දොළොස්වල උදිතධීර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/23Sadaham sawana - patichcha samuppadaya- Ven doloswala udithadeera thero00:54:29
22020/05/21සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-05-19) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:55:01
32020/05/18Sadaham sawana - punna katha wasthuwa - ven . Doloswala udithadeera thero00:51:29
42020/05/18(2020 - 05 - 17) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:52:18
52020/05/16මරණසති භාවනාව​- Ven Doloswala Udithadeera Thero-15-05-202002:00:07
62020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3400:59:06
72020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:51:40
82020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:53:58
92020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:55:30
102020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:54:09
112020/05/14 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:54:47
122020/05/13Sadaham sawana - Apramadee bawa- ven doloswala udithadeera thero00:44:56
132020/05/13Sadaham Sawana - Kin sukopama sutta - Ven .Doloswala udithadeera thero00:49:11
142020/05/13සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-05-12) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:58:56
152020/05/08Sadaham Sawana - Swakatha gunaya-- Ven . Doloswala udithadeera thero00:51:25
162020/05/06සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-05-05) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:57:13
172020/05/02 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:56:24
182020/04/28සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-04-28) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:56:24
192020/04/24(2020 - 04 - 23) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven. Doloswara Udithadeera thero01:11:55
202020/04/23සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-04-21) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:50:01
212020/04/22 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:50:01
222020/04/16 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:51:26
232020/04/14සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-31) Saddharma Sagaraya00:53:10
242020/04/08Ven Doloswala Udithadeera Thero00:02:30
252020/04/07සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-31) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:55:57
262020/04/07සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-24) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:52:13
272020/04/07සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-17) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:06
282020/04/03(2020 - 04 - 02) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:44:04
292020/04/02භික්ෂුවක් දැකීමට සුදුසු කාල 6කි Ven. Doloswara Udithadeera thero (2020 - 03 - 30)00:51:59
302020/03/31 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 25 - Dhamma sermon Bana 2500:55:57
312020/03/31භික්ෂූන් වහන්සේලා මුණ ගැසීමට සුදුසුම වේලාවන් Doloswala Udithadheera Thero00:47:23
322020/03/27 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 24 - Dhamma sermon Bana 2400:52:13
332020/03/27 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:51:06
342020/03/14සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-10) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:53:46
352020/03/13 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:51:53
362020/03/13 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2100:51:10
372020/03/13 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:54:09
382020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:51:42
392020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:51:12
402020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:54:48
412020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:54:27
422020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:55:05
432020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:54:18
442020/03/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:55:28
452020/03/10සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-03-03) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:10
462020/03/07දුතියවලාහක සූත්‍රය - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:42:33
472020/03/03Uththara Mehenin wahanse Ven Doloswala Udithadeera Thero00:48:49
482020/03/03Maha Thanha Sankaya sutta Ven Doloswala Udithadheera thero01:04:02
492020/03/02 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1201:04:02
502020/02/23 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1101:01:28
512020/02/23දිරාගිය මේ රූපය ලෙඩ කූඩුවකි වහා නැසෙන සුළුය නව දොරකින් කුණු වැගිරේ Ven Doloswala Udithadeera Thero00:48:49
522020/02/22සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-02-18) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:42
532020/02/12සෘධිබල සම්පන්න සිංහයෝ Ven. Doloswara Udithadeera thero (2020 - 02 - 11)00:52:11
542020/02/12සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-02-11) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:12
552020/02/11ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 02 11 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:53
562020/02/11Daham Sithuvili - (2020-02-11) | ITN00:22:53
572020/02/10 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:53:40
582020/02/08කවර නම් සිනහවක් ද ? Ven Doloswala Udithadeera Thero00:47:11
592020/02/06සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-02-04) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:56:16
602020/02/05 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:56:38
612020/02/05 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 801:09:06
622020/02/03ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 02 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:34
