හේනේපොළ ගුණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/02Aug 2nd, 2020 Morning Session // Bhante Gunaratana01:02:08
22020/08/02August 1st, 2020 Morning Session // Bhante Gunaratana00:42:52
32020/07/31UN Vesak 2018 Speach Bhante Gunaratana May 01 in New York00:10:00
42020/07/31What is meditation? with Bhante G Gunarathne00:05:46
52020/07/31"Bhaddekaratta Sutta (MN 131): An Excellent Night - II" // Bhante Gunaratana // Talk // Jul 31, 202001:09:59
62020/07/30"Present Moment; Sexuality; Stream Entry Path; Factors Behind Existence" // Bhante Gunaratana // QnA00:43:44
72020/07/29"Bhaddekaratta Sutta (MN 131): An Excellent Night - I" // Bhante Gunaratana // Jul 29, 202001:06:32
82020/07/27Clinging (Talk #6): Khajjaniya Sutta: Being Devoured - III" // Bhante Gunaratana // Jul 26, 202000:46:45
92020/07/26July 24th, 2020 Morning Session // Bhante Gunaratana00:46:55
102020/07/25"How Former Kamma & Aggregates conditions Present" // Bhante Gunaratana // Meditation & QnA Session01:04:01
112020/07/24July 23rd, 2020 Morning Session // Bhante Gunaratana00:42:41
122020/07/24July 22nd, 2020 Morning Session // Bhante Gunaratna00:45:50
132020/07/22"Clinging (#3): Factor of Dependent Origination" // Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk00:45:27
142020/07/22July 18th, 2020 Meditation & QnA Session // Bhante Gunaratana00:42:55
152020/07/17"Clinging (#2): Factor of Dependent Origination" // Bhante Gunaratana // Mediation & Dhamma Talk00:46:05
162020/07/17"QnA: Right Concentration; Conducting Investigation" // Bhante Gunaratana // July 16th, 202000:44:41
172020/07/16Clinging (#1): Factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana // July 15, 202000:46:09
182020/07/13Bhante Gunaratana Dhamma Discussion at Indiana Buddhist Temple. Practicing Mindfulness Part 500:10:01
192020/07/13Elimination of Taints (#8): Turning of the Dhamma-Wheel” // Bhante Gunaratana // Med. & Dhamma Talk00:43:10
202020/07/12Bhante Gunaratana Dhamma Discussion at Indiana Buddhist Temple. Practicing Mindfulness Part 400:03:49
212020/07/11"Distinguishing Path & Fruition Stage of Enlightenment" // Bhante Gunaratana // Meditation & QnA00:46:42
222020/07/11July 11th, 2020 Evening Session // Bhante Saddhajeewa00:59:14
232020/07/11Bhante Gunaratana Practicing Mindfulness without Practicing Buddhist Precepts Part 300:04:00
242020/07/10"Elimination of Taints: Dependent Origination in Ascending Order" (Talk #7) // Bhante Gunaratana00:45:10
252020/07/10Bhante Henepola Gunaratana Dhamma Discussion at Indiana Buddhist Temple Part 200:07:59
262020/07/08"Elimination of Taints through Meditation" (Talk #6)// Bhante Gunaratana// Meditation & Dhamma Talk00:47:59
272020/07/08Bhante Henepola Gunaratana Dhamma Discussion Indiana Buddhist Temple Part 100:02:52
282020/07/05July 5th, 2020 Meditation and QnA Session // Bhante Gunaratana00:45:59
292020/07/05"Elimination of Taints " (Talk #5) // Bhante Gunaratana // July 4th, 202000:47:12
302020/07/04"Elimination of Taints" (Talk #5) // Bhante Gunaratana // Jul 3rd, 202000:46:35
312020/07/01"Conducting Mental / Physical Investigation for Insights" // Bhante Gunaratana // Meditation,& QnA00:42:41
322020/06/30"Elimination of Taints through Mental Development" (Talk #4) // Bhante Gunaratana // Jun 30, 202000:47:13
332020/06/28Jun 28, 2020 Meditation and QnA Session // Bhante Gunaratana00:47:24
342020/06/28"Eliminating the Taints by Avoiding" (Talk #3) // Bhante Gunaratana // Jun 27, 202000:50:06
352020/06/26QnA on "Managing Uncertainties; Four Elements, Equanamity" // Bhante Gunaratana // Jun 26th, 202000:43:57
362020/06/26"Eliminating the Taints (2)" // Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk // Jun 25th, 202000:47:56
372020/06/24"Developing Healing Perceptions thru Sutta Chanting; Lay Practice"// Bhante Gunaratana01:01:10
382020/06/23"Ways to restrain the Defilements" // Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk // Jun 23, 202001:07:16
392020/06/22Jun 21st, 2020 Meditation & QnA session // Bhante Gunaratana01:04:23
402020/06/20Talk #4 "Craving" factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk01:05:15
412020/06/19Jun 19th, 2020 Meditation and QnA Session // Bhante Gunaratana01:02:49
422020/06/18Talk #3 "Craving" factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana // Jun 18th, 202001:07:02
432020/06/18Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Full Audiobook06:11:59
442020/06/17Jun 17th, 2020 Meditation & QnA Session // Bhante Gunaratana01:01:36
452020/06/16Talk#2 "Places of Craving to Arise and Settle Down"// Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk01:06:35
462020/06/16Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Audiobook06:11:59
472020/06/16Jun 14th, 2020 Meditation & QnA Session // Bhante Gunaratana01:04:35
482020/06/13Talk #1 "Understanding Craving" factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana01:06:01
