රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/09Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero 2019.11.08 - 20.02 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:58
22019/10/18ධම්ම චින්තා - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි. Part-0200:04:50
32019/10/08ධම්ම චින්තා - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි. Part-0100:04:33
42019/02/22Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2019.02.22 - 20.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්00:47:46
52018/09/27Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2018.09.27 - 08.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:39:40
62018/08/20Ven.Raththanadeniye Wajirasara Nayaka Thero, - 2018.08.20 - 08.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර නාහිමි00:46:01
72018/05/06Ven. Raththanadeniye Wajirasara Thero - 2018.05.06 - 20.00 රත්තනදෙණියේ වජිරසාර නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:26
82018/03/25ධම්ම චින්තාව - 06 Dhamma chinthawa - Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:18
92018/03/24ධම්ම චින්තාව - 05 Dhamma chinthawa - Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:15
102018/03/23ධම්ම චින්තාව...04 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:05:29
112018/03/23ධම්ම චින්තාව...03 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:58
122018/03/23ධම්ම චින්තාව...02 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:49
132018/03/23ධම්ම චින්තාව...01 Dhamma chinthawa Ven.Raththanadeniye Wajirasara Thero - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර හිමි00:04:33
142018/03/04Ven.Raththanadwniye Wajirasara Thero - 2018.03.04 - 20.00 - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:58
152018/02/08Ven. Raththanadeniye Vajirasara Thero-2018.02.08-08.00 - රත්තනදෙණියේ වජිරසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:57
162017/12/01Ven.Raththanadeniye Vajirasara Nayaka Thero-2017.12.01.20.0000:44:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.