632020/02/03Daham Sithuvili - (2020-02-03) | ITN00:21:34
642020/01/29සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-01-28) Saddharma Sagaraya - - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:54:27
652020/01/24ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:56
662020/01/24Daham Sithuvili - (2020-01-24) | ITN00:21:56
672020/01/24සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-01-21) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:55:05
682020/01/21පැරකුම් සිරිතේ සඳහන් LTTE නායක ප්‍රභාකරන්ගේ මරණය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2020 - 01 - 19)00:47:09
692020/01/16සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-01-14) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:54:18
702020/01/15සියළු බුදුවරුන් වන්දනා කරන ගාථාව Ven. Doloswara Udithadeera thero (2020 - 01 - 13)00:46:41
712020/01/09නිවැරදිව පින් අනුමෝදන් වීම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2020 - 01 - 08)00:55:09
722020/01/08සද්ධර්ම සාගරය (Tue 2020-01-07) Saddharma Sagaraya - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:56:42
732020/01/05මතකය වර්ධන ක්‍රම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 01 - 03)00:49:04
742019/12/21බෝසතුන් වෙනුවෙන් වසර 29ක් තපස් රැකි පස්වග තවුසෝ Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 12 -19)00:45:40
752019/12/18විරිය සම්බොජ්ජංග Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 12 -16)00:50:48
762019/11/24ITN දහම් සිතුවිලි 2019 11 24 සිත් තුල පිං සිතුවිලි පිරේවා00:21:26
772019/11/24Daham Sithuvili - (2019-11-24) | ITN00:21:26
782019/11/23 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:59:48
792019/11/23 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:46:07
802019/11/23සැප, දුක් දෙකම විඳින වේමානික ප්‍රේත කොට්ඨාස Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 11 - 22)00:50:24
812019/11/22ඔබේ ශරීරය ධාතු ගර්භයක්ද? Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 11 - 21)00:51:33
822019/11/07ITN 2019 11 07 දහම් සිතුවිලි ඔබේ ජිවිතේ සාර්ථක කරගන්න00:22:14
832019/11/07Daham Sithuvili - (2019-11-07) | ITN00:22:14
842019/11/06උරග ජාතකය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 11 - 05)00:53:18
852019/11/02ධම්‌මපද සූත්‍රය - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:17
862019/11/01භාවනාවෙන් සිත නොවැඩෙන පුද්ගලයෝ Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 10 - 30)00:56:06
872019/10/27අවම වසර 20ක් වත් අවංකව සුරැකි සීලය සිහියෙන් මරණයට මහෝපකාරයකි Doloswara Udithadeera thero 2019-10-2500:49:19
882019/10/26පඨම නිද්දස සූත්‍රය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 10 - 25)00:51:33
892019/10/20Daham Sithuvili - (2019-10-20) | ITN00:22:15
902019/10/04Daham Sithuvili - (2019-10-04) | ITN00:22:08
912019/10/02කෙලෙස් නිදි කළ අවස්ථාව වූ අනුශය කෙලෙස් අවස්ථාව Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 10 - 01)00:52:08
922019/09/21බුදුවරයෙක් ගීතයක් වර්ණනා කළ අයුරු Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 20)00:58:58
932019/09/12Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.09.12 - 03.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:15
942019/09/10කාවන්තිස්ස රජුගේ, කොසොල් රජ පෙර භවය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 09)00:52:22
952019/09/05නිවන් දකින ප්‍රතිපදා 4ක් Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 09 - 04)00:54:10
962019/09/03දන්නා ධර්ම කරුණු අන්‍යයෙක්ගේ ප්‍රඥ්ඥාව වැඩෙන අයුරින් කියා දෙන්නේ කෙසේද (2019 - 09 - 02)00:58:23
972019/08/18අසුභ කමටහහන අනිත්‍යයෙන් වැඩීම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 17)00:54:18
982019/08/16අසුභ භාවනා කමටහන පියවර වශයෙන් වැඩීම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 15)00:51:05
992019/08/11ලොව ඉතාම දුර්ලභ ප්‍රාර්ථනා 4ක් Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 10)00:56:52
1002019/08/06ආනාපානසතිය නිවැරදිව වඩමු Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 08 - 05)00:48:25
1012019/07/27Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2019- 07- 2700:48:50
1022019/07/26ධර්මයට අළුත් පුද්ගලයා හට ගැඹුරු ධර්ම කරුණු අවබෝධ වනු පිණිස බුදුවරු අනුගමනය කරන අනුපිළිවෙල කථාව00:55:41
1032019/07/25ආධාරක නැති සෘජු යොගී ඉරියව්ව පෙරදිග වාඩිවන ක්‍රමයයි, අත් ඇඳි සැප පුටු බටහිර ක්‍රමය (2019 - 07 - 24)00:52:19
1042019/07/13ආශිර්වාද පතා දෙන දාන නැතහොත් යාග වලට විපාක නැත Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 12)00:55:34
1052019/07/12ප්‍රඥ්ඥාව සැදී ඇති, සැදීමට අවශ්‍ය සාධක මොනවාද Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 07 - 11)00:49:14
1062019/07/11Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-1100:43:57
1072019/07/11Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-1100:47:16
1082019/07/09ඔබේ ප්‍රියතම ශික්ෂාපදය කුමක්ද, අදට වර්ෂ කීයක් ඒ ශික්ෂාව දිවි හිමියෙන් රැක ඇත්ද? (2019 - 07 - 08)00:55:14
1092019/07/08Ven Mawarale Bhaddiya - පූජ්‍යපාද මාවරලේ භද්දිය හිමි ''ක්‍රෝධය''00:14:42
1102019/07/04Ven Doloswala Udithadheera Thero 2019-07-0400:47:51
1112019/07/01 Ven Doloswala Udithadeera Thero - Nupan Kusal - නූපන් කුසල් - Sathara Samyak Pradhana 3 (bana 5)01:03:53
1122019/06/30 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:50:57
1132019/06/30 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:48:21
1142019/06/30බුදුගුණ වඩන්නාගේ ශරීරය ධාතු ගර්භයක් වැනිය Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 29)00:51:28
1152019/06/27Ven.Doloswala Udithadheera Thero  2019.06.27 - 20.01 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:08
1162019/06/27එකක් නැතිවන විට ඒ වෙනුවට සිය ගණනක් හට ගන්නා "අභිනව රූප කලාප" Doloswara Udithadeera thero (2019-6-26)00:57:20
1172019/06/20අළුත් ඥාති පිරිසක් සමග අළුත් ගෙයක පදිංචියට යාම Ven. Doloswara Udithadeera thero (2019 - 06 - 19)00:51:26
1182019/06/12 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:04:11
1192019/06/12අස්ථි 300ක්, මස් පිඬු 900ක්, සන්ධි 180ක් සහිත දෙතිස් කුනපයකි (2019 - 06 - 10) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:52:27