492020/06/12Meditation & QnA on "Joy; Rebirth; Enlightenment Factors; Arhants; Practice" // Bhante Gunaratana01:06:00
502020/06/11Talk #10 "Two kinds of Happiness" // Bhante Gunaratana // Meditation & Dhamma Talk // Jun 11th,202001:05:43
512020/06/10'Understanding Pitti/Sukha; Non-Duality; Ignorance; Monkey mind; Rebirth" // Bhante Gunaratana01:03:17
522020/06/09How 'Mindfulness of Feeling' cultivates the '7 Factors of Enlightenment' -- Dhamma talk w/ Bhante G01:08:33
532020/06/07"Fear; Memory; Helpful Practice Reflections" // Bhante Gunaratana //Meditation + QnA // Jun 7, 202001:04:54
542020/06/06Talk #8 "Insight from Worldy & Un-Wordly Feelings" // Bhante Gunaratana // Jun 6, 202001:05:55
552020/06/05Jun 5th, 2020 Meditation and QnA session on Dependent Origination // Bhante Gunaratana01:03:40
562020/06/04Talk #7 "Feeling" factor of Dependent Origination//Bhante Gunaratana//Meditation & Talk//Jun 4, 202001:03:28
572020/06/03Meditation & Questions and Answers Session on Dependent Origination//Bhante Gunaratana //Jun 3, 202001:03:55
582020/06/02Talk #6 "Strategies to Avoid Angry Feelings” // Bhante Gunaratana //Meditation & Talk //Jun 2, 202001:02:18
592020/06/01Talk #5 “Feelings” factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana // Jun 1st, 202001:03:03
602020/05/31Talk #4 "Eighteen Kinds of Feelings".// Bhante Gunaratana // Meditation & Talk // May 31, 202001:06:20
612020/05/30Talk #3 "Feeling" factor of Dependent Orig.// Bhante Gunaratana // Meditation & Talk // May 30, 202001:05:20
622020/05/29Talk #2 "Feeling" factor of Dependent Orig.// Bhante Gunaratana // Meditation & Talk // May 29. 202001:03:44
632020/05/28Feelings factor of Dependent Origination // Bhante Gunaratana // Meditation & Talk // May 27. 202001:04:56
642020/05/27May 27th. 2020 Meditation & Dhamma Talk on Dependent Origination // Bhante Gunaratana01:02:44
652020/05/26May 26th. 2020 Metta Meditation & Dhamma Talk on Dependent Origination // Bhante Gunaratana01:06:17
662020/05/25Day 8 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 25, 202001:04:47
672020/05/24Day 7 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 24, 202001:04:32
682020/05/23Day 6 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 23, 202000:42:28
692020/05/23Mindfulness in Plain English Bhante Gunaratana audio book06:12:38
702020/05/22“Day 5 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 22, 202001:04:23
712020/05/21“Day 4 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 21, 202001:12:53
722020/05/20“Day 3 - Six-fold Sense Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 20, 202001:16:08
732020/05/19“Six-fold Base factor of Dependent Origination - Day 2” // Bhante Gunaratana // May 19th, 202001:10:52
742020/05/18“Salayatana - Six-fold Base factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana // May 18th, 202000:47:21
752020/05/16“Way Leading to Cessation of Mentality - Materiality” // Bhante Gunaratana // May 16th, 202001:13:56
762020/05/16RoF Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Part 4/403:10:55
772020/05/15RoF Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Part 3/401:17:21
782020/05/15“Factors Supporting Mentality - Materiality and Consciousness” // Bhante Gunaratana // May 15, 202000:51:33
792020/05/15BHANTE GUNARATANA on Trividya on Enlightenment00:51:34
802020/05/14ROF Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Part 200:40:01
812020/05/14Dependency Bet. Mentality-Materiality & Consciousness//Bhante Gunaratana // Reiteration 5/13 class00:52:13
822020/05/14RoF Mindfulness in Plain English Bhante Henepola Gunaratana Part 100:40:00
832020/05/13"Dependency Between Mentality - Materiality & Consciousness” // Bhante Gunaratana // May 13th, 202000:52:48
842020/05/12“Nāmarūpa : Mentality - Materiality factor of Dependent Origination” // Bhante Gunaratana00:51:40
852020/05/11"Citta, Mano, Viññana - Consciousness Definitions & Distinctions" //Bhante Gunaratana// May 11, 202000:52:09
862020/05/11What is Jhana By Ven Henepola Gunaratana Nayaka Maha TheraBhante G00:17:47
872020/05/11BHANTE GUNARATHANA -USA on meditation00:08:41
882020/05/1120.05.10 "Vijñāna - Six types of Consciousness" // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instr.00:50:02
892020/05/1020.05.09 Wholesome - Unwholesome Kamma // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:51:56
902020/05/0820.05.08 Working of Kamma // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:53:16
912020/05/0820.05.08 Working of Kamma // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions01:13:11
922020/05/07“Significance of Vesak & What Makes the Buddha Great"// Bhante Gunaratana // 2020 VESAK Dhamma Talk01:26:28
932020/05/0620.05.06 Relationship between Kamma and Intention // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instr00:57:48
942020/05/0620.05.04 Meritorious Service // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:45:32
