තඹරඹුවේ පදුමජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/03Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero 2020.03.02 - 08.06 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:47
22020/01/26Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero, 2020.01.26 - 20.01 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:03
32019/11/19Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero 2019.11 18 - 08.04 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:50
42019/10/23Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero 2019.10.23 - 08.05 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:24
52019/09/12Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero 2019.09.12 - 08.05 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:05
62019/01/27Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero - 2019.01.27 - 20.02 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:45
72018/12/272018 - 12 - 26 පූජ්‍ය තඹරොඹුවේ පදුමජෝති හිමි - Ven Thambarombuwe Padumajothi thero00:52:56
82018/12/18Ven.Thambarombuwe Padumajothi Thero - 2018.12.18 - 08.04 තඹරොඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:55:46
92018/10/09Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.10.09 - 20.03 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:22
102018/05/07Ven. Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2018.05.07 - 20.00 තඹරඹුවේ පදුමජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:24
112017/12/10Ven.Thambarambuwe Padumajothi Thero - 2017.12.10 - 20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:44:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.