1202019/06/10 Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:08:48
1212019/06/04Ven.Doloswala Udithadheera Thero 2019.06.04 - 20.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:40
1222019/06/04වෙරලේ ගැඹුරක් නැත,කෙමෙන් වැඩිවී ඉතා ගැඹුරු සාගරයකි. ධර්මය වැනිය (2019 - 6 - 3) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:56:58
1232019/05/29Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.05.29 - 20.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:44
1242019/05/28පරමාර්ථයේ "මම" නැතත් කර්මය විස්තර කිරීමට සම්මුති "මම" සිටී (2019 - 05 - 27) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:56:18
1252019/05/182019 03 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි -Ven Doloswala Udithadeera Thero01:27:24
1262019/05/12Ven Doloswala Udithadeera Thero - පටිපදා සූත්‍රය00:47:09
1272019/05/11Ven Doloswala Udithadeera Thero - සංඝ රත්ණය00:51:10
1282019/05/07දූවිල්ලට වතුර ඉස ඇමදීමෙන්, දූවිලි නොඇවිස්සේ (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි00:54:15
1292019/05/05Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්බුද්ධ සාසනයේ ප්‍රසන්න පුද්ගලයෝ00:47:58
1302019/05/02Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්මාදිට්ඨිය00:51:15
1312019/05/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - ආවාස දානයේ ආනිසන්ස00:50:21
1322019/04/162019 - 04 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:22
1332019/04/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - සච්චවිභඞ්ග සූත්‍රය00:55:40
1342019/04/03Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.04.04 - 08.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:16
1352019/04/03Ven Doloswala Udithadeera Thero00:49:32
1362019/04/02Doloswala Udithadeera Thero00:47:29
1372019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:50:52
1382019/03/26Ven.Doloswala Udithadheera Thero  - 2019.03.25 - 20.04 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:27
1392019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:37
1402019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:30
1412019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:55
1422019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:30
1432019/03/152019 - 03 - 15 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:33
1442019/03/152019 - 03 - 14 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:38
1452019/03/13ධර්මාවබෝදය උදෙසා Ven Doloswala Udithadeera Thero Meth Tv00:55:55
1462019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:59:40
1472019/03/02Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.03.02 - 08.01 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:52
1482019/03/022019 - 02 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:54
1492019/03/022019 - 02 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:58:19
1502019/02/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - සඞ්ඛිත්‌තසත්තබල සූත්‍රය00:52:58
1512019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:48:04
1522019/02/21දාරුක්ඛන්දෝපම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Doloswala Udithadeera Thero-18- 02-1900:54:09
1532019/02/172019 - 02 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:08
1542019/02/14Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2019.02.14 - 08.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:01
1552019/02/05Ven Doloswala Udithadeera Thero - සංඝ රත්නය00:51:10
1562019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:19
1572019/02/012019 - 01 - 31 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:40
1582019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:17
1592019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:26
1602019/01/292019 - 01 - 28 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:20
1612019/01/272019 - 01 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:56
1622019/01/26Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2019.01.26 - 08.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:54
1632019/01/182019 - 01 - 18 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:37
1642019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:09
1652019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:13
1662019/01/11සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2019-01-1100:47:57
1672019/01/09Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2019.01.09 - 20.02 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:58
1682019/01/092019 01 08 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:03
1692019/01/07Ven Doloswala Udithadeera Thero මව් පිය ගුණ-ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනාවක්.01:03:24
1702019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:38
1712019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:41
1722019/01/042019 - 01 - 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:44:01
1732019/01/038. Ven Doloswela Udithadheera Thero - Kimaththiya Sutta AN - 27p May201800:39:27
1742019/01/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉපදීම නිසා00:54:31
1752018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:43
1762018/12/222018 - 12 - 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:14
1772018/12/18Ven Doloswala Udithadeera Thero - ධම්මදායාද සූත්‍රය00:57:09
1782018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:59
1792018/12/112018 - 12 - 11 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:59:01
1802018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:46:42
1812018/12/022018 - 12 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:58
1822018/11/30Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉන්ද්‍රිය ධර්ම - සුද්‌ධික සූත්‍රය00:53:55
1832018/11/30Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2018.11.30 - 08.06 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:19
1842018/11/282018 - 11 - 27 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:01
