හේනේපොළ ගුණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/18Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 10 Consciousness Pt 301:41:11
22019/10/31Alagdupaama Sutta The Water Snake Simile By Bhante Gunaratana Part 202:03:21
32019/10/30Alagaduppama Sutta: The water-snake simile by Bhante Gunaratana Part 101:44:36
42019/10/27Bhante G01:03:09
52019/10/27Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 8 Consciousness01:34:51
62019/10/20Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 7, Sankhara (Volitional Formations)01:13:06
72019/10/17Most Venerable Henepola Gunarathana addresses the funeral assembly at New York Buddhist Vihara 00:06:16
82019/09/15Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 6, Examples of Ignorance01:16:21
92019/09/14Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 501:33:06
102019/09/10UN Vesak 2018 Speach Bhante G00:10:00
112019/08/23Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 501:21:26
122019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0500:57:24
132019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0301:00:36
142019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0400:50:56
152019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0100:53:55
162019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0200:52:56
172019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0801:00:25
182019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0701:01:36
192019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0900:54:57
202019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 1000:08:57
212019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0601:00:31
222019/07/26Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 301:33:31
232019/07/26Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 201:57:11
242019/07/26Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 101:31:01
252019/07/15Bhante Gunaratana: MN 140, Dhātuvibhanga Sutta - The Exposition of the Elements Pt 2 (2019 06 18)01:51:36
262019/06/17Bhante Gunaratana 2019 Vesak Day Address00:53:21
272019/05/19Mensaje de Paz-Vesak-Bhante Gunaratana00:09:27
282019/05/12Bhante Gunaratana: MN 140, Dhātuvibhanga Sutta - The Exposition of the Elements Pt 1 (2019 05 11)01:32:33
292019/05/12MN 149 Mahāsaḷāyatanika sutta -The Great Sixfold Base - Bhante Gunaratana (2019 05 04)00:58:06
302019/04/22Sammaditthi Sutta Discourse on Right Understanding Concluding Class By Bhante Gunaratana01:04:21
312019/04/14SammaDitthi Sutta: Discourse on Right Understanding - First Factor: Actions By Bhante Gunaratana02:09:56
322019/04/14SammaDitthi (Right Understanding) Sutta - Third Factor: Four Noble Truths By Bhante Gunaratana02:03:16
332019/04/14SammaDitthi Sutta Discourse on Right Understanding Fifth Factor: Birth by Bhante Gunaratana01:24:31
342019/01/03samadhitti Sutta Class - Bhante G01:17:20
352018/10/08Sutta Class 6 oct 201801:21:48
362018/09/10SammaDitthi Sutta Study: Discourse on Right Understanding Pt 7 Clinging By Bhante Gunaratana01:21:42
372018/08/28SammaDitthi Sutta: Discourse on Right Understanding Pt 4 Aging & Death By Bhante Gunaratana01:55:44
382018/08/04Samma Ditthi Sutta Class 2 - Nutriments taught by Bhante Gunaratana01:38:38
392018/07/13Pali Study Class with Bhante Gunaratana July 7th 201802:00:47
402018/06/18Contemplation of Dhamma: Pali Study Class with Bhante Henepola Gunaratana01:04:33
412018/06/09Mindfulness (Sati) - සිහිය - Ven. Henepola Gunarathana Maha Thero00:27:42
422018/05/16සිතන්න - Ven. Henepola Gunaratana Maha Thero00:02:01
432018/05/09UN Vesak 2018 Speach Bhante Gunaratana - May 01 in New York00:10:00
442018/03/20Bhante Gunaratana The Path to Nibbana01:30:57
452018/03/20Bhante Gunaratana Cleanse the Mind with Mindfulness01:45:46
462018/03/01One-Minute Wisdom: Bhante Gunaratana on Bowing to the Buddha00:01:21
472018/02/07Bhante Gunaratana - The Heart of Buddhist Wisdom02:39:46
482018/01/23Dhamma Discussion with Bhante Gunaratana at Indiana Buddhist Temple02:16:14
492018/01/06Bhante Gunaratana - Cleanse the Mind with Mindfulness02:07:36
502017/12/15Bhante Gunaratana talk on his 90th birthday celebration00:24:29
