උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16Ret 215|08|Dasuththara sutta - 82|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July01:05:31
22019/07/16Ret 215|07|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July00:55:51
32019/07/16Ret 215|06|Dasuththara sutta - 82|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July01:07:58
42019/07/16Ret 215|05|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July00:54:52
52019/07/16Ret 215|04|Dasuththara sutta - 82|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July01:10:51
62019/07/16Ret 215|03|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July01:00:59
72019/07/16Ret 215|02|Dasuththara sutta - 82|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July01:05:56
82019/07/16Ret 215|01|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 July00:29:50
92019/07/12අවශ්‍යතාවයට ජීවත් වන්න - Most Ven. Dhammajiva00:14:26
102019/07/1156|Nibbana Sermon 10 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-07-0901:13:21
112019/07/1153|Mūla Pariyāya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|11-07-201901:11:48
122019/07/05කිසිවක් නොකර සිටීම - Most Ven. Dhammajiva00:47:23
132019/07/04විභව තණ්හා අදුනා ගන්නේ කෙසේද ?- Ven. Dhammajiva00:14:43
142019/06/29ගොජය - Ven. Dhammajiva00:05:20
152019/06/29සරළ, ඍජු දේ සැප දේ - Ven. Dhammajiva00:09:14
162019/06/29තමාට ඇති කැමැත්ත - Ven. Dhammajiva00:05:00
172019/06/29ශුන්‍යතා දර්ශනය - Ven. Dhammajiva00:11:18
182019/06/29කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා - Ven. Dhammajiva00:18:36
192019/06/23වර්තමාන මොහොතේ සිත පැවැත්වීම - Ven. Dhammajiva00:10:36
202019/06/23සතිය කෙලෙසිය නොහැක - Ven. Dhammajiva00:06:16
212019/06/23වෙනස්වන සතිය - Ven. Dhammajiva00:03:47
222019/06/23වර්තමාන ලංකාවේ ඇති පටලැවිල්ල - Ven. Dhammajiva00:28:18
232019/06/20වේදනා, සංඥා, සංස්කාර චරිත00:05:13
242019/06/20ආදර්ශ චරිත - Ven. Dhammajiva00:02:51
252019/06/20විවේකයට කැමති වීම - Ven. Dhammajiva00:08:27
262019/06/20ශුන්‍යතාවය - Ven. Dhammajiva00:06:50
272019/06/20ගෞතම බුද්ධ සාසනයෙන් ප්‍රයෝජන ගනිමු - Ven. Dhammajiva00:04:45
282019/06/20ධම්මානුපස්සනාව - Ven. Dhammajiva00:16:48
292019/06/18මග්ගා මග්ග ඥාණ දස්සන විශුද්දිය - Ven. Dhammajiva00:12:02
302019/06/18ලොක්කන් වීමේ ඵල විපාක - Ven. Dhammajiva00:14:56
312019/06/18ආර්‍යය තුෂ්නිම්භුතභාවය - Ven. Dhammajiva00:08:46
322019/06/18ඇතුලත කථාව - Ven. Dhammajiva00:11:48
332019/06/18සක්කාය දිට්ඨිය - Ven. Dhammajiva00:10:14
342019/06/18කම්පන චංචල ප්‍රකට වීම - Ven. Dhammajiva00:12:13
352019/06/18හරි ගිය දෙය ගුරුවරයාට පැවසීම - Ven. Dhammajiva00:04:47
362019/06/18කය ගිලිහීම - Ven. Dhammajiva00:08:21
372019/06/18අත්වැරදීම් - Ven. Dhammajiva00:04:16
382019/06/18ලාභ සත්කාර - Ven. Dhammajiva00:11:58
392019/06/18සීලබ්බත උපාදානය - Ven. Dhammajiva00:12:32
402019/06/15මස් මාංශ අනුභවය - Ven. Dhammajiva00:11:18
412019/06/15දුක්ඛ සත්‍යය - Ven. Dhammajiva00:10:13
422019/06/15සිදුවීම් දෙස සිහියෙන් බලා සිටීම - Ven. Dhammajiva00:14:31
432019/06/15කම්පන වේගය - Ven. Dhammajiva00:09:52
442019/06/15සිතිවිලි අතරින් - Ven. Dhammajiva00:15:54
452019/06/15ආත්මවාදය සහ අනාත්මවාදය - Ven. Dhammajiva00:12:08
462019/06/15දිට්ඨි උපාදානය - Ven. Dhammajiva00:11:38
472019/06/15ජාති, ජරා, මරණ - Ven. Dhammajiva00:12:09
482019/06/14නිත්‍යය සංඥාවට ඉඩ නොදෙන්න - Ven. Dhammajiva00:10:11
492019/06/14පණ්ඩිතාරාමය - Ven. Dhammajiva00:05:10
502019/06/13විවේකය ලද විට - Ven. Dhammajiva00:09:25
512019/06/10කෙලෙස් නින්ද - Ven. Dhammajiva00:08:01
522019/06/09සන්තුට්ටිය - Ven. Dhammajiva00:11:03
532019/06/09ත්‍රිපිටකය - Ven. Dhammajiva00:08:34
542019/06/09නිවනේ පළමු දොර - Ven. Dhammajiva00:14:00
552019/06/09සතර සෘදිපාද 1 - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)01:16:26
562019/06/09සතර සෘදිපාද 1 QnA - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)02:03:50
572019/06/09සතර සෘදිපාද 2 - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)01:17:35
582019/06/09ආධුනික මනස - Ven. Dhammajiva00:10:36
592019/06/09සතර සෘදිපාද 2 QnA- අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)02:22:26
602019/06/09පශ්තාත්තාපය - - Ven. Dhammajiva00:09:41
612019/06/08සතර සෘදිපාද 3- අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)01:13:23
622019/06/08සතර සෘදිපාද 3 QnA - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)02:07:28
632019/06/08සතර සෘදිපාද 4 - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)01:29:55
642019/06/08සතර සෘදිපාද 4 QnA - අතිපූජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමිපාණන් (Jan. 2016)02:10:11
652019/06/05London Buddhist Vihara|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-May01:12:20
662019/06/05London Buddhist Vihara|Mettha Sermons|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-May00:52:42
672019/06/0326. Chanting 3 - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:00:18
682019/06/0325. Chanting 2 - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:01:08
692019/06/0324. Chanting 1 - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:01:03
702019/06/0316. Uddacca Kukkucca Neewaranaya - (2007-01-03) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:34:32
712019/06/0313. Dhammanupassana 1 - (2006-12-27) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:32:55
722019/06/0308. Marananussatiya - (2006-12-11) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:15:57
732019/06/0307. Datu Manasikara Pabbaya - (2006-12-08) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:18:11
742019/06/0306. Patikkula Pabbaya - (2006-11-24) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:22:43
752019/06/0323. Ariyasacca Pabbaya - (2007-01-22) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:56:51
762019/06/0322. Bojjanga Pabbaya 2 - (2007-01-19) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:12:24
772019/06/0321. Bojjanga Pabbaya 1 - (2007-01-18) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:20:47
782019/06/0320. Panca Upadanaskanda - (2007-01-10) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:52:35
792019/06/0318. Wedana Skandaya - (2007-01-08) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:47:06
802019/06/0317. Upadana Skandaya - (2007-01-05) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:27:27
812019/06/0315. Thinamidda Niwarana Pabba - (2007-01-01) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:22:52
822019/06/0314. Neewarana Pabba - (2006-12-29) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:26:10
832019/06/0312. Cittanupassana 2 - (2006-12-25) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:51:01
842019/06/0311. Cittanupassana 1 - (2006-12-24) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:32:59
852019/06/0310. Wedanussathi 2 - (2006-12-18) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:30:13
862019/06/0309. Wedanussathiya 1 Adukkama Suka- (2006-12-15) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:29:21
872019/06/0305. Sampajanna Pabbaya Part 1 - (2006-11-20) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:20:47
882019/06/0204. Sampajanna Pabbaya Part 1 - (2006-11-17) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:25:17
892019/06/0203. Kayagatha Sathi Anapana Desana - (2006-11-10) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:35:22
902019/06/0202. Atapi Viriya Pabbaya - (2006-11-03) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:18:40
912019/06/0201. Introduction - (2006-10-27) - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero01:26:28
922019/06/0200. Introduction to the CD - Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero00:01:44
932019/06/022018 06 05 Nibbana Sermon 01 Discussion 0601:03:25
942019/06/012018 05 22 Nibbana Sermon 01 Discussion 0501:04:36
952019/06/01කල හැකි බව - Ven. Dhammajiva00:10:46
962019/06/01වංචනික ධර්ම - Ven. Dhammajiva00:08:15
972019/06/01භාවනාව බහුලීකුත කිරීම - Ven. Dhammajiva00:06:21
982019/06/01රහතන් වහන්සේ - Ven. Dhammajiva00:11:05
992019/06/01උත්කෘෂ්ඨම කුසලය - Ven. Dhammajiva00:10:30
1002019/06/01සීලබ්බත උපාදානය - Ven. Dhammajiva00:12:57
1012019/06/012018 05 15 Nibbana Sermon 01 Discussion 0401:12:06
1022019/06/012018 05 08 Nibbana Sermon 01 Discussion 0301:05:55
1032019/05/312018 05 01 Nibbana Sermon 01 Discussion 0201:03:11
1042019/05/312018 04 24 Nibbana Sermon 01 Discussion 0101:03:07
1052019/05/28විදර්ශනා උපක්ලේශ - Ven Dhammajiva00:15:42
1062019/05/28ආධ්‍යාත්මයක් නැති ජීවිත - Ven Dhammajiva00:13:51
1072019/05/27Experience in Walking Meditation - Ven Dhammajiva00:07:05
1082019/05/26Basic Instructions in Sitting Meditation - Ven Dhammajiva00:19:05
1092019/05/26Basic Instructions in Walking Meditation00:19:05
1102019/05/25How to be Mindful in Day to Day Activities?00:07:17
1112019/05/18Ven Udaeriyagama Dhammajeewa Thero_භික්ඛුණිපස්ස සුත්‍රය01:01:51
1122019/05/11Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero ආනා පාන සති භාවනාවට සහ සක්මන් භාවනාවට කමටහන්00:46:04
1132019/05/11මම ගෙවෙන තැන අතිපූජ් ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි00:42:45
1142019/05/11සතිය Sathiya Most Ven Udairiyagama Dhammajiwa Thero00:50:52
1152019/04/2608|Ret 207|Dasuththara sutta - 81|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:03:44
1162019/04/2606|Ret 207|Dasuththara sutta - 81|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:11:39
1172019/04/2607|Ret 207|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:43:59
1182019/04/2502|Ret 207|Dasuththara sutta - 81|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:06:39
1192019/04/2504|Ret 207|Dasuththara sutta - 81|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:09:08
1202019/04/2501|Ret 207|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:12:34
1212019/04/2503|Ret 207|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:59:08
1222019/04/2505|Ret 207|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:50:25
1232019/04/2552|Mūla Pariyāya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|25-04-201901:37:05
1242019/04/2345|Nibbana Sermon 08 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-2300:59:31
1252019/04/15Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0700:58:16
1262019/04/15Wariyapola Sri Sumangala Piriwena|Satipatthana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0700:57:35
1272019/04/1527|Sangiti Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-1401:40:49
1282019/04/1502|One day Retreat at Subodharamaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0600:53:23
1292019/04/1501|One day Retreat at Subodharamaya|Apannaka Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0600:52:59
1302019/04/13107|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:41
