අගලකඩ සිරිසුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/19Darma Dakshina 2019.07.19 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:35
22019/07/13සිත නිවන බුදු බණ - 106 Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.07.13 - 05.00 අගලකඩ සිරිසුමන හිමි00:36:02
32019/07/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-1700:52:47
42019/07/07Agalakada Sirisumana Thero - ගවයන් මැරීම අධර්මය පහලවෙමේ පෙරනිමිත්තයි - අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින්වහන්සේ00:50:57
52019/07/06Ven.Agalakada Sirisumana Thero, අගලකඩ සිරිසුමන , 2019.07.06 - 20.00 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:26
62019/07/06බුදු රජාණන් වහන්සේ ගව ඝාතනය පිළිකුල් කිරීම Ven. Agalakada Sirisumana thero (2019 - 07 - 05)00:56:24
72019/07/05Darma Dakshina 2019.07.05 - Agalakada Sirisumana Himi00:46:57
82019/06/29Darma Dakshina 2019.06.28 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:31
92019/06/21Darma Dakshina 2019.06.21 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:25
102019/06/15Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.06.15 - 08.05 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:45
112019/06/14Darma Dakshina 2019.06.14 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:48
122019/06/07Darma Dakshina 2019.06.07 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:38
132019/05/31Darma Dakshina 2019.05.31 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:02
142019/05/24Darma Dakshina 2019.05.24 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:17
152019/05/16Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.05.15 - 20.09 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:44
162019/05/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-1000:55:50
172019/05/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-05-0300:47:38
182019/05/12Sadaham sawana -රාජ දමනය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:27
192019/05/10Darma Dakshina 2019.05.10 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:02
202019/05/03Darma Dakshina 2019.05.03 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
212019/05/02දායකත්ව ධර්මදේශණාව (2019/03/29 රාගම) මහාචාර්ය පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:53:44
222019/04/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-2600:51:33
232019/04/20Darma Dakshina 2019.04.20 - Agalakada Sirisumana Himi00:52:04
242019/04/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-1900:56:23
252019/04/13Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-1200:51:33
262019/04/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-04-0500:53:12
272019/03/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-2900:57:19
282019/03/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-2200:56:22
292019/03/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-1500:55:51
302019/03/15Darma Dakshina 2019.03.15 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:34
312019/03/15Sadaham sawana -පුරිස ධම්මසාරථී ගුණය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:15
322019/03/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-0800:55:58
332019/03/09Darma Dakshina 2019.03.08 - Agalakada Sirisumana Himi00:50:34
342019/03/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-03-0100:56:09
352019/02/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-2201:00:18
362019/02/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-1500:57:15
372019/02/15Darma Dakshina 2019.02.15 - Agalakada Sirisumana Himi00:53:59
382019/02/15Ven.Agalakada Sirisumana Thero  - 2019.02.15 - 08.02 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:00
392019/02/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-0800:55:09
402019/02/08Darma Dakshina 2019.02.08 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:01
412019/02/082019 - 02 - 07 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:53:13
422019/02/03Darma Dakshina 2019.02.01 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:30
432019/02/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-02-0100:54:23
442019/01/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-2500:54:38
452019/01/25Darma Dakshina 2019.01.25 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:05
462019/01/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-1800:55:29
472019/01/18Darma Dakshina 2019.01.18 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:31
482019/01/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-1100:50:36
492019/01/11Darma Dakshina 2019.01.12 - Agalakada Sirisumana Himi00:46:29
502019/01/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2019-01-0400:55:23
512019/01/04Darma Dakshina 2019.01.04 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
522018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:50:07
532018/12/28Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-2800:54:09
542018/12/28Darma Dakshina 2018.12.28 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:36
552018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:52:28
562018/12/22Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-2100:55:43
572018/12/21Darma Dakshina 2018.12.21 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:22
