ගෝණදෙනියේ සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/20Seth maga Siritha | ගෝණදෙනියේ සීවලී හිමි | 2018-11-2000:04:57
22015/10/04Dhamma Sermon in Sinhala by Rev. Gonadeniye Seewalee_201:23:43
32015/10/04Dhamma Sermon in Sinhala by Rev. Gonadeniye Seewalee_100:22:23
42012/05/04Books release 2012 ITN Publicity Ven Gonadeniye Seewalee00:21:53
52012/05/04Books release 2012 Derana TV Publicity Ven Gonadeniye Seewalee00:10:50
62011/06/26Derana Aruna Gonadeniye Seewalee himi00:17:34
72011/06/18Sri Sambuddhatvajayanthi Dharmadesana ITN part 100:48:04
82011/06/18Sri sambuddhatva jayanti dhammadesana ITN Part 200:54:59
92011/04/04Gonadeniye seewalee hamuduruvo visited to gonadeniya maha vidyalaya part100:09:34
102011/04/03Gonadeniye seevalee hamuduruvo visited to his childhood school gonadeniya college part 200:19:50
112011/04/03Gonadeniye seevalee hamuduruvo visited to gonadeniya rural college00:03:08
122011/03/27neewarana400:08:47
132011/03/26Neewarana Dhamma part 200:09:00
142011/03/26Neewarana Dharma 100:09:01
152010/11/07Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 600:05:19
162010/11/07Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 400:05:20
172010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 300:02:38
182010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 600:07:53
192010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 100:09:48
202010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 600:07:24
212010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 500:07:24
222010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 4.00:09:46
232010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 300:09:47
242010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 200:09:46
252010/10/22Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 100:09:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.