1312019/04/13106|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:58
1322019/04/13105|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:46
1332019/04/13104|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:38
1342019/04/13103|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:35
1352019/04/13102|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:35
1362019/04/13101|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:29
1372019/04/13100|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:03
1382019/04/1399|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:30
1392019/04/1398|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:45:26
1402019/04/1397|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:39
1412019/04/1396|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:26
1422019/04/1395|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:14
1432019/04/1394|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:00
1442019/04/1393|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:37
1452019/04/1392|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:46
1462019/04/1391|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:29
1472019/04/1390|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:12
1482019/04/1389|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:35
1492019/04/1388|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:24
1502019/04/1387|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:20
1512019/04/1386|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:16
1522019/04/1385|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:57
1532019/04/1384|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:44
1542019/04/1383|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:14
1552019/04/1382|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:22
1562019/04/1381|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:18
1572019/04/1278|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:18
1582019/04/1280|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:03
1592019/04/1276|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:26
1602019/04/1275|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:17
1612019/04/1279|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:26
1622019/04/1274|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:57:35
1632019/04/1273|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:52
1642019/04/1277|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:53:31
1652019/04/1272|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:42
1662019/04/1271|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:20
1672019/04/1270|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:00
1682019/04/1269|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:08
1692019/04/1268|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:27
1702019/04/1267|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:20
1712019/04/1266|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:03:04
1722019/04/1265|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:06
1732019/04/1264|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:37
1742019/04/1263|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:37
1752019/04/1262|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:07
1762019/04/1261|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:57
1772019/04/1260|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:00
1782019/04/1259|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:33
1792019/04/1258|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:17
1802019/04/1257|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:09
1812019/04/1256|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:41
1822019/04/1255|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:56
1832019/04/1254|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:25
1842019/04/1252|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:07:51
1852019/04/1251|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:12:24
1862019/04/1208|Ret 206|Dasuththara sutta - 80|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:59:22
1872019/04/1206|Ret 206|Dasuththara sutta - 80|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:58:53
1882019/04/1207|Ret 206|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:43:44
1892019/04/1150|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:11:39
1902019/04/1145|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:36
1912019/04/1142|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:01
1922019/04/1141|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:31
1932019/04/1149|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:08:31
1942019/04/1147|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:05
1952019/04/1146|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:49
1962019/04/1148|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:10
1972019/04/1144|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:11
1982019/04/1143|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:37
1992019/04/1140|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:04:05
2002019/04/1139|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:42
2012019/04/1128|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:37
2022019/04/1136|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:06
2032019/04/1135|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:55
2042019/04/1133|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:59
2052019/04/1134|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:54
2062019/04/1130|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:56
2072019/04/1121|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:33
2082019/04/1138|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:52:49
2092019/04/1127|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:44
2102019/04/1122|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:10
2112019/04/1124|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:57
2122019/04/1126|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:53:04
2132019/04/1125|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:49
2142019/04/1129|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:49:28
2152019/04/1123|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:53:39
2162019/04/1113|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:02
2172019/04/1120|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:52:51
2182019/04/1118|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:18
2192019/04/1117|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:36
2202019/04/1115|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:57:29
2212019/04/1114|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:08
2222019/04/1112|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:43
2232019/04/1111|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:24
2242019/04/1110|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:09
2252019/04/1109|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:53:45
2262019/04/1103|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:06
2272019/04/1108|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:57:42
2282019/04/1107|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:34
2292019/04/1106|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:57:24
2302019/04/1105|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:29
2312019/04/1104|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:54:37
2322019/04/1101.2|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:53:08
2332019/04/1102|Maha Sathi Pattana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:59
2342019/04/1101.1|Maha Sathi Pattana Sutta - Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:02:12
2352019/04/1121|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:54:58
2362019/04/1120|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:11
2372019/04/1119|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:57:49
2382019/04/1118|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:40
2392019/04/1117|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:19
2402019/04/1116|Girimananda Sutta - Anapana Sathi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:14
2412019/04/1115|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:07
2422019/04/1114|Girimananda Sutta - Anapana Sathi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:55:29
2432019/04/1113|Girimananda Sutta - Anichcha Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:57
2442019/04/1112|Girimananda Sutta - Niroda Sagna 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:56:26
2452019/04/1111|Girimananda Sutta - Niroda Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:59:28
2462019/04/1110|Girimananda Sutta - Viraga Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:58:16
2472019/04/1109|Girimananda Sutta - Pahana Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:25
2482019/04/1108|Girimananda Sutta - Adinawa Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:25
2492019/04/1107|Girimananda Sutta - Asuba Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:02:16
2502019/04/1106|Girimananda Sutta - Anaththa Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:15
2512019/04/1105|Girimananda Sutta - Anaththa Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:16
2522019/04/1104|Girimananda Sutta - Anaththa Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:55
2532019/04/1103|Girimananda Sutta - Anichcha Sagna|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:00:41
2542019/04/1102|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200601:01:18
2552019/04/1101|Girimananda Sutta - Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|200600:01:45
2562019/04/1151|Mūla Pariyāya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|11-04-201901:05:09
2572019/04/1104|Ret 206|Dasuththara sutta - 80|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:11:33
2582019/04/1105|Ret 206|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:00:23
2592019/04/1002|Ret 206|Dasuththara sutta - 80|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr01:10:07
2602019/04/1003|Ret 206|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:53:40
2612019/04/1001|Ret 206|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Apr00:25:52
2622019/04/0807|3rd Ret at Thalawathugoda|Deeghanakha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0701:02:27
