11:29
2932020/03/17RET 237|07|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:12:30
2942020/03/1787|Nibbana Sermon 15 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-1701:02:04
2952020/03/15RET 237|02|Punnaka Manawa Puchcha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:00:07
2962020/03/15RET 237|01|Punnaka Manawa Puchcha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:04:50
2972020/03/1455|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-1401:28:06
2982020/03/12Aranya Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-1201:25:47
2992020/03/12විපස්සනා භාවනවේදී වරදින තැන් - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero00:40:43
3002020/03/1294. මනසා චේ පසන්නේන ...- Most Ven. Dhammajiva00:13:28
3012020/03/0854|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-0701:28:04
3022020/03/07RET 236|08|Thissa Metteiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:13:25
3032020/03/07RET 236|07|Thissa Metteiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:54:13
3042020/03/0585|Nibbana Sermon 15 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-03-0301:07:40
3052020/03/05RET 236|06|Thissa Metteiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:11:20
3062020/03/05RET 236|04|Thissa Metteiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:09:50
3072020/03/05RET 236|02|Thissa Metteiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar01:09:27
3082020/03/05RET 236|05Metteiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:42:29
3092020/03/05RET 236|03|Thissa Metteiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:46:30
3102020/03/05RET 236|01|Thissa Metteiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Mar00:53:43
3112020/03/0253|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-2901:33:19
3122020/02/29RET 235|14|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:13:21
3132020/02/29Namanakama Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero||2020-02-2701:21:36
3142020/02/29RET 235|16|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:40
3152020/02/29RET 235|12|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:43
3162020/02/29RET 235|15|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:54:11
3172020/02/29RET 235|13|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:52:08
3182020/02/2993. හිත පිට ගිය විට කණගාටු නොවන්න - Most Ven. Dhammajiva00:06:50
3192020/02/2684|Nibbana Sermon 14 &15 Discussion 08 & 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-1901:13:45
3202020/02/26RET 235|11|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:06:29
3212020/02/25RET 235|09|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:03:55
3222020/02/25RET 235|10|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:17:17
3232020/02/25RET 235|08|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:35
3242020/02/24RET 235|06|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:13:30
3252020/02/24RET 235|07|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:58:08
3262020/02/23RET 235|04|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:31
3272020/02/23RET 235|05|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:53:27
3282020/02/22RET 235|02|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:09:42
3292020/02/22RET 235|01|Parayana Vagga Ajitha Sutta (Part 2) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:52:06
3302020/02/2183|Nibbana Sermon 14 Discussion 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-1801:00:46
3312020/02/20Susammutta Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-2001:16:14
3322020/02/1992. ප්‍රඥාව වැඩෙන අයුරු - Most Ven. Dhammajiva00:10:16
3332020/02/1652|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-1501:21:16
3342020/02/14#122|06|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan02:17:30
3352020/02/14Susammutta Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-1301:36:49
3362020/02/14#122|14|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan00:58:43
3372020/02/14#122|13|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:12:03
3382020/02/14#122|12|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:26:31
3392020/02/14#122|11|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:09:38
3402020/02/14#122|10|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:49:10
3412020/02/14#122|09|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:11:43
3422020/02/14#122|08|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:30:57
3432020/02/14#122|07|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:12:02
3442020/02/14#122|05|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:03:17
3452020/02/14#122|04|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:47:59
3462020/02/14#122|03|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:07:28
3472020/02/14#122|02|Perth|Satisampajanna Sutta (Eng) - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:07:59
3482020/02/14#122|01|Perth|First Day Inroduction (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:11:37
3492020/02/14RET 234|08|Parayana Vagga Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:10:16
3502020/02/13RET 234|07|Parayana Vagga Ajitha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:06:41
3512020/02/13RET 234|06|Parayana Vagga Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:09:32
3522020/02/13RET 234|04|Parayana Vagga Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:09:42
3532020/02/13RET 234|05|Parayana Vagga Ajitha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:46:30
3542020/02/1391. අත් දුටු ප්‍රත්‍යක්‍ෂය - Most Ven. Dhammajiva00:18:43
3552020/02/1282|Nibbana Sermon 14 Discussion 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-1101:04:45
3562020/02/11RET 234|03|Parayana Vagga Ajitha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:02:39
3572020/02/11RET 234|02|Parayana Vagga Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:06:22
3582020/02/11RET 234|01|Parayana Vagga Ajitha Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:01:11
3592020/02/07Appatividitha Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-0601:38:13
3602020/02/07RET 233|06|Dasuttara Sutta part 89|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:41
3612020/02/07RET 233|08|Dasuttara Sutta part 89|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:16:12
3622020/02/07RET 233|07|Dasuttara Sutta part 89 - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:58:18
3632020/02/06RET 233|04|Dasuttara Sutta part 89|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:11:39
3642020/02/06RET 233|05|Dasuttara Sutta part 89 - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:08:16
3652020/02/0690. කාම මිථ්‍යාචාරය - Most Ven. Dhammajiva00:28:35
3662020/02/05Clayton|Mindfulness|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jan01:17:49
3672020/02/0581|Nibbana Sermon 14 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-02-0401:02:58
3682020/02/05RET 233|02|Dasuttara Sutta part 89|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb01:08:43
3692020/02/05RET 233|03|Dasuttara Sutta part 89 - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:56:44
3702020/02/05RET 233|01|Dasuttara Sutta part 89 - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Feb00:38:50
3712020/02/03Jagara Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020-01-3001:18:48
3722020/01/3089. විනය - Most Ven. Dhammajiva00:10:14
3732020/01/2388. රාග, ද්වේශ, මෝහ ක්‍ෂය වීම - Most Ven. Dhammajiva00:50:08
3742020/01/20#120|13|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan02:46:59
3752020/01/20#121|03|Melbourne|Satisampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:19:41
3762020/01/20#121|02|Melbourne|Satisampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:44:00
3772020/01/20#121|01|Melbourne|Satisampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan00:14:52
3782020/01/18#120|12|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:17:45
3792020/01/16#120|09|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:31:07
3802020/01/16#120|11|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:28:05
3812020/01/16#120|10|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:26:35
3822020/01/1687. මූලික ආහාර නොගැනීම - Most Ven. Dhammajiva00:08:26
