අගලකඩ සිරිසුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/01Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-11-2900:55:52
22019/11/29නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 29 පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:25
32019/11/29Darma Dakshina 2019.11.29 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:25
42019/11/28මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි | සුමධුර දම් දෙසුම | Professor Agalakada Sirisumana thero | 2019.03.0601:37:31
52019/11/25Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-11-2200:55:09
62019/11/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-11-1500:57:06
72019/11/23නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 22 පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:45
82019/11/23Darma Dakshina 2019.11.22 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:45
92019/11/21 Ven Agalakada Sirisumana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:49:56
102019/11/16මහා සමුද්‍රයේ පවතින අද්භූත ධර්ම 8ක් Ven. Agalakada Sirisumana thero (2019 - 11 - 15)00:53:26
112019/11/16නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 15 පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:30
122019/11/16Darma Dakshina 2019.11.15 - Agalakada Sirisumana Himi00:52:30
132019/11/13ITN 2019 11 13 දහම් සිතුවිලි00:21:49
142019/11/13Daham Sithuvili - (2019-11-13) | ITN00:21:49
152019/11/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-10-0800:55:36
162019/11/08නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 08 පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
172019/11/08Darma Dakshina 2019.11.08 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:49
182019/11/03Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-11-0100:55:31
192019/11/02Darma Dakshina 2019.11.01 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:20
202019/10/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-10-2500:47:09
212019/10/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-10-1800:38:56
222019/10/26Darma Dakshina 2019.10.25 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:09
232019/10/21කඨිනනානිසංස අනුශාසනාව මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ00:25:12
242019/10/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-1100:55:56
252019/10/19Darma Dakshina 2019.10.18 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:22
262019/10/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-10-0400:56:17
272019/10/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-09-2700:57:10
282019/10/11Darma Dakshina 2019.10.11 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:21
292019/10/06Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-09-2000:56:51
302019/10/05Darma Dakshina 2019.10.04 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:13
312019/09/27Darma Dakshina 2019.09.27 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:50
322019/09/21Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-08-3000:56:11
332019/09/12 Ven Agalakada Sirisumana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:48:26
342019/09/12Ven.Agalakada Sirisumana Thero 2019.09.12 - 20.02 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:56
352019/09/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-08-2300:56:48
362019/09/08 Ven Agalakada Sirisumana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:48:01
372019/09/08 Ven Agalakada Sirisumana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:46:29
382019/09/06 Ven Agalakada Sirisumana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:31
392019/08/31Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-08-0900:55:19
402019/08/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-08-0200:56:49
412019/08/22සිත නිවන බුදු බණ - 123 Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.08.22- 05.00 අති අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමී00:36:01
422019/08/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-07-2600:48:47
432019/08/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-07-1900:48:35
442019/08/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-07-0500:46:58
452019/08/14දෙහිවල කරගම්පිටිය කවුඩාන සණස සමිතියේ මාසික ධර්ම දේශනාව00:50:06
462019/08/10සතුට- අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්වහන්ස නà00:59:31
472019/08/09Darma Dakshina 2019.08.09 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:55
482019/08/09"බුදු හිමියන් අසමසම වන්නේ ඇයි?" අගලකඩ සිරි සුමන හිමි 2019 07 26 නෙත් fm නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:48:33
492019/08/06Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-06-2800:49:31
502019/08/06Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-06-2100:49:26
512019/08/06Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-06-1400:47:49
522019/08/06Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-06-0700:49:38
532019/08/02Darma Dakshina 2019.08.02 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:17
542019/07/31Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-3100:48:02
552019/07/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-2400:54:52
562019/07/26Darma Dakshina 2019.07.26 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:47
