අකුරල සමිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/09First Buddhist Council Held on Nikini Full Moon Day By Ven Akurala Samitha00:10:29
22020/07/26Daham Sisila 17 සෞභාග්‍යමත් පවුල් ජීවිතයක් ගත කිරීම පිළිබද බෞද්ධ ආකල්පය 26-07-202001:41:51
32020/06/24Online Buddhist Temple: Venerable Akurala Samitha Thera - "Buddhism and Psychotherapy" - Stress ?00:09:35
42020/06/22Online Buddhist Temple: Venerable Akurala Samitha Thera00:09:35
52020/05/30Buddhist Embassy: Topic: Buddhism and Mental Health, Ven. Akurala Samitha Thero,00:09:35
62016/11/25Letchworth Dhamma Nikethanaya Annual Kathina Ceremony 13-11-201600:12:41
72012/09/04Self Best Refuge, Hard to Be Gained Special Dhamma Talk on Vammika Sutta By Ven Akurala Samitha01:14:02
82012/05/25Buddhist Community pays tributes to a dearest devotee Dr N.D.G Leslie02:04:58
92012/04/25Sath Budu Wandanava Blessings Pooja Conducted By Ven Akurala Samitha01:04:26
102012/04/07Thun Setthe Gnana Poojawa 3-10-200400:46:49
112012/04/07Thun Setthe Gnana Poojawa3-10-200400:46:49
122012/04/06Unveiling Samadhi Buddha Statue & 73 Knowledges Blessings Pooja LDN BCC 03-10-200400:58:14
132012/02/20High Officials of Royalty Visit to Dhamma Nikethanaya 4-7-201100:41:08
142012/02/18Introduction to Buddhism - Letchworth 25 Club - Brian England 07-07-201101:07:42
152011/10/20THE ENVIRONMENT; INSIGHTS FROM DIFFERENT FAITHS & OUR RESPONSES 30-07-201102:24:36
162011/10/05Get Well Buddhist Blessings00:14:56
172011/07/233 Ven Akurala Samitha Buddha Vandana_English Homage to the Blessed One00:07:17
182011/07/22Part III Ven Akurala Samitha Conducted Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-201100:09:17
192011/07/22Part II Ven Akurala Samitha Conducted Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-201100:15:04
202011/07/22Part I Ven Akurala Samitha Conducted Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-201100:15:00
212011/07/202600 Sambuddha Jayanthi Pooja Ven Akurala Samitha Dhamma Nikethanaya 15 5 201101:07:17
222011/07/01Dhamma Talk - Benefits of Being Organized - Ven Akurala Samitha - Leister Buddhist Vihara 27-3-201100:29:26
232011/04/24Blessings Pooja To Mother - Ven Akurala Samitha 12-2-201100:38:58
242011/04/24Dhamma Talk - Samma Ditthi Sutta - The Discourse on Right View - Ven Akurala Samitha 12-3-201101:04:08
252011/04/24Atavisi Buddha Blessings Pooja & Dhamma Talk By Venerable Akurala Samitha London 26 02 201100:31:10
262011/04/24Part 5 of 5 - Dhamma Talk - Samma Ditthi Sutta - Ven Akurala Samith 12-3-201100:15:59
272011/04/24Part 3 of 5 - Dhamma Talk - Sammaditthi Sutta -Ven Akurala Samitha 12-03-201100:15:00
282011/04/24Part 4 of 5 - Dhamma Talk - Sammaditthi Sutta -Ven Akurala Samitha 12-03-201100:15:00
292011/04/24Part 2 of 5 Dhamma Talk - Sammaditthi Sutta -Ven Akurala Samitha 12-03-201100:15:00
302011/04/24Part 1 of 5 - Dhamma Talk - Samma Ditthi Sutta -Ven Akurala Samitha 12-03-201100:15:01
312011/04/23Part III of III Ven Akurala Samitha - Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-201100:09:17
322011/04/23Part II of III Ven Akurala Samitha - Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-201100:15:04
332011/04/23Part I of III Ven Akurala Samitha - Blessing Pooja to Mother Mr Kosala Wickramasinghe 12-2-2011.flv00:15:00
342011/03/11Ven Akurala Samitha Buddha Vandana_English Homage to the Blessed One00:07:17
352011/03/11Ven Akurala Samitha Transfering Merits & Chanting Metta Sutta 05 02 201100:12:01
362011/03/11Part II of II - Ven Akurala Samitha - Atavisi Buddha Pooja & Dhamma Talk - London00:14:53
372011/03/10Part I of II Ven Akurala Samitha Atavisi Buddha Pooja & Dhamma Talk - London00:14:50
382011/02/28Ven Akurala Samitha - Tribute to Parents - The Dhamma Nikethanaya Buddhist Cultural Centre.flv00:03:39
392009/08/01Dhamma Nikethanaya Dhamma Day Esala Full Moon Day Celebration 5th July 200900:03:19

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.