952020/05/0520.05.05 Skillful - Unskillful Kamma // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:55:04
962020/05/0420.05.03 Merits // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:46:19
972020/05/0220.05.02 Understanding Kamma and Saṅkhāra // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:53:53
982020/05/0120.05.01 Seeing Things as They Really Are // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:38:54
992020/05/0120.04.30 Aggregate of Volitional Activities // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:56:30
1002020/04/2920.04.29 Saṅkhāra - Five Aggregates // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:46:01
1012020/04/2820.04.28 Saṅkhāra and Kamma // Bhante Gunaratana // Dhamma Talk & Metta Instructions00:48:12
1022020/04/2720.04.27 Physical, Verbal & Mental Saṅkhāra // Metta Instr. // Dep. Origination Talk #12 // BG00:43:37
1032020/04/2620.04.26 BG AM Metta Instr. + Dep. Origination DhammaTalk #11 Ignorance Perpetuating thru Perception00:40:19
1042020/04/2520.04.25 BG AM Metta Instr. + Dependent Origination Dhamma Talk #10 Ignorance and Five Aggregates00:45:35
1052020/04/2320.04.23 BG AM Metta Instr. + Dependent Origination Dhamma Talk #8 Eliminating Fetters00:42:03
1062020/04/2220.04.21 BG PM Metta Instr. + QnA on Sankhara; Impermanence; and Dependent Origination00:39:57
1072020/04/2220.04.22 BG AM Metta Instructions + Dependent Origination Dhamma Talk #7 Fetters cont.00:40:36
1082020/04/2120.04.20 BG PM Metta Instructions + QnA on Dependent Origination00:43:08
1092020/04/2120.04.14 BG PM Metta Instr. + QnA on Abhidhamma; Dependent Origination; Concentration; Meditation00:39:45
1102020/04/2120.04.21 BG AM Metta Instr. + Dependent Origination Dhamma Talk #6 Underlying Tendencies & Fetters00:43:19
1112020/04/2120.04.14 BG AM Metta Instr. + QnA on Self / Non-self; Sankhara; Jhanas; Tetrads; Thought-Worlds00:38:03
1122020/04/2120.04.15 BG AM Metta Instructions + QnA on Impermanence; Fetters Vs. Hindrances; Ignorance;00:39:09
1132020/04/2120.04.13 BG AM Metta Instr. + QnA on Sutta repetition; Right View; Ways to Enlightenment; Hindrances00:44:40
1142020/04/2120.04.15 BG PM Metta Instr. + QnA on Conceit; Mind training; Equanimity; Consciousness; Dreams00:32:45
1152020/04/2120.04.19 BG PM Metta Instructions + QnA on Dependent Origination00:43:56
1162020/04/2120.04.13 BG PM Metta Instructions + QnA on Dukkha; Four Postures; Metta vs Anger; Self-hatred00:41:39
1172020/04/2020.04.20 BG AM Metta Instr. + Dependent Origination Dhamma Talk #5 Fetters - Self-Illusion & Doubt00:40:04
1182020/04/1920.04.19 AM Metta Instr. + Dependent Origination Talk #4 - Taints, Fetters n Unwholesome Actions00:42:25
1192020/04/1720200416 BG PM Metta Instructions + QnA on Sixty Places of Craving; Karma n Dependent Origination00:43:47
1202020/04/1620200416 AM Metta Instructions + Dependent Origination Dhammatalk #1 by Bhante Gunaratana00:40:17
1212020/04/12 Buddhism in the Time of COVID - කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - පුජ්‍ය හේනේපොල ගුණරතන හිමි00:14:29
1222020/04/12කෝවිඩ් කාලේ බුදු දහම - අතථ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයක් - ගෞරවනීය භන්තේ හේනේපොල ගුණරතන මහතෙර - විශේෂ දේශනය00:14:29
1232020/04/10Buddhism in the Time of COVID - Opening Keynote by Bhante Gunaratana00:13:29
1242020/04/07Bhante Gunaratana: 2020/04/03 AM COVID-19 Metta Meditation + QnA00:55:56
1252020/04/06Bhante Gunaratana: 2020/04/04 PM COVID-19 Metta Meditation + QnA00:40:41
1262020/04/06Bhante Gunaratana: 2020/04/02 AM COVID-19 Metta Meditation + QnA00:57:21
1272020/04/05Bhante Gunaratana: 2020/04/05 AM COVID-19 Metta Meditation + QnA00:33:11
1282020/04/05Bhante Gunaratana: 2020/04/03 PM Metta Meditation + QnA00:41:41
1292020/04/02Bhante Gunaratana: 2020/04/01 PM Meditation + QnA00:55:16
1302020/04/02Bhante Gunaratana: 2020/03/29 AM Meditation + QnA00:52:46
1312020/04/02Bhante Gunaratana: 2020/04/01 AM Meditation + QnA00:58:11
1322020/04/01Bhante Gunaratana: 2020/03/31 PM Meditation + QnA00:53:51
1332020/04/01Bhante Gunaratana: 2020/03/30 PM Meditation + QnA00:46:06
1342020/04/01Bhante Gunaratana: 2020/03/28 PM Meditation + QnA00:50:06
1352020/03/31Bhante Gunaratana: 2020/03/31 AM Meditation + QnA00:51:46
1362020/03/29Bhante Gunaratana: 2020/03/24 AM Meditation + QnA00:31:51
1372020/03/29Bhante Gunaratana: 2020/03/25 AM Meditation + QnA00:31:46
1382020/03/29Bhante Gunaratana: 2020/03/26 AM Meditation + QnA00:31:36
1392020/03/29Bhante Gunaratana: 2020/03/27 AM Meditation + QnA00:56:01
1402020/03/28Bhante Gunaratana: 2020/03/28 AM Meditation Class + QnA00:47:01
1412020/03/20Metta Message for Coronavirus outbreak00:13:21
1422020/02/18Bát Chánh Đạo Con Đường Đến Hạnh Phúc Thiền sư Bhante Henepola Gunaratana11:54:11
1432019/12/07Bhante Gunaratana's Birthday00:02:14
1442019/11/23Mindfulness In Plain English - Sinhala Audio Book- ( Henepola Gunarathana Maha Thero)00:05:36