572019/07/19Darma Dakshina 2019.07.19 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:35
582019/07/13සිත නිවන බුදු බණ - 106 Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.07.13 - 05.00 අගලකඩ සිරිසුමන හිමි00:36:02
592019/07/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-1700:52:47
602019/07/07Agalakada Sirisumana Thero - ගවයන් මැරීම අධර්මය පහලවෙමේ පෙරනිමිත්තයි - අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින්වහන්සේ00:50:57
612019/07/06Ven.Agalakada Sirisumana Thero, අගලකඩ සිරිසුමන , 2019.07.06 - 20.00 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:26
622019/07/06බුදු රජාණන් වහන්සේ ගව ඝාතනය පිළිකුල් කිරීම Ven. Agalakada Sirisumana thero (2019 - 07 - 05)00:56:24
632019/07/05Darma Dakshina 2019.07.05 - Agalakada Sirisumana Himi00:46:57
642019/06/29Darma Dakshina 2019.06.28 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:31
652019/06/28සභියට මහා බ්‍රහ්මයා කිව්වා ඔබ ගිහින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්ණ 20 කාශ්‍යප බුදුරජාණන්ගෙන් අහන්න කියල..00:49:25
662019/06/21Darma Dakshina 2019.06.21 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:25
672019/06/15Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.06.15 - 08.05 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:45
682019/06/14Darma Dakshina 2019.06.14 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:48
692019/06/07Darma Dakshina 2019.06.07 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:38
702019/05/31Darma Dakshina 2019.05.31 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:02
712019/05/24Darma Dakshina 2019.05.24 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:17
722019/05/16Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.05.15 - 20.09 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:44
732019/05/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-1000:55:50
742019/05/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-0300:47:38
752019/05/12Sadaham sawana -රාජ දමනය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:27
762019/05/10Darma Dakshina 2019.05.10 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:02
772019/05/03Darma Dakshina 2019.05.03 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
782019/05/02දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/03/29 රාගම) මහාචාර්ය පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:44
792019/04/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-2600:51:33
802019/04/20Darma Dakshina 2019.04.20 - Agalakada Sirisumana Himi00:52:04
812019/04/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-1900:56:23
822019/04/13Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-1200:51:33
832019/04/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-0500:53:12
842019/03/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-2900:57:19
852019/03/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-2200:56:22
862019/03/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-1500:55:51
872019/03/15Darma Dakshina 2019.03.15 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:34
882019/03/15Sadaham sawana -පුරිස ධම්මසාරථී ගුණය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
892019/03/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-0800:55:58
902019/03/09Darma Dakshina 2019.03.08 - Agalakada Sirisumana Himi00:50:34
912019/03/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-0100:56:09
922019/02/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-2201:00:18
932019/02/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-1500:57:15
942019/02/15Darma Dakshina 2019.02.15 - Agalakada Sirisumana Himi00:53:59
952019/02/15Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.02.15 - 08.02 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:00
962019/02/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-0800:55:09
972019/02/08Darma Dakshina 2019.02.08 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:01
982019/02/082019 - 02 - 07 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:53:13
992019/02/03Darma Dakshina 2019.02.01 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:30
1002019/02/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-0100:54:23
1012019/01/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-2500:54:38
1022019/01/25Darma Dakshina 2019.01.25 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:05
1032019/01/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-1800:55:29
1042019/01/18Darma Dakshina 2019.01.18 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:31
1052019/01/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-1100:50:36
1062019/01/11Darma Dakshina 2019.01.12 - Agalakada Sirisumana Himi00:46:29
1072019/01/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-0400:55:23
1082019/01/04Darma Dakshina 2019.01.04 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
1092018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:50:07
1102018/12/28Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-2800:54:09
1112018/12/28Darma Dakshina 2018.12.28 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:36
1122018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:52:28
1132018/12/22Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-2100:55:43
