බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/12Ven.Belummahara Indananda Thero 2020.03.12 - 08.06 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:56
22019/11/10Ven.Belummahara Indananda Thero 2019.11.10 - 20.06 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:07
32019/10/15Ven.Belummahara Indananda Thero, 2019.10.15 - 20.02 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:14
42019/05/08Ven.Belummahara Indananda Thero - 2019.05.07 - 20.02 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:18
52019/04/09Ven.Belummahara Indananda Thero - 2019.04.09 - 20.03 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:47
62019/04/01Ven.Belummahara Indananda Thero - 2019.03.31 - 08.07 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:47
72019/01/06Ven.Belummahara Indananda Thero - 2019.01.05 - 20.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:27
82018/11/27Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.11.27 - 20.04 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:37
92018/11/06Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.11.06 - 08.02 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:19
102018/10/13Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.10.13 - 08.06 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:06
112018/09/09Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.09.09 - 08.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:43
122018/08/23Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.08.23 - 20.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:25
132018/07/05Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.07.05 - 20.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:49
142018/05/31Ven.Belummahara Indananda Thero - 2018.05.31 - 08.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:22
152018/05/19Ven.Belummahara Indananda Thero, - 2018.05.19 - 08.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:21
162018/05/14Ven.Belummahara Indananda Thero, - 2018.05.14 - 08.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:02
172018/04/07Ven. Belummahara Indananda Thero - 2018.04.07 - 20.00 බැලුම්මහර ඉන්දානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:46
182017/10/11Ven. Belummahara Indananda Thero - Guwanviduli Dharmanushasanawa - 2017.10.11 - 08.0000:51:18

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.