3832020/01/15120|08|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:22:55
3842020/01/15#120|07|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:33:34
3852020/01/14#120|06|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:14:08
3862020/01/13#120|05|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:29:43
3872020/01/12#120|01|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:32:45
3882020/01/12#120|04|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:24:13
3892020/01/12#120|02|Melbourne|Magandiya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:18:45
3902020/01/12#120|03|Melbourne|Magandiya Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2020 Jan01:26:14
3912020/01/0986. අවිද්‍යාවේ ප්‍රමාණය දැන ගැනීම - Most Ven. Dhammajiva00:04:35
3922020/01/03#119|15|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:12:01
3932020/01/03#119|14|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:24:32
3942020/01/03#119|13|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:02
3952020/01/02#119|12|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:13:25
3962020/01/02#119|11|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:27:01
3972020/01/02#119|10|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:10:59
3982020/01/02#119|09|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:22:17
3992020/01/02#119|08|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:32
4002020/01/02#119|07|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:21:21
4012020/01/02#119|06|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:08:01
4022020/01/02#119|05|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:14:11
4032020/01/02#119|04|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:53
4042020/01/02#119|03|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:28:14
4052020/01/02#119|02|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:10:52
4062020/01/02#119|01|Canberra|Sakkayadhitti Pahana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:18
4072020/01/0285. ප්‍රථමයෙන් තමාගේ මාර්ගය වඩා ගන්න - Most Ven. Dhammajiva00:13:48
4082019/12/30#118|13|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:55:12
4092019/12/30#118|12|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:12:30
4102019/12/30#118|11|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:02:35
4112019/12/30#118|10|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:10:03
4122019/12/30#118|09|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:20:44
4132019/12/28#118|08|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:07:41
4142019/12/28#118|07|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:18:35
4152019/12/28#118|06|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:47
4162019/12/28#118|05|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:21:09
4172019/12/27#118|04|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:28
4182019/12/27#118|03|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:05:43
4192019/12/27#118|02|Sydney|Parileyyaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:08:20
4202019/12/27#118|01|Sydney|Parileyyaka Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:02:58
4212019/12/2684. උපචාර සමාධියෙන් විපස්සනාවට මුල පිරීම - Most Ven. Dhammajiva00:29:16
4222019/12/20#116|10|Auckland|Ananda Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:31:27
4232019/12/20#116|09|Auckland|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:32:36
4242019/12/20#116|08|Auckland|Ananda Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec02:05:01
4252019/12/20#116|07|Auckland|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:15:55
4262019/12/20#116|06|Auckland|Ananda Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:51:09
4272019/12/20#116|05|Auckland|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:53:31
4282019/12/19#116|04|Auckland|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:25:24
4292019/12/19#116|03|Auckland|Ananda Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:56:58
4302019/12/19#116|02|Auckland|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:18:21
4312019/12/19#116|01|Auckland|Ananda Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:30:44
4322019/12/1983. වහා නිවන් දැකීම සහ ක්‍රමානුකුලව නිවන් දැකීම - Most Ven. Dhammajiva00:10:24
4332019/12/18#117|04|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:11:15
4342019/12/18#118|12|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:10:44
4352019/12/18#118|08|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:11:07
4362019/12/18#118|06|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:10:21
4372019/12/18#118|10|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:16:16
4382019/12/18#118|14|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:14:56
4392019/12/18#118|16|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:05:08
4402019/12/18#117|02|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:09:19
4412019/12/18#118|11|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:04:46
4422019/12/18#118|15|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:58:19
4432019/12/18#118|13|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:06:05
4442019/12/18#118|09|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:55:46
4452019/12/18#118|07|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:22:40
4462019/12/18#118|05|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:59:27
4472019/12/18#118|03|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec01:24:56
4482019/12/18#117|01|Brisbane|Sati Sampajanna Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Dec00:53:51
4492019/12/17Ven U Dhammajiwa Thero-Dhamma Discussion 3 -ධර්‍ම සාකච්ඡාව 3-පූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ01:34:11
4502019/12/13Nimokkha Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-1000:55:59
4512019/12/1274|Nibbana Sermon 13 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-12-1001:08:42
4522019/12/1273|Nibbana Sermon 13 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-12-0301:01:48
4532019/12/1282. ආහාරයේ ශික්ෂණය වීමේ වටිනාකම - Most Ven. Dhammajiva00:14:27
4542019/12/0581. ලෝකෝත්තර සම්පත්ති විෂයෙහි අසංතුට්ටීභාවය දියුණු කරන්න - Most Ven. Dhammajiva00:09:58
4552019/11/2880. තමා දෙසම, අනුන් බලන ලෙස බැලීම - Most Ven. Dhammajiva00:27:13
4562019/11/21Kathichinda Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-1401:02:20
4572019/11/2136|Sri Subodaramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:54:30
4582019/11/2137|Sri Subodaramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:56:57
4592019/11/2171|Nibbana Sermon 13 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-1201:02:02
4602019/11/2172|Nibbana Sermon 13 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-1901:00:18
4612019/11/21RET226|15|Seth Pirith Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:39:47
4622019/11/21RET226|14|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:44:24
4632019/11/21RET226|13|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:02:52
4642019/11/21RET226|12|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:10:26
4652019/11/21RET226|11|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:11:49
4662019/11/21RET226|10|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:10:03
4672019/11/21RET226|09|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:13:07
4682019/11/21RET226|08|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:11:18
4692019/11/21RET226|07|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:00:56
4702019/11/21RET226|06|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:08:56
4712019/11/21RET226|05|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:57:43
4722019/11/21RET226|04|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov301:09:53
4732019/11/21RET226|03|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:03:29
4742019/11/21RET226|02|Malunkyaputta sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov01:04:25
4752019/11/21RET226|01|Malunkyaputta sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Nov00:54:47
4762019/11/2179. මම දැන් මෙතන - Most Ven. Dhammajiva00:12:51
4772019/11/1478 අප්පිච්ජතා Most Ven Dhammajivavia torchbrowser com 100:20:24
4782019/11/1478. අප්පිච්ජතා - Most Ven. Dhammajiva00:20:24