1142018/12/21Darma Dakshina 2018.12.21 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:22
1152018/12/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-1400:51:27
1162018/12/14Darma Dakshina 2018.12.14 - Agalakada Sirisumana Himi00:45:08
1172018/12/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-0700:56:20
1182018/12/07Darma Dakshina 2018 12 07 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
1192018/12/04Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-3000:56:40
1202018/11/30Darma Dakshina 2018 11 30 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:56
1212018/11/292018 - 11 - 29 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:55:17
1222018/11/292018 - 11 - 28 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:49:52
1232018/11/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-2300:56:05
1242018/11/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-1600:56:44
1252018/11/16Darma Dakshina 2018 11 16 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:35
1262018/11/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-0900:56:16
1272018/11/09Darma Dakshina 2018 11 08 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:22
1282018/11/04Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 10 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:04
1292018/11/03Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-0200:57:24
1302018/11/02Darma Dakshina - 2018.11.02 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:26
1312018/10/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-2600:58:23
1322018/10/26Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 9 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:24
1332018/10/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-1900:58:51
1342018/10/13Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 8 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:21
1352018/10/13Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-1200:58:59
1362018/10/05Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-0500:56:37
1372018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි Ven Agalakada Sirisumana thero00:57:37
1382018/09/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-2800:57:48
1392018/09/21Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-2100:55:41
1402018/09/20Agalakada Sirisumana Himi - Sudila Radio Darma Deshana02:06:26
1412018/09/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-1400:56:53
1422018/09/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-0700:56:00
1432018/09/06Important desuma for Dahampasala Student .By Prof. Agalakada Sirisumana00:18:22
1442018/09/01Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-3100:56:57
1452018/08/22Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 7 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:50
1462018/08/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-1700:57:05
1472018/08/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-1000:55:34
1482018/07/28Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 6 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:35
1492018/07/28Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-2700:52:08
1502018/07/23Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:12
1512018/07/21Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-2000:56:19
1522018/07/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-13 | උම්මග්ග ජාතකය - 4 කොටස00:56:23
1532018/07/08Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-06 උම්මග්ග ජාතකය - 3 කොටස00:53:53
1542018/06/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-2900:52:45
1552018/06/22Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-2200:57:50
1562018/06/16Sadaham sawana - ගුත්තිල ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:58
1572018/06/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-15 | ගුත්තිල ජාතකය - Guththila Jathakaya00:56:33
1582018/06/02Sadaham sawana - කදිරංගාර ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:10
1592018/05/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-2500:57:48
1602018/05/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-1800:53:43
1612018/05/25TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/18 ( Ven. Professor Agalakada Sirisumana Thero )01:57:10
1622018/05/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-1100:55:30
1632018/05/19Sadaham sawana - අල්ලස හා දුෂණය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:34
1642018/05/11Sadaham sawana - මහා කන්න ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:58
1652018/05/11Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-0400:57:08
1662018/05/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-2700:56:11
1672018/04/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-2000:55:25
1682018/04/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-1300:53:09
1692018/04/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-0600:54:06
1702018/04/06Sadaham sawana - අප්පමාදෝ අමත පදං- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:40
1712018/03/31Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-3000:56:38
1722018/03/25Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-2300:53:03
1732018/03/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-1600:52:16
