තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12021/04/12නිබ්බේධික පරියාය සූත්‍රය. පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:02:56
22021/04/12Life without Fear and Worry. A Dhamma talk by Bhante Seelananda from VIMA, VA. USA00:28:01
32021/04/12Guided meditation by Bhante Seelananda from VIrginia Insight Meditation Center VA USA00:32:16
42021/04/11මහා හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර සාකච්ඡාව (4 කොටස) පුජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.00:36:46
52021/04/06මහා හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර සාකච්ඡාව (3 කොටස).පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:24:31
62021/04/05මහා හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර සාකච්ඡාව (2 කොටස). පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:08:51
72021/04/02මහා හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය (1 කොටස) . පූජ්‍ය. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.00:59:56
82021/03/22Chanting Meditation and a Dhamma Talk with a nice story. By Bhante Seelananda01:05:46
92021/03/17Chanting for a simple puja and meditation. Conducted by Bhante Seelananda. VIMA00:48:56
102021/03/12What is the purpose of practicing Samatha and Vipassana By Bhante Seelananda USA01:03:11
112021/03/11(18 සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ අවසන් කොටස) දුක නැතිවීම සහ ඒ් සදහා වු මාර්ගය- තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමිපාණෝ00:53:46
122021/03/09(17 කොටස) දුක නැතිවීම -මුල් කොටස- සහ මෛත්‍රී භාවනාව. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.00:20:31
132021/03/08(16 වැනි කොටස) දුක ඇතිවෙන ආකාරය. පූජ්‍ය. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:43:21
142021/03/08(15 වැනි කොටස) චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය දේශනය . පූජ්‍ය. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:31:31
152021/03/07Bojjhanga (The Seven Factors of Enlightenment) Part xvi- bilingual) By Bhante Seelananda00:38:36
162021/03/05Meditation on 12 Bases. (Part xiii Bilingual) By Bhante Seelananda00:15:46
172021/03/05Dhammānupassanā on 12 Bases (Part xii- bilingual) By Bhante Seelananda00:38:46
182021/03/04Meditation on Five aggregates of clinging. (Part xi- bilingual) By Bhante Seelananda00:26:26
192021/03/04Dhammanupassana- Five aggregates of clinging (Part X - bilingual).by Bhante Seelananda00:40:36
202021/02/17Dhammanupassana/Five Hindrances(Part IX- bilingual). By Bhante Seelananda00:33:11
212021/02/17Cittānupassanā Bhāvanāwa. (Mindfulness on the Mind) (Part VIII- bilingual). By Bhante Seelananda00:26:36
222021/02/15Cittānupassanawa (Part VII- bilingual).By Bhante Seelananda00:33:26
232021/02/15Guided Meditation on Vedananupassana. (part VI - bilingual) By Bhante Seelananda00:20:06
242021/02/15Vedanānupassanāwa (Part V - bilingual ) By Bhante Seelananda00:46:26
252021/02/15Sammury of Satipatthana upto Seven Bojjhanga (part IV )-bilingual, at VIMA. By Bhante Seelananda00:55:31
262021/01/11Maha Satipatthana Sutta Discussion part III. [ bilingual ] Led by Bhante Seelananda00:50:41
272021/01/11Maha Satipatthana Sutta discussion (Part II) - bilingual- Led by Bhante Seelananda00:19:21
282020/11/20Maha Satipatthana Sutta discussion (Part I) [bilingual] . Led by Bhante Seelananda at VIMA00:40:46
292020/11/19Why should we know and see the Dhamma. A Talk given by Bhante Seelananda Bhavana Society WV00:28:21
302020/11/19අභය රාජ කුමාර සූත්‍රය. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමිපාණෝ .2020.10.2701:05:31
312020/10/09උපදෙස් සහිතව සමථ හා විපස්සනා භාවනාව පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.00:40:51
322020/10/08Who is an outcaste with a guided Meditation session. by Bhante Seelananda from WV.USA00:47:56
332020/09/26සිය පියාණන්ගේ 35 වැනි ගුණ සමරු ධර්මදේශනය. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.01:02:31
342020/09/16විශේෂ සත් බුද්ධ පූජාවක් සහ භාවනාව. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:10:11
352020/09/1610 Factors which are impossible to gain by mere wishing. A Dhamma talk offered by Bhante Seelananda01:20:31
362020/09/15Dr.Daya's Funeral. Meditation- Dhamma talk and sharing merit. Led by Bhante Seelananda WV. USA. on00:42:31
372020/09/15සියලු කෙලෙස් සහමුලින්ම නැති කරන සූත්‍රය. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:05:21
382020/09/05උපදෙස් සහිතව බුදුගුණ ආනාපානසතිය සහ විපස්සනාව00:38:56