512017/11/29Bhante Gunaratana on the Mindfulness in Plain English Collection00:07:04
522017/11/09Metta Meditation with Bhante Gunaratana01:37:39
532017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 4 | Bhante Henepola Gunaratana01:50:29
542017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 3 | Bhante Henepola Gunaratana01:15:43
552017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 1 | Bhante Henepola Gunaratana01:17:54
562017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 2 | Bhante Henepola Gunaratana00:20:25
572017/08/08Nivarana, obstàculos que impiden el progreso en la meditaciòn, por el Ven.Bhante Gunaratana.00:11:43
582017/07/07Q&A Excerpt : What is Mindfulness?00:04:44
592017/06/14El Dhamma Protege, por el Bhante Gunaratana.00:09:35
602017/06/07Bhante Gunaratana The Heart of Buddhist Wisdom01:40:56
612017/06/07Bhante Gunaratana Cleanse the Mind with Mindfulness01:33:36
622017/05/192017 Metta Retreat : Day 5 Q&A : Bhante Gunaratana00:54:01
632017/05/192017 Metta Retreat: Wrapping Up Metta : Bhante Gunaratana01:04:23
642017/05/192017 Metta Retreat : Day 1 Q&A : Bhante Gunaratana00:44:23
652017/05/192017 Metta Retreat : First Day Dhamma Talk : Bhante Gunaratana01:03:14
662017/02/212016 Bojjhanga Retreat : Sati : Bhante G00:59:28
672017/02/212016 Bojjhanga Retreat : Day 1 Q&A : Bhante G00:54:13
682017/02/07Bhante Gunaratana Jhana DVD 09 - Q&A - Answers to written questions submitted during the retreat01:14:15
692017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 09 - dhamma talk - Concluding remarks00:18:03
702017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08B - guided meditation - a metta meditation00:20:45
712017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08A - guided meditation - summary of steps in jhana meditation00:25:03
722017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08 - dhamma talk - What comes after attaining jhanas?01:01:09
732017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07B - guided meditation - mindful, momentary, & absorption concentration00:26:27
742017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07A - guided meditation - relax body & mind for peace, spiritual success00:33:30
752017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07 - dhamma talk - The fourth jhana and the higher immaterial jhanas00:56:29
762017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 06 - guided meditation - equanimous mindfulness; transition b/w jhanas00:22:24
772017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05 - dhamma talk - third jhana; mindfulness & concentration00:53:12
782017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 06 - dhamma talk - The factors of the fourth jhana00:54:21
792017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05B - guided meditation - metta; initial application of thought00:09:37
802017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05A - guided meditation - the practicalities of metta meditation00:21:11
812017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04B - guided meditation - meditation on metta00:19:57
822017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04A - guided meditation - Brahmaviharas, discover the luminous mind00:30:53
832017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04 - dhamma talk - The factors of the first and second jhanas00:53:29
842017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 03B - guided meditation - developing the factors of the first jhana00:14:10
852017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 03A - guided meditation - metta as the focus in jhana meditation00:22:28
862017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 03 - dhamma talk - The five jhanic factors00:53:20
872017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02 - dhamma talk - The basic preliminaries of jhana meditation01:01:00
882017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02B - guided meditation - relax mind & body, let go of five hindrances00:16:49
892017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02A - guided meditation - the illuminated mind, the Brahmaviharas00:34:25