582018/12/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-1400:51:27
592018/12/14Darma Dakshina 2018.12.14 - Agalakada Sirisumana Himi00:45:08
602018/12/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-12-0700:56:20
612018/12/07Darma Dakshina 2018 12 07 - Agalakada Sirisumana Himi00:47:38
622018/12/04Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-3000:56:40
632018/11/30Darma Dakshina 2018 11 30 - Agalakada Sirisumana Himi00:51:56
642018/11/292018 - 11 - 29 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:55:17
652018/11/292018 - 11 - 28 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - Ven Agalakada Sirisumana thero00:49:52
662018/11/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-2300:56:05
672018/11/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-1600:56:44
682018/11/16Darma Dakshina 2018 11 16 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:35
692018/11/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-0900:56:16
702018/11/09Darma Dakshina 2018 11 08 - Agalakada Sirisumana Himi00:49:22
712018/11/04Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 10 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:04
722018/11/03Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-11-0200:57:24
732018/11/02Darma Dakshina - 2018.11.02 - Agalakada Sirisumana Himi00:48:26
742018/10/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-2600:58:23
752018/10/26Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 9 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:24
762018/10/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-1900:58:51
772018/10/13Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 8 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:21
782018/10/13Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-1200:58:59
792018/10/05Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-10-0500:56:37
802018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි Ven Agalakada Sirisumana thero00:57:37
812018/09/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-2800:57:48
822018/09/21Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-2100:55:41
832018/09/20Agalakada Sirisumana Himi - Sudila Radio Darma Deshana02:06:26
842018/09/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-1400:56:53
852018/09/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-09-0700:56:00
862018/09/06Important desuma for Dahampasala Student .By Prof. Agalakada Sirisumana00:18:22
872018/09/01Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-3100:56:57
882018/08/22Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 7 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:50
892018/08/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-1700:57:05
902018/08/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-08-1000:55:34
912018/07/28Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ 6 - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:35
922018/07/28Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-2700:52:08
932018/07/23Sadaham sawana -මහෞෂධ පඬි නුවණ - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:12
942018/07/21Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-2000:56:19
952018/07/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-1300:56:23
962018/07/08Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-07-06 උම්මග්ග ජාතකය - 3 කොටස00:53:53
972018/06/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-2900:52:45
982018/06/22Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-2200:57:50
992018/06/16Sadaham sawana - ගුත්තිල ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:58
1002018/06/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-06-1500:56:33
1012018/06/02Sadaham sawana - කදිරංගාර ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:10
1022018/05/29Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-2500:57:48
1032018/05/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-1800:53:43
1042018/05/25TNL Tv - Nana Pahana Program 2018/05/18 ( Ven. Professor Agalakada Sirisumana Thero )01:57:10
1052018/05/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-1100:55:30
1062018/05/19Sadaham sawana - අල්ලස හා දුෂණය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:34
1072018/05/11Sadaham sawana - මහා කන්න ජාතකය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:58
1082018/05/11Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-05-0400:57:08
1092018/05/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-2700:56:11
1102018/04/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-2000:55:25
1112018/04/14Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-1300:53:09
1122018/04/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-04-0600:54:06
1132018/04/06Sadaham sawana - අප්පමාදෝ අමත පදං- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:40
1142018/03/31Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-3000:56:38
1152018/03/25Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-2300:53:03
1162018/03/17Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-1600:52:16
1172018/03/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-03-0900:54:12
1182018/02/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-2300:53:52
