සූරියගොඩ සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/19Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2019.10. 19 - 08.04 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:52:19
22019/08/18දිවා රෑ දෙකෙහි වැඩ 4ක් කර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න Ven. Suriyagoda Siridhamma thero (2019 - 08 - 17)00:55:40
32019/08/15Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.08.14 - 20.03 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:54:32
42019/07/23Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.07.22 - 20.02 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:42:51
52019/07/17Ven Sooriyagoda Siridhamma Thero - Sathi Pinkama 2019.07.1401:19:05
62019/07/03සිත නිවන බුදු බණ - 99 Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.07.02 - 05.02 සූරියගොඩ සිරිධම්ම00:39:14
72019/06/19Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.06.19 - 08.05 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:50:49
82019/03/16Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.03.16 - 08.07 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:11
92018/10/28ධම්ම චින්තාව - 42  Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2018.10.2800:05:01
102018/10/27ධම්ම චින්තාව - 41 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.10.27 Ven.Suriyagoda Siridhamma Nahimi00:04:32
112018/05/14Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2018.05.14 - 20.00 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:36
122016/07/11Talking Books Episode 143 Suriyagoda Siridhamma Thero00:19:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.