1852018/11/272018 - 11 - 27 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:01
1862018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:32
1872018/11/242018 - 11 - 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:44
1882018/11/242018 - 11 - 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:19
1892018/11/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - නන්දක සූත්‍රය00:44:16
1902018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:28
1912018/11/16සප්ත බල ධර්ම Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2018-11-1600:51:08
1922018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:27
1932018/11/13Ven Doloswala Udithadheera Thero 2018-11-1200:55:13
1942018/11/07Ven Doloswala Udithadeera Thero - පචලායන සූත්‍රය00:52:28
1952018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි (ii) - Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:13
1962018/11/042018 - 11 - 04 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:58
1972018/11/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - පින අවත්ක්සෙරු නොකරන්න00:54:44
1982018/11/01Ven Doloswala Udithadeera Thero - සනිදාන සූත්‍රය00:47:33
1992018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:27
2002018/10/192018 - 10 - 19 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:56:31
2012018/10/16en Doloswala Udithadeera Thero - නෙඛ්කම්ම විතර්කය උපදින්නෙ කොහොමද ( සනිදාන සූත්‍රය )00:47:35
2022018/10/13Ven Doloswala Udithadeera Thero - යහපත් හා අයහපත් ප්‍රතිපදාව ( පටිපදා සූත්‍රය )00:47:10
2032018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:56:54
2042018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:21
2052018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:47:54
2062018/10/01Ven Doloswala Udithadeera Thero- 29- 09- 201800:50:10
2072018/09/302018 - 09 - 29 (ii) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:52:51
2082018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:53:08
2092018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera theroii00:50:04
2102018/09/292018 - 09 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera theroii00:52:28
2112018/09/292018 - 09 - 25 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:18
2122018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero00:54:51
2132018/09/282018 - 09 - 21 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven. Doloswara Udithadeera thero00:51:46
2142018/09/28පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 19 Ven Doloswara Udithadeera thero00:49:16
2152018/09/28පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 20 Ven Doloswara Udithadeera thero00:55:16
2162018/09/27පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි 2018 09 17 Ven Doloswara Udithadeera thero00:51:07
2172018/09/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - කර්මය00:53:18
2182018/09/16Ven.Doloswala Udithadheera Thero 2018.09.11 - 23.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:54:53
2192018/09/14Ven Doloswala Udithadeera Thero - මණසිකාර කුසලතාවය00:56:01
2202018/09/13Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.09.13 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:47
2212018/08/17Ven Doloswala Udithadeera Thero - මෙලොවදීම කලයුතු දේවල්00:51:21
2222018/08/14Ven.Doloswala Udhithadheera Thero - 2018.08.14 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:10
2232018/08/04Ven Doloswala Udithadeera Thero - සමචිත්තපරියාය සූත්‍රය00:52:40
2242018/07/29Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.07.29 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:28
2252018/07/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - බුද්ධානුස්සතිය00:55:51
2262018/07/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - දුතියඉද්‌ධිපාද සූත්‍රය00:48:11
2272018/07/11Ven Doloswala Udithadeera Thero - ශ්‍රද්ධාවන්ත බුද්ධ සාසනයතුල ප්‍රසන්න වූ පුද්ගලයන් හදුනාගැනීමට00:47:58
2282018/07/05Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.07.05 - 02.05 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:49:46
2292018/06/24Ven Doloswala Udithadeera Thero - සම්බුද්ධ සාසනයතුල ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ප්‍රසන්නවූ පුද්ගලයින් හදුනාගැනී00:47:57
2302018/06/23Doloswala Udithadheera Thero | මාර්ග සත්‍ය00:52:04
2312018/06/06ආලවක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Doloswala Udithadeera Thero-04-06-201800:53:18
2322018/06/04බ්‍රක්මාථි මාතා පිතරෝ- Ven Doloswala Udithadeera Thero -03-06-201800:59:29
2332018/06/01ශ්‍රී කල්‍යාණී මහා සෑරද වන්දනා -තෙමස් පූර්ණ පින්කම් -Ven Doloswala Udithadeera Thero 29 05 201800:51:15
2342018/05/29Ven Doloswala Udithadeera Thero- 26 -05 -201800:53:06
2352018/05/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - ශ්‍රද්ධා ධනය00:55:10
2362018/05/27Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2018.05.27 - 20.00 දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:44
2372018/05/26පටිච්චසමුප්පාදය​- Ven Doloswala Udithadeera Thero -24 -05 -201800:48:47
2382018/05/21DOLOSWALA UDITHADHEERA THERO | කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය00:52:04
2392018/05/14Ven Doloswala Udithadeera Thero - මාරබන්දනය00:46:31
2402018/05/14Ven Doloswala Udithadeera Thero | 2018-05-07 | 9.00PM00:50:57
2412018/05/10Ven Doloswala Udithadeera Thero - නිදිවරන්නාට රාත්‍රිය දීර්ගයි, ඇවිදින්නාට යොදුන දීර්ගයි, සද්ධර්මය න00:47:00
2422018/05/04Ven. Doloswala Udithadeera Thero00:38:54
2432018/04/12ven Doloswala Udithadeera thero ... kothalawala temple 2013.12.2701:06:53
2442018/04/08Ven Doloswala Udithadeera Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය00:48:24
2452018/04/07Ven Doloswala Udithadeera Thero - සේක බවට පත්වීමට තිබිය යුතු ගුණාන්ග00:46:08
2462018/03/28Ven Doloswala Udithadeera Thero - සසර බැද තබන බද්ද වෛරය නැමති රැහැන00:50:14
2472018/03/27Ven Doloswala Udithadeera Thero - පූජාවලිය - අනාගත වග්ගය ( මෛත්‍රී බුදුරජානන් වහන්සේ )00:52:39