2632019/04/0806|3rd Ret at Thalawathugoda|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0700:55:22
2642019/04/0734|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:29:52
2652019/04/0740|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:23:15
2662019/04/0735|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:30:04
2672019/04/0731|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:22:55
2682019/04/0741|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:11:17
2692019/04/0733|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:14:27
2702019/04/0736|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:18:58
2712019/04/0739|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:08:57
2722019/04/0738|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:01:04
2732019/04/0732|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:15:20
2742019/04/0737|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:04:29
2752019/04/0723|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:37:40
2762019/04/0725|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:15:05
2772019/04/0728|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:13:18
2782019/04/0726|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:00:09
2792019/04/0721|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:05:47
2802019/04/0724|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:02:22
2812019/04/0722|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:00:24
2822019/04/0730|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:56:12
2832019/04/0727|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:05:36
2842019/04/0729|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:55:02
2852019/04/0720|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:25:46
2862019/04/0719|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:58:15
2872019/04/0718|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:02:52
2882019/04/0717|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:18:42
2892019/04/0716|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:03:23
2902019/04/0715|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:27:01
2912019/04/0714|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:15:21
2922019/04/0713|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:17:00
2932019/04/0712|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:20:35
2942019/04/0711|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:29:29
2952019/04/0709|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:53:20
2962019/04/0706|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:47:39
2972019/04/0703|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:32:06
2982019/04/0702|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:31:10
2992019/04/0705|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:26:04
3002019/04/0704|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:16:49
3012019/04/0710|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:00:08
3022019/04/0701|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:02:22
3032019/04/0707|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:03:35
3042019/04/0708|KhaggaVisana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:01:39
3052019/04/0720|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:32:57
3062019/04/0718|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:15:57
3072019/04/0721|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:10:02
3082019/04/0719|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:18:10
3092019/04/0617|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:27:56
3102019/04/0616|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:28:35
3112019/04/0611|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:15:57
3122019/04/0615|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:08:43
3132019/04/064|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:38:27
3142019/04/063|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:06:55
3152019/04/065|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:38:43
3162019/04/066|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:21:23
3172019/04/067|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:26:29
3182019/04/0610|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:26:10
3192019/04/062|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:11:07
3202019/04/069|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:07:45
3212019/04/068|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201101:05:09
3222019/04/061|Mulapariyaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201100:01:49
3232019/04/0613|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:08:44
3242019/04/0610|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:43:39
3252019/04/0609|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:23:24
3262019/04/0617|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:14:59
3272019/04/0615|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:06:02
3282019/04/0616|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:03:46
3292019/04/0612|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:07:09
3302019/04/0614|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:04:23
3312019/04/0611|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:01:41
3322019/04/0604|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:36:58
3332019/04/0607|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:38:01
3342019/04/0605|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:31:37
3352019/04/0602|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:25:59
3362019/04/0603|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:23:08
3372019/04/0606|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:20:29
3382019/04/0608|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201301:07:28
3392019/04/0601|Chula Vedalla Sutta -1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-201300:02:41
3402019/04/0617|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:08:08
3412019/04/0616|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:08:18
3422019/04/0615|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:03:40
3432019/04/0612|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:06:23
3442019/04/0611|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:00:17
3452019/04/0613|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:11:47
3462019/04/0614|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:03:01
3472019/04/0604|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:37:17
3482019/04/0608|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:17:02
3492019/04/0610|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:09:30
3502019/04/0607|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:08:13
3512019/04/0606|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:08:48
3522019/04/0609|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:01:14
3532019/04/0605|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:06:06
3542019/04/0603|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:02:59
3552019/04/0602|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:01:24
3562019/04/0601|Chula Vedalla Sutta -2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:01:59
3572019/04/0616|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:27:12
3582019/04/0615|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:28:01
3592019/04/0617|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:08:42
3602019/04/0618|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:05:39
3612019/04/0613|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:17:34
3622019/04/0612|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:15:55
3632019/04/0611|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:09:00
3642019/04/0614|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:58:21
3652019/04/0610|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:37:14
3662019/04/0609|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:58:13
3672019/04/0608|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:05:20
3682019/04/0607|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:03:27
3692019/04/0606|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:06:34
3702019/04/0605|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:12:51
3712019/04/0604|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:48:51
3722019/04/0603|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:15:07
3732019/04/0602|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov01:05:50
3742019/04/0601|Chula Vedalla Sutta -3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011-2013 Nov00:02:10
3752019/04/0604|Lakkana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Nov01:17:56
3762019/04/0603|Lakkana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Nov01:24:33
3772019/04/0602|Lakkana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Nov01:17:52
3782019/04/0601|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2012 Nov00:55:31
3792019/04/0630|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:29:03
3802019/04/0629|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:05:18
3812019/04/0628|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:03:07
3822019/04/0627|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:22:19
3832019/04/0626|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:06:13
3842019/04/0625|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:13:24
3852019/04/0624|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:10:16
3862019/04/0623|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:30:55
3872019/04/0622|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:17:04
3882019/04/0621|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:24:32
3892019/04/0620|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:27:14
3902019/04/0614|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:27:46
3912019/04/0618|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:02:11
3922019/04/0616|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:19:14
3932019/04/0619|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:25:41
3942019/04/0613|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:27:49
3952019/04/0612|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:32:45
3962019/04/0617|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:21:10