902017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01 - dhamma talk - Introduction, general discussion of the jhanas00:21:32
912017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01B - guided meditation - an outline summary of the jhanic factors00:21:08
922017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01A - guided meditation - importance of metta in jhana00:50:06
932016/10/13Bhante gunaratna00:02:05
942016/08/302016 Jhana Retreat - Day 5 Q&A - Bhante G01:02:33
952016/08/302016 Jhana Retreat - Day 5 Dhamma Talk - Bhante G01:05:07
962016/08/302016 Jhana Retreat - Day 4 Q&A - Bhante G00:57:41
972016/08/302016 Jhana Retreat - Day 4 Dhamma Talk - Bhante G00:58:50
982016/08/302016 Jhana Retreat - Day 3 Q&A - Bhante G00:46:31
992016/08/302016 Jhana Retreat - Day 3 Dhamma Talk - Bhante G00:55:44
1002016/08/242016 Jhana Retreat - Day 2 Q&A - Bhante G00:54:48
1012016/08/242016 Jhana Retreat - Day 2 Dhamma Talk - Bhante G00:56:09
1022016/08/242016 Jhana Retreat - Day 1 Q&A - Bhante G00:38:34
1032016/08/242016 Jhana Retreat - Day 1 Dhamma Talk - Bhante G00:53:01
1042016/08/232016 Intro to Samatha & Vipassana Retreat - Q&A with Bhante Gunaratana01:00:26
1052016/08/232016 Intro to Samatha & Vipassana Retreat - Talk on Vipassana with Bhante G00:56:51
1062016/04/26Impermanence00:18:07
1072016/04/11Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:07:24
1082016/04/08Jhana Retreat, July 2015, Introduction00:21:53
1092016/04/07Jhana Retreat, Bhaana Society, July 2015, Video 700:59:18
1102016/04/04Jhana Retreat, Bhavana Society, July 2015, Q-A, Video 601:05:53
1112016/03/21Most Ven. Henepola Gunarathana. "Life as a Buddhist Priest" Dhamma discussion00:30:44
1122016/03/19Jhana Retreat, Bhavana Society, Q-A, July 2015, Video 501:07:55
1132016/03/14Jhana Retreat, Bhavana Society, July 2015, Video 400:53:23
1142016/03/13Misunderstanding of Metta Practice - Bhante Gunaratana - 2016031201:05:34
1152016/02/16¿Qué es la meditación? Henepola Gunaratana- Subtítulos en español00:05:45
1162016/02/12Noble Eightfold Path Retreat, April 2015 Day 6 Q-A00:30:41
1172016/02/08Noble Eightfold Path Retreat, April 2015, Day 601:03:52
1182016/01/12Noble Eightfold Path, Day 5, Q-A01:06:29
1192015/12/25Bhante Gunaratana talks about extreme vegans00:02:03
1202015/12/23Bhante Gunaratana talks about people that disagree00:02:30
1212015/12/07Noble Eightfold Path, Day 5, Dhamma Talk01:03:36
1222015/12/04Noble Eightfold Path Retreat, Day 4, Q-A01:07:37
1232015/11/23Noble Eightfold Path Retreat, Day 4, Dhamma Talk01:02:09
1242015/11/09Noble Eightfold Path Retreat, Day 3, Q-A01:06:43
1252015/11/08Noble Eightfold Path, Day 3, Dhamma Talk00:54:15
1262015/10/12Noble Eightfold Path Retreat, Day 2, Dhamma Talk01:01:49
1272015/09/13Noble Eightfold Path Retreat, Day 2, Q-A00:58:24
1282015/08/31Noble Eightfold Path Retreat, Q-A, Day 1, April 201500:57:39
1292015/07/25Noble EightFold Path Retreat, Dhamma Talk, April 2015, Day 100:25:42
1302015/01/25Bhavana Moments: The Retreat Experience00:04:30
1312015/01/11Wish Question with Bhante Gunaratana: How do you generate a wish for a future birth? 1 10 201500:07:40
1322015/01/05Bhante Gunaratana's Guided Meditation, Poya, Jan 201500:15:47
1332015/01/03Sutta Discussion 10-11-14 : MN 152 - part 200:33:00
1342015/01/03Sutta Discussion 10-11-14 : MN 152 - part 100:22:21
1352015/01/03Sutta Discussion 10-18-14 : MN 151 - part 200:38:56
1362015/01/03Sutta Discussion 10-18-14 : MN 151 - part 100:27:48
1372015/01/01Dhamma Talk by Bhante G New Year's Day 201500:50:27
1382014/12/17Dhamma Talk by Bhante Gunaratana 12 07 201400:48:28
1392014/12/12Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Q-A, Part 2, 10-25-1400:26:20
1402014/12/06Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Q&A, Part 100:21:16
1412014/12/06Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Dhamma talk, Part 200:29:04
1422014/12/05Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Dhamma Talk, Part 100:30:13
1432014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 4, Dhamma Talk, Part 200:31:15