1742018/03/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-0900:54:12
1752018/02/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-2300:53:52
1762018/02/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-1600:52:15
1772018/02/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-0900:54:29
1782018/02/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-0200:53:45
1792018/02/02Sadaham sawana - ගුරුවරුන් හට......- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:46
1802018/01/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-2600:54:38
1812018/01/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-1900:54:03
1822018/01/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-1200:53:37
1832018/01/12Sadaham sawana - කෝසම්බි ජාතකය- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
1842018/01/07Sadaham sawana - චන්දකින්නර ජාතකය- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:05
1852018/01/05Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-0500:54:06
1862017/12/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-2900:56:09
1872017/12/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-2200:53:33
1882017/12/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-1500:55:46
1892017/12/14Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/11/24 Ven. Agalakada Sirisumana00:58:18
1902017/12/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-0800:54:23
1912017/12/04GUTTILA KAWYA Book Launch: Ven. Agalakada Sirisumana Thero | Talking Books [EP 602]00:20:36
1922017/11/25Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-2400:54:52
1932017/11/19Sadaham sawana - නාගසේන ස්වාමීන් වහන්සේ- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:47
1942017/11/18Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-1700:55:52
1952017/11/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-1000:53:37
1962017/11/04Sadaham sawana - බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ නොතේරී ජනා මේ- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:50
1972017/11/04Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-0300:55:14
1982017/10/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-2700:52:57
1992017/10/22Sadaham sawana - භික්ෂුවකගේ කථා වස්තුව - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:10
2002017/10/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-2000:52:45
2012017/10/15Sadaham sawana - තිලොව ජය ගන්නෝ - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:08
2022017/10/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-0600:48:47
2032017/10/04බුදුගුන වැඩීම Ven. Agalakada Sirisumana Thero04 10 201700:41:00
2042017/10/02Sadaham sawana - මේ කථාව අසනු මැනවි - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:15
2052017/09/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-2900:55:29
2062017/09/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-2200:56:00
2072017/09/23Sadahamsawana - මෙම ධර්ම දේශණය අසන්න - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:45
2082017/09/21අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - 2017.09.2000:58:22
2092017/09/17Agalakada Sirisumana Tero - Darma Dakshina 2017-09-1500:54:25
2102017/09/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-0800:56:56
2112017/09/08Sadaham sawana - මඝ මානවක සක් දෙව් පදවිය ලැබූ හැටි - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:52
2122017/08/29Ven Agalakada Sirisumana Thero - දස සංඥාව ( ගිරිමානන්ද සූත්‍රය )00:46:38
2132017/08/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-2500:55:31
2142017/08/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-1800:53:19
2152017/08/19Sadaham sawana - විශේෂ චරිත - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
2162017/08/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-1100:55:39
2172017/08/06Sadaham sawana - ධම්මික උපාසක කථාව - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
2182017/08/05Agalakada Sirisumana Tero - Darma Dakshina 2017-08-0400:52:07
2192017/07/16Sadaham sawana - වෙරඵ ගෙඩිය හරි 8 කට කපාගෙන - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:09
2202017/06/06Sadaham sawana - බුදු හාමුදුරුවන් වැඩියා - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:55
2212017/05/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-05-1200:52:42
2222017/05/05Sadaham sawana -හරි හම්බකරපුවා - Ven. Agalakada sirisumana thero00:55:31
2232017/04/02Sadaham sawana - නියම මිතුරන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:08
2242017/03/29Sadaham sawana - ධර්ම සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයෙන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:06
2252017/03/11ධර්ම දේශනය : පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි (දිනය : 2017 පෙබරවාරි 11 වන දින )01:14:56
2262017/03/03Sadaham sawana - කාමතෝ ජායතී සෝකෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
2272017/02/26Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:03
2282017/02/23Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/20 Ven. Agalakada Sirisumana00:57:21
2292017/02/17Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
2302017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/28 Ven. Agalakada Sirisumana01:00:11
2312017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/03 Ven. Agalakada Sirisumana01:02:44