392020/09/04භාර සූත්‍රය සාකච්ඡාව - මෙහෙයවීම පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.00:23:06
402020/09/04How should one become dear to oneself. by Bhante Seelananda from Bhavana Society Forest Monastery WV01:01:46
412020/09/04භාවනාව (Meditation) සිංහල සහ ඉංග්‍රීසියෙන් උපදෙස්. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ .00:30:56
422020/08/23තෙවැනි ඇස.(3rd eye) පුජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:03:36
432020/08/23උපදෙස් සහිතව මෛත්‍රී භාවනාව සහ ආනාපානසතිය. පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.00:26:16
442020/08/06දැනගැනීම සහ දැකගැනීම- පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:00:16
452020/08/06How to destroy 'Self Identity View'. By Bhante Seelananda from Bhavana Forest Monastery WV.USA01:09:06
462020/08/05A Birthday Dhamma talk on Eight factors for the success of a girl. By Bhante Seelananda from WV,USA00:48:06
472020/08/05For Children- Qualities of the Buddha and mindfulness of breathing. Guided by Bhante Seelananda WV.U00:30:51
482020/07/17Guided Meditation For Young Adults - Guided by Bhante Seelananda WV USA00:27:31
492020/07/17ශාන්තියටපත් මුණිවරයාණෝ- පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි01:08:41
502020/06/25Karaniya Metta Sutra Saakacchawa.Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen wahanse visin 6.23.2020 d00:21:56
512020/06/25Akkhana Sutta Saakacchawa. Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse visin pavathvana laddaki00:46:06
522020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part3). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi00:54:01
532020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part2). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi01:27:41
542020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part1). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi01:07:46
552020/06/19Causes for happiness and success. A talk given by Bhante Seelananda. at Mr.Bandula and Shirani's hom00:55:16
562020/06/19ධනියගෝපාල සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:31:31
572020/06/14Mangala Sutta Sakacchawa. Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visin pavathwanaladdaki00:21:41
582020/06/14Velukantaki Nanda Mataa Sutta Saakacchawa.Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Visin pa00:50:21
592020/06/07අනාථ අසරණ නොවී සනාථව ජීවත් වෙන්න මේ කරුණු 10 පිළිපදින්න - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:51
602020/06/07Maithree Bhavanawa. (Upades sahitawa). Meheyaweema Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visi00:18:41
612020/05/31Upanisa Sutta ( Paticcasamuppadaya anga 22k). Meya pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse visin00:33:46
622020/05/31A Short Guided meditation Session. Led by Bhante Seelananda from Bhavana Society WV. USA.00:12:56
632020/05/31Samathaya haa Vipassana Bhavanawa.Meheyaweema pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse00:47:21
642020/05/15Ratana Suttraye teruma. Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visini00:43:51
652020/05/15Bhante Seelananda Thero Live Stream00:10:50
662020/05/15Bhante Seelananda Thero Live Stream00:13:54
672020/05/14Our Attitudes,gratitude and meditation. This is a talk given by Bhante Seelananda @ Bhavana Society00:06:06
682020/05/13Necessary Conditions for the Success of your Meditation (Meghiya Sutta) - Bhante Seelananda00:48:56
692020/05/13ඉතාම වටිනා දම් දෙසුමකි. ඉපදීම නැති කළ හැකිද? පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:46
702020/05/09පඤචස්කන්ධය අපිව කා දමයි. ඉතාම වටිනා බජ්ජනීය සූත්‍ර සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:21
712020/05/08දුර්ලභ සූත්‍ර දේශනාවකි. උපනිස සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:46
722020/05/08ආශ්චර්යවත් වූ අපේ බුදු හාමුදුරුවෝ - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:36
732020/03/17ඉතාම වටිනා සූත්‍රයකි චූලරාහුලෝවාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:16
742020/03/17ඇසිය යුතුම ජීවක සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:21
752020/03/16බුද්ධානුස්සති භාවනාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:31
762020/03/16ඉතාම වටිනා ඇසිය යුතුම කිම්බිල සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:31
772020/03/16මෛත්‍රී භාවනාව සහ ආනාපාන සති භාවනාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:31:01