3972019/04/0611|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:03:06
3982019/04/0610|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:33:41
3992019/04/0609|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:20:57
4002019/04/0608|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:17:22
4012019/04/0607|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:11:05
4022019/04/0606|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:10:53
4032019/04/0605|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:11:08
4042019/04/0604|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:06:38
4052019/04/0603|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:34:28
4062019/04/0602|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:05:06
4072019/04/0601|Pottapada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 - 201401:10:22
4082019/04/0518|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:03:21
4092019/04/0517|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201300:20:10
4102019/04/0508|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:21:27
4112019/04/0516|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201300:50:28
4122019/04/0515|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:03:42
4132019/04/0514|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:13:46
4142019/04/0513|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201300:57:48
4152019/04/0512|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:02:16
4162019/04/0504|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:56:50
4172019/04/0511|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201300:49:47
4182019/04/0510|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:18:25
4192019/04/0509|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:10:26
4202019/04/0507|Ret at Allen Mathini Aramaya|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201300:47:29
4212019/04/0506|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:06:54
4222019/04/0505|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:44:28
4232019/04/0503|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:16:22
4242019/04/0502|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:40:46
4252019/04/0501|Ret at Allen Mathini Aramaya|KayagathaSathi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|201301:41:09
4262019/04/0514|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:22:37
4272019/04/0513|#37 Melbourne|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:10:18
4282019/04/0512|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:14:15
4292019/04/0511|#37 Melbourne|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan02:04:09
4302019/04/0510|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:17:49
4312019/04/0509|#37 Melbourne|Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:26:30
4322019/04/0508|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:15:59
4332019/04/0507|#37 Melbourne|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:36:26
4342019/04/0506|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:19:37
4352019/04/0505|#37 Melbourne|Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan00:42:56
4362019/04/0504|#37 Melbourne|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:21:19
4372019/04/0503|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:08:37
4382019/04/0502|#37 Melbourne|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:30:49
4392019/04/0501|#37 Melbourne|Maha nidana Sutta 2|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan00:02:51
4402019/04/0511|#38 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan02:16:09
4412019/04/0509|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:19:48
4422019/04/0510|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:24:52
4432019/04/0507|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:22:43
4442019/04/0503|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:26:58
4452019/04/0512|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:22:06
4462019/04/0506|#38 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:38:03
4472019/04/0513|#38 Brisbane|Dhamma Discussion English for Youth|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:34:59
4482019/04/0508|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:25:14
4492019/04/0505|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:20:41
4502019/04/0504|#38 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:01:34
4512019/04/0502|#38 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:06:08
4522019/04/0501|#38 Brisbane|Maha nidana Sutta 3|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan00:02:25
4532019/04/0516|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:22:57
4542019/04/0515|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:58:54
4552019/04/0514|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:35:16
4562019/04/0513|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:58:59
4572019/04/0512|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:23:01
4582019/04/0511|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:39:48
4592019/04/0510|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:25:53
4602019/04/0509|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb02:02:30
4612019/04/0508|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:18:36
4622019/04/0507|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb02:16:09
4632019/04/0506|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:17:40
4642019/04/0505|#39 Sydney|Dhamma Discussion - English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:38:33
4652019/04/0504|#39 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:26:26
4662019/04/0503|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb01:14:13
4672019/04/0502|#39 Sydney|Inaguration of the retreat|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb00:13:16
4682019/04/0501|#39 Sydney|Maha nidana Sutta 4|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Feb00:01:52
4692019/04/0502|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:09:38
4702019/04/0504|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:10:25
4712019/04/0506|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:19:26
4722019/04/0508|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:06:45
4732019/04/0510|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:22:36
4742019/04/0512|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:10:31
4752019/04/0514|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:19:05
4762019/04/0516|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:14:48
4772019/04/0517|#44 Toronto|Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:15:24
4782019/04/0519|#44 Toronto|Dhamma Talk - Asivisopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:11:36
4792019/04/0518|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:31:14
4802019/04/0515|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:44:33
4812019/04/0513|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:22:58
4822019/04/0511|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:19:16
4832019/04/0509|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:37:16
4842019/04/0507|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:52:56
4852019/04/0505|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:36:09
4862019/04/0503|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:37:32
4872019/04/0501|#44 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:18:28
4882019/04/0510|#45 Vancouver |Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:21:27
4892019/04/0508|#45 Vancouver |Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:24:53
4902019/04/0506|#45 Vancouver |Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:16:46
4912019/04/0504|#45 Vancouver |Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:20:48
4922019/04/0502|#45 Vancouver |Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:19:34
4932019/04/0509|#45 Vancouver |Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug02:04:52
4942019/04/0507|#45 Vancouver |Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:36:44
4952019/04/0505|#45 Vancouver |Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:38:32
4962019/04/0503|#45 Vancouver |Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:45:33
4972019/04/0501|#45 Vancouver |Dhamma discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Aug01:16:22
4982019/04/0314|#46 Melbourne |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:25:36
4992019/04/0313|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:21:13
5002019/04/0310|#46 Melbourne |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:35:10
5012019/04/0318|#46 Melbourne |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:22:45
5022019/04/0317|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:17:31
5032019/04/0316|#46 Melbourne |Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:17:53
5042019/04/0315|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:14:16
5052019/04/0312|#46 Melbourne |Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:33:34
5062019/04/0311|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:15:41
5072019/04/0309|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:18:25
5082019/04/0308|#46 Melbourne |Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:31:01
5092019/04/0307|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:11:40
5102019/04/0306|#46 Melbourne |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:22:48
5112019/04/0305|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:10:47
5122019/04/0304|#46 Melbourne |Group Kamatahan|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:28:38
5132019/04/0303|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:06:29
5142019/04/0302|#46 Melbourne |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:20:56
5152019/04/0301|#46 Melbourne |Ganaka Moggallana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:06:15
5162019/04/0308|#48 Adelaide |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:00:23
5172019/04/0307|#48 Adelaide |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:01:18
5182019/04/0303|#48 Adelaide |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:40:50
5192019/04/0302|#48 Adelaide |Duthiya Kala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:31:56
5202019/04/0306|#48 Adelaide |Duthiya Kala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:33:30