1192018/02/16Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-1600:52:15
1202018/02/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-0900:54:29
1212018/02/02Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-02-0200:53:45
1222018/02/02Sadaham sawana - ගුරුවරුන් හට......- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:46
1232018/01/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-2600:54:38
1242018/01/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-1900:54:03
1252018/01/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-1200:53:37
1262018/01/12Sadaham sawana - කෝසම්බි ජාතකය- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
1272018/01/07Sadaham sawana - චන්දකින්නර ජාතකය- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:05
1282018/01/05Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2018-01-0500:54:06
1292017/12/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-2900:56:09
1302017/12/23Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-2200:53:33
1312017/12/15Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-1500:55:46
1322017/12/14Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/11/24 Ven. Agalakada Sirisumana00:58:18
1332017/12/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-12-0800:54:23
1342017/12/04GUTTILA KAWYA Book Launch: Ven. Agalakada Sirisumana Thero | Talking Books [EP 602]00:20:36
1352017/11/25Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-2400:54:52
1362017/11/19Sadaham sawana - නාගසේන ස්වාමීන් වහන්සේ- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:47
1372017/11/18Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-1700:55:52
1382017/11/10Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-1000:53:37
1392017/11/04Sadaham sawana - බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ නොතේරී ජනා මේ- පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:50
1402017/11/04Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-11-0300:55:14
1412017/10/27Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-2700:52:57
1422017/10/22Sadaham sawana - භික්ෂුවකගේ කථා වස්තුව - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:10
1432017/10/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-2000:52:45
1442017/10/15Sadaham sawana - තිලොව ජය ගන්නෝ - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:08
1452017/10/07Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-10-0600:48:47
1462017/10/04බුදුගුන වැඩීම Ven. Agalakada Sirisumana Thero04 10 201700:41:00
1472017/10/02Sadaham sawana - මේ කථාව අසනු මැනවි - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:15
1482017/09/30Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-2900:55:29
1492017/09/24Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-2200:56:00
1502017/09/23Sadahamsawana - මෙම ධර්ම දේශණය අසන්න - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:45
1512017/09/21අගලකඩ සිරිසුමන හිමි - 2017.09.2000:58:22
1522017/09/17Agalakada Sirisumana Tero - Darma Dakshina 2017-09-1500:54:25
1532017/09/09Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-09-0800:56:56
1542017/09/08Sadaham sawana - මඝ මානවක සක් දෙව් පදවිය ලැබූ හැටි - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:52
1552017/08/29Ven Agalakada Sirisumana Thero - දස සංඥාව ( ගිරිමානන්ද සූත්‍රය )00:46:38
1562017/08/26Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-2500:55:31
1572017/08/20Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-1800:53:19
1582017/08/19Sadaham sawana - විශේෂ චරිත - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:27
1592017/08/12Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-08-1100:55:39
1602017/08/06Sadaham sawana - ධම්මික උපාසක කථාව - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
1612017/08/05Agalakada Sirisumana Tero - Darma Dakshina 2017-08-0400:52:07
1622017/07/16Sadaham sawana - වෙරඵ ගෙඩිය හරි 8 කට කපාගෙන - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:09
1632017/06/06Sadaham sawana - බුදු හාමුදුරුවන් වැඩියා - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:55
1642017/05/19Agalakada Sirisumana Thero - Darma Dakshina 2017-05-1200:52:42
1652017/05/05Sadaham sawana -හරි හම්බකරපුවා - Ven. Agalakada sirisumana thero00:55:31
1662017/04/02Sadaham sawana - නියම මිතුරන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:08
1672017/03/29Sadaham sawana - ධර්ම සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයෙන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:06
1682017/03/11ධර්ම දේශනය : පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමි (දිනය : 2017 පෙබරවාරි 11 වන දින )01:14:56
1692017/03/03Sadaham sawana - කාමතෝ ජායතී සෝකෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
1702017/02/26Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:03
1712017/02/23Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/01/20 Ven. Agalakada Sirisumana00:57:21
1722017/02/17Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:09
1732017/02/12Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/28 Ven. Agalakada Sirisumana01:00:11
1742017/02/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/02/03 Ven. Agalakada Sirisumana01:02:44
1752017/02/06Sadaham sawana - මනසේ ව්‍යාකුල භාවය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:22