782020/03/08මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය ඉතාම වටිනා සූත්‍ර සාකච්ඡාවකි- පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:21
792020/03/06Morning Guided meditation for Metta and Breathing.00:13:46
802020/02/15සේඛ සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:41
812020/02/15Don't repent on what you did but do more and more good deeds - short Dhamma talk - Bhante Seelananda00:19:36
822020/01/31කායගතාසති භාවනාව (කායගතාසති සූත්‍රය) නිවැරදිව කරන ආකාරය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:51
832020/01/31සර්පයන් දෂ්ට කිරීමෙන් වැළකීමට සර්ප කුල 4 ට මෙත් සිත පතුරන අයුරු සහ මෛත්‍රී භාවනාව කරන ක්‍රම හතර01:25:41
842019/12/01උපාදාන පරිවත්ත සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:06
852019/12/01මජ්ජේ සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:41
862019/12/01For Children. Talk on 'Knowledge and Wisdom' & Guided Meditation.00:32:46
872019/11/14How to gain the knowledge of complete destruction of Taints.00:58:36
882019/11/14Maha Salayatanika Sutta (part II)01:36:56
892019/09/23Equanimity as a Factor of Enlightenment.00:59:21
902019/09/23ඡ ඡක්ඛ සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
912019/09/23ඡ ඡක්ක සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:01
922019/09/16ඡ ඡක්ක සුත්ත 1(Part 1) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:56
932019/09/16Factors of Enlightenment and Mindfulness as a Factor of Enlightenment.00:58:51
942019/09/12Six sets of Six (Cha Chakka) discussion - Bhante Seela (Bhante Seelananda)00:54:51
952019/09/12Ananda sutta. (Anaapaana in details) - Bhante Seelananda (Seela)01:17:31
962019/09/12අනාත්ම ලක්ඛණ සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:06
972019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 4 (Part 4) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:06
982019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:11
992019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
1002019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 1 (Part 1) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:46
1012019/09/05වත්ථූපම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:06
1022019/09/05නාමරුප යනු කුමක්දැයි නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
1032019/09/05A short Guided meditation Session by Bhante Seelananda00:14:16
1042019/09/04Concentration (Guided meditation)00:15:06
1052019/09/04දේව දූත සුත්ත - ඔබත් මේ දේව දූතයෝ තුන් දෙනා දුටුවාද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:01
1062019/09/04චිත්තානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:20:11
1072019/09/04ආදිත්තපරියාය සුත්ත - බුදුපියාණන්ගේ තුන්වෙනි දම් දෙසුමයි - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:16
1082019/09/04Guided Meditation with Vietnamese Translation.00:39:16
1092019/09/04විශේෂ අනුශාසනාවක් හා කෙටි භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:26
1102019/09/04The Central Teaching of the Buddha with Vietnamese Translation.01:06:21
1112019/09/04සත්තට්ඨාන සුත්ත ඇසුරින් පවත්වන ලද දම් දෙසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:36
1122019/08/29The Four Establishments of Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda from Bhavana Societ00:46:31
1132019/08/29විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:11
1142019/08/29Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda during a Mindfulness Retreat at Bhavana Societ00:45:16
1152019/08/29සිත (විඤ්ඤානය) පිරිසිදු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:26
1162019/08/29සති හා සම්පජඤ්ඤ පිළිබඳව ඉතා ලස්සන විමසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:31
1172019/08/29How mindfulness of breathing leads to the destruction of fetters. By Bhante Seelananda from Bhavana00:45:36
1182019/08/29The Buddha, His Dhamma and Meditation Tchnique ( With Vietnamese Traslation). This talk was given by01:01:31
1192019/08/27Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda at General hospital auditorium on April.10,20100:56:26
1202019/08/27Introductory talk for a 10 day Retreat held in Vietnam. This was given by Bhante Seelananda from USA00:25:21
1212019/08/27පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ විවරණයක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:56
1222019/08/27මෙත්තා, ආනාපානසති, විපස්සනා භාවනාව පුගුණ කරමු - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:01