1452019/11/19Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 9 Consciousness Pt 201:23:36
1462019/11/18Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 10 Consciousness Pt 301:41:11
1472019/10/31Alagdupaama Sutta The Water Snake Simile By Bhante Gunaratana Part 202:03:21
1482019/10/30Alagaduppama Sutta: The water-snake simile by Bhante Gunaratana Part 101:44:36
1492019/10/27Bhante G01:03:09
1502019/10/27Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 8 Consciousness01:34:51
1512019/10/20Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 7, Sankhara (Volitional Formations)01:13:06
1522019/10/17Most Venerable Henepola Gunarathana addresses the funeral assembly at New York Buddhist Vihara 00:06:16
1532019/09/15Bhante Gunaratana: Dependent Origination - Class 6, Examples of Ignorance01:16:21
1542019/09/14Bhante Gunaratana: Dependent Origination - What is Ignorance?, Class 501:33:06
1552019/09/10UN Vesak 2018 Speach Bhante G00:10:00
1562019/08/23Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 401:21:26
1572019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0500:57:24
1582019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0301:00:36
1592019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0400:50:56
1602019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0100:53:55
1612019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0200:52:56
1622019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0801:00:25
1632019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0701:01:36
1642019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0900:54:57
1652019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 1000:08:57
1662019/08/10Bhante G Metta Medition 10 Day Retreat Day 0601:00:31
1672019/07/26Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 301:33:31
1682019/07/26Bhante Gunaratana: DN 15 Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 201:57:11
1692019/07/26Bhante Gunaratana: Dependent Origination Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse Class 101:31:01
1702019/07/15Bhante Gunaratana: MN 140, Dhātuvibhanga Sutta - The Exposition of the Elements Pt 2 (2019 06 18)01:51:36
1712019/06/17Bhante Gunaratana 2019 Vesak Day Address00:53:21
1722019/05/19Mensaje de Paz-Vesak-Bhante Gunaratana00:09:27
1732019/05/12Bhante Gunaratana: MN 140, Dhātuvibhanga Sutta - The Exposition of the Elements Pt 1 (2019 05 11)01:32:33
1742019/05/12MN 149 Mahāsaḷāyatanika sutta -The Great Sixfold Base - Bhante Gunaratana (2019 05 04)00:58:06
1752019/04/22Sammaditthi Sutta Discourse on Right Understanding Concluding Class By Bhante Gunaratana01:04:21
1762019/04/14SammaDitthi Sutta: Discourse on Right Understanding - First Factor: Actions By Bhante Gunaratana02:09:56
1772019/04/14SammaDitthi (Right Understanding) Sutta - Third Factor: Four Noble Truths By Bhante Gunaratana02:03:16
1782019/04/14SammaDitthi Sutta Discourse on Right Understanding Fifth Factor: Birth by Bhante Gunaratana01:24:31
1792019/01/03samadhitti Sutta Class - Bhante G01:17:20
1802018/10/08Sutta Class 6 oct 201801:21:48
1812018/09/10SammaDitthi Sutta: Discourse on Right Understanding - Seventh Factor: Clinging by Bh. Gunaratana01:21:42
1822018/08/28SammaDitthi / Right Understanding Sutta - Fourth Factor: Aging & D e a t h By Bhante Gunaratana01:55:44
1832018/08/04Samma Ditthi Sutta Class 2 - Nutriments taught by Bhante Gunaratana01:38:38
1842018/07/13Pali Study Class with Bhante Gunaratana July 7th 201802:00:47
1852018/06/18Contemplation of Dhamma: Pali Study Class with Bhante Henepola Gunaratana01:04:33
1862018/06/09Mindfulness (Sati) - සිහිය - Ven. Henepola Gunarathana Maha Thero00:27:42
1872018/05/16සිතන්න - Ven. Henepola Gunaratana Maha Thero00:02:01
1882018/05/09UN Vesak 2018 Speach Bhante Gunaratana - May 01 in New York00:10:00
1892018/03/20Bhante Gunaratana The Path to Nibbana01:30:57
1902018/03/20Bhante Gunaratana Cleanse the Mind with Mindfulness01:45:46
1912018/03/01One-Minute Wisdom: Bhante Gunaratana on Bowing to the Buddha00:01:21
1922018/02/07Bhante Gunaratana - The Heart of Buddhist Wisdom02:39:46
1932017/12/15Bhante Gunaratana talk on his 90th birthday celebration00:24:29
1942017/11/29Bhante Gunaratana on the Mindfulness in Plain English Collection00:07:04
1952017/11/09Metta Meditation with Bhante Gunaratana01:37:39
1962017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 4 | Bhante Henepola Gunaratana01:50:29
1972017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 3 | Bhante Henepola Gunaratana01:15:43
1982017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 1 | Bhante Henepola Gunaratana01:17:54
1992017/09/05Four Foundations Of Mindfullness | Part 2 | Bhante Henepola Gunaratana00:20:25
2002017/08/08Nivarana, obstàculos que impiden el progreso en la meditaciòn, por el Ven.Bhante Gunaratana.00:11:43
2012017/07/07Q&A Excerpt : What is Mindfulness?00:04:44
2022017/06/14El Dhamma Protege, por el Bhante Gunaratana.00:09:35
