සූරියගොඩ සිරිධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/20Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2020.07.20 - 20.03 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:53:30
22020/06/14Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero, 2020.06.13 - 20.02 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:52:02
32020/06/04Poson Poya 2020 / පොසෙ‌ාන් සුභ පැතුම /අතිපූජ්‍ය සූරියගොඩ සිරිධම්ම නාහිමි00:04:25
42020/05/24Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero  2020.05.24 - 08.10 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:58:34
52020/05/24දහම් පාසල් ගීතය සමඟ ධර්මානුශාසනය පූජ්‍ය සූරියගොඩ සිරිධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ දිට්ඨධම්ම සූත්‍රය 2020052401:01:13
62020/04/24Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2020.04.24 - 08.05 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:54:08
72020/02/25Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero, 2020.02.24 - 20.03 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:46:23
82020/01/24Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2020.01.23 - 20.05 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:45:56
92019/12/26Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2019.12.25 - 08.05 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නාහිමි00:48:54
102019/12/17සම්මා දිට්ඨි -15  Ven.Kongasthenne Ananda Nayaka Thero 2019.12.15 - 05.00 කෝන්ගස්තැන්නේ ආනන්ද නාහිමි00:27:16
112019/10/19Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero 2019.10. 19 - 08.04 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:52:19
122019/08/18දිවා රෑ දෙකෙහි වැඩ 4ක් කර ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න Ven. Suriyagoda Siridhamma thero (2019 - 08 - 17)00:55:40
132019/08/15Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.08.14 - 20.03 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:54:32
142019/07/23Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.07.22 - 20.02 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:42:51
152019/07/17Ven Sooriyagoda Siridhamma Thero - Sathi Pinkama 2019.07.1401:19:05
162019/07/03සිත නිවන බුදු බණ - 99 Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.07.02 - 05.02 සූරියගොඩ සිරිධම්ම00:39:14
172019/06/19Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.06.19 - 08.05 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:50:49
182019/03/16Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2019.03.16 - 08.07 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:11
192018/10/28ධම්ම චින්තාව - 42  Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2018.10.2800:05:01
202018/10/27ධම්ම චින්තාව - 41 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.10.27 Ven.Suriyagoda Siridhamma Nahimi00:04:32
212018/05/14Ven.Suriyagoda Siridhamma Nayaka Thero - 2018.05.14 - 20.00 සූරියගොඩ සිරිධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:36

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.