උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/18Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero - 2019.08.17 - 08.07 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:52:17
22019/07/20Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero - 2019.07.20- 08.05 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:50:50
32019/06/16ධම්ම චින්තාව - 99 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.16 - 04.43 කෑගල්ල උඩුවේවෙල00:05:25
42019/06/15ධම්ම චින්තාව - 98 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.15 - 04.43 කෑගල්ල උඩුවේවෙල00:05:05
52019/06/14ධම්ම චින්තාව - 97 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.0600:04:53
62019/06/13ධම්ම චින්තාව - 96 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.13 - 04.45 කෑගල්ල උඩුවේවෙල00:05:00
72019/06/12ධම්ම චින්තාව - 95 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.06.12 - 04.45 කෑගල්ල උඩුවේවෙල00:04:11
82019/06/07Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero  - 2019.06.07 - 08.03 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:50:10
92019/05/20වෙසක් ධර්ම සාකච්ඡාව - 04 - කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ 2019.05.19 - 09.0500:55:59
102019/05/20ධම්ම චින්තාව - 92 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.05.19 - 04.42 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ00:04:26
112019/05/17ධම්ම චින්තාව - 91 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.05.17 - 04.43 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ00:04:25
122019/05/16ධම්ම චින්තාව - 90 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.05.14 - 04.43 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ00:04:11
132019/05/15ධම්ම චින්තාව - 89 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.05.14 - 04.42 කෑගල්ල උඩුවේවෙල00:05:12
142019/05/03Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero - 2019.05.03 - 08.02 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:50:10
152019/02/09ධම්ම චින්තාව - 56 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero 2019.02.19 - කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම00:03:50
162019/01/20ධම්ම චින්තාව - 53 Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero2019.01.20 - කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම00:05:32
172019/01/04Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero  - 2019.01.04 - 08.03 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:54:43
182018/12/21Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero - 2018.12.21 - 08.07 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නායක ස්වා00:50:49
192018/07/14Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero - 2018.07.14 - 08.00 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:48:46
202018/05/06ධම්ම චින්තාව - 20 Ven. Uduwewela Pannarama Nayaka Thero -2018.05.06 උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:04:08
212018/05/05ධම්ම චින්තාව - 19 Ven. Uduwewela Pannarama Nayaka Thero -2018.05.05 උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:04:30
222018/05/03ධම්ම චින්තාව - 18 Ven. Uduwewela Pannarama Nayaka Thero -2018.05.03 උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:04:56
232018/05/01ධම්ම චින්තාව - 17 Ven. Uduwewela Pannarama Nayaka Thero -2018.05.01 උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නාහිමි00:04:18
242018/04/30ධම්ම චින්තාව 16 Ven Uduwewela Pannarama Nayaka Thero, උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසි00:04:40
252018/04/27Ven.Kegalla Uduwewela Pannarama Nayaka Thero, - 2018.04.27 -08.00 කෑගල්ල උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නායක හිමි00:46:00
262018/02/24Ven.Kegalle Uduwewela Pannarama Thero - 2018.02.24 - 08.00 - කෑගල්ලේ, උඩුවේවෙල පඤ්ඤාරාම නායක හිමි00:48:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.