2032017/05/192017 Metta Retreat : Day 5 Q&A : Bhante Gunaratana00:54:01
2042017/05/192017 Metta Retreat: Wrapping Up Metta : Bhante Gunaratana01:04:23
2052017/05/192017 Metta Retreat : Day 1 Q&A : Bhante Gunaratana00:44:23
2062017/05/192017 Metta Retreat : First Day Dhamma Talk : Bhante Gunaratana01:03:14
2072017/02/212016 Bojjhanga Retreat : Sati : Bhante G00:59:28
2082017/02/212016 Bojjhanga Retreat : Day 1 Q&A : Bhante G00:54:13
2092017/02/07Bhante Gunaratana Jhana DVD 09 - Q&A - Answers to written questions submitted during the retreat01:14:15
2102017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 09 - dhamma talk - Concluding remarks00:18:03
2112017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08B - guided meditation - a metta meditation00:20:45
2122017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08A - guided meditation - summary of steps in jhana meditation00:25:03
2132017/02/06Bhante Gunaratana Jhana DVD 08 - dhamma talk - What comes after attaining jhanas?01:01:09
2142017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07B - guided meditation - mindful, momentary, & absorption concentration00:26:27
2152017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07A - guided meditation - relax body & mind for peace, spiritual success00:33:30
2162017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 07 - dhamma talk - The fourth jhana and the higher immaterial jhanas00:56:29
2172017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 06 - guided meditation - equanimous mindfulness; transition b/w jhanas00:22:24
2182017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05 - dhamma talk - third jhana; mindfulness & concentration00:53:12
2192017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 06 - dhamma talk - The factors of the fourth jhana00:54:21
2202017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05B - guided meditation - metta; initial application of thought00:09:37
2212017/02/05Bhante Gunaratana Jhana DVD 05A - guided meditation - the practicalities of metta meditation00:21:11
2222017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04B - guided meditation - meditation on metta00:19:57
2232017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04A - guided meditation - Brahmaviharas, discover the luminous mind00:30:53
2242017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 04 - dhamma talk - The factors of the first and second jhanas00:53:29
2252017/02/04Bhante Gunaratana Jhana DVD 03B - guided meditation - developing the factors of the first jhana00:14:10
2262017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 03A - guided meditation - metta as the focus in jhana meditation00:22:28
2272017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 03 - dhamma talk - The five jhanic factors00:53:20
2282017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02 - dhamma talk - The basic preliminaries of jhana meditation01:01:00
2292017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02B - guided meditation - relax mind & body, let go of five hindrances00:16:49
2302017/02/03Bhante Gunaratana Jhana DVD 02A - guided meditation - the illuminated mind, the Brahmaviharas00:34:25
2312017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01 - dhamma talk - Introduction, general discussion of the jhanas00:21:32
2322017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01B - guided meditation - an outline summary of the jhanic factors00:21:08
2332017/02/02Bhante Gunaratana Jhana DVD 01A - guided meditation - importance of metta in jhana00:50:06
2342016/10/13Bhante gunaratna00:02:05
2352016/08/302016 Jhana Retreat - Day 5 Q&A - Bhante G01:02:33
2362016/08/302016 Jhana Retreat - Day 5 Dhamma Talk - Bhante G01:05:07
2372016/08/302016 Jhana Retreat - Day 4 Q&A - Bhante G00:57:41
2382016/08/302016 Jhana Retreat - Day 4 Dhamma Talk - Bhante G00:58:50
2392016/08/302016 Jhana Retreat - Day 3 Q&A - Bhante G00:46:31
2402016/08/302016 Jhana Retreat - Day 3 Dhamma Talk - Bhante G00:55:44
2412016/08/242016 Jhana Retreat - Day 2 Q&A - Bhante G00:54:48
2422016/08/242016 Jhana Retreat - Day 2 Dhamma Talk - Bhante G00:56:09
2432016/08/242016 Jhana Retreat - Day 1 Q&A - Bhante G00:38:34
2442016/08/242016 Jhana Retreat - Day 1 Dhamma Talk - Bhante G00:53:01
2452016/08/232016 Intro to Samatha & Vipassana Retreat - Q&A with Bhante Gunaratana01:00:26
2462016/08/232016 Intro to Samatha & Vipassana Retreat - Talk on Vipassana with Bhante G00:56:51
2472016/04/26Impermanence00:18:07
2482016/04/11Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:07:24
2492016/04/08Jhana Retreat, July 2015, Introduction00:21:53
2502016/04/07Jhana Retreat, Bhaana Society, July 2015, Video 700:59:18
2512016/04/04Jhana Retreat, Bhavana Society, July 2015, Q-A, Video 601:05:53
2522016/03/21Most Ven. Henepola Gunarathana. "Life as a Buddhist Priest" Dhamma discussion00:30:44
