මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-08-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:14
22020/08/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-08-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:52
32020/07/30Discussion 13 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:02:10
42020/07/30Discussion 12 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:23
52020/07/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-07-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:15
62020/07/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-07-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:23
72020/07/03Discussion 11 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:58
82020/06/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:16
92020/06/25Discussion 10 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:54:04
102020/06/21Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:28
112020/06/17Discussion 09 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:57:43
122020/06/142020/6/14 සිරස FM පන්සිල් මලුව (සක්කාය දිට්ඨි සුත්‍රය )Ven - Mankadawala Nandarathana Thero01:09:05
132020/06/14පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි | පන්සිල් මළුව | 2020.06.1401:00:18
142020/06/11සංගීති සුත්‍රය | සාකච්ඡාව 0100:51:24
152020/06/09Discussion 08 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:53:00
162020/06/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-06-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:02
172020/06/06අන්තරායික ධර්ම (මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ)01:11:24
182020/06/05Discussion 07 | නාමරූප | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:55:00
192020/06/05කෙලෙස් ගෙවෙන හැටි | අතිපූජනීය කොත්මලේ කුමාර කාශ්‍යප හිමි00:20:51
202020/06/03Discussion 06 | විඥාණ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana Thero00:54:07
212020/05/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-30 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:24
222020/05/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:24
232020/05/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-16 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:31
242020/05/21Discussion 05 | ස්පර්ශ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:53:55
252020/05/12අමා දම් ගඟුල|පූජ්‍ය කොත්මලේ කුමාරකස්සප හිමි,පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන හිමි|2020 05 0801:28:05
262020/05/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:18
272020/05/09Discussion 04 | ස්පර්ශ ආහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:42:09
282020/05/04අභිධර්මය ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven Mankadawala Nandarathana The00:07:56
292020/05/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-05-02 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:42:31
302020/05/02Discussion 03 | ස්පර්ශ අාහාර | Ven Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:51:08
312020/04/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:32
322020/04/23Discussion 02 - සංගීති සුත්‍රය Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven. Mankadawala Nandarathana00:45:55
332020/04/23Discussion 01 - සංගීති සුත්‍රය Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero & Ven.Mankadawala Nandarathana00:51:24
342020/04/22Discussion 02 | සංගීති සුත්‍රය | Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:45:55
352020/04/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:46:17
362020/04/05Discussion 01 | සංගීති සුත්‍රය | Kothmale Kumarakassapa Thero & Mankadawala Nandarathana Thero00:51:24
372020/04/04Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-04-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:47
382020/03/26හසු වන්නට පෙර - මීලග ඉලක්කය ඔබ විය හැකියි Vibajjawada01:10:33
392020/03/24Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-03-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:10:34
402020/03/14ලබුනොරුවකන්ද ආරණ්‍යය සේනාසනය වාර්තමාන පසුබිම00:28:26
412020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 06)01:45:55
422020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 05)00:40:40
432020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 04)00:49:40
442020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 03)01:06:13
452020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 02)01:00:12
462020/03/13කතරගම කිරි ‌‌වෙ‌හෙර විභජ්ජවාද ධර්ම සම්භාෂණය (Part 01)00:57:38
472020/02/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-02-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:52:58
482020/01/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-01-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:31:11
492020/01/20Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-01-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:34:27
502020/01/19සතර සතිපට්ඨානය තුලින් චතුරාර්ය සත්‍යය Most Ven. Mankadawala Nandarathana Thero00:47:47
512020/01/16What is the next program of Wibhajjawada?00:08:00
522020/01/16Most Ven. Rerukane Chandawimala Thero's books | Wibhajjawada Thripitaka Pooja00:01:27
532020/01/16පුණ්‍යානුමෝදනාව | Wibhajjawada 202000:11:09
542020/01/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2020-01-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:38
552019/12/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:10:29
562019/12/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-14 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:26
572019/12/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-12-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:39
582019/12/03බුද්ධ වචනය සංස්කෘතයට නොනැගිය යුතුද? | The Sanskrit language00:28:22
592019/12/02The Truth About the Tripitaka in England00:16:32
602019/11/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-11-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:53:04