4792019/11/1170|Nibbana Sermon 13 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-0501:02:40
4802019/11/08Achchenti Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-11-0701:00:05
4812019/11/0777. සරති, විවරති, උත්තානි කරෝති, දේසෙති - Most Ven. Dhammajiva00:20:52
4822019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 10︱උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය 02 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:19:46
4832019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 09︱උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය 01 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:22:25
4842019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 08︱සමාධි සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:17:31
4852019/11/05සප්ත බොජ්ජංග 07︱පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:19:44
4862019/11/04Upaneeyati Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-3101:31:14
4872019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 06︱ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:22:22
4882019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 05︱විරිය සම්බොජ්ජංගය 02 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:20:48
4892019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 04︱විරිය සම්බොජ්ජංගය 01 - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero00:58:07
4902019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 03︱ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:14:42
4912019/11/04සප්ත බොජ්ජංග 02︱සති සම්බොජ්ජංගය - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero01:14:17
4922019/11/03සප්ත බොජ්ජංග 01︱හැඳින්වීම - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero00:57:21
4932019/11/0269|Nibbana Sermon 12 Discussion 06|Ven Panadure Chandaratana Thero|2019-10-2200:56:41
4942019/10/3176. මාර්ගය ත්‍රිමානව වර්ධනය වේ - Most Ven. Dhammajiva00:05:40
4952019/10/2743|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-2601:25:22
4962019/10/25B - 02 Instructions (සක්මන) - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero (පූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි)00:04:06
4972019/10/25B - 01 Instructions (පර්යංක) - Ven. Udaeeriyagama Dhammajiva Thero (පූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි)00:17:09
4982019/10/2475. සතියත් අනිත්‍යයි, අනාත්මයි, දුක පිණිස පිහිටයි - Most Ven. Dhammajiva00:10:49
4992019/10/1774. සතිය නැතිවිට පශ්චාත්තාප නොවීම - Most Ven. Dhammajiva00:59:58
5002019/10/1568|Nibbana Sermon 12 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0801:04:45
5012019/10/1342|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-1201:18:02
5022019/10/13Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|15|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0601:17:55
5032019/10/13Ret 222|08|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:13:38
5042019/10/13Ret 222|07|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:08:01
5052019/10/13Ret 222|06|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:13:37
5062019/10/10Ret 222|04|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:33
5072019/10/10Ret 222|05|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:09:12
5082019/10/1073. විපස්සනා අනුග්ගහිතය - Most Ven. Dhammajiva00:13:12
5092019/10/09Ret 222|03|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:09:45
5102019/10/09Ret 222|02|Dasuththara sutta - 88|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:12:04
5112019/10/09Ret 222|01|Dasuththara sutta - 88 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:49:54
5122019/10/0641|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0501:21:12
5132019/10/04Ret 221|08|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:25
5142019/10/04Ret 221|06|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:16:02
5152019/10/04Ret 221|07|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:58:06
5162019/10/04Ret 221|05|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:06:23
5172019/10/03Oghtarana Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-10-0301:27:18
5182019/10/0367|Nibbana Sermon 12 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-01-0100:59:34
5192019/10/0372. විඤ්ඤාණය ඇති බවට පිළිබිඹුවක් නැතිවීම - සංඛාර උපේක්ඛා - Most Ven. Dhammajiva00:31:27
5202019/10/01Ret 221|04|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:12:39
5212019/10/01Ret 221|03|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:43:58
5222019/10/01Ret 221|02|Dasuththara sutta - 87|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct01:10:06
5232019/10/01Ret 221|01|Dasuththara sutta - 87 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Oct00:45:05
5242019/09/28Oghtarana Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-2601:02:17
5252019/09/2766|Nibbana Sermon 12 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-2401:09:14
5262019/09/2765|Nibbana Sermon 12 Discussion 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1700:58:42
5272019/09/27Ret 220|18|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:16:47
5282019/09/27Ret 220|16|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:11:19
5292019/09/27Ret 220|17|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:01:56
5302019/09/26Ret 220|14|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:14:15
5312019/09/26Ret 220|15|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:55:32
5322019/09/2671. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා - Most Ven. Dhammajiva00:24:48
5332019/09/25Ret 220|12|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:03
5342019/09/25Ret 220|13|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:58:16
5352019/09/24Ret 220|10|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:13:02
5362019/09/24Ret 220|11|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:32:30
5372019/09/23Ret 220|08|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:08
5382019/09/23Ret 220|09|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:54:30
5392019/09/22Ret 220|07|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:12:23
5402019/09/22Ret 220|06|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:14
5412019/09/22Ret 220|05|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:52:13
5422019/09/22Ret 220|04|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:11:44
5432019/09/22Ret 220|03|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:47:16
5442019/09/22Ret 220|02|Dasuththara sutta - 86|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:40
5452019/09/22Ret 220|01|Dasuththara sutta - 86 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep00:59:34
5462019/09/1961|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1900:59:58
5472019/09/1970. සාසනය වමතින් නොඅල්ලන්න - Most Ven. Dhammajiva00:19:04
5482019/09/1764|Nibbana Sermon 12 Discussion 01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1000:55:26
5492019/09/1763|Nibbana Sermon 11 Discussion 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0300:58:18
5502019/09/1761|Nibbana Sermon 11 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:08:21
5512019/09/1760|Nibbana Sermon 11 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1300:59:06
5522019/09/1759|Nibbana Sermon 11 Discussion 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-0601:09:04
5532019/09/1660|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1201:18:52
5542019/09/1640|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-1401:06:04
5552019/09/1269. සංස්කාර සමථය - Most Ven. Dhammajiva00:32:12
5562019/09/1114|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0700:53:57
5572019/09/1113|Ret at Thalawathugoda|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0700:43:22
5582019/09/11Lanka Vipassana center|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0801:10:54
5592019/09/11Lanka Vipassana center|10|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0800:56:04
5602019/09/08Ret 219|06|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:16:08
5612019/09/08Ret 219|07|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:44
5622019/09/08Ret 219|08|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:09:04
5632019/09/0568. කෙලෙස් දුරුවන් වූ සිත - Most Ven. Dhammajiva00:09:53
