තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/06දැනගැනීම සහ දැකගැනීම- පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.01:00:16
22020/08/06How to destroy 'Self Identity View'. By Bhante Seelananda from Bhavana Forest Monastery WV.USA01:09:06
32020/08/05A Birthday Dhamma talk on Eight factors for the success of a girl. By Bhante Seelananda from WV,USA00:48:06
42020/08/05For Children- Qualities of the Buddha and mindfulness of breathing. Guided by Bhante Seelananda WV.U00:30:51
52020/07/17Guided Meditation For Young Adults - Guided by Bhante Seelananda WV USA00:27:31
62020/07/17ශාන්තියටපත් මුණිවරයාණෝ- පූජ්‍ය.තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි01:08:41
72020/06/25Karaniya Metta Sutra Saakacchawa.Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen wahanse visin 6.23.2020 d00:21:56
82020/06/25Akkhana Sutta Saakacchawa. Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse visin pavathvana laddaki00:46:06
92020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part3). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi00:54:01
102020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part2). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi01:27:41
112020/06/25Cula Hatthipadopama Sutra Saakacchawa (part1). Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Vi01:07:46
122020/06/19Causes for happiness and success. A talk given by Bhante Seelananda. at Mr.Bandula and Shirani's hom00:55:16
132020/06/19ධනියගෝපාල සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:31:31
142020/06/14Mangala Sutta Sakacchawa. Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visin pavathwanaladdaki00:21:41
152020/06/14Velukantaki Nanda Mataa Sutta Saakacchawa.Meya Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse Visin pa00:50:21
162020/06/07අනාථ අසරණ නොවී සනාථව ජීවත් වෙන්න මේ කරුණු 10 පිළිපදින්න - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:51
172020/06/07Maithree Bhavanawa. (Upades sahitawa). Meheyaweema Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visi00:18:41
182020/05/31Upanisa Sutta ( Paticcasamuppadaya anga 22k). Meya pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse visin00:33:46
192020/05/31A Short Guided meditation Session. Led by Bhante Seelananda from Bhavana Society WV. USA.00:12:56
202020/05/31Samathaya haa Vipassana Bhavanawa.Meheyaweema pujya Talgaswewe Seelananda Swaameenwahanse00:47:21
212020/05/15Ratana Suttraye teruma. Pujya Talgaswewe Seelananda Swaameen Wahanse visini00:43:51
222020/05/15Bhante Seelananda Thero Live Stream00:10:50
232020/05/15Bhante Seelananda Thero Live Stream00:13:54
242020/05/14Our Attitudes,gratitude and meditation. This is a talk given by Bhante Seelananda @ Bhavana Society00:06:06
252020/05/13Necessary Conditions for the Success of your Meditation (Meghiya Sutta) - Bhante Seelananda00:48:56
262020/05/13ඉතාම වටිනා දම් දෙසුමකි. ඉපදීම නැති කළ හැකිද? පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:15:46
272020/05/09පඤචස්කන්ධය අපිව කා දමයි. ඉතාම වටිනා බජ්ජනීය සූත්‍ර සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:21
282020/05/08දුර්ලභ සූත්‍ර දේශනාවකි. උපනිස සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:46
292020/05/08ආශ්චර්යවත් වූ අපේ බුදු හාමුදුරුවෝ - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:36
302020/03/08මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය ඉතාම වටිනා සූත්‍ර සාකච්ඡාවකි- පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:21
312020/02/15සේඛ සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:41
322020/02/15Don't repent on what you did but do more and more good deeds - short Dhamma talk - Bhante Seelananda00:19:36
332020/01/31කායගතාසති භාවනාව (කායගතාසති සූත්‍රය) නිවැරදිව කරන ආකාරය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:31:51
342020/01/31සර්පයන් දෂ්ට කිරීමෙන් වැළකීමට සර්ප කුල 4 ට මෙත් සිත පතුරන අයුරු සහ මෛත්‍රී භාවනාව කරන ක්‍රම හතර01:25:41
352019/12/01උපාදාන පරිවත්ත සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:06
362019/12/01මජ්ජේ සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:41
372019/12/01For Children. Talk on 'Knowledge and Wisdom' & Guided Meditation.00:32:46
382019/11/14How to gain the knowledge of complete destruction of Taints.00:58:36
392019/11/14Maha Salayatanika Sutta (part II)01:36:56
402019/09/23Equanimity as a Factor of Enlightenment.00:59:21
412019/09/23ඡ ඡක්ඛ සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
422019/09/23ඡ ඡක්ක සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:01