1442014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Dhamma Talk, Day 4, Part 1, 10-24-1400:25:11
1452014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Q&A, Part 2, 10-23-1400:26:58
1462014/11/16Bhante Gunaratana's Introduction to Meditation00:52:24
1472014/11/15Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Q&A, Part 1, 10-23-1400:39:28
1482014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Dhamma Talk, Part 2, 10-23-1400:20:17
1492014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Dhamma Talk, Part 1, 10-23-1400:35:40
1502014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Q&A, Part 2, 10-22-1400:38:33
1512014/11/12Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Q&A, Part 1, 10-22-1400:25:36
1522014/11/11Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Dhamma Talk, Part 2, 10-22-1400:34:11
1532014/11/10Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Dhamma Talk, Part 1, 10-22-1400:25:10
1542014/11/09Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Q&A, 10-21-14, Part 200:14:13
1552014/11/07Bhante Gunaratana-Metta Retreat-Day 1-Q&A Part 1-10-21-1400:17:25
1562014/11/05Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Dhamma Talk, Part 2, 10 21 1400:18:42
1572014/11/03Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Dhamma Talk, Part 1, 10-21-1400:33:19
1582014/10/19Question 1400:01:40
1592014/10/19Question 1300:02:59
1602014/10/18Question 1200:06:39
1612014/10/18Question 1100:02:00
1622014/10/18Question 1000:01:47
1632014/10/18Question 900:03:06
1642014/10/18Question 800:02:00
1652014/10/18Question 700:02:04
1662014/10/18Question 600:01:16
1672014/10/18Question 500:03:55
1682014/10/18Question 400:03:04
1692014/10/18Question 300:04:49
1702014/10/18Question 200:06:31
1712014/10/18Question 100:03:06
1722014/10/03Bhante G dhamma talk01:04:31
1732014/07/24MN 58: Abhayarajakumara Sutta - To Prince Abhaya 1 of 2 - Bhante Gunaratana00:58:35
1742014/06/04Is understanding Abidhamma important for reaching Nirvana ?00:10:04
1752014/01/31World Buddhist Summit in MahaPasana Cave00:33:41
1762013/11/30Bhante G 13112600:30:44
1772013/07/08Ven.Gunaratana.El Significado De Jhana.(Budismo).SubEsp00:17:47
1782013/05/09Opening the Shrine Meditation Room at Indiana Buddhist Temple00:02:35
1792013/05/07Dhamma Discussion with Bhante Gunaratana at Indiana Buddhist Temple01:21:38
1802013/05/06Bhante G Peaceful Message at Dhamma Discussion at Indiana Buddhist Temple00:04:31
1812013/05/01Impermanence00:11:38
1822012/11/29Guided Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:34:19
1832012/11/05Rathavinita Sutta(English)-ven.H.Gunaratana Thero01:01:22
1842012/11/05Chanki Sutta(English)-ven.H.Gunaratana Thero01:29:54
1852012/11/02Kalama Sutta-2(English) - ven.H.Gunaratana01:00:59
1862012/11/02Kalama Sutta-1(English) - ven.H.Gunaratana Thero01:16:30
1872012/10/29What is karma - Ven H.Gunaratana Thero01:04:41
1882012/10/10Extraordinary Life of Bhante Henepola Gunaratana00:13:27
1892012/10/09Bhante Gunaratana Maha Thera00:05:11
1902012/06/04Ehipassiko (Come and See) - ven.Dr.Henepola Gunarathana Thero00:27:16
1912012/03/24Retiro 2012 - Bhante Henepola Gunaratana.wmv00:03:37
1922012/03/06The Relay Chariots - Radtavinita Sutra Bhante Gunaratana - Bhavana Society01:01:23
1932012/02/03MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [3 of 3] - Bhante Gunaratana01:09:46
1942012/02/02MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [2 of 3] - Bhante Gunaratana00:35:30
1952012/02/02MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [1 of 3] - Bhante Gunaratana00:59:44
1962012/02/02MN 56: Upali Sutta (To the Householder Upali) [2 of 2] - Bhante Gunaratana00:41:18
1972012/02/02MN 56: Upali Sutta (To the Householder Upali) [1 of 2] - Bhante Gunaratana01:09:00
1982012/02/02Bhante Gunaratana - Happiness Through the Dhamma01:06:42
1992012/02/02Bhante Gunaratana - What is Kamma?01:04:58
2002012/02/02MN 58: Abhayarajakumara Sutta (To Prince Abhaya) [2 of 2] - Bhante Gunaratana00:55:56
2012012/02/02MN 58: Abhayarajakumara Sutta (To Prince Abhaya) [1 of 2] - Bhante Gunaratana00:58:35
2022012/02/02AN 3.65: Kalama Sutta (To the Kalamas) [2 of 2] - Bhante Gunaratana01:01:00