2322017/02/06Sadaham sawana - මනසේ ව්‍යාකුල භාවය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:22
2332017/01/20Sadaham sawana - උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:36
2342017/01/20Sadaham sawana - ධම්මානුපස්සනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:07
2352017/01/13Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 17.01.13 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:08
2362017/01/108. Demawpiya Guna - Ven Agalakada Sirisumana Thero - 21 Jul201600:38:16
2372017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/16 Ven. Agalakada Sirisumana01:01:05
2382016/12/27Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.12.02- පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
2392016/12/12Ehipassiko 2016.12.12 | Agalakada Sirisumana Thero.00:29:28
2402016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/09 Ven. Agalakada Sirisumana00:57:26
2412016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/04 Ven. Agalakada Sirisumana01:03:10
2422016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/02 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:25
2432016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/25 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:50
2442016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/14 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:40
2452016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/25 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:50
2462016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/18 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:09
2472016/10/22Sadaham sawana - සදහම් දේශනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:48
2482016/10/05Sadaham sawana -සමාජ විනය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:49
2492016/09/09Sadaham sawana - පැවිදි උතුමෝ- පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:09
2502016/09/02Sadaham sawana - බුද්ධ පුත්‍රයන්ට ලැබිය යුතු ස්ථානය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:12
2512016/08/27Sadaham sawana - තම කාර්යය මැනවින් ඉටුකිරීම - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:59
2522016/08/20Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:51:41
2532016/08/05Sadaham sawana - දෙමව්පියන් හා දරුවන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:27
2542016/07/29Sadaham sawana - දහමට අනුව යන ජීවිතය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:26:10
2552016/07/16Sadaham sawana - මව් පියන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:52:42
2562016/06/30Ehipassiko 2016.06.30 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:34
2572016/06/27Sadaham sawana - සැනසුම් සහගත ජීවිතය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:53:29
2582016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/24 Ven. Agalakada Sirisumana01:01:32
2592016/06/23Ehipassiko 2016.06.23 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2602016/06/16Ehipassiko 2016.06.16 | Agalakada sirisumana Thero00:28:08
2612016/06/12Sadaham sawana - ආනන්ද තෙරණුන් වහන්සේ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිම්යන්00:52:06
2622016/06/09Ehipassiko 2016.06.09 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2632016/06/02Ehipassiko 2016.06.02 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2642016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.27 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:50:20
2652016/05/26Ehipassiko 2016.05.26 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2662016/05/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/20 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:00
2672016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.20 -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:23
2682016/05/19Ehipassiko 2016.05.19 | Agalakada Sirisumana Thero.00:28:07
2692016/05/14Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.12 (පුබ්බ ආචරිය) - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:50:58
2702016/05/08Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.06 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:03
2712016/05/07Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/06 Ven. Agalakada Sirisumana00:56:52
2722016/04/24Sadaham sawana-ධර්ම දක්ෂිණා 2016.04.22 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:08
2732016/04/16Sadaham sawana - සිඟාලෝවාද සුත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:50
2742016/04/03Sadaham sawana -දරුවන් හා දෙමව්පියෝ - පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:02
2752016/03/26Sadaham sawana - දිවියේ යථා ස්වභාවය - පූජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:52
2762016/03/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/18 Ven. Agalakada Sirisumana00:58:52
2772016/03/19Sadaham sawana -දරුවන් උදෙසායි මේ - පුජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:36
2782016/03/05Sadaham sawana - සමාජය - පුජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
2792016/02/19Sadaham sawana -තරුණ කම හා දේශපාලනය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:54:56
2802016/02/05Sadaham sawana -පිරිත් බලය - පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:57:46
2812016/01/30Sadaham sawana-ඉත්ති දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:54:18