432019/09/16ඡ ඡක්ක සුත්ත 1(Part 1) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:56
442019/09/16Factors of Enlightenment and Mindfulness as a Factor of Enlightenment.00:58:51
452019/09/12Six sets of Six (Cha Chakka) discussion - Bhante Seela (Bhante Seelananda)00:54:51
462019/09/12අනාත්ම ලක්ඛණ සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:06
472019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 4 (Part 4) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:06
482019/09/06මහාචත්තාරීසක සුත්ත 3 (Part 3) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:11
492019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 2 (Part 2) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
502019/09/05මහාචත්තාරීසක සුත්ත 1 (Part 1) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:46
512019/09/05වත්ථූපම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:06
522019/09/05නාමරුප යනු කුමක්දැයි නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
532019/09/04Concentration (Guided meditation)00:15:06
542019/09/04දේව දූත සුත්ත - ඔබත් මේ දේව දූතයෝ තුන් දෙනා දුටුවාද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:01
552019/09/04චිත්තානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:20:11
562019/09/04ආදිත්තපරියාය සුත්ත - බුදුපියාණන්ගේ තුන්වෙනි දම් දෙසුමයි - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:16
572019/09/04Guided Meditation with Vietnamese Translation.00:39:16
582019/09/04විශේෂ අනුශාසනාවක් හා කෙටි භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:26
592019/09/04The Central Teaching of the Buddha with Vietnamese Translation.01:06:21
602019/09/04සත්තට්ඨාන සුත්ත ඇසුරින් පවත්වන ලද දම් දෙසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:36
612019/08/29The Four Establishments of Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda from Bhavana Societ00:46:31
622019/08/29විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:11
632019/08/29Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda during a Mindfulness Retreat at Bhavana Societ00:45:16
642019/08/29සිත (විඤ්ඤානය) පිරිසිදු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:26
652019/08/29සති හා සම්පජඤ්ඤ පිළිබඳව ඉතා ලස්සන විමසුමක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:31
662019/08/29The Buddha, His Dhamma and Meditation Tchnique ( With Vietnamese Traslation). This talk was given by01:01:31
672019/08/27Mindfulness. This talk was given by Bhante Seelananda at General hospital auditorium on April.10,20100:56:26
682019/08/27Introductory talk for a 10 day Retreat held in Vietnam. This was given by Bhante Seelananda from USA00:25:21
692019/08/27පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ විවරණයක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:56
702019/08/27මෙත්තා, ආනාපානසති, විපස්සනා භාවනාව පුගුණ කරමු - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:01
712019/08/27ආනාපානසතිය හා පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:36
722019/08/27වාසිජටෝපම සුත්ත - භාවනානුයෝගීන් උදෙසා ඉතාම වැදගත් දැනගත යුතුම සුතුරකි. තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමිපාණෝ00:54:46
732019/08/27Mindfulness and Clear Comprehension. A Dhamma talk offered by Bhante Seelananda from Bhavana Society00:46:56
742019/08/27නොමැරී සිටින්නට නම්? ඔක්කන්තික සංයුක්තය (ස.නි) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:46
752019/08/27Suseema sutta (Dhamma discussion) - Bhante Seelananda. in Singapore01:17:31
762019/08/27Guided Meditation on Metta and Anapanasati in English - by Bhante Seelananda00:10:16
772019/08/27ඔිරම්භාගිය සංයෝජන නැති කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:06:21
782019/08/24සසරින් එතර වීමට නම්? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:56
792019/08/21Unparalleled Meditation technique of the Buddha. This is a talk given by Bhante Seelananda from USA00:39:26
802019/08/21ඵස්ස හෙවත් ස්ඵර්ශය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:56
812019/08/21Relaxation for youth . (Guided meditation, mental repose and blessings). by Bhante Seelananda. From00:24:16
822019/07/12බුද්ධානුස්සති භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:31
832019/07/12වේදනාව විපස්සනාවට හරවන්නේ කෙසේද? උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:56
842019/07/11මෙත්තා, ආනාපානසති සහ විපස්සනා භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:34:01
852019/07/11ශාසනයේ පුංචිම හාමුදුරුවෝ රහත්වීම - ලකුන්ටක භද්දිය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:06