2532016/03/19Jhana Retreat, Bhavana Society, Q-A, July 2015, Video 501:07:55
2542016/03/14Jhana Retreat, Bhavana Society, July 2015, Video 400:53:23
2552016/03/13Misunderstanding of Metta Practice - Bhante Gunaratana - 2016031201:05:34
2562016/02/16¿Qué es la meditación? Henepola Gunaratana- Subtítulos en español00:05:45
2572016/02/12Noble Eightfold Path Retreat, April 2015 Day 6 Q-A00:30:41
2582016/02/08Noble Eightfold Path Retreat, April 2015, Day 601:03:52
2592016/01/12Noble Eightfold Path, Day 5, Q-A01:06:29
2602015/12/25Bhante Gunaratana talks about extreme vegans00:02:03
2612015/12/23Bhante Gunaratana talks about people that disagree00:02:30
2622015/12/07Noble Eightfold Path, Day 5, Dhamma Talk01:03:36
2632015/12/04Noble Eightfold Path Retreat, Day 4, Q-A01:07:37
2642015/11/23Noble Eightfold Path Retreat, Day 4, Dhamma Talk01:02:09
2652015/11/09Noble Eightfold Path Retreat, Day 3, Q-A01:06:43
2662015/11/08Noble Eightfold Path, Day 3, Dhamma Talk00:54:15
2672015/10/12Noble Eightfold Path Retreat, Day 2, Dhamma Talk01:01:49
2682015/09/13Noble Eightfold Path Retreat, Day 2, Q-A00:58:24
2692015/08/31Noble Eightfold Path Retreat, Q-A, Day 1, April 201500:57:39
2702015/07/25Noble EightFold Path Retreat, Dhamma Talk, April 2015, Day 100:25:42
2712015/01/25Bhavana Moments: The Retreat Experience00:04:30
2722015/01/11Wish Question with Bhante Gunaratana: How do you generate a wish for a future birth? 1 10 201500:07:40
2732015/01/05Bhante Gunaratana's Guided Meditation, Poya, Jan 201500:15:47
2742015/01/03Sutta Discussion 10-11-14 : MN 152 - part 200:33:00
2752015/01/03Sutta Discussion 10-11-14 : MN 152 - part 100:22:21
2762015/01/03Sutta Discussion 10-18-14 : MN 151 - part 200:38:56
2772015/01/03Sutta Discussion 10-18-14 : MN 151 - part 100:27:48
2782015/01/01Dhamma Talk by Bhante G New Year's Day 201500:50:27
2792014/12/17Dhamma Talk by Bhante Gunaratana 12 07 201400:48:28
2802014/12/12Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Q-A, Part 2, 10-25-1400:26:20
2812014/12/06Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Q&A, Part 100:21:16
2822014/12/06Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Dhamma talk, Part 200:29:04
2832014/12/05Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 5, Dhamma Talk, Part 100:30:13
2842014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 4, Dhamma Talk, Part 200:31:15
2852014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Dhamma Talk, Day 4, Part 1, 10-24-1400:25:11
2862014/11/21Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Q&A, Part 2, 10-23-1400:26:58
2872014/11/16Bhante Gunaratana's Introduction to Meditation00:52:24
2882014/11/15Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Q&A, Part 1, 10-23-1400:39:28
2892014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Dhamma Talk, Part 2, 10-23-1400:20:17
2902014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 3, Dhamma Talk, Part 1, 10-23-1400:35:40
2912014/11/14Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Q&A, Part 2, 10-22-1400:38:33
2922014/11/12Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Q&A, Part 1, 10-22-1400:25:36
2932014/11/11Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Dhamma Talk, Part 2, 10-22-1400:34:11
2942014/11/10Bhante Gunaratana, Metta Retreat, Day 2, Dhamma Talk, Part 1, 10-22-1400:25:10
2952014/11/09Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Q&A, 10-21-14, Part 200:14:13
2962014/11/07Bhante Gunaratana-Metta Retreat-Day 1-Q&A Part 1-10-21-1400:17:25
2972014/11/05Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Dhamma Talk, Part 2, 10 21 1400:18:42
2982014/11/03Bhante Gunaratana: Metta Retreat, Day 1, Dhamma Talk, Part 1, 10-21-1400:33:19
2992014/10/19Question 1400:01:40
3002014/10/19Question 1300:02:59
3012014/10/18Question 1200:06:39
3022014/10/18Question 1100:02:00
3032014/10/18Question 1000:01:47
3042014/10/18Question 900:03:06
3052014/10/18Question 800:02:00
3062014/10/18Question 700:02:04
3072014/10/18Question 600:01:16
3082014/10/18Question 500:03:55
3092014/10/18Question 400:03:04
3102014/10/18Question 300:04:49
3112014/10/18Question 200:06:31
3122014/10/18Question 100:03:06
3132014/10/03Bhante G dhamma talk01:04:31
3142014/07/24MN 58: Abhayarajakumara Sutta - To Prince Abhaya 1 of 2 - Bhante Gunaratana00:58:35
3152014/06/04Is understanding Abidhamma important for reaching Nirvana ?00:10:04
3162014/01/31World Buddhist Summit in MahaPasana Cave00:33:41
3172013/11/30Bhante G 13112600:30:44
3182013/07/08Ven.Gunaratana.El Significado De Jhana.(Budismo).SubEsp00:17:47
3192013/05/09Opening the Shrine Meditation Room at Indiana Buddhist Temple00:02:35
3202013/05/07Dhamma Discussion with Bhante Gunaratana at Indiana Buddhist Temple01:21:38
3212013/05/06Bhante G Peaceful Message at Dhamma Discussion at Indiana Buddhist Temple00:04:31
3222013/05/01Impermanence00:11:38
3232012/11/29Guided Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:34:19
