තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/23ඡ ඡක්ඛ සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
22019/09/23ඡ ඡක්ඛ සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:01
32019/09/12අනාත්ම ලක්ඛන සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:06
42019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 4 (Part 4) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:06
52019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:11
62019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
72019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 1 (Part 1) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:46
82019/09/05වත්ථූපම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:06
92019/09/05නාමරෑප යනු කුමක්දැයි නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
102019/07/12බුද්ධානුස්සති භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:31
112019/07/12වේදනාව විපස්සනාවට හරවන්නේ කෙසේද? උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
122019/07/11මෙත්තා, ආනාපානසති සහ විපස්සනා භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:01
132019/07/11ශාසනයේ පුංචිම හාමුදුරුවෝ රහත්වීම - ලකුන්ටක භද්දිය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:06
142019/07/11උපරෝධනය/අැතුලතින් සිසිල් වෙන්නේ කෙසේද? පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:56
152019/07/10සත්තට්ඨාන සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:56
162019/07/09වචනයෙන් සංවරවීම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:11
172019/07/09බුදුගුණ භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:36
182019/07/08මෛතීු භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:18:56
192019/07/03අායතන සහ අානාපානසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:41
202019/07/03ලෝක ධම්ම සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:36
212019/07/02කායානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:46
222019/07/02සතිපට්ඨාන සුත්ත අැසුරිනි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:06
232019/07/02පඤ්චඋපාදානස්කන්ධය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:21
242019/07/02අවිවේකී ජීවිතයට සැනසුම - දම් දෙසුමක් කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:36
252019/07/02දහම් කැඩපත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:16
262019/07/02සච්ච විභඤග සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:46
272019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව ෴ තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:56
282019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව සහ ධම්ම දේශණාව ෴ පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:01
292018/10/14ඡ ඡක්ක සුත්ත ඇසුරින් කල දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:41
302018/10/14උපදෙස් සහිතව විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:01
312018/10/02සිත දමනය කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:31
322018/10/02වේලුද්වාර සුතුර (දෙව් ලොව උපත ලැබීමට නම්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:41
332018/02/27ඡ ඡක්ක සූතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:51
342018/02/27මධ්යම පුතිපදාව සහ මධ්යම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:26
352018/02/17සප්පුරිස සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:16
362018/02/14උපදෙස් සහිතව භාවනාව - පංචස්කන්ධය - විපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:31
372018/02/14ආනාපානසති භාවනාවෙහි මුල් පියවර සතර - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:18:51
382018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - පළමු කොටස (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:21
392018/02/13ආනාපානසති භාවනාව දෙවන කොටස (2) (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:51
402018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - තුන්වන කොටස 3 (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:21
412018/01/07සප්පුරිස සුත්ත තුන්වන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:08
422018/01/04සප්පුරිස සුත්ත - දෙවන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:02:09
432018/01/03සප්පුරිස සුත්ත(ම.නි 3) පළමු කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
442017/12/31සෝණ සුත්ත Part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:52
452017/12/29සෝණ සුත්ත part 1- තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
462017/12/03ගමනක අවසානය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:51
472017/12/03සැනසුමට මඟ භාවනාවයි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:56
482017/11/17ලෝකයේ සැබෑම තත්ත්වය (යථාර්තය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:21
492017/11/07බුදුගුණ සහ ආනාපාන සති භාවනා - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:36
502017/11/07කෙටි භාවනාවක් - මරණසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:01
512017/11/07මරණසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:57
522017/11/04මෛතීු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:11
532017/11/04ධර්මානුකූලව ජීවත් වන්නේ කෙසේ ද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:21
542017/11/04පඤ්චනීවරණ ධර්මයෝ - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:14:46
552017/11/02අටසිල් සමාදන්වීම, චතුරාරක්ඛා භාවනා සහ ආනාපානසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:38
562017/11/01වට්ටය නොවැටෙන තැන (පටිච්චසමුප්පාදය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:38
572017/10/10විපස්සනා - ආයතන භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:11
582017/10/05විපස්සනාව - අෂ්ඨා රස ධාතු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
592017/09/18රෝගියෙකුගේ වේදනාව සමනය සඳහා කරන ලද භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:38
602017/09/17විශේෂ පූජාවක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:46:59
612017/09/17ලෞකික ජීවිතය හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට කරුණු 10 ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:48
622017/09/14ඉපදීම සහ මරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:24
632017/09/14සත් + ධර්මය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:45:01
642017/08/28උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:11
652017/08/28කිංසුඛෝපම සුතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:41
662017/08/14දුක (ඇතිවීම සහ නැති වීම) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:03
672017/08/14විශේෂ සුත්ත සාකච්ඡාව - බහුධාතුක සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:24
682017/08/12හිතන්න පුරැදු කිරීම - කාලාම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
692017/07/31බුදුදහම, සිල් සමාදන් වීම සහ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ.00:22:06
702017/07/29සිත හදන වැඩ පිළිවෙල (සරළ දහම් දෙසුමක්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:06:26
712017/07/28ගැට පිට ගැට 36ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:01
722017/07/28ඉන්දිුය භාවනා සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:07:06
732017/07/26ධම්මානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:11
742017/07/19තමන්ගේ යහපත පිණිසත් අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:21
752017/07/14තමා හඳුනා ගැනීම - ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:11
762017/07/11අසුභ සහ අනිච්ච භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
772017/07/11විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:31
782017/07/11බුදුගුණ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:51
792017/07/11නැවත උපදින්නේ ඇයි? මහා පුණ්ණම සුතුර අැසුරින් භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්දායන් වහන්සේ00:27:36
802017/07/11බුදුරදුන්ගේ සහ බුදු දහමේ සුවිශේෂත්වය කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
812017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:56:11
822017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත (දී. නි) part1 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ විසිනි00:40:51
832017/07/06කැල්ගරි එ්හිපස්සිකෝ නව භාවනා සෙනසුනේ මුල්ම ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:11
842017/07/06ළමයින් උදෙසා විශේෂ ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:32:41
852017/07/04බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ කුමක්ද? What the Buddha Taught us පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි00:47:41
862017/07/03සක්කාය සමුදය සහ සක්කාය නිරෝධය - පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:26
872017/07/03ආත්ම සහ අනාත්ම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:42:16
882017/06/24චින්තනීය නිදහස - කාලාම සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:36
892017/06/24ම. නි. ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:41
902017/06/22පටිච්චසමුප්පාදය 1 - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:41
912017/06/21බුදු දහමේ ඇති සුවිශේෂත්වය - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:46
922017/06/17භාවනාව- මහග්ගත චේතෝවිමුක්තිය සමඟ අප්පමාණ චේතෝවිමුක්තිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:26:21
932017/06/11සැප සහ සතුට ලැබෙන විධි 8ක් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:36
942017/06/11බුදු දහම හා බෞද්ධ භාවනාව, කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:46
952017/06/10පටිචිචසමුප්පාදය - 2 අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:31
962017/06/04Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Thalgaswewe Seelananda Thero01:34:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.