862019/07/11උපරෝධනය/අැතුලතින් සිසිල් වෙන්නේ කෙසේද? පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:56
872019/07/10සත්තට්ඨාන සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:56
882019/07/10Featureless Consciousness01:21:06
892019/07/09වචනයෙන් සංවරවීම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:11
902019/07/09How to Contemplate on Mental Objects - Dhammanupassana - By Bhante Seelananda01:01:56
912019/07/09How Metta and Mindfulness Work Together - a talk - By Bhante Seelananda00:59:46
922019/07/09Metta - Loving Friendliness, Dhamma Talk - by Bhante Seelananda (Seela)01:01:31
932019/07/09බුදුගුණ භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:36
942019/07/08මෛතීු භාවනාව උපදෙස් සහිතව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:18:56
952019/07/08How Buddha Became Buddha under this Bodhi Tree - by Bhante Seelananda (Seela)00:31:56
962019/07/08Samatha and Vipassana - a talk - by Bhante Seelananda (Seela)00:39:46
972019/07/03Body Scanning and Metta Guided meditation by Bhante Seelananda01:03:11
982019/07/03අායතන සහ අානාපානසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:41
992019/07/03ලෝක ධම්ම සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:36
1002019/07/02කායානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:46
1012019/07/02සතිපට්ඨාන සුත්ත අැසුරිනි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:06
1022019/07/02පඤ්චඋපාදානස්කන්ධය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:21
1032019/07/02අවිවේකී ජීවිතයට සැනසුම - දම් දෙසුමක් කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:36
1042019/07/02දහම් කැඩපත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:16
1052019/07/02සච්ච විභඤග සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:46
1062019/07/02Metta - Loving Friendliness, Dhamma Talk - by Bhante Seelananda (Seela)01:01:31
1072019/07/02Upekkha(Equanimity) Guided Meditation - by Bhante Seelananda (Seela)00:28:56
1082019/07/02How to switch Jhana to Vipassana by Bhante Seelananda (Seela)01:00:26
1092019/07/01Jhana and Different Levels of Knowledge - Bhante Seelananda (Seela)00:54:41
1102019/07/01Meditation for Calmness and relaxation - by Bhante T. Seelananda00:12:56
1112019/03/25The Four Noble Truths with Vietnamese Translation by Bhante Seelananda at TNC in Ho Chi Minh city01:01:51
1122019/03/25Mindfulness with Vietnamese Translation by Bhante Seelananda01:23:01
1132019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව ෴ තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:56
1142019/02/15දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව සහ ධම්ම දේශණාව ෴ පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:38:01
1152019/02/15Short meditation and a Talk on Self-restraint - By Bhante Seelananda00:48:16
1162019/02/15Guided Meditation - Mental Training to Vipassana - by Bhante Seelananda00:52:21
1172019/02/155th Day talk on Panna (wisdom) - by Bhante Seelananda00:48:56
1182019/02/154th Day - Samadhi (Concentration) Talk - by Bhante Seelananda00:46:11
1192019/02/152nd Day - Viriya as a Spiritual Faculty - Dhamma Talk by Bhante Seelananda00:51:01
1202019/02/15Guided Meditation Practice Energetically (full of viriya) Instructions - By Bhante Seelananda00:13:56
1212019/01/311st Day - Saddha (Confidence) - by Bhante Seelananda00:52:06
1222019/01/31Introductory Talk for Retreat on the Five Spiritual Faculties - by Bhante Seelananda from USA00:17:36
1232019/01/27Guided Meditation on Metta and Anapanasati - by Bhante Seelananda00:27:56
1242019/01/27Aggivacchagotta Sutta Discussion - by Bhante Seelananda01:10:56
1252018/12/01ඉගෙනීමයි, සැනසීමයි - දරුවන් සඳහා කළ දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:16
1262018/12/01Taming the Mind - by Bhante Seelananda00:56:46
1272018/11/30Jhana and how to Cut off Fetters through jhana - by Bhante Seelananda01:00:11
1282018/10/14ඡ ඡක්ක සුත්ත ඇසුරින් කල දම් දෙසුමකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:41
1292018/10/14උපදෙස් සහිතව විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:01
1302018/10/02සිත දමනය කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:31
1312018/10/02වේලුද්වාර සුතුර (දෙව් ලොව උපත ලැබීමට නම්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:41
1322018/10/02ආදිත්තපරියාය සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:41
1332018/10/02චූල වේදල්ල සුතුර - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:21
1342018/07/29සුඛුමාල සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:16
