ගෝණදෙනියේ සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/10/04Dhamma Sermon in Sinhala by Rev. Gonadeniye Seewalee_201:23:43
22015/10/04Dhamma Sermon in Sinhala by Rev. Gonadeniye Seewalee_100:22:23
32012/05/04Books release 2012 ITN Publicity Ven Gonadeniye Seewalee00:21:53
42012/05/04Books release 2012 Derana TV Publicity Ven Gonadeniye Seewalee00:10:50
52011/06/26Derana Aruna Gonadeniye Seewalee himi00:17:34
62011/06/18Sri Sambuddhatvajayanthi Dharmadesana ITN part 100:48:04
72011/06/18Sri sambuddhatva jayanti dhammadesana ITN Part 200:54:59
82011/04/04Gonadeniye seewalee hamuduruvo visited to gonadeniya maha vidyalaya part100:09:34
92011/04/03Gonadeniye seevalee hamuduruvo visited to his childhood school gonadeniya college part 200:19:50
102011/04/03Gonadeniye seevalee hamuduruvo visited to gonadeniya rural college00:03:08
112011/03/27neewarana400:08:47
122011/03/26Neewarana Dhamma part 200:09:00
132011/03/26Neewarana Dharma 100:09:01
142010/11/07Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 600:05:19
152010/11/07Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 400:05:20
162010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 300:02:38
172010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 600:07:53
182010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) SIRASA TV PART 100:09:48
192010/11/05Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 600:07:24
202010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 500:07:24
212010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 4.00:09:46
222010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 300:09:47
232010/10/25Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 200:09:46
242010/10/22Gonadeniye seewalee hamuduruvo DHARMA DESHANA (Dhamma sermons) TNL RUPAVAHINI PART 100:09:47

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.