2032012/02/01AN 3.65: Kalama Sutta (To the Kalamas) [1 of 2] - Bhante Gunaratana01:16:30
2042012/02/01Bhante Gunaratana - Cleanse the Mind with Mindfulness01:02:26
2052012/02/01Guided Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:34:19
2062012/02/01Bhante Gunaratana - The Basic Teaching of Suffering00:44:41
2072012/02/01Bhante Gunaratana - The Heart of Buddhist Wisdom01:09:08
2082012/02/01MN 19: Dvedhavitakka Sutta (Two Kinds of Thought) [2 of 2] - Bhante Gunaratana01:35:05
2092012/01/31MN 18: Madhupindika Sutta (Honeyball Sutta) & MN 19: Dvedhavitakka Sutta [1 of 2]-Bhante Gunaratana01:25:05
2102012/01/31MN 62: Maharahulovada Sutta (The Greater Exhortation to Rahula) - Bhante Gunaratana00:55:00
2112012/01/31MN 95: Canki Sutta (With Canki) - Bhante Gunaratana01:29:54
2122012/01/31MN 22: Alagaddupama Sutta (The Simile of the Snake) - Bhante Gunaratana [2 of 2]00:46:24
2132012/01/31MN 22: Alagaddupama Sutta (The Simile of the Snake) - Bhante Gunaratana [1 of 2]01:26:44
2142012/01/31MN 21: Kakacupama Sutta (The Simile of the Saw) - Bhante Gunaratana00:56:25
2152012/01/30MN 28: Mahahatthipadopama Sutta (Greater Discourse / Simile of the Elephant's Footprint) - Bhante G01:27:46
2162012/01/30MN 20: Vitakkasanthana Sutta (The Removal of Distracting Thoughts) - Bhante Gunaratana00:54:53
2172012/01/30MN 2: Sabbasava Sutta (All the Taints) - Bhante Gunaratana01:38:56
2182012/01/30MN 24: Rathavinita Sutta (The Relay Chariots) - Bhante Gunaratana01:01:23
2192012/01/30MN 136: Mahakammavibhanga Sutta (The Great Exposition of Kamma) - Bhante Gunaratana01:34:10
2202012/01/27SN 56.11 Dhammacakkappavattana Sutta [2 of 2] & SN 22.59 Anattalakkhana Sutta (Not-Self) - Bhante G01:33:54
2212012/01/27SN 56.11: Dhammacakkappavattana Sutta (Setting the Wheel of Dhamma in Motion) - Gunaratana [1 of 2]01:36:44
2222012/01/27MN 26: Ariyapariyesana Sutta (The Noble Search) - Bhante Gunaratana [Part 2 of 2]01:57:15
2232012/01/27MN 26: Ariyapariyesana Sutta (The Noble Search) - Bhante Gunaratana [Part 1 of 2]01:29:09
2242012/01/27Bhante Gunaratana - Questions and Answer Session (October 5, 2007)01:14:37
2252012/01/27Bhante Gunaratana - Message to the World00:50:32
2262012/01/27Bhante Gunaratana - Ordinary and Noble Persons00:41:07
2272012/01/27Bhante Gunaratana - Goals of Meditation00:53:16
2282012/01/26Bhante Gunaratana - The Path to Nibbana00:51:34
2292012/01/26Bhante Gunaratana - The Classes of Speech00:42:25
2302012/01/26Bhante Gunaratana - Eliminating the Taints by Restraint00:52:34
2312012/01/26Bhante Gunaratana - Teaching Different Types of People00:42:22
2322011/06/22Bhante Gunaratana explains Meditation.00:05:46
2332011/05/04Bhante G.00:05:41
2342011/04/29What is Jhana? By Ven. Henepola Gunaratana Nayaka Maha Thera(Bhante G)00:17:47
2352011/04/26The Buddha is an Architect00:07:12
2362011/01/30Do Buddhist need to go to temples in order to practice Buddhism00:02:49
2372011/01/30Are Buddhist idol worshippers?00:06:01
2382011/01/30Buddhist extraordinary teachings00:05:00
2392011/01/30How does the concept of God figures in Buddhism00:03:44
2402011/01/30Why is meditation highly emphasised in Buddhism?00:07:11
2412011/01/30What is the difference between mindfulness and concentration from the Buddhist point of view?00:05:32
2422011/01/25Buddhist doctrines contribution to the welfare of humanity00:07:35
2432011/01/25How does Buddhism contribute toward personal self development00:03:48
2442011/01/25Reconcilation between beliefs of Buddhist and other religion00:04:38
2452011/01/25Why is Buddhism not evangilical in nature00:05:10
2462011/01/25Has the status of women in religious practice been a discriminatory one00:01:25
2472011/01/25Why is the position of nuns placed at a lower position as compared to monks00:05:55
2482011/01/25Can woman reach the highest stage of Enlightenment00:00:58
2492011/01/25Is Buddhism a pessimistic or optimistic religion00:06:29
2502011/01/24Is the act of Buddhist renunciation an escape from worldly duties and reality00:04:35
2512011/01/24Are rites and rituals important in Buddhism00:04:24