1762017/01/20Sadaham sawana - උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:36
1772017/01/20Sadaham sawana - ධම්මානුපස්සනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:07
1782017/01/13Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 17.01.13 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:08
1792017/01/108. Demawpiya Guna - Ven Agalakada Sirisumana Thero - 21 Jul201600:38:16
1802017/01/09Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/09/16 Ven. Agalakada Sirisumana01:01:05
1812016/12/27Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.12.02- පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
1822016/12/12Ehipassiko 2016.12.12 | Agalakada Sirisumana Thero.00:29:28
1832016/12/10Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/09 Ven. Agalakada Sirisumana00:57:26
1842016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/04 Ven. Agalakada Sirisumana01:03:10
1852016/12/03Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/12/02 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:25
1862016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/25 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:50
1872016/12/02Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/10/14 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:40
1882016/12/01Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/25 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:50
1892016/11/20Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/11/18 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:09
1902016/10/22Sadaham sawana - සදහම් දේශනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:48
1912016/10/05Sadaham sawana -සමාජ විනය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:49
1922016/09/09Sadaham sawana - පැවිදි උතුමෝ- පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:09
1932016/09/02Sadaham sawana - බුද්ධ පුත්‍රයන්ට ලැබිය යුතු ස්ථානය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:12
1942016/08/27Sadaham sawana - තම කාර්යය මැනවින් ඉටුකිරීම - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:59
1952016/08/20Sadaham sawana - ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:51:41
1962016/08/05Sadaham sawana - දෙමව්පියන් හා දරුවන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:27
1972016/07/29Sadaham sawana - දහමට අනුව යන ජීවිතය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:26:10
1982016/07/16Sadaham sawana - මව් පියන් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:52:42
1992016/06/30Ehipassiko 2016.06.30 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:34
2002016/06/27Sadaham sawana - සැනසුම් සහගත ජීවිතය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිමියන්00:53:29
2012016/06/25Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/06/24 Ven. Agalakada Sirisumana01:01:32
2022016/06/23Ehipassiko 2016.06.23 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2032016/06/16Ehipassiko 2016.06.16 | Agalakada sirisumana Thero00:28:08
2042016/06/12Sadaham sawana - ආනන්ද තෙරණුන් වහන්සේ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන හිම්යන්00:52:06
2052016/06/09Ehipassiko 2016.06.09 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2062016/06/02Ehipassiko 2016.06.02 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2072016/05/28Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා -2016.05.27 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:50:20
2082016/05/26Ehipassiko 2016.05.26 | Agalakada Sirisumana Thero00:28:25
2092016/05/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/20 Ven. Agalakada Sirisumana00:59:00
2102016/05/21Sadaham sawana -ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.20 -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:23
2112016/05/19Ehipassiko 2016.05.19 | Agalakada Sirisumana Thero.00:28:07
2122016/05/14Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.12 (පුබ්බ ආචරිය) - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:50:58
2132016/05/08Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.06 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:03
2142016/05/07Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/05/06 Ven. Agalakada Sirisumana00:56:52
2152016/04/24Sadaham sawana-ධර්ම දක්ෂිණා 2016.04.22 - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:52:08
2162016/04/16Sadaham sawana - සිඟාලෝවාද සුත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:50
2172016/04/03Sadaham sawana -දරුවන් හා දෙමව්පියෝ - පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:02
2182016/03/26Sadaham sawana - දිවියේ යථා ස්වභාවය - පූජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:52
2192016/03/21Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/03/18 Ven. Agalakada Sirisumana00:58:52
2202016/03/19Sadaham sawana -දරුවන් උදෙසායි මේ - පුජනීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:36
2212016/03/05Sadaham sawana - සමාජය - පුජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:18
2222016/02/19Sadaham sawana -තරුණ කම හා දේශපාලනය - පූජණීය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:54:56
2232016/02/05Sadaham sawana -පිරිත් බලය - පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:57:46
2242016/01/30Sadaham sawana-ඉත්ති දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:54:18