2482018/03/17Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉසිදත්‌ත සූත්‍රය00:45:53
2492018/02/25Ven.Doloswala Udithadheera Thero-2018.02.25-20.00 - දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:29
2502018/02/01Dam Sabhawa | දම් සභාව | 31/01/201800:48:51
2512018/01/047. Attaka Nagara Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 05 May 201700:40:56
2522018/01/0357. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26p Nov201700:32:48
2532018/01/0350. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Iriyapatha Bhavanva - 29p Oct201700:43:00
2542018/01/0346. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Anapanasathi Bhavanava - 24p Sep201700:44:31
2552018/01/0339. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Asadharana Sobhana Chaithasika - 28p May201700:46:12
2562018/01/0336. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Akusala Chaithasika - 30 Apr201700:46:52
2572018/01/0330. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Akusala Chithasika 14 - 26p Mar201700:46:51
2582018/01/0321. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Prakeernaka Caithasika - 26a Feb201700:39:45
2592018/01/0312. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Sabbacitta Sadharana Caitasika - Sun29p Jan201700:45:00
2602017/11/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Doloswala Udithadheera Thero 23-11-201700:44:07
2612017/11/19කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven. Doloswala Udithadheera Thero 19-11-201700:47:25
2622017/11/11සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - මිත්‍රයා හඳුනාගන්න Ven. Doloswala Udithadheera Thero 11-11-201700:41:41
2632017/10/29Ven.Doloswala Udithadheera Thero - 2017.10.29 -20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:41:10
2642017/10/27Ven Doloswala Udithadeera Thero - ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්ති ඥානය ( ඉන්‌ද්‍රිය සූත්‍රය )00:52:09
2652017/10/10ආහාර වර්ග හතරක් Ven. Doloswala Udithadeera Thero 10-10-201700:44:46
2662017/09/24Ven Doloswala Udithadeera Thero - ආචයගාමි සූත්‍රය00:53:43
2672017/09/20දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - 2017.09.0800:50:53
2682017/09/15ලෝකයේ දුර්ලභ වස්තූන් - Ven. Doloswala Udithadeera Thero 15- 09- 219600:46:18
2692017/09/10දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - 2017.07.0200:58:51
2702017/08/31Ven Doloswala Udithadeera Thero - සමා සම්බුද්ධ00:54:35
2712017/08/27Ven. Doloswala Udithadeera Thero 27- 08- 201700:42:57
2722017/08/06doloswala udithadeera thero01:26:08
2732017/08/03දක්ඛිනෙය්‍ය පුද්ගලයෝ Ven. Doloswala Udithadheera Thero 03- 08- 201700:43:51
2742017/08/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - සක්කො උජූ ච සූජූ ච, සුවචො චස්ස මුදු අනතිමානි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:46:40
2752017/07/29දක්ෂයෙක් විය යුතු කාරණා Ven. Doloswala Udithadheera Thero 29- 07-201700:42:04
2762017/07/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - රාහුල සංයුක්තය ඇසුරින්00:45:51
2772017/07/20Ven Doloswala Udithadeera Thero - නිතර නිතර මෙනෙහි කොට සංවේග උපදවා ගතයුතු වස්තු 800:50:15
2782017/06/21Ven Doloswala Udithadeera Thero - ජනවසභ සූත්‍රය00:52:59
2792017/05/16Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 1400:49:19
2802017/05/07Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 0500:47:21
2812017/05/03Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 05 0200:44:06
2822017/04/30Ven Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 30 9AM00:49:06
2832017/04/30Ven. Doloswala Udithadheera Thero 6:30AM 2017 04 3000:49:29
2842017/04/26Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 2600:52:19
2852017/04/25Ven. Doloswala Udithadheera Thero 2017 04 2500:52:15
2862017/03/29ආලවක සූත්‍රයෙන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 29-03-201700:44:59
2872017/03/08චිත්ත සමාධිය පිළිබඳව දැනගතයුතු කාරණා Ven Doloswala Udithadheera Thero 08-03-201700:35:37
2882017/02/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අච්චරා සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 20-02-201700:46:35
2892017/02/06පෘතග්ජන පුද්ගලයා යනු Ven Doloswala Udithadheera Thero 06-02-201700:46:49
2902017/01/20සුතවන්ත සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 20-01-201700:47:18
2912017/01/18නින්දා අපහාස කරන්නන්ට මෙලොවම ලැබෙන විපාක Ven Doloswala Udithadheera Thero 18-01-201700:56:36
2922017/01/1584. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Lokoththara Sith - 25a Dec201600:50:35
2932017/01/1533. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Sun28p Aug201600:48:06
2942017/01/1531. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Kriya Sith 3) - Sun31p July201600:42:12
2952017/01/1523. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Kusala Vipaka Sith 8) - Sun26p Jun201600:45:06
2962017/01/1514. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ahetuka Sith 18 (Akusala Vipaka Sith 7) - Sun29p May201600:46:42
2972017/01/15ඉන්ද්‍රිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 15-01-201700:41:24
2982017/01/15Ven Doloswala Udithadheera Thero 15-01-201700:49:17
2992017/01/1018. Rahula Sutta1,2,3 SN - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 22 Dec201600:42:22
3002017/01/1017. Doloswala Udithadheera Thero - 02 Nov201600:45:45
3012017/01/104. Asani Vicakka Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26 June201600:48:56
3022017/01/102. Manonivarana Sutraya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 07 Feb201600:47:40
3032017/01/04රෝහිතස්ස සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 04-01-201700:46:50
3042016/12/03වජිරා සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 03-12-201600:47:28
3052016/12/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Doloswala Udithadheera Thero 30-11-201600:50:55