5212019/04/0305|#48 Adelaide |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:47:09
5222019/04/0301|#48 Adelaide |Duthiya Kala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:24:14
5232019/04/0304|#48 Adelaide |Duthiya Kala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:21:19
5242019/04/0317|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:47:37
5252019/04/0313|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:15:27
5262019/04/0310|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:16:11
5272019/04/0315|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:45:02
5282019/04/0312|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:19:37
5292019/04/0314|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:20:14
5302019/04/0318|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:26:02
5312019/04/0316|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:16:15
5322019/04/0311|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan00:58:33
5332019/04/0309|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:06:56
5342019/04/0308|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:20:37
5352019/04/0307|#49 Brisbane |Dhamma Talk on Appamada|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:34:24
5362019/04/0306|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:30:33
5372019/04/0305|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:03:42
5382019/04/0304|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:24:27
5392019/04/0303|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:47:34
5402019/04/0302|#49 Brisbane |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:27:15
5412019/04/0301|#49 Brisbane |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:49:33
5422019/04/0318|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:05:52
5432019/04/0317|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:30:56
5442019/04/0316|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:56:39
5452019/04/0315|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:17:21
5462019/04/0314|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:14:27
5472019/04/0313|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:20:53
5482019/04/0312|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:08:17
5492019/04/0311|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:21:30
5502019/04/0310|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:26:29
5512019/04/0309|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:26:57
5522019/04/0308|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:55:12
5532019/04/0307|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:18:40
5542019/04/0306|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan02:04:54
5552019/04/0305|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:27:08
5562019/04/0304|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:52:47
5572019/04/0303|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:27:28
5582019/04/0302|#50 Sydney |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:29:12
5592019/04/0301|#50 Sydney |Wammika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jan01:30:37
5602019/04/0323|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:15:41
5612019/04/0322|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:41:21
5622019/04/0321|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:13:57
5632019/04/0320|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:13:21
5642019/04/0319|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:21:55
5652019/04/0318|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:24:38
5662019/04/0317|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:22:43
5672019/04/0316|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:50:16
5682019/04/0315|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:06:21
5692019/04/0314|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:41:27
5702019/04/0313|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:20:36
5712019/04/0312|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:05:05
5722019/04/0311|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:16:41
5732019/04/0310|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:19:32
5742019/04/0309|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:15:57
5752019/04/0308|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:32:09
5762019/04/0307|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:04:05
5772019/04/0306|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:00:40
5782019/04/0305|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:20:29
5792019/04/0304|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:58:34
5802019/04/0303|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:08:04
5812019/04/0302|#52 Bromley |Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:07:40
5822019/04/0301|#52 Bromley |Dwayathanupassana Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Jul01:23:01
5832019/04/0311|#53 Prior Lake USA|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:04:40
5842019/04/0310|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:24:45
5852019/04/0309|#53 Prior Lake USA|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:29:59
5862019/04/0308|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:15:17
5872019/04/0307|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug00:38:59
5882019/04/0306|#53 Prior Lake USA|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:22:14
5892019/04/0305|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:17:18
5902019/04/0304|#53 Prior Lake USA|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:28:41
5912019/04/0303|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:10:34
5922019/04/0302|#53 Prior Lake USA|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:02:02
5932019/04/0301|#53 Prior Lake USA|Maha Rahulovada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Aug01:15:35
5942019/04/0230|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:15:57
5952019/04/0229|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:52:42
5962019/04/0228|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:33:46
5972019/04/0227|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:19:37
5982019/04/0226|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:27:31
5992019/04/0225|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:44:11
6002019/04/0224|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:22:25
6012019/04/0223|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:21:16
6022019/04/0222|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:58:11
6032019/04/0221|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:18:59
6042019/04/0220|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:14:49
6052019/04/0219|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:29:06
6062019/04/0218|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:25:13
6072019/04/0217|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:21:24
6082019/04/0216|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:02:40
6092019/04/0215|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:14:36
6102019/04/0214|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:00:02
6112019/04/0213|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:00:17
6122019/04/0212|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:22:39
6132019/04/0211|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:10:31
6142019/04/0210|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:52:36
6152019/04/0209|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:16:22
6162019/04/0208|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:11:19
6172019/04/0207|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:56:05
6182019/04/0206|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:09:26
6192019/04/0205|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:08:05
6202019/04/0204|#54 Brisbane|Ajitha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:11:49
6212019/04/0203|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:01:54
6222019/04/0202|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec01:05:56
6232019/04/0201|#54 Brisbane|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2014 Dec00:20:35
6242019/04/0205|#58 Auckland|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:33:36
6252019/04/0203|#58 Auckland|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:15:01
6262019/04/0206|#58 Auckland|Janussoniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:33:44
6272019/04/0204|#58 Auckland|Janussoniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:13:07
6282019/04/0202|#58 Auckland|Janussoniya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:30:54
6292019/04/0201|#58 Auckland|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:11:19
6302019/04/0241|Nibbana Sermon 07 Discussion 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-03-1201:11:42
6312019/04/0240|Nibbana Sermon 07 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-03-0501:07:39
6322019/04/0244|Nibbana Sermon 08 Discussion 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019-04-0201:05:27
6332019/04/0105|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:33:26
6342019/04/0102|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:27:03
6352019/04/0111|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:46:16
6362019/04/0108|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:24:41
6372019/04/0109|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:43:05
6382019/04/0112|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:27:07
6392019/04/0110|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:21:19
6402019/04/0107|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:33:53
6412019/04/0103|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:29:27
6422019/04/0106|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:19:57
6432019/04/0104|#59 Bromley|Maha Saropama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:23:46
6442019/04/0101|#59 Bromley|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:25:22
6452019/04/0106|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:22:00
6462019/04/0110|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:12:40
6472019/04/0101|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:00:11
6482019/04/0112|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:14:40
6492019/04/0113|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:25:53