612019/11/25 Ven Mankadawala Nandarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:18:26
622019/11/21A message to all Buddhists | Most Ven. Mankadawala Nandarathana Thero00:07:17
632019/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-11-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:17
642019/10/25Wibajjawade tripitaka poojawa Part 0200:03:56
652019/10/25Wibajjawade tripitaka poojawa 4th Jan 2020 Part 0100:03:39
662019/10/24විභජ්ජවාද | 13-10-2019 | වප් පෝය00:53:25
672019/10/22Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-10-19 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:32
682019/10/20 Ven Mankadawala Nandarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:21:34
692019/10/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-10-12 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:06
702019/10/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-10-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:43
712019/09/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-28 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:43
722019/09/29මීවණපලානේ මහල්ලාගේ මඤ්ඤං ධර්මය00:15:09
732019/09/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-21 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:06
742019/09/09Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-09-07 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:40
752019/09/02Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-31 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:57:22
762019/08/30ඔරිජිනල් ත්‍රිපිටකය Vibajjawada Ven. Kothmale Kumarakassapa Thero 2019-08-2900:57:45
772019/08/29විභජ්ජවාද විද්‍යුත් ත්‍රිපිටක පූජාව00:13:25
782019/08/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:51
792019/08/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-17 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:08:18
802019/08/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:54:57
812019/08/09Sirasa FM Pansil Maluwa 2019-06-16 | Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:21:34
822019/08/05Susandesha News | 2019-08-02 | 8.30 PM | සුසංදේශ පුවත් විකාශය00:18:00
832019/08/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-08-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:59
842019/07/22Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:24
852019/07/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:59:10
862019/07/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-07-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:56
872019/06/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:24
882019/06/16Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-06-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:27
892019/05/27Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-25 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:28
902019/05/13Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-11 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:06:21
912019/05/06Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-05-04 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:53
922019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-27 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:42
932019/04/30Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:07:54
942019/04/19Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-04-20 බුදුසසුන තුල මා සතු වගකීම01:09:47
952019/04/19Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:37
962019/04/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-04-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:58
972019/04/01Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-30 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:01
982019/03/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:13:25
992019/03/162019-03-16 විභජ්ජවාද 04 සමාරම්භය - මහියංගන සෑ රදුන් වහන්සේ අභියස සිට...00:49:38
1002019/03/11Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-03-09 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:04:57
1012019/02/25Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-23 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:02:49
1022019/02/18Interview with Ven Mankadawala Nandarathna Thero00:10:33
1032019/02/18Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-02-18 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:56:02
1042019/02/152019-02-03 සිඩ්නි Kellyville ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero00:44:19
1052019/02/112019-02-02 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 06 - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 6 - Final)01:13:16
1062019/02/112019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 02 (part 2) - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 2a)00:50:48
1072019/02/052019-02-01 සිඩ්නි ධර්ම දේශනා අංක 02 - Ven. Mankadawala Nandarathana Thero ( Sydney 2)01:06:46
1082019/01/27Mankadawala Nandarathana Thero00:52:14
1092019/01/26Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-20 බුදු සසුණෙහි චිරස්ථිතිය උදෙසා මා සතු වගකීම01:11:44
1102019/01/26Dhamma Sermons - Ven Mankadawala Nandarathana Thero (2019-01-26)01:11:46
1112019/01/25Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-19 මහණෙනි, කලයුතු සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන් නිමා කලෙමි01:03:24
1122019/01/20Mankadawala Nandarathana Thero Adelaide visit 2019 - Day 2 Part 101:03:36
1132019/01/19Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-17 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 07)01:31:02
1142019/01/18Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-15 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 06)01:24:05
1152019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-15 පංච උපාධාන නුවණින් විමසමු02:24:09
1162019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Sinhalese Buddhist Viharaya- Day 2 ( 2nd session )01:31:11