3062016/12/01Ven Doloswala Udithadeera Thero මව් පිය ගුණ 2015 12 3101:03:24
3072016/11/28"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Doloswala Udithadeera Thero01:31:43
3082016/11/26මෙත්ත සූත්‍රයෙන් Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 26-11-201600:48:40
3092016/11/23ආනාපානසතියේ අදියරයන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 18 10 2016100:50:51
3102016/11/21Doloswala Udithadeera thero.හේතුව නිරුද්ධ වීම ඵලය ද නිරුද්ධ වේ.2015 05 3000:56:32
3112016/11/20ven doloswala udithadeera thero,රතන සුත්‍රය 1 වන ගාථාව 2016 11 1900:55:55
3122016/11/172016 11 16 උතුම් වු සපිරිකර සංඝගත දක්ෂිණාව01:21:03
3132016/11/08Ven Doloswala Udithadeera Thero Maithree Bhavana Karmasthana00:41:23
3142016/11/06ආර්ය්‍ය තුශ්නිම්භූත භාවය Ven Doloswala Udithadheera Thero 6-11-201600:50:54
3152016/10/31ven doloswala udithadeera thero2016 10 21, ඉර්ධි පාද (ඡන්ද,විරිය)01:05:31
3162016/10/18ආනාපානසතියේ අදියරයන් Ven Doloswala Udithadheera Thero 18-10-201600:50:49
3172016/10/17ven doloswala udithadeera thero 2016 10 16 ඉන්දික අංකුර කථාව00:56:36
3182016/10/16Ven Doloswala Udithadeera Thero වප් පොහෝ දින 2016, 10, 15, අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කළ යුතු ධර්ම 20101:33:07
3192016/10/16Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016 10 14 සංඝානුස්සති භාවනාව වඩන හැටි01:03:39
3202016/10/14ven doloswala udithadeera thero 2016 10 12සිහිමුලා නොවී මරණයට01:03:04
3212016/10/11ven doloswala udithadeera thero 2016 10 10,පින සහ කුසලය,2 වන කොටස01:02:14
3222016/10/10Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016-10-09-පින සහ කුසලය01:17:50
3232016/10/07ven doloswala udithadeera thero,2016.10.06. අට මහ නිරය,01:15:12
3242016/10/06ven doloswala udithadeera thero,2016,10,05පිනටත් හේතුවක් තිබේ,01:11:38
3252016/10/05ven doloswala udithadeera thero,2016,10,04,පේම‍තෝ ජායතී ශෝකෝ ප්‍රේමය ශෝකය උපදවයි01:04:40
3262016/10/03Ven Doloswala Udithadeera Thero,2016,10,02,අභූතවාදීං නිරයං උපේතී.01:07:49
3272016/10/02ven doloswala udithadeera thero,පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමින්වහන්සේ 2016,09,30,ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර00:58:18
3282016/10/02ven doloswala udithadeera thero,තුන්ලෝකාග්‍ර වූ බුදු රජාණන් වහන්සේ,2016,09,2901:09:06
3292016/09/27පුද්ගලික දානය Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 27 -09-291600:45:54
3302016/09/27ven doloswala udithadeera thero,2016,09,26,අග්ගප්පසාද සුත්‍රය,01:11:05
3312016/09/25ven doloswala udithadeera thero,2016,09,24,බුදු,පසේ බුදු,උතුමන්ගේ වෙනස01:07:49
3322016/09/24ven doloswala udithadeera thero 2016,09,23,පුද්ගලික දානය01:01:30
3332016/09/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - අඤ්ඤතිත්තිය සූත්‍රය - Ven Doloswala Udithadeera Thero 23 - 09 - 201600:50:43
3342016/09/22ven doloswala udithadeera thero,2016,09,21නිවැරදිව සඝසතු දානය දෙන හැටි01:14:21
3352016/09/18ven doloswala udithadeera thero2016 09 16නවසීවථික භාවනාව01:11:17
3362016/09/15ven doloswala udithadeera thero,2016,09,14,මියගිය අයට පිං දෙන හැටි01:09:32
3372016/09/08චේතනාව ම කර්මයයි - Most Ven Doloswala Udithadheera Thero 8 - 9- 2016yai00:51:35
3382016/08/24දේවදූත සූත්‍රයෙන් - MostVen Doloswala Udithadheera Thero 24- 08 -201600:52:17
3392016/08/01ven doloswala udithadeera thero 2016 07 31 උපක ආජීවක හමුවීම01:02:23
3402016/07/30මිත්‍යාදෘෂ්ඨිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 30 July 201600:43:23
3412016/07/30ven doloswala udithadeera thero 2016 07 29දෝන සුත්‍රය01:17:17
3422016/07/27ven doloswala udithadeera thero 2016- 07 -24-පුග්ගල සුත්‍රය01:03:11
3432016/07/26පෙළදම් කතිකාව- මරණානුසසතිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 26July00:40:48
3442016/07/25Ven Doloswala Udithadheera Thero 25 July 201600:46:43
3452016/07/25ven doloswala udithadeera thero සාසනයේ ගුණ 2016- 07 -2301:15:33
3462016/07/05පෙළ දම් කතිකාවත - Ven Doloswala Udithadheera Thero July 5 201600:43:20
3472016/07/04තිසරණය සරණයාම Ven Doloswala Udithadeera Thero 4July00:52:31
3482016/06/27අසනි විචක්ක සූත්‍රය (ලාභ සත්කාර ) Ven Doloswala Udithadeera Thero 26 06 201600:51:53
3492016/06/26Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016 06 25 ආදි බ්‍රහ්මචරිය පඤ්ඤා සුත්‍රය01:22:17
3502016/06/23ජිවක සුත්‍රය ඇසුරෙන් Ven Doloswala Udithadeera Thero 23June201600:55:28
3512016/06/21පෙළ දම් කතිකාවත - චාගානුස්සතිය Ven Doloswala Udithadheera Thero 21June 201600:51:25
3522016/06/12චිත්ත සූත්‍රය Ven Doloswala Udithadheera Thero 12 June 201600:54:05
3532016/06/11Ven Doloswala Udithadeera Thero 2016-06-11 - දස මාර සේනා00:48:14
3542016/05/29Ven Doloswala Udithadheera Thero 28- 05- 201600:53:02
3552016/05/22Ven Doloswala Udithadheera Thero 22- 05- 201600:54:12
3562016/05/17Ven Doloswala Udithadheera Thero 17- 05- 201600:50:38
3572016/05/13ඕග නමින් හැඳින්වෙන කෙලෙස් Ven. Doloswala Udithadheera Thero 13- 05 -201600:52:29
3582016/05/08135_Ven Doloswala Udithadeera Thero_Ariyastangika marga Vidarshanawa01:31:31
3592016/05/07මරණය සහ ඉපදීම Ven. Doloswala Udithadheera Thero 05-07-201600:50:41
3602016/05/02Ven. Doloswala Udithadheera Thero 02- 05- 201600:47:10
3612016/04/28133_Ven Doloswala Udithadeera Thero_Patichcha Samuppadaya 0101:28:21
3622016/04/17සංවරය Ven Doloswala Udithadeera Thero 17 -04- 201600:52:54
3632016/04/14ආර්ය අශ්ඨාංගීක මාර්ගයේ ගමන් කිරීමටනම් Ven Doloswala Udithadheera Thero 10-04-201600:52:40
3642016/01/0186. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 4am12 Oct201500:52:13
3652016/01/0185. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 7am09 Oct201500:48:47
3662016/01/0181. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 2am07 Sep201500:47:32
3672016/01/0153. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Kaccana Goththa Sutta - 6.30am 01 June201500:47:02
3682016/01/0152. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 8am31 May201500:45:04