5642019/09/0558|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|22-08-201901:14:49
5652019/09/05Ret 219|05|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:08
5662019/09/0559|Mula Pariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|22-08-201900:48:38
5672019/09/05Ret 219|04|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:10:32
5682019/09/05#110 Slovakia|25|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:40:46
5692019/09/05#110 Slovakia|24|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:47:14
5702019/09/05#110 Slovakia|23|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:42:16
5712019/09/05#110 Slovakia|22|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:10:46
5722019/09/05#110 Slovakia|21|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:50:29
5732019/09/05#110 Slovakia|20|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:51:49
5742019/09/05#110 Slovakia|19|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:56:05
5752019/09/05#110 Slovakia|18|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:51:17
5762019/09/05#110 Slovakia|17|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:53:04
5772019/09/05#110 Slovakia|16|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:44:07
5782019/09/05#110 Slovakia|15|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:49:52
5792019/09/05#110 Slovakia|14|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:42:12
5802019/09/05#110 Slovakia|13|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:15:53
5812019/09/05#110 Slovakia|12|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:13:48
5822019/09/05#110 Slovakia|11|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:38:40
5832019/09/05#110 Slovakia|10|Dhamma Discussion (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:48:58
5842019/09/05#110 Slovakia|09|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:08:02
5852019/09/05#110 Slovakia|08|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:01:51
5862019/09/05#110 Slovakia|07|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:02:45
5872019/09/05#110 Slovakia|06|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:05:43
5882019/09/05#110 Slovakia|05|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:04:03
5892019/09/05#110 Slovakia|04|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:03:48
5902019/09/05#110 Slovakia|03|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:58:10
5912019/09/05#110 Slovakia|02|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:05:33
5922019/09/05#110 Slovakia|01|DvedhaVitakka Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:06:08
5932019/09/04Ret 219|03|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:07:14
5942019/09/04Ret 219|02|Dasuththara sutta - 85|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:06:20
5952019/09/04Ret 219|01|Dasuththara sutta - 85 Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Sep01:06:45
5962019/09/04Texas USA|07|Indriya Bhavana Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:58:46
5972019/09/04Texas USA|06|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:13:24
5982019/09/04Texas USA|05|Indriya Bhavana Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:58:57
5992019/09/04Texas USA|04|Indriya Bhavana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:00:51
6002019/09/04Texas USA|03|Indriya Bhavana Sutta Q & A (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201901:00:18
6012019/09/04Texas USA|02|Indriya Bhavana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:59:36
6022019/09/04Texas USA|01|Indriya Bhavana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201900:33:43
6032019/09/04Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|14|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0101:05:36
6042019/09/04Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|13|Dhamma Sermon|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-09-0100:57:59
6052019/09/01#114 Toronto|15|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:18:08
6062019/09/01#114 Toronto|07|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:20:17
6072019/09/01#114 Toronto|09|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:17:47
6082019/09/01#114 Toronto|14|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:19:29
6092019/09/01#114 Toronto|17|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:01:18
6102019/09/01#114 Toronto|06|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:27:14
6112019/09/01#114 Toronto|16|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:40:57
6122019/09/01#114 Toronto|05|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:19:29
6132019/09/01#114 Toronto|13|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:11:05
6142019/09/01#114 Toronto|11|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:14:57
6152019/09/01#114 Toronto|10|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:16:41
6162019/09/01#114 Toronto|12|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:41:59
6172019/09/01#114 Toronto|18|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:30:23
6182019/09/01#114 Toronto|04|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:30:30
6192019/09/01#114 Toronto|08|Dhathu Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:35:19
6202019/09/01#114 Toronto|03|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:15:07
6212019/09/01#114 Toronto|02|Dhathu Vibhanga Sutta Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:39:40
6222019/09/01#114 Toronto|01|Dhathu Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Jan01:09:42
6232019/09/01#112 New York|10|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:57:53
6242019/09/01#112 New York|09|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:07
6252019/09/01#112 New York|08|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:32:37
6262019/09/01#112 New York|07|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:22
6272019/09/01#112 New York|06|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:31:48
6282019/09/01#112 New York|05|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:00:19
6292019/09/01#112 New York|04|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:28:54
6302019/09/01#112 New York|03|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:59:56
6312019/09/01#112 New York|02|Dasuttara Sutta 10 (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May01:13:42
6322019/09/01#112 New York|01|Dasuttara Sutta 10 (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 May00:16:25
6332019/09/0139|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-3101:16:32
6342019/08/31Imaduwa|11|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|One day Retreat|2019-08-1800:58:13
6352019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:03:53
6362019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:11:40
6372019/08/31Dvithiya Dwyam Sutta|03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:01:42
6382019/08/3102|Florida|Chanki Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Apr01:18:22
6392019/08/31#14 Melbourne|10|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:39:59
6402019/08/31#14 Melbourne|09|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:46:11
6412019/08/31#14 Melbourne|08|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:48:08
6422019/08/31#14 Melbourne|07|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:43:19
6432019/08/31#14 Melbourne|06|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:52:14
6442019/08/31#14 Melbourne|05|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:46:13
6452019/08/31#14 Melbourne|04|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:51:36
6462019/08/31#14 Melbourne|03|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:52:45
6472019/08/31#14 Melbourne|02|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:50:23
6482019/08/31#14 Melbourne|01|Kaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jan00:51:14
6492019/08/31#08 Melbourne|03|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:13:01
6502019/08/31#08 Melbourne|07|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:02:52
6512019/08/31#08 Melbourne|06|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:37:51