2252016/01/30Neth FM Dharma Dakshina Bana 2016/01/29 Ven. Agalakada Sirisumana01:00:01
2262015/12/18Sadaham sawana - සන්සුන් වන සිත. -පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ -2015.12.1800:54:14
2272015/12/12sadaham sawana- අති පූජ්‍ය සෝම හිමි - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:39
2282015/11/14sadaham sawana - ව්‍යග්ග පජ්ජ සුත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:09
2292015/10/31sadaham sawana - යහපත් මාර්ගය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:56:34
2302015/10/18Sadaham Sawana - දරුවන්ට කෙසේ සැලකිය යුතුද? පූජ්‍ය මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:12
2312015/10/10Sadaham Sawana - මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:56
2322015/09/27සදහම් සවන - කාම රාගයෙන් දැවෙන සිත් - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින් වහන්සේ00:53:11
2332015/09/13සදහම් සවන - යහපත් ජීවිතයට මග ---- - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:30
2342015/09/07සදහම් සවන - ජීවිතයට ශ්‍රී සද්ධර්මය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:42
2352015/08/29සදහම් සවන - මනුෂ්‍ය ගති - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:53
2362015/08/14සදහම් සවන - ආලවක සූත්‍රය - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:45
2372015/08/08සදහම් සවන - භාවනාවෙන් මනුෂ්‍යත්වය වර්ධනය කරන අයුරු. පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:54:32
2382015/07/25සදහම් සවන - පින් කිරීමෙන් ලැබෙන සතුට - පූජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:49
2392015/07/18Sadaham Sawana- පරාභව සූත්‍රය - පුජ්‍ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ.00:50:57
2402015/07/10Sadaham sawana-ජීවිතයට බුදු දහම - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:57
2412015/07/05Sadaham sawana- පරාභව සූත්‍රය- Ven Agalakada sirisumana swameen wahanse00:52:59
2422015/06/27Neth FM Dharma Dakshina 2015.06.26 - මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:50
2432015/06/13Sadaham sawana - from neth fm - Ven Agalakada sirisumana swameen wahanse00:54:12
2442015/05/31Sadaham sawana - From neth fm - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:11
2452015/05/16Sadaham sawana - Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:51:17
2462015/05/02Sadaham sawana- Neth fm- Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:58:51
2472015/04/19Sadaham sawana - From neth fm- Most Ven.. Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:57:35
2482015/04/04sadaham sawana - from neth fm - Most Ven. Agalakada sirisumana swameen wahanse00:55:59
2492015/03/29Sadaham sawana - from Neth Fm - Most Ven . Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:54:45
2502015/03/21Sadaham Sawana - From Neth fm - Most Ven. Agalakada Sirisumana swameen wahanse00:57:14
2512015/03/07Sadaham sawana- from Neth fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen wahanse.00:52:44
2522015/02/28Sadaham sawana - from neth fm - Most ven-Agalakada Sirisumana swameen wahanse00:54:38
2532015/02/23Agalakada Sirisumana Himi00:00:25
2542015/02/21Sadaham sawana - from Neth Fm- Most Ven. Agalakada sirisumana - Swameen wahanse00:57:48
2552015/02/14Sadaham Sawana- from Neth fm -Most Ven.Agalakada sirisumana Swameen wahanse00:54:02
2562015/01/30Sadaham Sawana- from Neth Fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:53:15
2572015/01/23Sadaham Sawana - Dharma Deshana from Neth fm- Most Ven. Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:55:31
2582015/01/11Sadaham Sawana - from neth fm- Most Ven, Agalakada Sirisumana Swameen Wahanse00:57:13
2592015/01/04100. Dhamma Padaya (Kodha Vaggaya 14) - Ven Agalakada Sirisumana Thero - 2am08 June201400:55:41
2602014/12/19Sadaham Sawana - Most Ven.Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:50:46
2612014/12/13Sadaham Sawana - Most Ven.Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:56:26
2622014/12/06Sadaham Sawana - Most Ven. Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:57:53
2632014/11/29Sadaham Sawana - Most Ven. Agalakada Sirisumana Hamuduruwo00:55:42
2642014/11/08Sadaham Sawana-Ven. Agalakada Sirisumana hamuduruwo00:54:06
2652014/10/31Sadaham Sawana - Most ven. Agalakada Sirisumana Thero00:52:35
2662014/08/202013 03 03 - Ven Agalakada Sirisumana Thero00:58:07
2672014/03/25126.1 Ven Agalakada Sirisumana Thero - 06 Oct13 - Vedananupassanava00:48:25
2682014/03/25123. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 03 Oct13 - Sakka Panha Sutta D.N00:47:32
2692014/03/23274. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 4am23 Nov1300:47:36
2702014/01/0287. Ven Agalakada Sirisumana Thero - 10p May1300:46:04
2712014/01/0234. Ven Agalakada Sirisumana Thero - Qualitites of a Mother - 21a Feb1300:48:43
2722013/11/11කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ01:06:09
2732013/06/12111. Ven Agalakada Sirisumana Thero 7p Oct1000:47:03
2742013/03/224. Ven Agalakada Sirisumana Thero 06p Jan1100:46:57
2752013/03/0946. Maha Sakuludai Sutta - Ven Agalakada Sirisumana Thero00:55:00
2762012/08/23Maha Sakuludai Sutta - Ven Agalakada Sirisumana Thero - Suthra Dharma Deshana00:55:01
2772012/06/15Ven Agalakada Sirisumana Thero - Poson Dharma Desanawa00:57:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.