1352018/07/29තයෝ ධම්ම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:01
1362018/04/30Guided meditation. Metta and Mindfulness of Breathing by Bhante Seelananda.00:24:11
1372018/03/14Dhamma Talk Part 1 by Bhante Seelananda00:33:11
1382018/02/27ඡ ඡක්ක සූතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:51
1392018/02/27How to Measure One's Spiritual Progress - by Bhante Seelananda00:47:06
1402018/02/27මධ්යම පුතිපදාව සහ මධ්යම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:38:26
1412018/02/27Buddhist perspective of Death by Bhante Seelananda00:59:51
1422018/02/17Vammika Sutta (Discourse on Anthill) - by Bhante Seelananda01:01:26
1432018/02/17සප්පුරිස සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:16
1442018/02/14උපදෙස් සහිතව භාවනාව - පංචස්කන්ධය - විපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:31
1452018/02/14ආනාපානසති භාවනාවෙහි මුල් පියවර සතර - පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:18:51
1462018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - පළමු කොටස (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:21
1472018/02/13ආනාපානසති භාවනාව දෙවන කොටස (2) (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:51
1482018/02/13ආනාපානසති භාවනාව - තුන්වන කොටස 3 (ආනන්ද සුත්ත ඇසුරින්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:21
1492018/01/07සප්පුරිස සුත්ත තුන්වන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:08
1502018/01/04සප්පුරිස සුත්ත - දෙවන කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:02:09
1512018/01/03සප්පුරිස සුත්ත(ම.නි 3) පළමු කොටස - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
1522017/12/31සෝණ සුත්ත Part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:52
1532017/12/29සෝණ සුත්ත part 1- තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:11
1542017/12/03ගමනක අවසානය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:51
1552017/12/03සැනසුමට මඟ භාවනාවයි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:56
1562017/11/17The Difference between Samatha and Vipassana - by Bhante Seelananda00:57:43
1572017/11/17Metta and Sati (Loving friendliness and Mindfulness) - by Bhante Seelananda00:44:16
1582017/11/17ලෝකයේ සැබෑම තත්ත්වය (යථාර්තය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:21
1592017/11/07බුදුගුණ සහ ආනාපාන සති භාවනා - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:36
1602017/11/07කෙටි භාවනාවක් - මරණසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:01
1612017/11/07මරණසති භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:57
1622017/11/04මෛතීු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:11
1632017/11/04ධර්මානුකූලව ජීවත් වන්නේ කෙසේ ද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:21
1642017/11/04පඤ්චනීවරණ ධර්මයෝ - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:14:46
1652017/11/02අටසිල් සමාදන්වීම, චතුරාරක්ඛා භාවනා සහ ආනාපානසතිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:38
1662017/11/01වට්ටය නොවැටෙන තැන (පටිච්චසමුප්පාදය) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:10:38
1672017/11/01Mindfulness on mind by Bhante Seelananda.00:56:36
1682017/10/10විපස්සනා - ආයතන භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:11
1692017/10/05විපස්සනාව - අෂ්ඨා රස ධාතු භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
1702017/09/20Emergence and spreading of Buddhism in the world - By Bhante Seelananda00:35:01
1712017/09/20Qualities of the Buddha - by Bhante Seelananda00:17:11
1722017/09/18රෝගියෙකුගේ වේදනාව සමනය සඳහා කරන ලද භාවනාවකි - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:38
1732017/09/17විශේෂ පූජාවක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:46:59
1742017/09/17ලෞකික ජීවිතය හා ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට කරුණු 10 ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:48
1752017/09/14ඉපදීම සහ මරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:24
1762017/09/14සත් + ධර්මය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:45:01
1772017/08/28උපදෙස් සහිතව භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:35:11
1782017/08/28කිංසුඛෝපම සුතුර ඇසුරින් ධර්ම දේශණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:41
1792017/08/14දුක (ඇතිවීම සහ නැති වීම) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:03
1802017/08/14විශේෂ සුත්ත සාකච්ඡාව - බහුධාතුක සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:14:24
1812017/08/12හිතන්න පුරැදු කිරීම - කාලාම සුත්ත - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