6522019/08/31#08 Melbourne|05|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:44:15
6532019/08/31#08 Melbourne|04|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:42:06
6542019/08/31#08 Melbourne|02|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:37:46
6552019/08/31#08 Melbourne|01|Ogatharana Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:38:39
6562019/08/31#07 Keysborough|01|Samma Dhitti Sutta - Intro|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:15:20
6572019/08/31#07 Keysborough|20|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:45:28
6582019/08/31#07 Keysborough|19|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:49:37
6592019/08/31#07 Keysborough|18|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:48:14
6602019/08/31#07 Keysborough|17|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:40:27
6612019/08/31#07 Keysborough|16|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:49:16
6622019/08/31#07 Keysborough|15|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:50:14
6632019/08/31#07 Keysborough|14|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:25:57
6642019/08/31#07 Keysborough|13|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:32:59
6652019/08/31#07 Keysborough|12|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:28:06
6662019/08/31#07 Keysborough|11|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:22:09
6672019/08/31#07 Keysborough|10|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:08:46
6682019/08/31#07 Keysborough|09|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:44:44
6692019/08/31#07 Keysborough|08|Samma Dhitti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:35:13
6702019/08/31#07 Keysborough|07|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:41:03
6712019/08/31#07 Keysborough|06|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:56:31
6722019/08/31#07 Keysborough|05|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:00:13
6732019/08/31#07 Keysborough|04|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:40:11
6742019/08/31#07 Keysborough|03|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:32:02
6752019/08/31#07 Keysborough|02|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec02:13:04
6762019/08/31#07 Keysborough|01|Samma Dhitti Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Dec01:14:12
6772019/08/31Ret 218|16|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2801:05:05
6782019/08/31Ret 218|15|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2800:56:25
6792019/08/31Ret 218|14|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2701:18:17
6802019/08/31Ret 218|13|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2700:59:03
6812019/08/31Ret 218|12|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2601:05:43
6822019/08/2967. සක්මන් භාවනාවේ ආනිසංස පහ - Most Ven. Dhammajiva00:16:47
6832019/08/2711|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-07-2000:51:41
6842019/08/2710|Ret at Thalawathugoda|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-07-2000:50:11
6852019/08/2712|Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2400:57:57
6862019/08/27Ret 218|11|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2601:01:32
6872019/08/27Ret 218|10|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2501:09:16
6882019/08/27Ret 218|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2501:15:47
6892019/08/27Ret 218|08|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2301:09:12
6902019/08/27RET 108|26|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:51:42
6912019/08/27RET 108|25|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:52:47
6922019/08/27RET 108|24|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:42
6932019/08/27RET 108|23|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:41:47
6942019/08/27RET 108|22|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:04:31
6952019/08/27RET 108|21|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:01:07
6962019/08/27RET 108|20|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:46:26
6972019/08/27RET 108|19|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:53:56
6982019/08/27RET 108|18|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:03:08
6992019/08/27RET 108|17|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:58:00
7002019/08/27RET 108|16|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:09:59
7012019/08/27RET 108|15|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:01:53
7022019/08/27RET 108|14|Q & A (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct00:49:26
7032019/08/27RET 108|13|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:18:48
7042019/08/27RET 108|12|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:17:53
7052019/08/27RET 108|11|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:16:52
7062019/08/27RET 108|10|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:23:44
7072019/08/27RET 108|09|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:22:09
7082019/08/25RET 108|08|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:20:09
7092019/08/25RET 108|07|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:17:53
7102019/08/25RET 108|06|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:14:17
7112019/08/25RET 108|05|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:10:05
7122019/08/25RET 108|04|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:08:20
7132019/08/25RET 108|03|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:56
7142019/08/25RET 108|02|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:15:31
7152019/08/25RET 108|01|Maha Sakuludaayi Sutta (English)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Oct01:08:40
7162019/08/25#94 Florida|12|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:14:02
7172019/08/25#94 Florida|11|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:55:37
7182019/08/25#94 Florida|10|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:59:18
7192019/08/25#94 Florida|09|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:12:08
7202019/08/25#94 Florida|08|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:34:56
7212019/08/25#94 Florida|07|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:14:41
7222019/08/25#94 Florida|06|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:49:40
7232019/08/25#94 Florida|05|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:11:42
7242019/08/25#94 Florida|04|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:24:32
7252019/08/25#94 Florida|02|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun01:06:40
7262019/08/25#94 Florida|01|Sakunaggi Sutta (Eng) - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:23:49
7272019/08/25#94 Florida|01|Sakunaggi Sutta (Eng)|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jun00:38:40
7282019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|19|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:04:43
7292019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|18|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:12:40
7302019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|17|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:04:47
7312019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|16|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:37:02
7322019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|15|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:05:32
7332019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|14|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:30:39
7342019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|13|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:03:44
7352019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|12|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:19:44
7362019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|11|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:07:14
7372019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|10|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:06:27
7382019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|09|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:36
7392019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:14:15