3692016/01/0149. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.45am30 May201500:49:47
3702016/01/0144. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am06 May201500:48:19
3712016/01/0140. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am09 Apr201500:46:45
3722016/01/0135. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am30 Mar201500:46:54
3732016/01/0130. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Dhathu Manasikaraya - 6.30am 20 Mar201500:49:05
3742015/12/3125. Ven Doloswela Udithadheera Tero - Paticcasamuppadaya - 23a Feb201500:47:01
3752015/12/3119. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 06a Feb201500:47:28
3762015/12/20ven doloswala udithadeera thero වජිරා සුත්‍රය ; 2015 12 1900:35:36
3772015/12/20ven doloswala udithadeera thero,අභිධර්මය පාඩම 01 කොටසද්විවිධ දේශනා සහ චතුර්විධ අභිධර්මාර්ථ; 2015,12,01:25:36
3782015/06/08Ven.Doloswela Udithadeera Thero00:51:33
3792015/05/012013 06 25 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:56:21
3802015/05/012013 06 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:40
3812015/04/302013 06 30 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:26
3822015/04/292013 06 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:40
3832015/04/022013 06 12 Ven Doloswala Udithadeera Thero Title01:00:05
3842015/03/30Lord Buddha's speech on ' Life bindings and the way to escape ' Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:07
3852015/03/27Buddhist Speech on 'Human and Divine' - Ven Doloswala Udithadeera Thero's Budu Bana00:53:09
3862015/03/21Budu Bana - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Kaalina Dharma Deshana - 2015 March00:53:57
3872015/01/0463. Bhoomi Jala Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 27Dec201400:48:04
3882015/01/0454. Seeha Sutta Cathuska Nipathaya (Anguttara) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 26 May201400:48:40
3892015/01/04132. Deeghnakha Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10pm24 Dec201400:50:10
3902015/01/04124. Maha Thanha Sankhaya Sutta - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am07 Dec201400:46:47
3912015/01/04115. Sakkayadittiiya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30pm22 Nov201300:47:05
3922015/01/0352. Kalakarama Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Doloswala Udithadeera Thero - 10am25 Mar1400:46:12
3932015/01/022. Cethokhila Sutta (Majjhima Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6am06 Dec1400:48:17
3942015/01/0291. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 25p Nov1400:41:35
3952015/01/02102. Akkhana Sutta (AN) Khana Sampaththiya - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 19p Dec201400:43:41
3962015/01/0281. Yavakalapi Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Doloswala Udithadheera Thero - 01p Nov201400:43:38
3972015/01/0241. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 17p Mar1400:43:11
3982014/12/27Sadaham Sawana _ Most Ven. Doloswela Udithadheera Hamuduruwo00:56:19
3992014/11/042013 05 07 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:05
4002014/09/15Doloswala Udithadeera Thero (30 May 2014)00:43:58
4012014/09/15Doloswala Udhitadeera Thero (27 May 2014)00:32:46
4022014/09/11Doloswala Udhithadeera Thero (24 April 2014)00:42:06
4032014/09/11Doloswala Udhithadeera Thero (09 May 2014)00:37:10
4042014/09/11Doloswala Udithadeera Thero (30 Aug 2014)00:39:49
4052014/09/11Doloswala Udithadheera Thero in Qatar00:50:47
4062014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 200:35:19
4072014/08/29Ven Gampaha Mahanama Thero & Ven Doloswala Udithadeera Thero Title 100:59:33
4082014/08/202013 03 19 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:12
4092014/08/202013 03 08 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:54:30
4102014/08/202013 03 05 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:58:39
4112014/08/192013 03 28 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:51
4122014/08/192013 03 12 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:55:41
4132014/08/192013 03 03 Ven Doloswala Udithadheera Thero00:51:04
4142014/07/122013 02 25 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:48:45
4152014/07/122013 02 22 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:53:42
4162014/07/122013 02 12 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:22
4172014/04/08Ven Doloswala Udithadeera Thero01:37:23
4182014/04/062013 01 23 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:59
4192014/03/28දේවතා ප්‍රශ්නය | පූජ්‍ය දොලොස්වල උදිතධීර ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 1001:01:14
4202014/03/2449. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 07 May13 - Chulla Vedalla Sutta00:42:05
4212014/03/2427. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 19 Mar13 - Maha Gopala Sutta M.N00:55:00
4222014/03/23232. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30pm20 Oct1300:45:54
4232014/03/23228. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6am11 Oct1300:47:54
4242014/02/08193. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am17 Aug13 - Shrddhanusari & Dhammanusari00:48:23
4252014/01/23154. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am25 Jun1300:48:51
4262014/01/21110. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10pm27 Apr1300:51:14
4272014/01/2193. Ven Doloswela Udithadheera Thero - 10am14 Apr1300:49:24
4282014/01/2075. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am28 Mar1300:50:24
4292014/01/1953. Ven Doloswala Udithadeera Thero - 10am22 Feb1300:47:40
4302014/01/1948. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 10am12 Feb13 - Dukkha Sathyaya00:49:09
4312014/01/198. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 6.30am10 Jan13 - Budu Guna00:53:26
4322014/01/04259. Ven Doloswela Udithadheera Thero - Punnayakkhheththa Gunaya - 12p Dec1300:48:14
