රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/17Dhamma chinthawa 05.ධම්ම චින්තාව Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero -රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:25
22020/07/16Dhamma chinthawa...04 ධම්ම චින්තාව Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:30
32020/07/14ධම්ම චින්තා - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි. Part-0300:05:08
42020/05/07වෙසක් පොහෝදා / ධර්ම දේශණාව / පූජ්‍ය රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:46:34
52019/11/09Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero 2019.11.08 - 20.02 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:58
62019/10/18ධම්ම චින්තා - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි. Part-0200:04:50
72019/10/08ධම්ම චින්තා - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි. Part-0100:04:33
82019/02/22Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2019.02.22 - 20.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:47:46
92018/09/27Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2018.09.27 - 08.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:39:40
102018/08/20Ven.Raththanadeniye Wajirasara Nayaka Thero, - 2018.08.20 - 08.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර නාහිමි00:46:01
112018/05/06Ven. Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2018.05.06 - 20.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:26
122018/03/25ධම්ම චින්තාව - 06 Dhamma chinthawa - Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:18
132018/03/24ධම්ම චින්තාව - 05 Dhamma chinthawa - Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:15
142018/03/23ධම්ම චින්තාව...04 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:29
152018/03/23ධම්ම චින්තාව...03 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:58
162018/03/23ධම්ම චින්තාව...02 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:49
172018/03/23ධම්ම චින්තාව...01 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:33
182018/03/04Ven.Raththanadwniye Wajirasara Thero - 2018.03.04 - 20.00 - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:58
192018/02/08Ven. Raththanadeniye Vajirasara Thero-2018.02.08-08.00 - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:57
202017/12/01Ven.Raththanadeniye Vajirasara Nayaka Thero-2017.12.01.20.0000:44:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.