7402019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:01:21
7412019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:35
7422019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:02:48
7432019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan00:58:00
7442019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:01:09
7452019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan01:03:15
7462019/08/25Upper Monastery|Karaniya Metta Sutta|01|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2007 Jan00:59:08
7472019/08/24Ret 218|07|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2301:12:09
7482019/08/24Ret 218|04|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2101:06:41
7492019/08/24Ret 218|05|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2201:07:10
7502019/08/24Ret 218|06|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2201:11:24
7512019/08/2366. ආර්යය දුක්ඛ සත්‍යය - Most Ven. Dhammajiva00:15:31
7522019/08/22Ret 218|03|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:10:22
7532019/08/22Ret 218|02|Dasuththara sutta - 84|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:09:17
7542019/08/22Ret 218|01|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-2001:17:19
7552019/08/22#02 Kanduboda|18|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:40:37
7562019/08/22#02 Kanduboda|17|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:41:48
7572019/08/22#02 Kanduboda|16|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:25:39
7582019/08/22#02 Kanduboda|15|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:13
7592019/08/22#02 Kanduboda|14|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:22:14
7602019/08/22#02 Kanduboda|13|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:21:39
7612019/08/22#02 Kanduboda|12|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:06:55
7622019/08/22#02 Kanduboda|11|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:38
7632019/08/22#02 Kanduboda|10|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:20:36
7642019/08/22#02 Kanduboda|09|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:28:07
7652019/08/22#02 Kanduboda|08|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:26:35
7662019/08/22#02 Kanduboda|07|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:02:20
7672019/08/22#02 Kanduboda|06|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:08:08
7682019/08/22#02 Kanduboda|05|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:19:36
7692019/08/22#02 Kanduboda|04|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:27:25
7702019/08/22#02 Kanduboda|03|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan01:20:32
7712019/08/22#02 Kanduboda|02|Sambojjanga - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan00:54:13
7722019/08/22#02 Kanduboda|01|Sambojjanga - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 Jan00:55:49
7732019/08/2165. අඛණ්ඩ සතියක් ගෙනදෙන වේදනාව - Most Ven. Dhammajiva00:04:49
7742019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|21|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:54:33
7752019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|20|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:08:47
7762019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|19|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:59:07
7772019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|18|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul01:06:04
7782019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|17|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:55:58
7792019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|16|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:46:02
7802019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|15|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:56:36
7812019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|14|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:45:02
7822019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|13|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:57:49
7832019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|12|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:52:34
7842019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|11|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:48
7852019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|10|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:06
7862019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|08|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:51:22
7872019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|09|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:55:32
7882019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|07|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:44:30
7892019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|06|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul01:06:42
7902019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|05|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:54:06
7912019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|03|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:52:29
7922019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|02|Suriya Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:47:43
7932019/08/18#02|Allenmathiniyaramaya|01|Suriya Sutta - Eng - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jul00:50:51
7942019/08/18#02 Ambuluvawa|07|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:43:43
7952019/08/18#02 Ambuluvawa|06|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:16:47
7962019/08/18#02 Ambuluvawa|05|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:11:34
7972019/08/18#02 Ambuluvawa|04|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:34:49
7982019/08/18#02 Ambuluvawa|03|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:10:04
7992019/08/18#02 Ambuluvawa|02|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:28:04
8002019/08/18#02 Ambuluvawa|01|Suriya Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:13:07
8012019/08/18#05 Ambuluvava|03|Thilakshana Desana - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct00:22:25
8022019/08/18#05 Ambuluvava|02|Thilakshana Desana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct01:30:18
8032019/08/18#05 Ambuluvava|01|Thilakshana Desana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Oct01:23:40
8042019/08/18#04 Ambuluwawa|03|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:33:50
8052019/08/18#04 Ambuluwawa|05|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:41:55
8062019/08/18#04 Ambuluwawa|01|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:31:03
8072019/08/18#04 Ambuluwawa|04|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:34:20
8082019/08/18#04 Ambuluwawa|02|Charantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Aug01:27:23
8092019/08/18#02 Borelesgamuwa|02|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:24:54
8102019/08/18#02 Borelesgamuwa|04|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:51:56
8112019/08/18#02 Borelesgamuwa|01|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:26:39
8122019/08/18#02 Borelesgamuwa|03|Hatthaka Alavaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 May01:30:10
8132019/08/18#03 Ambuluwawa|12|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:31:11
8142019/08/18#03 Ambuluwawa|11|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:26:43
8152019/08/18#03 Ambuluwawa|10|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:29:05
8162019/08/18#03 Ambuluwawa|09|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:49:30
8172019/08/18#03 Ambuluwawa|08|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:27:31
8182019/08/18#03 Ambuluwawa|07|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:27:22
8192019/08/18#03 Ambuluwawa|06|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:28:43
8202019/08/18#03 Ambuluwawa|05|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:30:36
8212019/08/18#03 Ambuluwawa|04|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:35:13
8222019/08/18#03 Ambuluwawa|03|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:28:59