1232019/08/27ආනාපානසතිය හා පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:36
1242019/08/27වාසිජටෝපම සුත්ත - භාවනානුයෝගීන් උදෙසා ඉතාම වැදගත් දැනගත යුතුම සුතුරකි. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමිපාණෝ00:54:46
1252019/08/27Mindfulness and Clear Comprehension. A Dhamma talk offered by Bhante Seelananda from Bhavana Society00:46:56
1262019/08/27නොමැරී සිටින්නට නම්? ඔක්කන්තික සංයුක්තය (ස.නි) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:46
1272019/08/27Suseema sutta (Dhamma discussion) - Bhante Seelananda. in Singapore01:17:31
1282019/08/27Guided Meditation on Metta and Anapanasati in English - by Bhante Seelananda00:10:16
1292019/08/27ඔිරම්භාගිය සංයෝජන නැති කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:21
1302019/08/24සසරින් එතර වීමට නම්? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:56
1312019/08/21Unparalleled Meditation technique of the Buddha. This is a talk given by Bhante Seelananda from USA00:39:26
1322019/08/21ඵස්ස හෙවත් ස්ඵර්ශය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:56
1332019/08/21Relaxation for youth . (Guided meditation, mental repose and blessings). by Bhante Seelananda. From00:24:16
1342019/07/12බුද්ධානුස්සති භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:31
1352019/07/12වේදනාව විපස්සනාවට හරවන්නේ කෙසේද? උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
1362019/07/11Jhana and How to Cut off Fetters through Jhana - By Bhante Seelananda01:00:11
1372019/07/11මෙත්තා, ආනාපානසති සහ විපස්සනා භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:01
1382019/07/11ශාසනයේ පුංචිම හාමුදුරුවෝ රහත්වීම - ලකුන්ටක භද්දිය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:06
1392019/07/11උපරෝධනය/අැතුලතින් සිසිල් වෙන්නේ කෙසේද? පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:56
1402019/07/10සත්තට්ඨාන සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:56
1412019/07/10Featureless Consciousness01:21:06
1422019/07/09Metta and Sati - Bhante Seelananda00:44:21
1432019/07/09වචනයෙන් සංවරවීම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:11
1442019/07/09How to Contemplate on Mental Objects - Dhammanupassana - By Bhante Seelananda01:01:56
1452019/07/09How Metta and Mindfulness Work Together - a talk - By Bhante Seelananda00:59:46
1462019/07/09Metta - Loving Friendliness, Dhamma Talk - by Bhante Seelananda (Seela)01:01:31
1472019/07/09බුදුගුණ භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:36
1482019/07/08මෛතීු භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:18:56
1492019/07/08How Buddha Became Buddha under this Bodhi Tree - by Bhante Seelananda (Seela)00:31:56
1502019/07/08Samatha and Vipassana - a talk - by Bhante Seelananda (Seela)00:39:46
1512019/07/03Body Scanning and Metta Guided meditation by Bhante Seelananda01:03:11
1522019/07/03අායතන සහ අානාපානසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:41
1532019/07/03ලෝක ධම්ම සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:36
1542019/07/02කායානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:46
1552019/07/02සතිපට්ඨාන සුත්ත අැසුරිනි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:06
1562019/07/02පඤ්චඋපාදානස්කන්ධය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:21
1572019/07/02අවිවේකී ජීවිතයට සැනසුම - දම් දෙසුමක් කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:36
1582019/07/02දහම් කැඩපත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:16
1592019/07/02සච්ච විභඤග සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:46
1602019/07/02Metta - Loving Friendliness, Dhamma Talk - by Bhante Seelananda (Seela)01:01:31
1612019/07/02Upekkha(Equanimity) Guided Meditation - by Bhante Seelananda (Seela)00:28:56
1622019/07/02How to switch Jhana to Vipassana by Bhante Seelananda (Seela)01:00:26
1632019/07/01Jhana and Different Levels of Knowledge - Bhante Seelananda (Seela)00:54:41
1642019/07/01Meditation for Calmness and relaxation - by Bhante T. Seelananda00:12:56
1652019/03/25The Four Noble Truths with Vietnamese Translation by Bhante Seelananda at TNC in Ho Chi Minh city01:01:51
1662019/03/25All Created Things with Vietnamese Translation by Bhante Seelananda00:30:41
1672019/03/25Mindfulness with Vietnamese Translation by Bhante Seelananda01:23:01
1682019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව ෴ තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:56