6502019/04/0108|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:21:36
6512019/04/0104|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:20:40
6522019/04/0114|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:14:31
6532019/04/0102|#60 Toronto|Posala Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:10:16
6542019/04/0105|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:29:36
6552019/04/0107|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:14:29
6562019/04/0111|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May00:58:47
6572019/04/0109|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May00:52:54
6582019/04/0103|#60 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 May01:07:49
6592019/04/0103|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:55:29
6602019/04/0111|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun02:02:08
6612019/04/0105|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun02:12:10
6622019/04/0107|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:56:02
6632019/04/0109|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:53:58
6642019/04/0106|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:32:24
6652019/04/0108|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:29:47
6662019/04/0110|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:36:26
6672019/04/0112|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:27:50
6682019/04/0101|#61 Winnipeg|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:35:49
6692019/04/0104|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:33:55
6702019/04/0102|#61 Winnipeg|Maha Thanhasankhaya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jun01:25:47
6712019/04/0114|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:24:39
6722019/04/0113|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:49:57
6732019/04/0112|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:21:59
6742019/04/0111|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:33:57
6752019/04/0110|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:06:42
6762019/04/0109|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:22:58
6772019/04/0108|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:18:08
6782019/04/0107|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:48:19
6792019/04/0106|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:26:43
6802019/04/0105|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:24:12
6812019/04/0104|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:24:27
6822019/04/0103|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:44:46
6832019/04/0102|#63 Sydney|Nala Kalapa Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:20:49
6842019/04/0101|#63 Sydney|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Dec01:11:06
6852019/04/0102|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:25:43
6862019/04/0131|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:28:05
6872019/04/0130|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan03:00:49
6882019/04/0129|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:22:32
6892019/04/0128|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:54:20
6902019/04/0127|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:18:28
6912019/04/0126|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:11:41
6922019/04/0125|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:22:37
6932019/04/0124|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:05:32
6942019/04/0123|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:09:34
6952019/04/0122|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:22:21
6962019/04/0121|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:06:31
6972019/04/0120|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:24:41
6982019/04/0119|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:12:04
6992019/04/0118|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:22:01
7002019/04/0117|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:52:52
7012019/04/0116|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:28:33
7022019/04/0115|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:59:12
7032019/04/0114|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:30:45
7042019/04/0113|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:02:23
7052019/04/0112|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:25:29
7062019/04/0111|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:38:40
7072019/04/0110|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:27:49
7082019/04/0109|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:59:00
7092019/04/0108|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:25:07
7102019/04/0107|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan02:02:09
7112019/04/0106|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:26:08
7122019/04/0105|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:48:07
7132019/04/0104|#55/56 Dunedin|Sammaditthi Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:24:36
7142019/04/0103|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:42:55
7152019/04/0101|#55/56 Dunedin|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Jan01:57:58
7162019/04/0113|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan00:29:19
7172019/04/0112|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:27:28
7182019/04/0111|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:20:16
7192019/04/0110|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:25:00
7202019/04/0109|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:13:23
7212019/04/0108|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:27:48
7222019/04/0107|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:12:43
7232019/04/0106|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:22:08
7242019/04/0105|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:10:46
7252019/04/0104|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:25:27
7262019/04/0103|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan00:51:25
7272019/04/0102|#66 Adelaide|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:19:25
7282019/04/0101|#66 Adelaide|Phena Pindupama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jan01:13:37
7292019/04/0120|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:10:38
7302019/04/0119|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:04:56
7312019/04/0118|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun00:29:45
7322019/04/0117|#68 Toronto|Special Dhamma Sermon|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun00:50:22
7332019/04/0116|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:04:39
7342019/04/0115|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:12:51
7352019/04/0114|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun00:59:43
7362019/04/0113|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:21:54
7372019/04/0112|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:20:38
7382019/04/0111|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:18:16
7392019/04/0110|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:33:08
7402019/04/0109|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:20:51
7412019/04/0108|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:02:26
7422019/04/0107|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:20:06
7432019/04/0106|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:09:49
7442019/04/0105|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:17:44
7452019/04/0104|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:36:50
7462019/04/0103|#68 Toronto|Kheera Rukkopama Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun01:12:49
7472019/04/0102|#68 Toronto|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun00:59:32
7482019/04/0101|#68 Toronto|Introduction|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Jun00:24:03
7492019/03/3110|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:08:08
7502019/03/3109|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:21:53
7512019/03/3108|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:06:49
7522019/03/3107|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:17:12
7532019/03/3106|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:27:53
7542019/03/3105|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:17:07
7552019/03/3104|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:16:02
7562019/03/3103|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:08:21
7572019/03/3102|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:07:08
7582019/03/3101|#75 Brisbane|Sevitabbāsevitabba Sutta Q/A- English|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2016 Dec00:13:10
7592019/03/3112|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:24:57
7602019/03/3111|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:13:35
7612019/03/3110|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:15:19
7622019/03/3109|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:16:03
7632019/03/3108|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:00:04
7642019/03/3107|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:12:36
7652019/03/3106|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:09:34
7662019/03/3105|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:19:32
7672019/03/3104|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:21:03
7682019/03/3103|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:19:53
7692019/03/3102|#84 Minneapolis|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun00:57:57
7702019/03/3101|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun01:18:04
7712019/03/31Pre Retreat Discussion|#84 Minneapolis|Sallekha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2017 Jun00:51:15
7722019/03/3106|#91 Auckland|Maha Salayatanika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:22:04
7732019/03/3105|#91 Auckland|Dhamma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:47:10
7742019/03/3104|#91 Auckland|Dhamma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:37:17
7752019/03/3103|#91 Auckland|Maha Salayatanika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:19:30
7762019/03/3102|#91 Auckland|Dhamma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:52:27
7772019/03/3101|#91 Auckland|Maha Salayatanika Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Feb01:22:12