8232019/08/18#03 Ambuluwawa|02|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:19:54
8242019/08/18#03 Ambuluwawa|01|Channa Paribbhajaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Mar01:33:40
8252019/08/18Lanka Vipassana center|08|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1101:04:56
8262019/08/18Lanka Vipassana center|07|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-08-1101:28:37
8272019/08/18#01 Paramita Center|10|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:54:04
8282019/08/18#01 Paramita Center|06|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:52:33
8292019/08/18#01 Paramita Center|05|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:44:00
8302019/08/18#01 Paramita Center|09|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:48:15
8312019/08/18#01 Paramita Center|08|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:45:20
8322019/08/18#01 Paramita Center|07|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:37:57
8332019/08/18#01 Paramita Center|04|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:40:04
8342019/08/18#01 Paramita Center|11|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:26:01
8352019/08/18#01 Paramita Center|03|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:36:16
8362019/08/18#01 Paramita Center|02|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep01:31:14
8372019/08/18#01 Paramita Center|12|Phagguna Sutta - Eng - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep00:52:41
8382019/08/18#01 Paramita Center|01|Phagguna Sutta - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Sep00:01:28
8392019/08/18#02 Ambuluwawa|08|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:47:29
8402019/08/18#02 Ambuluwawa|09|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb02:02:17
8412019/08/18#02 Ambuluwawa|14|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:56:11
8422019/08/18#02 Ambuluwawa|10|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:51:45
8432019/08/18#02 Ambuluwawa|15|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:27:05
8442019/08/18#02 Ambuluwawa|07|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:38:38
8452019/08/18#02 Ambuluwawa|06|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:31:29
8462019/08/18#02 Ambuluwawa|05|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:36:00
8472019/08/18#02 Ambuluwawa|12|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:26:04
8482019/08/18#01 Borelesegamuwa|11|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:38:35
8492019/08/18#02 Ambuluwawa|13|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:11:08
8502019/08/18#02 Ambuluwawa|11|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:17:39
8512019/08/18#02 Ambuluwawa|04|Saththattana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:38:33
8522019/08/18#02 Ambuluwawa|03|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:24:10
8532019/08/18#02 Ambuluwawa|02|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:24:45
8542019/08/18#02 Ambuluwawa|01|Saththattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:10:29
8552019/08/18#01 Borelesegamuwa|16|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:49:17
8562019/08/18#01 Borelesegamuwa|18|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:49:50
8572019/08/18#01 Borelesegamuwa|17|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:40:31
8582019/08/18#01 Borelesegamuwa|15|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:44:35
8592019/08/18#01 Borelesegamuwa|14|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:22:09
8602019/08/18#01 Borelesegamuwa|13|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:55:21
8612019/08/18#01 Borelesegamuwa|12|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:29:46
8622019/08/18#01 Borelesegamuwa|10|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:13:50
8632019/08/18#01 Borelesegamuwa|09|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:14:18
8642019/08/18#01 Borelesegamuwa|08|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:50:46
8652019/08/18#01 Borelesegamuwa|07|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:47:32
8662019/08/18#01 Borelesegamuwa|06|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:19:23
8672019/08/18#01 Borelesegamuwa|05|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:18:48
8682019/08/18#01 Borelesegamuwa|04|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:05:52
8692019/08/18#01 Borelesegamuwa|03|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:35:37
8702019/08/18#01 Borelesegamuwa|02|Upadana Parivatta Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb00:44:16
8712019/08/18#01 Borelesegamuwa|01|Upadana Parivatta Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 Feb01:05:38
8722019/08/18#02 Dekanduwala|03|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:49:54
8732019/08/18#02 Dekanduwala|01|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:20
8742019/08/18#02 Dekanduwala|04|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:44:42
8752019/08/18#02 Dekanduwala|05|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:42:25
8762019/08/18#02 Dekanduwala|09|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:31:18
8772019/08/18#02 Dekanduwala|08|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:37:40
8782019/08/18#02 Dekanduwala|07|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:36:19
8792019/08/18#02 Dekanduwala|06|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:23:27
8802019/08/18#02 Dekanduwala|02|Majjhe Sutta (Discussion) - Eng|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:27:17
8812019/08/17#01 Dekanduwala|12|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:33:19
8822019/08/17#01 Dekanduwala|24|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:09:23
8832019/08/17#01 Dekanduwala|28|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:21:07
8842019/08/17#01 Dekanduwala|27|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:29:59
8852019/08/17#01 Dekanduwala|26|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:45:05
8862019/08/17#01 Dekanduwala|25|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:09:55
8872019/08/17#01 Dekanduwala|23|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:34:16
8882019/08/17#01 Dekanduwala|22|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:13:51
8892019/08/17#01 Dekanduwala|21|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:48
8902019/08/17#01 Dekanduwala|20|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:30:14
8912019/08/17#01 Dekanduwala|19|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:23:06
8922019/08/17#01 Dekanduwala|18|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:19:58
8932019/08/17#01 Dekanduwala|17|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:57:34
8942019/08/17#01 Dekanduwala|16|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:15:46
8952019/08/17#01 Dekanduwala|15|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:35
8962019/08/17#01 Dekanduwala|14|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:24
8972019/08/17#01 Dekanduwala|13|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:04:09
8982019/08/17#01 Dekanduwala|11|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:11:48
8992019/08/17#01 Dekanduwala|10|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:45
9002019/08/17#01 Dekanduwala|09|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:14:49
9012019/08/17#01 Dekanduwala|08|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:38:22
9022019/08/17#01 Dekanduwala|07|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:02:48
9032019/08/17#01 Dekanduwala|06|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:10:06
9042019/08/17#01 Dekanduwala|05|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:48:48
9052019/08/17#01 Dekanduwala|04|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:04:41
9062019/08/17#01 Dekanduwala|03|Majjhe Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep00:39:15
9072019/08/17#01 Dekanduwala|02|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:08:52
9082019/08/17#01 Dekanduwala|01|Majjhe Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Sep01:16:17