1692019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව සහ ධම්ම දේශණාව ෴ පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:01
1702019/02/15Short meditation and a Talk on Self-restraint - By Bhante Seelananda00:48:16
1712019/02/15Guided Meditation - Mental Training to Vipassana - by Bhante Seelananda00:52:21
1722019/02/155th Day talk on Panna (wisdom) - by Bhante Seelananda00:48:56
1732019/02/154th Day - Samadhi (Concentration) Talk - by Bhante Seelananda00:46:11
1742019/02/15Guided Meditation in Indonesia - by Bhante Seelananda00:14:51
1752019/02/152nd Day - Viriya as a Spiritual Faculty - Dhamma Talk by Bhante Seelananda00:51:01
1762019/02/15Guided Meditation Practice Energetically (full of viriya) Instructions - By Bhante Seelananda00:13:56
1772019/02/15Eight Precepts - Chanting and Guided Meditation - by Bhante Seelananda00:29:16
1782019/01/311st Day - Saddha (Confidence) - by Bhante Seelananda00:52:06
1792019/01/31Introductory Talk for Retreat on the Five Spiritual Faculties - by Bhante Seelananda from USA00:17:36
1802019/01/27What is not Self - by Bhante Seelananda01:00:26
1812019/01/27Guided Meditation on Metta and Anapanasati - by Bhante Seelananda00:27:56
1822019/01/27Aggivacchagotta Sutta Discussion - by Bhante Seelananda01:10:56
1832018/12/01ඉගෙනීමයි, සැනසීමයි - දරුවන් සඳහා කළ දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:16
1842018/12/01Taming the Mind - by Bhante Seelananda00:56:46
1852018/11/30How to Practice Metta Effectively - by Bhante Seelananda00:59:41
1862018/11/30Jhana and how to Cut off Fetters through jhana - by Bhante Seelananda01:00:11
1872018/10/14ඡ ඡක්ක සුත්ත ඇසුරින් කල දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:41
1882018/10/14උපදෙස් සහිතව විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:01
1892018/10/07Vap Poya Vassana Retreat 2018 - Second Day - 2nd Session01:44:49
1902018/10/02සිත දමනය කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:31
1912018/10/02වේලුද්වාර සුතුර (දෙව් ලොව උපත ලැබීමට නම්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:41
1922018/10/02ආදිත්තපරියාය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:41
1932018/10/02චූල වේදල්ල සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:21
1942018/09/09Binara Poya Vassana Retreat 2018 - second Day - 2nd Session01:57:35
1952018/07/29සුඛුමාල සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:16
1962018/07/29තයෝ ධම්ම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:01
1972018/04/30Guided meditation. Metta and Mindfulness of Breathing by Bhante Seelananda.00:24:11
1982018/03/14Dhamma Talk Part 1 by Bhante Seelananda00:33:11
1992018/02/27ඡ ඡක්ක සූතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:51
2002018/02/27How to Measure One's Spiritual Progress - by Bhante Seelananda00:47:06
2012018/02/27මධ්යම පුතිපදාව සහ මධ්යම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:26
2022018/02/27How to Break Bad Habits through Metta - By Bhante Seelananda00:53:41
2032018/02/27Buddhist perspective of Death by Bhante Seelananda00:59:51
2042018/02/17Vammika Sutta (Discourse on Anthill) - by Bhante Seelananda01:01:26
2052018/02/17සප්පුරිස සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:16
2062018/02/16Indriya bhavana sutta (Development of Faculties) - by Bhante Seelananda01:24:11
2072018/02/14උපදෙස් සහිතව භාවනාව - පංචස්කන්ධය - විපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:31
2082018/02/14ආනාපානසති භාවනාවෙහි මුල් පියවර සතර - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:18:51
2092018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - පළමු කොටස (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:21
2102018/02/13ආනාපානසති භාවනාව දෙවන කොටස (2) (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:51
2112018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - තුන්වන කොටස 3 (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:21
2122018/01/26Upekkha sambojjhanga (Equanimity as a factor of Enlightenment) - by Bhante Seelananda00:50:36
2132018/01/14How to Apply Mindfulness in Daily Life - by Bhante Seelananda00:58:21
2142018/01/14Seven Factors of Enlightenment and How They are to be Developed - by Bhante Seelananda from Bhavana01:02:06
2152018/01/07සප්පුරිස සුත්ත තුන්වන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:08
2162018/01/04සප්පුරිස සුත්ත - දෙවන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:02:09