1172019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Sinhalese Buddhist Viharaya - Day 0201:43:41
1182019/01/17භාවනා උපදෙස් - 2016/06/01 (day 2/3 part 1/4) - ලබුනෝරුව අරණ්‍යය සේනාසනය00:55:32
1192019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 201:00:59
1202019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 300:24:20
1212019/01/17Ven Mankadawala Nandarathana Thero Perth Sinhalese Buddhist Temple 15th Janu 2019 Part 101:00:56
1222019/01/16Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 පංච උපාධාන දුරුකර සසර ජයගනිමු (ඕස්ට්‍රේලියා දේ. 04)01:13:19
1232019/01/15Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-14 පංචස්කන්ධ අවබෝධයෙන් රූපය පිරිසිද දකින්නට01:31:15
1242019/01/15Ven Mankadawala Nandarathana Thero - Piarawaters, Perth00:15:36
1252019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-1301:08:34
1262019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-13 රූපයෙහි ආත්ම, අනාත්මීය ස්වභාවය පිරිසිද දකින්නට01:47:03
1272019/01/14Ven Mankadawala Nandarathana Thero-Perth Deshana 1 at Piarawaters01:33:16
1282019/01/14Mankadawala Nandarathana Thero | අති පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ01:13:50
1292019/01/13Ven Mankadawala Nandarathana Thero | 2019-01-12 සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙන් අනිත්‍යය දකිමු01:13:30
1302019/01/12Dhammadeepa Meditation Centre, Melbourne Live Stream00:07:02
1312019/01/07Wibajjawada Shasana Samiksha | 2019-01-05 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:57
1322019/01/05ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් කිරීම පිළිබඳව - පුජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:04:58
1332018/12/31Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:00:36
1342018/12/17Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-15 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:55
1352018/12/10Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-08 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:51:46
1362018/12/03Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-11-25 | Mankadawala Nandarathana Thero01:18:26
1372018/12/03Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-12-01 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:55:46
1382018/11/27Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Pansil Maluwa 2018.11.2501:08:43
1392018/11/26Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-24 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:03:00
1402018/11/122018-11-11 ලබුනෝරුවකන්ද කඨිණානිසංස ධර්ම දේශනාව - අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණෝ00:42:40
1412018/11/12Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-10 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:48:03
1422018/11/11Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2018-11-11 කථිනානිසංශ ධර්ම දේශණය ( ලබුනොරුවකන්ද )00:42:40
1432018/11/05Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-11-03 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:49:39
1442018/10/28Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 05 - කොටස ) 2018-10-2001:00:18
1452018/10/27Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 04 - කොටස ) 2018-10-1301:08:28
1462018/10/26Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 03 - කොටස ) 2018-10-0600:57:23
1472018/10/25Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 02 - කොටස ) 2018-09-2901:00:25
1482018/10/24Wibajjawada Shasana Samiksha - විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා ( 01 - කොටස ) 2018-09-2201:00:45
1492018/10/22Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-20 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:28
1502018/10/15Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-13 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:09:38
1512018/10/08Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-10-06 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා00:58:31
1522018/10/02Wibajjawada Shasana Samiksha 2018 09 29 9 00 PM විභජ්ජවාද01:01:35
1532018/10/01Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-09-29 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:35
1542018/09/25Wibajjawada Shasana Samiksha 2018 09 22 9 00 PM විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා The Buddhist Media Network01:01:55
1552018/09/23Wibajjawada Shasana Samiksha | 2018-09-22 | 9.00 PM | විභජ්ජවාද ශාසන සමික්ෂා01:01:55
1562018/09/12අතිපූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ - සමාරම්භක දේශනාව - විභජ්ජවාද කතරගම කිරිවෙහෙර00:37:23
1572018/09/12:::::::: විශේෂ හෙළිදරව්ව! ::::::::00:23:40
1582018/06/30ශාසනික දුර්මත විදාරණය - Ven Mankadawala Nandarathana Thero01:06:36
1592018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ - සාකච්ඡා සභාව අවසාන කිරීමේ සමාලෝචනය00:14:21
1602018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අතිපූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ - සාකච්ඡා සභාව ආරම්භක දේශනය00:10:28
1612018/05/28විකෘති ධර්ම කරුනු සුනු විසුනු කරමින් කල දේශනය!01:07:09
1622018/05/16අති පූජනීය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ - 2018 මාර්තු 31 - ලබුනෝරුවකන්ද ධර්මාසන පූජා පින්කම01:05:50
1632018/05/16නිර+(අ)පේක්ෂකත්වයේ මඟ සහ බුද්ධ භාෂිතය01:06:49
1642018/05/10SIYAHANDA SIRI SADHDHARMA DESHANA......[ දෙවැනි අදියර...]01:06:45
1652018/05/06Ven. Mankadawala Nandarathana Thero - Sirasa FM Pansil Maluwa01:06:49
1662018/04/18විභජ්ජවාද ආභිධර්මික සම්භාෂණය - හැදින්වීම 03 පූජ්‍ය මාන්කඩවල නන්දරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:03:33
1672017/10/16ල‍බු‍නො‍‍රු‍ව කන්‍‍ද ‍අ‍රණ්‍‍ය ‍‍සේ‍නා‍ස‍න‍ය - ‍වාර්‍තා‍ම‍ය ‍වැ‍ඩ ‍ස‍ට‍හ‍න00:28:26
1682015/08/08Ven.Mankadawala Nandarathana thero 2015/08/0500:49:35
1692012/05/11DHARMA DESHANA-65 ven.Mankadawala Nandarathana Thero00:53:13
1702012/04/02Dhamma Sermon [ Ven Mankadawala Nandarathana Thero]00:53:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.