නාවලපිටියේ සරණකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/05/19ධම්ම චින්තාව - 24 Ven.Nawalapitiye Saranakiththi Thero -2018.05.19 නාවලපිටියේ සරණකිත්ති හිමි00:05:20
22018/05/17ධම්ම චින්තාව - 23 Ven.Nawalapitiye Saranakiththi Thero -2018.05.17 නාවලපිටියේ සරණකිත්ති හිමි00:04:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.