1822017/07/31බුදුදහම, සිල් සමාදන් වීම සහ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ.00:22:06
1832017/07/29සිත හදන වැඩ පිළිවෙල (සරළ දහම් දෙසුමක්) - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:06:26
1842017/07/28ගැට පිට ගැට 36ක් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:01
1852017/07/28ඉන්දිුය භාවනා සුත්ත සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:07:06
1862017/07/26ධම්මානුපස්සනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:20:11
1872017/07/19තමන්ගේ යහපත පිණිසත් අනුන්ගේ යහපත පිණිසත් කටයුතු කරන්නේ කෙසේද? තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:21
1882017/07/14තමා හඳුනා ගැනීම - ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:11
1892017/07/11අසුභ සහ අනිච්ච භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
1902017/07/11විපස්සනා භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:31
1912017/07/11බුදුගුණ භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:51
1922017/07/11නැවත උපදින්නේ ඇයි? මහා පුණ්ණම සුතුර අැසුරින් භාවනාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්දායන් වහන්සේ00:27:36
1932017/07/11බුදුරදුන්ගේ සහ බුදු දහමේ සුවිශේෂත්වය කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:21
1942017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත part 2 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:56:11
1952017/07/07අග්ගඤ්ඤ සුත්ත (දී. නි) part1 - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ විසිනි00:40:51
1962017/07/06කැල්ගරි එ්හිපස්සිකෝ නව භාවනා සෙනසුනේ මුල්ම ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:11
1972017/07/06ළමයින් උදෙසා විශේෂ ධර්ම දේශනය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:32:41
1982017/07/04බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ කුමක්ද? What the Buddha Taught us පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද හිමි00:47:41
1992017/07/03සක්කාය සමුදය සහ සක්කාය නිරෝධය - පූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:26
2002017/07/03ආත්ම සහ අනාත්ම - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි00:42:16
2012017/07/01Why should we Learn and Practice Dhamma and Meditation By Bhante Seelananda00:58:16
2022017/06/24චින්තනීය නිදහස - කාලාම සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:36
2032017/06/24ම. නි. ධාතු විභංග සුතුර ඇසුරින් ගෞරවනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:41
2042017/06/22පටිච්චසමුප්පාදය 1 - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:19:41
2052017/06/21බුදු දහමේ ඇති සුවිශේෂත්වය - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:46:46
2062017/06/17භාවනාව- මහග්ගත චේතෝවිමුක්තිය සමඟ අප්පමාණ චේතෝවිමුක්තිය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:26:21
2072017/06/12How to purify yourself by Bhante Seelananda.00:56:01
2082017/06/11සැප සහ සතුට ලැබෙන විධි 8ක් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:36
2092017/06/11බුදු දහම හා බෞද්ධ භාවනාව, කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:28:46
2102017/06/10පටිචිචසමුප්පාදය - 2 අතිපූජනීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:31
2112017/06/04Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Thalgaswewe Seelananda Thero01:34:02
2122017/04/26Bhante Seelananda - The Uniqueness of the Buddha and His Teachings01:12:28
2132017/03/05The Path to Stillness-Right Concentration - Bhante Seelananda - 2017030500:54:37
2142016/12/27Cont. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය (Meditation Guidance) - Bhante Seelananda, West Virginia, U.S.A00:38:28
2152016/12/27සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - Bhante Seelananda - West Virginia, U.S.A00:44:14
2162016/12/27‎ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රය - Bhante Seelananda - West Virginia, U.S.A00:32:12
2172016/11/09Interview on mind with Bhante Seelananda00:16:44
2182016/06/02Bhavana Society, Mindfulness of Death, June 2015, Day 2, Q-A00:44:09
2192015/07/23Samatha-Vipassana Retreat, Day 5, Dhamma Talk00:46:38
2202015/05/29Bhavana Society | Samatha Vipassana | Day 3 Q-A00:43:22
2212015/05/02Bhavana Society Samatha-Vipassana Retreat | Dhamma Talk by Bhante Seelananda | 3-24-1500:48:26
2222015/04/02Bhante Seelananda | Day 3 - Samatha Meditation01:04:34
2232015/02/01Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Closing Day00:28:43
2242015/01/25Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Day 3, Q-A00:52:06
2252015/01/16Thanksgiving Retreat, Bhavana Society, Day 2, Q-A00:46:29
2262014/11/18Three Characteristics of Existence00:13:28

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.