වතුරුගම නන්දසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/19Ven Wathurugama Nandasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 102:31:35
22019/03/10බෞද්ධ ආර්ථික විද්‍යාව (Buddhist Economics) -03 (Ven. Wathurugama Nandasiri Thero)02:07:13
32019/03/10බෞද්ධ ආර්ථික විද්‍යාව (Buddhist Economics) - 02 (Ven. Wathurugama Nandasiri Thero)01:53:53
42019/03/10බෞද්ධ ආර්ථික විද්‍යාව (Buddhist Economics) වතුරුගම නන්දසිරි හිමි (Ven. Wathurugama Nandasiri Thero)00:49:18
52018/01/0334.1 Ven Wathurugama Nandasiri Thero - Samatha Vipassana Bhavana - 10a Apr2017 FM00:45:01
62017/01/1565. Ven Wathurugama Nandasiri Thero - 15p Nov201600:46:20
72015/08/17budu bana dhamma desana sathipattana suthraya sinhala03:57:09
82015/04/19budu bana dhamma desana Guvanbana00:45:31
92015/04/19budu bana dhamma desana Pindema01:01:16
102015/03/29budu bana dhamma desana kayanupassana Meditation00:52:03
112015/03/29budu bana dhamma desana aryamarga01:00:27
122015/03/18budu bana dhamma desana Sathara Sothapaththi01:01:02
132015/03/17budu bana dhamma desana Thilaksana Meditation01:00:48
142015/03/16budu bana dhamma desana thisarana01:01:16
152015/03/15budu bana dhamma desana saddha meditation00:30:21
162015/03/08budu bana dhamma desana patichcha samuppadaya00:59:45
172015/02/23budu bana dhamma desana seela meditation01:56:13
182015/02/22budu bana dhamma desana samathi meditation00:54:44
192015/02/22budu bana dhamma desana panchna meditation00:59:59
202015/02/15budu bana dhamma desana sathipattana suthraya sinhala01:00:27
212015/02/15budu bana dhamma desana sathipattana suthraya sinhala chiththanupassana The Mind00:58:56
222013/06/1286. Ven Wathurugama Nandasiri Thero 22p Jul1000:26:52
232013/06/1282. Ven Wathurugama Nandasiri Thero 07a Jul1000:50:14
242013/06/1214. Ven Wathurugama Nandasiri Thero 29p Jan10 F M P00:29:31
252012/07/09Saddha Sila Samadhi00:29:16
262012/05/29Saddha Sila Samadhi00:44:57
272012/05/29Saddha Sila Samadhi01:17:13
282012/01/10Day05-1_xvid.mp400:58:36
292012/01/10Day04-2_xvid.mp400:43:11
302012/01/09Day04-1_xvid_002.mp400:25:30
312012/01/09Day04-1_xvid_001.mp400:59:52
322012/01/09Day03-2_xvid.mp400:57:01
332012/01/09Day03-1_xvid_002.mp400:39:23
342012/01/09Day03-1_xvid_001.mp400:59:52
352012/01/09Day02-2_xvid.mp400:34:29
362012/01/03Day02-1_xvid_002.mp400:36:18
372012/01/03Day02-1_xvid_001.mp400:59:52
382012/01/03Day01-2_xvid.mp400:49:52
392011/12/31Day01-1_xvid_002.mp400:22:24
402011/12/31Day01-1_xvid_001.mp400:59:52
412011/12/31Day05-2_xvid.mp400:19:07
422010/08/15budu bana dhamma desana00:12:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.