9092019/08/17#03 Kanduboda|17|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:59:42
9102019/08/17#03 Kanduboda|16|Nathakarana Sutta - discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:42:17
9112019/08/17#03 Kanduboda|15|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:33:38
9122019/08/17#03 Kanduboda|14|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:33:33
9132019/08/17#03 Kanduboda|13|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:44:15
9142019/08/17#03 Kanduboda|12|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:55:33
9152019/08/17#03 Kanduboda|11|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:44:15
9162019/08/17#03 Kanduboda|10|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:30:05
9172019/08/17#03 Kanduboda|09|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:12:57
9182019/08/17#03 Kanduboda|08|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:41:05
9192019/08/17#03 Kanduboda|07|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:39:07
9202019/08/17#03 Kanduboda|06|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:47:54
9212019/08/17#03 Kanduboda|05|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:15:30
9222019/08/17#03 Kanduboda|04|Nathakarana Sutta - Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:10:09
9232019/08/17#03 Kanduboda|03|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:52:11
9242019/08/17#03 Kanduboda|02|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug01:00:00
9252019/08/17#03 Kanduboda|01|Nathakarana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Aug00:36:30
9262019/08/1764. මම දිය වී යාම - Most Ven. Dhammajiva00:32:22
9272019/08/17#02 Damrivi|25|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:00:20
9282019/08/17#02 Damrivi|24|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:16:31
9292019/08/17#02 Damrivi|23|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:01:38
9302019/08/17#02 Damrivi|22|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:58:43
9312019/08/17#02 Damrivi|21|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:29:57
9322019/08/17#02 Damrivi|20|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:59:56
9332019/08/17#02 Damrivi|19|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:54:57
9342019/08/17#02 Damrivi|18|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:19:05
9352019/08/17#02 Damrivi|17|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:15:01
9362019/08/17#02 Damrivi|16|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:00:49
9372019/08/17#02 Damrivi|15|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:28:30
9382019/08/17#02 Damrivi|14|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:16:14
9392019/08/17#02 Damrivi|13|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:59:49
9402019/08/17#02 Damrivi|12|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:24:33
9412019/08/17#02 Damrivi|11|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:00:53
9422019/08/17#02 Damrivi|10|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:46:50
9432019/08/17#02 Damrivi|09|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:11:56
9442019/08/17#02 Damrivi|08|Anantha Lakhana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan00:36:44
9452019/08/17#02 Damrivi|07|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:34:04
9462019/08/17#02 Damrivi|06|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:27:29
9472019/08/17#02 Damrivi|05|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:33:09
9482019/08/17#02 Damrivi|04|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:41:30
9492019/08/17#02 Damrivi|03|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:39:23
9502019/08/17#02 Damrivi|02|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan02:50:14
9512019/08/17#02 Damrivi|01|Anantha Lakhana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2009 Jan01:15:04
9522019/08/15#97|08|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:37:05
9532019/08/15#97|03|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:45:23
9542019/08/15#97|07|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:33:02
9552019/08/15#97|02|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:45:06
9562019/08/15#97|06|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:35:00
9572019/08/15#97|05|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:36:50
9582019/08/15#97|09|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:19:36
9592019/08/15#97|04|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:31:47
9602019/08/15#97|01|New Jersey|Madhu Piṇḍika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:20:36
9612019/08/15#82|03|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June01:38:29
9622019/08/15#82|02|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June01:17:08
9632019/08/15#82|01|Connecticut|Chethana Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June00:59:51
9642019/08/15#82|04|Connecticut|Sati Pasala|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 June00:35:47
9652019/08/15#81|16|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:00:11
9662019/08/15#81|15|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:56:52
9672019/08/15#81|14|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:50
9682019/08/15#81|13|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:52:57
9692019/08/15#81|12|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:00:20
9702019/08/15#81|11|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:59:51
9712019/08/15#81|10|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:06
9722019/08/15#81|09|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:54:25
9732019/08/15#81|08|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:58:30
9742019/08/15#81|07|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:41:48
9752019/08/15#81|06|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:59:50
9762019/08/15#81|05|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:57:55
9772019/08/15#81|04|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:56:15
9782019/08/15#81|03|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:57:15
9792019/08/15#81|02|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06 - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May01:04:39
9802019/08/15#81|01|New York|Dasuttara Sutta (Eng) 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 May00:55:58
9812019/08/15#71|07|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:39:09
9822019/08/15#71|09|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:24:41
9832019/08/15#71|12|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:33:37
9842019/08/15#71|13|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:16:04
9852019/08/15#71|14|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:37:57
9862019/08/15#71|11|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:19:46
9872019/08/15#71|10|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:51:33
9882019/08/15#71|04|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:35:34
9892019/08/15#71|08|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:59:47
9902019/08/15#71|06|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:07:37
9912019/08/15#71|05|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:00:58
9922019/08/15#71|03|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul01:02:42
9932019/08/15#71|02|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:02:37
9942019/08/15#71|01|Berlin|Patichcha Samuppada Vibhanga Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2010 Jul00:39:41
9952019/08/15#70|05|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:41:44
9962019/08/15#70|07|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:40:51
9972019/08/15#70|03|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:40:31
9982019/08/15#70|06|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:27:07
9992019/08/15#70|08|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:04:18
10002019/08/15#70|04|UK|Chula Sunnatha Sutta - Q & A|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 June00:14:22
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 6 7 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 6010)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.