2172018/01/03සප්පුරිස සුත්ත(ම.නි 3) පළමු කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
2182017/12/31සෝණ සුත්ත Part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:52
2192017/12/29සෝණ සුත්ත part 1- තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
2202017/12/03ගමනක අවසානය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:51
2212017/12/03සැනසුමට මඟ භාවනාවයි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:56
2222017/11/28Vesak day - Dhamma talk - by Bhante Seelananda01:03:36
2232017/11/17The Difference between Samatha and Vipassana - by Bhante Seelananda00:57:43
2242017/11/17Metta and Sati (Loving friendliness and Mindfulness) - by Bhante Seelananda00:44:16
2252017/11/17ලෝකයේ සැබෑම තත්ත්වය (යථාර්තය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:21
2262017/11/11Bhante Seelananda (March 2015)01:22:30
2272017/11/09Bhante Seelananda | Day 5 - Samatha and Vipassana Meditation01:29:13
2282017/11/07බුදුගුණ සහ ආනාපාන සති භාවනා - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:36
2292017/11/07කෙටි භාවනාවක් - මරණසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:01
2302017/11/07මරණසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:57
2312017/11/04මෛතීු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:11
2322017/11/04ධර්මානුකූලව ජීවත් වන්නේ කෙසේ ද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:21
2332017/11/04පඤ්චනීවරණ ධර්මයෝ - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:14:46
2342017/11/02අටසිල් සමාදන්වීම, චතුරාරක්ඛා භාවනා සහ ආනාපානසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:38
2352017/11/02Guided Meditation - Metta and Anaapaana- by Bhante Seelananda00:16:16
2362017/11/01වට්ටය නොවැටෙන තැන (පටිච්චසමුප්පාදය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:38
2372017/11/01Mindfulness on mind by Bhante Seelananda.00:56:36
2382017/10/10විපස්සනා - ආයතන භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:11
2392017/10/05විපස්සනාව - අෂ්ඨා රස ධාතු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
2402017/09/20Emergence and spreading of Buddhism in the world - By Bhante Seelananda00:35:01
2412017/09/20Qualities of the Buddha - by Bhante Seelananda00:17:11
2422017/09/18රෝගියෙකුගේ වේදනාව සමනය සඳහා කරන ලද භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:38
2432017/09/17විශේෂ පූජාවක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:46:59
2442017/09/17ලෞකික ජීවිතය හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට කරුණු 10 ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:48
2452017/09/14ඉපදීම සහ මරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:24
2462017/09/14සත් + ධර්මය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:45:01
2472017/08/28උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:11
2482017/08/28කිංසුඛෝපම සුතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:41
2492017/08/14දුක (ඇතිවීම සහ නැති වීම) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:03
2502017/08/14විශේෂ සුත්ත සාකච්ඡාව - බහුධාතුක සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:24
2512017/08/12හිතන්න පුරැදු කිරීම - කාලාම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
2522017/07/31බුදුදහම, සිල් සමාදන් වීම සහ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ.00:22:06
2532017/07/29සිත හදන වැඩ පිළිවෙල (සරළ දහම් දෙසුමක්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:06:26
2542017/07/28ගැට පිට ගැට 36ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:01
2552017/07/28ඉන්දිුය භාවනා සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:07:06
2562017/07/26ධම්මානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:11
2572017/07/19තමන්ගේ යහපත පිණිසත් අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:21
2582017/07/14තමා හඳුනා ගැනීම - ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:11
2592017/07/11අසුභ සහ අනිච්ච භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
2602017/07/11විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:31
2612017/07/11බුදුගුණ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:51
2622017/07/11නැවත උපදින්නේ ඇයි? මහා පුණ්ණම සුතුර අැසුරින් භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්දායන් වහන්සේ00:27:36
2632017/07/11බුදුරදුන්ගේ සහ බුදු දහමේ සුවිශේෂත්වය කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
2642017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:56:11