3242012/11/05Rathavinita Sutta(English)-ven.H.Gunaratana Thero01:01:22
3252012/11/05Chanki Sutta(English)-ven.H.Gunaratana Thero01:29:54
3262012/11/02Kalama Sutta-2(English) - ven.H.Gunaratana01:00:59
3272012/11/02Kalama Sutta-1(English) - ven.H.Gunaratana Thero01:16:30
3282012/10/29What is karma - Ven H.Gunaratana Thero01:04:41
3292012/10/10Extraordinary Life of Bhante Henepola Gunaratana00:13:27
3302012/10/09Bhante Gunaratana Maha Thera00:05:11
3312012/06/04Ehipassiko (Come and See) - ven.Dr.Henepola Gunarathana Thero00:27:16
3322012/03/24Retiro 2012 - Bhante Henepola Gunaratana.wmv00:03:37
3332012/03/06The Relay Chariots - Radtavinita Sutra Bhante Gunaratana - Bhavana Society01:01:23
3342012/02/03MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [3 of 3] - Bhante Gunaratana01:09:46
3352012/02/02MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [2 of 3] - Bhante Gunaratana00:35:30
3362012/02/02MN 43: Mahavedalla Sutta (The Greater Series of Questions and Answers) [1 of 3] - Bhante Gunaratana00:59:44
3372012/02/02MN 56: Upali Sutta (To the Householder Upali) [2 of 2] - Bhante Gunaratana00:41:18
3382012/02/02MN 56: Upali Sutta (To the Householder Upali) [1 of 2] - Bhante Gunaratana01:09:00
3392012/02/02Bhante Gunaratana - Happiness Through the Dhamma01:06:42
3402012/02/02Bhante Gunaratana - What is Kamma?01:04:58
3412012/02/02MN 58: Abhayarajakumara Sutta (To Prince Abhaya) [2 of 2] - Bhante Gunaratana00:55:56
3422012/02/02MN 58: Abhayarajakumara Sutta (To Prince Abhaya) [1 of 2] - Bhante Gunaratana00:58:35
3432012/02/02AN 3.65: Kalama Sutta (To the Kalamas) [2 of 2] - Bhante Gunaratana01:01:00
3442012/02/01AN 3.65: Kalama Sutta (To the Kalamas) [1 of 2] - Bhante Gunaratana01:16:30
3452012/02/01Bhante Gunaratana - Cleanse the Mind with Mindfulness01:02:26
3462012/02/01Guided Metta Meditation with Bhante Gunaratana00:34:19
3472012/02/01Bhante Gunaratana - The Basic Teaching of Suffering00:44:41
3482012/02/01Bhante Gunaratana - The Heart of Buddhist Wisdom01:09:08
3492012/02/01MN 19: Dvedhavitakka Sutta (Two Kinds of Thought) [2 of 2] - Bhante Gunaratana01:35:05
3502012/01/31MN 18: Madhupindika Sutta (Honeyball Sutta) & MN 19: Dvedhavitakka Sutta [1 of 2]-Bhante Gunaratana01:25:05
3512012/01/31MN 62: Maharahulovada Sutta (The Greater Exhortation to Rahula) - Bhante Gunaratana00:55:00
3522012/01/31MN 95: Canki Sutta (With Canki) - Bhante Gunaratana01:29:54
3532012/01/31MN 22: Alagaddupama Sutta (The Simile of the Snake) - Bhante Gunaratana [2 of 2]00:46:24
3542012/01/31MN 22: Alagaddupama Sutta (The Simile of the Snake) - Bhante Gunaratana [1 of 2]01:26:44
3552012/01/31MN 21: Kakacupama Sutta (The Simile of the Saw) - Bhante Gunaratana00:56:25
3562012/01/30MN 28: Mahahatthipadopama Sutta (Greater Discourse / Simile of the Elephant's Footprint) - Bhante G01:27:46
3572012/01/30MN 20: Vitakkasanthana Sutta (The Removal of Distracting Thoughts) - Bhante Gunaratana00:54:53
3582012/01/30MN 2: Sabbasava Sutta (All the Taints) - Bhante Gunaratana01:38:56
3592012/01/30MN 24: Rathavinita Sutta (The Relay Chariots) - Bhante Gunaratana01:01:23
3602012/01/30MN 136: Mahakammavibhanga Sutta (The Great Exposition of Kamma) - Bhante Gunaratana01:34:10
3612012/01/27SN 56.11 Dhammacakkappavattana Sutta [2 of 2] & SN 22.59 Anattalakkhana Sutta (Not-Self) - Bhante G01:33:54
3622012/01/27SN 56.11: Dhammacakkappavattana Sutta (Setting the Wheel of Dhamma in Motion) - Gunaratana [1 of 2]01:36:44
3632012/01/27MN 26: Ariyapariyesana Sutta (The Noble Search) - Bhante Gunaratana [Part 2 of 2]01:57:15
3642012/01/27MN 26: Ariyapariyesana Sutta (The Noble Search) - Bhante Gunaratana [Part 1 of 2]01:29:09
3652012/01/27Bhante Gunaratana - Questions and Answer Session (October 5, 2007)01:14:37
3662012/01/27Bhante Gunaratana - Message to the World00:50:32
3672012/01/27Bhante Gunaratana - Ordinary and Noble Persons00:41:07
3682012/01/27Bhante Gunaratana - Goals of Meditation00:53:16
3692012/01/26Bhante Gunaratana - The Path to Nibbana00:51:34
3702012/01/26Bhante Gunaratana - The Classes of Speech00:42:25
3712012/01/26Bhante Gunaratana - Eliminating the Taints by Restraint00:52:34
3722012/01/26Bhante Gunaratana - Teaching Different Types of People00:42:22
3732011/06/22Bhante Gunaratana explains Meditation.00:05:46
3742011/05/04Bhante G.00:05:41
3752011/04/29What is Jhana? By Ven. Henepola Gunaratana Nayaka Maha Thera(Bhante G)00:17:47
3762011/04/26The Buddha is an Architect00:07:12
3772011/01/30Do Buddhist need to go to temples in order to practice Buddhism00:02:49
3782011/01/30Are Buddhist idol worshippers?00:06:01
3792011/01/30Buddhist extraordinary teachings00:05:00
3802011/01/30How does the concept of God figures in Buddhism00:03:44
3812011/01/30Why is meditation highly emphasised in Buddhism?00:07:11
3822011/01/30What is the difference between mindfulness and concentration from the Buddhist point of view?00:05:32