2822016/01/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/29 Ven. Agalakada Sirisumana01:00:01
2832015/12/18Sadaham sawana - සන්සුන් වන සිත. -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ -2015.12.1800:54:14
2842015/12/12sadaham sawana- අති පූජ්‍ය සෝම හිමි - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:39
2852015/11/14sadaham sawana - ව්‍යග්ග පජ්ජ සුත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:09
2862015/10/31sadaham sawana - යහපත් මාර්ගය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:34
2872015/10/18Sadaham Sawana - දරුවන්ට කෙසේ සැලකිය යුතුද? පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:12
2882015/10/10Sadaham Sawana - මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:56
2892015/09/27සදහම් සවන - කාම රාගයෙන් දැවෙන සිත් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:11
2902015/09/13සදහම් සවන - යහපත් ජීවිතයට මග ---- - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:30
2912015/09/07සදහම් සවන - ජීවිතයට ශ්‍රී සද්ධර්මය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:42
2922015/08/29සදහම් සවන - මනුෂ්‍ය ගති - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:53
2932015/08/14සදහම් සවන - ආලවක සූත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:45
2942015/08/08සදහම් සවන - භාවනාවෙන් මනුෂ්‍යත්වය වර්ධනය කරන අයුරු. පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:32
2952015/07/25සදහම් සවන - පින් කිරීමෙන් ලැබෙන සතුට - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:49
2962015/07/18Sadaham Sawana- පරාභව සූත්‍රය - පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:50:57
2972015/07/10Sadaham sawana-ජීවිතයට බුදු දහම - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:57
2982015/07/05Sadaham sawana- පරාභව සූත්‍රය- Ven Agalakada sirisumana swameen wahanse00:52:59
2992015/06/27Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.26 - මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:50
3002015/06/13Sadaham sawana - from neth fm - Ven Agalakada sirisumana swameen wahanse00:54:12
3012015/05/31Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:11
3022015/05/16Sadaham sawana - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:17
3032015/05/02Sadaham sawana- Neth fm- Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:58:51
3042015/04/19Sadaham sawana - From neth fm- Most Ven.. Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:57:35
3052015/04/04sadaham sawana - from neth fm - Most Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:55:59
3062015/03/29Sadaham sawana - from Neth Fm - Most Ven . Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:54:45
3072015/03/21Sadaham Sawana - From Neth fm - Most Ven. Agalakada Sirisumana swameen wahanse00:57:14
3082015/03/07Sadaham sawana- from Neth fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen wahanse.00:52:44
3092015/02/28Sadaham sawana - from neth fm - Most ven-Agalakada Sirisumana swameen wahanse00:54:38
3102015/02/23Agalakada Sirisumana Himi00:00:25
3112015/02/21Sadaham sawana - from Neth Fm- Most Ven. Agalakada sirisumana - Swameen wahanse00:57:48
3122015/02/14Sadaham Sawana- from Neth fm -Most Ven.Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:54:02
3132015/01/30Sadaham Sawana- from Neth Fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:53:15
3142015/01/23Sadaham Sawana - Dharma Deshana from Neth fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:55:31
3152015/01/11Sadaham Sawana - from neth fm- Most Ven, Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:57:13
3162015/01/04100. Dhamma Padaya (Kodha Vaggaya 14) - Ven Agalakada Sirisumana Thero - 2am08 June201400:55:41
3172014/12/19Sadaham Sawana - Most Ven.Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:50:46
3182014/12/13Sadaham Sawana - Most Ven.Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:56:26
3192014/12/06Sadaham Sawana - Most Ven. Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:57:53
3202014/11/29Sadaham Sawana - Most Ven. Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:55:42
3212014/11/08Sadaham Sawana-Ven. Agalakada Sirisumana hamuduruwo00:54:06
3222014/10/31Sadaham Sawana - Most ven. Agalakada Sirisumana Thero00:52:35
3232014/08/202013 03 03 - Ven Agalakada Sirisumana Thero00:58:07
3242014/03/25126.1 Ven Agalakada Sirisumana Thero - 06 Oct13 - Vedananupassanava00:48:25
3252014/03/25123. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 03 Oct13 - Sakka Panha Sutta D.N00:47:32
3262014/03/23274. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 4am23 Nov1300:47:36
3272014/01/0287. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 10p May1300:46:04
3282014/01/0234. Ven Agalakada Sirisumana Thero - Qualitites of a Mother - 21a Feb1300:48:43
3292013/11/11කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ01:06:09
3302013/06/12111. Ven Agalakada Sirisumana Thero 7p Oct1000:47:03
3312013/03/224. Ven Agalakada Sirisumana Thero 06p Jan1100:46:57
3322013/03/0946. Maha Sakuludai Sutta - Ven Agalakada Sirisumana Thero00:55:00
3332012/08/23Maha Sakuludai Sutta - Ven Agalakada Sirisumana Thero - Suthra Dharma Deshana00:55:01
3342012/06/15Ven Agalakada Sirisumana Thero - Poson Dharma Desanawa00:57:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.