2522011/01/24The fate of those who do not subscribe to any religion after they die00:04:58
2532011/01/23Coming to terms with Death00:04:05
2542011/01/23Why is it so difficult to recollect our previous lives00:01:57
2552011/01/23Does Buddhism take to the concept of soul whether permanent or changing00:04:31
2562011/01/23Concept of Heaven and Hell in Buddhism00:04:08
2572011/01/23Why is Buddhism known as the Middle Path00:02:35
2582010/06/14Bhante Gunaratana's 2010 Vesak Dhamma talk: an excerpt00:10:19
2592010/05/02Bhante Gunaratana - The kamma of respecting others00:01:50
2602010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Sharing00:02:07
2612010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Jealousy00:02:31
2622010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Anger00:02:05
2632010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Harming00:01:32
2642010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Killing00:01:24
2652010/05/02Bhante Gunaratana - Mind creates the World (2)00:02:45
2662010/05/02Bhante Gunaratana - Mind creates the World (1)00:02:02
2672010/05/02Bhante Gunaratana - Power of Generosity00:09:32
2682010/05/01Bhante Gunaratana - Simile of the man in the well00:09:45
2692010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 600:02:47
2702010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 500:02:04
2712010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 400:02:04
2722010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 300:02:09
2732010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 200:03:05
2742010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 100:04:19
2752010/05/01Bhante Gunaratana - Madhupindika Sutta (M 18)00:08:52
2762010/04/30Bhante Gunaratana - Excellent Friends00:02:22
2772010/04/25Bhante Gunaratana - The snake and raft simile00:09:27
2782010/04/24Bhante Gunaratana - Supporting Meditation00:09:55
2792009/12/061 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:08:41
2802009/12/064 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:07:36
2812009/12/063 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:10:01
2822009/12/062 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:02:09
2832008/12/01Ochrona Dhammy00:09:32
2842008/11/10Zachód i Wschód - różnice00:02:08
2852008/08/11Samatha-vipassana00:02:35
2862008/07/10Energia [NAPISY PL]00:03:22
2872008/02/12Bhante Gunaratana (1) What is samatha-vipassana Part 100:02:44
2882007/07/06Bhante Gunaratana (19) Differences between Western and East00:02:41
2892007/07/06Bhante Gunaratana (17) Differences between Western and Easte00:02:26
2902007/07/06Bhante Gunaratana (18) Differences between Western and East00:02:52
2912007/07/06Bhante Gunaratana (20) Mindful Listening00:01:13
2922007/07/06Bhante Gunaratana (16) How he learned meditation00:02:59
2932007/07/06Bhante Gunaratana (15) Why meditation was uncommon in Sri L00:02:55
2942007/07/06Bhante Gunaratana (13) What was most difficult in your life00:06:26
2952007/07/06Bhante Gunaratana (11) Which qualities are necessary for bei00:04:14
2962007/07/06Bhante Gunaratana (14) What were the most joyful things in y00:02:07
2972007/07/06Bhante Gunaratana (12) What was most difficult in your life00:03:03
2982007/07/06Bhante Gunaratana (10) What made your initial dream come tru00:02:03
2992007/07/06Bhante Gunaratana (9) Did you have a dream of coming to the00:04:07
3002007/07/06Bhante Gunaratana (8) What is the nature of asceticism?00:04:09
3012007/07/06Bhante Gunaratana (6) What is right effort?00:04:42
3022007/07/06Bhante Gunaratana (7) How can you arouse energy in times of00:03:42
3032007/07/06Bhante Gunaratana (3) Why do some teachers warn about practi00:07:10
3042007/07/06Bhante Gunaratana (4) What are the benefits of practising jh00:03:34
3052007/07/06Bhante Gunaratana (5) What are the benefits of practising jh00:02:56
3062007/07/06Bhante Gunaratana (2) What is samatha-vipassana? Part 2: sam00:03:58
3072007/07/06Bhante Gunaratana (1) What is samatha-vipassana? Part 1: sam00:02:55
3082007/07/04Bhante Gunaratana - Dhamma Protects00:10:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.