බෝගමුල්ලේ සුමන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/20Ven.Bogamulle Sumana Thero 2019.11 20 - 08.03 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:41
22019/05/13සද්ධර්ම මකරන්ද - 18 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, - ජාතික රූපවාහිනිය 2019.05.13 - 05.03 S00:05:11
32019/05/11සද්ධර්ම මකරන්ද - 16 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, - ජාතික රූපවාහිනිය 2019.05.11 - 05.4900:05:19
42019/03/30Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2019.03.30 - 08.04 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:42:08
52019/01/06Ven. Bogamulle Sumana Thero  - 2019.01.06 - 08.08 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:41:10
62018/12/26Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2018.12.26 - 08.07 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:01
72018/12/19Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2018.12.19 - 20.03 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:49:19
82018/11/08Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2018.11.07 - 08.02 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:06
92018/09/08Ven.Bogamulle Sumana Thero - 2018.09.08 - 08.00 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:09
102018/08/21Magandiya Suthraya - Rev. Bogamulle Sumana Thero00:47:28
112018/07/06Ven.Bogamulle Sumana Thero - 2018.07.06 - 20.00 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:18
122018/06/27Ven.Bogamulle Sumana Thero - 2018.06.27 - 08.00 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:17
132018/06/08Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2018.06.08 - 08.00 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:15
142018/05/15Ven.Bogamulle Sumana Thero - 2018.05.15 - 20.00 බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:55
152018/04/05Ven. Bogamulle Sumana Thero - 2018.04.05 - 08.00බෝගමුල්ලේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:46
162017/10/28Ven.Bogamulle Sumana Thero-2017.10.28-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:43:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.