7782019/03/3139|Ret at Amithirigala|Panditha Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:13:12
7792019/03/3138|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:40:32
7802019/03/3137|Ret at Amithirigala|Panditha Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:14:15
7812019/03/3136|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:49:04
7822019/03/3135|Ret at Amithirigala|Panditha Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:08:29
7832019/03/3134|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:46:05
7842019/03/3133|Ret at Amithirigala|Panditha Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:10:15
7852019/03/3132|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:37:16
7862019/03/3131|Ret at Amithirigala|Panditha Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:05:53
7872019/03/3130|Ret at Amithirigala|Meditation Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:18:28
7882019/03/3129|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:49:22
7892019/03/3128|Ret at Amithirigala|Pandith Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:02:15
7902019/03/3127|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:34:20
7912019/03/3126|Ret at Amithirigala|Chitta Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:10:12
7922019/03/3125|Ret at Amithirigala|Chitta Vaggo|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:00:43
7932019/03/3124|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:36:09
7942019/03/3123|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:01:04
7952019/03/3122|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:39:06
7962019/03/3121|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:14:47
7972019/03/3120|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:51:13
7982019/03/3119|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:22:18
7992019/03/3118|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:16:41
8002019/03/3117|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:30:57
8012019/03/3116|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:44:37
8022019/03/3115|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:19:28
8032019/03/3114|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:41:31
8042019/03/3113|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:20:04
8052019/03/3112|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:06:03
8062019/03/3111|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:15:35
8072019/03/3110|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:25:26
8082019/03/3109|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:16:11
8092019/03/3108|Ret at Amithirigala|Meditation Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:26:57
8102019/03/3107|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:38:37
8112019/03/3106|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:18:44
8122019/03/3105|Ret at Amithirigala|Meditation Instructions|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201200:10:51
8132019/03/3104|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:19:01
8142019/03/3103|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:37:42
8152019/03/3102|Ret at Amithirigala|Dharma Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:19:20
8162019/03/3101|Ret at Amithirigala|Appamada Deshana|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2011 & 201201:15:06
8172019/03/3118|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:14:30
8182019/03/3117|Ret 205|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:11:33
8192019/03/3116|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:06:46
8202019/03/3001|11th Ret at Ambuluwawa|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Nov00:48:38
8212019/03/3018|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:07:30
8222019/03/3017|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:38:15
8232019/03/3016|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:09:06
8242019/03/3015|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:56:55
8252019/03/3014|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:50:35
8262019/03/3013|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:16:25
8272019/03/3012|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:03:48
8282019/03/3011|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:03:33
8292019/03/3010|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:56:38
8302019/03/3009|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:05:47
8312019/03/3001|#96 Connecticut|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul|Dhamma Discussion01:28:28
8322019/03/3003|#96 Connecticut|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:14:04
8332019/03/3005|#96 Connecticut|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul01:27:55
8342019/03/3004|#96 Connecticut|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul|Dhamma Discussion01:07:34
8352019/03/3002|#96 Connecticut|Ananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2018 Jul|Dhamma Discussion01:34:43
8362019/03/3027|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion00:42:02
8372019/03/3026|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:05:47
8382019/03/3025|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion00:43:29
8392019/03/3024|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:08:12
8402019/03/3023|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion02:06:10
8412019/03/3022|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:04:08
8422019/03/3021|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:16:32
8432019/03/3020|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:05:19
8442019/03/3019|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion02:05:05
8452019/03/3018|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:05:18
8462019/03/3017|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:07:39
8472019/03/3016|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:04:12
8482019/03/3015|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:35:48
8492019/03/3014|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:04:22
8502019/03/3013|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:22:16
8512019/03/3012|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:12:07
8522019/03/3011|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:42:06
8532019/03/3010|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:04:02
8542019/03/3009|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion01:08:58
8552019/03/3008|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:05:10
8562019/03/3007|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion02:01:25
8572019/03/3006|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:06:41
8582019/03/3005|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:09:06
8592019/03/3004|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan|Dhamma Discussion02:02:29
8602019/03/3003|#36 Dunedin|Maha Nidana Sutta 1|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan01:00:23
8612019/03/3002|#36 Dunedin|Introduction to Meditation|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan00:46:06
8622019/03/3001|#36 Dunedin|Introduction to Meditation|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2013 Jan00:57:30
8632019/03/3004|4th Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Feb00:58:39
8642019/03/3003|4th Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Feb01:14:31
8652019/03/3002|4th Ret L. Vipassana c.|Paharada Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Feb00:52:25
8662019/03/3001|4th Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Feb00:51:42
8672019/03/3028|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:59:45
8682019/03/3027|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:58:47
8692019/03/3026|1st Ret L. Vipassana c.|Vesak Program|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:32:27
8702019/03/3025|1st Ret L. Vipassana c.|Vesak Program|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:56:11
8712019/03/3024|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:06:02
8722019/03/3023|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:01:05
8732019/03/3022|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:04:44
8742019/03/3021|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:21:29
8752019/03/3020|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:09:15
8762019/03/3019|1st Ret L. Vipassana c.|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:24:59
8772019/03/3008|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:59:34
8782019/03/3007|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:21:25
8792019/03/3006|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:04:02
8802019/03/3005|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:30:49
8812019/03/3004|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:55:26
8822019/03/3003|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb00:42:51
8832019/03/3002|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:24:44
8842019/03/3001|1st Ret L. Vipassana c.|Suriya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:14:29
8852019/03/3015|Ret 205|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar00:57:52
8862019/03/3050|Mūla Pariyāya Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|28-03-201900:57:35
8872019/03/3014|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:05:48
8882019/03/2912|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:08:11
8892019/03/2913|Ret 205|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar00:49:40
8902019/03/2802|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 jan00:55:26
8912019/03/2801|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2008 jan01:07:01
8922019/03/2810|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:07:53
8932019/03/2811|Ret 205|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:00:00
8942019/03/2777|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 30March201401:01:45
8952019/03/2776|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 30March201401:13:53
8962019/03/2775|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 30March201401:01:21
8972019/03/2774|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 23February201400:59:35
8982019/03/2773|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 23February201401:19:40
8992019/03/2772|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 23February201400:51:42
9002019/03/2771|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 24November201300:25:16