2652017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත (දී. නි) part1 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ විසිනි00:40:51
2662017/07/06කැල්ගරි එ්හිපස්සිකෝ නව භාවනා සෙනසුනේ මුල්ම ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:11
2672017/07/06ළමයින් උදෙසා විශේෂ ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:32:41
2682017/07/04බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ කුමක්ද? What the Buddha Taught us පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි00:47:41
2692017/07/03සක්කාය සමුදය සහ සක්කාය නිරෝධය - පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:26
2702017/07/03ආත්ම සහ අනාත්ම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:42:16
2712017/07/01Why should we Learn and Practice Dhamma and Meditation By Bhante Seelananda00:58:16
2722017/06/24චින්තනීය නිදහස - කාලාම සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:36
2732017/06/24ම. නි. ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:41
2742017/06/22Buddhist Leadership (How do you become a great Leader?) by Bhante Seelananda in Singapore on April3001:09:36
2752017/06/22පටිච්චසමුප්පාදය 1 - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:41
2762017/06/21බුදු දහමේ ඇති සුවිශේෂත්වය - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:46
2772017/06/17භාවනාව- මහග්ගත චේතෝවිමුක්තිය සමඟ අප්පමාණ චේතෝවිමුක්තිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:26:21
2782017/06/12How to purify yourself by Bhante Seelananda.00:56:01
2792017/06/11සැප සහ සතුට ලැබෙන විධි 8ක් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:36
2802017/06/11බුදු දහම හා බෞද්ධ භාවනාව, කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:46
2812017/06/10පටිචිචසමුප්පාදය - 2 අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:31
2822017/06/04Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Thalgaswewe Seelananda Thero01:34:02
2832017/05/04Bhante Seelananda - How Impermanence Lead Us To Liberation01:17:29
2842017/04/26Bhante Seelananda - The Uniqueness of the Buddha and His Teachings01:12:28
2852017/03/31How to nurture Sangha qualities in lay society - Bhante Seelananda - 2017032600:49:49
2862017/03/05The Path to Stillness-Right Concentration - Bhante Seelananda - 2017030500:54:37
2872017/03/05What is Right View and How to Develop it - Bhante Seelananda - 2017022600:56:53
2882016/12/27Cont. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (Meditation Guidance) - Bhante Seelananda, West Virginia, U.S.A00:38:28
2892016/12/27සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - Bhante Seelananda - West Virginia, U.S.A00:44:14
2902016/12/27‎ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Bhante Seelananda - West Virginia, U.S.A00:32:12
2912016/11/09Interview on mind with Bhante Seelananda00:16:44
2922016/06/02Bhavana Society, Mindfulness of Death, June 2015, Day 2, Q-A00:44:09
2932016/04/15Bhavana Society Mindfulness of Death Retreat, June 2015, Day 2, Dhamma Talk01:03:02
2942015/07/23Samatha-Vipassana Retreat, Day 5, Dhamma Talk00:46:38
2952015/07/20Bhante Seelananda | Day 1 - How to Develop Meditation (audio only)00:58:31
2962015/07/17Bhante Seelananda | Day 7 - Dependent Origination00:47:23
2972015/07/16Bhante Seelananda | Day 6 - Buddhist Concept of the World00:50:22
2982015/06/08Bhante Seelananda | Day 5 - Samatha and Vipassana Meditation00:52:48
2992015/05/31Dhamma For Daily Life by Bhante Seelananda | 15 Mar 201501:11:56
3002015/05/29Bhavana Society | Samatha Vipassana | Day 3 Q-A00:43:22
3012015/05/04Bhavana Society Samatha-Vipassana Retreat | Day 1 Q-A | 3-24-1500:37:20
3022015/05/02Bhavana Society Samatha-Vipassana Retreat | Dhamma Talk by Bhante Seelananda | 3-24-1500:48:26
3032015/04/03Bhante Seelananda | Day 4 - Vipassana Meditation01:01:32
3042015/04/02Bhante Seelananda | Day 3 - Samatha Meditation01:04:34
3052015/04/01Bhante Seelananda | Day 2 - Mindfulness01:02:29
3062015/02/01Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Closing Day00:28:43
3072015/01/25Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Day 3, Q-A00:52:06
3082015/01/16Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Day 2, Q-A00:46:29
3092015/01/03Pali Class with MN 140 - part 300:14:05
3102014/11/18Three Characteristics of Existence00:13:28
3112014/11/16Student Retreat, Opening Remarks00:08:26

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.