3832011/01/25Buddhist doctrines contribution to the welfare of humanity00:07:35
3842011/01/25How does Buddhism contribute toward personal self development00:03:48
3852011/01/25Reconcilation between beliefs of Buddhist and other religion00:04:38
3862011/01/25Why is Buddhism not evangilical in nature00:05:10
3872011/01/25Has the status of women in religious practice been a discriminatory one00:01:25
3882011/01/25Why is the position of nuns placed at a lower position as compared to monks00:05:55
3892011/01/25Can woman reach the highest stage of Enlightenment00:00:58
3902011/01/25Is Buddhism a pessimistic or optimistic religion00:06:29
3912011/01/24Is the act of Buddhist renunciation an escape from worldly duties and reality00:04:35
3922011/01/24Are rites and rituals important in Buddhism00:04:24
3932011/01/24The fate of those who do not subscribe to any religion after they die00:04:58
3942011/01/23Coming to terms with Death00:04:05
3952011/01/23Why is it so difficult to recollect our previous lives00:01:57
3962011/01/23Does Buddhism take to the concept of soul whether permanent or changing00:04:31
3972011/01/23Concept of Heaven and Hell in Buddhism00:04:08
3982011/01/23Why is Buddhism known as the Middle Path00:02:35
3992010/06/14Bhante Gunaratana's 2010 Vesak Dhamma talk: an excerpt00:10:19
4002010/05/02Bhante Gunaratana - The kamma of respecting others00:01:50
4012010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Sharing00:02:07
4022010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Jealousy00:02:31
4032010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Anger00:02:05
4042010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Harming00:01:32
4052010/05/02Bhante Gunaratana - The Kamma of Killing00:01:24
4062010/05/02Bhante Gunaratana - Mind creates the World (2)00:02:45
4072010/05/02Bhante Gunaratana - Mind creates the World (1)00:02:02
4082010/05/02Bhante Gunaratana - Power of Generosity00:09:32
4092010/05/01Bhante Gunaratana - Simile of the man in the well00:09:45
4102010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 600:02:47
4112010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 500:02:04
4122010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 400:02:04
4132010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 300:02:09
4142010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 200:03:05
4152010/05/01Bhante Gunaratana - Singhala 100:04:19
4162010/05/01Bhante Gunaratana - Madhupindika Sutta (M 18)00:08:52
4172010/04/30Bhante Gunaratana - Excellent Friends00:02:22
4182010/04/25Bhante Gunaratana - The snake and raft simile00:09:27
4192010/04/24Bhante Gunaratana - Supporting Meditation00:09:55
4202009/12/061 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:08:41
4212009/12/064 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:07:36
4222009/12/063 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:10:01
4232009/12/062 Buddha Dharma - Fundamentals of Meditation by Ven Dr. Gunaratana00:02:09
4242008/12/01Ochrona Dhammy00:09:32
4252008/11/10Zachód i Wschód - różnice00:02:08
4262008/08/11Samatha-vipassana00:02:35
4272008/07/10Energia [NAPISY PL]00:03:22
4282008/02/12Bhante Gunaratana (1) What is samatha-vipassana Part 100:02:44
4292007/07/06Bhante Gunaratana (19) Differences between Western and East00:02:41
4302007/07/06Bhante Gunaratana (17) Differences between Western and Easte00:02:26
4312007/07/06Bhante Gunaratana (18) Differences between Western and East00:02:52
4322007/07/06Bhante Gunaratana (20) Mindful Listening00:01:13
4332007/07/06Bhante Gunaratana (16) How he learned meditation00:02:59
4342007/07/06Bhante Gunaratana (15) Why meditation was uncommon in Sri L00:02:55
4352007/07/06Bhante Gunaratana (13) What was most difficult in your life00:06:26
4362007/07/06Bhante Gunaratana (11) Which qualities are necessary for bei00:04:14
4372007/07/06Bhante Gunaratana (14) What were the most joyful things in y00:02:07
4382007/07/06Bhante Gunaratana (12) What was most difficult in your life00:03:03
4392007/07/06Bhante Gunaratana (10) What made your initial dream come tru00:02:03
4402007/07/06Bhante Gunaratana (9) Did you have a dream of coming to the00:04:07
4412007/07/06Bhante Gunaratana (8) What is the nature of asceticism?00:04:09
4422007/07/06Bhante Gunaratana (6) What is right effort?00:04:42
4432007/07/06Bhante Gunaratana (7) How can you arouse energy in times of00:03:42
4442007/07/06Bhante Gunaratana (3) Why do some teachers warn about practi00:07:10
4452007/07/06Bhante Gunaratana (4) What are the benefits of practising jh00:03:34
4462007/07/06Bhante Gunaratana (5) What are the benefits of practising jh00:02:56
4472007/07/06Bhante Gunaratana (2) What is samatha-vipassana? Part 2: sam00:03:58
4482007/07/06Bhante Gunaratana (1) What is samatha-vipassana? Part 1: sam00:02:55
4492007/07/04Bhante Gunaratana - Dhamma Protects00:10:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.