මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:40
22019/09/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-31 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:57:22
32019/08/30ඔරිජිනල් ත්‍රිපිටකය Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-2900:57:45
42019/08/29විභජ්ජවාද විද්‍යුත් ත්‍රිපිටක පූජාව00:13:25
52019/08/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:51
62019/08/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-17 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:08:18
72019/08/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:57
82019/08/09Sirasa FM Pansil Maluwa 2019-06-16 | Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:21:34
92019/08/05Susandesha News | 2019-08-02 | 8.30 PM | සුසංදේශ පුවත් විකාශය00:18:00
102019/08/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:59
112019/07/22Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:24
122019/07/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:10
132019/07/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:56
142019/06/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:24
152019/06/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:27
162019/05/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:28
172019/05/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:06:21
182019/05/06Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:53
192019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:42
202019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:54
212019/04/19Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-04-20 බුදුසසුන තුල මා සතු වගකීම01:09:47
222019/04/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:37
232019/04/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:58
242019/04/01Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-30 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:01
252019/03/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:13:25
262019/03/162019-03-16 විභජ්ජවාද 04 සමාරම්භය - මහියංගන සෑ රදුන් වහන්සේ අභියස සිට...00:49:38
272019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
282019/02/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:49
292019/02/18Interview with Ven Mankadawala Nandarathna Thero00:10:33
302019/02/18Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:02
312019/02/152019-02-03 සිඩ්නි Kellyville ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero00:44:19
322019/02/112019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 06 - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 6 - Final)01:13:16
332019/02/112019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 02 (part 2) - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 2a)00:50:48
342019/02/052019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 02 - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 2)01:06:46
352019/01/27Mankadawala Nandarathana Thero00:52:14
362019/01/26Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-20 බුදු සසුණෙහි චිරස්ථිතිය උදෙසා මා සතු වගකීම01:11:44
372019/01/26Dhamma Sermons - Ven Mankadawala Nandarathana Thero (2019-01-26)01:11:46
382019/01/25Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-19 මහණෙනි, කලයුතු සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන් නිමා කලෙමි01:03:24
392019/01/20Mankadawala Nandarathana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 101:03:36
402019/01/19Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-17 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 07)01:31:02
412019/01/18Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-15 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 06)01:24:05
422019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-15 පංච උපාධාන නුවණින් විමසමු02:24:09
432019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Sinhalese Buddhist Viharaya- Day 2 ( 2nd session )01:31:11
442019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Sinhalese Buddhist Viharaya - Day 0201:43:41
452019/01/17භාවනා උපදෙස් - 2016/06/01 (day 2/3 part 1/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය00:55:32
462019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 201:00:59
472019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 300:24:20
482019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 101:00:56
492019/01/16Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 අනාත්මය ප්‍රහාණය කිරීමේ ප්‍රත්‍යයන් පිරිසිද දකිමු01:13:19
502019/01/15Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-14 පංචස්කන්ධ අවබෝධයෙන් රූපය පිරිසිද දකින්නට01:31:15
512019/01/15Ven Mankadawala Nandarathana Thero - Piarawaters, Perth00:15:36
522019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-1301:08:34
532019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-13 රූපයෙහි ආත්ම, අනාත්මීය ස්වභාවය පිරිසිද දකින්නට01:47:03
542019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Deshana 1 at Piarawaters01:33:16
552019/01/14Dhammadeeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream01:13:50
562019/01/13Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙන් අනිත්‍යය දකිමු01:13:30
572019/01/12Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream00:07:02
582019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
592019/01/05ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම පිළිබඳව - පුජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:04:58
602018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
612018/12/17Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:55
622018/12/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:46
632018/12/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-11-25 | Mankadawala Nandarathana Thero01:18:26
642018/12/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:46
652018/11/27Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Pansil Maluwa 2018.11.2501:08:43
662018/11/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:00
672018/11/122018-11-11 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණානිසංස ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ00:42:40
682018/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:03
692018/11/11Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2018-11-11 කථිනානිසංශ ධර්ම දේශණය ( ලබුනොරුවකන්ද )00:42:40
702018/11/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:49:39
712018/10/28Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 05 - කොටස ) 2018-10-2001:00:18
722018/10/27Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 04 - කොටස ) 2018-10-1301:08:28
732018/10/26Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 03 - කොටස ) 2018-10-0600:57:23
742018/10/25Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 02 - කොටස ) 2018-09-2901:00:25
752018/10/24Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 01 - කොටස ) 2018-09-2201:00:45
762018/10/22Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:28
772018/10/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:09:38
782018/10/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:31
792018/10/02Wibajjawada Shasana Samiksha 2018 09 29 9 00 PM විභජ්ජවාද01:01:35
802018/10/01Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-09-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:35
812018/09/25Wibajjawada Shasana Samiksha 2018 09 22 9 00 PM විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා The Buddhist Media Network01:01:55
822018/09/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-09-22 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:55
832018/09/12Most Ven. Mankadawala Nandarathana thero - Introductory speech Wibhajjawada Katharagama Kiriwehera00:37:23
842018/09/12:::::::: විශේෂ හෙළිදරව්ව! ::::::::00:23:40
852018/06/30ශාසනික දුර්මත විදාරණය - Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:06:36
862018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ - සාකච්ඡා සභාව අවසාන කිරීමේ සමාලෝචනය00:14:21
872018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ - සාකච්ඡා සභාව ආරම්භක දේශනය00:10:28
882018/05/28විකෘති ධර්ම කරුනු සුනු විසුනු කරමින් කල දේශනය!01:07:09
892018/05/16අති පූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ - 2018 මාර්තු 31 - ලබුනෝරුවකන්ද ධර්මාසන පූජා පින්කම01:05:50
902018/05/16නිර+(අ)පේක්ෂකත්වයේ මඟ සහ බුද්ධ භාෂිතය01:06:49
912018/05/06Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa01:06:49
922018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 03 පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:33
932015/08/08Ven.Mankadawala Nandarathana thero 2015/08/0500:49:35
942012/05/11DHARMA DESHANA-65 ven.Mankadawala Nandarathana Thero00:53:13
952012/04/02Dhamma Sermon [ Ven Mankadawala Nandarathana Thero]00:53:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.