9012019/03/2770|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 24November2013 mp301:19:35
9022019/03/2769|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 24November201300:48:06
9032019/03/2768|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 27October201300:56:15
9042019/03/2767|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 27October201301:16:16
9052019/03/2766|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 27October201300:55:55
9062019/03/2765|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 29September201300:52:02
9072019/03/2764|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 29September201301:11:40
9082019/03/2763|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 29September201300:51:31
9092019/03/2762|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 26May201300:49:45
9102019/03/2761|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 26May201301:10:18
9112019/03/2760|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 26May201301:03:58
9122019/03/2759|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 28April201300:45:28
9132019/03/2758|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 28April201301:22:14
9142019/03/2757|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 28April201300:59:00
9152019/03/2756|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 31Mar1300:48:17
9162019/03/2755|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 31March201301:06:44
9172019/03/2754|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 31March201301:00:23
9182019/03/2753|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 28Oct1200:58:23
9192019/03/2752|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 28Oct1201:32:05
9202019/03/2751|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation 28Oct1201:00:22
9212019/03/2749|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 26August201200:56:16
9222019/03/2748|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation 30Sept201201:01:22
9232019/03/2749|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 30Sept2012 mp301:22:32
9242019/03/2750|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 30Sept201200:49:39
9252019/03/2747|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 26August201201:33:20
9262019/03/2746|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 26thAugust201200:58:12
9272019/03/2745|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 29July201200:41:35
9282019/03/2744|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 29July2012 mp301:23:33
9292019/03/2743|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation 29thJuly201201:01:40
9302019/03/2742|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 24June201200:55:32
9312019/03/2741|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 24thJune201201:19:04
9322019/03/2740|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 24thJune201200:55:53
9332019/03/2739|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa2 anathapindikovadaSutta 27May201200:55:03
9342019/03/2738|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 27May201201:34:46
9352019/03/2737|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 27thMay201201:01:14
9362019/03/2736|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 29thApr201200:43:53
9372019/03/2735|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 29Apr201201:44:19
9382019/03/2733|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 25thMar201200:59:27
9392019/03/2732|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|AnathapindikovadaSutta 25thMar201201:22:41
9402019/03/2731|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 25thMar201200:56:38
9412019/03/2730|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 26thFeb201200:38:14
9422019/03/2729|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|anathapindikovadaSutta 26thFeb201201:28:57
9432019/03/2728|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 26thFeb201201:02:38
9442019/03/2727|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 29thJan201200:21:58
9452019/03/2726|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|08 anathapindikovadaSutta 29thJan201201:06:52
9462019/03/2725|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 29thJan201201:00:42
9472019/03/2724|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 30thOct201100:38:07
9482019/03/2723|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|anathapindikovadaSutta 30thOct201101:17:30
9492019/03/2722|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 30thOct201101:44:01
9502019/03/2721|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 18thSept201101:08:02
9512019/03/2720|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|anathapindikovadaSutta 18thSept201101:14:25
9522019/03/2719|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 18thSept201101:03:41
9532019/03/2717|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|anathapindikovadaSutta 22August201101:17:29
9542019/03/2718|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 22August201100:39:54
9552019/03/2716|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 21August1101:12:44
9562019/03/2715|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 31July1100:49:42
9572019/03/2714|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|DhammaDesana 04 AnathapindikovadaSutta 31July1101:17:55
9582019/03/2713|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 31July1100:57:56
9592019/03/2712|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa anathapindikovadaSutta 22May1100:27:06
9602019/03/2711|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|DhammaDesana 03 AnathapindikovadaSutta 22May1101:29:12
9612019/03/2710|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation morning 22ndMay1101:05:06
9622019/03/2709|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|Qa vesakProgram 15May1100:57:38
9632019/03/2708|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|SukoBhuddhanam vesakDhammaDesana 15May1101:26:21
9642019/03/2707|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|GuidedMeditation vesakProgram 15May1101:08:59
9652019/03/2706|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| Qa anathapindikovadaSutta 27Mar1100:36:14
9662019/03/2705|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| AnathapindikovadaSutta 27mar1101:17:20
9672019/03/2704|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| guidedMeditation morning 27Mar1101:08:13
9682019/03/2703|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| Qa anathapindikovadaSutta 06Feb1101:03:33
9692019/03/2702|3rd Ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| AnathapindikovadaSutta 06Feb1101:34:16
9702019/03/2701|3rd ret at Damrivi|Most Ven Dhammajiva Maha Thero| guidedMeditation morning 06Feb1101:01:47
9712019/03/2708|Ret 205|suthavantha Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar01:09:49
9722019/03/2741|Nibbana Sermon 08-03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|26-03-201901:06:22
9732019/03/2709|Ret 205|Dhamma Discussion|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2019 Mar00:39:13
9742019/03/2622|Damrivi|Daham Madura Dhamma Talk 01 2018 04 08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:01:10
9752019/03/2621||DamriviDaham Madura Q A 01 2018 04 08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:07:31
9762019/03/2620|Damrivi|Idha socati pecca socati 2018 03 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:02:54
9772019/03/2619|Damrivi|Daham Madura Q A 01 2018 03 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:47:06
9782019/03/2618|Damrivi|Daham Madura Dhamma Talk 01 2017 11 12|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:53:52
9792019/03/2617|Damrivi|Daham madura Dhamma Talk 01 2017 10 08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:02:52
9802019/03/2616|Damrivi|Daham madura Q A 01 2017 10 08|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:56:45
9812019/03/2615|Damrivi|Daham Madura Dhamma Talk 01 2017 09 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:10:31
9822019/03/2614|Damrivi|Q A 01 2017 09 03|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:07:31
9832019/03/2613|Damrivi|Daham Madura Dhamma Talk 01 2017 08 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:01:41
9842019/03/2612|Damrivi|Daham Madura Q A 01 2017 08 06|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:54:27
9852019/03/2611|Damrivi|Anikkasaavo kaasaavam 2017 07 12|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:58:36
9862019/03/2610|Damrivi|Q A 2017 07 12|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:56:04
9872019/03/2609|Damrivi|Daham Madura Kurunagala Dhamma Talk 2017 05 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:03:53
9882019/03/2608|Damrivi|Sati Pasela Daham Madura Kurunagala 2017 05 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:55:14
9892019/03/2607|Damrivi|Daham Madura Kurunagala Q A 01 2017 05 07|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:53:06
9902019/03/2606|Damrivi|Sathi pasela Kavi Daham Madura Kurunagala 2017 04 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:31:12
9912019/03/2605|Damrivi|Daham Madura Kurunagala Dhamma Talk 01 2017 04 04|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:48:44
9922019/03/2604|Damrivi|Daham Madura Kurunagala Q&A 01 2017 04 02|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:57:30
9932019/03/2603|Damrivi| Utthanenappamadena Daham Madura Dhamma Talk 01 2017 03 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero01:07:26
9942019/03/2602|Damrivi| Daham Madura Kurunegala Q A 01 2017 03 05|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:54:27
9952019/03/2601|Damrivi| Yatha Agaran Succhannan Dhamma Talk 11 02 2017|Most Ven Dhammajiva Maha Thero00:54:27
9962019/03/2615|3rd Ret Borelesgamuwa|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:18:22
9972019/03/2614|3rd Ret Borelesgamuwa|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:18:49
9982019/03/2613|3rd Ret Borelesgamuwa|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:16:31
9992019/03/2612|3rd Ret Borelesgamuwa|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:31:56
10002019/03/2611|3rd Ret Borelesgamuwa|Girimananda Sutta|Most Ven Dhammajiva Maha Thero|2015 Feb01:33:32
තවත් පිටු:1 2 3 4 5 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 4007)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.