4332014/01/03224. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Ekabeejee Sutta / Sanyuktha Nikaya - 15p Oct1300:46:25
4342014/01/03178. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Saththa Sutta - 09a Aug1300:48:12
4352014/01/03163. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 27a Jul1300:48:33
4362014/01/0296. Ven Doloswala Udithadheera Thero - 18a May1300:48:38
4372014/01/0261. Ven Doloswala Udithadheera Thero - Bhagava Gunaya - 05p Apr1300:43:23
4382013/12/3116. Supatipanno Gunaya - 5.45pm16may13 - Ven Doloswala Udithadheera Thero00:50:07
4392013/10/07Ven. Doloswala Udithadeera Thero - Dubai - 2013 05 28 - Arya Sutta01:56:43
4402013/09/09Ven.Doloswala Udithadeera Thero00:54:59
4412013/06/29Ven Doloswala Udithadeera Thero . anguththara nikaya00:33:34
4422013/05/31DOLOSWALA UDITHADEERA THERO - INDAKA SUTTA - DUBAI01:31:02
4432013/05/047 Nupan Kusal Ipadaweeme Weeryaya - Ven Doloswela Udithadheera Thero 26Apr1200:52:15
4442013/04/014. Dhammattithi Gnanaya(ධම්මට්ඨිති ඥාණය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 04 May1100:41:47
4452013/03/3197. Duthiya Dhammakathika Sutta S N (දුතියධම්මකතිකසූත්‍රයස.නි) Ven Doloswela Udithadheera Thero 07 Dec1200:49:57
4462013/03/3152. Panchala Chanda Sutta (පංචාල චණ්ඩ සූත්‍රය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 28 Apr1200:48:56
4472013/03/3144. Duthiya Sutta (දුතියා සූත්‍රය) Ven Doloswala Udithadheera Thero 05 Apr1200:49:21
4482013/03/3124. Samiddhi Sutta (සමිද්ධිසූ ත්‍රය) Ven Doloswela Udithadheera Thero 26 Feb1200:55:04
4492013/03/26165. Ven Doloswela Udithadheera Thero ස්වාක්ඛාත ගුණය 4am24 Dec1200:44:02
4502013/03/26167. Ven Doloswela Udithadheera Thero 12am25 Dec1200:48:16
4512013/03/26166. Ven Doloswala Udithadheera Thero සප්ත විශුද්ධිය 10pm24 Dec1200:50:01
4522013/03/26139. Ven Doloswala Udithadheerathero 10am14 Nov1200:46:22
4532013/03/2513. Ven Doloswala Udithadheera Thero 2am14 Jan1200:55:35
4542013/03/2512. Ven Doloswala Udithadheera Thero 10.30am11 Jan1200:51:06
4552013/03/2547. Ven Doloswela Udithadheera Thero 10pm16 Dec1100:54:37
4562013/03/2546. Ven Doloswela Udithadheera Thero 4am16 Dec1100:48:43
4572013/03/24165. Ven Doloswela Udithadheera Thero 20p Dec12 Dwithiya Dwaya Sutta S N00:43:30
4582013/03/196. ධර්මය යන වචනය විස්තර කිරීම - Poson Dharma Desanawa - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:18
4592013/03/195. Sanskara - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:49
4602013/03/194. Dhammanupassana ( Patichcha Samupadaya ) - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:37:06
4612013/03/192. Dhamma Hadaya - Doloswala Udithadeera Thero00:50:55
4622013/03/191. Bhavaya - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:55:30
4632013/03/19206. Baddekaraththa Sutta - 2012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
4642013/03/1410. Vidarshana Bavana Margaya - 2012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
4652013/03/1225. Upekka Sambojjangaya - 2012-05-18 - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:48
4662013/03/126. Nupan Kusal Ipadavime Virya - 2012-04-26 - Ven Doloswala Udithadeera Thero01:03:53
4672013/03/10127. Lakuntaka Baddhiya Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:38
4682013/03/10107. Ayachana Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:59:06
4692013/03/1094. Paththa Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:53:58
4702013/03/10102. Panchala Chanda Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:09
4712013/03/1077. Samiddhi Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:54:41
4722013/03/1071. Chachakka Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:51:40
4732013/03/0963. Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero01:04:02
4742013/03/0954. Ariya Pariyesana Sutta - Doloswala Udithadeera Thero01:09:06
4752013/01/30Sanskara - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:49
4762013/01/30Samiddhi Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:41
4772013/01/30Paththa Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:53:58
4782013/01/30Panchala Chanda Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:54:09
4792013/01/22Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:38:12
4802013/01/11Bhavaya - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:55:30
4812013/01/11Ayachana Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:50:45
4822013/01/11Ariya Pariyesana Sutta - Ven. Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila01:09:06
4832013/01/11Nupan Kusal Ipadavime Virya - Ven Doloswala Udithadeera Thero - Daham Vila00:59:37
4842012/11/27Lakuntaka Baddhiya Sutta - Ven Doloswala Udithadeera Thero00:56:38
4852012/08/24Maha Assapura Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Suthra Dharma Deshana01:04:02
4862012/08/24Ariya Pariyesana Sutta - Doloswala Udithadeera Thero - Suthra Dharma Deshana01:09:06
4872012/07/09Ven Doloswala Udithadeera Thero - Bhavaya00:55:30
4882012/07/03Ven Doloswala Udithadeera Thero - Ayachana Sutta00:59:06
4892012/06/30Ven Doloswala Udithadeera Thero - Sanskara00:54:49
4902012/06/292012-05-18 Ven Doloswala Udithadeera Thero - Upekka Sambojjangaya00:59:48
4912012/06/272012-05-05 Ven Doloswala Udithadeera Thero00:46:07
4922012/06/252012-04-26 Ven Doloswala Udithadeera Thero - Nupan Kusal Ipadavime Virya01:03:53
4932012/06/16Ven Doloswala Udithadeera Thero - Paththa Sutta00:53:58
4942012/06/15Ven Doloswala Udithadeera Thero - Poson Dharma Desanawa00:59:18
4952012/05/09Ven Doloswala Udithadeera Thero - Panchala Chanda Sutta00:54:09
4962012/03/19Ven Doloswala Udithadeera Thero - Samiddhi Sutta00:54:41
4972012/01/17The Buddhist TV Dharma Desana Chachakka Sutta Ven Doloswala Udithadeera Thero00:51:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.